of 148 /148
Türr István Gazdasági Szakközépiskola Évkönyve 2010/2011. Baja, 2011.

Évkönyv 2011 - turr.hu

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Évkönyv 2011 - turr.hu

Page 1: Évkönyv 2011 - turr.hu

Türr István Gazdasági

Szakközépiskola

Évkönyve

2010/2011.

Baja, 2011.

Page 2: Évkönyv 2011 - turr.hu

Türr István Gazdasági Szakközépiskola

2010/2011. Évkönyve

Az anyagot gyűjtötte és szerkesztette:

Gugánné Tiszttartó Ágnes

Pál Ágnes

Szekeres Gabriella

Képanyag: Gottlieb Gábor

Boritó grafika: Schultz Alexandra

Technikai munkák: Gugánné Tiszttartó Ágnes

A kiadásért felel Dr. Vuity Valéria igazgató

Készült 100 példányban , B5 ívméretben

A kötés és a borító a BajaPress Nyomdában készült.

Baja 2011.

Page 3: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖSZÖNTŐ

3. OLDAL

Tisztelt Olvasónk, kedves Kollégánk, Diákunk!

Decembert írunk, mire kezébe veheti a Türr István Gazdasági Szakközépisko-la 2010/2011-es tanévét bemutató évkönyvét. A késlekedés egyik oka, hogy a szerkesztők tanári zsebkönyveibe is egyre több megoldásra váró feladat, elin-tézendő bejegyzés került és kerül, s a napi problémák megoldása, a minden-napok küzdelmei, a család, a tanulás és tanítás mellett egyre kevesebb időt tudunk egy-egy nagyobb projektre –mint az Évkönyv szerkesztése- fordítani.

Pedig tudtuk és tudjuk, hogy fontos időnként megállni és áttekinteni az el-végzett munkát, gyönyörködni és büszkének lenni az eredményeinkre, örülni a sikereinknek és még jobban megerősödni a nehézségek láttán és kudarcaink által. E megállásra , gyönyörködésre és megerősödésre ad lehetőséget Önnek az elkészült Évkönyv lapozgatása.

A sok-sok ünnepi program, rendezvény, verseny, kirándulás, megvalósított projekt képes beszámolója és a tanulmányi- illetve vizsgaeredmények tábláza-tai tanúskodnak az elvégzett munkáról és egyben dokumentálják is azt. Re-méljük, hogy az Évkönyv utolsó oldalainál Ön is úgy érzi majd, hogy az el-múlt tanév joggal tölthet el bennünket –tanárokat és diákokat egyaránt- büszkeséggel. Ebben az értékvesztett, celebektől hangos világban újra tud-tunk értéket teremteni, munkánkkal példát mutatni, közösséget formálni, diákjainkat a sikeres élethez vezető út felé irányítani.

A késlekedés másik oka, hogy az idei Évkönyvet egy kicsit személyesebb hangvételűre akartuk formálni, hogy jobban bemutathassa azokat az embere-ket, akik itt dolgoznak és tanulnak, akik meghatározzák azt, hogy milyen is ma a „Türr”. A kollégák és diákok beszámolóiból egy egységes, mégis sokszínű iskola képét akartuk Önnek bemutatni, ahol az egyéniségünket megtartva, a közös célért együtt dolgozunk.

Évkönyvünk forgatásához az ünnepi időszak közeledtével sok örömet és jó szórakozást kívánunk és reméljük, hogy Ön is olyan szeretettel forgatja majd e könyvet, amilyen szeretettel nyújtjuk át most Önnek :

A szerkesztők

Page 4: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

4. OLDAL

TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET —2010. AUGUSZTUS 31.

Az alakuló értekezleten Dr. Vuity Valéria igazgatónő értékelte a 2009/2010-es tanévet. Kitért diákjaink tanulmányi munkájára, ver-senyeredményeinkre, iskolánk térségünkben elfoglalt helyére, nép-szerűségére és a tanulólétszámok változására is. Ismertette az osztá-lyozó vizsgák és az előre hozott érettségi vizsgák szabályait. A tantes-tület elfogadta a házirend módosítására vonatkozó javaslatot, melyet a jogszabályi változások tettek szükségessé. Döntés született a tanév rendjéről és Dr. Balogh Erika iskolaorvos ismertette a diákok kötelező szűrésének lebonyolítását és az iskolaorvosi rendelési időket. Gottlieb Gábor igazgatóhelyettes beszámolt a nyári karbantartási munkákról.

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY —2010. SZEPTEMBER 1.

Szeles, őszies időben a 11.C osztályosok műsorában Vesztergom Andrea verse után Koncz Zsuzsa: “Elszállt a nyár” című dala hangzott el, majd a narrátor köszöntötte iskolánk új tanulóit és azokat a diákokat, akik sikerrel vet-ték az idei tanév első komoly akadályát és csengetés előtt

beértek az iskolába. Tóth Árpád és Baranyi Ferenc verse után Dr. Vuity Valéria igazgatónő ünnepi beszéde következett, melyben hivatalosan is megnyitotta az 2010/2011-es tanévet és bemutatta tantestületünk új tagjait: Agyagási Anett biológia szakos tanárnőt, Busa Marianna közgazdász tanárnőt, Reiter Judit magyar nyelv és irodalom és Kiss Klára angol szakos nyelvtanárnőket. Beszédében azt mondta, hogy a „tanulás és munka nélküli, eredményes iskolát még nem találták fel, ezért kérlek benneteket, engedjétek tanáraitoknak, hogy a tudást a fejetekbe töltsék.”

A tanévnyitó műsort Szalainé Csáky Judit osztályfőnök szervezésében Csonka Dóra 11.A és Kalányos Katalin, Matorac Annamária és Zentai Effi 11.C osztályos tanulók adták elő.

Page 5: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

5. OLDAL

A 9. ÉVFOLYAM ISMERKEDÉSI DÉLUTÁNJA 2010. SZEPTEMBER 2.

Iskolánk hagyománya, hogy a könnyebb beilleszkedés, az ismerkedés és az épületben való tájékozódás elősegítése érdekében a kilencedikesek osztályfőnökei vidám, játékos vetélkedőt szerveznek. Hét állomáson gyűjtötték a me-netlevelekre a pecséteket az osztályok, illetve egy 13+1-es

Totó megoldásával versenyeztek a díjakért. A jól sikerült délutánon minimális előnnyel a 9.B osztály nyert.

A programot szervezték: Szé-csi Andrea 9.A, Grófné Sándorfi Anikó 9.B, Heckenberger Marianna 9.C és Jakabné Bényei Erika 9.D osztályok osztályfőnökei. A lebonyolításban segítséget nyújtottak: Dr Balogh Erika iskolaorvos, a Gazdasági iroda dolgozói és Szekeres Gabriella könyvtáros.

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET A 9. ÉVFOLYAMON 2010. SZEPTEMBER 14.

A tanév első napjaiban néha megilletődött, barátokat kereső, isko-lánkkal ismerkedő gólyák szülei számára hirdettünk szülői értekezle-tet, ahol az osztályfőnökök és szülők közti jó kapcsolat és párbeszéd kialakítása, és a közös munka beindítása volt a legfontosabb feladat. A szülők itt ismerhetik meg iskolánk házirendjét, és itt mondhatják el az iskolával szemben támasztott elvárásaikat is.

Page 6: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

6. OLDAL

MEGEMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚKRÓL—2010. OKTÓBER 6.

Az 1849. október 6-án Aradon kivégzett vértanúkra emlékeztünk a 9.D osztály rádiós műsorával. Az emlékműsor azt a hitünket és meg-győződésünket volt hivatott igazolni, hogy e hősök áldozatvállalása mégsem volt hiábavaló, hisz ”… idő és a világ/Bevégzik a művet,/Mit véghez jutni sors/S élet nem engedett.” (Vörösmarty Mihály: Az ember élete)

A műsort Jakabné Bényei Erika tanárnő állította össze. Szereplők: Bar-ta Benjámin, Galla Kata, Gáspár Tímea, Milánkovits Krisztina, Mirza Zoltán, Nagy Friderika, Nasz Dániel, Papdi Enikő, Stadler Zoltán, Sze-rencsés Viola, Vas Evelin 9.D osztályos tanulók voltak.

SZMK GYŰLÉS ÉS SZÜLŐI ÉRTEKEZLET—2010. OKTÓBER 12.

Tantestületünk fontosnak ítéli, hogy az iskola és a szülői ház szorosan együttműködve neveljen és tanítson. A szülői értekezlet fóruma a szülő-tanár együttműködés során felmerülő problémák tisztázásának, a közös munkából eredő feladatok megbeszélésének, diákjaink által nyújtott teljesítmény értékelésének.

Köszönjük a szülők támogatását, a Szülői Munkaközösség tevékeny-ségét, amely nélkül nem valósulhatna meg eredményes oktató-nevelő munka.

FIZIKAI KÍSÉRLETEK—2010. OKTÓBER 20.

A Fizibusz program keretében szervezett rendhagyó fizika-órán az irányító személyzet a tudományos show műfajá-ban, sok-sok humorral fűsze-rezve mutatta be a diákoknak az elektromossággal és ener-getikával kapcsolatos kísérle-teket.

Szervező tanár Kajtár Katalin volt.

Page 7: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

7. OLDAL

GÓLYATÚRA, GÓLYAAVATÁS ÉS GÓLYABÁL 2010. OKTÓBER 21. ÉS 22.

Az októberi hónap a gólyák-ról, a kilencedikesekről szólt. A DÖK és a tantestület által szervezett programok segí-tették új diákjaink beilleszke-dését, egymás és az iskola megismerését, barátságok kialakítását és az osztályok közösséggé formálódását.

A gólyák számára Szittyai Melinda tanárnő vezetésével, Heckenberger Marianna, Jakabné Bényei Erika, Szabadiné Bartek Zsuzsanna és Taskovicsné Imre Edit tanárnők kíséretével túrát szerveztünk a tolnai dombok közé. A könnyű erdei sétán gyönyörködhettünk az őszi erdő színpompájában, lehetőség nyílt az iskola falain kívüli együttlétre, beszélgetésre is.

A gólyaavatás keretében játé-kos feladatok – karaokezás, lisztfújás mellett a kilencedi-kes osztályok bemutatkozó műsort készítettek a felsőbb évesek nagy-nagy derültségé-re. Az eskü letétele után vál-tak a gólyák valódi türrös polgárrá.

A korábbi évektől eltérően a tornateremben megtartott Gólyabálon több mint száz diákunk és barátaik vettek részt. A DJ által szolgálta-tott zene mellett a DÖK is igyekezett a vendégek kedvében járni, üdí-tővel, süteménnyel várta a diszkó résztvevőit.

A gólyaprogramok szervező háziasszonya Szabadiné Bartek Zsuzsan-na tanárnő volt, a ruhatárban és büfében osztályonként 2-2 diák dol-gozott.

Page 8: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

8. OLDAL

1956-OS MEGEMLÉKEZÉS—2010. OKTÓBER 22.

„Megyünk, valami láthatatlan áramlás szívünket befutja, akadozva száll még az ének, de már mienk a pesti utca.

Hazánk zúzott szívén a vér hűlő patakban omlik, alvad. Rőtcsillagos, komor, kövér tankok teremtenek nyugal-mat.”

A magyar nép jelentős megmozdulása és fegyveres harca a diktatúra és a szovjet megszállás ellen irányult. 1956. október 23-án kezdődött a budapesti diákok békés tüntetésével, és a fegyveres felkelők ellenál-lásának felmorzsolásával fejeződött be november 11-én.

A magyar nemzeti függetlenség visszaszerzése és a diktatúra lerom-bolása volt a felkelés célja. A tüntetések és a harcok számos életet követeltek, csak úgy, mint a felkelés leverését követő bebörtönzések és megtorlások.

A műsort Tóth Gabriella ta-nárnő állította össze, a diáko-kat Pál Ágnes tanárnő készí-tette fel. Szereplők: Gulyás Ferenc 12.D, Kanizsai Cintia 13.D, Karkus Amarilla 10.A, Kenderesi Dorina 10.A, Kriskó Tamás 10.A, Páprádi Eszter 11.B, Schultz Alexandra I.B, Tóth Dániel 10.A és Tölgyesi

Piroska 11.B osztályos tanulók voltak.

Page 9: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

9. OLDAL

KOLLÉGÁINK KÖSZÖNTÉSE

Az idei tanévben is több örömteli családi eseményhez gratulálhatott tantestületünk.

Szeretettel köszöntjük és sok boldogságot kívánunk Szekeres Gabri-ella könyvtárosnak házasságkötése alkalmából. Jó egészséget és sok-sok örömet kívánunk Bartkóné Szigecsán Réka tanárnő kisfiának és Révi Ramón tanár úr kislányának.

PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁROK KECSKEMÉT —2010. OKTÓBER 22., BAJA —2010. NOVEMBER 9.

A Bács-Kiskun Megyei Mun-kaügyi Központ felhívásának eleget téve iskolánk két hely-színen állított standot, és mutatta be az érdeklődő kö-zépiskolásoknak és szüleik-nek képzési rendszerünket, érettségire épülő szakképzé-seinket, iskolánkban tanulha-tó szakmákat.

A bemutató pavilon kialakításában közreműködött és a vásáron tájé-koztatást adtak az érdeklődőknek Tóthné Ádám Barbara és Busa Ma-rianna tanárnők, a diáksegítők Kákonyi Dávid 13.E és Sümegi Nelli 12.B osztályos tanulók voltak.

Page 10: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

10. OLDAL

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A NYOLCADIK-OSZTÁLYOSOK SZÜLE-

INEK 2010. NOVEMBER 9.

Iskolánk vezetése Baja város és a kistérség általános isko-láiban hirdette meg a beisko-lázási szülői értekezletet, melyen képzési rendszerünk-ről, oktató-nevelő munkánk-ról, szakmai alapozó képzése-inkről és az érettségi után választható szakmai, képzési programjainkról adtunk tájé-

koztatást és válaszoltunk az érdeklődő szülők kérdéseire.

A tájékoztatón részt vett kollégáink: Dr Vuity Valéria igazgatónő, Gombárné Szemelácz Mária és Gottlieb Gábor igazgatóhelyettesek, Lakner Mónika, Pánczél Gábor, Posgay Erzsébet, Szauter Erika, Szi-gethyné Keller Katalin, Tóthné Ádám Barbara szaktanárok.

NEVELÉSI ÉRTEKEZLET ÉS ZSÍROSKENYÉR-PARTI 2010. NOVEMBER 16.

Az értekezleten Dr. Vuity Valéria igazgatónő tájékoztatta a tantestü-letet a 2009/2010-es tanévben végzett diákok továbbtanulásáról, majd a nyolcadik osztályosok beiskolázásáról. Napirendre került még a jogszabályok által előírt pedagógusok teljesítményértékelése is. Farkas Valéria tanárnő a TÁMOP 2.2.1, míg Gombárné Szemelácz Má-ria igazgatóhelyettes a TÁMOP 3.1.5 pályázatokkal kapcsolatban tar-tott tájékoztatót, és beszámoló hangzott el a Határtalanul! pályázat támogatásával szervezett szerbiai kirándulásról. Gottlieb Gábor igaz-gatóhelyettes a 2011/2012-es tanév tankönyveinek és tanári kézi-könyvek megrendelésével kapcsolatos eljárásrendet ismertette. Az értekezlet zárásaként a tantestület látogatást tett a könyvtárban, ahol Szekeres Gabriella könyvtáros sok-sok zsíroskenyérrel, lilahagymával, csalamádéval várta az egész napos munkában megfáradt kollégákat.

Page 11: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

11. OLDAL

TANIRODAI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR—2010. DECEMBER 2-3.

Két csapattal vettünk részt a hagyományosan Pécsett rendezett tanirodai kiállítás és vásáron. A standokon a diákok által létrehozott „vállalkozások” kínálták a portékáikat, szolgáltatásaikat. A legkelendőbb áruk versenyében az „Éden-Wellness Kft.” nevű szépészeti

szalonunk megszerezte a harmadik helyezést. Felkészítő és kísérő tanárok Farkas Valéria és Király Beáta tanárnők voltak.

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS

A karácsony a legszebb ünnepünk, mely jelké-pezi a szeretet és az összetartozás, a remény és a hit érzéseit. Kőrösi Józsefné, Éva néni vi-rágkötőként segített diákjainknak összeállíta-ni az ünnepi asztalra való koszorúkat, és házi-asszonyként begyúrni a mézes tésztát. Fiúk és lányok együtt szaggatták különböző formák-

kal, és díszítették ízlésük sze-rint a süteményeket. Az ün-nepi zene hangja bezengte és a karácsonyi fűszerek illata belengte iskolánkat. A koszo-rúkból került az osztályter-mek tanári asztalaira is, a mézeskalácsok pedig az aján-dékcsomagokat és a kará-csonyfákat díszítették.

A programot Posgay Erzsébet tanárnő szervezte.

Page 12: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

12. OLDAL

MIKULÁS ÜNNEPSÉGEK—2011. DECEMBER 6.

A DÖK által szervezett délelőttön Szarvas Miklós tanár úr vállalta az iskola Mikulása szerepét. Krampu-szaival végigjárta a tanter-meket, dalra fakasztotta diák-jainkat, édességgel tömött zsákjából szaloncukrot osz-tott tanárainknak, diákjaink-nak és virgáccsal jelképesen

megfenyítette a legrendetlenebbeket.

Délután a kollégáink gyermekeinek és unokáinak hozott csomagot Sári Éva tanárnő Mikulása. Segítői, a manók egy mesejátékkal kedves-kedtek a gyerekeknek. A csöppségek tágra nyílt sze-mekkel tekintettek a mesék-ből jól ismert, és itt a Türrben megelevenedett Mikulásra. A nagyobbacskák verssel, dallal kedveskedtek neki, és voltak olyan gyerekek is, akik egy-egy fogadalommal érdemel-ték ki az ajándékot.

A mesejátékban szerepeltek: Felső Erzsébet, Kovács Anett, Magyar Árpád, Pletikoszity Zsanett, Rózsa Dorottya 13.E osztályos tanulók és Orosz Petra 13.D osztályos tanuló.

A szervező tanár Posgay Er-zsébet tanárnő volt.

Page 13: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

13. OLDAL

TANTESTÜLETI KIRÁNDULÁS HAJÓSRA—2010. DECEMBER 10.

A program a felújított érsek-uradalmi kastély megtekinté-sével kezdődött. Részletes tárlatvezetésen megtudtuk, hogy az épületet 1739-ben, gróf Patachich Gábor kalocsai érsek megbízásából építették, mely Mária Terézia fogadásá-ra készült volna. A későbbi-ekben a mindenkori kalocsai érsekek kedvelt vadászkastélya lett, majd az államosítás után gyer-mekotthonként működött. Ma a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat a tulajdonos, és egy pályázat keretében sikerült felújítania az épület-együttest és a parkot.

A kastélyhoz egészen közel a katolikus templomot is megtekinthettük, hiszen a település híres a csodatévő szűz Mária szobráról, melyhez minden májusban, Szent János napján búcsújárók érkeznek. Ezt köve-tően egy borospincében a tájra jellemző borokat kóstoltunk, majd marhapörköltet vacsoráztunk. Hazafelé igen jókedvű volt a társaság, többen dalra is fakadtak.

A kirándulást Gottlieb Gábor igazgatóhelyettes szervezte.

NÉMET KARÁCSONYI PROJEKT—2010. DECEMBER 20.

A német Weinachtfeier a TÁMOP három hetet meghaladó projektjei-nek részét képezi. A délutáni összejövetel alkalmával a diákoknak lehetőségük nyílt arra, hogy közös barkácsolás keretében maguk ké-szítsenek adventi ajtó-, asztaldíszeket, karácsonyi ajándéktárgyakat.

A „Bastelstunde” szervezője Posgay Erzsébet, a táncház és a teadél-után szervezője Jakabné Bényei Erika tanárnő volt. A lebonyolításban a II.C (ügyintéző titkár) osztály nyújtott segítséget. A tánctanításban közreműködtek Kubovics Barbara II.C, Mazug Ágnes 13.C és Galla Kata 9.D osztályos tanulók.

Page 14: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

14. OLDAL

OSZTÁLYKARÁCSONYOK —2010. DECEMBER 21.

A 2010-es év utolsó tanítási napjának 5-6. órájában osztályaink kará-csonyi partikat rendeztek. Gyertyagyújtás mellett ünnepi hangulatban köszöntöttük egymást, ajándékoztuk meg diáktársainkat és tanárain-kat a szeretet, az elfogadás jegyében. Beszélgettünk a család és a kö-zösségek fontosságáról, emberségről, ünnepről és ünneplésről. Igye-keztünk ezt a néhány órát a hétköznapokhoz képest mássá tenni, és egy kis meghittséget vinni az iskola falai közé.

KARÁCSONYI VACSORA—2010. DECEMBER 21.

„A keresztény emberek számára a ka-rácsony üzenete Isten odahajló szere-tete az emberhez, olyan misztikus erő, aminek hatása alól, szinte senki sem tudja kivonni magát. Karácsony titka a kis Jézus születésének hamisítatlan egyszerűségében rejlik. Ilyenkor fel-idézzük a betlehemi történetet, gondo-latban a lángos csillagot követve elre-pülünk abba az istállóba, ahol az édes-anya boldogan öleli magához az újszü-lött gyermekét. Ilyenkor karácsonykor hagyjuk, hogy ez a gyermeki lelkület előjöjjön és a „karácsonyi rege” valóra váljon. Miért fontos ez? Erre a kérdésre egy Kundera regényből lopott gondolattal szeretnék vála-szolni: „Amíg az emberek képzeletükben el tudnak látogatni a mesék világába, telve vannak lelki nemességgel, együttérzéssel és költészettel. A mindennapi élet birodalmában sajnos, inkább óvatosság, bizalmat-lanság és gyanakvás jellemzi őket.”

Kívánom, hogy az ünnepek alatt és az után is, mindenkinek jusson meleg ölelő kar, legyen, aki őt öleli és legyen, akit ő ölel. Jusson az adni tudás öröméből, és a jutalmazó, drága szókból – hogy az ünnepek alatt mindezekből töltekezve, új reményekkel, újult energiával kezdhessük a 2011-es évet.” –mondat Dr. Vuity Valéria igazgatónő a Malom Étte-remben rendezett évzáró, karácsonyi vacsorán.

Page 15: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

15. OLDAL

NEVELÉS ÉRTEKEZLET—2011. JANUÁR 25.

Dr. Vuity Valéria igazgatónő értékelte az első félévet, tájékoztatót tar-tott az igazolatlan mulasztásokról és azok értékelési szabályairól, majd illetve a szakmacsoportos, emelt szintű érettségi és második idegen nyelv választásával és az érettségi és szakmai vizsgákra való jelentkezésekkel kapcsolatos kérdésekről. Gottlieb Gábor igazgatóhe-lyettes tájékoztatta a tantestületet a beiskolázásról, a 8. osztályosok felvételijéről. Gombárné Szemelácz Mária igazgatóhelyettes és Szaba-diné Bartek Zsuzsanna ifjúságvédelmi felelős beszámoltak az új pályá-zati tervekről és a szervezők ismertették a közelgő szalagavató lebo-nyolításával kapcsolatos teendőket.

SZALAGAVATÓ ÜNNEPÉLY ÉS BÁL—2011. JANUÁR 28.

A Pósta Sándor Sportcsarnok-ban a tizenegyedikesek által rendezett ünnepi műsor, a hófehér ruhákban, UV fény-ben előadott báli nyitótánc és a végzősök ünnepi tánca fog-lalta keretbe Dr. Vuity Valéria igazgatónő ünnepi beszéde után megtartott szalagtűzést. Az ünnepséget követően a bálteremmé berendezett tornatermünkben svédasztalos vacsorával vártuk a végzősöket. Az éjfél utánig tartó bálban együtt táncoltak a tizenkettedikesek tanáraikkal.

A szalagavató műsor szereplői voltak: Bársony Máté 11.A, Bognár Beáta 11.B, Csermák Daniella11.E, Doszpod Balázs 11.A, Harcsás Dániel 11.A, Kocsis Eleonóra 11.B, Körmös Regina 11.E, Kovács Cintia 12.B, Marusa Mariann 11.B, Matoracz Annamária 11.C, Moldvai Kamilla 11.B, Páprádi Eszter 11.B, Schultz Alexandra I.AB, Tölgyesi Piroska 11.B, Vígh Vanda11.A, Zentai Effi 11.C .osztályos tanulók.

Szervezők tanárok Farkas Valéria, Gugánné Tiszttartó Ágnes, Járai József, Szalainé Csáky Judit és Pumpné Bíró Ágnes voltak.

Page 16: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

16. OLDAL

SZMK GYŰLÉS, SZÜLŐI ÉRTEKEZLET ÉS TANÁRI FOGADÓÓRÁK 2011. FEBRUÁR 8.

Az SzMK gyűlés legfontosabb feladata a tavaszi Szülők-nevelők bálja szervezésével kapcsolatos feladatok áttekintése és delegálása volt. Az első félévet követő szülői értekezletek témája a tanulók tanulmányi munkájának általános értékelése volt. A fogadóórákon a nehézségek-kel küzdő diákok szülei keresték meg a szaktanárokat, hogy közösen keressék meg az eredményesebb tanulási módszereket, találjanak megoldásokat a magatartási problémák kezelésére.

MEGEMLÉKEZÉS A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAI-

RÓL—2011. FEBRUÁR 25.

A kommunizmus vétkei fölött sokan, sokáig szemet hunytak, de mi ezt nem tehetjük. „…nekünk nem szabad feledni/a gyilkosokat néven ne-vezni…” mert „aki nem emlékezik az elmúltakra/megismétlésüket koc-káztatja meg.”

