of 24 /24
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p - Tir do - Hanh phác So: I67/BC-UBND Ngâ Ná,n, ngây 18 tháng 7 näm 2019 BAO CÁO Kt qui thyc hin chu'ong trinh miic tiêu quôc gia xãy dy'ng nông thôn rnói trên dja bàn th xã Ngã Nàm, tinh Soc Trãng, nãm 2019 Can cir Quyt djnh s 1980/QD-TTg ngày 17/10/2016 cüa Thu tuó'ng ChInh phü ye vic ban hành Bô tiêu chI Quôc gia rng thôn mài, giai don 2016-2020; Can cir Quyt dlnh 2540/QD-TTg ngày 30/12/2016 cüa Thu nrâng Chinh phii ye vic ban hành quy djnh diêu kin, irInh tsr, thu tiic, ho so xét, cong nh.n và cong bô dja phucing dat chu.n nOng thôn mâi, dja phuong hoàn thành nhirn vii xây dirng nông thôn rnOi giai doan 2016-2020; Can cir Quyt djnh 5881QD-TTg ngày 05/4/20 16 ci1a Thii tuóng Chmnh phü v vic ban hành tiêu chI huyn nOng thôn mói Va quy djnh thj xâ, thành phô trrc thuc dtp tinh hoàn thành nhim vu xây dirng nông thôn rni; Can cir Huóng dn s 12/HD-BCD ngày 31/5/2017 cüa Ban chi dao các Chuong trmnh miic tiêu quôc gia tinh Soc Trang Huâng dan dánh giá, cOng nhn dat tiêu chi nông thôn mi và xã dat chuân NTM trên dja bàn tinh Soc Träng, giai doan 20 16-2020; Can ctr kt qua thm tra, dánh giá c11 th thrc t rnrc d dat thng tiêu chI nOng thôn mâi trên dja bàn cüa các ngành thành viên, UBND thj xã Ngã Nãrn báo cáo két qua thrc hin chuong trInh mic tiêu quôc gia xay drng nông thôn rnOi trên dia bàn thj xâ Ngà Näm, tinh Soc Tráng, nãm 2019, Cu the nhu sau: I. KET QUA THV'C HIN Qua dánh giá kt qua thirc hin 19 tiêu chI xay drng nông thOn nii nãm 2019 trên dja bàn th xã, kêt qua cii the nhu sau: 1. Tiêu chI s 1 (Quy hoch): Müc d dat tiêu chi 1 (Quy hoach) cüa 05 xa dat so vâi B tiéu chj quOc gia ye nOng thôn rnó'i. - 05/05 xa có quy hoach nông thôn mi di.rqc Uy ban nhân dan thj xã phé duyt và dã to chirc cong bO Cong khai trén dja bàn các xã, c1i th: + Xã Tan Long: Quyt djnh quy hoach s 701/QD-UBND ngày 09 tháng 8 nãm 2017 cüa Uy ban nhân dan thj xa Ngã Närn và biên bàn cong b Quy hoach NTM ngày 14 tháng 8 nãrn 2017. + Xã M Quói: Quyt djnh quy hoach s 699/QD-UBND ngày 09 tháng 8 nàm 2017 cUa Uy ban nhân dan thj xä Ngã Nãrn và biên bàn cong b Quy hoach NTM ngày 25 tháng 8 nãm 2017. + Xã Long BInh: Quyt djnh quy hoch s 700/QD-UBND ngày 09 tháng 8 nãm 2017 cüa Uy ban nhân dan thj xã Ngâ Nãm và biên bàn cOng b Quy hoch NTM ngày 16 tháng 8 nam 2017.

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p - Tir do … ban... · 2019-08-13 · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p - Tir do … ban... ·...

Page 1: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p - Tir do … ban... · 2019-08-13 · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p - Tir do - Hanh phác

So: I67/BC-UBND Ngâ Ná,n, ngây 18 tháng 7 näm 2019

BAO CÁO Kt qui thyc hin chu'ong trinh miic tiêu quôc gia xãy dy'ng nông thôn rnói

trên dja bàn th xã Ngã Nàm, tinh Soc Trãng, nãm 2019

Can cir Quyt djnh s 1980/QD-TTg ngày 17/10/2016 cüa Thu tuó'ng ChInh phü ye vic ban hành Bô tiêu chI Quôc gia rng thôn mài, giai don 2016-2020;

Can cir Quyt dlnh 2540/QD-TTg ngày 30/12/2016 cüa Thu nrâng Chinh phii ye vic ban hành quy djnh diêu kin, irInh tsr, thu tiic, ho so xét, cong nh.n và cong bô dja phucing dat chu.n nOng thôn mâi, dja phuong hoàn thành nhirn vii xây dirng nông thôn rnOi giai doan 2016-2020;

Can cir Quyt djnh 5881QD-TTg ngày 05/4/20 16 ci1a Thii tuóng Chmnh phü v vic ban hành tiêu chI huyn nOng thôn mói Va quy djnh thj xâ, thành phô trrc thuc dtp tinh hoàn thành nhim vu xây dirng nông thôn rni;

Can cir Huóng dn s 12/HD-BCD ngày 31/5/2017 cüa Ban chi dao các Chuong trmnh miic tiêu quôc gia tinh Soc Trang Huâng dan dánh giá, cOng nhn dat tiêu chi nông thôn mi và xã dat chuân NTM trên dja bàn tinh Soc Träng, giai doan 20 16-2020;

Can ctr kt qua thm tra, dánh giá c11 th thrc t rnrc d dat thng tiêu chI nOng thôn mâi trên dja bàn cüa các ngành thành viên, UBND thj xã Ngã Nãrn báo cáo két qua thrc hin chuong trInh mic tiêu quôc gia xay drng nông thôn rnOi trên dia bàn thj xâ Ngà Näm, tinh Soc Tráng, nãm 2019, Cu the nhu sau:

I. KET QUA THV'C HIN Qua dánh giá kt qua thirc hin 19 tiêu chI xay drng nông thOn nii nãm

2019 trên dja bàn th xã, kêt qua cii the nhu sau: 1. Tiêu chI s 1 (Quy hoch): Müc d dat tiêu chi 1 (Quy hoach) cüa 05 xa

dat so vâi B tiéu chj quOc gia ye nOng thôn rnó'i. - 05/05 xa có quy hoach nông thôn mi di.rqc Uy ban nhân dan thj xã phé

duyt và dã to chirc cong bO Cong khai trén dja bàn các xã, c1i th: + Xã Tan Long: Quyt djnh quy hoach s 701/QD-UBND ngày 09 tháng 8

nãm 2017 cüa Uy ban nhân dan thj xa Ngã Närn và biên bàn cong b Quy hoach NTM ngày 14 tháng 8 nãrn 2017.

+ Xã M Quói: Quyt djnh quy hoach s 699/QD-UBND ngày 09 tháng 8 nàm 2017 cUa Uy ban nhân dan thj xä Ngã Nãrn và biên bàn cong b Quy hoach NTM ngày 25 tháng 8 nãm 2017.

+ Xã Long BInh: Quyt djnh quy hoch s 700/QD-UBND ngày 09 tháng 8 nãm 2017 cüa Uy ban nhân dan thj xã Ngâ Nãm và biên bàn cOng b Quy hoch NTM ngày 16 tháng 8 nam 2017.

Page 2: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p - Tir do … ban... · 2019-08-13 · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p

+ Xã MBlnh: Quyt djnh quy hoach so 698/QD-UBND, ngày 09 tháng 8 näm 2017 cCia Uy ban nhãn dan th xã Ngà Nàm và biên ban cong bô Quy hoach NTM ngày 15 tháng 8 närn 2017.

+ Xâ Vinh QuOi: Quyt dinh quy hoach s 702/QD-UBND, ngãy 09 tháng 8 nãm 2017 cüa Uy ban nhân dan thj xã Nga Närn và biên ban cong b6 Quy hoch NIM ngày 17 tháng 8 närn 2017.

- 05/05 xa Co duy trI tOt viêc niCm yet cac bàn ye quy hoch tai nhà van hóa các xâ và thrc hin cam mOc chi gió'i các cOng trInh ha tang theo kê hoch dtr kiên dãu tu xây dmg cüa xã theo quy hoch duvc duyt.

2. Tiêu chI s 2 v giao thông: Mic d dat tiêu chI 2 (Giao thông) cüa 05 •:a dat so vâi B tiêu chI quôc gia ye rn thôn rnâi, ci,i the:

- Các xã du có dung xã và du&ig tü trung tarn xâ dn dung huyn duc nhirahóa hoc be tong hóa, dam báo .0 tO di lai thuii tin quanh närn dat t 1 100% vOi tOng chiêu dài 34,24 km/05 xã,

- 34,334 kin dirOng tryc p vã di.rOng lien p duçic cirng boa, dat t 1 100%, trong do darn bão 0 tO di Iai thun tin quanh nAm 22,438 km. dt t5' 1 65,35%. trong do: Tan Long, Long Binh, VTnh Quii dêu dat 100%; xã M QuOi dat 5 1 ,4%, xã M' BInh dat 67%.

- 100% du'&ng ngO, xóm thuOc 05 xã dài 220,47 km sach vâ không lay Ii vào miia mi.ra, trong do c1mg hóa 132,128 km dat t' 1 59,93% (Tan Long 69,11%, M QL1ói 50,47%. Long Birth 72,92%, M5 BInh 67,07%, Wnh Quói 56,31%).

- TS' 1 durng trVc chInh ni dông disgc ccrng, xe co gii di 'ai thun tin du dat trên 50% a tat ca các xà.

3. Tiêu chi 3 (thüy Jçri): 05105 xã dt, cu the: - Tiêu c/il 3.1. Tj I din tic/i dat san xuât nông ng/lp duic fwói tiêu

nu,óc c/in dng dt lIt 80% tró Iê,z: 05/05 xii (1zt. + Co h thng ni ding dam báo tu'ói tiêu tai rntt rung; Co h thông cOng

trInh thüy lqi duqc xây drng theo quy hoach và thiêt kê di.rçic duyt, duGc nao vet,

sa chCra, bOi trOc, bão duOng thu'ing xuyCn hâo dam phát huy trén 80% nãng 1uc thiêt kê. Ci the hin trng thüy 1v tai các xà nhii sau:

* Tan Long: Toân xã có 46 tuyên kCnh thCiy lvi vói tong chiêu dài 77,895 (krn) kênh, dé, b bao 155,790in; co 14 tram barn (13 tram din và 01 tram bom dâu) và 17 cng thüy igi.

* M Quói: Toàn xã có 16 kênh tao nguOn vOi chiu dài 44.700m và 33 kCnh ni dông vi tOn chiêu dài 32.950rn; Co 09 tram barn (08 tram din và 01 tram barn dâu) vã 18 cOng thüy Igi.

* Long BInh: Trén toân xä cO 46 tuyên kênh thüy igi vói tong chiêu dài 77,895 (km) kênh, dê, bä bao 155,790 (krn); Co 14 tram born (13 tram din vã 01 tram born dâu) và 17 cOng thüy Igi.

* M5 BInh: Trên toàn xa có có 16 tuyén kênh tao nguOn chiêu dài 35.280 met và 20 tuyên kênh ni dOng chiêu dài 23.650m; có 09 tram barn (07 tram din vã 02 tram barn dãu) và 19 cOng thüy 1i.

* Vinh Qui: Toàn xa có 40 tuyên kênh thüy igi vói tong chiêu dài 54.2 (km), dê, b bao 9.5(krn); có 02 tram born din và 3 1 cong thôy igi.

Page 3: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p - Tir do … ban... · 2019-08-13 · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p

- Tie,, chI 3.2. Darn báo dii diêu k&n ddp i'rng yell câu (lull sin/i 'à theo quy djnh vêphông chông tlziên tai 411 cl,ô: 05/05 xâ d(i/.

