619
Prof. dr Siniša Kuzmanović ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

  • Upload
    haanh

  • View
    263

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prof. dr Siniša Kuzmanović

ZNAČAJINDUSTRIJSKOG

DIZAJNA

Page 2: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Danas je teško napraviti nešto novo jeftinijeili bolje od onog što već postoji na tržištu, akad se i napravi, veoma ga je teško prodati,a kad se i proda teško ga je naplatiti, tako da

to praktično ubija svaku pomisao napravljenje nečeg novog. Međutim, to baš i

nije tako. Postoji izlaz, a to je izradaproizvoda sa savremenim DIZAJNOM.

Page 3: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Neuobičajen dizajn stolice

Page 4: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Pod dizajnom se, kao što je poznato,podrazumeva primenjena umetnost, azatim nauka i filozofija, čiji je osnovni cilj dačovekovu okolinu prilagodi čoveku kako biona postala što funkcionalnija i lepša.Dizajn je umetnost jer se njime ne mogubaviti osobe koje nemaju izuzetan osećajza lepo. Dizajn je nauka jer se on, ipak, uodređenoj meri može i naučiti ali ne u toj dabi neko, ko nema osećaj za lepo, mogao dastvara estetski vredne proizvode. Dizajn je ifilozofija, zbog toga što se uvek možediskutovati o tome da li je nešto i zašto ikoliko lepo ili ne.

Page 5: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Pod dizajnom proizvoda sepodrazumeva i spoljašnjost proizvoda kojase doživljava čulom vida, a jednim delom ičulom dodira, preko oblika, teksture, boje igrafičkih sredstava informisanja, koja senalaze na proizvodu, mada je kodpojedinih proizvoda prisutan i dizajnzvuka, dizajn mirisa, kod prehrambenihproizvoda, dizajn ukusa i sl.

Page 6: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Osnovna odlika dizajna je da se onneprestalno menja, on se može ponavljatiu nekim elementima ali on je, u suštini,uvek drugačiji.

Page 7: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Kada se govori o dizajnu treba razlikovatidizajn industrijskih proizvoda (dizajnautomobila, telefona, aparata zadomaćinstvo, nameštaja, odeće, obuće, itd.),grafički dizajn (dizajn knjiga, plakata,ambalaže, itd.), WEB dizajn, modni dizajn,unikatni dizajn, dizajn tekstila, dizajn nakita,dizajn keramike i stakla, zatim, dizajninterijera, eko dizajn, itd. Na ovom mesturazmatraće se samo industrijski dizajn, tj.dizajn industrijski proizvedenih proizvoda.

Page 8: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Danas, pojavom sve većeg brojaproizvođača jedne te iste vrste proizvoda, saujednačenim nivoom kvaliteta, cenom irokovima isporuke, dizajn je postaopresudan faktor od kojeg zavisi plasmanproizvoda. Zbog toga se dizajnu danas iposvećuje tako velika pažnja, kako bi seposebnim dizajnom proizvoda pridobili kupci.Danas praktično nema proizvoda kod kojegdizajn nije bitan. Kod nekih je on izražen uvećoj, a kod drugih, u manjoj meri ali ni kodjednih nije zanemarljiv.

Page 9: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Pod proizvodom se, u najširem smislureči, podrazumeva svaki predmet, usluga iliideja, koji je nastao kao rezultat ljudskograda, s ciljem da se zadovolje određeneželje i potrebe korisnika.

Page 10: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Pod proizvodom će se,u ovom slučaju,podrazumevati i poluproizvodi koji nisupredviđeni za neposrednu primenu, već sekoriste za izradu finalnih proizvoda. Naprimer, odlivci, otkivci, žice, limovi, šipke,cevi i sl.

Page 11: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Pod proizvodom ćese podrazumevati inuzproizvodi koji su nastali kao sporedniprodukt pri izradi proizvoda. Na primer,strugotina (koja se može topljenjemiskoristiti za izradu odlivaka) i sl. Naravnoima i takvih nuzprodukata koji se ne mogukorisno upotrebiti, pa čak i takvih koji suštetni za čovekovu okolinu (čađ) i sl.

Page 12: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Pod posebnom vrstom proizvoda će sepodrazumevati i sirovine koje služe zaizradu poluproizvoda i finalnih proizvoda.Razlikuju se prirodne sirovine (rude, sirovanafta, šume, itd.) i poljoprivredne sirovine(pšenica, pamuk, voće i povrće, stoka, itd.) ikod njih se pogodnim dizajnom mogu postićiodređene prednosti.

Page 13: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističnioblici bala sena

Page 14: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Pod uslugom se podrazumeva svakaaktivnost ili korist koju "proizvođač", davalacusluge, može ponuditi "korisniku". Naprimer, usluge dizajniranja proizvoda,transporta, održavanja i sl.

Page 15: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Pod idejom se podrazumeva svaki koristanpredlog. Na primer, predlog za novi proizvodili uslugu.

Page 16: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

U suštini svaki proizvod predstavlja neku"uslugu" kojom se rešava neki problem.Međutim, treba imati u vidu da postoji bitnarazlika između proizvoda i usluge. Proizvod jeuvek materijalne prirode, dok usluga to nije.Takođe, neusaglašeni proizvod se možepovući, doraditi ili zameniti, dok seneusaglašena usluga ne može povući, nitizameniti, već je jedino rešenje, zaneusaglašenu uslugu, izvinjenje korisnikuusluge, ponavljanje usluge i/ili davanje bonusana cenu izvršene usluge.

