Vmesno vrednotenje Programa razvoja pode¾elja 2007 - 2013

 • View
  32

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vmesno vrednotenje Programa razvoja podeželja 2007 - 2013. Mojca Hrabar Oikos , Svetovanje za razvoj, d.o.o. Predstavitev za Slovensko društvo evalvatorjev Ljubljana, 4. februar 2011. Kdo smo?. Konzorcij: Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., Kamnik PRAC, Bad Soden, Nemčija. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Vmesno vrednotenje Programa razvoja pode¾elja 2007 - 2013

 • Vmesno vrednotenje Programa razvoja podeelja 2007 - 2013Mojca HrabarOikos, Svetovanje za razvoj, d.o.o.Predstavitev za Slovensko drutvo evalvatorjevLjubljana, 4. februar 2011

 • Kdo smo?Konzorcij:

  Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., Kamnik PRAC, Bad Soden, Nemija

 • Danes bomo govorili oProgrami razvoja podeelja 2007 2013 in sistem vrednotenja na ravni EUProces vmesnega vrednotenja Programa razvoja podeelja Metode delaRezultati vrednotenjaPrilonosti Kako naprej?

 • Kontekst Programa razvoja podeelja 2007 - 2013

  Skupna kmetijska politika EU Pribl. 55 milijard / leto40% celotnega prorauna EU 11 % za razvoj podeelja

  (Kako bo v prihodnosti?)

 • Kontekst PRP 2007 - 2013Prispevek ESKRP:906.990.057,80 Prispevek prorauna Republike Slovenije:257.991.967,20

 • Program razvoja podeelja 2007 2013 v SlovenijiOkvir: Uredba 1698/20053 cilji 4 osi 21 ukrepov

  Os Ciljtevilo ukrepov1. osIzboljanje konkurennosti kmetijskega in gozdarskega sektorja102. osIzboljanje okolja in podeelja,33. osIzboljanje kakovosti ivljenja na podeelju in diverzifikacija podeelskega gospodarstva54. ospristop LEADER za podporo doseganju vseh treh ciljev3

 • Hiter vpogled v ukrepe

  Os Ukrepi 1.Izobraevanje, podpora mladim prevzemnikom in zgodnjemu upokojevanju (111, 112, 113)Nalobe v kmetijsko proizvodnjo, gospodarsko vrednost gozdov, predelavo, komasacije in namakanje (121, 122, 123, 125)Spodbujanje shem kakovosti, skupin proizvajalcev (132, 133, 142)2.Neposredna plaila za kmetovanje na obmojih z omejenimi monostmi (211, 212)Kmetijsko okoljska plaila (214)3.Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti, mikropodjetja (311, 312)Osnovne storitve, obnova vasi, ohranjanje dediine (321, 322, 323)4. pristop LEADER; izvaja se preko Lokalnih akcijskih skupin in njihovih Lokalnih razvojnih strategij (41, 421, 431)

 • Nartovana sredstva PRP po oseh

 • Izvajanje Programa razvoja podeeljaMinistrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoPriprava in izvajanje programa,spremljanje, poroanje, Poskrbi za vrednotenje,Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeeljaRazpisi (pregled, odobritev vlog), Izplaila (odobritev, izvajanje, raunovodstvo), kontrola na kraju samem.

 • Upravienci PRP

  UpravienciOpombeNosilci kmetijskih gospodarstevNizka stopnja izobrazbe, dobro informirani o doloenih ukrepih, podukrepih, ne pa o vseh monostihVsi ukrepi 1. osi razen ukrepov 133, 142, vsi ukrepi 2. osi, ukrep 311, moni projekti v okviru ukrepa 41Lastniki gozdovUkrepi 111, 122Vsi prebivalci podeeljaUstanavljanje mikropodjetij, obnova kulturne dediineZdruenja, zveze, planinePri nekaterih ukrepih 122, 214,Obinekomasacije, irokopasovni internet, obnova in razvoj vasi, ohranjanje in izboljevanje dediine podeeljaPravne osebeMikro, majhna in srednje velika podjetja ivilske industrije, gozdarstvo Katerekoli: izobraevanje (novi razpisi), ohranjanje in izboljevanje dediine podeelja