+ 1-1 thng thüy 1i dam bão tao nguncp nuâc phc vçi san xuãt và dan sinh: Co dâu tu nao vet kënh t?o nguôn, h thông ni dông dam bão cap nuàc tâi mt rung; Co h thông cong trinh thüy lqi darn báo cung cap nguôn nu&c tithi tiêu cho san xuât nOng nghip, chàn nuôi và nuôi trông thUy san; Co khä nãng cap nuâc khi näng htn kéo dài 20 ngày.

+ Xãy di/ng và tht/c hin có hiu qua k hoach phông chng thién tai cüa xã sat vOl tinh hlnh thiên tai cüa dja phircmg và duc lông ghép vào kê hoach phát triên kinh té - xã hi cüa dja phucng.

+ Thành Itp Va kin toàn Ban chi huy phông chông thiên tai và tim kim ccru nan cap xã theo 1ut phông chông thiên tai.

+ Co tp hun kin thCrc phông chông thiên tai dôi vói cong dng. + Co xung kIch phOng chng thiên tai và cOu h, cru nmn duçc tp hun

kiên thOc ye cCru h, thu nan và duy trl hot dtng thtthng xuyên trên dja bàn xã. + Dam báo các diu kin dê truyên tái và cung cap thông tin cãnh báo thiên

tai kjp thOi den ngi.rOi dan. 4. Tiêu chI 4 (Din): 05/05 xã dt tiêu chI din.

- H tháng d&n darn d:1 chun. So tiêu chI dcii. Ci the: - Co 166 tram bin ap trén dja bàn 05 xã (Tan Long 38 tr?m, M QuOi 66

tram. Long Binh 13 tram, M BInh 07 tr?m, Vinh QuOi 42 tram). - Hin trng du0ng day trung th 01 pha và 03 pha cO chiu dài 277,94 km,

trong do trën dja bàn 05 xã có 169 km: Tan Long 35,65 km, M QuOi 67,52 km. Long Bmnh 14,26 km, M BInh 8,84 km, Vinh QuOi 42,3 km. Di.r&ng dày ha the trén toàn thj xãcó chiêu dài 293,56 km, trong do trén dja bàn 05 xã 175,96 km dêu darn bão yéu câu k thut cüa ngành din: Tan Long 55,2 km, M QuOi 60,6 1 krn, Long BInh 8,99 km, M' BInh 7,85 km, Vinh QuOi 43,29 km.

- Ty I 1i3 sir d4ing d4n thitóng xuyên, an toàn tir các ngun: 05/05 xã so tiêu chI d(lt. ('41 the:

+ Xã Tan Long: Ho str ding din trên dja bàn xã Tan Long là 2.443/2.462 h (cOn lai so h câu duôi và chu'a cö din si..r dung là 19 ho), dat 99,23%.

+ Xã M QuOi: H sr diing din trén dja bàn xã M5 QuOi là 2.198/2.242 h (cOn lai h câu duôi vã chi.ra có din sO dung là 43 he), dat 98,03%.

+ Xã Long Blnh: H sO diing din trên dja bàn xã là 1.56 1/1.585 h (trong dO, h câu duôi và chua cO din sO dung là 24 ho), dat 98,48%.

+ Xã M5 BInh: h sO dçing din trén dja bàn xã M Blnh là 1.355/1.373 h (trong do, h câu duôi không an toàn và chisa có din su dung là 1 8h), dat 98,68%.

+ Xã Vinh QuOi: H su diing din trén dja bàn xâ Vinh QuOi là 2.789/2.794 h (trong do, ht câu duôi và chira cO din sO dung là 5hô), dat 98,82%.

5.Tiêu chI 5 (TrtrOiig hQc): Dé ca sO vt chat tnr&ng hoc, dáp Ong nhu cãu phát triên giáo dc, dam báo các muc tiCu Chrcrng trinh xây dirng trirOng dat chuân quc gia và dat tiêu

3

Page 4: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p - Tir do … ban... · 2019-08-13 · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p

chI so 5 trong chuong trInh xây dirng xã nông thôn mói den nãm 2020. Theo do, L'BND thj xã dâu ti' xây dçmg 04 khu hiêu b, 70 phOng hçc, 11 phOngchüc nãng và mua sam 57 bô may vi tInh, 50 b bàn ghê cho các trung mâm non, tiêu h9c, THCS và TH&THCS; dâu tu nhà bép, nhà an cho 04 tnr&ng mâm non có h9c sinh bàn tri.

Ben canh do, cong tác xã hi hóa trong vic xây dirng truO'ng h9c dt chumn quôc gia cüng duqc quan tam, chi tr9ng. Den nay dã huy dng xã hi hóa duç'c trén 500 triu dOng dãu tu süa chQ'a phông hçc, phông chCrc näng, rnua sam thiêt hj dy hQc, süa chcra, cái t?o san du&ng, h thông thoát nirâc...

Tr nhQng kt qua trên, dã gop phn quan trpng trong vic cüng c và phát triên Co sâ vt chit trlx&ng h9c, dáp tsng nhu cu h9c ttp cüa h9c sinh; toàn th

xa hin cO 28 dan vj trir&ng h9c tir niãm non den THCS (kê Ca tmmg

TH&THCS), trong do có 14 trirOng h9c dat chuân quôc gia (theo tiêu chI mOi), dt 50%; CO 05/05 xã dat tiêu chi tru'&Ig h9c, chiCm 100%.

6. Tiêu chI 6 (co sO' vat chat van hóa): Trung tam Van hóa Thông tin - The thao th xã duc quy hotch co bàn dat

chuân, CO nhiêu boat dng van hóa - the thao két nôi vâi các xä cO hiu qua, quy djnh Thông tu so 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 5/4/2016 cüa B Van hóa, The thao và Du ljch ban hành Quy ché ye tO chüc và hoat dng cüa to ch(rc s'r nghip hot dng trong irnh virc van hóa, thê,thao và du ljch qun, huyn, thj xã, thành phO tlVc thuc cap tinh và Thông tu sO I 1/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/20 10 cüa Bô Van hóa, The thao và Du ljchquy djnh tiêu chI ccia Trung tam Van hóa - The thao qun, huyn, thj xã, thành phO trrc thuc cap tinh.

TT U NOI DUNG TIEUCHICU THE THEOVJNG

THIXACtA

Do th! dông bang Ten gi Ten gçi chrgc áp diing cho

tü'ng vüng, mien - Trung tarn Van hóa-Thê thao (Co the tách riêng Trung tam Van hOa; Trung tarn The ditc the thao)

Trung tam Van hôa Thông tin - The thao

2 Tong din tIch dat hin dang s& diing

2.1. Din tIch dat dirc quy hoach (khong kê din tIch cCia các cong trinh the dc the thao trong nhà và ngoài trôi)

- Tôi thiêu 5000m2 trn 5.00Um

2.2. Din tIch hoit dng trongnhà: - VAn phông - Phtic V11 hot dng chuyên mon

- Tôi ftiiéu 250m2 - Tôi thiêu 1 000m2

- trên 250m2 - trén 1 .000m2

2.3. Din tIch hot ctçng ngoài tthi

- Tôi thiCu 3.300rn2 - trCn 3.3OOn

3 Quy rnO xây dimg

3.1. Hi trithng - Tôi thiêu 350 ch ngi - trén 350 ch6 ngi

3.2. PhOng lam vic lath dio: - PhOng Giám dôc - PhOng các Phó giánl dOc

- Tôi thiêu 10m2 - TOi thiCu 10m2

- trên 10m2 - trén 10rn2

3.3. Din tIch phOng lam vic cUa b phin chuyên mon

4

Page 5: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p - Tir do … ban... · 2019-08-13 · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p

- Hành chInh-Tông hçip - Van hóa van ngh - The duc the thao - Di Tuyên truyên luu dng * Môt so Trung tarn cap huyên chira tách các to chrc sr nghip riêng bit Co the cO các phông lam vic cüa b phn chuyên mon nhir sau: - Phông truyên thông - Phông dcc. kho sách - Du ljch. nép song. gia dInh - Kho chcra trang thiêt bj

- Tôi thiéu 20rn2 - Tôi thiêu 20m2 - Tôi thiéu 20rn2 - Tôi thiêu 30m2

- Tôi thiêu 60m2 - Tôi thiêu 60m - Tôi thiêu 20m2 - Tôi thiCu 20m

- trén 20rn2 - trén 20m2 - trén 20rn2 - trên 20rn2

- trén 60m2 - trén 60rn - trên 20m - trén 20m

3.4. COng trInh the ditc the thao

- Co it nhãt hai trong các cOng trInh: + San vn dng + Be boi + Nhà tp 1uyn the thao

+ San vn dng + Nhà tp !uyn thC thao

3.5. COng trInh phçi trçY - San khâu phiic vi,i tp 1uyn và biCu din ngh thuât trong nhà - Khu triên lam, biêu diên ngoài träi - K.hu djch V11, vui chcii giai tn. virn hoa

- TOi thiêu 12m x 8m

- Tôi thiêu 500m

- Tôi thiêu 800m

- san khâul2m x 8m

- trén 500nr

- trCn 800m

4 1 rang thiCt hj

4.1. H)i trung da nãng: - Trang bj am thanh, anN

sang - Dao ci, trang phiic

- Co dU, bàn ghé tôi thiéu cho 350 chô ngôi - Di cong suât phiic vi tôi thiêu 350 ngiri - Dáp 1rng & luyn a biêu dii

- trCn 350 cM ngôi

- trCn 350 cM ngôi

- dam bao :eu cu tip 1uyn va bieu then

4.2. Dtng cci tp !uyn và thi dâu the diic the thao

- Dam báo theo Cong tnInh the diic the thao

- diii ban

4.3. Phi.roiig tin vein chuyên

- Dixçic trang bj xe 0 tO chuyên dung

cO xe O to chuyCn ding

5 TO chcrc và biên chê

5.1. Länh do Trung tam - Giárn d& và khOng qua 02 PhO giám dOc

có 0! Giám dc 01 PhO Giám dôc

5.2. Các b phn nghip vii - Hành chInh-Tông hp - Van bOa vAn ngh - The diic, the thao - Di Tuyên truyên luii dng.

CO dci các b phn nghip vii

5.3. Mt sO Trung tam Van hóa-Thê thao cap huyn chira tách các to chcrc scr nghip riêng bit

- Co the thành 1p các to nghip vt khác thuc linh vvc van hOa, the thao và du ljch can cCr theo dc thu cOa dja phirang.

- To nghip vct Thir vitn

5.4. BiCn ch: Thcrc hin theo khoân 3, Diêu 4 cüa Thông tir 01/2010/U-

- Biên ch do IJy ban nhân dan cap huyn Quyt djnh theo djnh mcrc bién ché sir nghip. - Uy ban nhân dan cap huyn trInh Uy ban nhân dan cap tinh Quyêt djnh v

dng

Bién ch di.rçic giao dam bão dci d hot

BVHTTDL ngày 26/02/2010 cüa Bô Van hóa, The thao và Du itch

Page 6: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p - Tir do … ban... · 2019-08-13 · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p

khung tO chrc. b may và nhân sr cua Trung tam

Van hOa-Thê thao cap

huyn. ô Trinh d

cin b) 6.1. Can b quân 1 - Di hQc hotc sati Di h9c

chuyên ngành Van hOa; The di1c the thao: nr Trung cap I Jun chInh trj trO ten.

- CO tliâm niên cOng tác 03 nãm trâ len.

