Perancangan Strategik Linus 2011 Contoh

Embed Size (px)

Text of Perancangan Strategik Linus 2011 Contoh

PERANCANGAN STRATEGIK 2011LITERACY AND NUMERACY SCREENING PROGRAMME

LINUSSEKOLAH KEBANGSAAN TEGAR 2

11

1.0 PENGENALANProgram LINUS adalah singkatan dari Literacy & Numeracy Screening di mana Minister Key Performance Indicators ( MKPI ) KPM telah menyasarkan bahawa semua murid normal berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah menjelang 2012.Justeru,setiap segala yang diatur,disusun dan dijalankan adalah dengan satu hasrat iaitu kejayaan program LINUS. Sehubungan dengan itu,bagi merealisasikan hasrat ini,satu bentuk perancangan yang baik,tersusun,terarah,bermatlamat dan bermakna perlu direncanakan.Perancangan Strategik LINUS merupakan satu usaha untuk menetapkan hala tuju perjalanan program LINUS sekolah ini agar dapat menyumbang sesuatu kepada murid-murid tahap satu.Perancangan stategik yang disusun ini akan menjadi pelan operasi bagi setiap program yang akan dilaksanakan oleh Jawatankuasa LINUS sekolah ini.

2.0 VISISEMUA MURID NORMAL DI SEKOLAH KEBANGSAAN TEGAR 2 BERKEUPAYAAN MENGUASAI ASAS LITERASI DAN NUMERASI SELEPAS DUA TAHUN MENGIKUTI PENDIDIKAN RENDAH.

2.0 MISIBERUSAHA UNTUK MEMASTIKAN MURID BERKEUPAYAAN MEMBACA, MENULIS, MEMAHAMI PERKATAAN, AYAT TUNGGAL DAN AYAT MAJMUK SERTA BERKEBOLEHAN MELAKUKAN OPERASI ASAS MATEMATIK DAN MEMAHAMI IDEA MATEMATIK YANG MUDAH SERTA MENGAPLIKASI PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN TERSEBUT DALAM PEMBELAJARAN SERTA KEHIDUPAN HARIAN.

4.0 MOTOMEMUPUK KEYAKINAN

11

MEMACU KECEMERLANGAN

4.0 CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA LINUS SEKOLAH 2011

11

5.0 ANALISA PERSEKITARAN (ANALISIS SWOT)

11

5.1

KEKUATAN 5.1.1 100 % Guru guru tahun satu adalah terlatih dan

berpengalaman. 5.1.2 Guru - guru tahun satu masih muda dan sihat fizikal serta mental 5.1.3 Sebahagian besar guru yang mengajar Bahasa Melayu dan Matematik adalah guru opsyen dengan pengkhususan bidang Bahasa Melayu dan Matematik. 5.1.4 Guru-Guru tahun satu adalah guru-guru yang bersemangat tinggi. 5.1.5 Sekolah ini mempunyai makmal komputer yang lengkap dan boleh digunakan untuk P & P murid murid LINUS menggunakan perisian interaktif, internet dan sebagainya. 5.1.6 Pembinaan bahan bantu mengajar dibantu oleh guru-guru dan murid tahap 2. 5.1.7 Mendapat pandangan dan tunjuk ajar dari guru-guru yang berpengalaman 5.1.8 Persekitaran yang kondusif di sekolah untuk aktiviti p & p murid 5.2 KELEMAHAN 5.2.1 Bilangan murid LINUS yang ramai 5.2.2 Keupayaan berkesan dan bermakna adalah agak rendah 5.2.3 Kekurangan bahan ABM yang benar-benar efisyen, membantu dan bersesuaian. 5.2.4 Guru-Guru kurang gemar menggunakan ABM dalam P & P. guru-guru dalam menyampaikan p&p dengan

11

5.2.5 Ramai murid tidak mempunyai asas Literasi dan Numerasi yang kukuh menyebabkan P& P ulangan terpaksa dijalankan 5.3 PELUANG 5.3.1 Hubungan baik PPD & JPN dengan sekolah. 5.3.2 Kerjasama PIBG yang baik. 5.3.3 Majoriti guru-guru berkemahiran. 5.3.4 Majoriti pelajar mempunyai latar belakang keluarga yang baik. 5.3.5 Sokongan dan kerjasama yang baik daripada pihak pentadbiran.

6.0 HALA TUJU PERANCANGAN6.1 6.2 Meningkatkan penguasaan kemahiran asas Literasi dan Numerasi Meningkatkan penguasaan dan penggunaan Teknologi Maklumat dan (TMK) dalam aktiviti / proses pengajaran pembelajaran 6.3 Memperkenal dan menyuburkan sistem pengajaran pembelajaran Numerasi yang berkesan. 6.4 Meningkatkan penguasaan ilmu dan membudayakan Literasi dan kehidupan murid-murid. Numerasi dalam Literasi dan murid-murid. Komunikasi

7.0 OBJEKTIF PERANCANGAN7.1 Peratus murid yang menguasai kemahiran ke tahun. 7.2 Semua murid dapat menguasai empat kemahiran asas matematik iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Literasi dan Numerasi meningkat tahun

11

7.3 7.4

Semua murid dapat menguasai kemahiran asas Literasi . Sasaran 100% murid-murid tahun tiga 2012 menguasai semua kemahiran Literasi dan Numerasi.

