Click here to load reader

UBND TiNH TAY NINH LONG 110A XA- HOI CHU NGHIA VItT tt. · PDF file UBND TiNH TAY NINH LIEN SO XAY DUNG - TAI CHINH LONG 110A XA- HOI CHU NGHIA VItT NAM DOc 10p - Tir do - Hanh phtic

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UBND TiNH TAY NINH LONG 110A XA- HOI CHU NGHIA VItT tt. · PDF file UBND TiNH TAY NINH LIEN SO...

 • UBND TiNH TAY NINH LIEN SO XAY DUNG - TAI CHINH

  LONG 110A XA- HOI CHU NGHIA VItT NAM DOc 10p - Tir do - Hanh phtic

  S& j'3,5/CB-VLXD-LS Tay Ninh, ngay thing 10 nam 2016

  ONG BO Gia Nit lieu xay dtynt tai thi fruiting tinh Tay Ninh

  thing 9 nam 2011 (01/9/2016 — 30/9/2016)

  Can cu. Nghi dinh so 32/201 /ND-CP ngay 25/3/2015 cua Chinh phit ve quan 1y chi phi dau tax xay dung.

  Can dr ThOng ttr so 06/2016/TT-BXD ngay 10/3/2016 cila BO Xay dung hurting an xac dinh va quan VI chi phi au tu xay dung.

  Can cur Quye't dinh so 11/2015/QD-UBND ngay 09/02/2015 cua UBND tinh Tay Ninh ban hanh quy dinh phan ca quan ly va thvc hien du an au tu cong, du an dau tu xay dung cong trinh tren di ban tinh Tay Ninh.

  Lien See Xay dung — Tai chinh cong 1)6 Bang gia vat lieu 'thy dung thing 9 nam 2016 (da bao Om VAT) ten th truong tinh Tay Ninh: , 1. Bang gia vat lieu xay dung ( XD) kern theo cong bO nay la gia mot

  so loai vat lieu pho bien dugc xac di tren co. see khao sat mat bang gia ban le theo bang gia ke khai gia cua cac don vi doanh nghisp san xuat, kinh doanh VLXD trong khu vvc thanh pito Tay Ninh, c c huyen va cac dia phuang lan can; de cac to chirc, ca nhan lam co see tham khao (khong mang !Ink bat buOc phiii tip dung) trong qua trinh xac dinh gia, lap va qui n 15r chi phi dau tu xay dung ding trinh:

  a) Chu au tu phai hoan toan shiu trach nhiem khi quye't dinh sir dung gia vat lieu trong cong bo nay;

  b) Chit' dau tu, don vi tur van, d nguOn cung mg VLXD phit hop vi tr cau ky thuat cna cong trinh dam bao c cua thi trueng noi xay dung; phit hop

  2. Trueeng hop cac loai vat lieu gia cong bo lien So, chit, dau tu quy theei phan anh thong tin ye Si Xay d

  3. Khi chit &du ttr, don vi tu v ltru

  a) Quan ly chdt lops san Old quy dinh tai Nghi dinh so 24a/2016 quan lY VLXD va cac quy dinh hien h

  hang hoa VLXD phai tuan thu va phi' hop -CP ngay 05/4/2016 cua Chinh phu ve

  nh ve quan 1S/' vat lieu;

  anh nghiep xay dung an khao sat, ltra chon , dia diem xay dung cong trinh, dap irng yeu at luong, gia thanh phn hop mat bang chung ai cac quy dinh hien hanh.

  o gia bin dOng (ca tang hoc giiim) so vii t dinh viec ctiL chinh theo quy dinh va kip g

  to chirc khao sat, xac dinh gia vat lieu can

 • SO XAY DUNG KT. GIAM DOC PHO GI 0

  Sa

  XAY DUN

  ' rity tkVIk\'‘

  Tran Twang Quoc

  b) San pham, hang hOa VLXD khi sir dung vao cong trinh xay dung, phai dam bao chat luting, dap irng tieu chuan, quy chuan kyr thuat va tuan thin thiet ke; phai co chimg nhan hop quy, cong bo hop quy theo quy dinh hien hanh;

  c) Thong tin gia cUa cac loai vat lieu phai tit nha san xudt hoc nha cung img có giay phep kinh doanh theo quy dinh cna phap luat, gia cua loai vat lieu phai dam bao phit hop vai gia thi truong tai thoi diem lap.

  Trong qua trinh thuc hien, nL có vuong tilde de nghi phan anh ve Lien Si Xay dung - Tai chinh de xem xet, giai quyet theo quy dinh.