- Trmnh d Dai h9c - Co thârn niên cong tác trCn 03 näm

6.2. Can b chuyên mOn. nghip vii

- Duc dào tio chuyên mOn. nghip vçi ye Van hóa The diic the thao - 80% có trinh d Di hc - 20% cO trmnh do Cao (Thng. Trung cp

- dr?c dào t?o chuyên mOn. nghip vu ye van hóa. TDTT - 90% trInh d DH - 10% trInh dO TC

TO chi.rc hot dng

7. 1. Hoat dng theo c1iing chrc nãng nhim vii: - SO chi.rnng trInh hoat dngtii chO - SO chiro'ng trinh hott dng liru dng - So buôi hoat dng cua Di Tuyên truyên liru dng - SO chirng trinh hot dng phôi hçp. lien kCt

- TOi thiêu 20 chuing trInhnãm - TOi thiêu 1 () chu'o'ng trInh/nArn - TOi thiêu 100 buOi/näm

- Tôi thiêu 06 chirang trInh/nãm

- trên 20 chirong trInhlnäm - trén 10 cht.rong trInh/nãrn - trên 100 buOi/nAm

- trén 06 chuong trInhlnãm

7.2. S lap nãng khiCu, ngành nghê chuyên mon duçrc to chrc trong näm

- Tôi thiêu 12 lap nang khiêu/nArn

- 12 lap näng khiêu/nám

7.3. SO cuôc lien hoan. hôi thi, hôi din. hôi chçi triên lAm tO chirc trong nãrn

- TOi thiCu 06 cuôc/näm - trên 06 cuôc/njm

7.4. So cuôc thi du th thao trong näm

- Ti thiêu 08 cuôc/nãm - trên 08 cuôc/nãm

7.5. Các hot dng huông dn nghip vii cho cá Trung tam Van hOa-Thê thao co sO trong dja bàn: - Tp huân chuyên mOn. nghip vi ye Van hóa-Thê thao cho c sO - An hành tài 1iu nghip vii

- TOi thiêu 06 làp/nam

- TOi thiêu 12 1oi tài 1iu; 1.800 bánlnãm

- 06 làp/nãm

- trên 12 Ioi tài 1iu; 1.800 bán!nAm

7.6. To chcrc các hoot d)ng van hOa, vui chqi gial tn phic vi,t tré em

- D?t 30% thOi gian hot dng c.'ia Trung tâni

Dt trCn 30% thOi gian hoat dng cüa Trung tarn

7.7. Tong s luyt ngtthi dn tham gia, sinh ho?t tai

Trungtãm

- TOi thieu 10.000 lirçt nguOi/näm

- trên 10.000 h.rçt nguOilnärn

Kinh phi Kinh phi chi theo quy djnh cUa pháp 1ut ye dcin vi sir nghip do UBND cap huyn cap tr ngãn sãch dja phirng hang närn cho sr nghip van hOa, the thao và

- Ngân sách nhà nirOc cap

bão darn cho các hot dng theo kê hotch dtxçic duyt; thrc hin các nhim vi dt xuât, dâii tir c sO vt chat. mua sam trang thiêt bj

1

Kinh phi ckrçc cap dam bão cho các hot dng theo kê hoch &rçYc phé duyt

6

Page 7: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p - Tir do … ban... · 2019-08-13 · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p

du lich (thiric hiên theo Diêu 6 cUa Thông ni so 01/2010/TT- BVHTTDL ngày 6/O2I2O1O cUa Bô Van

hóa, Th thao Va Du llch)

- Các ngun thu tir hott diig sir nghip. hoot dng nghip vii. chuyên morn hoat &ing djch vi. tài trç. vay tIn dvng. von lien doanh, lien kCt vi cac nguôn thu hcip pháp khác.

- Ngoãi ra, trên dja bàn thj xà có 5/5 xà di.rc SO Van hóa, the thao và Du ljch tinh dánh giá dt tiêu chI so 6 ye co sO vt chat van hóa.

7. Tiêu chI 7: Co so ha tang thuro'ng mii nông thôn): 05/05 xä dt. *XãTân Long: -Co Ban quán 1 chçi, ni quy chci, sir dung can di ch(rng, cO 14 Ii Ot, 45 ho

kinh doanh inua bàn ti nhà và 25 ho dan buôn bàn ti cha. - Dang kéu gçi cthu tir xây dirng chg mOi gôm cá nhà v sinh cong cong và

bãigi&xe. Dánh giá theo quy djnh: Dtt. *XaMQuo.j:

-Co Ban quän 1' chci gm 03 thãnh vién, có ban hành ni quy ch niCrn yet cong khai, sO ding can dôi chi:rng.

-Dang kêu gi du ti.r xây dçrng nhà v sinh cOng cong và bäi trOng dO Xe. Dánh giá theo quy djnh: Dat. * Các xã Long Blnh, M BInh, Vinh Quvi chira có chg: xA Long BInh

không có cc sO ha tang thucing mai nông thôn trong quy hoach, 02 xã M5 Binh và Vinh QuOi có chq drc trong quy hoach theo Quyêt dnh 1 268/QDHC-CTUBND ngày 21/11/2014 cüa UBND tinh Soc Trãng, tuy nhiên do nhu câu thirc té xã M Binh, Wnh QuOi chua can dâu ttr xây dirng; Dánh giá theo quy djnh: Dat.

8. Tiêu chi 8 (Thông tin và Truyn thông): có 5/5 xã dirçic So Thông tin và truyên thông tinh dánh giá dat tiêu chI, cv the:

- Xã Tan Long: Xã có 01 diem phuc vu bi.ru chInh, vin thông (Bi.ru din van hóa) dáp mg nhu câu su diving djch vii bi.ru chinh, djch vi viên thông cUa các to chCrc, cá nhân tai dja phLrclng. Co ht tang k thut viên thông san sang dáp Ong nhu câu phát triên thuê bao cho to chOc, cá nhân sir di1ng djch vii truy nhp internet 0 cac ap trong xã (trên dja bàn xä hin có 02 diem truy cp internet cong cong). 6/6 âp dirçic trang bj h thông ba hCru tuyên và boa FM. Dãng üy - Hi dông nhàn dan - Uy ban nhân dan, can b, cong chOc, viên chOc diroc trang bj và sir dung may vi tInh trong cong tác quân l, chuyên mOn, nghip vii dat 7 1,43%.

- Xã M Quó'i: Xã có 01 diem phc v biru chInh, vin thông (Biru din van hóa) dáp trng nhu câu sO dung djch vi biru chInh, dch vii vin thông cia các tO chOc, cá nhân tai dja phuong. Co ha tang k thut vien thông sn sang dáp thig nhu câu phát triên thue bao cho to ch(rc, cá nhãn sO dung djch vit truy nhp internet a các ãp trong xã (trén dja bàn xã hin Co 02 diem truy cp internet cOng ctng). 9/9 âp dirçc trang bj h thông ba hü'u tuyên vã ba FM. Däng üy - Hi dông nhân dan - Uy ban nhân dan; can b, Cong ch(rc, viên chOc dirge trang b và sO dung may vi tInh trong cong tác quán l, chuyên môn, nghip vii dat 81,82%.

- Xã Long BInh: Xã cO 01 dim phc vu biru chInh, vin thông (Biru din van hOa) dáp ing nhu cãu sO dng'djch v1i biru chInh, djch vij vin thông cüa các

7

Page 8: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p - Tir do … ban... · 2019-08-13 · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p

to chüc, cá nhân ti da phung. Co h tng k5' thut vin thông sn sang dáp üng nhu câu phát triên thuê bao cho to chrc, Ca nhân sü dung djch vu truy nhp internet O các ãp trong xã (trên dja bàn xã hin có 04 diem truy cp internet cong cong). 06/06 âp di.rçic trang bj h thông ba hiiu tuyën và ba FM. Dáng ily - Hi dOng nhân dan - Uy ban nhân dan; can b, cong chCrc, viên chrc duc trang bj may vi tInh có két nôi mng internet và si dung may vi tInh trong cOng tác quán 1, chuyên mOn. nghip vii dat 76,2%.

- Xã M BInh: Xã có 01 diem phc vit biat chinh, vin thông (Biru din vn hóa) dáp rng nhu cãu sir dyng djch vii biat chInh, dch vy viên thông cua các to chirc, cá nhãn tai dja phircng. Co ht tang k5 thut vin thông san sang dáp Crng thu câu phát trién thué bao cho to chrc, Ca nhãn sr dçing djch vti truy nhp internet ó các âp trong xâ (trén dja bàn xà hin có 03 diem truy cp internet cong cong). 5/5 ãp duc trang bj h thông ba hcru tuyên và boa FM. Dãng üy - Hi dông nhãn dan - Uy ban nhân dan, can b, cong chcrc, viên chtc di.rçic trang bj và scr ding may vi tmnh trong cOng tác quán 1, chuyën mOn, nghip vy dat 85,71%.

- Xã Vinh Quoi: Xä có 01 diem phyc vu btxu chInh, vin thông (Bu'u din van hóa) dáp irng nhu cãu sü dung djch vii bini chmnh, djch vy vin thông cüa các to chüc, cá nhân tai dja phirng. Co h tang k thut vin thông sn sang dáp ng nhu câu phát triên thuê bao cho to chüc, cá nhân sO diing djch vii truy nhp internet a các âp trong xâ (trên dja bàn xã hin có 02 diem truy cp internet cong cong). 8/8 âp duc trang bj h thông ba hau tuyên và ba FM. Dãng üy - Hi dOng nhân dan - Uy ban nhân dan; can b, cong chOc, viên chcrc dtxçic trang b và sO dung may vi tinh trong cOng tác quán 1, chuyên môn, nghip vi dat 70,83%.

9. Tiêu chI 9 (nhà &): 05/05 xa dit, ciii the: - 05/05 xã không cOn nhà tam, dot nat. - Tong s6 nhà 0 trên dla bàn 05 xA là 9.944 can, h gia dInh có nhà 0 dat

chuãn theo quy djnh 7.399 can, dat t 1 74,41%, trong do: xã Tan Long 75,83%, xà M5 QuOi 74,52%, Long Binh 73,52%, M Binh 71,81%, VTnh QuOi 74,96%.

10. Tiêu chi 10 (thu nhp): 05/05 xa dt, ciii the: Qua phi hqp giüa Chi cuc Th6ng ké dâ vOl BCD xã to chcrc tp hun cho

can b ph trach nông thOn mOi cüa xä và các âp thu thp thông tin theo biêu mâu quy djnh; két qua nAm 2019 nhu sau: M QuOi dat 47.620.000 dOnglngtthi/nam, Tan Long dat 48.560.000 dông/ngir0i/nàm, Long BInh dat 46.950.000 dOng/ngt.rOi/näm, M5 Blnh dat 46.050.000 dông/ngithi/näm, Vinh QuOi dat 46.900.000 dOng/ngi.rOi/näm. Két qua khão sat dã duqc chi cçic ThOng ké thj xã, Ciic thông ké tinh phüc tra và thông nhât.

11. Tiêu chI 11 (h nghèo): Co 05/05 xã cóty b h nghèo (dâ trO h báo trq xà hi) dirOi 4%, dat so vOi chi tiéu, trong do:

- Xà VTnh QuOi: 10 1/2.642 h, chim 3,82%. - Xä Long Blnh: 50/1.523 h, chim 3,28%. - Xã Tan Long: 82/2.226 ho, chim 3,68%. - Xã M BInh: 44/1.337 h, chim 3,29%. - Xã M QuOi: 66/2.103 hi, chiêm 3,14%.

12. Tiêu chI 12 (Lao dông có vic lam): 05/05 xa dtt.

Page 9: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p - Tir do … ban... · 2019-08-13 · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p

Thçrc hin dcing theo hithng dan, thu thp thông tin tInh toán tiêu chi t l lao dng có vic lam thtthng xuyên (tiêu chI so 12); két qua tong hqp ca các xä ye tiêu chI so 12 dt ty l 90% trâ len; kêt qua tInh toán dan so trung binh hang nãm phân theo các xâ cLia Chi cvc Thông kê tInh toán và t 1 dan so trong d tuOi lao dng cho thãy kêt qua ti-en cüng tt.rclng dôi phü hcp vài thtjc tê cua tlrng xã. Cii the: xã Tan Long dt 97,24%, M5 Quâi dt 91,7%, Long Bmnh dit 92,98%, M5 BInh dt 92,3%, Vinh Qui dt 90,81%.