Page 17: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Finalni proizvodi se mogu podeliti narazličite načine.U zavisnosti od obimaprodaje, oni se dele na:- osnovne, koji imaju veliki obim prodaju,- skuplje, koji imaju manji obim prodaju i- specijalne, koji imaju veoma mali obim

prodaje.

Page 18: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

U zavisnosti od načina prodaje, oni se dele na:- obične, koji se svakodnevno kupuju,- posebne, koji se povremeno kupuju,- specijalne, koji se veoma retko kupuju, i

tzv.- netražene proizvode, koje treba

posebno nuditi da bi se prodali.Proizvodi se, nesumnjivo, mogu podeliti i namnoge druge načine.

Page 19: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Osnovne odlike proizvodaAko se analiziraju proizvodi, može segovoriti o njihovim:- funkcionalnim karakteristikama,- konstrukcionim karakteristikama,- tehničkim karakteristikama,- eksploatacionim karakteristikama,- estetskim karakteristikama,- ekološkim karakteristikama, itd.i sve te karakteristike imaju veliki uticaj naDIZAJN PROIZVODA.

Page 20: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Međutim, kada se ti proizvodi pojave natržištu, kao roba, evidentne su njihoveTRŽIŠNE KARAKTERISTIKE. Podtržišnim karakteristikama se podrazumevajusve one karakteristike na osnovu kojihkupac donosi odluku o kupovini proizvoda.Pošto je jedna od osnovnih ulogaindustrijskog dizajna da “proda” proizvodovim karakteristikama ćese posvetiti najvećapažnja.

Page 21: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

U tržišne karakteristike spadaju:- vrsta i složenost proizvoda,- specifične (obično samo tehničke i

eksploatacione) karakteristike,- inovativne karakteristike,- asortiman,- kvalitet,- ekološke karakteristike,- energetska efikasnost,- dizajn, odnosno, dopadljivost,- marka, odnosno, proizvođač,

Page 22: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

- imidž proizvoda, ili marke, - zemlja porekla,- isticanje da je proizvod domaćeg

porekla,- cena,- način i rok plaćanja,- pakovanje i ambalaža,- datum proizvodnje,- radni vek proizvoda,- vreme upotrebljivosti nakon otvaranja,- način izrade,- serijski broj,

Page 23: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

- prepoznatljivost i zaštita proizvoda,- godina osnivanja kompanije

(proizvođača),- prospektni i kataloški materijal,- uputstva za upotrenu i održavanje,- marketinška podrška,- dostupnost,- rok isporuke,- uslovi, mesto i način isporuke,- garancije,- tehnička podrška,- servis,

Page 24: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

- mogućnost probe, davanje poklona iorganizovanjenagradnih igara,

- mogućnost besplatne montaže (ako seproizvod isporučuje u rastavljenomstanju) i

- mogućnost zamene i vraćanja proizvoda.

Page 25: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Vrsta i složenost proizvoda zavisi odrazvojne politike i tehnološkeosposobljenosti proizvođača, kao i odzahteva tržišta. Naime, proizvodi jedne vrstemogu biti različitog stepena složenosti. Naprimer, u mašinskoj industriji po stepenusloženosti razlikuju se:

Page 26: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

1 - klinovi, zavrtnji, osovine, vratila,2 - zupčanici, mehanički prenosnici,3 - elektromotori,4 - veš mašine, frižideri, usisivači,5 - jednostavne alatne mašine,6 - automobili,7 - roboti i obradni centri,8 - brodovi,9 - mlazni avioni i10 - vasionski brodovi.

Page 27: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Proizvodi višeg stepena složenostizahtevaju složeniju tehnologiju izrade, sakojom ne raspolažu svi proizvođači, pa je icena takvih proizvoda veća, a konkurencijaznatno manja. Zbog toga većinaproizvođača nastoji da proizvodi štosloženije (skuplje) proizvode na kojima jezarada znatno veća. Na primer, proizvođačieksera ostvaruju znatno manju zaradu odproizvođača aviona.

Page 28: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Specifične (obično samo tehničke ieksploatacione) karakteristike proizvodazavise od vrste proizvoda, tako da je:- kod generatora i pretvarača energije,

najvažnija snaga i stepen korisnogdejstva (koji pokazuje savršenostpretvaranja utrošene energije ukorisnu), projektovani radni vek i sl.

- kod radnih mašina, najvažniji jekapacitet, tačnost, stepenautomatizacije, stepen iskorišćenjamašine i sl.

Page 29: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

- kod merne opreme, važna je osetljivist,tačnost i stabilnost pokazivanja, načinočitavanja, mogućnost izrade zapisa i sl.

- kod transportnih sredstava, važan jedizajn, lako upravljanje, mala potrošnjagoriva, veliki stepen iskorišćenja motora,što niži stepen zagađenja čovekoveokoline (izduvnim gasovima i bukom),bezbednost, komfor, mala masa,jednostavno održavanje i sl.

Page 30: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

- kod aparata za domaćinstvo, važan jedizajn, jednostavno rukovanje,jednostavno rastavljanje i sastavljanje,lako održavanje, bezbednost, nizak nivobuke, visok stepen iskorišćenja, niskacena i sl.

- kod sportske opreme, važan je dizajn,udobnost, niska cena, lako održavanje,izdržljivost i sl.