A rádiós műsort Tóth Gabriella tanárnő szerkesztette, Béla Gergő, Bohacsek Laura, Bohos Tamás, Csányi Evelin, Hegyi Orsolya, Sárközi Alexandra, Suba Ágnes 10.E osztályos tanulók adtál elő.

FARSANGI BÁL—2011. FEBRUÁR 25.

A DÖK által szervezett farsan-gi bálban a bátrabbak mulat-ságos jelmezekben, a kevéssé bevállalósak álarcokban ér-keztek. A jó hangulathoz el-engedhetetlen zenéről Bor-bély Roland 12.A és Zentai Ákos 13.D osztályos tanulók gondoskodtak. A vendégsereg ellátására a DÖK büfét üze-

meltetett, ahol az osztályok által felajánlott süteményeket kínálták.

A farsangi bál háziasszonya Szabadiné Bartek Zsuzsanna tanárnő volt.

Page 17: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

17. OLDAL

SZMK BÁL—2011. MÁRCIUS 5.

Iskolavezetésünk és tantes-tületünk komolyan gondolja, hogy a nevelés, a tanítás az iskola és a szülői ház közös ügye, közös feladata. A haté-konyabb munkát célozza minden olyan rendezvény, ahol szülők és tanárok közö-sen vesznek részt, s még fon-tosabbak azok, amelyek szín-terei lehetnek a kötetlenebb beszélgetéseknek is. Így az idei évben is együtt báloztak tanáraink a szülőkkel az újra bálteremmé alakított tornateremben.

Dr. Vuity Valéria igazgatónő köszöntötte a - szülők kérése szerint szervezett- retro diszkóban megjelenteket. Diákjaink báli nyitótánccal kedveskedtek a vendégeknek, és bemutatták azokat a gyö-nyörű ruhákat, melyeket részben az előző évi SzMK bál bevételéből finanszírozott és

a szalagavatóra készíttetett a szülői szervezet. A svédasztalos vacso-rán vendégül látták tanárainkat, majd a tánc szünetében az osztályok felajánlásaiból vásárolt értékes, vagy humoros ajándékok tombola-sorsolása következett.

A bál bevételét az SzMK idén is a diákok számára ajánlotta fel, melyet a 2011/2012-es tanévben kívánnak felhasználni. Az támogatói je-gyekből és a tombolából összegyűjtött pénzt a készülő diák-klubnak szánják a szervezők.

A bál főszervezője Zentainé Bagényi Valéria SzMK elnök és Gombárné Szemelácz Mária igazgatóhelyettes voltak.

Page 18: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

18. OLDAL

NŐNAPI KÖSZÖNTÉS—2011. MÁRCIUS 8.

Tantestületünkben kedves hagyomány, hogy a nemzet-közi nőnapon férfikollégáink egy-egy szál virággal köszön-tik a hölgyeket. Az idei évben a nőkről és nőknek szóló kö-szöntő szavakat Révi Ramón tanár úr tolmácsolta a meg-hatott kolléganőknek.

MÁRCIUS 15-I MEGEMLÉKEZÉSEK—2011. MÁRCIUS 11. ÉS 15.

„Üdvözlégy születésed napján, magyar szabad-ság!...Oh szabadságunk, édes kedves újszülött, légy hosszú életű e földön, élj addig, míg csak él egy magyar…”

A rádiós emlékműsort Huzsvay Edit tanárnő állí-totta össze. Szereplői Balog Henrietta, Báló Dá-vid, Csermák Daniella, Kovács Zalán, Körmös Re-gina, Nagy Róbert, Trudics Béla, Tusori Brigitta 11.E osztályos tanulók voltak.

Az idei tanévben iskolánk kapta azt a megtisztelő feladatot, hogy a hagyományosan a Petőfi-szigeten tartandó városi műsorral köszöntse a márciusi forradalom évfordulóját, a megjelent városvezetést és a nagyszámú vendéget.

Petőfi Sándor, Reményik Sándor és Wass Albert műveiből vett idéze-tekkel Balog Henriett 11.E, Csermák Daniella 11.E, Körmös Regina 11.E, Sinkovics Melinda 11.E, Trudics Béla 11.E és Trudics Imre 13.E osztá-lyos tanulók emlékeztek az 1848-as eseményekre. Népdalokat énekel-tek Kiss Anita 13. D és Óvári Hédi 12.A osztályos tanulók.

Page 19: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

19. OLDAL

A keretműsor néptáncosai Bogdán Angéla és Felső Erzsébet 13.E, Gu-lyás Ferenc 12.D, Hild Viktor 12.B, Jilling Tamás 13.D, Kákonyi Dávid 12.B, Mazug Ágnes 13.C, Miklós Máté 12.B, Sümegi Nelli 12.B, Száraz Angyalka, Vörös Nikolett, Zentai Ákos 13.D osztályos tanulók voltak.

„Eredj ha tudsz… Eredj, ha gondolod, hogy valahol, bárhol a nagy világon könnyebb lesz majd a sorsot hordanod.

…Itthon maradok én! … Leszek őrlő szú az idegen fá-ban, / Leszek az alj a felhaj-tott kupában, / Az idegen vérben leszek a méreg, / miazma, láz lappan-gó rút féreg, / De itthon maradok.”

A műsort szerkesztette és betanította Gombárné Szemelácz Mária igazgatóhelyettes és Schmélné Janotka Ilona tanárnő.

Page 20: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

20. OLDAL

NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ—2011. MÁRCIUS 11.

Immár hagyományosan a tél végi, koratavaszi időszakban rendezzük meg a nyugdíjas kollégáink találkozóját, mely-re 17 volt és 11 jelenlegi ta-nárunk fogadta el a meghí-vást. A programot az elmúlt egy év eseményeinek fotóiból Szekeres Gabriella könyvtáros által válogatott képkiállítás

nyitotta meg, mely a gyülekezés, a találkozás helyszíne is volt egyben.

Csermák Daniella 11.E osztályos tanuló egy verssel, Kovács Cintia 12.B pedig egy dallal köszöntötte a vendégeket. Dr. Vuity Valéria igazgató-nő megnyitó szavaiban újra hangsúlyozta azoknak az értékeknek és hagyományoknak a fontosságát, melyeket az elmúlt évtizedekben kollégáink hoztak létre, s melyek ma is meghatározzák a Türr István Gazdasági Szakközépiskolát. Gombárné Szemelácz Mária igazgatóhe-lyettes beszámolt a Határtalanul! program keretében rendezett szer-biai kirándulásról, és levetítette a Bajai TV által készített riportfilmet.

Az emlékezés perceiben Gugánné Tiszttartó Ágnes tanárnő által készített diave-títésen az elmúlt 60 év fotói-ból néztünk meg egy váloga-tást, amely felidézett régi történeteket, sokszor mo-solyt, derültséget csalt kollé-gáink arcára, néha könnyeket a szemükbe. A közös vacsora jó alkalmat teremtett a kötetlen beszélgetésre, családi fotók megtekin-tésére, régi emlékek és események felelevenítésére.

A délután programját szervezte Gugánné Tiszttartó Ágnes tanárnő és Szekeres Gabriella könyvtáros.

Page 21: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

21. OLDAL

TISZTA BAJÁÉRT!—2011. MÁRCIUS 24.

Civil szervezetek összefogása révén „Tiszta Bajáért!” moz-galom indult a városunkban. A „Víz Világnapja”-hoz kap-csolódó nagytakarításban iskolánk osztályonként 1-1 tanulóval vett részt. A Sugo-vica parton és a Petőfi-szigeten szedték a szemetet a láthatósági mellénybe öltö-zött, kesztyűkkel és zsákokkal ellátott diákok.

Szervező és kísérőtanár Szabadiné Bartek Zsuzsanna volt.

SZTE TÁJÉKOZTATÓJA—2011. MÁRCIUS 28.

A Szegedi Tudományegyetem képviselői tartottak tájékoztatót érdek-lődő diákjainknak a felsőoktatásról, egyetemük sajátosságairól, kép-zéseikről és a szegedi diákéletről.

RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRÁK—2011. ÁPRILIS 12. ÉS 28.

A tizenegyedik évfolyamunk diákjai az Eötvös József Főiskolán Dr. Majdán János rektor előadásában Deák Ferencről és a kiegyezésről érdekes, a tananyaghoz jól köthető előadást hallottak.

Ezt követte Bagó Zoltán euró-pai parlamenti képviselő láto-gatása iskolánkba, ahol az Európai Unió történetéről, működéséről és a képviselők munkájáról beszélt. A két előadás a múltat és a jelent, a történelmet és a mindennap-jaink feladatait tárta szerves egységben tanulóink elé.

Page 22: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

22. OLDAL

ÖNKÉNTESSÉG PROGRAM—2011. ÁPRILIS 12.

Iskolánkban fogadtuk a „TÁRS” programba bevont általános iskolásokat. Az épü-let bejárása után kézműves foglalkozásokat (mandalázás, origami, gyöngyfűzés, só- gyurmázás) vezettünk, majd a lányoknak daltanulás, a fiúknak baranta bemutató következett.

TAKARÍTÁS—2011. ÁPRILIS 14.

Baja Város Önkormányzata felhívására iskolánk is csatla-kozott a városszépítő prog-ramhoz. A Türr István Gazda-sági Szakközépiskola tágabb környezetében szedték össze diákjaink a több zsáknyi sze-metet, hulladékot, csikkeket.

PÓKERBAJNOKSÁG—2011. ÁPRILIS 14.

Diákjaink ötlete alapján a DÖK szervezte a pókerbaj-nokságot. Jilling Tamás 13.D osztályos tanuló vezetésével. A szabályismertetés után több asztalon mérkőztek egymással diákjaink.

A „TÁRS” program, a takarítás és a pókerbajnokság szerve-zője Szabadiné Bartek Zsuzsanna tanárnő volt.

Page 23: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

23. OLDAL

HOLOCAUST EMLÉKMŰSOR—2011. ÁPRILIS 15.

A 11.B osztályos tanulók rá-diós műsorban emlékeztek meg a náci Németország által kontrollált területeken a nemzetiszocialista német kormány által eltervezett és irányított, a II. világháború alatt végrehajtott népirtásról, amelynek körülbelül hatmil-lió európai zsidó esett áldoza-tul.

A műsorban Ádám Laura, Bognár Beáta, Molnár Barbara és Páprádi Eszter 12.B osztályos tanulók szerepeltek, a diákokat felkészítette Tartsányi Gabriella tanárnő.

NEVELÉSI ÉRTEKEZLET—2011. ÁPRILIS 19.

A nevelési értekezleten Gottlieb Gábor igazgatóhe-lyettes ismertette a 2010. évi kompetenciamérés eredmé-nyeit és grafikonokkal szem-léltette iskolánk helyét a kö-zépiskolák, ill. a szakközépis-kolák országos és bajai me-zőnyében.

Dr. Vuity Valéria igazgatónő beszámolt a 2011/2012-es tanévben in-duló 9. évfolyam osztályairól, majd tájékoztatót tartott az érettségi és a szakmai vizsgák lebonyolításával kapcsolatos teendőkről.

A ballagást szervező tizenegyedikes osztályfőnökök tájékoztatták a tantestületet az ünnepséggel kapcsolatos feladatokról. A tantestület döntést hozott a ballagáson jutalmazandó végzős diákok személyéről.

Page 24: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

24. OLDAL

KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁK VERSENYE KOMLÓN 2011. ÁPRILIS 20.

Az elmúlt tavalyi tanévben iskolánk volt a házigazdája az „Ötök találkozójának” és a stafétát igazgatónőnk a komlói iskola vezetőjének adta át. Így az idén egy busz-nyi diákunk utazott Komlóra a Dél-magyarországi Közgazdasági Szakközép-iskolák versenysorozatára. A műveltségi, kulturális és sportversenyeken tanulóink összemérték tudásukat, felkészültségü-ket, állóképességüket és kreativitásukat a hasonló profilú iskolák tanulóival.

A csapatversenyeken I. helyezést gazda-sági ismeretekből, II. helyezést informatikából és a táncversenyen, III. helyezést pedig a matematika és az angol nyelvi versenyen értek el diákjaink.

HÚSVÉTI DISCO—2011. ÁPRILIS 21.

A tavaszköszöntő rendez-vénysorozat keretében a DÖK csokifigurákat, csokitojásokat rejtett el az iskolaudvaron a húsvéti szünet előtti utolsó tanítási nap délelőttjén, amit diákjaink nagy-nagy buzga-lommal kerestek meg. Este teaházzal várták a fiatalokat, ahol egy-egy csésze illatos tea

mellett kötetlen beszélgetéssel oldódott a hangulat. Az estét táncos lábú diákjaink számára DISCO zárta.

A húsvétváró rendezvények szervezője Szabadiné Bartek Zsuzsanna tanárnő volt.

Page 25: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

25. OLDAL

BALLAGÁS—2011. ÁPRILIS 30.

Napsütéses tavaszi időben, a 11. évfo-lyamosok által ünnepi díszbe öltözte-tett iskola tárta ki a kapuit és várta végzős diákjainkat, szüleiket és vendé-geiket. A búcsúbeszédekben megeleve-nedtek az elmúlt tanévek eseményei, köszönő szavak hangzottak el a szülők és a tanárok felé, és útravaló üzenetek a ballagó diákok számára. Dr. Vuity Valéria igazgatónő ünnepi beszédében Babits Mihály soraival kívánt a követ-kező hetekre jó tanulást, kitartást, erőt, egészséget:

„Tudod, hogy érted történnek mindenek –mit búsulsz? A csillagok örök forgása néked forog és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog a te bűnös lelkedért Ó hidd el nékem, benned a Cél és nálad a Kulcs.”

A ballagási műsort Pumpné Bíró Ágnes tanárnő szerkesz-tette és tanította be, szereplői voltak: Agócs Zsanett 12.C, Fehér Kármen 10.A, Kovács Cintia 12.B, Orosvári Teréz 12.C, Puskás Petra 13.C, Stei-ner Petra 13.C, Tompa Dávid 12.C, Tölgyesi Piroska 11.B, Trudics Imre 13,E. osztályos tanulók.

A ballagásról részletes beszámolót a Végzőseink fejezetben talál.

Page 26: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

26. OLDAL

ÉRETTSÉGI ÉS SZAKMAI VIZSGÁK—2011. MÁJUS 2 – JÚNIUS 23.

Végzőseink tanulmányait lezáró érettségi és szakmai vizsgákon összesen 204 diá-kunk mérette meg tudását, felkészültségét.

A 673 középszintű és 22 emelt szintű érettségi vizsgán 4 vizsgabizottságában egyet-len elégtelen érdemjegy szü-letett; tanulóink 3,68-as átlagon teljesítettek. Az 5 szakmai vizsgabi-zottságban tudásáról számot adó 65 diákunk közül 6 fő nem érte el a szakképesítő bizonyítvány megszerzéséhez szükséges minimális kö-vetelményszintet; a szakmai vizsgákon megfelelt diákjaink 4,14-es tanulmányi átlagon teljesítettek.

Végzős diákjaink további sorsát is nyomon követjük. A korábban ki-alakított monitoring rendszer segítségével évente megkeressük volt tanulóinkat és felmérést készítünk arról, hogy hol tanulnak, ha pedig már dolgoznak, akkor milyen arányban sikerül a nálunk megszerzett szakmákkal elhelyezkedniük.

TANÁR KOSÁRKUPA—2011. MÁJUS 6.

Iskolánk szervezte hagyomá-nyos tanár kosár városi Türrös Kupának. A jó hangu-latú versenyen öt középiskola nevezett 1-1 csapattal. Taná-raink az első helyezést sze-rezték meg. Gratulálunk!

Csapatunk a Gottlieb Gábor, Csátaljay István, Kovács Gá-

bor, Pumpné Bíró Ágnes, Tartsányi Gabriella, Taskovicsné Imre Edit, Nagy László és Thuma Géza összeállításban játszott.

Page 27: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

27. OLDAL

ÖNKÉNTESSÉG PROGRAM KIRÁNDULÁSA—2001. MÁJUS 10.

A Társadalmi Szolidaritás Pályázat keretében iskolánk 29 tanulója vett részt a Sugo-vica ÁMK Kiscsávolyi tagin-tézményének diákjaival kö-zösen szervezett kirándulá-son. Mohácson megtekintet-tük a mohácsi csata emlék-parkját, majd Liptódon kéz-műves foglalkozáson vettünk

részt. A kirándulás szervezője Szabadiné Bartek Zsuzsanna ifjúságvé-delmi felelős volt.

TANTESTÜLETI KIRÁNDULÁS KALOCSÁRA—2011. MÁJUS 13.

A kalocsai érseki palota dísz-termében megtekintettük többek között Liszt Ferenc zongoráját. Tárlatvezetésen jártuk be az érseki könyvtárat és kincstárat. Szent István korától kezdve egészen a 16. századig több száz kötetnyi kódex és ősnyomtatvány gyűlt össze a középkori káp-talani- és érseki magánkönyvtárakban, amelyek a mai könyvtár elődei voltak. A folyamatosan növekvő könyvállomány mellett ma már közel 130.000 kötet található, köztük szentírás, zsoltároskönyv, egyházi beszédgyűjtemény, és orvosi, jogi, csillagászati művek.

A Paprika Múzeumban megtekintettük a kalocsai zárt termesztési körzetben hagyományossá vált kisüzemi paprikatermesztés egyes munkafolyamatait, munkaeszközeit. A kirándulást a Kék Duna Ven-déglőben elköltött vacsora zárta. A programot szervezte Gottlieb Gá-bor igazgatóhelyettes.

Page 28: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

28. OLDAL

A 11. ÉVFOLYAM ÜZEMLÁTOGATÁSA PAKSON 2011. MÁJUS 16.

104 tizenegyedikes diákunk kirándult Paksra, ahol először a látogatóközpont kiállítását tekintettük meg, majd szak-szerű vezetés mellett a reak-tortérben is látogatást tehet-tünk. Ezután a kis- és közepes aktivitású hulladékkezelő tárlatát jártuk be. Diákjaink

az üzemlátogatáson betekintést nyerhettek a magyarországi villamosenergia termelés 30%-at adó atomerőmű működésébe, meg-ismerkedhettek az atomenergia termeléssel kapcsolatos folyamatok-kal és a környezetre gyakorolt hatásaival.

A látogatás szervezője Szarvas Miklós tanár úr volt, kísérőtanárok Dr. Vuity Valéria igazgatónő, Farkas Valéria és Gugánné Tiszttartó Ágnes tanárnők voltak.

DÖK-NAP – TURISZTIKAI NAP—2011. MÁJUS 20.

A Diákönkormányzat kezde-ményezésére az idei tanévben is meghirdettük a turisztikai napot, melyen osztályaink szabadon választhattak az iskola falain kívül közösen töltendő programokból. Vá-rosnéző és helytörténeti sé-ták, kerékpáros kirándulások, gyalogtúrák a baranyai vagy tolnai dombok között és többnapos osztálykirándulások szerepeltek osztályaink által szervezett programok között.

Részletes beszámolóinkat a Kirándulások, turisztikai nap fejezetben olvashatja.

Page 29: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

29. OLDAL

COMENIUS PROJEKT —2011. MÁJUS 21-27.

Az Equilibrium elnevezésű Comenius project második, “Hősök” nevet viselő prog-ramja keretében készült pre-zentációk bemutatására isko-lánkban került sor. Nagy izga-lommal vártuk a Svédország-ból, La Réunoin szigetéről, Németországból, valamint Belgiumból érkező 28 vendéget. A bajai szakmai programok mellett külföldi vendégeinket megismertettük iskolánkkal, városunkkal, kul-turális programok keretében bepillantást nyertek a magyarság múlt-jába, találkozhattak népi kultúránk gyöngyszemeivel, látogatást tettek Pécsre illetve városnézésen vettek részt Budapesten.

A program szervezői Lakner Mónika és Sárosi Magdolna tanárnők voltak.

A Comenius projekt részletes képes beszámolóját a Középiskola feje-zetben olvashatja.

ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS A 10. ÉVFOLYAMON 2011. MÁJUS 25.

Az Oktatási Hivatal felügyelete alatt, az ország összes középiskolájával azonos időben szerveztük meg az Országos Kompetenciamérést a 10. évfolyamon. Tanulóinknak négy, egyenként 45 perces egységbe ren-dezett matematika és szövegértés feladatsort tartalmazó tesztfüzetet kellett kitölteni . A felmérés célja, annak vizsgálata, hogy a diákok az iskolában elsajátított kompetenciákat milyen mértékben tudják al-kalmazni a hétköznapi életből vett feladatok megoldása során.

A kompetenciamérés telephelyi koordinátora Gottlieb Gábor igazga-tóhelyettes, lebonyolítói Pál Ágnes 10.A, Szittyai Melinda 10.B, Lakner Mónika 10.C, Feketéné Nagy Ibolya 10.D és Tóth Gabriella 10.E osztá-lyok osztályfőnökei voltak.

Page 30: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

30. OLDAL

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS —2011. JÚNIUS 3.

„De túl minden bún, minden szenvedésen Önérzetünket nem feledve mégsem. Nagyszívvel, melyben nem apad a hűség, Magyarnak lenni: büszke gyö-nyörűség!”

Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírására emlékező rádiós mű-sort Feketéné Nagy Ibolya tanárnő szerkesztette és a 10.D osztály ta-nulói adták elő: Kiss-Dógyi Daniella, Kuncsár Tamás, Lándori Tibor, Paszterkó Márk, Postpischl Vivien, Petres Emma.

PEDAGÓGUSNAPI KÖSZÖNTÉS 2011. JÚNIUS 3.

A pedagógusnap alkalmából isko-lánk vezetése emléklappal, a DÖK szervezésében pedig diákjaink megható műsorral és egy-egy szál virággal köszöntötték tantestüle-tünk tagjait. Költőink szavait idéz-ve mondtak diákjaink köszönetet a kollegák egész éves, áldozatos ok-tató és nevelő munkájáért.

A műsort szerkesztették és betaní-tották Szabadiné Bartek Zsuzsanna és Gugánné Tiszttartó Ágnes tanár-nők. Szereplők voltak: Galla Kata 9.D, Kenderesi Dorina 10.A, Láda Dávid 11.A, Taba Imre 11.A, Zentai Effi 11.C. osztályos tanulók.

Page 31: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

31. OLDAL

DUNAI ANTAL EMLÉKTÁBLA AVATÁS—2011. JÚNIUS 4.

50 éves érettségi találkozónak adott otthont iskolánk. Az 1961-ben végzett lány és fiú osz-tályok tagjai szinte hiánytalanul részt vettek a találkozón, melyre meghívták volt tanáraikat is. A találkozó apropóján emléktáblát avattak osztálytársuk, Dunai II. Antal (született Dujmov Antal) olimpiai bajnok futballista (1968. Mexikóváros) sportkarrierje előtt tisz-telegve.

Tanulóink műsorral kedveskedtek az öregdiákoknak. Dr. Vuity Valéria igazgatónő ünnepi beszédében azt mondta, hogy „ebben az értékvál-sággal küzdő, celebektől hangos világban a mai gyerekeknek is kellenek a példaképek. Dunai Antal élete jól példázza -Ady szavaival élve- ho-gyan lehet eljutni az értől, az óceánig, leküzdve minden nehézséget, akadályt, kitartással, erős akarattal nagyon messzire lehet eljutni.”

Az emléktáblát Zsigó Róbert, Baja város polgármestere és országgyűlési képviselője mél-tató szavak kíséretében lep-lezte le, majd Kvalla Ferenc volt igazgató, a végzős fiúosz-tály volt osztályfőnöke meg-ható beszédben emlékezett az 50 évvel ezelőtti osztályra és Dunai Antalra is. Az ünne-

pelt felidézte sportpályafutásának első, bajai lépéseit és megköszönte iskolájának, tanárainak azokat az értékeket, amelyek végigkísérték és segítették mind a személyes életében, mind pedig a sportkarrierjében.

Az ünnepi műsort összeállította: Grófné Sándorfi Anikó tanárnő, sze-replői voltak: Fehér Flóra 9.B, Fehér Kármen 10. A, Kenyeres Erika 9.B, Nébl Nóra 9.B, Tóbiás Franciska 9.B.

Page 32: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

32. OLDAL

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY—2011. JÚNIUS 23.

Rendhagyó módon a tanévzáró műsorban a 10.D osztály „költői” –Paszterkó Márk 10.D és Aladzsity Marietta 10.D- versei és Petres Em-ma 10.D prózája tolmácsolta diákjaink kedvenc eseményével, a tanév végével és a vakáció kezdetével kapcsolatos gondolataikat és érzései-ket.

Dr. Vuity Valéria igazgatónő értékelte a tanulmányi mun-kát, könyvjutalomban része-sítette a versenyek eredmé-nyes résztvevőit, a kitűnő és jeles tanulókat, illetve a kö-zösségi munkájukkal kiemel-kedő diákokat. Kitért rend-szeres és kitartó munka fon-tosságára és ennek hiányában a tantárgyi bukások kiemelkedően magas számára. Csokoládé juta-lomban részesítette azt a –sajnos csak- néhány tanulót, akik a tanév során egyetlen tanórát sem mulasztottak. Beszédében azt mondta, hogy „a nyári szünetben (…) lehet okosodni, tanulni, tapasztalatokat szerezni, (…)megszervezett, hasznos programokkal. Töltsétek jól és vidáman a nyarat, szervezzetek közös programokat a barátokkal, strandoljatok, biciklizzetek, focizzatok, beszélgessetek sokat. Ne a vir-tuális világban a számítógéppel, a tévével összezárva töltsétek az időt, hanem az élményekben gazdag valódi világban, kint a természetben, barátaitok társaságában.

Köszönöm a befektetett munkát mindazoknak a kollégáknak és diákok-nak, akik iskolánk hírnevét erősítették és részt vállaltak a programok lebonyolításában.”