13. Tiêu chI 13 (To chuc san xut): 05/05 xã dat: - 100% xä có hçip tác xã hot dng theo dLing quy djnh cüa Lu@ HTX nãm

2012. So tiêu chI dat. Ct the: M5' Quâi có HTX Cao Nguyen, Tan Long có HTX Chàn nuôi Tan Chánh C, Long Bmnh có HTX Nong nghip Hoà Phát, M5' BInh có HTX NOng nghip Tan Lc Thành, VTnh Quói có 03 HTX: HTX NOng nghip Vinh Thành, HTX mâng câu gai Vinh Kiën, HTX mAng câu gai Kién HOa.

- 100% xA có mô hInh lien kt san xut gn vói tiéu th nông san chLi lirc darn bão ben viThg. So tiêu chI d?t. Cii the:

+ Xã M5' QuOi có 22 to hcp tác; 9 trrn born dang hot dng on djnh, To hçip tác có dängk và hot dtng hiu qua trong san xuât, kinh doanh, dlch vii, có hçp dông lien két vâi doanh nghip vài din tIch 1.250/2.434,09ha chiên trén 51% din tIch trông lüa.

+ Xã Tan Long có 13 to hqp tác; 7 tram born dang hoot dng On djnh, To hqp tác có däng k và hoat dng hiu qua trong san xuãt, kinh doanh, djch vii, có hçip dông lien kêt vi doanh nghip vOi din tich 1.479/2.641,66 ha chiên ti-en 56% din tIch trông lCia.

+ Xã Long BInh có 20 tO hçp tác; 14 tr?m born dang hoat dng on djnh, To hqp tác cO dang k và hoat dng hiu qua trong san xuãt, kinh doanh, djch vii, có hçip dông lien két vói doanh nghip vth diên tich 1.229,7/2011ha chién 61,14% din tIch trOng !üa.

+ Xà M5 BInh có 14 tO hçip tác; 9 tram born dang hoat dng on djnh, To hcip tác có däng k)2 và hott dng hiu qua trong san xuât, kinh doanh, djch v,i, có hqp dOng lien kêt vâi doanh nghip vOl din tIch 1.258,42/1739,5ha chiên 72,3% din tIch trOng Iüa.

+ XA Vinh QuOi có 18 to hçrp tác; 9 tram born din dang hoat dng On djnh, To hqp tác có däng k2 va hoat dng hiu qua trong san xuât, kinh doanh, djch vv, Co hçip dông lien kêt vOi doanh nghip vOi din tIch 1.905,42/2.436ha chin 78,2% din tIch trông lüa.

14. Tiêu chI 14: a) Phô cIp giáo dyc mâm non cho Ire 05 Iu 6i: Toàn thj xã có 05/05 don vj xâ datchun PCGD mm non cho tré 5 tuôi (dat

100%). Tiép tiic gic vthig thj xã dat chuân ye phô cp giáo diic rnm noncho tré 5 tuOi.

b) Xóa ma chfi' và chcng td! ma chfr: - T' 1 ngithi trong d tuOi 15 dn 35 tuôi (05 xa) duçic cong nhn dat chuãn

biét ch mtrc d I dt 99,71%,rntrcdô 2 dat 94,18%; t' 1 ngixOi trong d tuôi 15 den 60 di.rqc cong nhn dat chuãn biêt ch mLic d 1 dat 98,06%.

Page 10: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p - Tir do … ban... · 2019-08-13 · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p

- Toàn thi xà có 02/05 don vi xã dat xóa mi chO mcrcd 1; 03/05 don vj xã dt xóa mu chü' mirc d 2 (dat 60%); giQ' vüng thj xã dat chuãn xóa mi chü mc d

c) Phô cip gido d4lc tiêu h9c: - TOng s 05 xã có 3584/3711 hc sinh tiCu hc den tru'&ng dcing d tuôi, dat

96,58%, trong do có 823 h9c sinh 6 tuôi ra lap i, dat 100%. - Tong so tré em 11 tui hon thánh chuong trInh tiêu h9c dat 94,54%. Các

tré em 11 tuOi cOn lai dêu dang h9c các lap tiéu hçc dat 5,46%. - Co 05/05 don vj dat chuãn PCGD tiêu hoc mrc d 3 (dat 100%); - Duy trI kt qua thj xã dat chuân PCGD lieu hçc mcrc d 3.

d) Phô cIp giáo dyc trung h9c co' so': - Toàn th xã cO 03/05 don vj xâ dat chuãn PCGD trung h9c co sO mCrc d 2

(dat 60%); 02/05 don vi xã dat chuãn PCGD trung h9c co sO mi:rc d 3 (dat 40%). - lông s thanh niên, thiêu niên trong d tuôi 15 dn18 t& nghip trung hQc

co sO dat 92,60%; Tong so thanh thiéu niCn trong d tuOi 15 den 18 dang hQc chuong trinh giáo ditc phô thông hoc giáo diic thuOng xuyën cap trung h9c phô thông ho.c giáo diic nghê nghip dat t 1 82,51%.

- Nâng két qua PCGD Trung hQc Ca sO thj xA dat chuân mc d 2. ei) Ty I lao d3ng có v&c Ian, qua dào 410: CO 05/05 xâ cO ty 1 lao dng có

vic lam qua dào tao dat trên 25%, dat so vOi chi tiêu, trong do: - Xâ Vinh QuOi: 1.161/3.713 ngirOi, dat 3 1,27%. - XA Long Binh: 755/2.129 ngixOi, dat 35,46%. - Xã Tan Long: 9 16/2.840 nguOi, dat 32,25%. - Xã M2 BInh: 665/2.035 nguOi, dat 32,67% - Xã M QuOi: 1.806/3.7 13 ngu&i, dat 31,72%.

15. Tiêu chi 15 (V té): 05/05 xã dat. + Ty' 1 ngl.r&i dan tham gia bao him y t trên dja bàn 05 xã: 41.468/ 45.398

ngu'Oi, dat 92,24%. Trong d, xã Tan Long 85,19%, M QuOi 85,09%, Long BInh 86,01%, M Blnh 100%, Vinh QuOi 100%.

+ 05/05 xã dat tiêu chI quôc gia ye y té. + Ty l tré em dithi 5 tuôi bj suy dinh di.rO'ng th thp cOi (chiu cao theo

tuôi): dat 10,3%. Trong do xã Tan Long 9,8%, M QuOi 9,53%, Long BInh 12,8%, M BInh 9,35%, Vrnh QuOi 10,01%.

16. Tiêu chI 16 (Van hóa): C 5/5 xã duqc SO Van hóa, the thao và Du ljch tinh dánh giá dat tiêu chi so 6, cii the:

- XA Tan Long: có 06/06 p dt.rcxc xét cong nhn dat chuân âp van hóa(theo Thông ti.r st 12/201 1/TT-BVHTTDL, ngày 10/10/201 1 cUa B Van hOa, The thao vã Du ljch quy djnh chi tit ye tiêu chuân, trmnh tçr, thu tiic, ho so cong nhn Danh hiu "Gia dInh van hOa", "Thôn van hóa", "Lang van hOa", "Ap van hóa", "Ban van hóa", "To dan ph van hóa" vã t.rang duang), dat t 1 100% tOng sO âp. Co 02/06 p dt.rqc cOng nhn dat chun "Ap v5n hóa nông thôn mOi" theo Quyêt djnh s 21 7/QD-UBND ngày 08/02/2017 cua Uy ban nhãn dan tinh Soc Träng, dat t' 1 33,33% trên tOng sO âp.

10

Page 11: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p - Tir do … ban... · 2019-08-13 · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p

- Xã M Quói: có 09/09 Ap duc xét cong nhn dat chun p van hóa(theo Thông ttx so 12/20 1 1/TT-BVHTTDL, ngày 10/10/2011 cüa B Van hóa, The thao và Du lich quy djnh chi tiêt ye tiêu chuãn, trInh tr, thu tIic, ho so cong nhn Danh hiêu 'Gia dinh van hóa", "Thôn van hóa", 'Lãng van hóa", "Ap van hóa", "Bàn van hóa", 'Tô dan phô van hOa" và ttxclng dtscng), dat t 1 100% tong so áp. Co 03/09 âp durçic cong nhn dat chuãn "Ap van hóa nông thôn m&i" theo Quyêt djnh so 21 7/QD-UBND ngày 08/02/2017 cUa Uy ban nhân dan tinh Soc Träng, dat ty 1 33,33%trêntôngsôâp.

- Xã Long Bmnh: Co 06/06 Ap duçc xét cOng nhn dat chuãn Ap van hOa (theo Thông tu so 12/2011/TT-BVHTTDL, ngày 10/10/20 11 cüa B Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh clii tiêt ye tiêu chuân, trInh tçr, thu t1ic, ho sy cong nhn Danh hiêu "Gia dInh van hóa", "Thôn van hOa", "Lang van hóa", "Ap van hóa", "Bàn van hóa", "To dan phô van hóa" và tu0ng di.xcing), dt t l 100% tong so âp. Co 02/06 p dugc cong nhn dat chuân "Ap van hóa nông thOn m&i" theo Quyêt djnh sO 217/QD-IJBND ngày 08/02/20 17 cula IJy ban nhân dan tinh Soc Träng, dat t lê 33,33% trén tong so ãp.

- Xã M5 BInh: có 04/05 p duqc xét cong nhn dat chuãn p van hóa(theo Thông tu so 12/201 1/TT-BVI-ITTDL, ngày 10/10/2011 cüa B Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh chi tiêt ye tiêu chuân, trInh tsr, thu t11c, ho s cong nhn Danh hiêu "Gia dInh van hóa", "ThOn van hOa", "Lang van hóa", "Ap van hóa", "Bàn vAn hóa", "To dan phô vAn hóa" vâ tucmg thwng), dat t 1 80% tOng so âp. Co 02/05 p thrçc cOng nhtn dat chuãn "Ap vAn hóa nông thôn mói" theo Quyêt dnh sO 21 7/QD-UBND ngãy 08/02/2017 cüa Uy ban nhân dan tinh Soc TrAng, dat t 1 40% trên tong sO âp.

- XA %lnh Quó'i: cO 08/08 âp dirçc xét cOng nhn dat chuân p van bOa (theo Thông tur sO 12/20 1 1/IT-B VHTTDL, ngày 10/10/2011 cüa Bô VAn hóa, The thao và Du !jch quy djnh chi tiêt ye tiêu chuân, trInh t1r, thu tiic, hO s cOng nhn Danh hiêu "Gia dInh vAn hOa", "ThOn van hóa", "Lang van hóa", "Ap vAn hóa", "Bàn van hóa", "TO dan phO van hóa" và turong durng), dat t 1 100% tong sO âp. Co 03/08 âp durc cOng nhn dat chuãn "Ap vAn hóa nông thOn mâi" theo Quyêt djnh sO 21 7/QD-EJBND ngày 08/02/2017 cüa IJy ban nhan dan tinh Soc TrAng, dat ty 1 3 7.5% trén tOng so âp.

17. Tiêu chI 17: (Môi trirong và an toàn thirc phâm): 05/05/ xã cit. 17.1 Ty lç /z3 du'çic sir dflng nithc hip v sinh và nwóc sich theo quy il/nh: + S h sü diing nurOc sch: trên dja bàn 05 xã cO 6.708/9.944 h sir dçing

nurâc sch (vO dông ho nurâc và sü dçing bInh 19c mini và may l9c nurOc), trong do xä Tan long có 1.625/2.247 h dat 72,32%, xA M Quói có 1.375/2.115 h dat 65,01%, xã Long Binh có 1.010/1.537 h dat 65,71%, xâ M Bmnh có 896/1.373 ho dat 65,26%, xA Vinh Quài cO 1.802/2.672 h dat 67,44%.