8.0 PENGLIBATAN8.1 8.2 Subjek MuridKOHORT 1 (MURID TAHUN 2, 2011) BANGSA MELAY U L P CINA L P INDIA L P LAIN2 L P B/PUTR A L P MELAY U L P CINA L P KOHORT 2 (MURID TAHUN 1, 2011) BANGSA INDIA L P LAIN2 L P B/PUTR A L P

:

Bahasa Melayu dan Matematik

11

8.3

Guru LINUS MAKLUMAT GURU PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI (LINUS) 2011 TAHUN 1 DAN 2

Nama Sekolah : Kod Sekolah

.............................................................................................. : ............................ KELAS/TAHU N DIAJAR ( THN 1 @ THN 2 @ PEMULIHAN KHAS ) SUBJEK DIAJAR (LITERAS I@ NUMERA SI) KURSUS LINUS (CATAT SUDAH @ BELUM) Thn 1 Thn 2 JAWATAN DALAM JK LINUS SEKOLAH (PENYELA RAS @ AJK)

BI L

NAMA GURU

GRED

OPSYE N

NO. TELEFO N

11

9.0 JANGKA MASATiga tahun bermula pada tahun 2010 hingga tahun 2012.

10.0 CARTA GANTT PERANCANGAN STRATEGIK LINUS BI L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AKTIVITI Taklimat FasiLINUS kepada Guru LINUS Mesyuarat Jawatankuasa LINUS Sekolah Pembinaan Perancangan Strategik Bengkel Pembinaan BBM Bengkel Mikro Pengajaran Kelas Bercampur Program P&P Berfokus Berdasarkan Headcount Bengkel Pembinaan Papan Individu dan Aplikasinya Program Kerja Rumah Semasa Cuti Hujung Minggu Program Guna Modul Cuti Panjang D J BULAN F M A M J J O S O N D

10 Saringan 11 Pemantauan dan Pencerapan

11

11.0 PELAN STRATEGIK Objektif jangka panjang : ____% murid tahun tiga mencapai status Arus Perdana selepas Saringan 9pada tahun 2012

Objektif jangka pendek :pada tahun 2011

____% murid tahun dua mencapai status Arus Perdana selepas Saringan 6

11

SASARAN ISU STRATEGIKISU 1

MATLAMAT

OBJEKTIF

INDIKATOR PENCAPAIAN

201 0 (TOV )

201 1 (OTI )

2012 (ETR )

ISU 2

ISU 3

12.0 PELAN TAKTIKAL

11

ISU STRATEGI 1BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER PELAN Hasil akhir KPI KONTIGENS I

1

2

11

ISU STRATEGI 2KOS/ SUMBER PELAN Hasil akhir KPI KONTIGENS I

BIL

PROGRAM

T/JAWAB

TEMPOH

1

2

11

ISU STRATEGI 3BIL PROGRAM T/JAWAB TEMPOH KOS/ SUMBER Hasil akhir KPI PELAN KONTIGENSI

1

2

11

13.0 PELAN OPERASIProgram Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPO H STATUS /PELAN KONTIGENSI

2

3

-

4

5

6

11

Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPO H STATUS /PELAN KONTIGENSI

2

3

-

4

5

6

11

Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPO H STATUS /PELAN KONTIGENSI

2

3

-

4

5

6

11

Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPO H STATUS /PELAN KONTIGENSI

2

3

-

4

5

6

11

Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPO H STATUS /PELAN KONTIGENSI

2

3

-

4

5

6

11

Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPO H STATUS /PELAN KONTIGENSI

2

3

-

4

5

6

11

14.0 HEADCOUNT LITERASIKOHORT 2 (TAHUN 1) 2011 KELA S NAMA GURU LINUS LITERASI TOV (S1) SARING AN 1 MAC SARING AN 2 JUN SARING AN 3 SEP ETR (S3)

KOHORT 1 (TAHUN 2) 2011 KELA S NAMA GURU LINUS LITERASI TOV (S3) SARING AN 4 MAC SARING AN 5 JUN SARING AN 6 SEP ETR (S6)

CATATAN: NUMERASI

*TOV murid Tahun 2 adalah berdasarkan Saringan 3 2010.

11

KOHORT 2 (TAHUN 1) 2011 KELA S NAMA GURU LINUS NUMERASI TOV (S1) SARING AN 1 MAC SARING AN 2 JUN SARING AN 3 SEP ETR (S3)

KOHORT 1 (TAHUN 2) 2011 KELA S NAMA GURU LINUS NUMERASI TOV (S3) SARING AN 4 MAC SARING AN 5 JUN SARING AN 6 SEP ETR (S6)

CATATAN:

*TOV murid Tahun 2 adalah berdasarkan Saringan 3 2010.

HEADCOUNT MENGIKUT KRITERIA KONSTRUK NUMERASI LINUSSEKOLA H KELA S

11

BI L

NAMA MURID

B J

K1 1 2 3 4

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4

11

CATATAN : Jika murid berpindah ke sekolah lain, jangan potong atau keluarkan nama murid tersebut. Tuliskan nama sekolah baru murid. Jika murid baru masuk, tuliskan nama dan sekolah terdahulu di bawah senarai asal.

HEADCOUNT MENGIKUT KRITERIA KONSTRUK LITERASI LINUSB J

Bi l

NAMA MURID

K1 K2 K3 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B L B

11

CATATAN : Jika murid berpindah ke sekolah lain, jangan potong atau keluarkan nama murid tersebut. Tuliskan nama sekolah baru murid. Jika murid baru masuk, tuliskan nama dan sekolah terdahulu di bawah senarai asal.

11

Disediakan Oleh,

.

Disemak Oleh,

Disahkan Oleh,

11