Az évzáró műsort Reiter Judit tanárnő állította össze. Szereplői Fehér Kármen 10.A, Fűri Zsuzsanna 9.A, Gabler Vivien 12.C, Garami Fanni 10.C, Katus Viktória 10.D, Király Krisztina 11.A, Láda Dávid 11.A, Petres Emma 10.D, Rigó Regina 9.A, Szalai Anita 11.A, Zentai Effi 11.C osztá-lyos tanulók voltak.

Page 33: Évkönyv 2011 - turr.hu

A TANÉV ESEMÉNYEI

33. OLDAL

A NYOLCADIKOSOK BEIRATKOZÁSA—2011. JÚNIUS 27.

A 2011/2012-es tanév előkészítéséhez tartozó feladatunk a nyolcadik osztályosok beiratkozásának lebonyolítása Daka Mónika, Kiss Klára, Szigethyné Keller Katalin és Ozvald Hajnalka tanárnők nagy szeretettel fogadták leendő diákjainkat. A megszeppent beiratkozók többsége szüleik kísértében hallgatta meg az osztályfőnökök tájékoztatóit, kö-tött tanulóbiztosítást, vásárolt türrös pólót, matrózblúzt, füzetcsoma-got. Segítséget nyújtott a szervezésben a DÖK képviseletében Kende-resi Dorina 10.A és Szabadiné Bartek Zsuzsanna ifjúságvédelmi felelős illetve Bakó József karbantartó.

TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET, SÁRKÁNYHAJÓZÁS ÉS EBÉD 2011. JÚNIUS 28.

Bár a tanévzáróval és az érettségi vizsgákkal diákjaink többségének a tanév véget ért, tanárainkra azonban további adminisztratív és szer-vezési feladatok vártak. Utolsó közös –igen kellemes- feladat a tanév-záró értekezlet és az azt követő program volt.

A tanévzáró értekezleten döntés született a 2011/2012-es tanév prog-ramjának elkészítését felvál-laló bizottság összetételéről, a nyugdíjazásokból és a kö-vetkező tanév tanárszükség-letéből fakadó személyi vál-tozásokról és Baja város okta-tás átszervezési koncepciójá-ból származó változásokról. Dr. Vuity Valéria igazgatónő rövid értéke-lő szavai és néhány további aktuális probléma megoldása után isko-lánk dolgozói a Petőfi-szigetre mentek. A bátrak kipróbálták a sár-kányhajózást: a Sugovica vizén együtt evezve edzették akaratukat és testüket, próbáltak a többiekre figyelve a csapattal célba érni. A Vén-dió étteremben közös ebédként halászlevet és túrós csuszát ettünk, majd jókedvű beszélgetéssel zártuk a napot és képletesen a 2010/2011-es tanévet.

Page 34: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

34. OLDAL

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS LÉNYEGE

Nemzetközi szinten az 1990-es években indultak meg a különböző kompetencia területekre vonatkozó elemzések. A kompetencia alapú tartalom-meghatározás olyan területekre hívta fel a figyelmet, mint az együttműködés, a kritikus gondolkodás, az önbecsülés, a felelősségér-zet és a tolerancia.

A kompetencia azt a képességet jelenti, amelynek birtokában a komplex feladatokat adott kontextusban sikeresen oldjuk meg. A fo-galom magába foglalja az ismeretek mobilizálását, a kognitív és gya-korlati képességeket a szociális és magatartási komponenseket és attitűdöket, az érzelmeket valamint az értékeket.

Az Európai Parlament és Tanács 2006-ban fogalmazta meg azt az ajánlását, amelyben tisztázta az európai oktatás tartalmi standardjait. Az itt felsorolt kulcskompetenciák elmélyítése (tehát azok a kompe-tenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a személyes bol-dogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához) a javaslat szerint ahhoz járul hozzá, hogy az európai polgárok rugalmasan tudjanak alkalmazkodni a sok-színű európai társadalmi-kulturális és munkaerőpiaci térhez.

A 2006. évi Nat felülvizsgálatában már ott találjuk a fenti területeket: „Az iskolai műveltség tartalmát a társadalmi műveltségről alkotott közfelfogás, a gazdaság, a versenyképesség és a globalizáció kihívásai is alakítják, amelyeknek természetesen szeretnének megfelelni az iskolák. Az Európai Unió országaiban a megoldás a kulcskompetenci-ák meghatározásában és iskolai fejlesztésében rejlik: a kulcskompe-tenciák birtoklása biztosítja az Unió valamennyi polgárának a gyors és hatékony alkalmazkodást a változásokkal átszőtt, modern világhoz. Az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja tehát nem más, mint a kulcskompetenciák meghatározott kerete.”

Page 35: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

35. OLDAL

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondo-latok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szó-ban és írásban egyaránt (hallott, olvasott szöveg értése, szövegalko-tás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a mun-kában, a családi életben és a szabadidős tevékenységekben.

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció ele-meivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és véle-mények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban, a társadalmi és kul-turális tevékenységek megfe-lelő keretein belül – oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képes-ségeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése.

A matematikai kompeten-cia a matematikai gondolko-dás fejlesztésének és alkal-mazásának képessége, felké-szítve ezzel az egyént a min-dennapok problémáinak megoldására is. A kompeten-ciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékeny-ségek éppúgy fontosak, mint

az ismeretek. A matematikai kompetencia –eltérő mértékben- felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulá-sát, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, mo-dellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására.

Page 36: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

36. OLDAL

A természettudományos kompetencia arra a képességre és kész-ségre utal, hogy ismeretek és módszerek sokaságát használjuk fel annak érdekében, hogy megmagyarázzuk a természeti világot, kérdé-seket tegyünk föl, és bizonyítékokra alapozott következtetéseket von-junk le. Ennek a tudásnak és módszertannak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük mű-szaki kompetenciának.

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technoló-giáinak magabiztos és kriti-kus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készsé-geken, tevékenységeken ala-pul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemuta-tása és cseréje; továbbá a kommunikáció és hálózati

együttműködés az interneten keresztül.

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén ké-pes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egy-aránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, más-részt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és életta-pasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja otthon, a munkában, az oktatásban és képzésben. A motivá-ció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.

Page 37: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

37. OLDAL

A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti érdeklődés és

tevékenység, lefedik a maga-tartás minden olyan formáját, amely révén az egyén haté-kony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampol-gári kompetencia képessé

teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúráról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben.

A vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben – a munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb kör-nyezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek meg-ragadására. Idetartozik a tu-dás, a kreativitás, az újításra való beállítódás és a kocká-zatvállalás, valamint az, hogy célkitűzései érdekében terve-ket készít és hajt végre. Alap-ját képezi azoknak a speciális készségeknek és ismereteknek, ame-lyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség.

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában fogalja az esztétikai megismerést, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését a tradicionális művészetek nyelvein, illetve média segítségével, ideértve az irodal-mat, a zenét, a táncot, a drámát, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet.

Page 38: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

38. OLDAL

VÁLTOZÁSOK A KOMPETENCIAMÉRÉSBEN 2011-BEN

A 2010. évi Országos kompeten-ciaméréstől kezdődően a szövegér-tés, illetve a matematika területén új, évfolyam független skálát vezet-tek be, amelyen összehasonlítható módon ábrázolható a 6., a 8. és a 10. évfolyamos tanulók szövegérté-si, illetve matematikai eredménye. A 2010. évi Országos Kompeten-ciamérés jelentéseiben már ezek az

új skálák szerepelnek. Ez lehetővé teszi, hogy a 2010. évi méréstől kezdődően a tanulók fejlődése egyénileg követhető legyen. Így a 2010-ben 10. évfolyamos tanulók eredményei már összehasonlítha-tók az 2008-ban írt 8-os eredményeikkel.

Az hogy milyen a kapcsolat a régi és az új skála között, az alábbi két ábra szemlélteti:

Page 39: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

39. OLDAL

Változás az is, hogy az eddigi négy képességszintet a 2010-es mérés-től kezdődően hét képességszint váltja fel. Ezen új szintek alsó határa-it a következő táblázat mutatja:

képességszint 7 6 5 4 3 2 1 szövegértés 1911 1771 1631 1491 1351 1211 1071 matematika 1984 1848 1712 1576 1440 1304 1168 Iskolánk és az országos átlagok viszonyát, az új skálára konvertált adatokkal, a következő táblázatban követhetjük nyomon:

Matematika Szövegértés

Iskolai Országos Arány %-ban Iskolai Országos Arány

%-ban 2008 1733 1647 105,2% 1675 1608 104,2% 2009 1699 1617 105,1% 1703 1614 105,5% 2010 1646 1613 102,0% 1673 1620 103,3%

A kompetenciamérésről részletesebben tájékozódni, az alábbi honla-pon lehet: http://www.kir.hu/okmfit/. Iskolánk OM azonosítója: 027971. A tanulói jelentés megtekintéséhez a felmérés megírásakor a diákok által megkapott mérési azonosító szükséges.

Page 40: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

40. OLDAL

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKA

Iskolánkban a hatályos jogszabályok és az IMIP (Intézményi Minőség-irányítási Program) alapján az idei tanévben a pedagógus teljesít-ményértékelés keretében megtörtént 13 pedagógus kolléga és a könyvtáros kolléga értékelése. Az értékelés célja az iskolában folyó munka minőségének emelése és fejlesztése. Az értékelés szempontjait a korábbi években a minőségbiztosítási csoport dolgozta ki.

Az eljárás során az iskola vezetése és a munkaközösség vezetője több alkalommal látogatta meg az értékelt kolléga óráit. A tapasztalatok alapján értékelő lapot töltöttek ki, és év végén a kolléga a saját mun-káját is megítélte és egy önértékelő lapot adott le.

Ezek alapján a vezetés végzi az értékelés összegzését, amelyet augusz-tus végén a kollégával megbeszélt.

Dr. Vuity Valéria igazgató

ÚTRAVALÓ: „ÚT AZ ÉRETTSÉGIHEZ” ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

Az ösztöndíj célja az, hogy a részt vevő tanulókat támogassa a közép-iskola sikeres elvégzésében. A tanulókkal való egyéni foglalkozásokon megismerünk különböző tanulási módszereket, olvasási, figyelem-, memóriafejlesztő gyakorlatokat végzünk és teszteket oldunk meg. A fejlesztés során több tantárgyi órára is gyakorolunk. Folyamatosan oldunk meg matematikai és fizikai feladatokat, amelyek a legnagyobb problémát okozzák a diákoknak. Tanulmányaikban a szövegértési és idegen nyelvi kompetenciákat is erősítjük. Elsajátítatjuk az új tárgyak szakszókincsét. A mentorálás egyfajta anya-gyerek kapcsolatot is je-lent, hiszen a lelki problémák ugyanúgy megjelennek, mint a kisebb súrlódások is, melyekre a nevelői munka adhat megoldást.

A programba bevont kollégáink: Feketéné Nagy Ibolya, Jakabné Bényei Erika, Szalainé Csáky Judit, és Szécsi Andrea tanárnők.

Page 41: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

41. OLDAL

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS A TÁMOP-3.1.5-09/A/2

PROGRAM KERETÉBEN

Az Európai Unió támogatása lehetővé tette, hogy a nevelő, oktató munkát végző intézmények nevelőtestülete -a létszámuktól függően- pályázatot nyújtsanak be a felsőfokú szakirányú továbbképzések, részismereti képzések, illetve mesterképzések finanszírozására. Isko-lánkból három kolléga pályázott sikeresen. Pályázataink különböző irányúak voltak. Farkas Judit tanárnő a tanári mesterképzést, Pumpné Bíró Ágnes tanárnő újabb műveltségterület elvégzésére irányuló rész-ismeretek megszerzését, míg Schmélné Janotka Ilona tanárnő a szak-irányú továbbképzést választotta. A program finanszírozásával a ta-nulmányok ideje alatt fél állásban kell az iskolai oktatási feladatoknak megfelelni, a fennmaradó időkeretben a támogatott képzés teljesíté-sére koncentrálhatnak kollégáink.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTTÜNK A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLÁVAL

Iskolánk 2010. szeptember 1-től a Budapesti Gazdasági Főiskolával közösen végzi a pénzügyi szakügyintéző és a banki szakügyintéző képzést. Az erről szóló együttműködési megállapodást 2010. április 20-án írtuk alá. Ez azt jelenti, hogy az iskolánkban a fenti két szakon végzett tanulók a Budapesti Gazdasági Főiskola oklevelét kapják, il-letve akik a főiskolán szeretnék folytatni tanulmányaikat, a Türrben szerzett kredit pontokat (szaktól függően 55 illetve 58 kredit) a főis-kola elismeri.

A pénzügyi-számviteli vonalon a Budapesti Gazdasági Főiskola okle-velével a legnagyobb az esély a gyors elhelyezkedésre, ez a végzettség a legkeresettebb a munkaadók körében (Figyelő: Nyerő végzettségek)

Bízunk benne, hogy a váltással a mi diákjaink munkaerő-piaci esélyei és a továbbtanulási esélyei is megnőnek azzal, hogy versenyképes bizonyítványt és képzettséget szereznek.

Page 42: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

42. OLDAL

A TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERARÍV PROGRAM -

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0094 – keretein belül iskolánk

pályázott a TIOP-1.1.1-09/1-2010-0099 azonosítószámú, úgynevezett laptop programra. Az itt nyert gépek ezen tanév február 28-án érkeztek meg iskolánkba. A cso-mag 187 db tanulói netbookból és 8 db tanári laptopból állt.

A gépek összekapcsolásáról, haszná-latáról, felhasználási lehetőségekről

a bevont pedagógusok egy rövid továbbképzésen tájékozódhattak. A konkrétumok kidolgozása, megvalósítási módjainak megtalálása már egyéni feladat lesz.

A tanulói gépeket a bevont csoport-ba járó diákok használhatták a meg-felelő órákon, amelyek keretében a tanár és a tanuló interneten keresz-tül veheti fel egymással a kapcsola-tot. A tanár nyomon tudja követni akár saját gépének képernyőjén, hogy ki hol tart a kapott feladat

megoldásában. Ez a rendszer alkalmas online mérések elkészítésére is. Mindegyik bevont csoport legalább egy ilyen mérést el is végzett. A következő tanévtől ezek a mérések havi rendszerességgel fognak is-métlődni.

Nagy várakozással tekintünk az új módszerek adta lehetőségek tan-órákon történő alkalmazásainak fogadtatására – mint a diákok, mint a tanárok szemszögéből – és hasznosságára. Reméljük, hogy nem csak a tanóra egyik új színfoltja lesz a gépek használata, hanem hatékony segítség is lesz a tananyag elsajátításában.

Gottlieb Gábor igazgatóhelyettes

Page 43: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

43. OLDAL

“TÜRR ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLÁÉRT “ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány célja az iskola minőségi oktatómunkájának elősegítését szolgáló támogatás. Ennek keretében az iskola számítástechnikai te-vékenységének és az iskolai könyvtár fejlesztése. A tanulók közötti tanulmányi, kulturális és sportversenyek támogatása. Jó szorgalmú és magaviseletű szociálisan rászoruló iskolai tanulók támogatása.

Elszámolás a 2010.évre

Induló 1.578.581.- Bevételek APEH 1% átutalás 262.323.- Kamat bevétel 72.311.- Támogatás 84.000.- Menza lemondás 1.660.-

Kiadások Bérlettámogatás 39.910.- Kollégiumi díjak 95.495.- Menzatérítés 277.085.- Ruhavásárlás 145.040.- Kirándulások 45.970.- Jutalmazás 80.000.- Nyomtatványok 475.- Banki költségek 15.500.-

Záró pénzkészlet: 1.299.400.-

“A VÉGZETT TÜRRÖS TANULÓK” ALAPÍTVÁNYA

Az alapítvány célja a kimagasló eredményt elért négy legjobb végzős tanuló jutalmazása (elsősorban a rossz anyagi helyzetben élő tanuló-kat veszi figyelembe ez az alapítvány.)

Elszámolás a 2010.évre

Induló 960.248.- Bevételek APEH 1% átutalás 83.392.- Kamat bevétel 42.212.-

Kiadások Jutalmazás 80.000.- Banki költségek 7.500.-

Záró pénzkészlet: 998.352.-

Page 44: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

44. OLDAL

TÜRRÖS DIÁKSPORT EGYESÜLET

A 2009-es évben a taglétszám 434 fő volt. 2010-ben belépett az egye-sületbe 112 fő, tagdíjfizetési kötelezettségének nem tett eleget 125 fő, így a szabályzat értelmében a tagságukat megszüntettük. Így a tagok létszáma 421 fő.

Az egyesület bevétele a tagdíj befizetésekből származott. Az alapsza-bályban meghatározott céloknak megfelelően támogattuk az iskolai sportéletet. Az egyesület tagjai részt vettek a sportesemények meg-szervezésében, lebonyolításában is.

Az egyesület fizette az iskolai csapat nevezési díját a 2010. tavaszán lezajlott Bereczkis Olimpián.

Az egyesület támogatása segítségével nyáron sárkányhajózni járhat-tak a türrös diákok a Sugovicára.

Egyesületünk fizette tagjai számára a korcsolyabérlést, a január-februári időszakban, amikor az osztályok testnevelés óra keretében korcsolyázni mentek.

Elszámolás a 2010.évre

Bevételek Tagdíj 210.500.

Kiadások Korcsolyabérlés 13.000.- Nevezési díj 3.000.- Banki költségek 300.-

Page 45: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

45. OLDAL

DIÁKÖNKORMÁNYZAT

A DÖK a diákok érdekérvényesítő szervezete, mely hatékony műkö-désével alakíthatja iskolánk életét, szervezheti tanulóink közösségi és szabadidős programjait.

Tisztségviselők

Elnök: Kenderesi Dorina 10.A Alelnök: Katus Viktória 10.D Titkár: Horváth Márk. 10.C Összekötő tanár: Szabadiné Bartek Zsuzsanna

Éves program

Gólyatúra Gólyaavatás és gólyabál Teremdekorációs verseny Házi focibajnokság Mikulás délelőtt megszervezése Farsangi bál DÖK közgyűlés Húsvéti DISCO Takarítási akciók Pókerbajnokság Turisztikai nap Pedagógusnapi köszöntő műsor

Page 46: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

46. OLDAL

SZAKMAI UTAZÁS A VAJDASÁGBA

Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatának keretében 2010. augusztus 28–augusztus 31. között majdnem 80 di-áknak és 8 kísérő pedagógusnak volt alkalma a Délvidéket bejárni. A pályázatot írta és az utazást szervezte Gombárné Szemelácz Mária igazgatóhelyettes. Ennek a tanulmányi kirándulásnak a nem titkolt célja az volt, hogy a magyarországi tanulók egy átfogó képet kapjanak a határon túli magyarságról, személyesen is legyen alkalmuk kapcso-latok kialakítására az ott élő magyarokkal, illetve megismerjék azokat a nevezetes helyszíneket, melyek hazánk történelme során kiemelke-dő szerepet játszottak. Az alábbi programból és helyszínekből kiderül, hogy valóban sikerült teljesíteni a fenti célokat, mind a személyes kapcsolatokat illetően, mind pedig a nevezetességek megismerésé-ben.

1. nap: Kora reggeli indulás Bajáról, határátlépés Hercegszántónál. Rövid zombori városnézés. Séta a Vajdaság fővárosában, Újvidéken. A városháza, neogótikus katolikus templom, görögkeleti székesegyház és a püspöki palota megtekintése. Péterváradon a XVIII. századi hazai várépítészet egyik legnagyobb és legépebben megmaradt erődít-ményrendszere kápráztat el minket. Karlócán a Békehozó Miasszo-nyunk kápolnája miatt állunk meg, amelyet az 1699-es békekötés emlékére építettek. Itt kínálkozott az első alkalom, hogy megízleljük a csodálatos, már a középkorban is nagy tekintélynek örvendő szerémi borokat egy magángazdaságban. Este szállás Székelykevén családok-nál, ami ragyogó alkalmat kínált arra, hogy bepillantást nyerjünk az ott élők mindennapjaiba és megtapasztaljuk, hogy milyen felemelő érzés a székelyek vendégszeretetét élvezni.

Page 47: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

47. OLDAL

Page 48: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

48. OLDAL

2. nap: A helyi iskola megtekintése, a sikerekkel és a mindennapi problémákkal való találkozás. Ismertető a bukovinai székelyek múlt-járól, jelenéről, melyet székelykevei vendéglátónk Dani Ernő tartott. Látogatás Szerbia fővárosába, Belgrádba, amit egykor Nándorfehér-várnak hívtak. A vár a Duna-Száva torkolatánál fekszik. Ezt követte a Kalemegdán-park, majd a pravoszláv székesegyház megtekintése. Kitérő Zimonyba (Hunyadi emlékhely). Hertelendyfalván a falu re-formátus és evangélikus templomát néztük meg, ahol a tisztelendő úr tartott egy igen tartalmas előadást. Este a diákok szórakoztatására diszkót szerveztek a vendéglátóink.

3. nap: Bepillantás a falusi vendéglátás múltjába, jelenébe szakember előadása révén. Látogatás Szendrő váránál, ami Európa egyik legna-gyobb vízi erőssége volt. Utunkat a gályi starndon folytattuk, ahol remek fürdési lehetőség nyílt, melyet a diákok egy része rögtön ki is használt. Versecen (Herczeg Ferenc városában) sétánk során megte-kintjük a városházát, a püspöki palotát és az impozáns római katoli-kus székesegyházat, mely Schulek Frigyes tervei alapján épült és a látogatókat lenyűgözte az épület, különösen, hogy a helyi kántor ma-gyar nyelven mondja el a tudnivalókat Versecről. Innét ellátogatunk egy borgazdaságba a Délvidék egyik legnagyobb szőlőtermesztő vidé-kén, ahol ismét csak csodálatos fogadtatásban volt részünk és nem utolsó sorban kiváló marketinges fogásokat leshettünk el a gazdától. Este Székelykevén magyar és széki táncokkal fűszerezett táncház várt ránk a vacsora után, amelynek sajnos a vihar (áramszünet) vetett véget.

4. nap: Zentán megálltunk a csata emlékművénél, majd ellátogattunk a helyi közgazdasági középiskolába, ahol az ottani tanárok és diákok már vártak ránk. Reméljük sikerül hosszabb távú kapcsolatot kiépíte-ni velük. Ezt követően átmentünk az egyik helyi bankba, ahol maga a bankigazgató fogadott bennünket és tartott marketing előadást az intézmény működéséről. Végül városnéző sétán voltunk Szabadkán: szecessziós városháza, Reichl palota, római katolikus székesegyház. Palics: állatkert, tó és fürdőtelep. Röszkénél léptük át a határt és Bajá-ra az esti órákban érkeztünk.

Page 49: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

49. OLDAL

Page 50: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

50. OLDAL

AZ EQUILIBRIUM ELNEVEZÉSŰ COMENIUS PROJEKT

A 2010/11. tanévben kétéves együttműködés vette kezdetét öt euró-pai középiskola részvételével, melynek iskolánk is részese.

A projektindító ötletgazda és egyben a program főkoordinátora Sonja Weber tanárnő (Kaufmännische Schule Waiblingen), aki 2010 január-jában a németországi intézményben összehívta a lehetséges pályázó intézmények munkatársait. Ezen a pályázat-előkészítő megbeszélésen iskolánkból Sárosi Magdolna és Lakner Mónika tanárnő vett részt, ahol a svédországi (Umeå Internationella Gymnasium), belgiumi (St. Bernarduscollege Oudenaarde) valamint a francia (Lycée Jean Hinglo, Le Port, La Réunion) kollégákkal együtt megalkották az „Equilibrium – építsünk hidat múlt, jelen és jövő között” elnevezésű program vázát. A kétnapos megbeszélés során a résztvevő felek meghatározták a terve-zett projekt célját, tartalmát, módszereit, valamint a feladatokat, köte-lezettségeket. 2010 februárjában az iskolák benyújtották pályázatukat saját nemzeti irodájuknál, s ez év nyarán mindannyiunk örömére po-zitív elbírálásban részesült mind az öt intézmény pályázata.

A projekt célja az interkulturális ismeretszerzés a Hofstede-féle „hagymamodell” alapján. Két tanév során különféle feladatok segítsé-gével törekszünk a kultúrák közötti különbségek és hasonlóságok megismerésére. A feladatok tartalmazzák pl. a múlt jelképeinek, hőse-inek, rituáléinak összevetését a mai gyakorlattal (nyelv, öltözködés, szimbólumok, zene, politika, irodalom, sport, viselkedés, ünnepek, stb.), nemzeti értékek feldolgozását a múltra, jelenre és a jövőre vo-natkozóan. A projekttevékenységek közé tartozik majd közös produk-tumok előállítása, kiállítás szervezés, valamint látogatások a partner-iskolákban.

A közös munkának számos olyan további hozadéka is lehet, melyet a tanítás, a tanulás vagy a hétköznapi élet más területén hasznosítani tudunk. A diákok és a pedagógusok új készségekre tesznek szert, nemcsak a projektmunka alapját képező tématerületen, hanem a cso-portmunka, az együttműködést igénylő tevékenységek tervezése és megvalósítása, valamint a kulcskompetenciák fejlesztése terén egy-aránt.

Page 51: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

51. OLDAL

A 2010/2011-ES TANÉV TÖRTÉNÉSEI

Az őszi előkészítést követően a téli hó-napokban került sor a Märchen/Fairy tales/Mesék elnevezésű részfeladat megoldására, ahol a résztvevő tanulók lefordítottak egy-egy mesét angol illetve német nyelvre, majd a többi résztvevő nemzet meséjét megfilmesítették.

Február végén valósult meg az első pro-jekttalálkozó a svédországi Umea vá-rosában, ahova nyolc türrös tanuló utazhatott Lakner Mónika és Sárosi Magdolna tanárnők kíséretével.