100% xA dat cho vi quy djnh t 1 h su diing mthc sach trén 65%. + S h sCr dtng nt.râc sinh hoat hçp v sinh: lien dja bàn 05 xã cO

9.734/9.944 h sCr ding nurâc hçp v sinh, trong do xA Tan long có 2.243/2.247 h dt 99,82%, xA M Quâi CO 2.115/2.115 h dat 100%, xA Long BInh có 1.495/1.537 h dat 97,27%, xA My BInh cO 1.306/1.373 h dat 95,12%, xA VTnh Qu&i cO 2.5 75/2.672 h dt 96,37%.

11

Page 12: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p - Tir do … ban... · 2019-08-13 · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p

100% xã d?t cho vói quy djnh t 1 h sr dicing nuóc hçp v sinh trén 95%. 17.2. T 4 co so sái, xuit- kinh doanli, nuôi trông tJzir san, lang nghê

dam bao quy djnh ye büo v môi tru'ông: 05 xã có 116/116 c so, san xut kinh doanh 1p thu tic môi trung và thçi'c

hin phãn 1oti, thu gorn, xü 1' chat thai dctng quy djnh, dat t 1 100%: xA Tan Long 31/31 co sO, M QuOi 27/27 co sö, Long Binh 35/35 co sO, M2 Binh 12/12 cosO,VTnhQuâi 11/11 coso.

17.3. Xây dyng cánh quan, môi triràng xanh- sycli- dçp, an bàn 05/05 xã dat, cO dy dü các yêu câu sau: - Di vOi h thng cay xanh: tIch crc trông cay xanh trong khu virc nông

thôn mOi bang các dãi cay xanh lien xã, phi hçip vOi quy hoch, dc bit trông nhiêu cay xanh 0 các dja diem cong cong trong dja bàn xã.

- Di vOi h thng ao, h sinh thai thirOng xuyên no vet, tu bô ao, h to dircic không gian và cãnh quan sinh thai.

- DM vOi &r0ng lang ngO xOm: các tuyn dtthng chInh dã dt.rçic be tong hóa dam bão khOng lay !i khi có muB. Trén 70% h chinh trang hành rào bang cay xanh hoc các hang rào khác nht.rng có phi cay xanh.

- Di vOi khu virc cong cong: di vOi các khu virc tp trung dOng khu dan CLI

nông thOn không cO hin tl.rçing gay mat m5 quan.

17.4. Vt# mai tángphà h9p vOi quy djnh và quy hoych Mirc d d?t tiêu chI 17.4 (rnai tang phü hçp vOi quy djnh và quy hoch) cOa

05 xà dit so vOi B tiêu chI quôc gia ye nông thôn mó'i, cii the: - Co thiic hin cong tác tuyên truyn v rnai tang phi'i hqp quy djnh.

- Co quy hotch dat lam nghTa trang lâu dài: xA Tan Long ti tp Long Hôa, xã M Qu&i ti âp M5 Thy B vOi din tIch khoãng 2ha, xâ Long BInh ti âp M Ht.rang vOi din tIch khoãng 2ha (phc vçt cho xã và lien xà), xä M BInh ti âp M5 Tan vOi din tIch khoãng 10.000m2, xã Vinh Qu0i ti âp VTnh Phong vOi din tIch khoãng 2,625 ha.

- Dam bão các hInh th,rc mai tang phii hçip tp quán cüa dja phi.rong.

- Không xãy ra tri.thng hcip nào gay ô nhirn mol trtrOng trong hot dng mai tang.

17.5. Chtt thai rin trên dja bàn và nuó'c i/wi khu dan Cu' iip trung, cc sO san xuâi - kin/i doanh dwrc thu gom, xü' lj tlieo quy djnh: 05/05 xa dyt

T6 chcrc thu gom, vn chuyên và xcr l)' toàn b 1ung bao hI thuc bão v thuc vat htên nay trên dia ban cac xà déu co ho xu ly bao bi thuôc bao ye thrc vat To chc thu gom, xr 1 phii phâm nOng nghip: phii phâm nông nghip nhu rom ri di.rçic thu gom và su dçtng.

Di vOi chAt thai rAn sinh hot: hin t?i trên dja bàn xã có I tuyn dixOng thu gom rác tp trung: Chç M QuOi, chci Tan Long và khu dông dan cu, di.r&ng huyn 1 75,76 thu gom rác tp trung tai âp M PhuOc và M Lc 1. Dôi vth tuyên dt.0ng chLra di.rçc thu gom rác thl h dan thirc hin dào ho rác gia dInh và th 1.

DM vOi nuOc thai khu dan cir tp trung dtrçic h dan xr 1 bAng hAm ti hoi trithc khi cho ra môi trithng, dng thi cüng thirc hin khai thông Cong rành, v sinh sch së chat thai nithc thai khu virc sinh sOng. Ben c?nh do các co sO san xuât-

12

Page 13: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p - Tir do … ban... · 2019-08-13 · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p

kinh doanh thçrc hin xir 1' nisóc thai d(rng theo ni dung d dãng k trong bàn cam két môi tru&ng.

17.6. Ty 1 ho có n/ia tiêu, n/ia tam, be c/mica niró'c sin!, izoat ho'p i' sin/i vu darn báo 03 sac/i: 05/05 xd dat

Co 5 xä thrc hién nông thOn mOi ma trQng tam là xãy dtrn8 ho xi hqp v sinh theo tiëu chI 17.6 cO 7.166/10.013 h dtt 76,1% (hi viên 2.423/3.286 dat 73.73%), trong dO Tan Long dt 70,98%, M Quói dat 70,21%, Long Bmnh dt 97,27%, M5 Blnh dat 71,01%, Vinh Quói dat 77,51%.

17.7. Ty 1 Iz3 c/ian nuôi cô chung trti chtn nuOi darn báo v sin/i mOi trlthng:

S h chn nuôi có chung trai chän nuôi dam bäo v sinh môi tri.thng trên dja bàn 05 xã có 3.589/4.827 h dat 74,35%, trong do: xã Tan long có 127/169 h dat 75,15%, xà M5' Quài cO 320/435 h dat 73,56%, xã Long BInh có 137/178 h dat 76,97%, xà M Bmnh cO 1.002/1.373 h dat 72,98%, xã Vinh Qui có 2.003/2.672 ho dat 74,96%.

100% xã dat cho vâi quy djnh htchãn nuôi có chung trai dam bão v sinh môi tr1xng trên 70% theo quy djnh.

17.8. Ty I /z3 gia dmnh Va co th san xuàt, kin/i doanh 1/14cc p/lam tuân thu cdc quy din/i ye dam bão an toàn thrc phâm: Các co sâ san xuât kinh doanh thirc phãm tuân thu các quy djnh v dam bäo an toàn thçrc phâm, dat 100%. Co 100% h gia dInh tuân thu quy djnh ye dam bâo an toàn thrc phâm, khOng có xãy ra vii ng dc thrc phâm.

• A A A I A 18. Tieu chi 18 (Hç thong chinh tr! va tiep can phap Iuit) 18.1. Can b5, cong chá'c xd dt chuân - Xã Tan Long: là xã loai I dirçc b trI Mi da 25 can b, cong chüc; hin

nay xã bO tn 21 can b, cOng chcrc, trong do có 01 chcrc danh kiêm nhim (BI thu' Dàng uy kiém Chü tjch Hi dOng nhân dan)

Can cà Quyt djnh so 69/QD-BNN-VPDP và Hi.râng dn s 02/HD-SNV, xà Tan Long có 20/21 can b, cong chrc dat chuân, dat t' 1 95,24%; Chua dat chuãn ye trInh d Ngoai ng& cO 01 can b, cong chà'c gôm (Chà tjch Hi Nông dan Vit Nam), chiérn ty 1 4,76%.

- Xã M Qu&i: là xâ loai I ducic b trI Mi da 25 can b, cong chcrc; hin nay xA bô trI 22 can b, cong chüc, trong do cO 02 chác danh kiêm nhim (BI thu' Dáng ày dông thai là Chü tich UBND, PhO BI thi.r Dáng ày dng thai là Chü tjch HDND).

Can cü Quyt djnh s 69/QD-BNN-VPDP và HuOng dn s 02/HD-SNV, xa M QuOi cO 18/22 can b, cong chàc dat chuãn, dat t' l 81,82%; Chua dat chuãn ye trInh d Ngoi ngCr và Tin hQc cO 04 can b, cong chOc gôm (PhO Bi thu' Dãng ày dông thôi là Chü tjch HDND, Chà tjch UBMTTQVN, Cong chirc VH-XH phçi trách LDTBXH và XDGN và Cong chüc VH-XH phi trách VH-TT-TT và TDTT), chiêmt'1é 18,18%.

- XA Long Blnh: là xã l°ai II dtrqc b tn Mi da 23 can b, cong chrc; hin nay xã bô trI 20 can b, cong chtrc, trong dO có 01 chüc danh kiêm nhim (Phó BI thu' Dâng ày kiêm Chü tjch UBMTTQ Vit Nam)

13

Page 14: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p - Tir do … ban... · 2019-08-13 · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p

Can cr Quyêt djnh so 69/QD-BNN-VPDP Va Hung dan so 02/HD-SNV, xã Long Bmnh có 18/20 can bô, cong chrc dat chuàn, dat t' l 90%; Chi.ra dat chuân ye tin h9c 02 can b, cong chrc (01 Bi thu Dáng Uy và 01 PhO Chü tjch UBND), chiêm t 1 10%.

- Xã M Bmnh: là xã loai 11 dt.roc bO trI tOi da 23 can bO, cong chrc; hin nay xã bô trI 21 can b, cong chcrc, trong do cO 01 chcrc danh kiêm nhim (Bi thu Däng üy kiêm chii tjch HDND).

Can cir Quyêt djnh so 69/QD-BNN-VPDP và Huàng dn s6 02/HD-SNV, x M BInh có 19/21 can bô, cOng chtrc dat chuán, dat t lê 90,48%; Chi.radat chuân ye ngoi ngü và tin hçc 02 can b. cong chüc (01 Chü tjch Hi Cçru chiên binh và 01 cong chi:rc Van hóa - Xã hi), chiCm t) le 9,52%.

- XA Vinh Quói: là xã loai I duac b trI ti da 25 can b, cong cht:rc; hin nay xã bô tn 24 can b, cOng chc, trong dO có 02 chüc danh kiêm nhim (BI thu Dáng üy dOng thiii là ChU tjch IJBND, Phó BI thu Däng i.iy kiêm chü tjch HDND).

Can cr Quyêt djnh s 69/QD-BNN-VPDP và Hithng dn so 02/HD-SNV, xã VInh Quäi có 23/24 can b, cong chc dt chuán, dat t l 95,83%; Chua dat chuãn ye tin hc 01 cong chirc (Van phông - Thông kê phy trách Van phông Dáng ily), chiêm t 1 4,17%.

18.2. Co dü cdc to cl,á'c trong h thJng chinh trj cc s theo quy tjnii 05/05 xã có dy dU các to chirc trong h thng chInh tn theo quy dlnh gôm: - Dáng b, chInh quyn cp xã; - Uy ban Mt trn To quc Vit Nam; - Hi Lien hip phçi nrr Vit Nani; - Doàn Thanh niên Cong san H ChI Minh; - Hôi Cuu Chin binh Viêt Nam; - Hi Nông dan Vit Nam.

