Click here to load reader

UPUTSTVO ZA UPOTREBU - download.p4c. · PDF filei decu) sa umanjenim fi zičkim, mentalnim ili čulnim spo- ... paru. Žuto 3 Skala ispod simbola pokazuje stanje napredovanja operacije

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UPUTSTVO ZA UPOTREBU - download.p4c. · PDF filei decu) sa umanjenim fi zičkim, mentalnim ili...

 • Srps

  ki

  UPUTSTVO ZA UPOTREBU

  Paljivo proitati pre upotrebe aparata.

  Registrujte proizvod i dobiete podrku na lokaciji

  www.philips.com/welcome

  Type HD8768

  SR2

  3

  23

 • 2 SRPSKI

  KRATKI SADRAJ

  VANO ............................................................................................................ 4Indikacije za sigurnost ............................................................................................................................... 4Panja ....................................................................................................................................................... 4Upozorenja ................................................................................................................................................ 6Usaglaenost sa normativima ...................................................................................................................7

  INSTALACIJA .................................................................................................... 8Panoramski prikaz proizvoda .................................................................................................................... 8Opti opis .................................................................................................................................................. 9

  UVODNE RADNJE ............................................................................................10Pakovanje aparata u ambalau ............................................................................................................... 10Instalacija aparata ................................................................................................................................... 10

  PRVO UKLJUIVANJE ......................................................................................13Punjenje sistema ..................................................................................................................................... 13Automatski ciklus ispiranja/ienja ........................................................................................................ 14Ciklus runog ispiranja ............................................................................................................................ 14Merenje i programiranje tvrdoe vode .................................................................................................... 17Ugradnja fi ltera za vodu INTENZA+ ...................................................................................................... 18Zamena fi ltera za vodu INTENZA+ ........................................................................................................ 20

  ZAMENA KAFE U ZRNU ....................................................................................21Vaenje posude za kafu u zrnu ................................................................................................................ 21Umetanje posude za kafu u zrnu ............................................................................................................. 22Odabir kafe u zrnu ................................................................................................................................... 24Ciklus pranjenja kafe ............................................................................................................................. 25

  PODEAVANJA ................................................................................................26Saeco Adapting System ........................................................................................................................... 26Regulisanje keramikog mlina za kafu ................................................................................................... 26Podeavanje arome (jaine kafe) ............................................................................................................ 27Podeavanje bloka za isputanje kafe ..................................................................................................... 28Podeavanje duine kafe u olji .............................................................................................................. 29

  Zahvaljujemo na kupovini superautomatskog aparata za kafu Saeco Moltio Automatski nastavak za penuanje mleka! Da biste iskoristili sve pogodnosti podrke koju prua Saeco, re-gistrujte va proizvod na lokaciji www.philips.com/welcome.Ova uputstva za upotrebu vrede za model HD8768. Aparat je namenjen za pripremu espreso kafe sa celim zrnima, kao i za penuanje mleka i isputanje tople vode. U ovom priruniku ete nai sve informacije neophodne za instaliranje, korienje, ienje i uklanjanje naslaga kamen-ca sa vaeg aparata.

 • 3SRPSKI

  ISPUTANJE KAFE I ESPRESA ...........................................................................30Isputanje kafe i espresa sa kafom u zrnu ................................................................................................ 30Isputanje kafe i espresa sa prethodno samlevenom kafom .................................................................... 31

  PENUANJE MLEKA / ISPUTANJE KAPUINA ....................................................32ISPUTANJE TOPLE VODE .................................................................................34IENJE I ODRAVANJE ..................................................................................36Svakodnevno ienje aparata................................................................................................................. 36Svakodnevno ienje rezervoara za vodu ............................................................................................... 37Svakodnevno ienje automatskog nastavka za penuanje mleka ......................................................... 38Sedmino ienje aparata ...................................................................................................................... 39Sedmino ienje bloka za pripremu kafe .............................................................................................. 39Sedmino ienje posude za kafu u zrnu, plitice i prostora za kafu ......................................................... 42Meseno podmazivanje bloka za pripremu kafe ...................................................................................... 42Meseno ienje automatskog nastavka za penuanje mleka ................................................................ 44Meseno ienje bloka za pripremu kafe tabletama za odmaivanje .................................................... 48

  UKLANJANJE NASLAGA KAMENCA ....................................................................51PROGRAMIRANJE ...........................................................................................55Mogue je podeavati sledee parametre ................................................................................................ 55Kako programirati aparat ........................................................................................................................ 57

  ZNAENJE SIMBOLA NA DISPLEJU ....................................................................59REAVANJE PROBLEMA ...................................................................................63UTEDA ENERGIJE ...........................................................................................65Stand-by ................................................................................................................................................. 65Odlaganje na otpad ................................................................................................................................. 65

  TEHNIKE KARAKTERISTIKE ............................................................................66GARANCIJA I POMO .......................................................................................66Garancija ................................................................................................................................................. 66Pomo ..................................................................................................................................................... 66

  NARUIVANJE PROIZVODA ZA ODRAVANJE .....................................................67DODATNA OPREMA APARATA ...........................................................................68

 • 4 SRPSKI

  VANO

  Indikacije za sigurnost

  Aparat je opremljen bezbednosnim ureajima. I pored toga je neophodno paljivo proitati indikacije za sigurnost opisane u ovom uputstvu za upotrebu tako da se izbegnu nenamerne tete za lica ili stvari.Ovaj prirunik sauvajte za eventualnu buduu upotrebu.

  Pojam PANJA i ovaj simbol upozoravaju korisnika na rizine situacije koje mogu da uzrokuju teke telesne povrede, dovedu u ivotnu opasnost i/ili da uzrokuju tetu na aparatu.

  Pojam UPOZORENJE i ovaj simbol upozoravaju korisni-ka na rizine situacije koje mogu da uzrokuju lake telesne povrede i/ili oteenja na aparatu.

  Panja

  Aparat prikljuite na odgovarajuu zidnu utinicu, iji glavni napon odgovara tehnikim podacima aparata.

  Izbegavajte situaciju u kojoj napojni kabl visi sa stola ili sa radne podloge ili dodiruje vrue povrine.

  Ne potapajte aparat, utika ili napojni kabl u vodu: opa-snost od strujnog udara!

  Nikad nemojte usmeravati mlaz tople vode prema delovi-ma tela: opasnost od opekotina!

 • 5SRPSKI 5

  Nemojte dodirivati vrue povrine. Upotrebljavajte ruke i drke.

  Uklonite utika iz utinice:

  - ako se pojave nepravilnosti;- ako e aparat ostati neiskorien u duem periodu;- pre pristupanja ienju aparata.

  Poteite za utika a ne za napojni kabl. Ne dodirujte utika mokrim rukama.

  Ne upotrebljavajte aparat ako