Ezt követte a második, Helden/Heroes/Hősök nevet viselő feladat, amelyben minden nemzet kvízt (feladatlapot) állított össze 6 terület

12-12 hírességéről. Miután kiértékel-tük a feladatlapokat, a résztvevő orszá-gok diákjai prezentációt készítettek egy másik ország egy általuk ismeret-len hőséről.

A prezentációk bemutatására isko-lánkban került sor, hiszen május 20-tól 27-ig mi láttunk vendégül a 24 külföldi tanulót és a 4 kísérőtanárt. A beszélge-tésekből, a visszajelzésekből úgy ítéljük meg, hogy nagyon jól sikerült ez a hét: nem csak a külföldiek, hanem a türrös

diákok is sok-sok élménnyel gazdagodhattak, nem beszélve a nyelv-gyakorlás lehetőségéről.

Már készülünk a következő projektfeladatra, melynek témája Mannieren/Manners. Az őszi előkészületek után novemberben várha-tó a soron következő találkozó La Réunion szigetén.

A projekt produktumai a TwinSpace nevű internetes oldalon megte-kinthetők.

Page 52: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

52. OLDAL

UMEÄ (SVÉDORSZÁG)

„Eljött végre február 23-a. Hajnalban 8 diák és 2 tanár elindult Svédország-ba. Már nagyon vártam ezt a pillanatot. Reggel a repülő is felszállt. Számom-ra nagyon izgalmas volt, mivel életemben először repültem.” (Kaposi Felícia 10.C)

„Mi magyarok érkeztünk elsőnek az Equilibriumban résztvevőek közül. Más-nap már a svédek iskolájában is voltunk, ahol részt vehettünk néhány tan-órán. Azon éttermek egyikében ebédeltünk, ahova az ottani diákok is járnak. Pénteken egy kisebb parti keretében megkóstolhattuk minden ország saját specialitását, mint pl. a belgák belga csokiját. Az este nagy hócsaátába torkol-lott. A hétvégén pedig egy közös síelésre mentünk.” (Báló Fanni 10 C.)

„Amint megérkeztünk Svédországba, egyből látszott, hogy a hely nem is ha-sonlít Magyarországra. Amit elsőként észrevettem, az az volt, hogy itt senki sem rohan, mindenki nyugodt. Amikor megérkeztem a családhoz, nagyon ked-vesen fogadtak. Másnap a vendéglátómmal mentem az iskolába. Az iskola-kezdés is teljesen más, mint nálunk, nincs egységes kezdés mindenkinek van aki 8-ra bent van, van viszont aki 9-re megy. Ez attól függ, hogy ki milyen órákat vett fel. Órán nem füzetbe írnak, hanem mindenkinek van egy saját laptopja, amit az iskola biztosít számára. Az "átlagos" tantárgyakkal nem foglalkoznak annyit, mint mi, azt mindenki a főiskolán/egyetemen tanulja majd meg, viszont a nyelvekre nagy hangsúlyt fektetnek. A vendéglátóm, akinél laktam öt nyelven tudott beszélni.” (Urbán Bálint 10.C)

„Svédországban az iskola egészen más, mint nálunk. Egy tanóra hetven percig tart, és a tanórán tankönyveket használnak, és füzet helyett van egy laptop-juk, amit az iskola biztosít a tanulóknak. A tanórákon a tanulók foglalkoz-hatnak a feladattal, de akinek nincs kedve a feladatot csinálni az vagy a Youtube-on vagy a Facebookon lóg.” (Mayer Erik 10.C)

„Utolsó nap egyetem és múzeumlátogatás volt a program. Az egyetem nagyon nagy volt és a könyvtári óra meg igen érdekes. A múzeumban már mindenki a repülőre gondolt…. Búcsúzás, és viszlát Umeå, majd Stockholm, Budapest és éjjel fél 2-re Baja.” (Kaposi Felícia 10.C)

Page 53: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

53. OLDAL

Page 54: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

54. OLDAL

PROJEKTTALÁLKOZÓ —2011. MÁJUS 20-27.

Nagy izgalommal vártuk a Liszt Ferenc reptéren a Svédországból 7 (6+1), La Réunoin szigetéről 3 (2+1), Németországból 11 (10+1), va-lamint Belgiumból érkező 7 (6+1) vendéget. Az első két csoport vi-szonylag korán érkezett a fővárosba, így lehetőségük volt Budapest nevezetességei mellett elhaladva egy rövid buszos kirándulást tenni, és természetesen sok-sok fotót készíteni.

Szombat délelőtt a kísérőtanárok sétára indultak a(z éppen feltúrt) belvárosban, élvezhették a piac forgatagát és a Sugovica parti jó leve-gőt (a hőmérséklet a franciáknak hűvös, a svédeknek meleg volt, de ez így volt jó…).Délután a Szentháromság térről mindannyian kisétál-tunk a Türr kilátóhoz, majd a Petőfi-szigeten bográcsgulyást ettünk.

Vasárnap egész napos kirándulásra mentünk. Pécsett angol nyelvű idegenvezetéssel jártuk végig a belváros hangulatos utcáit. Nagy tet-szést aratott a siklósi thermálfürdőben eltöltött néhány óra is, a villá-nyi borkóstolás és pincelátogatás is.

Hétfőn délelőtt Dr. Vuity Valéria igazgatónő köszöntötte a résztvevő-ket. Hogy jobban megismerjük egymást, vidám kommunikációs játék-ban volt részünk, öt nyelv nyelvtörőivel fűszerezve. Délután vendége-ink német ill. angol nyelvű idegenvezetéssel megtekintették a Város-házát és a Kultúrpalotát.

Kedden délelőtt a Hősök elnevezésű projektfeladat befejezésére ke-rült sor. Majd a Lajta hadihajó megtekintése a Sugovica parton, utána pedig sárkányhajózás következett a Sugón és a Dunán.

Szerdán és csütörtökön a külföldi diákok tanórákat látogattak, majd szép, ám nehéz nyelvünkön megtanultak néhány alapmondatot, kife-jezést. A tanárok ez idő alatt értékelték a programot és előkészítették a következő projektfeladatot. Délután népviseletbe öltözött fiatalok táncházba hívták a vendégeket. A búcsúvacsorát rövid diszkó követte, hiszen másnap reggel vendégeink korán indultak haza. A búcsú nem volt könnyektől mentes és reméljük, a barátságok sokáig megmarad-nak. Többen is jelezték, hogy amint tudnak, visszatérnek Bajára. Úgy legyen.

Page 55: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

55. OLDAL

Dear Magdi and Monika

thank you very much for a fantastic week in Baja. From the beginning to the end an absolutely perfect Comenius week, I think. It was a good mixture of culture, school, sport and leisure time - congratulations!!!! Please also thank your headmistress and your colleagues again for the friendliness and hospitality. I really felt at home.

For the rest of the school year I wish you all the best and hope that you will not have too much work.

Sonja

Page 56: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

56. OLDAL

TÁRSADALMI SZOLIDARITÁS AZ ÖNKÉNTESSÉG ÉVÉBEN: “FOGOM KEZED, GYERE VELEM, EGYÜTT TÖBBEK VAGYUNK”

A programban iskolánk 32 tanulója vett részt 2011, feb-ruárja és májusa közötti idő-szakban Szabadiné Bartek Zsuzsanna tanárnő koordiná-lásával. Tanulóink kisiskolás-okkal foglalkoztak. Az önkén-tesen végzett tevékenység minimum 30 óra/ résztvevő.

Egyéni foglalkozás: fejlesztőjátékokkal, feladatlapokkal, mesékkel történt. A Sugovica ÁMK Kiscsávolyi tagiskolája pedagógusai elmond-ták, hogy mely tanulóknál mely területen szükséges a segítés. Így já-tékos formában, játszva tanulást alkalmazva valósítottuk meg az egyéni fejlesztést és korrepetálást Három tanuló vállalt egyénileg fel-adatot, gyermekfelügyeletet, korrepetálást.(tíz alkalom egyéni meg-beszélés szerint)

Közösségi tevékenység: Iskolánkban fogadtuk az általános iskoláso-kat, kézműves foglalkozást szerveztünk nekik (mandalafestés, origa-mi, gyöngyfűzés, sógyurma készítése, daltanulás, a fiúknak baranta bemutató), és a pályaválasztás előtt álló diákoknak bemutattuk az iskolánkat. (2011. április 12.)

Egész napos közösségi program: Mohácsra mentünk, ahol megtekin-tettük a mohácsi csata emlékparkját. Ez a program segítette a törté-nelmi ismeretek bővülését. Itt a mi diákjaink felügyeltek a kisdiákok-ra, meséltek a török kor eseményeiről. A segítő tanulók közös játékot is terveztek. Délután egy közeli zsákfaluban Liptódon kézműves fog-lalkozáson vettek részt a gyerekek: agyagozás, csuhéból díszkészítés, lovas kocsizás volt a program. A diákok közös munkával rétest készí-tettek a házinéni irányítása alatt, amit kemencében megsütöttek. A kézműves tevékenységnél a türrös tanulók segítettek a kisdiákoknak, mivel a kézművesek nem tudnak egyszerre ennyi emberrel foglalkoz-ni. (2011. május 10.)

Page 57: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

57. OLDAL

Page 58: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

58. OLDAL

ISKOLÁNK KÖNYVTÁRA

Könyvtári látogatottságunk jó. Nyitva tartásunk és a szolgáltatásaink minden tanuló és tanár valamint technikai dolgozóink számára bizto-sítja a hozzáférhetőséget. Az iskola tanulóinak 80 %-a valamilyen formában él ezekkel a lehetőségekkel. Könyvtári állományunk közel húszezer dokumentuma jól szolgálja a testületünk és tanulóink tan-órai és órán kívüli tevékenységét, segítését.

Könyvtárunk teret adott az idei tanévben is különféle rendezvények-nek, tanóráknak, szabadidős programoknak, a Diákönkormányzat megbeszéléseinek, különböző iskolai rendezvényekre történő előké-születi munkáknak. Lehetőség van továbbá könyvtárunkban a tan-órákra való felkészülésekre, gyűjtő és kutató munkák végzésére, kö-tetlen baráti beszélgetésekre.

A tanév elején könyvtár ismereti órákat tartunk, melynek célja, hogy az újonnan érkezett diákokkal megismertesse a könyvtárhasználat módját, segítse őket az eligazodásban, hogy otthonosabban mozogja-nak a könyvtárban. A tanév végén tartott könyvtár órák az érettségire készítik fel a diákjainkat. A tanév során, a kezdő osztályok megismer-kednek iskolánk múzeumával is egy múzeum óra keretében. Hallanak iskolánk megalapításáról, keletkezési körülményeiről, megtekintik az alapító okiratokat, az első berendezési eszközöket, gépeket, az iskola első könyvtári állományát.

Ebben a tanévben lehetőség nyílt arra is, hogy múzeumunk megnyissa kapuját egy városi rendezvény előtt, amelyet iskolánk volt diákja, Dujmov Antal olimpiai bajnok tiszteletére rendezett intézményünk. Az emléktábla avatáson megjelent vendégek tettek látogatást múzeu-munkban.

A következő tanévben is szeretnénk teret adni múzeumunkban kü-lönböző rendezvényeknek, hogy minél több ember számára tegyük ismertté iskolánk múltját! Marosvásárhelyiné Gergely Anna szavait idézve: „Csak azok tudják megbecsülni az életet, a jelenkort és a jövőt, akik tisztában vannak azzal is, amit a múlt rájuk hagyományozott.”

Page 59: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

59. OLDAL

ENGLISH FILM CLUB

A tanév elején Borsódiné Jaksa Éva tanárnő meghirdette az angol film-klubot. Novembertől havonta egyszer találkoztunk. Megismertünk néhány korábban még ismeretlen iskolatársunkat, jó filmeket néztünk meg közösen, és gyakoroltuk az angol nyelv megértését. A mozi után egy-egy csésze tea mellett megosztottuk egymással a látott filmmel kapcsolatos érzéseinket, gondolatainkat.

Az első film a Slumdug Millionnaire/Gettó milliomos volt, mely a mai, sokszínű Indiát mutatja be szegénységével és gazdagságával, hagyo-mányaival és modern, telekommunikációs nagyhatalmi jelenével. Ka-rácsony előtt láttuk az How to train your dragon?/Így neveld a sárká-nyodat! című filmet. A Holokausztra emlékeztünk The Pianist/A zon-gorista című filmmel. Megrázó élmény volt. Coco Chanelről az angol munkafüzetünkben olvastunk. A francia film, melyet szintén magyar felirattal láttunk, elnyerte mindannyiunk tetszését. A Letters to Juliet/Levelek Júliának és a Holiday című filmek könnyed, kellemes kikapcsolódást nyújtottak a romantikus filmek kedvelőinek.

Page 60: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

60. OLDAL

AZ ISKOLAORVOSI RENDELÉSRŐL ÉS A

VÁLTOZÁSOKRÓL

A tavalyi tanév végén még ezt írtam az év-könyvbe: az iskoláim közül a legtöbb orvosi rendelése a TÜRR-nek van. Ez, az idei tanév-ben már nem egészen így volt. Bár a TÜRR-ben a rendelés továbbra is az iskolai rendelő-ben történik, de a rendelési idő változott, ará-nyosabban lett elosztva a TÜRR és a többi iskoláim között. Négy iskolám van, ezért mindegyiknek hetente egy nap a rendelési

ideje, és a pénteki nap pedig megoszlik közöttük.

Mi is az iskolaorvos feladata az iskolában? A kötelező szűrővizsgálat-ok elvégzése, egészségügyi állapotfelmérés, testnevelés besorolás, kampányoltások végzése, elsősegélynyújtás, akut rosszullétek ellátá-sa, tanácsadások, ellenőrző tevékenységek.

A TÜRR-ben a helyzet szerencsés. Mivel az iskolának saját rendelője van és a rendelés itt történik, ezért a tanulók csak 1-1 óráról hiányoz-nak a legtöbb orvosi ellátás miatt. Kivéve talán az elsősegélynyújtást, rosszul lévők ellátását, hiszen ez sokszor kiszámíthatatlan, és esetleg a tanulókat a kórházba is be kell küldeni. De sok esetben a kezelésre jobban lesznek, és már a következő órára vissza tudnak menni. Az idei tanévben, mivel kevesebbet voltam itt, ezért értelemszerűen keve-sebb rosszul lévő tanulót láttam el, többször kellett az iskolának men-tőt hívnia.

A tanácsadások száma is csökkent, bár nem szűnt meg. A tanácsadás-okon segítséget kaphatnak az SNI-s tanulók, a HHH-s tanulók, de ter-mészetesen az egyéb problémákkal küzdők is. Általános tanácsadás az egészséges életre nevelés, étkezés, sporttal kapcsolatos tennivalók. Ez továbbra is az iskolában végzendő iskolaorvosi, illetve iskolavédőnői feladat.

Dr. Balogh Erika iskolaorvos

Page 61: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

61. OLDAL

Speciális tanácsadás a szorongás, a stresszoldás leküzdése, a relaxációs tréning. Súlyosabb eset-ben, vagy pl. nehezen megoldható családi prob-lémáknál, esetleg a gyermekvédelemmel a kap-csolatfelvétel. Ebben az évben itt az iskolában ebből is kevesebbet vállaltam, inkább a kórházi rendelésre jártak az ezt igénylő tanulók.

Ellenőrzéseket a lehető legritkábban végzek az iskolában, csak annyit, amennyi a törvény betartásához feltétlenül szükséges.

Összefoglalva azt mondhatom, hogy az idei tanévben, a kötelező isko-laorvosi rendelés szolgáltatásai továbbra is az iskola területén történ-tek, az egyéb tevékenységek viszont több esetben a kórházi egyéb rendeléseimen vagy más rendelésen lettek ellátva. Igaz, ez talán nem az eredeti célomhoz vitt közelebb, de végül is az orvosi és a pedagógi-ai munka jól szétválasztható. A legfontosabb dolog számomra mégis-csak az, hogy minden gyerek ellátásra kerüljön az egészsége és a fej-lődése érdekében. Ezért dolgozom továbbra is.

Orvosi vizsgálatok statisztikája

Összes orvosi vizsgálat száma 579 Közülük gondozást igényelt 151 Szűrővizsgálaton részt vettek száma 270 fő Szakorvosi vizsgálatra utalt tanulók száma 33 fő Közülük az eredményt visszahozta 5 fő Egyéb vizsgálat 309

Testnevelésből felmentett tanulók száma 80 fő Ebből gyógytestnevelésre sorolt 37 fő Könnyített testnevelésre sorolt 27 fő Teljes felmentést kapott 9 fő Évközben normál testnevelésre visszasorolt 7 fő

Dr. Balogh Erika iskolaorvos

Page 62: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

62. OLDAL

AZ IFJÚSÁGI VÉDŐNŐ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A tanév utolsó napjaiban valószínűleg min-denki számot vet, hogyan telt el az év.

A tavalyi beszámolómban megfogalmazott, új rendelettel kapcsolatos változások bevezeté-sén már túl vagyunk. Sajnos nem hozott olyan érdemleges változást, ami az iskolavédőnői munka minőségét előre lendítené! Viszont adminisztrációs többletmunkát jelentős mér-tékben okozott a módosítás, mind az orvos, mind a védőnő számára. Arról nem beszélve,

hogy a legtöbb középiskolában nincs a védőnőnek számítógépe, vagy ha van, akkor megfelelő számítógépes programmal nem rendelkezik, ami hosszú távon lényegesen megkönnyítené a munkát.

Az index osztályok változásával az idei (2010/2011-es) tanévtől hely-reállt a rend. Életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálaton a 10. és 12. évfolyam osztályai vettek részt, összesen 270 fővel. A 9. osztályosok közül 40 tanuló volt 16 éves kori záró vizsgálatra kötelezett.

A szűrővizsgálatokon leggyakrabban észlelt elváltozások a szemészeti problémák, a mozgásszervi eltérések valamint a túlsúly voltak.

Testnevelés csoportbesorolásra ebben a tanévben 80 fő jelentkezett; a róluk készült kimutatást a testnevelő tanárokkal egyeztettem.

Heti rendszerességgel tartottam védőnői fogadóórát, ahol a tanulók főleg leleteikkel kerestek meg, de kérdéseik megválaszolására és életmódbeli tanácsadásra is volt lehetőségem.

Tanórán kívüli csoportfoglalkozásként csecsemőgondozási tanfolya-mot tartottam, amelyre három diák járt rendszeresen. Ők képviselték iskolánkat a Vöröskereszt által szervezett városi versenyen, harmadik helyezést érve el.

Bálon Tünde ifjúsági védőnő

Page 63: Évkönyv 2011 - turr.hu

KÖZÉPISKOLA

63. OLDAL

A Rákellenes Liga „Füstmentes Fal” pályázati felhívására Szabadiné Bartek Zsuzsanna ifjúságvédelmi felelős segítségével, a nem dohányzó életmód előnyeit bemutató faliújságot állítottak össze a tanulók, amely a második félévben az első emeleten volt látható.

A diákok egészségfejlesztésére osztályfőnöki órák keretében kaptam lehetőséget. A már jól ismert témákban több osztályban havonkénti rendszerességgel beszélgethettem pedagógussal és diákkal egyaránt. A 10. évfolyamon, osztályonként 4-5 alkalommal az „A-HA” Országos Szexuális és Mentálhigiénés Felvilágosító Programot mutattam be. A 11. évfolyamon a daganatos betegségek megelőzésének lehetőségei-ről, önvizsgálatról volt szó, míg a 9. évfolyamon többnyire önismereti foglalkozásokat, ill. drogprevenciós órákat kértek.

A dizájner drogok megjelenése új problémákat vet fel, hiszen terápiá-jára nincs szakirodalom, igazán mellékhatásait sem ismerik még a szakemberek, ami új módszerek alkalmazását és kigondolását teszi szükségessé az egészségnevelésben is. Ezért a jövő tanévben szeret-nék a szenvedélybetegségek témájának nagyobb figyelmet fordítani a 9. osztályosok körében.

Kíváncsian várom a következő tanévet, az új kilencedikeseket, a min-den nyáron nagyot változó kamaszokat, új kérdéseikkel, információ-éhségükkel együtt.

Bálon Tünde ifjúsági védőnő

Page 64: Évkönyv 2011 - turr.hu

PÉLDAKÉP

64. OLDAL

„A tehetségességnek célja van, konkrét fel-adatra születik meg az ember, hogy környeze-tét, az őt körülvevő társadalmat, az életet job-bá tegye. Az ember életfeladata azzal áll össze-függésben, ami izgalomba hozza, amit igazán szeret csinálni. Amikor egy ember a rendelte-tésének, tehetségének megfelelően él, akkor kivirágzik.” A Nemzeti Tehetség Program website (www.tehetsegprogram.hu) egyik cikkének fenti gondolatai jutottak az eszembe, amikor Melinda munkáit nézegettem. Grafikái egy kamasz szemüvegén keresztül mutatják

meg a világot és nyitják fel a szemünket a szépségekre és azokra a társadalmi problémákra is, amelyek a 21. század emberét kell, hogy foglalkoztassák.

Melinda is az óvodában kezdte a rajzolgatást, de már az óvónénik is felismerték, hogy sokkal jobban rajzol, mint a kortársai. A bátaszéki rajz tagozatos általános iskolából osztályfőnöke megyei és országos pályázatokra küldte munkáit és a visszajelzések azt mutatták, hogy van mit keresnie a képzőművészet területén. A rajzolás, mint szere-lem megmaradt itt a Türr István Gazdasági Szakközépiskolában is; a fejében elképzelt képek régebben színes ceruzával, mostanában in-kább tintával vagy speciális vízfestékkel elevenednek meg keze alatt a rajzlapokon. Megkeresi azokat a pályázati lehetőségeket, ahol szakmai zsűri előtt mutathatja meg képeit.

Az elmúlt néhány évben elért eredményei:

2009-ben a Bátaszéki Városi Könyvtárban önálló kiállítás. A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság rajzpályázatán

I. helyezés és különdíj. Az Erzsébetligeti Színház által kiírt karikatúra pályázaton III.

díj. 2011. évi országos karikatúra pályázaton I. hely. A Tótkomlósi Jankó János Általános Iskola és Gimnázium "A

KÉPZELET HALÁLA, AVAGY A TÚLZOTT TELEVÍZIÓZÁS ÁR-TALMAI" témájú karikatúra pályázaton I. helyezés.

Comenius projekt logó pályázatán II. helyezés.

Sinkovics Melinda 11.E

Page 65: Évkönyv 2011 - turr.hu

PÉLDAKÉP

65. OLDAL

Melinda teljes tudatában van tehetségének, sugárzik belőle a céltuda-tosság. Szorgalmasan tanulja az angol nyelvet, hogy emelt szintű érettségi vizsga után esélye lehessen külföldön tanulni. Szívesen raj-zolna képregényeket, megpróbálkozna a portréfestéssel és készül a Művészetek Völgyébe is. Jelenleg egy munkája látható a Bácskai Kul-túrpalotában, a Kelemen István: Horgász- és Vadászfeleség Karikatúra pályázat legjobbjainak kiállításán. Hitvallása szerint egy rajz több, mint egy fotó. Megmutatja alkotója látásmódját, gondolkodását, érze-lemvilágát, miközben gyönyörködtetve gondolkodásra késztet. (GTÁ)

Page 66: Évkönyv 2011 - turr.hu

PÉLDAKÉP

66. OLDAL

„Négy évvel ezelőtt elkezdtek érdekelni a küz-dősportok, kezdetben a thai-box-ra figyeltem fel, ki akartam próbálni. Egy plakáton láttam, hogy kick-box edzés indul, így elmentem megnézni. Azóta átalakult az edzések irány-vonala: a kick-box egyik ágába a K-1-be vág-tunk bele. Nagyobb érdeklődés mutatkozott ez iránt a sportág iránt, -személy szerint én is jobban szeretem ezt űzni, főleg a térdhasználat és a combrúgások megenge-dettsége miatt.

2008. február 5-én mentem el az első edzésre, ami a Boxing Clubban volt, de ma már az Ifjúsági Házba járunk a nagyobb hely miatt. Az edzőm Mezőfi András, aki 20 éve foglalkozik kick-boxszal.

2010-ben volt az első versenyem Budapesten, ami Európa Kupa volt. Itt sikeresen hazahoztam egy aranyérmet. Ettől a bajnokságtól kezdve minden hónapban jártunk versenyre, volt olyan időszak, hogy minden hétre jutott egy mérkőzés. Több amatőr Országos és Európa kupa bajnoki címem van. 2010 októberében részt vettem Olaszországban a harcművészeti világbajnokságon, ahonnan az ezüstérmet hoztam ha-za. Ahogy betöltöttem a 18. életévemet profi gálákon bunyózhattam. Elindultam light-contact, low-kick, és K-1 kategóriákban.

Eredményeim:

Meccsszám: 32 Győzelem: 24 Kiütés: 7 Vereség: 6

A küzdősport nem csak fizikailag erősített meg, azáltal hogy verse-nyeken és kemény edzéseken veszek részt, akaraterőt, kitartást és magabiztosságot is biztosított. Számomra kikapcsolódást nyújt ,a ta-nuláshoz is erőt adott. Sokat jelentett, hogy hétköznap az iskola és a délutáni tanulás után fel tudtam frissülni az esti edzéseken.

Az érettségi után még komolyabban és még több energiát fordíthatok az edzésre, naponta kétszer tudok edzeni heti öt alkalommal. Regge-

Vidákovics Patrik 13.D

Page 67: Évkönyv 2011 - turr.hu

PÉLDAKÉP

67. OLDAL

lente futó- és erősítő edzések vannak, ami a jobb kondit biztosítja, este pedig technikai és erőnléti feladatokkal „küzdök meg”.