Page 31: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz elastičnosti okvira za naočare

Page 32: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Neosporno je da na tržištu znatno boljupoziciju imaju proizvodi koji rade sa, naprimer, većim stepenom iskorišćenja, ilimanjom bukom i sl.

Page 33: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Inovativne karakteristike proizvodazavise od vrste proizvoda, ali u principu tu sepodrazumeva uvođenje nekih novina u odnosuna stari proizvod i to u velikoj meri utiče naplasman proizvoda. Na primer, kod automobilaugradnja start stop sistema, koji isključuje radmotora pri zaustavljanju automobila, ugradnjakamere za vožnju u nazad, ugradnja sistemaza usporavanje i zaustavljanje pri približavanjuprepreke, sistema za automatsko parkiranje isl.

Page 34: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz inovativnog proizvoda

Page 35: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Jednostavnost korišćenja proizvodau mnogome zavise od vrste proizvoda, ali uprincipu tu se podrazumeva jednostavnaprimena proizvoda, a to u velikoj meri utiče naplasman proizvoda. Na primer, kod automobilajednostavno ulaženje u vozilo može dapodstakne potencijalnog kupca na kupovinuvozila.

Page 36: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Radno mesto u savremenom traktoru (Fendt)

Page 37: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Asortiman proizvodapredstavlja skup proizvoda koje jedanproizvođač nudi na tržištu. Da bi se zadovoljilepotrebe kupaca proizvođači su prinuđeni daimaju širok proizvodni program, tj. da nudeširok asortiman proizvoda (više linija proizvoda,mada svaka linija može imati i više podlinija, uokviru kojih se nalazi više artikala). To utiče napovećanje troškova proizvodnje, zbog velikogbroja sirovina, poluproizvoda, alata, zalihagotovih proizvoda i sl, tako da su proizvođačizainteresovani za što uži asortiman i što većeserije.

Page 38: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz asortimana motornih reduktora

Širina asortimana

Dubinaasortimana

Visinaasortimana

n-ta dimenzija

Page 39: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Što se tiče asortimana on se razlikuje poširini, dubini i visini, mada on, praktično,može da ima n - dimenzija. Ako se posmatramotorni reduktor (pod reduktorom sepodrazumeva mehanizam namenjen zasmanjenje broja obrtaja), on se možeizrađivati u više linija, kao zupčasti, pužni,zupčastopužni, itd. i to se naziva "širinomasortimana".

Page 40: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Ako se ti isti reuktori, u okviru svake vrste(linije), nude u više veličina - tipova (kaofamilija proizvoda) onda se to naziva "dubinaasortimana" ili dužina linije, a ako se ti istimotorni reduktori isporučuju u različitimvarijantama, sa stopalima, malom ili velikomprirubnicom ili prirubnicom za mešalice, ondase to naziva "visina asortimana", a ako se isti tireduktori nude i sa varijatorom ili elektronskomregulacijom (mek polaz, frekvencijskaregulacija broja obrtaja i sl.) onda se to naziva"n - ta dimenzija asortimana".

Page 41: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Važna karakteristika asortimana proizvoda je idužina asortimana (raspon između prvog izadnjeg člana u okviru linije proizvoda),gustina asortimana (broj članova u okvirujedne linije ili broj linija proizvoda) ikonzistentnost asortimana (povezanostrazličitih linija) koja se uočava u tokuproizvodnje, prilikom distribucije (ako sekoriste isti kanali distribucije) i u krajnjojpotrošnji. Na primer, ako se isti zupčanicikoriste u različitim reuktorima, onda se možereći da je asortiman proizvoda konzistentan.

Page 42: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Svi proizvođači nastoje da svojimproizvodima daju specifičan dizajn, kako binjime obezbedili laku prepoznatljivost svojihproizvoda na tržištu.

Page 43: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističan dizajn linije kozmetičkih proizvoda

Page 44: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističan dizajn proizvoda kompanijeBraun, čije su proizvodi prepoznatljivi po čistim

linijama i specifičnim bojama

Page 45: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Kvalitet proizvoda predstavljasposobnost proizvoda da zadovolji zahteve iočekivanja kupaca. On može biti nizak,prosečan, visok i superioran. Kvalitetproizvoda isključivo zavisi od proizvođača, tj.njegovih stručnih i tehnoloških mogućnosti,kao i njegove tržišne orijentacije, odnosnociljne grupe kupaca za koju je proizvodnamenjen.

Page 46: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Visokokvalitetnim proizvodima se uvek dajeposeban dizajn kojim se želi skrenuti pažnjapotencijalnih kupaca, na te proizvode, iukazati na njihovu osebnost.

Page 47: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Ručni sat kompanije Seiko prepoznatljiv posvom kvalitetu i dizajnu

Page 48: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističan dizajn ambalažekvalitetnog proizvoda

Page 49: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Naime, svi proizvođači teže da proizvode štokvalitetnije proizvode, međutim, mnogi nisu ustanju da to urade, iz jednostavnog razloga štoto ne znaju, ili što, obično iz finansijskihrazloga, ne mogu, jer ne raspolažu saodgovarajućom tehnologijom. Tada su tiproizvođači prinuđeni da svoje proizvodeplasiraju po nižoj ceni, i na onim tržištima kojasu još uvek zainteresovana i za proizvodimatakvog nivoa kvaliteta, tj. na onim tržištima kojajoš uvek nisu u mogućnosti da kupuju skuplje ikvalitetnije proizvode.

