POPIS KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 2010

 • View
  230

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Projekt, ki ga bomo opisali v nadaljevanju, ima naslednje lastnosti: -bil je največji statistični projekt v letu 2010 v Sloveniji, -bil je prvi uspešno zaključen evropski projekt popisa kmetijskih gospodarstev z računalniki na terenu, -bil je projekt, ki je v celoti zadovoljil strogim slovenskim in evropskim normam zaščite osebnih podatkov, -v projektu je sodelovalo preko 650 udeležencev, -popisano je bilo preko 96.000 kmetijskih gospodarstev na teritoriju Republike Slovenije -terensko delo je bilo končano v 45 dneh v obdobju od 1. junija 2010 do 15. julija 2010 -proračun projekta je bil preko 2 milijona EUR, -končan je bil pravočasno, v predvidenem roku, ob zadovoljstvu naročnika.

Text of POPIS KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 2010

 • stran 1 od 70

  popispopispopispopis kmetijskihkmetijskihkmetijskihkmetijskih gospodarstev gospodarstev gospodarstev gospodarstev 2010201020102010

  zakljuno zakljuno zakljuno zakljuno poroiloporoiloporoiloporoilo

  Naronik: STATISTINI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE (SURS)

  Voarski pot 12, 1000 Ljubljana

  Vodja projekta: Barbara KUTIN SLATNAR

  Izvajalec: DIGI DATA d.o.o., Opekarska 11, 1000 Ljubljana

  LUZ d.d., Verovkova ulica 63, 1000 Ljubljana

  GEODETSKI ZAVOD CELJE d.o.o., ulica XIV. Divizije 10, 3000 Celje

  Vodja projekta : Matja GRILC

  Pogodba: IZVEDBA TERENSKEGA DELA STATISTINEGA RAZISKOVANJA

  POPIS KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V LETU 2010

  tevilka pogodbe: 430-73/2009, podpisana 24.12.2010

  Trajanje projekta: december 2009 avgust 2010

  Izvajanje terenskega dela popisa: 1. junij 2010 15. julij 2010

 • stran 2 od 70

  kazalokazalokazalokazalo

  1. SPLONO O POPISU ........................................................................................04

  2. TERMINOLOGIJA .............................................................................................06

  3. IZBOR POPISOVALCEV .....................................................................................07

  3.1. Spletna stran

  3.2. Metode izbora popisovalcev

  3.3. Predstavitve projekta prijavljenim popisovalcem

  3.4. Nain plaevanja popisovalcev

  4. STROJNA OPREMA ............................................................................................15

  4.1. Streniki

  4.2. Prenosni raunalniki

  5. VAROVANJE PODATKOV ....................................................................................18

  5.1. Varovanje podatkov na prenosnikih

  5.2. Varovanje podatkov na strenikih

  5.3. Varovanje osebnih podatkov

  6. PROGRAMSKA OPREMA ....................................................................................23

  6.1. Programska oprema za prenosne raunalnike

  6.2. Programska oprema za podporo dela na centrali, logistinih centrih in help desku

  6.3. Programska oprema za obdelavo podatkov

  6.4. Komunikacije

  6.5. Izhodne datoteke

  6.6. Struktura izhodnih datotek

  7. TISKOVINE IN PUBLIKACIJE .................................................................................37

  7.1. Obvestilno pismo

  7.2. Metodoloko gradivo

  7.3. Obvestilo popisovalca o ponovnem obisku

  7.4. Izjava popisovalca o varovanju podatkov

  7.5. Izkaznica pooblastilo popisovalcu za opravljanje popisa

  7.6. Publikacija KORAK K POPISU KMETIJSTVA 2010

  7.7. Publikacija seznamom vpraanj vsebovanih v anketi

  7.8. Uporabniki prironik za uporabo aplikacije

  7.9. Informativna predstavitev za popisovalce

  7.10. Material za olanje popisovalcev

  8. PREDSTAVITVE in IZOBRAEVANJE .......................................................................42

  8.1. Informativna predstavitev projekta za prijavljene kandidate

 • stran 3 od 70

  8.2. Intruktae za izvajalce

  8.3. Izobraevanje za izvajalce popisa - anketarje

  9. HELP DESK in LOGISTIKA......................................................................................46

  9.1. Organizacija izvedbe popisa

  9.2. Spletni portal osnovno orodje za obvladovanje komunikacije

  9.3. Help desk

  9.4. Logistika Ljubljana in Celje

  10. KONTROLA KAKOVOSTI ......................................................................................54

  10.1. Telefonsko preverjanje

  10.2. Vsebinska kontrola

  10.3. Kontrola dinamike

  10.4. asovna kontrola

  11. IZVEDBA TERENSKEGA DELA POPISA...................................................................63

  12. POPRAVLJANJE PODATKOV PO KONCU TERENSKEGA DELA.................................69

  13. ZAKLJUNA ANALIZA...........................................................................................69

  Tekste in podatke prispevali: Primo SMERKOLJ, Urban ANTL, Marijana VUGRIN,

  Matev GROBOLJEK, Gregor PESKO

  Avtor poroila: Matja GRILC, vodja projekta

 • stran 4 od 70

  splonsplonsplonsplonoooo o popisu ... o popisu ... o popisu ... o popisu ...1111

  Popis kmetijstva je ena izmed osnovnih statistinih raziskovanj, s katerim zberemo podatke o stanju na

  podroju kmetijstva: o strukturi kmetijske proizvodnje in zemlji, o tehnoloki opremljenosti ter

  delovni sili na kmetijskih gospodarstvih. Izvaja se vsakih deset let in je v dravah EU zakonsko

  doloena.