A jövőben szeretnék több profi bajnokságon részt venni. 2011 nov-emberében itt Baján a Malom étteremben lesz egy gála, ahol a fő mér-kőzésen a Profi Magyar Bajnoki Címvédő meccsen fogok indulni, Olaszországban pedig újra indulok a világbajnoki aranyéremért.

Azoknak ajánlom ezt a sportágat, akik szeretnék a testük mellett a szellemiségüket is formálni, a felgyülemlett feszültséget levezetni.”

2011. évi eredmények Bajnokság Kategória Súly (kg) Helyezés Thunder gala, Bóly K-1 -76 Győzelem Bács-Team gala, Kecel K-1 -76 Győzelem WAKO O.B., Pécsvárad K-1 -75 3. hely Harcosok napja gala, Bé-késcsaba

K-1 -75 Vereség

Interkontinentális kupa, Budapest

K-1 -75 I. hely Light-C. I.hely

Magyar Bajnokság, Szek-szárd

K-1 -75 I.hely

Page 68: Évkönyv 2011 - turr.hu

VÉGZŐSEINK

68. OLDAL

SZALAGAVATÓ

„Ez a várva várt nap – a szalagavató napja - a tiétek, középiskolás éveitek egyik leg-szebb, legemlékezetesebb napja. A mai ünnepségen kitűzött szalag azt jelzi, hogy lassan beértek a célegyenesbe, megértetek az előttetek álló megmérettetésre.

Eddigi életetek legmeghatározóbb, legkomolyabb döntése előtt álltok, hiszen most kell kiválasztanotok azt a szakterületet, szakirányt vagy szakmát, amelyben szívesen dolgoznátok, akár egy életen át. Fontos, hogy a következő években örömötöket leljétek az ismereteitek bőví-tésében, ugyanakkor tanulmányaitok befejeztével szakmai sikereket érjetek el.

Németh László írja egyik fiatalokról, fiatalokhoz szóló művében: azzal hogy megszülettünk az életre egy meghívót kaptunk. Az ember azzal, hogy él, átmegy életkorok tájain, s postakocsija ablakából áttekintést nyer a világ kisebb nagyobb darabjáról, utazik tehát. Utazás során éberen kell fürkészni az ismeretlent, nagyon kell figyelni, hogy felfe-dezzük és megértsük titkait.

„Az élet nemcsak utazás, de szobrászmunka is. Az embernek nemcsak a világban már megvalósult lehetőségeket kell megcsodálnia, hanem a benne még ott lappangókat is előhívnia, s belőlük magát minél kü-lönbbé megalkotnia. Ez igen szép és érdekes feladat: a napok apró vésőütéseivel valami szépet hozni ki, nem a kőből, hanem az élő anyagból, önmagunkból.”

Kedves érettségiző diákok! A Ti postakocsitok is lassan elhagyja a középiskolás éveitek jól ismert tájait, hamarosan új, soha nem látott, ismeretlen vidékekre érkeztek, vigyázzatok, hogy megértsétek az új környezet kihívásait, vegyétek észre a felkínált lehetőségeket még a lappangó lehetőségeket is, jó szobrászai legyetek önmagatoknak, hoz-zátok ki magatokból a legjobbat.”

Dr.Vuity Valéria igazgató

Page 69: Évkönyv 2011 - turr.hu

VÉGZŐSEINK

69. OLDAL

Page 70: Évkönyv 2011 - turr.hu

VÉGZŐSEINK

70. OLDAL

BALLAGÁS

„Az életben vannak kivételes pillanatok és élmények, amelyek megérintik az embert, és évtize-dekig elkísérnek bennünket. A ballagás és az azt követő érettségi vizsga is – az iskola, a végzős diá-kok és családjuk életében ilyen kivételes, sajátos esemény. A mai nappal veszi kezdetét az az idő-szak, amelynek főszereplői azok a diákok, akik szépen, ünneplőbe öltözve felsorakoztak előttünk a dobogóra. Ez a tradicionális ceremó-niára épülő ballagás egyértelműen nyilvánvalóvá teszi, hogy elkezdő-dött az érettségi folyamata.

Milyen ünnep is a ballagás, örömünnep vagy szomorú? Erre a kérdés-re egyértelmű válasz nem adható.

Részben öröm. Szülőként, diákként lehet annak örülni, hogy az érett-ségiig már eljutottatok, a középiskolás évek akadályait átugortátok, leküzdöttétek, ki jobb, ki gyengébb eredménnyel, de a bizonyítvány megvan. Hogy ezeket az éveket, milyen hasznosan töltöttétek, az az elkövetkező napokban majd kiderül.

Úgy gondolom, azért az örömbe némi bánat is vegyül, erről tanúskod-nak a szemekben meg-megcsillanó könnycseppek is, hiszen a ballagás egy búcsúzás is. Búcsúzás a középiskolás évektől, az osztálytársaktól, az iskolatársaktól, tanáraitoktól.

Hiszem azt, hogy ti itt mindannyian megtaláljátok helyeteket a világ-ban – hiszen szüleitektől és ettől az iskolától az itt eltöltött évek alatt kellő útravalót, hitet kaptatok. Ahhoz, hogy a bennetek lévő tehetsé-get kibontakoztassátok, keményen kell dolgozni és hinnetek kell ön-magatokban. Mindannyian tehetségesek vagytok valamiben, de hogy jól sáfárkodtok-e a kapott talentummal ez csak rajtatok múlik. Az hogy van bennetek érték és tehetség, arról a köziskolai évek alatt sok-szor meggyőződhettünk.

Page 71: Évkönyv 2011 - turr.hu

VÉGZŐSEINK

71. OLDAL

Kívánom azt, hogy találjátok meg azt a hivatást, amelyet odaadással, büszkeséggel tudtok művelni, és végezzétek a munkátokat mindig örömmel, lelkesedéssel. Bárhova, bármerre is visz benneteket az élet, találjátok meg helyeteket a világban, találjátok meg azt a célt, ame-lyért érdemes küzdeni, munkálkodni, verejtékezni.

Ha majd az érettségi találkozón összejöttök és meséltek magatokról, sok-sok boldog és elégedett ember beszámolóját szeretnénk hallgatni.

Juhász Gyula gondolataival szeretnék elbúcsúzni tőletek, ezek a gon-dolatok éppen arról szólnak, hogy nem kellenek világmegváltó gondo-latok, nagy és drága dolgok a boldogsághoz, sokszor ott van az orrunk előtt a legegyszerűbb formában csak észre kell venni.

„Olvashatod Platónt és Arisztotelészt, Szent Ágostont és Tamást, Des-cartes-ot és Spinozát, Kantot és Schopenhauert, a világ lényegét és az élet értelmét mégis inkább érezteti veled egy harmatcsepp a virágon és egy könnycsepp a szemben.”

Dr.Vuity Valéria igazgató

Page 72: Évkönyv 2011 - turr.hu

VÉGZŐSEINK

72. OLDAL

,

Page 73: Évkönyv 2011 - turr.hu

VÉGZŐSEINK

73. OLDAL

Page 74: Évkönyv 2011 - turr.hu

KIRÁNDULÁSOK, TURISZTIKAI NAP

74. OLDAL

Hosszas tervezgetések után április 8-9-én a célpont: Sopron és Ausztria.

Az út nagyon hosszú és zsibbasztó volt., autópályán mentünk, és hat óra alatt tet-tük meg az előttünk álló távot.A létszá-

munk 18 fő volt, ezért kényelmesen elfértünk egy kisbuszban is. 6 körül ér-tünk Sopronba, és rögtön vacsorázni mentünk a Nyugat étterembe, ami egy szép, színvonalas, hangulatos hely volt. Látványos akváriumokkal, élő zené-vel, kedves fogadtatással. Szóval első benyomásnak jobb nem is lehetett vol-na. A szállás szintén kellemes benyomást keltett. Amint odaértünk, lepakol-tunk, és érdeklődtünk az éjszakai életről, meg a városról. 8-kor indultunk egy városi sétára. Felszabadultak voltunk, jól éreztük magunkat az új környezet-ben. A belváros esti képpel csodálatos volt, és kár, hogy a nappali városnézés elmaradt. A szállásra egy fiatal kertész kísérte el a csoportot, mert magunktól biztos, hogy nem találtunk volna vissza. Éjszaka pedig tovább fokozódott a hangulat. Jókat fecsegtünk, nevetgéltünk egészen hajnali fél 4-ig. Aztán a hosszú éjszaka után negyed 8-kor keltünk. Kicsit fáradtak voltunk, de fél 9-re elkészültünk. A 60 db szendvicset a lányok csinálták meg a buszon. Napos, kicsit szeles idő volt, ami a vidámparkozásra nekünk teljesen megfelelt. 10 körül érkeztünk oda, és mindenkit nagy izgatottság kerített hatalmá-ba.Lelkesen szaladtunk a hintákhoz, mindent kipróbáltunk: szabadesés, hul-lámvasút, vizes csúszda, traktorozás, hajó, lánchinta… nagyon jó, és kimerí-tő volt. Neusiedlersee – Familienpark: örök emlék mindenki számára. Hazafele még bementünk a Sopron Plázába, végül 6-kor végle-gesen elhagytuk a várost, és 6 órás út után hajnali 1 körül érkeztünk az iskolánk elé.

Nagyon szép emlékekkel gazdagodtunk, és köszönjük Posgay Erzsébet osz-tályfőnökünknek, hogy bevállalta velünk ezt a két napot.

Page 75: Évkönyv 2011 - turr.hu

KIRÁNDULÁSOK, TURISZTIKAI NAP

75. OLDAL

Péntek délután indultunk Keszthelyre. Az odafelé úton, Siófokon megálltunk, ahol az első csoportképeinket el is készítettük. Keszthelyen elmentünk a Balaton partra körülnézni, majd a szálláson egy picit még beszélgettünk, kártyáztunk. Másnap a közös reggeli után egy sétára indultunk a városba. Megnéztük kívülről a Festetics-kastélyt, majd a szökőkútnál megint csoportképeket készítettünk. Ezután elmentünk a Vasútmodell-és Vadászati Kiállításra, ami egy nagy múzeumban volt megtekinthető. Nagyon érdekes volt. A múzeum füves udvarán elfogyasztottuk az ebédünket, majd a Szigli-geti Vár felé vettük az irányt. Hosszú utat tettünk meg, hogy felérjünk a várhoz, és a meleg miatt az osztály nagy része jégkását vásárolt. Gyönyörű volt innen a kilátás, mindenki élvezte a sétát. Zánkai szállásunkon a vacsora után elmentünk sétálni a partra, majd a játszótéren és a nagyszínpadon szó-rakoztunk egy kicsit

Reggel, amikor felkel-tünk, megreggeliz-tünk, és elmentünk megnézni a Hegyestű nevű sziklát. Amikor odaértünk, pechünkre elkezdett esni az eső, de azért hősiesen megmásztuk. Fent újabb osztálykép ké-

szült. Az eső továbbra is esett, ezért a Kőtengert már nem tudtuk megnézni, így hát Balatonfüreden betértünk egy plázába, ahol két órás szabadprogramot kaptunk. A buszra visszatérve megebédeltünk, és elindultunk haza. Az úton mindenki aludt, mert kifáradtunk a hegymászásban.

Köszönjük Lakner Mónika osztályfőnökünknek és Huzsvay Edit kisérőtanárunknak az eddigi legjobb osztálykirándulásunkat.

Page 76: Évkönyv 2011 - turr.hu

KIRÁNDULÁSOK, TURISZTIKAI NAP

76. OLDAL

A Malom Étterem Bowling pályáján használtuk fel azt az egy ajándék szabadnapunkat, amely az osztálydekorációs ver-senyében elért első helyezésünkért járt. Mindenki eljött, még az is, akit a lábán lévő gipsz ugyan akadályozott a játékban, de a fényképezésben szerencsére már

nem. Voltak köztünk teljesen kezdők és profik is, de mindannyian élveztük a játékot. A bowlingozás után pizzákat rendeltünk, amelyek ínycsiklandozóan finomra sikerültek.

Köszönjük iskolánk vezetőségének, a teremdekorációs verseny szponzorainak és Borsódiné Jaksa Éva osztályfőnökünknek, hogy lehetővé tették ezt a kel-lemes hangulatú programot.

Bajáról 7 órakor indult a vonat Jánoshal-mára a Király Lovastanyára. A jánoshalmi állomásról autókkal vittek minket a tanyá-ra. Ott kaptunk egy kis felvilágosítást a lehetőségekről:teniszezni,focizni: biliárdoz-ni, lovagolni, lovaskocsizni, és asztaliteni-szezni is lehetett. Mindenki szétszóródott a tanyán. Ebédidőben tüzet raktunk, megsü-töttük az ebédünket. A lovaskocsikat dél-után vettük igénybe.

Rengeteget beszélgettünk, így jobban meg-ismertük egymást. Sajnos ennek a napnak is vége lett. Nagyon jó visszagondolni a közös emlékekre: a lovaskocsin való összetömörülésre, a biliárdcsatákra, amik a fiúk között zajlottak,a kis lusta vadászgörényre, a földön fetrengős beszélgetésekre.

Ezért: Jövőre, Veletek, s Jakabné Bényei Erika tanárnővel ugyanígy!! ;)

Page 77: Évkönyv 2011 - turr.hu

KIRÁNDULÁSOK, TURISZTIKAI NAP

77. OLDAL

A turisztikai napon utunk a Békavárhoz vezetett, ahol csodás kis napot töltöttünk el. A reggeli találkozónk a Tescónál volt 8 órakor, ahova így-úgy, de min-denki odaért időre. Mikor odaér-tünk rögtön előkerültek a játé-kok. Ki sakkozott, ki pókerezett, ki pedig az uno rejtelmeibe mé-lyedt el. Később amikor már min-

denki azon izgult mikorra lesz ebéd, Járai József tanár úr elkezdte főzni a csirkepörköltet. A fiúk hagymapucolása szenzációs volt. Olyannyira, hogy a lányok amint meglátták őket, inkább átvették tőlük a bonyolult feladatot. Délre elkészült a várva várt étel. Mindenki borzasztóan éhes volt már, így a csirkepörköltnek még egy cseppje sem maradt a bográcsban. Ebéd után még kipihentük az egész nap fáradalmait, beszélgettünk, sziesztáztunk, majd összepakoltunk és 3 óra körül mindenki elindult hazafelé.

2011.május 31-én az Eötvös József Főiskolán egy előadást hallgatunk meg a magyar hajózás történetéből, majd lesétáltunk a Sugóra a Lajta hajómúzeum-

hoz. A tárlatvezető bemutatta a hajót és rengeteg információt adott a XIX. és XX. század hadihajóiról. Megtekinthettük a hajó belsejében az alvóhelyi-ségeket, ágyútárolókat, a ka-zánházat és a kapitány szobá-ját is. Felmehettünk a hajó fedélzetére, ahol megismerked-

tünk a hajó ágyúival, fegyvereivel, amit ki lehetett „próbálni”, majd a vezérlő-tornyot néztük meg. A „próbálgatás” közben a hajó jelentős hadieseményeiből és történetének érdekességeiből hallgattunk meg válogatást.

Kísérőtanár Posgay Erzsébet tanárnő volt.

Page 78: Évkönyv 2011 - turr.hu

KIRÁNDULÁSOK, TURISZTIKAI NAP

78. OLDAL

Először Zengővárkonyra mentünk be, ahol megnéztük a Tojásmúzeumot. Szebbnél szebb tojásokat láttunk és sok érdekes dolgot tudtunk meg a hímes tojás készíté-séről. Utána elfoglaltuk a szállást és ké-sőbb elindultunk a cseppkőbarlanghoz,

Abaligeten. Odafelé az erdőn vágtunk át, visszafelé az úton jöttünk. Fárad-tan értünk vissza, ahol pihentünk kicsit, majd elkezdtünk készülődni a vacso-rára, ami nagyon finomra sikerült. A vacsorát együtt ettük meg. Egy kis idő múlva elkezdődött a vetélkedő. Volt fejtörő, lufi fújás és ugrókötelezés. Utá-na mindenki visszament a szobájába, voltak, akik beszélgettek, twistereztek. Másnap reggel csináltunk reggelit és bementünk Pécsre. Ott megnéztük a várost kisvasúttal. Ezt követte az ebéd,sajnos elkezdett szakadni az eső, megvártuk, míg kicsit csitul, majd elindultunk a buszhoz. A plázába men-tünk, ahol moziztunk és vásároltunk. Köszönjük Szécsi Andrea osztályfőnö-künknek ezt a kirándulást.

Péntek reggel vonattal indultunk útnak Nagymányokra és bő fél óra alatt ott is voltunk. Osztály-főnökünk, Huzsvay Edit tanár-nő és kísérőnk Szabadiné Bartek Zsuzsanna tanárnő társaságá-ban indultunk el a körülbelül 3 órás és 12 km-es túraútnak. Ele-inte a tűző napon a sok zöld között gyalogoltunk, majd beértünk az erdőbe, ahol a jeleket követve csorgó patakokon keresztül nagy,meredek dombokon át elértünk az út ¾ részéhez, ahol leültünk pihenni. Miután feltöltődtünk energiával folytattuk a maradék utat, s naptól izzadva gyalogoltunk. Már beértünk Váraljára, ahol még várt ránk egy hosszabb táv, egészen a falu végéig, ott volt a vonatállomás. Odáig viszont még egyszer megálltunk egy játszótéren, s valamennyien kifeküdve pihentünk. A gyakorlott túrázó tanárnők pedig már a következő túrát tervez-ték….

Page 79: Évkönyv 2011 - turr.hu

KIRÁNDULÁSOK, TURISZTIKAI NAP

79. OLDAL

Tanítás után indult teljes létszámmal osztályunk egy Soltvadkert melletti táborba. Kísérőkként Grófné Sándorfi Anikó osztályfőnökünk és fia jött ve-lünk. Remek időnk volt, ezért a szabadban főztük a vacsorát. Az éjszakára

pár fiú bátorságpróbát szerve-zett, ahol egy rejtélyesen eltűnt osztálytársunkat kellett megke-resni a vaksötétben. Másnap reggel paintballozni indultunk, ahol osztályfőnökünk is kipró-bálta magát. Itt néhányan úgy gondolták, hogy eljött az idő, hogy bosszút álljanak a magyar egyesekért. Pár óra lövöldözés

után elgyalogoltunk a vadkerti tóhoz, ahol vízibicikliztünk. Ez mindenkinek nagyon bejött. Aztán egy jó hosszú út következett, a tábortól a vadkerti fagyizóig. A fiúk roppant hősiesen cipelték a saját és a lányok csomagjait is. Végül pár órát eltöltöttünk a fagyizónál és hazaindultunk. Első osztályki-rándulásunk emlékezetesre sikerült.

Tanárok: Sári Éva, Szauter Erika (osztályfőnök)

Érkezés: Dusnok szabadidő-parkba a Vajas mellett, ahova busszal, autóval, ill. akik a kö-zelben laktak, motorral vagy kerékpárral jöttek.

Étkezés: Ebédre krumplipapri-kást készítettünk, desszertként egy osztálytársunk anyukája sütött nekünk palacsintát.

Programok: kártyázás, társasozás, beszélgetés, ladikozás. Utóbbit egy osz-tálytársunk csónakjával tettük.

Page 80: Évkönyv 2011 - turr.hu

KIRÁNDULÁSOK, TURISZTIKAI NAP

80. OLDAL

Idén az átlagos osztálykirándu-lástól eltérően az iskola termébe „kirándultunk”. Úgy adódott, hogy nem mentünk távolabb pénzspórolás végett, inkább jövőre egy nagyobbra, több na-posra gyűjtünk.

19:30-kor érkeztünk, rövid köz-vélemény- kutatás után megrendeltük a pizzákat, s míg arra vártunk, hogy kihozzák addig kártyáztunk, mások pedig a tornateremben fociztak vagy épp gitároztak. Miután jóízűen elfogyasztottuk a vacsorát, desszertnek pogácsát és süteményt ettünk. Éjfél környékén megágyaztunk. Miután mindenki ké-nyelembe helyezte magát,indulhatott a filmezés.

Éjszaka a vihar is elért minket így a villámlások, mennydörgések között még izgalmasabb volt a bennalvás. 3 óra körül „villanyoltás” volt, ám voltak, akik egészen világosodásig csacsogtak. 6 körül már mindenki felkelt és össze is pakoltunk. Lehet, hogy nem volt egy múzeumban, városnézésben gazdag ki-rándulás, mégis egy klassz emlék marad ez este. Külön köszönet Szécsi And-rea tanárnőnek és Huzsvay Edit osztályfőnökünknek, akik vállalták velünk a közös bennalvást.

Az idei évben Szegeden és Mórahalmon töltöttünk Szittyai Melinda osztályfőnö-künkkel két napot. Péntek reggel indul-tunk, és még a délelőtt folyamán megtekin-tettük a Szegedi Egyetem Informatika Karának gondozásában az Informatikai Gyűjteményt. Délután a sétáló utcában közös fagyizás, majd a szállás elfog-lalása következett. Rövid pihenő után indultunk a Vadasparkba, majd esti programként plázázás és mozizás következett. Szombaton átutaztunk Mó-rahalomra, és az Erzsébet-fürdőben strandolással töltöttük az egész napot. Szerencsénkre gyönyörű idő volt…

Page 81: Évkönyv 2011 - turr.hu

KIRÁNDULÁSOK, TURISZTIKAI NAP

81. OLDAL

Tóthné Ádám Barbara osztály-főnökünk kíséretével vonattal Vajtára utaztunk. Az utazás jó hangulatban telt, sokat beszél-gettünk, nevettünk. A vajtai vasútállomásról a csomagokkal és a több kiló előre beáztatott babbal megterhelve körülbelül 3 km hosszú gyaloglással értük el szálláshelyünket, egy régi úttörő tábort. A tábor elfoglalása után rögtön neki-láttunk a babgulyás megfőzésének. A csapat cserkész tagjai villámgyorsan tüzet raktak, és két – három óra elteltével már kanalazhattuk is a finom ebé-det.

A délután beszélgetéssel, játékkal telt. Volt activity, twister, megismerked-tünk a Bang elnevezésű társasjátékkal, kártyáztunk. Voltak, akik a szabad-ban tollasoztak (amíg volt tollaslabda), játszottak. Sötétedés után újból tüzet raktunk, és sütögetésbe fogtunk. Szalonnát, kolbászt, hagymát, virslit sütöt-tünk, és jóízűen falatoztunk. A társaság jó része reggelig beszélgetett, ját-szott, kevesen töltötték alvással az időt. Másnap a délutáni vonatindulásig ismét játszottunk, felkészültünk az újabb gyalogtúrára az állomásig. A vona-ton már csendesebbek voltunk, elfáradtunk a kirándulásban.

Reggel indultunk Mórahalomra a fürdőbe. Alig vártuk, hogy végre odaérjünk, mert sajnos ülőhely a buszon nem jutott min-denkinek. Szerencsénk volt, mert az idő kedvezett nekünk,

délre már egész meleg lett, így nem fáztunk a nagymedencében sem. A fiúk elkezdtek ugrálni, majd a lányok is követték őket, leginkább szaltókkal meg „bombákkal”. Kipróbáltuk az összes kinti fürdési lehetőséget, csúszdákat, de a legjobban a vizifoci tetszett. Annyira, hogy Pál Ágnes osztályfőnök még egyszer befizetett minket. A focista fiúk próbáltak cselezni, ami azt eredmé-nyezte, hogy estünk-keltünk és nagyon sokat nevettünk saját magunkon. Jó móka volt. Délutánra már elfáradtunk, a buszon elaludtunk, volt, aki csak Baja előtt ébredt föl.

Page 82: Évkönyv 2011 - turr.hu

SZAKKÉPZÉS

82. OLDAL

A TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA KÉPZÉSI

AJÁNLATA

A képzés megnevezése A képzés szintje A képzési idő

Közgazdasági szakmacsoport

Számviteli szakügyintéző felsőfokú 2 év

Pénzügyi szakügyintéző* felsőfokú 2 év

Banki szakügyintéző * felsőfokú 2 év

Pénzügyi-számviteli ügyintéző középfokú 2 év

Statisztikai és gazd. ügyintéző középfokú 1 év

Informatikai szakmacsoport

Inf. statisztikus és gazd. tervező felsőfokú 2 év

Multimédia-fejlesztő emelt szintű 2 év

Internetes alkalmazásfejlesztő emelt szintű 2 év

Gazdasági informatikus* emelt szintű 2 év

Ügyviteli szakmacsoport

Ügyintéző-titkár* emelt szintű 2 év

Idegen nyelvi titkár emelt szintű 2 év

Kereskedelem-marketing szakmacsoport

Marketing- és reklámügyintéző* középfokú 1 év A *-gal jelölt képzéseket indítottuk el ebben a tanévben

Felsőfokú szakképzést az iskola a Budapesti Gazdasági Főiskolával (a pénzügyi és a számviteli szakügyintéző, illetve a banki szakügyintéző képzés esetén) kötött együttműködési megállapodás alapján folytatja. A tanév két félévén belül a szorgalmi időszak hossza 15 hét, a vizsga-időszak hossza 4 hét. A szakképesítő bizonyítványt szerzett tanulók felsőoktatási intézménybe történő felvételekor azok az intézmények, amelyek befogadó nyilatkozatot adnak, a türrös osztályzatokkal szer-zett kreditértékeket az alapképzésben beszámítják.

Page 83: Évkönyv 2011 - turr.hu

SZAKKÉPZÉS

83. OLDAL

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A képzési szintek (középfokú, emelt szintű, felsőfokú) a szakmai oktatás „nehézségi fokát” is jelzik. A képzés isko-larendszerben, nappali tago-zaton zajlik. A tanórák egy részét – elsősorban azokat, amelyekből a szakmai elő-képzettséggel rendelkezők felmentést kapnak – délután (8-9. órában) tartjuk.