Page 50: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Naravno, ponekad i oni proizvođači koji su umogućnosti, ili čak i proizvode visoko kvalitetneproizvode, izrađuju i manje kvalitetne proizvode(ali obično pod drugom markom), kada postojiinteresovanje kupaca i za takvim proizvodima,što je danas sve češći slučaj. Na primer, vodećiproizvođač pneumatika (Michelin) u svomproizvodnom programu ima i pneumatikesrednjeg kvaliteta (Goodrich i Kleber) i nižeg alisasvim zadovoljavajućeg (Tigar). Naravno, uzsvaki kavlitet ide i odgovarajuća cena.

Page 51: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Ekološke karakteristike (postojanjemogućnosti zagađenja vode, vazduha izemljišta), kod sve većeg broja kupaca, imajuveliki uticaj na izbor proizvoda, mada danasmnogi pozitivni zakonski propisi i nedozvoljavaju iznošenje na tržište proizvoda kojizagađuju ili prekomerno zagađuju životnusredinu. To je, pored ostalog i bio osnovnirazlog pojave ekoloških plastičnih vrećica,razvoja automobila sa hibridnim pogonom,razvoj automobila sa električnim pogonom imnogih drugih sličnih proizvoda.

Page 52: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Primer načinaoznačavanjaekološkogproizvoda(plastična kesa)

Page 53: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Energetska fikasnost, tj. racionalnoiskorišćenje energije, ima izuzetno velik uticajna plasman, ne samo zbog manjih troškovaeksploatacije već i zbog manjeg zagađenjaživotne sredine. Danas mnogi pozitivnizakonski propisi i ne dozvoljavaju iznošenje natržište proizvoda sa niskom energetskomefikasnošću. To je, pored nestašice energije, ibio osnovni razlog razvoja štedljivih sijalica imnogih drugih sličnih proizvoda.

Page 54: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističan primer načinaoznačavanja štedljivog proizvoda

(u ovom slučaju sijalice)

Page 55: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Dizajn (oblik, boja i grafička sredstvainformisanja) je, kod gotovo svih proizvoda,postao presudan faktor od kojeg zavisinjihova dopadljivost a time i plasman.Naravno, nije dovoljno da je proizvod samodopadljiv, on mora i da se lako otpakiva,instalira i koristi. Danas nema proizvoda kodkojih dopadljhivost nije bitna, jer je u svakomslučaju uvek bolje videti lep (dopadljiv)proizvod (sl.1.13) od onog koji to nije.

Page 56: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Dopadljivost je najizraženija kod: nakita,odeće, obuće i, uopšte, robe namenjene zaširoko tržište: automobila, mobilnih telefona,televizora, CD plejera, veš mašina, frižidera,nameštaja i sl., dok je kod alatnih mašina,elektromotora, vodovodne i gasne armature,dizajn nešto manje značajan, dok je kodčeličnih profila i zavrtnjeva, neznatan, madase ni kod njih on ne može u potpunostizanemariti.

Page 57: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Primeruspešnogdizajnamobilnogtelefona(Samsung)

Page 58: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Danas, usled veoma oštre konkurencije, došlo je doizjednačavanja kvaliteta i cene, u okviru iste klaseproizvoda, pre svega, usled mogućnosti tačnijih isveobuhvatnijih proračuna i mogućnosti raznihsimulacija rada i opterećenja (na računaru), kao iusled primene kvalitetnih materijala i savremenihtehnologija izrade, što je uticalo i na izjednačavanjetroškova proizvodnje. Savremena organizacija rada,takođe zahvaljujući primeni računara, omogućila jeskraćenje i ujednačavanje rokova isporuke, tako daje dopadljivost, odnosno, dizajn proizvoda, u većinislučajeva, postao presudan faktor od kojeg zavisiplasman proizvoda.

Page 59: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Marka proizvoda (brend ili robni žig),predstavlja kratak naziv i znak proizvoda, iliproizvođača, lak za pamćenje, izgovor i čitanje,a služi za razlikovanje proizvoda različitihproizvođača. Jedna kompanija može imati višemarki. Marka proizvoda, tj. proizvođačproizvoda, ima izuzetno veliki uticaj na njegovplasman. Naime, kompanija (marka) koja jeuspela da se nametne tržištu posredstvomkvalitetnih proizvoda i/ili reklame, utiče na kupceda se opredeljuju (ili zbog kvaliteta ili zbogprestiža) za kupovinu proizvoda dotične marke.

Page 60: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Marka proizvoda predstavlja industrijskusvojinu i njena zaštita je regulisana zakonom.Zaštićene marke imaju ispisano veliko slovo R(u krugu, obično gore, na kraju teksta marke,mada to nije i pravilo, ili ispisan tekst"Registered Trade mark", kako bi se dalo naznanje da je marka zaštićena, čime se želisprečiti njeno prisvajanje i imitacija.

Page 61: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Primer načinaoznačavanjazaštićene markeproizvoda,ispisivanjemslova R u krugu(rešenje u boji icrno-belojtehnici)

Page 62: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Imidž proizvoda predstavlja mišljenje oproizvodu, koje je izgrađeno reklamom, ili jenametnuto visokim kvalitetom proizvoda, ili dobrimdizajnom, ili ambalažom i sl., koje utiče na kupce dase opredele za kupovinu proizvoda dotične marke.Treba razlikovati imidž proizvoda (Product-image)od imidža marke (Brand-image), mada su oni uveoma čvrstoj međusobnoj vezi. Imidž proizvodaima izuzetno veliki uticaj na njihov plasman. Imidžproizvoda se stvara posredstvom savremenihmetoda marketinga i na njega se može uticatiadekvatnom promocijom, dobrom servisnomslužbom, davanjem garancije za kvalitet proizvoda,davanjem kredita i sl.

