dSP Pend Moral Ting 2

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of dSP Pend Moral Ting 2

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  1/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  STANDARD PRESTASIMATEMATIK TAHUN 1

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  DOKUMEN STANDARD PRESTASIPENDIDIKAN MORAL

  TINGKATAN 2

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  2/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  2

  FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

  Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

  individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis

  dari segi intelek, rohani,emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang

  berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan

  mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran

  keluarga, masyarakat dan negara."

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  3/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  3

  MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL

  Kurikulum Pendidikan Moral bermatlamat membentuk insan yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan boleh menyumbang kearah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global.

  OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN MORAL

  Objektif mata pelajaran Pendidikan Moral adalah untuk membolehkan murid:

  1. Memahami dan menghayati nilai-nilai yang diperlukan untuk berakhlak mulia;

  2. Menyedari dan menerima kepentingan keharmonian antara manusia dengan alam sekitar serta berusaha ke arah

  mengekalkannya;

  3. Meningkatkan persefahaman dan kerjasama bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup dalam negara Malaysia

  yang demokratik;

  4. Mengembangkan pemikiran dan perasaan moral dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah; dan

  5. Mempunyai iltizam untuk mengamalkan tingkah laku yang bermoral secara adil dan altruistik selaras dengan nilai murni

  masyarakat Malaysia.

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  4/31

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  5/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  5

  TAFSIRAN

  o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakanbagi tujuan pelaporan individu.

  o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi

  gambaran holistik tentang individu.

  o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standarddan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalamstandard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band).Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betulmenggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.

  o

  Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualitiboleh ditaksir dan dicapai.

  o Evidens

  Murid : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan bolehbuat berdasarkan deskriptor.

  Instrumen : Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasandalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain.

  o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujianbertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain.

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  6/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  6

  TAFSIRAN BAND

  BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN

  1 TAHUMurid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas ataumemberi respons terhadap perkara yang asas.

  2 TAHU DAN FAHAM

  Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau

  menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

  3TAHU, FAHAM DAN BOLEHBUAT

  Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatukemahiran pada suatu situasi.

  4TAHU, FAHAM DAN BOLEHBUAT DENGAN BERADAB

  Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitumengikut prosedur atau secara sistematik.

  5

  TAHU, FAHAM DAN BOLEH

  BUAT DENGAN BERADABTERPUJI

  Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan

  mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikappositif.

  6TAHU, FAHAM DAN BOLEHBUAT DENGAN BERADABMITHALI

  Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyaikeupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan sertacabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untukmendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yangsesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  7/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  7

  BAND PERNYATAAN STANDARD

  1 Mengetahui nilai-nilai berakhlak mulia

  2 Mengetahui dan memahami nilai-nilai berakhlak mulia

  3 Mengetahui, memahami dan mempraktikkan nilai-nilai berakhlak mulia

  4Mengetahui, memahami, menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai berakhlak mulia berlandaskan peraturandan undang-undang

  5Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia berlandaskan peraturan dan

  undang-undang serta norma masyarakat

  6Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia berlandaskan peraturan danundang-undang serta norma masyarakat dalam situasi tertentu dan boleh diteladani

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  8/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  8

  BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

  1

  Tahu

  B1Mengetahui nilai-nilaiberakhlak mulia

  B1D1Mengetahui nilai kepercayaan kepadaTuhan dengan meyakini kewujudan-Nyasebagai panduan hidup

  B1D2Mengetahui nilai amanah dalam

  mewujudkan hubungan yang baik dengankeluarga dan individu lain

  B1D3Mengetahui nilai harga diri denganmenghindari amalan yang bolehmenjejaskan maruah diri