  NAL Tran trong./.

  St( TAI CHINA KT. GIAM DOC PHO GIAM DOC

  Ph#m Ming An

  Noi nhOn: - BO Xay dung (ViOn KTXD); - BO Tai chinh (Cue Quan 15, gia); - Tinh uy, UBND tinh Tay Ninh (bao can); - Phong Tai chinh - KH cac huyOn, thanh phO; - Luu: STC, SXD.Tam.

 • Stt TEN VAT LIEU

  Ninh 1 Bang cong bt5 gia VLXD thang 9 nam 2016 tren dia ban tinh Tay

  BANG CONG BO GIA VAT LIEU XAY DUNG (Kern theo Cong ba so 435/CB-VLXD-LS ngeyg 0/2016

  1 XI MANG CAC LOAI

  QUY CACH CHAT LUONG GIA (VND) GHI CHU

  DVT

  1.1 * Xi mang VICEM - Dan vi san xuat: COng ty CP Xi mang Ha Tien 1 D/c: 360, V5 Van Kiet, Phuang Cu Kho, Quan 1, TpHCM; DT: (08) 38368363, Fax: (08) 38361278 - Dun vi kinh doanh: CN Cong ty CP Xi mang Ha Tien 1- Xi nghiep Tien thy va Dich vy Xi mang Ha Tien 1 D/c: 360, V6 Van Kiet, Phtrang Cdu Kho, Quart 1, TpHC ; DT: (08) 38368363, Fax: (08) 38361278

  phan phi tai Tay Ninh: Ging ty TNITH MTV Qc An Khang D/c: 30, Quac la 22B, tip Hiep Hoa, xer Hiep Tan, huyen Oa Thanh, tinh Tay Ninh; DT: (066) 3827322 - Thong tin ve san pham: Vicem Ha Tien PCB 40 Da dung (bao 50 kg)

  1.2 * Xi mang FICO - Don vi san xuat: COng ty CP Xi mang FICO Tay Ninh

  VN 16:2014/BXD VN 16:2014/BXD

  tan n tan

  1.640.000 Toan tinh Toan tinh

  Ninh; DT: 066 (3829579), Fax: 066 3829578 - Dun vi kinh doanh, phan phOi: Xi nghiep Tien thy & ich vu Xi mang Fico D/c: Lau 4, 9-19 HO Ring Mau, Nguyen Thai Binh, Qua 1, Tp.HCM; DT: (08) 62992040; Fax: (08) 62992041 - ThOng tin ve san pham:

  D/c: So 433 During 30/4, Plittang 1, tp Tay Ninh, tinh T

  Xi mang pooc Lang hOn hyv - PCB 40 (bao 50 kg) - PCB 50

  2 CAT XAY DUNG (xem Muc 20.1)

  3 DA XAY DUNG (xem Muc 20.2)

  4 GACH XAY CAC LOAI 4.1 GACH DAT SET NUNG

  VN 16:2014/BXD Bao 80.000 Toan tinh VN 16:2014/BXD TAn 1.600.000 Toan tinh

  I I

  I

  * Huyen Dirovg Minh Chau - Dan vi san xuat, kinh doanh: Cong ty TNIM Khuvng inh Die: To 9, ap Thuan floa, xa Truong Mit, Huyen Throng inh Chau, tinh Tay Ninh - Thong tin ve san Gach rang dAt set nuns Gach rang 410 (8x8x18)cm - Gach o'ng Gach rang 210 (4x8x18)cm - Gach the * Cac huyen khac (xem Muc 20.3)

  4.2 GACH ICHONG NUNG

  VN 16:2014/BXD Vien 740 Nha may VN 16:2014/BXD Vien 740 Nha may

  * Gach be tong khi khong chung AI) - Darn vi sin xuat, kinh doanh: Cong ty TNHEI MTV An Hang Thanh Die: To 3, ap Long Chan, xa Long Vinh, huyen Chau T anh, tinh Tay Ninh; DT: (066) 3781567 - Thong tin ve san pham: Gach BTB 700 — 2,5 TCVN 9029:2011