Minden tanuló jogosult diákigazolványra. A jogszabályokban rögzítet-tek szerint jár a családi pótlék. Kollégiumi elhelyezést a város kollégi-umában tudunk biztosítani.

A felsőfokú szakképzésre járók diákhitelt is igényelhetnek.

Kérelemre felmenthető a tanuló egyes tantárgyakból, illetve egyes tantárgyak bizonyos, előre meghatározott témaköreinek óralátogatá-sa alól, ha azonos ismeretanyagot tartalmazó tantárgyakat tanult és annak eredményességét bizonyítvánnyal igazolni tudja.

A szakképző évfolyamokon legalább heti 3 órában szakmai idegen nyelvet oktatunk. A szakma sajátosságai miatt az informatika szakma-csoportban angolt tanulnak, a többi szakmánál a tanulók az angol vagy a német nyelv közül választhatnak. Az idegen nyelvi követelmé-nyek teljesítése érdekében javasoljuk, hogy olyan nyelvet válasszanak a jelentkezők, amelyből érettségiztek.

A továbbtanulni szándékozók figyelmét felhívjuk arra, hogy az emelt szintű és a felsőfokú Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképe-sítések megszerzése többletpontot ér a szakirányú felsőoktatásban való felvételinél. Az általunk oktatott szakmák mindegyike OKJ-képzés.

Page 84: Évkönyv 2011 - turr.hu

SZAKKÉPZÉS

84. OLDAL

SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYAINK A 2010/2011-ES TANÉVBEN

PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ (55 343 01 0010 55 04)

A számviteli/pénzügyi szakügyintéző iskolai rendszerű akkreditált felsőfokú szakképesítést adó képzési forma. Célja, a vállalkozások részére olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak könyvvezetési, beszámoló készítési, értékelési, döntés-előkészítési, és az ehhez kap-csolódó tervezési, szervezési, ellenőrzési és pénzügyi feladatok ellátá-sára.

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ (55 343 01 0010 55001)

A banki szakügyintéző szakmai feladatához tartozik a banki hálózat egyes egységeinél az ügyintézők munkájának szervezése és irányítása, a banküzemben adódó feladatok önálló végrehajtása. Munkája során banki információt, adatokat gyűjt, nyilvántart és szolgáltat, elemzési feladatokat végez, az ellenőrzésekben közreműködik. Munkáját nagy-részt önállóan végzi.

Főbb feladatai: az ügyfelekkel való kommunikáció, a mindennapi ügy-félforgalomból adódó feladatok szervezése és elvégzése, pénztári és letétkezelési feladatok ellátása, közreműködés a pénzforgalmi, betéti, hitelezési, értékpapír-forgalmazási és deviza-üzletági tevékenységi területen.

GAZDASÁGI INFORMATIKUS (55 481 04 0010 54 01)

A képzés során a tanuló olyan szakmai ismereteket, szakmai készsé-geket sajátít el, amely alkalmassá teszi arra, hogy vállalkozások, in-tézmények alkalmazásában a következő feladatokat végezze: munka-szervezéssel kapcsolatos feladatok; projektek tervezése, értékelése; megvalósíthatósági tanulmány készítése; menedzsment feladatok végzése; számítógépet kezel, szoftvereket használ; informatikai isme-reteket alkalmaz; kiválasztja, üzemeli, felügyeli az információs rend-szert.

Page 85: Évkönyv 2011 - turr.hu

SZAKKÉPZÉS

85. OLDAL

WEBMESTER (54 481 03 0010 54 07)

A webmester intézi a webtartalom telepítését, gondoskodik a webtar-talmak megújításáról, ellenőrzi a tartalom szerkezeti megjelenését. Közreműködik tervezési, fejlesztési feladatokban, hozzáférési jogo-sultságot biztosít partnereinek, biztosítja az állandó elérhetőséget. Részt vesz a szolgáltatás biztonsági és funkcionális tervezésében. Fi-gyeli a munkájával kapcsolatos újonnan megjelenő technológiákat, trendeket.

ÜGYINTÉZŐ TITKÁR (54 346 01 0010 54 03)

Az oktatás célja kvalifikált menedzser típusú, önálló szervezőmunkára alkalmas szakemberek képzése. A tanulók megismerkednek a korsze-rű ügyvitel-technikai eszközökkel (számítógép, telefax, fénymásoló), s ezeket önállóan használják. Megtanulják az iratkezelés szabályait, képesek lesznek önállóan dokumentumokat készíteni, szerkeszteni. Megfelelő szóbeli és írásbeli kifejezőkészségük birtokában képesek gépíró, levelező és jegyzőkönyvvezető feladatok ellátására, jártasak a protokoll területén.

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (52 342 01 0000 00 00)

A marketing- és reklámügyintéző képes vállalkozások marketing- és reklám tevékenységének tervezésére, szervezésére, annak gyakorlati megvalósítására. Ezen belül piackutatással, piactervezéssel, reklám-mal és marketingkommunikációval kapcsolatos részfeladatok önálló ellátására, külső intézményekkel való eredményes kapcsolattartásra.

Rendelkezik alapvető gazdasági, vállalkozási, statisztikai, jogi ismere-tekkel, amelyek megalapozzák, kiegészítik a marketing- és reklámis-mereteket, illetőleg lehetővé teszik azok hatékony alkalmazását a gyakorlatban. Rendelkezik a tevékenység gyakorlásához szükséges kommunikációs képességekkel, megfelelő biztonsággal kezeli a kom-munikációt segítő eszközöket.

Page 86: Évkönyv 2011 - turr.hu

TANTESTÜLETÜNK ÉS DOLGOZÓINK

86. OLDAL

ISKOLAVEZETÉS ÉS TANTESTÜLETÜNK A-CS

Dr. Vuity Valéria Gombárné Szemelácz Mária

Gottlieb Gábor

Agyagási Anett Berger József Bartkóné

Szigecsán Réka

Borsódiné Jaksa Éva

Busa Mariann Csátaljay István

Page 87: Évkönyv 2011 - turr.hu

TANTESTÜLETÜNK ÉS DOLGOZÓINK

87. OLDAL

TANTESTÜLETÜNK D - HE

Daka Mónika Dékány Tímea Farkas Judit

Farkas Valéria Feketéné Nagy Ibolya

Grófné Sándorfi Anikó

Gugánné Tiszttartó Ágnes

Győri Judit Heckenberger Marianna

Page 88: Évkönyv 2011 - turr.hu

TANTESTÜLETÜNK ÉS DOLGOZÓINK

88. OLDAL

TANTESTÜLETÜNK HO – L

Horváthné Balykó Gyöngyvér

Huzsvay Edit Illés-Németh Lajosné

Lakner Mónika

Jakabné Bényei Erika

Járai József Kajtár Katalin

Király Beáta Kiss Klára

Page 89: Évkönyv 2011 - turr.hu

TANTESTÜLETÜNK ÉS DOLGOZÓINK

89. OLDAL

TANTESTÜLETÜNK O - SÁ

Ozvald Hajnalka Pál Ágnes Pánczél Gábor

Posgay Erzsébet Pumpné Bíró Ágnes

Reiter Judit

Révi Ramón Sári Éva Sárosi Magdolna

Page 90: Évkönyv 2011 - turr.hu

TANTESTÜLETÜNK ÉS DOLGOZÓINK

90. OLDAL

TANTESTÜLETÜNK SCH - SZÉCS

Szabadiné Bartek Zsuzsanna

Szabó Zoltán Szalainé Csáky Judit

Szarvas Miklós Szauter Erika Szécsi Andrea

Schmélné Janotka Ilona

Sörös Gergő Sponga Tünde

Page 91: Évkönyv 2011 - turr.hu

TANTESTÜLETÜNK ÉS DOLGOZÓINK

91. OLDAL

TANTESTÜLETÜNK SZEK - T

Tóthné Ádám Barbara

Tartsányi Gabriella Taskovicsné Imre Edit

Tóth Gabriella

Szittyai Melinda

Szesztrienka József Szigethyné Keller Katalin

Szekeres Gabriella

Page 92: Évkönyv 2011 - turr.hu

TANTESTÜLETÜNK ÉS DOLGOZÓINK

92. OLDAL

ISKOLAVEZETÉS

Igazgató: Dr. Vuity Valéria Igazgatóhelyettesek: Gombárné Szemelácz Mária Gottlieb Gábor Gazdasági vezető: Kislaki Istvánné

ÓRAADÓK

Bakos Csaba, Erdélyi Árpádné, Kissné Pálfi Ildikó, Klock Júlia, Kovács Gábor, Nagy Anita, Nagyházi Szabolcs, Pethő Attila, Sári Katalin, Szegner Anna Dr., Telkesné Bor Katalin, Tóth Zsolt, Vörös Henriette, Wittner Adrienn.

TARTÓSAN TÁVOL LÉVŐ DOLGOZÓK

Bartkóné Szigecsán Réka, Győri Judit, Sponga Tünde.

TECHNIKAI DOLGOZÓK

Bakó József karbantartó, Birkás Lászlóné takarító, Dózsai Zsoltné taka-rító, Eke Mária takarító, Ferencz Imre Pálné pénzügyi előadó, Gottlieb Orsolya oktatási asszisztens, Gyulai László rendszergazda, Hodovány Sándor gondnok, Horváth Józsefné portás, Komárcsevicsné Krizsák Ildi-kó könyvelő, Kőrösi Józsefné iskolatitkár, Pankhart Istvánné takarító, Pintér Zoltánné hivatalsegéd, Takács László György portás, Vörös István rendszergazda.

Elköszönve és sok éves munkájukat megköszön-ve búcsúzunk a nyugdíjba vonult technikai kolle-gáinktól: Bakó József karbantartótól és Pankhardt Istvánné takarítónőtől.

Nyugdíjas életükre jó egészséget és derűs éveket kívánunk!

Page 93: Évkönyv 2011 - turr.hu

TANÁRAINK VÉGZETTSÉGE ÉS A TANÍTOTT TANTÁRGYAK

93. OLDAL

TANÁRAINK VÉGZETTSÉGEI ÉS TANÍTOTT TANTÁRGYAIK

Agyagási Anett biológia szakos középiskolai tanár (biológia)

Bartkóné Szigecsán Réka angol nyelv szakos középiskolai tanár (gyesen)

Berger József matematika és fizika szakos középiskolai tanár (matematika, fizika, statisztika, gazdasági számítások)

Borsódiné Jaksa Éva angol nyelv szakos tanár (angol nyelv, szakmai angol nyelv)

Busa Mariann közgazdász tanár (gazdasági környezetünk, közgazdaságtan, tanirodai is-meretek, üzleti kommunikáció, PR és rendezvényszerve-zés, marketing, marketing gyakorlat)

Csátaljay István testnevelés szakos tanár (testnevelés)

Daka Mónika matematika és informatika szakos tanár, (informatika, informatikai alapismeretek, WEB progra-mozás, matematika)

Dékány Tímea közgazdász tanár (gépírás, ügyviteli alapismeretek)

Farkas Judit informatika, matematika, fizika szakos tanár (informatika, számítástechnika)

Farkas Valéria közgazdász tanár (Eu ismeretek, gazdálkodási ismeretek, gazdasági ismere-tek, gazdasági környezetünk, közgazdaságtan, marketing, tanirodai ismeretek, számvitel szervetés)

Feketéné Nagy Ibolya német nyelv szakos tanár, történelem szakos középiskolai tanár (német nyelv, társadalomismeret, történelem)

Gombárné Szemelácz angol nyelv szakos tanár, történelem szakos középiskolai tanár (angol országismeret, történelem)

Page 94: Évkönyv 2011 - turr.hu

TANÁRAINK VÉGZETTSÉGE ÉS A TANÍTOTT TANTÁRGYAK

94. OLDAL

Gottlieb Gábor matematika, földrajz és informatika szakos középisko-lai tanár (földrajz, informatika, matematika)

Grófné Sándorfi Anikó magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (magyar nyelv és irodalom)

Gugánné Tiszttartó Ágnes informatika szakos tanár (informatika, informatikai alapismeretek, projektirányí-tás, projektirányítás gyakorlat, programozás, HTML prog-ramozás)

Győri Judit közgazdász tanár (gyesen)

Heckenberger Marianna német nyelv, matematika és fizika szakos középiskolai tanár (fizika, matematika, német nyelv, szakmai német nyelv)

Horváthné Balykó Gyöngyvér angol nyelv szakos középiskolai tanár (angol, angol nyelvtan, szakmai angol)

Huzsvay Edit matematika szakos középiskolai tanár (matematika)

Illés-Németh Lajosné matematika és fizika szakos középiskolai tanár (fizika, matematika)

Jakabné Bényei Erika német nyelv, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (magyar, német nyelv, német kommunikáció, szakmai német nyelv)

Járai József matematika, fizika és számítástechnika szakos középisko-lai tanár (informatika, informatikai alapismeretek, gazdasági in-formatika, matematika)

Kajtár Katalin közgazdász tanár (adózási ismeretek, banktan, gazdasági környezetünk, hi-telbírálat, lakossági bankügyletek, nemzetközi pénzügyek, pénzügyek alapjai, pénzügyi piacok, pénzügyi számítások,

Page 95: Évkönyv 2011 - turr.hu

TANÁRAINK VÉGZETTSÉGE ÉS A TANÍTOTT TANTÁRGYAK

95. OLDAL

pénzforgalom szervezése, tanirodai ismeretek, üzleti gaz-daságtan, vállalkozások finanszírozása, vállalkozás-menedzsment, vállalkozások pénzügyi alapjai)

Király Beáta közgazdász tanár (általános menedzsment, emberi erőforrások, közigazga-tástan, minőségirányítás, minőségirányítási ismeretek, munkaszervezési ismeretek, rendezvényszervezés, szer-vezés, szervezési ismeretek, tanirodai ismeretek, viselke-déskultúra és kommunikáció)

Kiss Klára angol nyelv szakos középiskolai tanár (angol nyelv, szakmai angol nyelv)

Lakner Mónika angol nyelv szakos középiskolai tanár (angol nyelv, szakmai angol nyelv)

Ozvald Hajnalka angol nyelv szakos középiskolai tanár (angol nyelv)

Pál Ágnes magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (kommunikáció, magyar nyelv és irodalom, pszichológia, prezentáció és íráskészség)

Pánczél Gábor közgazdász tanár (gépi könyvelés, pénzügyi számvitel, statisztika, számvi-tel, tanirodai ismeretek, üzleti gazdaságtan, vállalat gaz-daságtan és menedzsment)

Posgay Erzsébet német nyelv és irodalom és informatika szakos kö-zépiskolai tanár (gazdasági informatika, informatika, informatikai alapis-meretek, német nyelv, szakmai német nyelv)

Pumpné Bíró Ágnes német nyelv szakos középiskolai tanár (német nyelv)

Reiter Judit magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (magyar nyelv és irodalom)

Révi Ramón angol nyelv szakos középiskolai tanár (angol nyelv, angol kommunikáció, angol országismeret, szakmai angol nyelv)

Page 96: Évkönyv 2011 - turr.hu

TANÁRAINK VÉGZETTSÉGE ÉS A TANÍTOTT TANTÁRGYAK

96. OLDAL

Sári Éva matematika-fizika szakos tanár (gazdasági informatika, informatika, matematika, számí-tástechnika, táblázat-és adatbáziskezelés)

Sárosi Magdolna német nyelv szakos középiskolai tanár (német nyelv, szakmai német nyelv)

Schmélné Janotka Ilona magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (magyar nyelv és irodalom)

Sörös Gergő informatika szakos mérnöktanár (gazdasági informatika, informatika, informatika alapjai, informatika alapgyakorlatok, informatika gyakorlatok, számítástechnika, web biztonság, web szerkesztés, web üzemeltetés)

Sponga Tünde magyar nyelv és irodalom és gyors- és gépírás szakos középiskolai tanár (gyesen)

Szabadiné Bartek Zsuzsanna történelem és francia szakos középiskolai tanár (francia nyelv, személyiségfejlesztés, történelem)

Szabó Zoltán közgazdász tanár (gazdasági ismeretek, könyvvitel, közgazdaságtan, köz-gazdaságtan alapjai, PR és rendezvényszervezés, taniro-dai ismeretek, üzleti gazdaságtan, vállalkozás gazdaság-tan és menedzsment alapjai, vállalkozási ismeretek)

Szalainé Csáky Judit magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (magyar nyelv és irodalom, társadalom ismeret, történe-lem)

Szarvas Miklós matematika-földrajz szakos középiskolai tanár (földrajz, matematika)

Szauter Erika gyors- és gépírás, magyar nyelv és irodalom szakos kö-zépiskolai tanár (dokumentumkészítés, gépírás, levelezés, prezentáció és íráskészség, titkári ismeretek, ügyviteli alapismeretek,

Page 97: Évkönyv 2011 - turr.hu

TANÁRAINK VÉGZETTSÉGE ÉS A TANÍTOTT TANTÁRGYAK

97. OLDAL

ügyviteli ismeretek, ügyviteli szoftver-és dokumentumke-zelés)

Szécsi Andrea biológia és kémia szakos középiskolai tanár (biológia, kémia)

Szekeres Gabriella könyvtáros

Szesztrienka József közgazdász tanár (gazdasági környezetünk, könyvvitel, közgazdaságtan)

Szigethyné Keller Katalin angol nyelv szakos középiskolai tanár (angol nyelv, angol kommunikáció, magyar nyelv és iro-dalom)

Szittyai Melinda matematika és informatika szakos középiskolai tanár (gazdasági informatika, informatika, matematika)

Tartsányi Gabriella földrajz-testnevelés szakos középiskolai tanár, (földrajz, gyógytestnevelés, testnevelés)

Taskovicsné Imre Edit német nyelv szakos középiskolai tanár (német nyelv, német nyelvtan, szakmai német nyelv)

Tóth Gabriella történelem szakos középiskolai tanár (társadalom ismeret, történelem)

Tóthné Ádám Barbara közgazdász tanár (gazdasági ismeretek, gazdasági környezetünk, közgazda-ságtan, marketing alapjai, üzleti gazdaságtan)

Vuity Valéria Dr. közgazdász tanár (üzleti gazdaságtan)

Page 98: Évkönyv 2011 - turr.hu

KIEMELT MUNKÁÉRT KAPOTT JUTALMAK

98. OLDAL

Név 2010.

III.n.év 2010.

IV.n.év 2011. I.n.év.

2011. II.n.év.

Tanáraink Gombárné Szemelácz Mária + + + + Gottlieb Gábor + + + + Agyagási Anett + Berger József Borsódiné Jaksa Éva + + Busa Mariann + + Csátaljay István + + + Daka Mónika + Dékány Timea + + Farkas Valéria + + Feketéné Nagy Ibolya + + + + Grófné Sándorfi Anikó + + + + Gugánné Tiszttartó Ágnes + + + Heckenberger Marianna + + + Horváthné Balykó Gyöngyvér + Huzsvay Edit + + Illés-Németh Lajosné + + + Jakabné Bényei Erika + + + + Járai József + + Kajtár Katalin + + Király Beáta + + Kiss Klára Lakner Mónika + + + Ozvald Hajnalka + + Pál Ágnes + + + Pánczél Gábor + Posgay Erzsébet + + + Pumpné Bíró Ágnes + Reiter Judit Révi Ramón + + Sári Éva + Sárosi Magdolna +

Page 99: Évkönyv 2011 - turr.hu

KIEMELT MUNKÁÉRT KAPOTT JUTALMAK

99. OLDAL

Név 2010.

III.n.év 2010.

IV.n.év 2011. I.n.év.

2011. II.n.év.

Schmélné Janotka Ilona + + + Sörös Gergő + + + + Szabadiné Bartek Zsuzsanna + Szabó Zoltán + Szalainé Csáky Judit + + + + Szarvas Miklós + + Szauter Erika + + Szekeres Gabriella + Szécsi Andrea + + Szesztrienka József Szigethyné Keller Katalin + + Szittyai Melinda + + Tartsányi Gabriella + + + + Taskovicsné Imre Edit + + Tóth Gabriella + + + Tóthné Ádám Barbara + + + Technikai dolgozóink Kislaki Istvánné + + + + Bakó József + Balázsné Csányi Angéla + Birkás Lászlóné + Dózsai Zsoltné + Eke Mária + Ferencz Imre Pálné + + + Hodovány Sándor + + + Horváth Józsefné + Komárcsevicsné Krizsák Ildikó + + + Kovács Áron Dezső + Kőrösi Józsefné + + + Pankhart Istvánné + Pintér Zoltánné + Takács László György + Vörös István +

Page 100: Évkönyv 2011 - turr.hu

PORTRÉ

100. OLDAL

35 év. Leírva és kimondva is sok, de szerencsére nem így élem meg. Az idő nagyon relatív, és úgy érzem, még sok tartalmas év vár rám.

Ez idő alatt sok minden történt velem szakmailag is és a családomban is.

1976-ban kezdtem a Türrben dolgozni, orosz-testnevelés szakos tanárként. Hogy miért válasz-tottam ezt a pályát? Talán szülői indíttatásból, talán mert a tanáraim is ezt támogatták, és ami a legfontosabb, én is úgy láttam, ez nekem való lesz.

Orosz-testnevelés szakon végeztem, de igazán a német-testnevelés szakos szerettem volna lenni, de akkor Szegeden nem indult ez a szak, várni pedig nem akartam. És milyen az élet? Most németet tanítok, mert a politikai, gaz-dasági változások miatt az oroszt „eltörölték”, és helyette elvégeztem a német szakos tanárit. Tehát 20 évvel később, 1996-ban lettem németes.

Az évek során sok minden változott az oktatásban és a tanulók hozzáállásá-ban is. Pozitív gondolkodású vagyok, igyekeztem és igyekszem megfelelni és elsajátítani az új dolgokat. Nem könnyű a mai fiataloknak, sok az ismeret-anyag, amit meg kell tanulniuk, de mentálisan sokan nincsenek felkészülve és hiányzik az akaraterő, a motiváció.

Munkám során igyekszem támogatni, biztatni őket, hogy a kellő szorgalommal elérhetik céljaikat. Lehet, hogy nem azonnal, lehet, hogy évek múlva, de ehhez saját magukat is meg kell ismerniük, hogy mire képesek. Mert hibás önértékeléssel sok kudarc érheti őket.”

SINKOVITS MELINDA 11.E MUNKÁJA

Taskovicsné Imre Edit

Page 101: Évkönyv 2011 - turr.hu

PORTRÉ

101. OLDAL

„Kicsit félve tekintettem az első tanév elé, különö-sen tartottam a sok új arctól és névtől, hogy mikor-ra fogom megjegyezni őket. Izgatottan vártam azt is, hogy hogyan fogok kijönni a kollégákkal és per-sze a diákokkal.

De a félelmek hamar elmúltak, a diákokkal sikerült megtalálnom a közös hangot. A kisebb létszámú csoportokban lehetőségem nyílt a személyiségüket is feltárni: sok mindent megértettem a viselkedésükkel és a tanulmányi eredményeikkel kapcsolatban.

Nagy örömmel láttam, hogy az első versenyzőim máris szép eredményeket értek el háziversenyen, az első érettségizőim szorgalmasan készülve jól vették az akadályokat, az első vizsgázóim eredményesen teljesítették a szakmai vizsgáikat.

Nem kis büszkeséggel töltött el, amikor meghallottam az első diák szájából azt a mondatot, hogy idén szerették meg a nálam tanult tantárgyat. Büszke vagyok azon diákok teljesítményére, akik az első félévhez képest nagyon sokat javítottak a tanév végére.

És a nagy költői kérdés, hogy mit is vártam ettől a tanévtől? Nehéz lenne megmondani, inkább megmutatom, hogy mit kaptam:

Adrenalint Barátságot Csoportokat Diákcsínyt Engedetlenséget Facebook jelöléseket Gúnyolódást Hiányzást Igazolást Jóindulatot Könnyeket Limonádét

Megbecsülést Nevetést Osztályokat Összetartást Problémákat Reményt Szeretetet Tapasztalatot Udvari felügyeletet Vidámságot Zh-kat”

Busa Mariann

Page 102: Évkönyv 2011 - turr.hu

PORTRÉ

102. OLDAL

„Mi leszel, ha nagy leszel? Biztosan sokak számá-ra ismerős a kérdés. Jómagam 2010 augusztusáig csak remélni mertem, hogy megvalósíthatom az elképzelésem és taníthatok.

Mivel augusztus utolsó napjaiban váratlanul kap-tam meg a lehetőséget, hogy ebben az iskolában helyezkedjek el, nem volt sok időm felkészülni lelki-leg az első napokra. Kicsit félve gondoltam az isko-

lakezdésre, hiszen ezelőtt még sosem tanítottam – leszámítva az egy hónapos egyetemi gyakorlatot.

Hogy mit is vártam? Nehéz kérdés. Titkon reméltem, hogy minden olyan egy-szerű lesz, ahogyan azt annak idején, az egyetemen elképzeltem. Bárcsak ismertem volna már akkor Saint-Exupéry Fohászát: „Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!”

Azt mondják, ott találja meg az ember a helyét, ahol több jót kap, mint rosz-szat. Ez alapján azt hiszem, én itthon vagyok.

Az első akadályok, amelyeket az aktív ellenállók állítottak az osztály elé, igen hamar jelentkeztek; ám azt hiszem, több-kevesebb sikerrel túllendültünk az első buktatókon. Bár a magyar nyelv és irodalom egy gazdasági iskolában nem népszerű tárgy, mégis sikerült a diákok nagy részével megtalálni a közös hangot. Örömmel tapasztaltam, hogy vannak, akik szívesen olvasnak, írnak történeteket, sőt verseket is. Ennek köszönhetően a tanévzáró műsorának összeállításakor bátran támaszkodhattunk a gyerekek munkáira.