  B1D4

  Mengetahui nilai bertanggungjawabdi rumah atau sekolah atau dalammasyarakat

  B1D5Mengetahui nilai hemah tinggi yangselaras dengan norma masyarakat

  B1D6

  Mengetahui nilai toleransi dalamhubungan dengan orang lain

  B1D1E1Boleh memberi contoh agama atau kepercayaanyang terdapat di Malaysia

  B1D2E1Boleh menyenaraikan ciri amanah

  B1D3E1Boleh menyatakan perbuatan yang bolehmenjejaskan maruah diri

  B1D4E1

  Boleh menyenaraikan tanggungjawab diri dirumah atau di sekolah atau dalam masyarakat

  B1D5E1Boleh menyenaraikan pertuturan dan tingkah lakuyang sopan

  B1D6E1

  Boleh memberi contoh perlakuan bertolak ansuratau mengawal diri atau sabar

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  9/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  9

  B1D7Mengetahui nilai berdikari untuk

  menyelesaikan masalah secara individuatau kumpulan

  B1D8Mengetahui nilai kerajinan untukmencapai kejayaan diri

  B1D9

  Mengetahui nilai kasih sayang terhadapmanusia atau flora atau fauna

  B1D10Mengetahui nilai keadilan sebagai kuncibudaya sekolah

  B1D11

  Mengetahui nilai rasional sebagai asaspertimbangan untuk menjamin keputusanyang bijak

  B1D12Mengetahui nilai kesederhanaan sebagaiasas untuk kesejahteraan hidup

  B1D13

  Mengetahui nilai kasih sayang terhadapkeluarga, nilai hormat dan taat kepadaanggota keluarga dan nilaitanggungjawab terhadap keluarga untukmembentuk keluarga penyayang danmemajukan diri dan keluarga

  B1D7E1Boleh menyatakan contoh aktiviti berdikari

  B1D8E1Boleh memberi contoh individu yang mencapaikejayaan kerana gigih berusaha

  B1D9E1

  Boleh menyatakan cara menyayangi sesamamanusia atau manusia dengan flora atau manusiadengan fauna

  B1D10E1Boleh menyatakan prinsip keadilan yangdiamalkan di sekolah

  B1D11E1

  Boleh menyatakan faktor yang perlu diambil kirasebelum membuat sesuatu keputusan

  B1D12E1Boleh menyenaraikan ciri orang yang bersikapsederhana dalam hubungan dengan orang lain

  B1D13E1

  Boleh menyatakan ciri-ciri keluarga bahagia

  B1D13E2Boleh menyatakan perlakuan yang menunjukkansikap hormat dan taat kepada ibu bapa

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  10/31

  DRAFDSPPendidikanMoralTingkatan228September2012

  10

  B1D14Mengetahui nilai mengekalkan tradisikekeluargaan dalam kehidupan seharian

  B1D15Mengetahui nilaimenyayangi dan

  menghargai alam sekitar untuk menjaminpersekitaran berkualiti

  B1D16Mengetahui nilaikeharmonian antaramanusia dengan alam sekitar denganmenghargai sumber air

  B1D17

  Mengetahui nilai kemapanan alamsekitar untuk melindungi santuari hidupan

  B1D18Mengetahui nilai peka terhadap isu-isualam sekitar untuk menghadapi bencanaalam

  B1D19

  Mengetahui nilaicinta akan negaradengan menggunakan kemudahan awamdan perkhidmatan sosial denganberhemah

  B1D13E3Boleh memberi contoh tanggungjawab diri

  terhadap keluarga

  B1D14E1Boleh memberi contoh adat atau tradisi yangdiamalkan oleh keluarga

  B1D15E1Boleh memberi contoh cara memelihara atau

  memulihara persekitaran sekolah

  B1D16E1Boleh menyatakan cara menjaga kebersihansumber air

  B1D17E1

  Boleh mengenal pasti punca pencemaranpersisiran pantai

  B1D18E1Boleh memberi contoh bencana alam

  B1D19E1

  Boleh menyatakan contoh kemudahan awam atauperkhidmatan sosial

 • 7/30/2019 dSP Pend Moral Ting 2

  11/31

  DRAFDSPPendidika