Dsp Pend Islam Ting 1

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Dsp Pend Islam Ting 1

 • 7/30/2019 Dsp Pend Islam Ting 1

  1/40

  DSP Pend. Islam Ting. 115 Mac 2012

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  DOKUMEN STANDARD PRESTASI

  PENDIDIKAN ISLAM

  TINGKATAN 1

 • 7/30/2019 Dsp Pend Islam Ting 1

  2/40

  DSP Pend. Islam Ting. 115 Mac 2012

  2

  FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

  Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

  potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang

  seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalahbagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,

  bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta

  memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat

  dan negara."

 • 7/30/2019 Dsp Pend Islam Ting 1

  3/40

 • 7/30/2019 Dsp Pend Islam Ting 1

  4/40

  DSP Pend. Islam Ting. 115 Mac 2012

  4

  TAFSIRAN

  o Band ialah label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki bagi tujuan pelaporan individu.

  o Standard ialah pernyataan tentang sesuatu domain yang merujuk tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberikan gambaranholistik tentang individu.

  o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan menunjukkankedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaituperkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satuatau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan penguasaan hasilpembelajaran.

  o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan perkara yang diketahui dan dikuasai oleh murid berdasarkan standard yang dapatditaksir dan dicapai.

  o Evidens :

  Murid - Pernyataan yang menerangkan cara-cara murid melaksanakan perkara yang diketahui dan dikuasaiberdasarkan deskriptor.Instrumen - Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam

  bentuk produk atau proses seperti penulisan, laporan, foto, grafik, artifak, dan lain-lain.

  o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujiansecara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain .

 • 7/30/2019 Dsp Pend Islam Ting 1

  5/40

  DSP Pend. Islam Ting. 115 Mac 2012

  5

  KERANGKA STANDARD PRESTASI

  BAND STANDARD

  1 Tahu

  2 Tahu dan Faham

  3 Tahu, Faham dan Boleh Buat4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab

  5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji

  6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

 • 7/30/2019 Dsp Pend Islam Ting 1

  6/40

  DSP Pend. Islam Ting. 115 Mac 2012

  6

  TAFSIRAN BAND

  BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN

  1 TAHU Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas ataumemberikan respons kepada perkara yang asas.

  2 TAHU DAN FAHAM Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi ataumenterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

  3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahirandalam satu-satu situasi.

  4 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUATDENGAN BERADABMurid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikutprosedur atau secara sistematik.

  5 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUATDENGAN BERADAB TERPUJIMurid melaksanakan sesuatu kemahiran dalam situasi baru, dengan mengikutprosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.

  6 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUATDENGAN BERADAB MITHALI

  Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyaikeupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan sertacabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkandan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara

  bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.

 • 7/30/2019 Dsp Pend Islam Ting 1

  7/40

  DSP Pend. Islam Ting. 115 Mac 2012

  7

  MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

  Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman, berketrampilan, beramal soleh, beradab danberakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan al-Sunah sebagai hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbang kepada

  tamadun bangsa dan negara.

  OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAMSetelah mempelajari Pendidikan Islam Bersepadu Sekolah Menengah murid dapat:

  1. Membaca ayat-ayat terpilih daripada al-Quran dengan betul, fasih, mahir dan bertajwid untuk memperkukuhkan minatdan amalan membaca al-Quran.

  2. Menghafaz ayat-ayat al-Quran yang terpilih untuk menambah bacaan dalam solat dan amalan ibadah harian.

  3. Memahami maksud beberapa ayat al-Quran dan Hadis yang dipelajari serta menghayati pengajarannya sebagai sumber hukum dan panduan mukmin.

  4. Memantap keyakinan pegangan akidah Islamiah serta menghidupkan konsep tauhid secara sedar dalam keseluruhanamalan dan menjadi benteng keagamaan.

  5. Memperkukuh dan mempertingkat amalan ibadat-ibadat Fardu Ain serta memahami sumbangan Fardu Kifayah sebagaikewajipan umat Islam menyumbang kepada kemajuan hidup di dunia dan di akhirat.

  6. Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah nabawiyah, khulafa al-Rashidin dan tokoh-tokoh Islam sebagai asaspembentukan dan pembangunan insan yang cinta dan menyumbang ke arah pembangunan tamadun bangsa dannegara.

  7. Berakhlak mulia dan mengamalkan nilai-nilai murni sebagai tonggak budaya bangsa yang bermaruah.8. Membaca dan menulis jawi melalui penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam sebagai

  warisan amalan budaya bangsa akan terus diperkukuhkan.

 • 7/30/2019 Dsp Pend Islam Ting 1

  8/40

 • 7/30/2019 Dsp Pend Islam Ting 1

  9/40

  DSP Pend. Islam Ting. 115 Mac 2012

  9

  BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS

  1

  Tahu

  B1Mengetahui asas membacaal-Quran, menghafaz ayat-ayattertentu, kefahaman ayat,pengenalan dan hadis pilihan,asas dan konsep akidah, ibadah,sirah nabawiyah dan tamadunIslam, adab dan akhlak Islamiahserta membaca dan menulis jawi.