 • Pomembne izhodine znailnosti PRP

 • PRP je zelo razpren program!21 zelo razlinih ukrepovZelo razline ciljne skupine, ki imajo skupno predvsem to, da so na podeeljuVeliko tevilo upraviencev bruto 90.000, neto okoli 60.000Zahtevno spremljanje, poroanje, izvajanje sankcij v primeru kritev

 • PRP je del kmetijske politikePrilagodljivost razmeram skupnega trga?povprena izobrazba nosilcev kmetijskih gospodarstev je nizka, povprena starost visokaPrimer: starost lanov druinskih kmetij

 • Namen in cilji vrednotenjaVrednotenje = del nartovanja, izvedbe in nadgrajevanja razlinih programov EU

  PRP: Uredba 1698/2005sprotno vrednotenje vsako leto od l. 2008 daljeL. 2010 kot vmesno vrednotenjeocena vpliva PRP z vidika: stratekih smernic Skupnosti teav pri razvoju podeelja drave lanice upotevanje zahtev po trajnostnem razvoju, vpliva na okolje in izpolnjevanja zahtev ustrezne zakonodaje EU

 • Skupni okvir spremljanja in vrednotenja PRP - CMEFCMEF - Common Monitoring and Evaluation Framework http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/index_en.htm Podpora: Evropska mrea za vrednotenje razvoja podeeljahttp://enrd.ec.europa.eu/evaluation-network/en/evaluation-expert-network_home_en.cfm

  Ideja:KakovostPrimerljivostMonost zdruevanja podatkov, rezultatov za ovrednotenje na ravni EU

 • Skupni okvir spremljanja in vrednotenja PRP - CMEFPrednostiJasen metodoloki okvirNabor metodPrimeri iz drugih dravZbirka navodil, smernicJasna struktura, izraziprimerljivostPodporaSlabostiPremajhna uporabnost tevilnih metod ne le v SLOPodatkiKontrolna skupinaKompleksnost uinkovitost?Prezgodaj v procesu izvajanja PRP 2007 - 2013

 • CMEF: 2 glavna elementa vrednotenjaAnaliza kazalnikovFinanni kazalnikiKazalniki uinkaKazalniki rezultataKazalniki vplivaOsnovni kazalniki glede na ciljeSkupna evalvacijska vpraanjaZa posamezen ukrepHorizontalna vpraanja za celoten programVrednotenje na ve ravneh

 • Sodelujoi v procesu vmesnega vrednotenja PRP 2007 2013Usmerjevalna skupina MKGP Vodilni Sektorja za razvoj podeelja,Odgovorni za spremljanje in poroanje,nosilci ukrepov,Agencija za kmetijske trge in razvoj podeelja odgovorni za zajem podatkov,Odgovorni za spremljanje,Odgovorni za spremljanje kritev,Drugi akterji na podroju razvoja podeeljaKGZS - Kmetijska svetovalna sluba,Biotehnika fakulteta UL,Kmetijski intitut Slovenije,Upravienci prejemniki sredstevPosamezniki,Zadruge, podjetja,Lokalne akcijske skupine (LAS).

 • Proces vmesnega vrednotenja PRP 2007 2013 v SlovenijiPregled smernic CMEF, monosti uporabe metodNabor potrebnih podatkov pridobivanje: MKGP, ARSKTRP, SURS,Analiza podatkov vrednotenje, primerjava ugotovitev

 • Pregled smernic CMEF in nabor metodObdobje vrednotenja: do 31. 12. 2009Pregled metod, izbor:Razpololjivost podatkovIzvedljivost v danem asu, z danimi sredstviUporaba doloene programske opreme (GIS, SPSS,)Kljuna ugotovitev:Nimamo kontrolne skupine tevilne metode neprimerne v slovenskem kontekstuMalo primerov uporabe v Sloveniji

 • Pregled smernic CMEF in nabor metodLogika intervencije

  Doloitev pristopa, metod, potrebnih podatkov za analizo kazalnikov in doseganje ciljev, odgovor na posamezno vpraanje

 • Pregled smernic CMEF in nabor metod - kazalniki6 skupin kazalnikov:Osnovni kazalniki, povezani s ciljiOsnovni kazalniki, povezani s stanjemkontekst okolja, v katerem se izvaja PRPKazalniki vplivaKazalniki rezultataKazalniki uinkaFinanni kazalniki