Page 63: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Zemlja porekla ima veoma veliki uticajna plasman proizvoda, jer postoji formiranomišljenje da pojedine zemlje imaju veomakvalitetne proizvode, dok za neke drugevlada suprotno mišljenje.

Page 64: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

U slučaju da se proceni da bi navodjenje zemljeporekla moglo pozitivno da utiče na plasmanproizvoda onda se to obavezno navodi, madaje to i zakonska obaveza, dok se u suprotnomobično ne navode nikakvi podaci. Isto tako,često se zloubotrebljava to pozitivno mišljenje opojedinim proizvođačima pa se na proizvodima,koji nisu izrađeni u nekoj od zemalja sapoznatim kvalitetom, navodi da jesu, i poredtoga što je to zakonski kažnjivo.

Page 65: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Primeri uspešnog grafičkog rešenjaoznake zemalje porekla proizvoda

Page 66: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Isticanje da je proizvod domaćeg poreklamože da ima veliki uticaj na plasman proizvoda jerje većina kupaca spremno da podrži akcijukupovinu domaćih proizvoda. Zbog toga pojediniproizvođači, na svojim proizvodima, posebno ističeda je proizvod domaćeg porekla. Izvestanproblem, pri ovoj akciji, za proizvode iz Srbijepredstavlja činjenica da se većina domaćihproizvoda plasira i u okolnim zemljama (bivšimčlanicama SFRJ) pa naglašeno isticanje daproizvod potiče iz Srbije može štetno da utiče nanjihov plasman, pa iz tog razloga većinaproizvođačia i ne ističu simbol “kupujmo domaće“.

Page 67: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Da bi se ovaj, evidentan, problem prevazišaopotrebno je imati dve vrste ambalaže (štoznatno poskupljuje proizvodnju) ili na postojećuambalažu treba lepiti posebne nalepnice sasimbolom “kupujmo odmaće“, što opetposkupljuje proizvodnju ali, najverovatnije, ne utoj meri da se taj zahvat ne bi isplatio. Zadruge zemlje to, obično, ne predstavlja nikakavproblem.

Page 68: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Primer grafičkogrešenjasimbola zaoznačavanjeproizvodaizrađenih u Srbiji

Page 69: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Cena je jedan od najvažnijih faktora odkojeg zavisi plasman proizvoda, međutim,ako je obezbeđen dobar kvalitet i dizajn,cena, kod jednog dela kupaca, uglavnomnije sporna pa se zato danas kvalitetu idizajnu i posvećuje tako velika pažnja. Cenaproizvoda je tržišna kategorija, na kojudizajner imaju velikog uticaja preko kvalitetaproizvoda i troškova proizvodnje, ali oni nanju direktno ne utiču.

Page 70: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Cena zavisi od orijentacije i ciljevakompanije, tako da ona može biti i znatnoveća od stvarnih troškova proizvodnje, kadanema konkurencije pa se može ići i savećom cenom i time većom zaradom, iliznatno niža, kada postoji konkurencija ikada se nižom cenom, bez ili sa veomamalom zaradom, želi osvojiti neko novotržište.

Page 71: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Način i rok plaćanja takođe mogu dautiče na izbor proizvoda. Nije sve jedno da lise roba mora platiti u gotovini, odjednom iodmah ili odloženo, na kredit. Kreditiranjekupaca, u velikom broju slučajeva, predstavljaosnovni preduslov za uspešnu realizacijuproizvoda. Naime, znatan broj potrošača sene bi mogao pojaviti kao kupac pojedinihproizvoda ako im se ne bi omogućila kupovinana kredit ili na odloženo plaćanje. Na tajnačin, pojedini proizvođači obezbeđuju sebistalnu klijentelu potrošača.

Page 72: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Naravno, kreditiranje zahteva, pre svega,posedovanje odgovarajućih obrtnihsredstava, a zatim, ono sa sobom nosi iodređeni rizik: nesigurnost blagovremenenaplate ili naplate u opšte. Zbog toga jenajpovoljnije da kreditiranje preuzmuzainteresovane banke. Pravilno vođenjekreditne politike utiče na blagonaklonogledanje na cenu proizvoda koja bi, možda,bila odbijajuća za pojedine kategorijekupaca.

Page 73: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Pakovanje (način stavljanja proizvoda uambalažu) i ambalaža predstavljajuveoma važan instrument marketinga.Naime, dobro odmereno pakovanje(pojedinačno, porodično ili grupno) idobro dizajnirana ambalaža, privlačeveću pažnju kupaca i imaju veoma velikiuticaj na plasman proizvoda.

Page 74: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Posebna pažnja se posvećuje dizajnuambalaže, kojom se želi privući pažnjakupaca, zatim se njome nastoji obezbeditividljivost sadržaja pakovanja, tamo gde je topotrebno i moguće, nastoji se, tamo gde je topotrebno, obezbediti jednostavno prenošenjai premeštanje proizvoda, jednostavnootpakivanja, itd.