Nagy erőt adnak azok a kedves és biztató szavak, amelyeket a tanulók sze-mélyesen nekem mondanak vagy a hátsó padban dünnyögnek el.

Összességében úgy érzem, nehéz év volt az idei - talán nehezebb, mint vártam; de ezzel együtt sokkal szebb és élménydúsabb is. A sok munka, a tanórai har-cok meghozzák eredményüket. Hálás vagyok a vidám hangulatú órákért és a küzdelmes napokért, a szúrós és a támogató tekintetekért, az elismerésért és az építő jellegű kritikákért egyaránt.

Csak remélni tudom, hogy az érzés kölcsönös.”

Reiter Judit

Page 103: Évkönyv 2011 - turr.hu

PORTRÉ

103. OLDAL

„A 2010/2011-es tanévtől lehetőségem adódott középiskolában is tanítani, legmagasabb óraszám-ban itt, a Türr István Gazdasági Szakközépiskolá-ban.

Nagy lelkesedéssel vállaltam az új munkahelyet és az ezzel járó kihívásokat. Mivel az iskola fő profil-ja a közgazdaságtan, nem voltak illúzióim: sok, lelkes a biológia iránt olthatatlan tudásvággyal

rendelkező tanulóra nem számítottam.

Ennek ellenére értek kellemes csalódások. Kis számú, de annál érdeklődőbb diákhoz volt szerencsém a tanévben, nem csak az érettségire készülők között, de az alsóbb évfolyamokon is, ami egy tanárnak mindig ad újabb lendületet. Év elején egyáltalán nem számítottam arra, hogy Türrös diákkal fogunk eljutni egy nemzetközi biológia verseny döntőjébe, ahol csak egy helyezés választ majd el a győzelemtől.

A tantestület már kezdetben kedves és befogadó volt. Az első benyomásaim nem változtak negatív irányba. A Türrös taná-rok segítőkészek, nyitottak, jó humorúak. A tantestületi kirándulások nagyon kelle-mesek voltak.

Összességében számomra ez egy nehéz tanév volt. Viszont jó néhány értékes kol-légával és tanulóval „lettem gazdagabb” szeptember óta, köszönhetően a Türr Ist-ván Gazdasági Szakközépiskolának.”

SINKOVITS MELINDA 11.E MUNKÁJA

Agyagási Anett

Page 104: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

104. OLDAL

Szécsi Andrea osztályfőnök

Ágoston-Császár Enikő

Andrasity Anita

Antal Imre

Berta Boglárka

Czár Valentin

Csátaljay Martin

Deli Leila

Dujmov Zsanett Edina

Fehér Dorina

Forgó Nóra

Füri Zsuzsanna

Gömör Gábor

Kamenszky Tamás

Kelle Karolina

Keller Máté

Kiss Enikő

Kocsner Kornélia

Lakatos Helga

Lázár Róbert

Márity Gréta

Maros Rudolf

Molnár Csilla

Nagy Tamás

Pék Máté

Rajnai Áron

Rigó Regina Mónika

Schulteisz Bence

Szabó Renáta Erika

Székely Bianka

Szűcs Rebeka

Taba Kevin

Turcsányi Gábor

Vass József

Vizi Attila

Page 105: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

105. OLDAL

Grófné Sándorfi Anikó osztályfőnök

Albert Alexandra

Bartakovics Anita

Bátyity Arnold

Bertics Dávid

Buják Bence

Czeller Claudia

Demeter Mirjam

Éles Ákos

Fehér Flóra

Gabler András

Gedovics Tamás

Habaz Leila

Hohn Gergő

Hunyák Blanka

Ivota Diána

Kelemen Bernadett Rozália

Kenyeres Erika

Kiss Nikolett Tímea

Kovács Szabina

Liptai Martin

Lukács Ákos

Mikló Richárd

Nébl Nóra

Parittya Tamás

Polyák Dániel

Posztronya Diána

Rozinka Petra

Sipos Bence

Szász Endre

Sziráczki Klaudia

Szluka Alexandra

Tóbiás Martina Franciska

Turi Szabina

Page 106: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

106. OLDAL

Heckenberger Marianna osztályfőnök

Bencsik Rebeka

Berger Beáta

Blázer János

Busa Zoltán

Csák Bence

Dóra Viktória

Fehér Melánia

Félix Márk

Glavatity Andor

Gyenis Ramóna

Hajnal Alex

Horváth Nikoletta

Jagicza Barbara

Juhász Csilla

Kákonyi Bianka

Király Erik Péter

Lakatos Gerda

Laki Imre

Mándoki Ivett

Márics Vivien

Matos Martin

Pálfi Viktor

Petres Raul Csaba

Pozsonyi Henrik

Rácz Patrícia

Ságodi Vivien

Szabó Ariel

Szőgyi Endre

Tomik Nicholas

Üveges Alexandra

Varga Ákos

Page 107: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

107. OLDAL

Jakabné Bényei Erika osztályfőnök

Agatity Kitti

Barta Benjamin

Benke Roberta

Böködi Erik

Farkas Miklós

Fehér Kitti

Galla Kata

Gáspár Tímea

Gulyás Bettina

Hegyi Enikő

Hidas Evelin

Hodován Dóra

Horváth Csenge

Jenei Levente

Kiss-Berta Zsófia

Kothencz Kornél

Kovács Gabriella

Milánkovits Krisztina

Mirza Zoltán

Müller Krisztina

Nagy Friderika

Nasz Dániel

Papdi Enikő

Pósa Balázs

Riesz Georgina

Sendula Viktória

Stadler Zoltán

Sutus László

Szabó Zsófia

Szalai Imre

Szerencsés Viola

Talabér Noémi

Tiszai Gabriella

Umenhoffer Fanni

Varga Barbara

Vas Evelin

Zakupszki Judit

Page 108: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

108. OLDAL

Pál Ágnes osztályfőnök

Ács Adorján

Árpád Zsolt

Balázs Benjámin

Balogh Niké

Bártfay Györgyi

Blahovits Nikolett

Császár Dániel

Csertő Szabolcs

Faddi Polett

Fehér Kármen

Futó János

Galántai László

Gharad Badria

Heibl Balázs

Karkus Amarilla

Kecskés Bence

Kenderesi Dorina

Klemm Nikolett

Kovács Zoltán

Kriskó Tamás

Matheisz Norbert

Nagy Tímea Csilla

Ofenbeher Heléna

Rácz Emília Katalin

Rasztik Farkas

Sebők Melitta

Sós Dávid

Stieber Roland

Strahl Balázs

Tóth Dániel

Török Ivett

Page 109: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

109. OLDAL

Szittyai Melinda osztályfőnök

Báránkó Tamás István

Baráth Zsófia Erzsébet

Bátyai Balázs

Bortos Valentina Tünde

Busa Tamás

Engelhardt Máté

Fáki Renáta

Fekete Anett

Gajdos Viktor

Gál Evelin

Gombás Péter

Horváth György

Jagicza Szilvia

Kancsár Adrienn

Kószó Krisztina

Kovacsev Balázs

Kubatov Jovánka Aranka

Mátyás Ferenc

Mészáros Csilla

Nagy Károly

Rácz Roland

Sipos Szilárd

Sörös Fanni

Szabó Regina

Szarka Balázs

Tandari Klaudia

Tronicsek Viktória

Varga Nikolett

Vida Krisztián

Weiner Brigitta

Page 110: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

110. OLDAL

Lakner Mónika osztályfőnök

Báló Fanni Mercédesz

Bárdos Balázs

Bergmann Péter

Costin Adél

Czégény Sára

Fábián Roland

Fabók Krisztián

Faludi Gábor János

Fekete Zita

Garami Fanni

Garbacz Anita

Gorjanácz Ágnes

Gozovics Petra

Horváth Márk

Kaposi Felícia

Karajkó Szabina

Konkoly Fanni

Kovács Petra

Laszinger László

Mayer Erik

Nemes Rita

Onódi Gábor

Radó Evelin

Sándor Dénes

Szabó Alex

Sziegl Dóra

Urbán Bálint

Váci Gitta

Varga Fanni

Vidákovics Karen

Page 111: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

111. OLDAL

Feketéné Nagy Ibolya osztályfőnök

Aladzsity Evelyn

Aladzsity Marietta

Áron Gábor

Czakó Attila

Fujsz Márió

Gertner Róbert

Hetényi Fanni

Illés István János

Kákonyi Róbert

Kancsár Tamás

Kapocsi Szandra

Katus Viktória

Kiss Dorottya

Kiss-Dógyi Daniella

Krix Patrik

Kujbus Ádám József

Lándori Tibor

Meizl Zsanett

Nagy Márk

Orsós Tamás

Paszterkó Márk

Petres Emma

Postpischl Vivien

Rácz Bíborka

Schveitzer Péter

Száraz Angyalka

Szőke Diána

Tüske Nikolett

Uglik Zoltán Tamás

Vidákovics Milán

Weszely Ernő Mihály

Page 112: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

112. OLDAL

Tóth Gabriella osztályfőnök

Ádám Damján

Bátyity Dominique

Béla Gergő

Béleczki Adrienn

Béleczki Nikolett Mónika

Bohacsek Laura

Bohos Tamás

Celuska Csongor

Csányi Evelin

Dévényi Richárd Miklós

Gura Csaba

Hegyi Orsolya

Hegyi Richárd

Hodován Gergő

Holczer Gergő

Horváth András

Keszthelyi Hunor Belián

Krasznai Nikolett Mária

Krix Ede

Manulek Gábor

Matauschek Vilmos

Németh Katalin Amália

Papp Fanni

Pázmány Tibor Imre

Pigniczki Krisztián

Posztronya Dénes

Ságodi Anita

Sárközi Alexandra

Suba Ágnes

Vida Kitti

Virág Leila

Page 113: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

113. OLDAL

Gugánné Tiszttartó Ágnes osztályfőnök

Bársony Máté Bolivár

Barta Helga

Berta Cintia

Blum József Márk

Csongor Szabolcs

Csordás Martin

Doszpod Balázs

Fehérvári Mariann

Fekete Izabella

Gál Balázs

Harcsás Dániel

Hosszú Ádám

Kardos Rita

Király Krisztina

Kmetovics Ákos Dániel

Láda Dávid

Majdanics Patrik

Marancsik Anita

Mondovics Ivett

Nagy Adrienn

Neszvecskó Dorina

Pastrovics Martin

Pataki Márk

Rácz Attila Ferenc

Rozsnyai Brigitta

Schoblocher Martina

Szalai Anita

Szombati Szabolcs

Taba Imre

Varga István

Vidákovics Gréta

Vígh Vanda

Page 114: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

114. OLDAL

Farkas Valéria osztályfőnök

Ádám Laura

Bognár Beáta

Csík Ramóna

Csonka Dóra

Csontos Brigitta

Erdő Norbert

Fekete Hargitta

Fülöp Katalin

Gábris Ferenc

Gémesi Melinda

Horváth Krisztina

Jakab Róbert

Kanyar Arnold

Kocsis Eleonóra

Kovács Réka

Kovács Tamás

Lógó Martina

Macsiták Judit

Markos Diána

Marusa Mariann

Mátyus Klaudia

Moldvai Kamilla

Molnár Barbara

Pap Evelin

Páprádi Eszter Rita

Pirisa Nikolett

Rátvai Tamás

Smalkó Nikolett Dzsenifer

Szauter Balázs

Szilágyi Gábor

Tölgyesi Piroska

Varnyu Romina

Vidák Szabolcs

Page 115: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

115. OLDAL

Szalainé Csáky Judit osztályfőnök

Benedek János

Diczenty Márk

Federer Brigitta

Fejes Erika

Frányó István

Halák Enikő

Hilcz Erik

Hornyák Brigitta

Jozic Eszter

Kalányos Katalin

Kiss Petra

Komán Attila

Laurinyecz Szilvia

Leirer László

Matoracz Annamária

Mérai Fruzsina

Nagy Bettina

Nagy Dóra

Oberst Tamás

Pastrovics Péter

Pintér Dániel

Rácz Mihály

Seregi Zsigmond

Stéhli Balázs

Szalontai Petra

Tóth Dzsenifer

Ujvári Lejla Delila

Varga Alfréd

Vedelek Edina

Vörös Máté

Zentai Effi

Page 116: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

116. OLDAL

Posgay Erzsébet osztályfőnök

Bozsó Rita

Felső Sándor

Gál Cintia

Horváth Ádám Zoltán

Kedves Ádám

Kiss Patrik

Kovács Ágnes

Kurucsó Réka

Lestyán Christopher

Lippert Edina

Marton Tímea

Marusa Mirtill

Mojzes Betti

Nagyfalusi Patrik

Novotnik Márk

Pálinkás Gabriella

Papp Bernadett

Pataki Péter

Piukovics Bálint Branko

Scherer Fanni

Schwan Alex

Tartsányi Péter

Tüske Dorina

Uvercsák Dávid

Page 117: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

117. OLDAL

Huzsvay Edit osztályfőnök

Báló Dávid

Balog Henrietta

Bencze Brigitta

Csermák Daniella

Erdélyi Péter

Fodor István

Hiezl Róbert

Kovács Dávid

Kovács Richárd

Kovács Zalán

Körmös Regina

Matkó Mariann

Mihálovits Gergő

Nagy Róbert

Nákity Richárd

Orosz Roland

Pataki Ákos

Rigó Csilla

Sinkovics Melinda Katalin

Ternák Dóra

Tresz Roland

Trudics Béla

Tusori Brigitta

Page 118: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

118. OLDAL

Schmélné Janotka Ilona osztályfőnök

Adorján Ádám

Ali Dávid

Bócsa Barbara

Borbély Roland

Bosnyák Zsolt

Czár Martin

Engert Kitti

Harcos Tibor Balázs

Heim Zoltán

Huszák Bálint

Jakubecz Vivien

Kamenszky Dávid

Katus István

Kemény Vivien

Komáromi Barbara

Krix Lajos

Menyhért Milán

Morvai Dániel

Oberst Krisztián

Óvári Hédi

Papincsák Gyöngyi

Papp Dániel

Schäfer Bettina

Strahl István

Szabó Lídia

Szalóki Bálint

Tomity Petra

Turi Tamás

Ultsch Dávid

Végi Nikolett

Veréb Dávid

Vízhányó Viktória

Page 119: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

119. OLDAL

Tartsányi Gabriella osztályfőnök

Altmann Balázs

Barth Dávid

Bogdán Angéla

Dezső Roland Gábor

Engi Tamás

Gyurinovits Nikolett

Hild Viktor

Hodován Edina

Hugyák Tamás

Kárpáti Jákob

Kecskési Roberta

Kelle István

Kiss Heléna

Kovács Cintia

Kovács Szilvia

Miklós Máté

Molnár Tibor Benjámin

Nagy Norbert

Neszvecskó Bettina

Otott-Kovács Mónika

Páncsics Petra

Papp Laura

Pokker Zsófia

Rácz Lívia

Schoblocher Petra

Sibinger Erik István

Sümegi Nelli

Szlavikovics Tünde

Ternák Sándor

Torma Szabolcs

Ujvári Richárd Arnold

Váczi Dávid

Varga Robin

Vidákovics Tánya

Virág Bertold

Vörös Nikolett

Page 120: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

120. OLDAL

Pumpné Bíró Ágnes osztályfőnök

Agócs Zsanett

Ambrus Mirella

Aranyi Sándor

Balázs Milán

Bársony Dániel

Barth Martin

Bévész Henrietta Mónika

Bocz Bella

Elmer Dóra

Gabler Vivien Alexandra

Hetényi Gergő

Horváth Andrea

Judák Erik

Kuthi Szabolcs

Molnár Cintia

Nagy Barbara

Orosvári Teréz Éva

Orovecz Andrea

Pertics Anett

Piukovics Anna

Princz Dzsenifer

Salamon István

Sziegl Martin

Tompa Dávid

Tóth Péter

Page 121: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

121. OLDAL

Járai József osztályfőnök

Borsódi Kitti

Buzási Luca

Csordás Hunor

Erdős Réka

Eszik Mariann

Faragó Zsanett

Földesi Roland

Gulyás Ferenc

Harnóczi-Lisztes Judit Anna

Jerszi Dániel

Kalmár Endre

Kiss János

Kovács Gergely

Lovas Ádám

Manulek Alexandra

Martinkó Zsófia

Pálföldi Vivien

Pécsi Viktor

Reinhardt Benjamin Timothy

Sárközi Viktor

Szepesvári Norbert

Szűcs Szimonetta

Tot Loretta

Újvári Anita

Varga Pál Márk

Zavaros Petra

Zórity Péter

Page 122: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

122. OLDAL

Taskovicsné Imre Edit osztályfőnök

Ádám Renáta

Albert Vivien

Bertalan Krisztián

Besír Barbara

Bölcskei Réka

Busa Anna

Buzder Gabriella

Csőke Márió

Dezső Sándor

Dujmov Alexandra

Faddi Gábor

Hajnal Karina

Hegyi Kinga

Ispánovits Máté

Jeszenszki Andrea

Kisföldi Viktor

Major Tímea

Mazug Ágnes

Puskás Petra

S. Nagy Alexandra

Sándor Zsolt

Steiner Petra

Szalai András

Szujer Adrienn

Tavaszi Gergely József

Tóth Viktória

Vert Orsolya

Page 123: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

123. OLDAL

Révi Ramón osztályfőnök

Baráth György

Bolvári Gabriella

Fekete József

Ferenc Marianna

Gardalits Daniella

Gatter Andrea

Horváth Tamás Dávid

Jilling Tamás

Kanizsai Cintia

Kiss Anita

Kovács Ákos

Kovács Dávid

Malesevits Viktor

Obádovics Dzsenifer

Orosz Petra

Pimbor Ádám

Rácz József Henrik

Schmidt Tamás

Schumacher Bettina

Somogyi Mónika

Szabó Patrik

Tóth Fruzsina

Turcsányi Zsolt

Vidákovics Patrik

Zentai Ákos

Page 124: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

124. OLDAL

Borsódiné Jaksa Éva osztályfőnök

Béleczki Zoltán

Dujmov Daniella

Felső Erzsébet

Holczer Dávid

Horváth Tamás

Kákonyi Dávid

Kolompár Barbara

Kovács Anett

Kovács Éva

Magyar Árpád

Pletikoszity Zsanett

Rózsa Dorottya

Schulcz Róbert

Szivák Miklós

Tóth Balázs

Trudics Imre

Varga Zsófia

Walter Mária

Page 125: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

125. OLDAL

Tóthné Ádám Barbara osztályfőnök

Balics Gergő

Bogárdi Beatrix

Fáth Bernadett

Fekete Nóra

Gedovics Attila

Gojtán Gina

Hofszang Kitti

Kovács Adrienn

Kőrösi Erika

Kubatov Vivien

Lajos Lejla

Madarász Dóra Eszter

Malik Ramóna

Nagy Gyöngyi

Nagy Kármen

Nagy Zita

Román Csaba

Schmidt Tímea Gertrúd

Schultz Alexandra

Svraka Réka

Szalai Ágnes

Szép Richárd

Page 126: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

126. OLDAL

Pánczél Gábor osztályfőnök

Beck Szabina

Czipfl Emese

Csernus Laura

Fabók Roland

Faragó Krisztina

Felső Márk

Frank Polett

Huszár Nóra

Huszti Dávid

Jankovics Evelin

Kapitány Andrea

Knetig Dávid

Kovács Mónika

Lőrincz József

Mojzes Tamás

Oszlánszki Bernadett

Pálföldi Alexandra

Páncsics Judit

Péter Balázs

Péter Gábor

Vancsik Barbara

Vancsik Virág

Page 127: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

127. OLDAL

Király Beáta osztályfőnök

Andrási Melinda

Balogh Martin

Bobek Bálint Sándor

Bödő Zsanett

Elmer Tibor

Engelhardt Dávid

Koteschel Alex Dávid

Kurucz Kitti

Lipokatity Csilla

Majkuth Diána

Maruzsa Nikolett

Mayer Odett

Molnár Kata

Nagy Dóra

Nemes Róbert

Nosztáni Márió

Onhausz Petra

Pusenszki Edit

Tóbiás Bálint

Page 128: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

128. OLDAL

Szauter Erika osztályfőnök

Bogdán Ibolya

Czár Ditta

Hodován Hédi

Kaponyás Melinda

Lakics Tünde

Mészáros Laura

Orsós Brigitta

Prauda Zsuzsanna

Puskás Anna

Putterer Tünde

Schmidt Ivett

Sebestyén Erika

Sétáló Patrícia

Sztanko Klaudia

Tóth Klaudia

Tóth Tímea

Waitz Kitti

Page 129: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

129. OLDAL

Sörös Gergő osztályfőnök

Barna Szabolcs

Berta Balázs

Csák Árpád Miklós

Engi Szabolcs

Herner Zsófia

Hetényi Énok

Juhász Dávid

Kacska Csaba

Kalocsai Róbert

Kecskés Gábor

Kispál Boglárka

Lajcsák Zoltán

Pálinkás Andrea

Papp Gergő

Rendek Róbert

Schneider István

Vörös Ádám

Page 130: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

130. OLDAL

Kajtár Katalin osztályfőnök

Aradi Zsolt

Barta Gábor

Burány László

Csepella Adrienn

Dági Roland

Doszkocs Viktor

Esztergomi Csilla

Fábián Barbara

Fekete Dóra

Ferkócza Anita

Hornyák Ádám

Horváth Eszter

Horváth Veronika

Kapocsi Marietta

Király Anita

Kohl Márton

Maráz Dániel

Milasin Anikó

Pollák Szandra

Rendek Alexandra

Schveibert Anita

Szabados Diána

Szabó Lívia

Szilaski Szilvia

Szűcs Viktor

Trszkits Anikó

Ujvári Ágnes

Virág Bence

Vörös Henriett

Page 131: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

131. OLDAL

Szabó Zoltán osztályfőnök

Bódi Vanda

Bohner Anikó

Farkas Bianka

Gatter Mária

Heiszki Éva

Jaksütz Rita

Jurinák Gréta

Király Szabolcs

Kovács Nikolett

Kőrösi Ágota

Kubovics Barbara

Matos Tímea

Milasin Márta

Recska Edit

Salamon Zsuzsanna Csenge

Schibalits Mariann

Sendula Erika Judit

Szabadkai Rebeka

Szabó Ramóna

Page 132: Évkönyv 2011 - turr.hu

OSZTÁLYAINK

132. OLDAL

Sári Éva osztályfőnök

Bognár Olivér Attila

Bohner Tamás

Felső Szabolcs

Fiegler Adrienn

Grébel Tamás

Gyenis Zorán

Hegyi Vendel

Horváth Gábor

Iván Krisztián Péter

Klein Tamás

Melcher Olivér

Nagy Renáta

Radó Gábor

Rajcsics Mihály

Szabadi László

Tölgyesi Máté

Varga Norbert

Page 133: Évkönyv 2011 - turr.hu

VERSENYEREDMÉNYEK

133. OLDAL

TANULMÁNYI VERSENYEK

Nemzetközi Ifjúsági Gépírásverseny /Bécs 7. hely: Csermák Daniella 11.E felkészítő tanár: Kissné Pálfi Ildikó

2011. évi gyorsíró-, gépíró- és szövegszerkesztő bajnokság országos 1. hely: Gatter Mária II.C felkészítő tanár: Szauter Erika országos 5. hely: Csermák Daniella 11.E felkészítő tanár: Kissné Pálfi Ildikó

Comenius projekt logo pályázat /nemzetközi 2. hely: Sinkovics Melinda 11.E felkészítő tanár: Lakner Mónika

Kitaibel Pál Biológia Verseny országos 2. hely: Tüske Nikolett 10.D felkészítő tanár: Agyagási Anett

2011. évi Országos karikatúra pályázat 1 hely: Sinkovics Melinda 11.E

OKTV továbbküldhető dolgozatok matematika: Hugyák Tamás 12.B felkészítő tanár: Huzsvay Edit informatika alkalmazói kategória: Trudics Imre 13.E, Kiss Petra 11.C felkészítő tanár: Posgay Erzsébet informatika programozó kategória: Hugyák Tamás 12.A felkészítő tanár: Daka Mónika

Tempus Közalapítvány Fülemüle informatika verseny második fordulóba jutott 3 diák: felkészítő tanár: Sári Éva

Page 134: Évkönyv 2011 - turr.hu

VERSENYEREDMÉNYEK

134. OLDAL

Ötök találkozója /Komló informatika csapatverseny 2. hely: Kujbus Ádám 10.D, Paszterkó Márk 10.D, Uglik Zoltán 10.D, Vidákovics Milán 10.D felkészítő tanár: Sári Éva gazdasági ismeretek csapatverseny 1. hely: Báló Fanni 10.C, Fábián Roland 10.C, Fekete Zita 10.C, Mayer Erik 10.C felkészítő tanár: Tóthné Ádám Barbara matematika csapatverseny 3. hely: Kelle István 12.B, Schumacher Bettina 13.D felkészítő tanár: hely angol nyelv csapatverseny 3. hely: Bársony Máté 11.A, Pap Evelin 11.B, Fodor István 11.E felkészítő tanárok: Ozvald Hajnalka, Szigethyné Keller Katalin német nyelv csapatverseny: Ispánovits Máté 13.C, Jozic Eszter 11.C, Nagy Bettina 11.C felkészítő tanár: Taskovicsné Imre Edit szavalóverseny 3. hely: Körmös Regina 11.E felkészítő tanár: Schmélné Janotka Ilona

Tanirodai kiállítás és vásár /Pécs csapatverseny 3. hely: Gyurinovits Nikolett 12.B, Kelle István 12.B, Kovács Cintia 12.B, Miklós Máté 12.B felkészítő tanár: Király Beáta