  Na ravni programaNa ravni osiNa ravni ukrepa

 • Doloeni v smernicah CMEFSe uporabljajo za spremljanje in vrednotenje Pregled smernic CMEF in nabor metod - kazalnikiKazalniki vpliva(Impact indicators)Kazalniki rezultata(Result indicators)Kazalniki uinka(Output indicators)

 • Nabor potrebnih podatkovPRP 2007 2013 s prilogami, vsi razpisiPodatki letnega spremljanja in poroanjaLetna Poroila o napredku agregirani po ukrepihsurovi podatki iz baze podatkov ARSKTRPMonost uporabe za natanneje analizeGISPodatki o kritvah le agregirani (poroilo)Podatki iz drugih virovSURS, ARSO, Kmetijski intitut SlovenijeRazline tudije in projekti

 • Nabor potrebnih podatkovKljuna ugotovitev:Baza podatkov je pravzaprav sestavljena iz ve baznepreglednost Velika poraba asa za zdruevanje, povezovanje podatkovPomanjkljivost prostorskih podatkov teko vrednotiti prostorske uinke, rezultate, vpliveKritve obveznosti poroanja (FADN, druga poroila) pomanjkljivi podatkiSistem ni naravnan na vrednotenje in nartovanje Pripravljenost na spremembe, izboljave

 • Podatki: osnova za ugotavljanje doseganja ciljevKnjigovodstvo na kmetijah FADNKljub obveznosti sodeluje majhen dele prejemnikovUkrep 112: 262 (861), ukrep 121: 568 (1338)Poroanje: pri nekaterih ukrepih ibkonpr. ukrepi 3. osiNapovedani cilji projektov Pomembni za nartovanje razpisov - glede na stopnjo doseganja ciljev programaKontrola kakne bodo posledice, e cilji niso doseeni? (primer: ukrep 112)

 • Analiza finannih podatkov kazalniki vlokaNartovana sredstvaPodatki o rpanju sredstev do konca l. 2009Razpisana DodeljenaIzplaanaPregled nartovane porabe v prihodnje: proraunAnaliza trendov ob upotevanju znailnosti izvajanja ukrepa in podprtih projektov

 • Analiza kazalnikov uinka in rezultataPodatki iz Letnih poroil o napredku, posameznih delov baze na ARSKTRPUkrepi 2. osi: Podatki iz letnih poroil neprimerni temeljijo na plailih, ne na prostorskih podatkihizraun kazalnikov iz podatkov GIS (pribl. 60.000 upraviencev)Ukrepi 3. osi: Malo poroil, zato teko oceniti trende, realnost rezultatovUkrepi 4. osi: Specifino izvajanje preko LAS, podatki o posameznih projektih teko dostopni v obliki, primerni za analizo

 • Analiza kazalnikov vpliva:socioekonomski kazalniki4 socioekonomski kazalniki (3 CMEF + 1 slov.)Gospodarska rast, ekonomska velikost kmetijskih gospodarstev, Ustvarjanje delovnih mest, Produktivnost dela (povpr. za kmetijstvo, gozdarstvo in ivilstvo)Izraun na podlagi poroil posameznih projektovPodcenjeni: niso vsi poroali, kratko obdobje poroanja (projekti, zakljueni do konca l. 2008), vplivi drugih osimorali bi imeti kontrolno skupino monost primerjave z in brez izvajanja PRPZamik podatkov SURS, ki bi omogoili primerjavo

 • Analiza kazalnikov vpliva:okoljski kazalniki4 okoljski kazalniki (4 CMEF + 1 slov.)indeks indikatorskih vrst ptic kmetijske krajine, kmetijske in gozdarske povrine visoke naravne vrednosti, Izboljanje kakovosti vode (Spremembe bruto bilance hranil preseki duika), Vnos hranil v tla, Prispevek k boju proti podnebnim spremembam (loeno kmetijstvo, gozdarstvo)Kazalci okolja v Sloveniji, izraun iz podatkovPrekratko obdobje, da bi bili jasno razvidni trendi, izloena letna/sezonska nihanjavplivi drugih osiNejasna metodologija izrauni niso ponovljivi

 • Odgovori na skupna evalvacijska vpraanjaZa posamezne ukrepe Naeloma naj bi bilo