  Priporoa ga tudi Organizacija Zdruenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) in po njenih

  priporoilih ga izvajajo mnoge drave sveta.

  Zakaj je popis kmetijstva tako pomemben?

  S popisom kmetijstva pridobimo pomembne podatke o kmetijskih gospodarstvih i znailnostih

  kmetijske proizvodnje v dravi. S primerjavo podatkov med popisi, izvedenimi v desetletnih razmikih,

  dobimo vpogled v strukturne spremembe v slovenskem kmetijstvu.

  V letu 2000 je bil v Sloveniji izveden prvi samostojni popis kmetijstva, v katerem so bile vse definicije in

  klasifikacije usklajene s priporoili FAO in zakonodajo EU. To pomeni, da smo v letu 2000 s popisom

  kmetijstva prvi pridobili take podatke o strukturi kmetijske proizvodnje, zemlji, tehnoloke

  opremljenosti ter delovne sile na kmetijskih gospodarstvih, ki so bili primerljivi z drugimi dravami

  lanicami EU. V letu 2010 je bil izveden drugi tak popis in podatki iz tega popisa so prvi primerljivi s

  predhodnim popisom kmetijskih gospodarstev. Rezultati bodo poleg trenutnega stanja strukturne

  spremembe prikazali tudi osnovne strukturne spremembe v slovenskem kmetijstvu, ki so se zgodile v

  obdobju 2000-2010.

  Ker s popisom kmetijskih gospodarstev pridobimo podatke o kmetijstvu na najniji ravni, je mogoe

  rezultate pozneje prikazati tudi na ravni obin, regij in drugih teritorialnih delitev in to daje tem

  podatkom posebno analitino vrednost in poveuje njihovo pomembnost.

  Katere podatke smo zbrali s Popisom kmetijstva 2010?

  Podatki se nanaajo na naslednja vsebinska podroja, povezana s kmetijsko proizvodnjo:

  - zemljia in raba zemlji

  - ivinoreja

  - kmetijska mehanizacija in oprema

  - delovna sila in pridobitne dejavnosti povezane s kmetijskim gospodarstvom ter

  - gozdarstvo na kmetijskih gospodarstvih.

  1 Vir SURS: www.stat.si/PopisKmetijstva2010/

 • stran 5 od 70

  Zaradi racionalneje izvedbe popisa in boljega zajema podatkov je k popisu prikljueno tudi redno

  triletno statistino raziskovanje Popis trnega vrtnarstva ter spremljajoe vzorno raziskovanje o

  metodah kmetijske proizvodnje.

  Ali so bila v Popis kmetijstva 2010 zajeta vsa kmetijska

  gospodarstva?

  V ta popis so bila vkljuena le kmetijska gospodarstva v Sloveniji, ki so po zadnjih statistinih podatkih

  zadostila naslednjim merilom:

  - uporabljajo najmanj 1 ha kmetijskih zemlji ali pa

  - uporabljajo manj kot 1 ha kmetijskih zemlji in ob tem:

  - uporabljajo najmanj 10a kmetijskih zemlji in 90 a gozda ali

  - uporabljajo najmanj 30 a vinogradov in redijo 1 do 2 glavi velike ivine ali

  - imajo 50 panjev ebel ali

  - so trni pridelovalci zelenjadnic, zeli, jagod in gojenih gob ter cvetja in okrasnih rastlin.

  Na terenu zbrani podatki se bodo dopolnili e s podatki iz administrativnih virov pri Ministrstvu za

  kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer:

  - s podatki o govedu iz Centralnega registra goveda (CRG)

  - s podatki o posejanih povrinah iz vlog za neposredna plaila v kmetijstvu (subvencijski

  podatki) 2010

  - s podatki o pridobitvi podpor za ohranjanje podeelja, razvoj podeelja

  - s podatki o trajnih nasadih in hmelju iz Registra kmetijskih gospodarstev (RKG)

  - s podatki o ekolokem kmetijstvu iz Evidence ekolokih pridelovalcev in predelovalcev

  Kakna je zgodovina popisov kmetijstva?

  V Sloveniji so bili doslej izvedeni le trije samostojni popisi kmetijstva, prvi leta 1930, nato leta 1960 in

  zadnji v letu 2000. V obdobju med letoma 1960 in 2000 so bili popisi kmetijskih gospodarstev izvedeni

  v okviru rednih popisov prebivalstva (1971, 1981 in 1991). Ker pa je bilo tevilo vpraanj s podroja

  kmetijstva v omejenih popisih prebivalstva precej skreno, podatki, zbrani v letih 1971, 1981 in 1991,

  ne omogoajo celovitih in primerljivih informacij o strukturi kmetijskih gospodarstev v Sloveniji. Tudi

  podatki, zbrani v samostojnih popisih kmetijskih gospodarstev, niso povsem primerljivi zaradi obsenih

  drubenih sprememb v tem obdobju. Ne glede na to pa vsak popis kmetijskih gospodarstev

  predstavlja pomemben pregled stanja v kmetijstvu v Sloveniji v doloenem zgodovinskem asu.

  V letu 2000 je bil v Sloveniji izveden prvi samostojni popis kmetijskih gospodarstev, v katerem so bile

  vse definicije in klasifikacije usklajene s priporoili FAO in zakonodajo EU, izveden pa je bil na podlagi

  Zakona o popisu kmetijskih gospodarstev v RS v letu 2000 (ZPKG; Uradni list RS, t 99/99). To pomeni,

 • stran 6 od 70

  da smo v letu 2000 s popisom kmetijskih gospodarstev prvi pridobili podatke o strukturi kmetijske

  proizvodnje, zemlji, tehnoloki opremljenosti in