Page 75: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Uspešnorešenjedizajnaambalaže

Page 76: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristična rešenja ambalaže kod koje jeobezbeđena vidljivost njenog sadržaja

Page 77: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Uspešno rešenjeambalažeprilagođeneza jednostavnonošenje

Page 78: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Uspešnorešenjeambalažeprilagođeneza jednostavnootvaranje

Page 79: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Ambalaža i tipografija koja deluje veoma inspirativno

Page 80: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Datum proizvodnje, ili datum do kojegse proizvod može koristiti, za jedan širi krugproizvoda, ne samo prehrambene industrije,ima veoma veliki značaj pa se zbog toga, naproizvodu i/ili njegovoj ambalaži, to posebnoistače.

Page 81: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Uobičajeni način označavanja datumaproizvodnje sa oznakom linije, ili mašine,

i tačnog vremena izrade

30.10.2011 / 215:19

Page 82: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Datum, odnosno, godina proizvodnje negovori samo o svežini proizvoda, već i onjegovoj aktuelnosti, tako da kupci pri izboruproizvoda tom faktoru danas posvećujuizuzrtno veliku pažnju.

Page 83: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Uobičajenaoznakagodine dokojeje proizvodmogućekoristiti

BESTBIFORE

2016

Page 84: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Radni vek proizvoda govori o vremenurada, tj. trajnosti proizvoda, i on može imativelikog uticaja na odluku kupca pri kupovinipa se, kada se oceni da je to potrebno, onposebno ističe na proizvodu, odnosno,njegovoj ambalaži.

Page 85: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristično rešenje piktograma kojimse ukazuje na radni vek proizvoda

Page 86: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Vreme upotrebljivosti proizvodanakon otvaranja ambalaže, tj.navođenje vremena upotrebljivosti proizvodanakon njegovog otvaranja, može, kod nekihproizvoda, da ima veliki uticaj nabezbednost a i na plasman.

Page 87: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Datum, odnosno, godina proizvodnje negovori samo o svežini proizvoda, već i onjegovoj aktuelnosti, tako da kupci pri izboruproizvoda tom faktoru danas posvećujuizuzrtno veliku pažnju. Uobičajeno rešenjepiktograma, kojim se ukazuje na vremeupotrebljivosti proizvoda nakon njegovogotvaranja, sastoji se od otvorene kutije saispisanim brojem meseci.

Page 88: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističnorešenje piktogramakojim se ukazujena vremeupotrebljivostiproizvoda nakonnjegovog otvaranja

Page 89: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Način izrade, tj. navođenje načina izrade,na proizvodu ili njegovoj ambalaži, može, zapojedine vrste proizvoda, da ima veliki uticajna plasman. Na primer, navođenjem da jeneki proizvod izrađen ručno obično značida se izrađuje sa većom pažnjom i da jezbog toga kvalitetniji i, obično, skuplji.To senaglašava kod proizvoda koji se rade umalim serijama, na primer, kod prestižnihautomobila, cipela, cigara, sira, sapuna i sl.

Page 90: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističnorešenjepiktogramakojim seukazuje nanačin izrade

Page 91: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Serijski broj, za veliki broj proizvoda,predstavlja važnu informaciju, ne samo uslučaju reklamacije i prepoznavanjaproizvoda, već često i zbog prestiža, kadase neki proizvodi izrađuju u ograničenimserijama, pa manji serijski broj govori ovećem prestižu kupca. On ujedno služi zaobezbeđivanje sledljivosti.

Page 92: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Uobičajennačinoznačavanjaserijskog brojaproizvoda

No02606122

Page 93: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prepoznatljivost i zaštita proizvoda,predstavlja specifičnu osobinu ili svojstvoproizvoda, po kojem se on razlikuje od ostalih(np. zamlja porekla ili način izrade), aposredstvom posebnih oznaka na proizvodu, ilinjegovoj ambalaži, i/ili posredstvom posebnogoblika proizvoda proizvođači pokušavaju da gazaštite od plagijatora. To oni obično čineposredstvom holograma i raznih drugihsredstava zaštite, np. specijalnim oblicimaambalaže, ili posredstvom posebnog oblikazatvarača na ambalaži i sl.

Page 94: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Uspešno (prepoznatljivo) rešenje oblikaambalaže

Page 95: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Godina osnivanja kompanije(proizvođača), koja se posebno navodina proizvodu i/ili njegovoj ambalaži govorio iskustvu kompanije i kod nekih proizvodamože imati veliki uticaj na plasman.

Page 96: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Uobičajen način označavanja godineosnivanja kompanije

Page 97: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prospektni i kataloški materijal,predstavljaju osnovu bez koje se ne može nizamisliti prodaja, pa se iz tog razloga izraditih dokumenata danas posvećuje izuzetnovelika pažnja.

Page 98: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Uputstva za upotrenu i održavanje,su zakonska obaveza i važan pratilacsvakog proizvoda, bez kojih, praktično, nijemoguće izneti proizvod na tržište. Uputstvase mogu dati u vidu posebnih dokumenata,ili se mogu jednostavno ispisati na ambalažiproizvoda, ili samom proizvodu u viduteksta, slike ili piktograma.

Page 99: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristično rešenje piktograma kojim seukazuje na način ugradnje sijalice

Page 100: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Marketinška podrška podrazumevaneprestane promotivne aktivnosti, koje sevrše sa proizvodom, kako bi se podstaklanjegova prodaja. Bez tih aktivnosti ne možese očekivati uspešan plasman ni jednogproizvoda.