  TILAWAH AL-QURANAYAT BACAANB1D1Boleh membaca surahal-Baqarah ayat 1 286.

  AYAT HAFAZANB1D2Boleh menghafaz ayat-ayat dalamsurah al-Baqarah.

  AYAT KEFAHAMANB1D3Boleh menunjukkan kefahaman isikandungan ayat-ayat tertentu dalamsurah al-Baqarah secara ringkas.

  B1D1E1Membaca ayat-ayat bacaan daripada surahal-Baqarah mengikut bacaan guru.

  B1D2E1Menghafaz kalimah serta potongan ayatdaripada surah al-Baqarah:

  ayat 1 5ayat 201

  ayat 255ayat 256ayat 284 286

  B1D3E1Mengiakan / menggeleng / diam denganpergerakan badan ( body language ) ataumemberi isyarat mengenai isi kandungan ayat-ayat surah al-Baqarah iaitu:

  ayat 1 5ayat 34 37ayat 83ayat 155 156ayat 168ayat 201

 • 7/30/2019 Dsp Pend Islam Ting 1

  10/40

  DSP Pend. Islam Ting. 115 Mac 2012

  10

  HADISB1D4Mengetahui asas pengenalan hadis.

  B1D5Boleh menunjukkan kefahaman isikandungan hadis pilihan secararingkas.

  ULUM SYARIYAHAKIDAHB1D6Mengetahui asas dan konsep akidah

  B1D7Mengetahui akidah berteraskan rukuniman.

  ayat 219ayat 255ayat 256ayat 284 286

  B1D4E1

  Mengia / menggeleng / diam denganpergerakan badan ( body language ) memberiisyarat atau menyatakan:

  Pengertian hadis.Hadis sebagai sumber hukumMenyatakan perbezaan hadis danal-Quran.

  B1D5E1Mengiakan / menggeleng / diam denganpergerakan badan ( body language ) ataumemberi isyarat mengenai isi secara ringkas isikandungan:

  Hadis 1: Galakan Menuntut IlmuHadis 2: Al-Quran dan Hadis Panduan

  Hidup Mukmin.

  B1D6E1Menyatakan pengertian akidah.

  B1D6E2Menyatakan sumber utama akidah Islamiah.

  B1D7E1Menyatakan rukun iman.

 • 7/30/2019 Dsp Pend Islam Ting 1

  11/40

  DSP Pend. Islam Ting. 115 Mac 2012

  11

  B1D8Mengetahui konsep mukmin danmuslim.

  B1D9Mengetahui dalil kewujudan AllahSWT

  IBADAHB1D10Mengetahui konsep fardu ain danfardu kifayah.

  B1D11Mengetahui konsep bersuci.

  B1D8E1Menyatakan maksud islam, iman dan ihsan.

  B1D9E1Menyebut bukti kewujudan Allah SWT dankeesaan-Nya melalui alam syahadah (nyata).

  B1D10E1Menyebut pengertian:

  fardu ainfardu kifayah

  B1D11E1Menyebut pengertian bersuci.

  B1D11E2Menyebut pengertian najis.

  B1D11E3Menyebut pengertian dan hukum istinjak.

  B1D11E4Menyebut pengertian dan hukum berwuduk.

  B1D11E5Menyebut pengertian mandi dan bahagianmandi.

  B1D11E6Menyebut pengertian dan hukum bertayamum.

 • 7/30/2019 Dsp Pend Islam Ting 1

  12/40

  DSP Pend. Islam Ting. 115 Mac 2012

  12

  B1D12Mengetahui konsep solat dan kesankhusyuk solat kepada kehidupanmukmin.

  B1D13Mengetahui tuntutan solat berjemaah.

  B1D14Mengetahui tentang solat Jumaat.

  B1D15Mengetahui konsep solat sunat

  tahiyatul masjid dan solat sunatrawatib.

  B1D11E7Menyebut pengertian dan hukum samak.

  B1D12E1Menyebut pengertian solat.

  B1D12E2Menyebut hukum menunaikan solat.

  B2D12E3Menyebut pengertian khusyuk solat.

  B1D13E1Menyebut pengertian solat berjemaah danhukum melaksanakan solat berjemaah.

  B1D14E1Menyebut pengertian solat Jumaat, hukummenunaikan solat Jumaat

  B1D14E2Menyebut pengertian khutbah Jumaat danhukum membaca khutbah Jumaat.

  B1D15E1Menyebut pengertian solat sunat tahiyatul

  masjid dan solat sunat rawatib.

 • 7/30/2019 Dsp Pend Islam Ting 1

  13/40

  DSP Pend. Isl