Bács-Kiskun megyei matematika verseny 1. hely: Torma Szabolcs 12.B felkészítő tanár: Heckenberger Marianna 2. hely: Tomik Nicholas 9.C, Sipos Szilárd 10.B felkészítő tanár: Heckenberger Marianna, Szittyai Melinda

Page 135: Évkönyv 2011 - turr.hu

VERSENYEREDMÉNYEK

135. OLDAL

Gordiusz Matematika tesztverseny megyei 2. hely: Tomik Nicholas 9.C felkészítő tanár: Heckenberger Marianna

Kenguru Matematika verseny megyei 7. hely: Szalai Imre 9.D felkészítő tanár: Huzsvay Edit

Idegen nyelvű szavalóverseny /Bányai Júlia Szakközépiskola angol nyelv: Körmös Regina 11.E felkészítő tanár: Lakner Mónika városi 3. hely német nyelv: Mojzes Bettina 11.D felkészítő tanár: Posgay Erzsébet

’The USA through my eyes’ címmel meghirdetett angol ország ismereti verseny /Szent László ÁMK csapatverseny városi 2. hely: Buzási Luca 12.D, Harcsás Dániel 11.A, Nagyfalusi Patrik 11.D, Pastrovics Martin 11.A felkészítő tanár: Ozvald Hajnalka, Szigethyné Keller Katalin

Idegen nyelvi kommunikációs verseny /Bányai Júlia Szakközép-iskola városi 3. hely: Mojzes Bettina 11.B felkészítő tanár: Posgay Erzsébet

Implom József helyesírási verseny megyei 5. hely: Turi Szabina 9.B felkészítő tanár: Grófné Sándorfi Anikó

Szép magyar beszéd verseny megyei 3. hely: Trudics Imre 13.E felkészítő tanár: Grófné Sándorfi Anikó

Csecsemőápolási verseny városi 3. hely: Felső Erzsébet 13.E, Czégény Sára 10.C, Horváth Márk 10.C felkészítő: Bálon Tünde védőnő

Page 136: Évkönyv 2011 - turr.hu

VERSENYEREDMÉNYEK

136. OLDAL

Katasztrófavédelmi verseny városi 1. és megyei 6. hely Deli Leila 9.A, Hajnal Alex 9.C, Ádám Laura 11.B Páprádi Eszter 11.B, Tölgyesi Piroska 11.B felkészítő tanár: Tartsányi Gabriella

HÁZI VERSENYEK

Szavalóverseny 1. Körmös Regina 11.E 2. Csermák Daniela 11.E 3. Horváth György 10.B

Szép magyar beszéd verseny 1. Trudics Imre 13.E 2. Schäfer Bettina 12.A 3. Gulyás Bettina 9.D

Helyesírási verseny 1. Turi Szabina 9.B 2. Pataki Ákos 11.E 3. Nagy Tímea 10.A

Történelem házi verseny 1. Jilling Tamás 13.D 2. Ferenc Marianna 13.D 3. Varnyú Romina 11.B 3. Baráth György 13.D

Német nyelvi verseny 9-10. évfolyam 1. Hajnal Alex 9.C 2. Kovács Gabriella 9.D 3. Aladzsity Marietta 10.D 11-12.évfolyam 1. S.Nagy Alexandra 13.C 2. Schoblocher Martina 11.A 3. Schäfer Bettina 12.A

Angol nyelvi verseny 9-10. évfolyam 1. Gharad Badria 10.A 2. Fekete Zita 10.C 3. Füri Zsuzsanna 9.A, 3. Baráth Zsófia 10.B 11-12.évfolyam 1. Dujmov Daniella 13.E 2. Strahl István 12.A 3. Varga Zsófia 13.E

Elméleti gazdaságtan 1. S.Nagy Alexandra 13.C 2. Kelle István 12.B 3. Somogyi Mónika 13.D

Marketing háziverseny 1. Judák Erik 12.C és Agócs Zsanett 12.C

Matematika 1. Horváth András 10.E (9.évf.) 1. Stráhl Balázs 10.A 1. Kiss Petra 11.C 1. Torma Szabolcs 12.B

Page 137: Évkönyv 2011 - turr.hu

VERSENYEREDMÉNYEK

137. OLDAL

SPORTEREDMÉNYEK

Országos Bajnokság quad KTM SX 505 motorral Kecel III. hely, Nyirád II. hely Lestyán Christopher 11.D

Lány kosárlabda városi döntő I., Megyei lány diákolimpia kosárlabda döntő II. hely, Kosárlabda országos elődöntő /Cegléd II.

Gorjanácz Ágnes 10.C Klemm Nikolett 10.A Kovács Cintia 12.B Kovács Szabina 9.B

Schoblocher Martina 11.A Schoblocher Petra 12.B Varga Zsófia 13.E

Városi fiú kosár kupa IV. hely, Jelkys kosárlabda Tavaszváró Kupa I.hely

Bohos Tamás 10.E Engi Tamás 12.B Erdélyi Péter 11.E Judák Erik 12.C

Komán Attila 11.C Sibinger Erik 12.B Trudics Imre 13.E Varga István 11.A

Teremfoci városi II. hely, Városi diákolimpia III. hely, Fenyőfa Kupa focitorna IV. hely Jelkys foci Tavaszváró Kupa III. hely

Bohos Tamás 10.E Engi Tamás 12.B Erdélyi Péter 11.E Judák Erik 12.C

Komán Attila 11.C Sibinger Erik 12.B Trudics Imre 13.E Varga István 11.A

Mezei futóverseny városi lány I. hely: Pertics Anett 12.C városi fiú II. hely: Bohos Tamás 10.E megyei fiú VI. hely: Bohos Tamás 10.E

Házi asztalitenisz bajnokság /fiú, lány I. hely: Onódi Gábor 10.C II. hely: Szabó Ariel 9.C

I. hely: Virág Leila 10.E II. hely: Hegyi Orsolya 10.E

Page 138: Évkönyv 2011 - turr.hu

ADATOK, STATISZTIKÁK

138. OLDAL

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYAINK OSZTÁLYFŐNÖKEI ÉS OSZTÁLYLÉT-

SZÁMOK

Osztály Osztályfőnök Létszám a tanév végén

9.D Jakabné Bényei Erika 38 fő 0. évfolyam

9.A Szécsi Andrea 35 fő 9. évfolyam

9.B Grófné Sándorfi Anikó 32 fő

9.C Heckenberger Marianna 32 fő

10.D Feketéné Nagy Ibolya 31 fő

10.E Tóth Gabriella 31 fő

10.A Pál Ágnes 29 fő 10. évfolyam

10.B Szittyai Melinda 30 fő

10.C Lakner Mónika 29 fő

11.D Posgay Erzsébet 25 fő

11.E Huzsvay Edit 23 fő

11.A Gugánné Tiszttartó Ágnes 33 fő 11. évfolyam

11.B Farkas Valéria 32 fő

11.C Szalainé Csáky Judit 30 fő

12.C Pumpné Bíró Ágnes 25 fő

12.D Járai József 26 fő

12.A Schmélné Janotka Ilona 32 fő 12. évfolyam

12.B Tartsányi Gabriella 36 fő

13.C Taskovicsné Imre Edit 27 fő

13.D Révi Ramon 25 fő

13.E Borsódiné Jaksa Éva 18 fő

Tanulólétszám a tanév elején: 621 fő Másik iskolából átiratkozott: 8 fő Kimaradt: 9 fő Év végén osztályozva: 616 fő

Page 139: Évkönyv 2011 - turr.hu

ADATOK, STATISZTIKÁK

139. OLDAL

SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK OSZTÁLYFŐNÖKEI ÉS OSZTÁLYLÉTSZÁMOK

Osztály Osztályfőnök Létszám a tanév végén

I.AB Tóthné Ádám Barbara 21 fő

I.AP Pánczél Gábor 21 fő

I.B Király Beáta 11 fő

I.C Szauter Erika 12 fő

I.D Sörös Gergő 10 fő

II.A Kajtár Katalin 26 fő

II.C Szabó Zoltán 18 fő

II.D Sári Éva 16 fő Tanulólétszám a tanév elején: 152 fő Kimaradt: 26 fő Év végén osztályozva: 126 fő

SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS, EMELT SZINTŰ FELKÉSZÍTÉSE, MÁSODIK

IDEGEN NYELV

11. évf. 12. évf. 10. évf. jelentkezései Szakmacsoportos oktatás Gazdasági 52 fő 52 fő 60 fő Informatikai 35 fő 45 fő 33 fő Kereskedelmi 24 fő 24 fő 35 fő Ügyviteli 21 fő 17 fő 7 fő Emelt szintű képzés Angol nyelv 30 fő 10 fő 21 fő Magyar nyelv és irodalom 9 fő 16 fő Matematika 20 fő 16 fő 18 fő Német nyelv 10 fő 11 fő 8 fő Történelem 17 fő 19 fő Közgazdaságtan 25 fő 11 fő 26 fő Második idegen nyelv Angol nyelv 35 fő 28 fő 10 fő Francia nyelv 12 fő 4 fő Német nyelv 16 fő 12 fő 17 fő

Page 140: Évkönyv 2011 - turr.hu

ADATOK, STATISZTIKÁK

140. OLDAL

JAVÍTÓ VIZSGÁK 2010. AUGUSZTUS VÉGÉN

Javító vizsgák száma: 76 A javító vizsgán nem jelent meg: 9 Sikertelen vizsgák száma: 22

OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK 2010. AUGUSZTUS VÉGÉN

jelentkezett sikeres Osztályozhatatlanság miatti: 4 4 Iskolaváltás miatt: gépírás 3 3 gazdasági környezetünk 2 2 biológia 4 4 Előrehozott érettségi miatt: történelem 1 1 informatika 9 9 angol nyelv 11 11 német nyelv 7 7

OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK A 2010/2011-ES TANÉVBEN

Iskolaváltás miatt: biológia 1 1 gazdasági környezetünk 4 4 gépírás 3 3 Magántanulói jogviszony miatt: 3 3 Osztályozhatatlanság miatt: 2 - Előrehozott érettségi miatt: informatika 5 5 angol nyelv 2 2 testnevelés 3 3

AZ ŐSZI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAKBAN SIKERES VIZSGÁT TETTEK

közép emelt történelem 1 angol nyelv 8 1 német nyelv 5 1 informatika 6 1

Page 141: Évkönyv 2011 - turr.hu

ADATOK, STATISZTIKÁK

141. OLDAL

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK TANTÁRGYI ÁTLAGAI A TANÉV VÉGÉN I.

léts

zám

/ o

sztá

lyoz

va

mag

yar

nye

lv

irod

alom

tört

énel

em

társ

adal

omis

mer

et

ango

l nye

lv

ném

et n

yelv

mat

emat

ika

ének

rajz

test

nev

elés

fizi

ka

föld

rajz

bio

lógi

a

kém

ia

info

rmat

ika

gép

írás

9.D 38 3,57 3,23 2,80 4,00 3,00 2,94 4,05

9.A 35 3,91 3,20 3,05 4,11 2,04 4,22 3,31 2,80 3,05 3,54 3,37 3,82 4,11

9.B 31 2,93 3,16 2,80 3,33 3,76 2,61 4,19 3,70 2,45 2,70 2,83 3,32 3,54 4,12

9.C 32 2,87 2,93 2,65 3,68 2,07 2,62 3,81 3,15 2,50 2,62 2,96 3,06 3,68 3,71

10.D 31 3,41 2,83 3,16 2,88 3,61 2,67 3,83 2,90 2,29 2,51 2,90 2,96 3,83 3,67

10.E 30 2,56 2,90 2,70 2,46 3,66 3,13 2,63 2,46 2,86 2,90 3,73 3,43

10.A 29 3,55 3,37 3,10 3,57 4,11 3,17 4,37 3,65 3,06 3,41 3,62 3,55 3,82 4,10

10.B 30 3,43 3,46 3,00 3,64 3,84 2,73 4,43 3,83 2,80 3,33 3,50 3,46 3,63 4,30

10.C 29 3,62 3,72 2,86 3,27 2,75 4,10 3,79 2,31 3,10 4,10 3,34 3,55 3,89

11.D 24 3,37 3,37 3,12 3,60 3,50 2,37 4,13 3,86 2,33 2,83 3,58 3,08 4,20 3,95

11.E 23 3,30 3,43 3,26 3,56 3,08 4,26 3,78 2,78 3,17 3,69 3,34 4,04 4,39

11.A 33 3,48 3,45 3,36 3,42 3,36 3,85 2,75 4,48 3,39 2,45 4,12

11.B 32 3,15 3,12 3,09 3,03 2,89 3,92 2,90 4,62 4,30 2,28 3,84

11.C 30 3,73 3,60 3,10 4,16 3,12 3,57 2,80 4,66 3,33 2,66 3,93

12.C 25 3,88 3,60 3,00 3,56 2,92 3,08 2,56 4,68 3,60 2,52 3,60

12.D 26 3,92 3,73 3,48 3,61 3,40 2,61 4,30 3,45 2,38 4,25

12.A 32 3,19 3,25 3,38 3,69 3,44 2,59 3,38 3,45 4,06

12.B 36 3,11 3,36 3,25 3,66 3,55 3,11 4,05 4,74 4,02 4,27

13.C 27 3,88 3,88 3,14 3,55 2,70 4,18 4,08 3,77 4,55

13.D 25 4,25 4,32 3,64 3,80 3,32 4,12 3,86 3,80 4,60

13.E 18 3,33 3,33 3,27 4,05 2,61 4,50 3,83 4,00 4,44

616 3,44 3,42 3,13 3,55 3,40 3,56 2,73 4,10 4,29 3,62 2,54 2,91 3,51 3,23 3,97 3,96

Page 142: Évkönyv 2011 - turr.hu

ADATOK, STATISZTIKÁK

142. OLDAL

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK TANTÁRGYI ÁTLAGAI A TANÉV VÉGÉN II.

gazd

aság

i kör

nye

zetü

nk

2. i

deg

en n

yelv

/a

ngo

l

2. i

deg

en n

yelv

/f

ran

cia

2. i

deg

en n

yelv

/n

émet

köz

gazd

aság

tan

/e

lmél

eti g

azd

aság

tan

gazd

aság

i ism

eret

ek

köz

gazd

aság

tan

zlet

i gaz

das

ágta

n

info

rmat

ikai

ala

pis

mer

etek

kön

yvvi

tel

stat

iszt

ika

ügy

vite

li a

lap

ism

eret

ek

mar

ket

ing

szak

mai

an

gol n

yelv

szak

mai

ném

et n

yelv

tan

irod

a

lala

k

átla

g

9.D 3,81 3,40

9.A 3,17 3,85 3,46

9.B 3,03 3,80 3,25

9.C 3,25 3,93 3,11

10.D 3,25 3,74 3,14

10.E 2,66 3,53 2,97

10.A 3,55 3,86 3,59

10.B 3,63 3,80 3,52

10.C 3,27 3,89 3,44

11.D 2,75 4,20 3,37

11.E 3,73 4,00 3,59

11.A 4,58 3,80 3,15 3,28 4,15 3,41 2,66 3,50 3,00 3,50 3,00 3,72 3,48

11.B 3,50 3,00 4,33 3,23 2,81 4,00 4,00 3,40 4,00 3,91 3,54 3,50 4,09 3,45

11.C 3,90 4,33 3,00 2,64 3,00 3,66 3,00 4,25 3,66 3,20 3,62 4,50 3,55

12.C 4,33 3,00 4,50 3,00 3,18 2,58 4,00 2,33 4,50 4,50 4,25 4,00 3,96 3,46

12.D 2,80 4,37 3,00 3,50 3,75 4,37 2,75 4,50 3,83 3,37 2,73 3,51

12.A 4,13 2,00 4,00 2,70 3,40 2,78 4,16 2,33 4,50 3,50 4,50 4,25 4,00 4,15 3,36

12.B 2,62 5,00 4,00 3,10 2,66 2,80 4,25 2,91 4,40 3,25 3,80 3,00 3,94 4,58 3,71

13.C 4,00 3,56 3,25 4,00 4,16 2,71 4,75 3,12 4,08 4,66 4,22 3,84

13.D 4,00 3,80 3,50 2,83 4,50 2,62 5,00 4,50 5,00 4,16 4,32 3,95

13.E 5,00 4,00 2,88 2,44 2,50 4,71 2,42 4,00 3,75 4,33 4,27 3,83 3,71

3,22 3,86 3,51 4,19 3,14 3,06 3,23 4,12 2,82 2,59 4,34 3,70 3,94 3,63 4,20 3,92 3,46

Page 143: Évkönyv 2011 - turr.hu

ADATOK, STATISZTIKÁK

143. OLDAL

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK STATISZTIKÁJA sz

akta

nár

i fig

yelm

ezte

tés

(fő)

oszt

ályf

őnök

i fig

yelm

ezte

-té

s (f

ő)

oszt

ályf

őnök

i in

tő (

fő)

igaz

gató

i fig

yelm

ezte

tés

(fő)

igaz

gató

i in

tő (

fő)

szak

tan

ári d

icsé

ret

(fő)

oszt

ályf

őnök

i dic

sére

t (f

ő)

igaz

gató

i dic

sére

t (f

ő)

tan

tárg

yi b

uk

ások

szá

ma

össz

es h

ián

yzás

(ór

a)

igaz

olat

lan

hiá

nyz

ás (

óra)

egy

főre

jutó

átl

agos

h

ián

yzás

(ór

a)

egy

főre

jutó

igaz

olat

lan

h

ián

yzás

(ór

a)

9.D 26 7 5 1 0 10 11 0 6 2873 101 75,6 2,7

9.A 8 9 1 2 0 0 5 0 0 2655 56 75,9 1,6

9.B 9 10 0 0 0 0 17 1 23 1603 45 51,7 1,5

9.C 23 9 7 1 1 3 1 1 0 2790 142 87,2 4,4

10.D 20 10 4 3 0 2 25 2 12 3583 128 115,6 4,1

10.E 35 8 7 3 1 0 1 2 34 3533 213 117,8 7,1

10.A 4 8 4 0 0 14 4 2 0 2494 63 86,0 2,2

10.B 7 1 0 0 0 1 4 1 2 2433 30 81,1 1,0

10.C 9 4 0 0 0 6 8 0 4 1892 22 65,2 0,8

11.D 13 3 3 3 2 5 11 0 7 2190 63 91,3 2,6

11.E 14 5 4 1 0 16 40 10 2 1728 14 75,1 0,6

11.A 14 6 2 4 0 1 4 10 0 2771 181 84,0 5,5

11.B 6 10 1 1 0 0 27 16 0 2502 67 78,2 2,1

11.C 6 9 6 3 0 8 5 14 0 2972 167 99,1 5,6

12.C 6 11 2 2 0 0 7 4 0 3278 144 131,1 5,8

12.D 3 1 0 4 2 2 1 0 0 3529 145 135,7 5,6

12.A 7 14 0 1 0 0 5 7 0 2854 137 89,2 4,3

12.B 2 1 0 1 0 0 14 9 2 2508 17 69,7 0,5

13.C 0 1 0 0 0 0 6 10 1 2040 61 75,6 2,3

13.D 0 2 0 0 0 0 6 9 0 2262 73 90,5 2,9

13.E 19 4 1 2 0 25 11 10 5 1543 188 85,7 10,4

231 133 47 32 6 93 213 108 98 54033 2057 87,7 3,3

Page 144: Évkönyv 2011 - turr.hu

ADATOK, STATISZTIKÁK

144. OLDAL

A MÁJUSI ÉRETTSÉGI VIZSGÁK VIZSGAELNÖKEI

12.A osztály: Wetzlné Sánta Franciska 12.B osztály: Dr. Zorn Antal 13.C osztály: Karagity István József 13.D és 13.E osztályok: Klúcsóné Varga Klára

SZAKMAI VIZSGÁK VIZSGAELNÖKEI ÉS A BIZOTTSÁGI TAGOK

I.B osztály: Gulyás Zoltánné (elnök) Bócsa Barnabás (kamarai tag) II.A osztály: Siposné Gyuris Valéria (elnök) Félix Csaba (kamarai tag) Jerkovits János (kamarai tag) II.C osztály: Vinkler Béláné (elnök) Andrásné Sinkó Klára (kamarai tag) II.D osztály: Mihály László (elnök) Kurityák Mihály (kamarai tag)

ÉRETTSÉGI- ÉS SZAKMAI VIZSGÁK STATISZTIKÁJA

Éret

tség

i viz

sgák

Pén

zügy

i sza

gyin

téző

sza

km

ai v

izsg

a

Ban

ki s

zak

ügy

inté

ző s

zak

mai

viz

sga

Ügy

inté

ző t

itk

ár s

zak

mai

viz

sga

Mar

ket

ing

és r

eklá

gyin

téző

sza

km

ai

vizs

ga

Web

mes

ter

szak

mai

viz

sga

létszám 179 fő 15 fő 8 fő 18 fő 8 fő 16 fő bizonyítványt

kapott 179 fő 12 fő 8 fő 18 fő 8 fő 13 fő

felelet 695

jegy

ek e

losz

lása

5 157 5 0 9 1 5

4 245 6 5 6 6 5

3 211 1 2 3 1 3

2 81 1

1 1

átlag 3,68 4,33 3,50 4,33 4,00 4,15

teljesítmény % 61,7% 86,0% 80,0% 80,0% 78,0% 78,9%

Page 145: Évkönyv 2011 - turr.hu

ADATOK, STATISZTIKÁK

145. OLDAL

ÉRETTSÉGI VIZSGAEREDMÉNYEK I.

mat

emat

ika

mag

yar

nye

lv é

s ir

odal

om

tört

énel

em

ango

l nye

lv

ném

et n

yelv

info

rmat

ika

fizi

ka

kém

ia

közép emelt közép emelt közép emelt közép emelt közép közép emelt közép közép

vizsgázók száma:

138 4 138 1 137 2 69 4 56 76 4 2 1

rendes 132 4 136 134 1 64 53 62 1 2

ismétlő 5 1 1 1 2 1 3

előrehozott 1 1 2 3 1 5

szintemelő 1 4 2

javító 1 1 1

kiegészítő 5 1

jegy

ek e

losz

lása

1 0 1 0 0 0 0

2 35 24 2 7 8 2 1

3 51 48 1 50 15 21 10 1

4 36 1 47 58 23 1 22 31 1

5 16 3 18 27 2 24 3 5 33 3 1

jegyek átlaga: 3,24 4,75 3,41 3,00 3,80 5,00 3,93 4,75 3,43 4,25 4,50 4,50 2,00

%-ok átlaga: 54,1 75,5 56,9 34,0 64,3 66,5 66,2 66,0 57,2 71,9 65,0 76,0 33,0

Page 146: Évkönyv 2011 - turr.hu

ADATOK, STATISZTIKÁK

146. OLDAL

ÉRETTSÉGI VIZSGAEREDMÉNYEK II.

föld

rajz

bio

lógi

a

gazd

aság

i ism

eret

ek

köz

gazd

aság

i ala

pis

mer

etek

köz

gazd

aság

i ala

pis

mer

etek

(el

mél

eti

gazd

aság

tan

)

köz

gazd

aság

i ala

pis

mer

etek

zlet

i ga

zdas

ágta

n)

köz

gazd

aság

i-m

ark

etin

g al

apis

mer

etek

ügy

vite

li a

lap

ism

eret

ek

test

nev

elés

össz

esen

közép közép emelt közép emelt közép közép közép emelt közép közép közép emelt

vizsgázók száma:

2 1 2 7 4 19 1 2 1 13 11 673 22

rendes 1 1 6 4 19 1 2 13 7 632 11

ismétlő 13 1

előrehozott 2 1 4 19 1

szintemelő 0 7

javító 2 1

kiegészítő 1 1 7 1

jegy

ek e

losz

lása

1 0 0 1 0

2 1 0 1 80 1

3 1 2 10 1 208 3

4 2 1 1 0 1 8 1 1 6 4 241 4

5 4 3 1 7 7 143 14

jegyek átlaga: 4,00 4,00 3,50 4,00 4,75 3,53 4,00 3,50 2,00 4,54 4,64 3,66 4,41

%-ok átlaga: 63,0 72,0 51,0 74,1 63,5 57,7 74,0 62,0 20,0 77,6 86,2 61,64 62,09

Page 147: Évkönyv 2011 - turr.hu

ELKÖSZÖNŐ

147. OLDAL

Tisztelt Olvasó!

Évkönyvünk utolsó lapján azzal a reménnyel köszönünk el Öntől, hogy kel-lemes perceket szereztünk a több mint 100 oldalon megjelentetett anyag olva-sásakor. A szerkesztők szemüvegén keresztül ismerhette meg iskolánk életét, a gazdag képanyag bemutatta mindennapjainkat, a beszámolók tükrözték ta-náraink és diákjaink világlátását, értékrendjét, statisztikai adataink pedig lehetőséget biztosítanak arra, hogy az iskolánkban folyó oktató munkát ob-jektíven értékelhesse.

Ha könyvünkkel meggyőztük, hogy a Türr István Gazdasági Szakközépisko-lában értéket teremtünk, elismeri eredményeinket és van lehetősége támogatni az oktató-nevelő munkánkat, az itt tanuló diákok közösségi programjait, akkor rendelkezzen adója 1%-ával alapítványaink javára, vagy támogassa adományával iskolánkat, melyet tisztelettel váruk alapítványaink számláira!

Köszönjük!

„Türr István Szakközépiskoláért” Alapítvány Adószám: 18347054-1-03 Bankszámlaszám: 11732033-20018748

A Végzett Türrös Tanulók Alapítványa Adószám: 18348732-1-03 Bankszámlaszám: 11732033-20011435

Page 148: Évkönyv 2011 - turr.hu

ELKÖSZÖNŐ

148. OLDAL

---------------------------------------- --------------------------------------------