Page 101: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Dostupnost, predstavlja mogućnost da seproizvod kupi na svim onim mestima gdepostoje zainteresovani kupaci za timproizvodom. Veoma je važno obezbeditivisoku dostupnost proizvoda jer time rastemogućnost njihove prodaje.

Page 102: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Rok isporuke često predstavlja presudanfaktor od kojeg zavisi da li će se kupac odlučitiza kupovinu dotičnog proizvoda ili ne. Naime,kod ugovaranja prodaje robe koja nijenamenjena za široko tržište, tj. kod koje se nezahteva promptna isporuka (kada se kupljenaroba ne mora odmah isporučiti), veoma jevažno znati definisati tačan rok isporuke, jer sekod tih roba, obično zahteva strogo poštovanjeugovorenih rokova isporuke, tj. završetak poslana vreme.

Page 103: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristično rešenje piktograma kojim seukazuje na rok isporuke proizvoda

Page 104: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Ugovorima se, obično, definišu tzv. penali(koji se plaćaju u slučaju neispunjenjaugovorenog roka) ili pak premije (u slučajuda se posao završi pre ugovorenog roka) štomože imati velikog uticaja na uspešnoposlovanje kompanije, a ponekad može i daje upropasti, u slučaju da nije uspela daispoštuje ugovorene rokove.

Page 105: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Uslovi, način i mesto isporuke mogu imativelikog uticaja na izbor proizvoda. Naime, pojediniproizvodi se mogu isporučiti tek pri uplati celokupnesume, ili po uplati avansa, ili po uplati prve rate, iliodmah, sa odloženim plaćanjem. Pri tome, načinisporuke (avionom, kamionom, železnicom, brodom,itd.), kao i mesto isporuke (sa skladišta proizvođača,sa skladišta prodavca ili sa mogućnošću isporukeproizvoda na kućnu adresu), mogu imati velikoguticaja na konačan izbor proizvoda, posebno kodkabaste robe, na primer, aparata za domaćinstvo,nameštaja i sl., tako da i proizvođači i prodavci tomfaktoru posvećuju veliku pažnju.

Page 106: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Garancija predstavlja poseban vidprodajne usluge kojom se reklamira noviproizvod i štiti kupac. Garancija predstavljaformalnu izjavu da će proizvod ispunitiosnovna i razumna očekivanja kupaca upredviđenom vremenskom periodu. Onasugeriše da je proizvod očekivanog nivoakvaliteta i da se u njega može imati punopoverenje.

Page 107: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Po važećim zakonskim propisima garancija trebada iznosi dve godine, tj. da proizvođač garantujeda će proizvod bezprekorno funkcionisati dvegodine od dana kupovine i da će sve eventualnenepravilnosti, koje nastaju kao posledica fabričkegreške, proizvođač otkloniti o svom trošku. Uslučaju da se kvar ne može otkloniti u roku od 45dana proizvođač je dužan da kupcu zamenikupljeni proizvod novim. U pojedinim slučajevimase daju i veće (duže) garancije čime se želi ubeditikupac u kvalitet novog proizvoda i time pridobiti zanjegovu kupovinu. Duži period garancije se možeiskoristiti i za formiranje veće prodajne cene.

Page 108: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističannačin označavanjada se za kupljeniproizvod daje7 godina garancije(automobil KIA)

Page 109: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Tehnička podrška predstavlja pružanjetehničkih saveta prilikom kupovine,ugradnje, uhodavanja i tokom celokupnogperida korišćenja proizvoda. Obično se vršidirektnim kontaktom, ili telefonom, ili prekointerneta, kupca i prodavca ili kupca iproizvođača. Kod pojedinih vrsta proizvodamože imati velikog uticaja na njihovplasman.

Page 110: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristično rešenje piktogramakojim se označava tehnička podrška

Page 111: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Servis predstavlja pružanje usluge kupcunovog proizvoda, prilikom njegove ugradnje,puštanja u pogon i uhodavanja, kao i uslučaju da dođe do njegovog otkaza ili nekeneispravnosti u toku rada pod garancijom.Njegova uloga je, kao i kod garancije, da naindirektan način promoviše proizvod i dasluži kao zaštita kupca. Kod mnogihproizvoda servis predstavlja bitan faktor priodlučivanju za kupovinu proizvoda(automobila, TV prijemnika, frižidera i sl.).

Page 112: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Teško je verovati da će se kupac opredelitiza kupovinu nekog novog proizvoda akonema obezbeđen dobar servis. U mnogimslučajevima brz i dobar servis imaju većiznačaj na prodaju proizvoda nego njegovacena. Dobro organizovana servisna služba iblagovremeno reagovanje na reklamacijekupaca predstavljaju najveću podrškuprodaji.

Page 113: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Mogućnost probe može imati velikoguticaja na konačan izbor proizvoda, ne samokod prehrambenih proizvoda, na primer,čokolade već i kod kupovine tehničke robe,na primer, automobila, tako da proizvođačitom faktoru danas posvećuju veliku pažnju.

Page 114: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističan način pozivanja potencijalnihkupaca automobila na probnu vožnju (KIA)

Page 115: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Davanje poklona i organizovanjenagradnih igara, pri kupovini pojedinihvrsta proizvoda, može značajno podstaćinjihovu prodaju i to treba imati u vidu priformiranju startegije prodaje dotičnihproizvoda. Navedene aktivnosti su posebnointeresantne pri prvoj kupovini, kako bi sekupci lakše odlučili za kupovinu.