18.3. thing b5, chin/i quyn dgt "Troizg sich, vüng mçinh" 05/05 xã dat hoàn thành t6t nhim vii, chInh quyên dat "Trong sach, v&ng

manh". 18.4. Các t chd'c doàn the chin/i trj - xd h3i cua xd d,t 1oii k/id Ire len 05/05 xã có các t chcrc doàn the chinh trj - xã hi gm: Uy ban Mt trn To

quOc Vit Nam, Hi Lien hip phçi nCr Vit Nam, Doàn Thanh niên Cong san Ho ChI Minh, Hi Ciru Chiên binh Vit Nam, Hi NOng dan Vit Nam hang näm dëu ducic cOng nhn dat 1°ai khá trà ten.

18.5. Xd ct,t chuân titp con phdp luOt: 05/05 xã dat chuân tip cn pháp 1ut theo Quyêt dnh s I 27/QD-UBND

ngày 24/01/20 19 cüa UBND thj xã Ngã Näm. 18.6. Dam bdo bInh dOnggiöi và phèng chng bçio ly'c gia thnh; bdo v và

ho Ir1 nhfrng ngwôi dê bj ton Ihireng trong cdc un/i vrc cüa gia t,nh và dO'i sángxd hO!: Co 5/5 xà dat chi tiêu, ciii the:

- Co 5/5 xã có nCr lãnh dao chU ch& hoct' 1 nCr tham gia BCH dáng b xa dat trên 15%, có quy hooch nCr lành do chü chôt hoc BCH Dáng b nhim kS' tâi dat theo yêu câu.

14

Page 15: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p - Tir do … ban... · 2019-08-13 · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p

- 100% ho nghèo do nCr lam chü h duc vay von uu dâi ti.r các chircng trInh vic lam và các nguôn tin dvng khác.

- Không có trirng h9p tao hon. cuöng ép kêt hon. - 100% Trtm Truyên thanh xã có chuyên mçtc, chuyén dê nãng cao nhn

thrc ye giâi. - KhOng có n?n nhân b buôn ban trO v thông qua trao trã, duçic giãi ciru, 19.TiêuchI19: 19.1. Xây d:rng Izrc Iiip'ng thin quân "vfrng niin I,, rng k/iup 'a i, oan

thành các c/il tiêu quôc plzàng: 05/05 xd d,t, cy the: - Ban CHQS 03 xd dd lain thc,in inicu cho Dáng i?v xd xáv drng nghj quyét

lan/i dao nhié,n vu QS, OPDP nám 2019, dat lé 100%. - V nçi dung xdy d4rng Ban CHQS và dan quán xd + Hin nay có 3/5 xâ Co Chi huy truàng là thành viên UBND xA (xã Long

BInh, xã M Quâi, xã Vinh Qui); cOn 02 xã (Tan Long, xã M BInh) cO Chi huy truàng không là thành viên UBND xA, 1' do: xã M' Bmnh là xà 1oi 11 và do yêu cãu, co cãu thành viên UBND cüa xã gôm 3 dIe (chü tjch, phó chü tjch, tnrOng cong an xà).

+ Chi huy phó, ChInh trj viên, ChInh trj viên phó là can b kiém nhim, hin dà bién ché Ban CHQS xã, dt ty' 1 100%. CO 05/05 xã dã bô trI dU 02 phó chi huy trtr&ng, dt 100%.

+ TrInh d chuyên mon cüa CHT, PCHT 05 xã: S Ii.rçing CHT, PCHT qua dào t?o tir trung Cap chuyén nghip ngành quãn s'r trà len dt 100% (15/15 dlc). Näm 2019, da phLrng cü can b Quân sr xâ tham gia tp huân, bôi dung ye chInh trj, quân sir, pháp lut, chuyén mon nghip vii do cap thj xã, cap tinh to chüc dat t' lé 100%, có xác nhn két qua tham gia các lOp tp huân và bOi duâng chuyén mon nghip vi.

+Tr l dáng vién trong DQTV trén dja bàn thj xã dt 23,35%, riêng t l dãng viên trong dan quân nOng cot è các xã d?t tir 20,45% den 22,12%, t 1 doàn vién dat ti1 75,76% den 76,85%; gi vrng 100% chi b quãn sr xã, pht.rOng có chi üy; có 100% các trung di Dan quân c dng hoàn thành nhim vli di.ue giao; 100% Ban CHQS hoàn thành tot nhim v,1. Không có dan quãn vi phm pháp lut phâi xCr l.

- V xáy d4lng 14rc ltrcrng Dan quán "vthig nignh, róng khp ". +Hàng näm, rà soát cung cô, kin toàn lçrc h.rçmg dan quân dung to chOc,

biên ché theo quy djnh. Nrn 2019 kin toàn, xây dirng hrc krqng DQTV gm 1.366 dIe, dt 1,69% so vOi tong dan so; dtxqc bién ché dtng quy mô, tO chcrc theo Dé an xây dirng lçrc lirçmg DQTV cüa UBND tinh; 100% ãp déu có xây dtrng có dan quân.

+ Các xã, phr&ng quän l vci khI trang bj dOng theo Chi thj so 33/CT-TM ngày 22/9/2009 cüa B Tong Tham muit ye quân 1, si ditng vu khi, dn sn sang chiên ctâu; Hir&ng dan so 251 8/HD-TM ngày 26/10/2009 cüa B Tham m.ru Quãn khu ye thrc hin Chi thj so 33/CT-TM ngày 22/9/2009 cüa B Tong Tham mini; Cong van sO 3823/BTM-QL ngày 28/11/20 13 cüa B Tham miru Quân khu v diu chinh trang bj vU khI thOi bInh cho lrc krqng DQTV. 100% don vi bão dam an toàn VKTB.

15

Page 16: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p - Tir do … ban... · 2019-08-13 · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p

+Trong nãm 2019, cac xã &ra 1trc kr9ng DQTV trên dja bàn tham gia các lOp huân 1uyn dat yêu cãu dé ra, darn báo an toàn, t 1 binh quân d?t trên 82% so vOi tong lirc krng. Két qua kiêrn tra các ni dung có 100% dat yêu câu. có 75,19% dat khá, giói, dam báo an toàn trong huãn !uyn, ban dan tht. 100% xã, phu'Oiig có xay dirng quy ché phôi hp cia Iiic krqng dan quãn theo Thông tix lien tch so 07/2012/TTLT-BCA-BQP ngày 26/9/20 12 hirOng dan thi hành mt so diêu cüa Nghj djnh so 77/2010/ND-CP ngày 12/7/2010 cUa Chmnh phi.

- Vé ni dung hoàn than/i các chi tiéu v quc phông +Hàng nAm các xã, phuOng tin hành bO sung, hoàn chinh h thng van kin

SSCD theo quy djnh, sat vài yêu câu, nhirn vi cüa dja phuung. + Nãm 2019, Ban CHQS thj xã tharn irnru cho Ban chi dao din tp thj xã

chi dao xä My Qui to chcrc din tp phOng chông lçtt bào, tim kiêm ccru nan; PhuOng 2 din tp chiên dãu phOng thti, darn báo chuong trInh, ni dung, an toàn. Ban CHQS thj xã tO chi:rc 1uyn tp chuyên trng thai SSCD nàm 2019, dat yêu câu, ni dung theo ké hoach.

- Ket qua cong tác Tuyén chQn Va Ql cOng dan nhp ngü nOm 2019: Ban CI-LQS thj xã dã tham nuru cho Hi dng NVQS th xã chi do các xã,

phir&ng tiên hành thi.rc hiên cac birOc chat chê, dung quy trInh nhu: Cong tác däng k' NVQS và quãn 1 nguôn san sang nhp ngO; to chirc xét duyt NVQS; cong tác so tuyên và khám s(rc khóe NVQS; Hi dOng khám sCrc khöe NVQS duçic kin toãn dO, dOng quy djnh, to chüc, diCu hành khãrn strc khOe dOng theo quytrInh, kêt 1un sirc khOe co bàn dOng theo Thông tir so 16 cOa B Y tê và B Quôc phông; tiên hành bjnh nghj cong khai ra dândãm bão cht chê; tO chcrc trao 1nh gi nhp ngQ tp trung tai các xà, pht.thng, kêt hgp to chcrc Hi nghj thanh niCn bàn vic nu'Oc dOng theo quy djnh cOa lut NVQS; tO chirc hip dông giao, nhn quân dOng thOi gian quy djnh. TO chirc giao quân näm 2019 bão dam an toàn, chat lirqng, kêt qua các xâ, phuOng dua 78/78 thanh niên len &rOng nhp ngü, dat 100% chi tiêu, trong do dáng viên dat t' l 1,28%, chuyén mOn k thut dat 14,10%. Kêt qua thj xã Ngã Näm &rVc UBND tinh khen thuOng tng cä dn dâu trong cOng tác Tuyên quân.

- V dang k, quán l3 quán nhán xuO't ngü v cl/a phi rang: Ban CHQS thj xã và Ban CHQS xâ, phir?mg tO chtrc clang k, quãn 1 quân nhân xuât ngü ye dja phucrng dung theo Lut NVQS quy djnh, näm 2019 don tiêp 59 dông chI hoàn thành NVQS tai ngQ ye dja phtxong.

- Ban CHQS thj xA và Ban CE-LQS xà, phirOng dã triên khai thirc hin day dO v vic clang k quán 1 QNDB và phucing tin k thut; dãng k quán l cong dan trong dt tuôi sn sang nhp ngü (dang k NVQS); quán i cong dan trong d tuôi thçrc hin NVQS dOng Lut NVQS và các van bàn chi dao cUa cap trên huOng dan; xây dirng ké hoach và thirc hin dOng quy trInh, dat chat krgng.

- Ban CHQS các cp lam t& cOng tác phi hqp cong tác tuyên truyn, giáo dçic quôc phOng an ninh, vn dng nhân dan thirc hin nghiêm di.thng lôi chU trLrclng cOa Dãng, chInh sách pháp 1ut cOa Nhà rnr&c, nhim vii quân sr quOc phOng dja phuong; thrc hin tOt chInh sách quân di và hu pht.rong quân di. Näm 2019, thj xà cü 11 cl/c tham gia bôi dirOng KTQPAN dOi tixçlng 3; ma 6 lOp bOi du0ng KTQPAN dOi n.rçing 4, quãn sO 540/540 cl/c; dat t' 1 100%; hang tháng gCri tin quãn sr, quôc phOng dja phtiong ye Dài truyên thanh thj xä; thung xuyén

16

Page 17: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p - Tir do … ban... · 2019-08-13 · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p

17

No'i nI,mn: - BC D các CTMTQG tinh; - VP Diêu phoi NTM tinh; - Các sO ngành tinh; - Ltru: VT, NC.

Vö Minh Thàng

TM. UY BAN NHAN DAN T. CHU TCH

HU T!CH

phôi hçip dira tin phãn ánh két qua thrc hin nhim vii QS, QPDP cüa LLVT thi xã. LLVT thj x day mnh thirc hin phong trào LLVT chung strc xãy dung nông thôn mri; giáp dan xóa dói giárn nghèo; gi(ip dan khãc phc hu qua thiên tai, srn on djnh cuc sOng; gop phãn tang cl.x&ng môi doàn két Quãn Dan ngày càng chtt chê.

19.2. Xd ha! chuân an roan ye an ninh, rqIt tij xã hôi rà tta,,, báo hi u/i yen: 05/05 xii dzt, ci thê.

- Hang nãrn Cong an các xä dira trén ké hoch cüa COng an thj xã, tham mixu cho UBND xã to chirc thirc hin các chü trucing, bin pháp báo v ANTT và djnh kSr hang näm to chirc hi nghj "Ngày hi toàn dan bão v an ninh to Quôc" va to chrc din dan 'Công an xa lang nghe kiên nhân dan" trén da bàn xâ dung theo quydjnh.