  Kich thtrerc (10x20x50)cm

  Kich think (15x20x50)cm

  Kich thir6c (20x20x50)cm

  VN 16:2014/BXD

  VN 16:2014/BXD

  VN 16:2014/BXD

  3

  m 3

  M 3

  1.300.000

  1.300.000

  1.300.000

  Nha may

  Nha may

  Nha may 5 GACH OP, LAT CAC LOAI

  5.1 * GACH TERRAZZO

  1

 • m2

  m2

  m2

  - Kich dm& 250x600

  - Kich thmk 300x 150

  QCVN 16:2014/BXD Men Men Men Men

  DVT

  EN VAT LIEU

  Stt T

  QUY CACH CHAT LONG

  GIA (VND) GHI CHU

  - Dan vi son xueit, kinh doanh: COng ry TNHH Tin Phfic

  - D/c: So 37 dp Long Thai, xel Long Thanh Bac, huyen Iloa Thanh; DT:(066) 3940489

  Mau yang, mau xanh la

  QCVN 16:2014/BXD

  QCVN 16:2014/BXD

  QCVN 16:2014/BXD

  QCVN 16:2014/BXD

  95.000 Nha may

  100.000 Nha may

  85.000 Nha may

  90.000 Nha may

  - Thong tin v6 san phAm: Gch Terrazzo (1o#i 1), kich think 400x40x30 (bao Om lop mal day 8 mm)

  Mau xam, mau do

  Mau yang, mau xanh la

  G3ch Terrazzo (1o3i 2), kich think 400x40x30 (bao goim top mat day 6 mm)

  Mau xam, mau do

  5.2 CACH MEN (Gach ceramic, gach di granite, ... * Gach men BONG TAM - Dan vi san xuat: Cong ty TNHH MTV TM Thing Tam D/c: SO 7, Khu AO 6, Thi Trcin Ben Div, Tinh Long An

  - Dan vi kinh doanh: Chi nhinh Tay Ninh - Cong ty TNHH MTV TM Bong Tam D/c: Dttang 22A, Zip Tram yang II, xa Thanh Phtrac, huyen Go Dau, tinh Tel), Ninh; DT: (066) 3514765

  - Kich think 500x500

  - Kich tint& 105x 105

  - Kich think 200x200

  - Kich thirOt 300x600

  - Kich think 300x600

  QCVN 16:2014/BXD

  Men

  Men

  Granite

  Men

  Granite

  Granite

  Granite

  Granite

  Granite

  QCVN 16:2014/I3XD

  Men

  Men

  Men

  Men

  Men

  Men

  Men

  Granite

  m2 113.000 Toan tinh

  m2 131.000 Toan tinh

  m2 143.000 Toan tinh

  m2 116.000 Toan tinh

  m2 143.000 Toan tinh

  155.000 Toan tinh

  206.000 Toan tinh

  252.000 Toan tinh

  467.000 Toan tinh

  m2 144.000 Toan tinh

  m2 112.000 Toan tinh

  m2 112.000 roan tinh

  M 2 113.000 Toan tinh

  m2 160.000 Toan tinh

  m2 133.000 Toan tinh

  m2 176.000 Toan tinh

  m2 203.000 Toan tinh

  - Thong tin vO san Gach lit nen - Kich think 250x250

  - Kich thuac 300x300

  - Kich think 300x300

  - Kich think 400x400

  - Kich think 400x400

  - Kich think 600x600

  - Kich think 800x800

  - Kich think 1.000x1.000

  Gach Op tithing

  - Kich think 200x250

  - Kich thirac 250x400

  m2

  m2

  m2

  m2

  Gach vin trang tri - Kich thirac 65x250 - Kich think 70x300 - Kich think 100x600 - Kich think 60x600 GO, COP PHA CAC LOAI GO COP PHA CAC LORI

  hang/lOyierk 206.800 Toan tinh thnng/iOvien 227.040 Tam tinh than lOvien 792.000 Toan tinh thang/lOyien 484.000 Toan tinh

  7 7.1 7.2 7.3 GO XAY DUNG KHAC

  Bang tong bó gia VLXD thang 9 nam 2016 ten dia ban tinh Tay Ninh 2

 • 141,00 kg/cay

  TEN VAT LIEU QUY CACH CHAT LIYQNG

  DVT GIA (VND) GHI CHU Stt

  8 8.1

  THEP CAC LORI THEP HIM

  D/c: 25, Nguyen Van Quji, phuang Phu Thudn, Thanh p o 1-Pco Chi Minh.

  - Dan vi san xuat: Cling ty Co plan Thep Nha Be

  - Don vi phan phoi: Cong ty TNHH SX XD TM & DV I uynh Anh D/c: 640-642, cluemg 30/4, phtrgng Hiep Ninh, tpTely Ni tinh Tay Ninh; DT: 066.3632222

  T VN 7571-1:2006; TCVN 1765-75; JIS G 3101:2010

  23,00 kg/cay 12,00 kWcay

  - Thong tin ye san phcim:

Search related