- Dâu nãm 2019 dn nay không Co xáy ra hot dng phá hoi các miic tiêu, cong trInh kinh té, van hóa, an ninh, quôc phOng. Không có xáy ra các hoat dng chông dOi Dãng, chOng chInh quyên, phá hoii khôi di doàn két dan tc; không có xáy ra các ho?t dng tuyên truyên d?o trái pháp 1ut; khOng gay gôi ANTI...

- 05/05 xãtir du näm 2019 dn nay không có xây ra vii an hInh sr tti phm nghiêm trQng, rat nghiêm trQng và dc bit nghiêm trçng.

- 05/05 xa dirçic phân Ioai xã v "Phong trào toàn dan bão v ANTQ" d?t ti1 1oi khá trâ len.

- Hang nàm hrc h.rcing COng an xã duqc xây dirng, cüng c ngày càng trong sch, vthig rnnh theo quy djnh Pháp 1nh Cong an xã và htthng dn cüa ngành Cong an. Hang näm phãn loai thi dua tp the d?t danh hiu " Dn vj tiên tiên'; khOng có cá nhân Cong an xã bj k 1ut tr hInh thüc cãnh cáo trâ len.

- 05/05 xã dt tiêu chuân an toàn v an ninh, trt tr tai Thông ti..r s 23/TT-BCA ngày 17/4/2012 cüa B cong an ye quy djnh khu dan cir, xã, phithng, thj trân, co' quan doanh nghip nhâ tri.thng dt tiêu chuân "An toàn ye trt tir".

IL KET LUJAN Thj xà Ngä NAm Co 5/5 xa dt 19/19 tiêu chI nông thOn mâi và dU diu kiin

cong nhn thj xã hoàn thành nhim vi xãy dçrng nông thôn mâi.

Trên day là báo kt qua thrc hin dt 19 tiéu chi xây dirng nông thôn mâi näm 2019 trên dja bàn th xã cüa Uy ban nhân dan thj xã Ngã Näm.//1

Page 18: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p - Tir do … ban... · 2019-08-13 · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p
Page 19: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p - Tir do … ban... · 2019-08-13 · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p

BIEU TONG

(Kèn c

QUA THUC HhIN CAC TIEU ciii NONG THON MI NAM 2019

cüa thi xa Nga Nãm, tinh Soc r1rang

' /BC - UBND, ngâvA /7/2019 cüa UBND i/if xd A/ga Nãin)

Stt

'fãii Long xa vi Quó'i Xä Long Bluk Xã M Blnli Xã Vink Quó'i

I ieu

chum

dat

Ket qua thire

hien

den thw

diem

bao can

Ket qua ,

daub gia cua tlii

xa

,.

I ieu

chit In

dat

ket qua

thtrc

hien den thut

diem

bao cao

Ket qua , ,

d'inh .,i i

cua tlii xa

...

lieu

c.livan

dat

Ket qua thire

hien den

thin

diem

hao Can

Ket qua ,

daub

gia eua .

thi xa

.

lieu •

chu in

dat

Ketqua

ihuc

liien

dcn

thut

diem , ,

ban eao

Ket

qua daub

ia

ella .

thi xa

I ieu

chu in

dat

qua

-

hicii

den

thom

diem bR) C1()

ket

qua

d iith

gia cua

thi xa

I en/Noi duno tieu clii I)VT

1 Quy hoich Dat Dt Dat Dat Dt

• 1. CO hoach chung xãy dirng xã dinyc

phé duyét và cOng b cong khai dung thti

ban

(JO!

ko CO CO CO CO CO CO CO CO ('0 CO CO ('0 ('0 ('0 CO

1 .2. Ban hành quy djnh qun ly (lILY hotch

chung xãy dirng x vã to chirc thirc liiën

theo quy hoach

CO/

ko CO Co Co CO CO CO Co CO CO CO ('0 CO ('6 CO ('0

2 Ciao thông Dt 1)t Dt Dt

2.1. Dirng xã vã dirng tü' trung tam xã

dcn duong huyen duiic nhua hoa hoc be

tOng bOa, dam báo o to di lai thuân tiên • quanh narn

,, 100

100

5,6 km)

100

(S 6/

5,6 kin)

100

100

(10 2/1

0,2km)

100

(10 2/10

2km)

100

100

(947'

9,47km)

(947/ 9.47km

100

100 (5 i -

100

5,5km IOU

I 00

( 47i

47km)

i 00

(3 47i3

.47km)

2.2. Dir&ng true thOu, ban, p và du'äiig

lien thou ban ip it nh it duic cung hoa -

dam hao o to di 1ii thuin tiçn quanh nam

% ~o

100

0 5 0,km)

100

0

0.km) ~S0

51,4

(3h 84

kin)

51,4 (1/5 84

kin)

~0

100

(1311

kni)

100 (1 I'll

km)

~O

67%

( 406i6

056

kin)

67%

( 4056/

6056

kin)

~0 100

(893/S

93 kin)

100

2.3. Du&ng ngO, xOm sich và khOng lay li

vao mua mira, cung boa ~30

69,l1%

(36,7 /51,3km

)

69,11%

(36,7

/51.3km

)

~30

5047

(33,06!

65,5km)

S047

(33,06/65 -

,km)

~30 (11i 3

,5 km

72,92

(10,1/1

3,85

km )

30

67.07%

(I 6,844

i2. 113

km )

67,07 %

(16,84

4/25,1

1 3 km

~30

5('.31

(35.42' 62,9km

46,49

Page 20: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p - Tir do … ban... · 2019-08-13 · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p

Stt Ten/NQI dung tieu chi

Xã Tan Long Xã M Quoi Xã Long BInk Xã M Blnh \i \iiih Quoi

l)V 1' Tieu chuan

dat

Ket qua thirc hien

den thai diem

bao cao

............huan

Kt qua .,

danh gia cua tlii

xa

. ..

1 ieu

dat

Ket qua thtrc . hiçn

, .

den thai .

diem bao cao

Ket qua , .

danli gia . .

cua thi xa

,..

Fieu chuan

dat

Ket qua thuc ..

hien den .

thoi .

diem bao cao

Kt qua ,

danh inn cua th xa

lieu chuan

dat

kct qua

hien den

.

thai .

diem bao cao

Ket qua danh

., gia .

cua .

thi xa

I icu chuan

dat

Kët qua t1iirc Iiiçn den ..

that .

diem .

bao cao

Két qua danh

gia cua thi xa

2A. DLthng trl1c chInh ni dng dam bao van chuycn hang hoa thuan nen quanh iiam

kin ;() 100% (9 km)

100% (9 km'

~50 51 36 51 36 ~50

90,69 (21,45/2

3,65

krn

90,69 (21,45/ 23,65 km)

~50

1 U0%

2,8/2,8

km)

100%

2,8/2, 8km)

) 57,35 57,35

3 Thüy Içi I)at I)it Dat

3.1. T 1 din tich dM san xuãt nông nghiep dtrac tutu ' a t u inrai hu dong dat tr 80% trc len

Dt/ hLra dat

F) it I ) it Dat I ) ii Dqt I) it I ) t I) t I) ii I) it F) it 1) 'U ) i 1)

I )ai 3.2. Dam báo dU diu kin dáp üng yêu cãu dan sinh va theo quy dlnh v phông ch6ng thiCn tai tai chô

Dat! chi.ra dtt

Dtt I ),it I )it I )ii Dtt Dtit I )ii I )ut I )it I )t Dat Dat Dit Dit

4 Dién 1)at Dat 1)at 1)at

4.1 . 1-1 thông din dt chun Dat! chua dat

Du Dit Dit I )t I )it )it I ),it Dt I )at 1),it Dat Dit I )it I )ii I ),it

4.2. T' 1 hç st dyng din thtrng xuyen, an toan tir cac nuon

~n 'U23 99,23 'U8 98,03 98.03 :"U 98,48 Dat 98,68 Dat 99,8 99,8

5 Trirôn' usc Dat Dat Dat I)t dat

Ty lê trLr?ng h9c cãc cap: mãm non, mâu giáo. tiêuhQc. trung hQc casàcô casâvt cht và thit bj dty hçic dat chun qu6c gia

% ''M 100 100 7U 7 7() 1U() tnt) '() I() H))) '')) 75,0 75,0

6 Co sö vat c1Ht van hóa Oat Dat I)at ( hun (1t

1)1

6.1. Xà Co nhà van hOa hoc hOi tru1ng da nang và san the thao phyc vu sinh hoat van

hóa, the thao cOa toàn xii

COt khOn

g

( o CO CO ( ! CO CO ( ! CO CO CO ( ! (' Co Dat )ii

6 2 Xa co diem viii chai giat tn va thL thao cho tre em theo quy dmh

( (

ko ( Co Co ( Co Co Co ( Co C ( o Co Co Co (

Page 21: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p - Tir do … ban... · 2019-08-13 · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p

Stt Feii/Noi dung tieu chi

Xã 'l'Iiii Long Xã M QuOi Xã Long BInh Xii i\1 Blnli Xii 'inh Quói

DV I riLu chuan

dat

Ket qua tlnrc hien

.

den thai diem

bão cáo

Ket qua danli gia

.

cua thi xa

..

I u_u chuan

dat

Ket qua thtrc Iiien

den thai diem

bao eao

Ket qua , ,

danh gia . _

cua thi xa

...

1 u_u chuan

dat

Ket qua duic

hien dcii

thai diem

bao caO

Ket qua danh .,,c

gia cua . .

tlii xa

.-

1 u_u huan diL

Ket qua tliuc hien den thai

diem hao cao

Ket qua danh

.

gia cua .

thi xã

.. .

I u_u chuan

dku

Kët qua thrc hiçn den

.

thai -

diem bao cao

Ket qu i

danh gia cua thi xa

6.3. T' lé thôn, ban, ãp có nhà van hóa hoic nai sinh hoot vim hóa, th thao p1c vu cong dng

% 100 100 100 100 100 100 100 1 00 100 100 100 1 00 100 1 00 100

7 Co sö hi tng thuong nii Hông thôn Dt Dt 1)t Dt

Xi có cho nông thOm hoic nai rnua ban, trao doi hang hoa

CóI

ko COI

ko ,

Co Co ('ó/ ko

.

Co .

Co CO! ko

..

Co ..

Co CO' ko

-

khon khong Có/ ko

*

khong khong

8 i'hông tin vã Truyen thông Dit Dit Dt I)t Iht

8.1. Xi có diem phic vi biru chInh Co/ ko

Co Co CO CO Co Co Co Co Co CO CO Co CO CO CO

S

8.2. Xa CO dick vu vien thong, internet CO/ ko

.

Co .

Co ..

Co • .

Co ..

Co .

Co ..

Co . Co .. ( 0

S S

C o C o . Co 5 Co ,. C 0 .

C o

8.3. Xi có dãi truyên thank vi he thông ba den cac thon

COI

ko ,.

Co . Co

.

C o .

Co .. C o

.5

C 0 . C o C 0

.

C 0 .. Co

.S C o C 0 C 0 . C o C.o

8.4. Xi cO trng diing cOng ngh thông tin trong cong tac quan ly. dieu hanh

Có/ ko

.

Co ,.

Co .

Co ,. Co

,.

Co ,.

Co ..

(o ,.

Co . Co

5 Co ..

Co ..

Co Co ..

Co Co

9 Nhii&dIIncu Dat I)at Dit Dt Dt

9. 1 . Nhi tam, dot nat Nhi 0 0 Dit 0 0 Dt 0 0 Dit 0 0 0 0 - -

9.2. T 1 h cO nhà 0. dt tiCu chuãn theo CILLY dnh

% ~70 75,83 75,83 70 74,52 74,52 ~70 73.52 73.52 ~70 71,81 71,81 ~70 75.() 75,()

10 Thu nhp flat Dat flat Dt Dt

Thu nhp binh quin dâu ngui dong

~45,5 48.56 48.56 ~45,5 47.62 47,62 ~ 45.5 46.95 46,95 ~45,5 46,05 46,05 ~45.5 46,9 46,9

11 1-Jo nghèo flat Dat flat fiat flat

Ty1hnghèo ~4 3,68 3,68 ~4 3,14 3,14 ~4 3,28 3,28 4 3.29 3,29 4 3.8 3.8

12 Lao diig có vic làiii Dt Dt Dit flt flt

1 I ngirii cO vic urn trén din so trong d tuôi lao dng CO khá ning tharn gia lao dOng

% ~90 97,24 97,24 90 91.7 91.7 ~90 92,98 92,98 ~90 92,3 Dat ~90 90,8 90,8

Page 22: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p - Tir do … ban... · 2019-08-13 · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p

Kêt qua thtrc

hin dn th?i

diem báo cáo

1'iCu cituan

dat

Xã Tan Long

'l'iêu chuãn

dat

Xã M5 QuOi

Tiêu chuãn

dat

\1 Long Biiih

Tiêu chuâ ii

dat

Xã Vinh QuOi

Két qua dánh giá

cüa th xà

DVT Kt qua dánh giá cUa thj

xa

Kt qua thtrc hiên

dn t1ti diem

báo cáo

Kt qua dánh giá cüa thi xâ

Két qua 1hrc

hin dEn t1iyi

diem báo cáo

KEt qua dánh

giá cUa thi xã

Xã M5 Blith

Ke quit thrc

TiCu hin chuCn den dtt thai

diem báo cáo

Kêt qua tlnrc hiên dEn thai diem

haO cao

KCt

qua dánh

giá cUa thl xa

sit i'ênIINi (I ung lieu i.' Iii

I)a Dt I)at Dat To chuc san xuät

13.1. Xã Co hqp tác xà hoat dng theo dung quy dinh cua LuIt 1-lçip tác xã näm 2012

vâi Lieu thu nOng san chu ltrc dam háo bEn 13.2. Xã cO mO hInh lien kEt san xuât giln

co/

ko vrng

Giáo duc và Dào tio Dat

('ó/

ko (0 ( 0 ( 0 CO ('0 (o ( 0 ( 0 ( 0 CO CO CO (, 0

14

Co ( 0 ( 0 (o (o CO Co

1)at

Co ('o ('O

13

Dat

80,2'-)

flat Dat Dat

} 80,52 80,52

Ddi

() 92,45 92.45 ()

14.1. PhO cap giáo dc mãm non cho tré Dat! tuol, xOa mit ch, ph cap giáo duc tiEu hoc clura dung do tuot: pho cp giao dsc trung hc dat COSt 14.2. T' l hc sinh tOt nghip (rung hQc cd Dt/

sâ duçic tiEp tu1c hc trung hQc (phô thOng. chira )I

LU LU'... LIUU '...a I1.:II..

l4.3.T'I1aodngcOvic1àmdtrcicdào tao

% ,25 32.25 32,25 ~25 31,72 2 :5 35,46 35,46 ~25 52.6 32.6 :25 51. SLS

15 YtE Dt I)a( Dat l)t J)t

ls.l.TyienguOridãnthamgiabãohiêmy

IC U 85.2 5 5.1 5.l :5 86,0 86.0 '5 Ill lun ~85 ha)

1 5.2. Xä dt tiêu chi quôc gia ye y tê

dat

Dt/

chtra Dtt Djt I )jt I )ti I )al I )u I )t Dt Dt I )it I )I I )u I )u I )oi I )

15.3. T' l tréenidtrài5 tu6ibj su' th dirng the thap coi (chieu cao theo tuol)

~20,5 9,8 9,8 < 20,5 9,53(81

) 9,53(81) ~20,5 12,8 1 21 20.5 20,22 222 ~20,5 10,0 10.0

16 Van hon I)ai Dt flat Dat Dtt

T Iê thOn, ban, ãp dat tiLi Liluan Van hoa theo quy dinh

>700 - ° 100/0

(6/6 áp) 100/0

(6/6 áp) >70% (9/9 âp)

100% (9/9 ap) -

>70% (6/6 âp)

i00i (6/6 âp) -

>70% 80(4/5

áp) >70% —

(8/8 Dat

Page 23: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p - Tir do … ban... · 2019-08-13 · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p

Stt Teii/Nôi dung tiêu chI

Xã 1'uii long Xã i\'1 Quó'i Xã Long BInh Xã Mc BIiili Xã \'inli Quó'i

DV'l' I ieu Jivan

dat

Kt qu thuc

.

hien

den thoi .

diem

bao Can

Ket qua . . .

danh iia

cua [hi

xa

.,. ,

lieu

c in

dat

Kt qu

thtrc

hien

den thot . -

diem

ban can

Ket qua ,

daub .i t

cua Ui I xa

I ieu

Lhu in

dat

Kt qu thuc

.

hien den

thoi .

diem

bao can

IKet qua .

danh

gia cua .

tin xa

. ..

I ieu

c hu in

dat

Ku ((lid

thire . .

Iiien

dL a . .

tlioi .

diem , ,

ban can

Két qua ,

danh

gia

cua .

tin xa

,..

lieu •

Lhu in

dat

Két

qua

ihtrc .

hieii

den . .

thoi .

diem

ban can

Ket qua

d inh

gia c ua

thi xa

17 Moi truong va an loan thirc pham Chua

dat DIt Dt Dt

- .. ,

17. 1 . I y le ho diroc su dung nuoc hop ye

sinh 'a nuoc sach theo ciu d!nh

~95% (~ÔS%

)

99,82%

(inrâc -.1ach

72 32%

99 S° * '

(nuoc

sach

72,32°/o)

~95%

(~65%)

100%

(uuóc

ach

65 01% '

(nuoc

s1tch

65,() 1%)

~95%

(~65%

.

(niroc

5d(h

65.71%)

97,27%

(ntróc ich

65 71%

-

~9%

%)

95,12%

nunc i1V'

65 5) _

95 P -

.

nunc

I 1VS 65,25

NS,

~YS% (~6S 'o

'JO

(67,44 /o)

96.36 0/

((7 44

0 o)

17.2. T leo sâ san xuãt - kinh doanh,

nuôi trng thi:iy san, lang ngh dam ban quy

dinh v báo ye môi truing

% 100 100 100 100 1 00 100 1 00 1 00 100 100 1 Ut) 100 iOU 1 00 I 00

17.3. Xãy ding cänh quail, môi tru'mg

xanii - sach - clep, an toan

D?t/ chua

dat

I)at '

Dat S

i)at 1)at oat Dat Dat Dat Dat '

Dat .

Dat .

oat .

l)at 1)at 1)at

17.4. Mai tang phii hcp vâi quy dnh Va then quy llolch

chi.ra

dit

Dat

'

Dat

'

Dat I)at

'

1)at Dat

.

1)at Dat

.

Dat

.

Dat

.

Dat Dat

S

Oat 1)at Dat

17.5. c'ht thai ran trCn dia bàn và niric

thai khu dan cu tap U un LO 'o 'an \uat

kinh doanh d119c thu gon, xli ly then quy

dinh

I)at/ 11(1!

dat

1) it I) it Dit 1) it flit D it D'it 1) it I) it 1) it 1) ii 1) ii I) it L) it 1)n

17.6. T' lé hO cO nhà tiCu, ithã tam. be chira ntrâc sinh hoat hop ye sinh và dam

ban 3 sach

% ~70 70,98 70,98 ~ 70 72 72 ~70 97,27 97,27 ~70 7 I .01 7 1 ,O I ~70 76,3 76.3

17.7. T1 h chan fll1Ôi C ChuOng tiçtl

chan nuoi dam bao ye smh moi trirong % ~70 75.15 75.15 ~ 70 73,56 73,56 ~70 76.97 76.97 ~7t) 72.9 72,) ~70 75.0 75,0

17.8. 'I's' 1 hç3 gia dInh Va CO SO san xuãt,

kinh doanh thirc phãm tuãn thu cãc quy

djith v dam báo an [nan tinrc phâm

% 100 100 100 100 100 100 100 1 (Jo 100 1 00 1 00 100 100 100 I 00

Page 24: UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p - Tir do … ban... · 2019-08-13 · UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM THI XA NGA NAM Dc 1p

Stt I en/oi dung ticu clii

Xã 'lila Long Xã M QuOi Xã Long BInh Xã M BInh Xã Vinh Qiii

l)\' I Tieu

chuan

dt

K& qua

thrc .

hiçn den thrn

. diem

bao cao

....c

Ket qua ..

danh gia cua liii

xa

lieu

huan

dat

Két qua

thuc .

hien . .

den thcn .

diem ban can

Ket qua .

danh gia .

cua tlii xa

. Tieu chuan

dat

Két qua

thuc . -

hen den .

thai .

diem

ban cao

Ket qua .

danh .,

gia cua . -

thi xa

. Tieu chuan

dat

Ket qua

thuc -

hien

den ..

thm

diem bao cao

Kt

qua danh

. gia

cua .

thi xa

1 ieu -

chuan

dat

qua

thic .,

hiçn

den

thoi diem

CaO

Ket

qua

danh

gia cua

thi xa

18 I1 thông chInh tr và tiép cn pháp luIt Dt l)a( Dit Dit

I X. I . Can b. cong chrc xà dit chuãn Dat! chua

dat

Dat Dat I )at Dit Dtfrt I Lii 1)ai dji I Lii Dit Dat Dat )at I Lii I)ai

I .2. cO dü các to chrc trong h thóng • .

chinh trI c sci theo quy d!nh

Dt/

chua

dat

1)at I Lii Dat Dat Dat I )at I Lii

.

Lit

.

l)at Dat l)at I Lit 1)at I )ai FLit

18.3. Dang bQ. chinh quyen xa d?t tieu

chuan trong sich, vung manh

Dat

dcii

I Lit I Li iLit I Lu .

Dat Dat .

Dat .

Dat Dat .

Dat .

I Lit I Lu I Lu I Lii Dat

18.4. TO chirc chinh tn - xã hôi cUa xà dat S •

loai kha tro len 1L 100 10(1 11)1) 1(1(1 10() 1(1(1 10)) 100 100 1(10 10)) 10)) In)) 0)) 10))

1 8.5. Xà dat chun tip can phãp luât t1eo

quy dinh chira

dat

l)ai I Lit .

Dat .

I )ttt 1- at .

I)tii .

I )at .

Dat .

Dat I Lit I Lit I )at Dcii I Lii I Lit

18.6. Dam bàn bmnh dng giâi và phOng chng bao luc gia dInh háo v và li trçi

S

nhung ngtrai de b! ton thucmg trong các Ilith vrc cUa gia dInh và dai sang xà hi

chua

d

1)at 1)at FLit

.

ILit

.

Dat

Dtt FLu

.

ILit

.

FLu

.

ILit

.

ILu

.

I)at

.

Dat Lii Dat

19 Qu6c phông và An ninh Oat IL5tt ILit Dat Dat

Xây dung luc hrçng dan quân "v1tng

numb, rOng khäp' va hoàn thành các chi

tiéuuc .hOn_

D?tl chua

dat

Oat Oat I Lit I Lit I Lit I )it FLit I )ii I Lit I Lii I )it Dtt Dçlt I Lit I Lii

I

19.1.

19.2. Xà dit chuãn an toàn ye an ninh. trt

tir xa hOi và dam báo bInli yen: khOng cO

khiu kiën dOng nguai kéo dài; khOng dê

xây ra trçng an: ti pham và tê nan xà höi

(ma tüy, trOm cap, c btc, nghin htt)

dtrçc kim ch& giâm lien tuc so vYi các

DaLI

chua

d?t

Dat I Lii

I I )ot I )ii I Lit I Lii ftjt I Lii I Lit ILit I Lit Dat Oat I Lii I Lit