Page 116: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističan način označavanja da se prikupovini automobila KIA, u datom vremenskom

periodu, dobija na poklon 500 l goriva

Page 117: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Mogućnost besplatne montažekupljenih proizvoda, ako se proizvodiisporučuju u rastavljenom stanju, može imativelikog uticaja na lakše odlučivanje zakupovinu dotičnog proizvoda. Zbog toga seza svaki složeniji proizvod, koji se isporučujeu rastavljenom stanju, mora predvidetiponuda besplatne montaže i na tumogućnost treba blagovremeno ukazatikupcu, pre donošenja konačne odluke okupovini. Naravno, cena montaže jeuračunata u cenu proizvoda.

Page 118: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Mogućnost zamene i vraćanjakupljenog proizvoda, u mnogimslučajevima može da ima velikog uticaja nakupce da se lakše odluče za kupovinudotičnog proizvoda. Naime, u slučaju dakupci nisu zadovoljni sa kupljenimproizvodom, tj. da on ne ispunjava njihovaočekivanja, u određenom vremenskomperiodu potrebno je predvideti mogućnostzamene proizvoda, sa nekim drugim, ilivraćanje novca.

Page 119: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Pored ovih postoji još i čitav niz specifičnihkarakteristika, koje su karakteristične zasvaki proizvod ponaosob, na primer, kodhrane - energetska vrednost, ne korišćenjekonzervansa i aditiva, kod sapuna - pHvrednost (određuje da li je dotični sapunkiselog ili baznog karaktera), kod benzina -oktanski broj i sl., ali se, zbog obimnostimaterije, one ovde neće posebno razmatrati.

Page 120: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Na osnovu iznetog, proizilazi da konačanizbor proizvoda, odnosno proizvođača, uvelikoj meri zavise od gotovo svih navedenihkarakteristika, ali u mnogome i odsposobnosti marketara i prodavaca, aposebno kupaca, da te karakteristike naadekvatan način istaknu i iskoriste priformiranju konačne cene i svih ostalihuslova prodaje (odloženo plaćanje,kreditiranje, kompenzacija i sl.).

Page 121: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Zadatak dizajnera se svodi naidentifikovanje potreba potrošača istvaranje takvih proizvoda koji će u štovećoj meri udovoljiti tim zahtevima.

Page 122: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Hvala na pažnji.

Page 123: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prof. dr Siniša Kuzmanović

FAKTORI KOJIUTIČU NA

INDUSTRIJSKIDIZAJN

Page 124: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Dizajn proizvoda zavise od velikog brojafaktora, na primer, u mašinstvu od:• funkcije,• namene,• strukture,• veličine,• vrste materijala,• mase,• ergonomskih zahteva,

Page 125: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

• bezbednosti,• sigurnosti funkcionisanja,• estetskih zahteva, preko oblika

(kompozicije, kompozicione ravnoteže,simetrije, proporcije, harmonije, ritma,akcenta, ornamenta, plastičnosti, senki,itd.), boje i grafičkih sredstavainformisanja,

• veličine serije (unifikacija),• roka isporuke,

Page 126: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

• ugovorenog kvaliteta,• veka trajanja (trajnosti),• stepena iskorišćenja,• stepena automatizacije,• potrošnje energije,• ugovorene cene,

Page 127: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

• načina izrade i tehnologičnosti (odlivci,otpresci, otkovci, zavareni, lepljeni,presovani, stezni, zakovani i zavrtanjskispojevi, veze sa klinom, ožlebljenim iprofilisanim vratilom, delovi izrađenistruganjem, glodanjem, bušenjem,rendisanjem, brušenjem, prosecanjem,savijanjem, dubokim izvlačenjem,istiskivanjem, izvlačenjem, provlačenjem,elektroerozijom,valjanjem, sinterovanjem,brizganjem, delovi predviđeni za termičkuobradu, galvanizaciju, bojenje i sl.), načinstezanja, merenja, itd.

Page 128: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

• montaže,• označavanja,• ispitivanja,• konzervacije,• pakovanja,• ambalaže,• skladištenja,• transporta,• odpakivanja,• dekonzervacije,

Page 129: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

• ugradnje,• rukovanja,• eksploatacije,• servisa,• održavanja,• remonta,• atmosferilija,• bioloških faktora,• reciklaže,• ekologija,

Page 130: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

• specijalnih zahteva (zakonski propisi,standardi, ugovori, licence, mogućnostfinansiranja, povišena temperatura, niskatemperatura, povišene vibracije,hermetičnost, centričnost, elastičnost,krutost, jednostavno rastavljanje, protiveksplozivna zaštita, zaštita odvandalizma, krađe, nesreća - požar,poplave, zemljotres, rad u havarijskimuslovima, higijenski zahtevi, mogućnostnadogradnje, itd.).

Page 131: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

• ličnih zahteva (ukus, navike, običaji,prestiž, moda, komfor, kvalitetm veličina,pol, starosno doba, zanimanje, bračnostanje, stil života, nacionalnost, rasa,vera, posebno stanje, hendikepiranost,itd.).

Page 132: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Značaj svakog od ovih faktora jeizuzetno velik, međutim, u zavisnosti odvrste proizvoda neki su izraženiji u većojili manjoj meri, dok se neki mogu čak izanemariti. Kod nekih drugih proizvodati faktiri mogu biti sasvim drugaćiji.

Page 133: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Pored navedenih faktora, na dizajn proizvoda velikiuticaj imaju i:• zahtevi tržišta,• trenutni stil i moda• opšti ciljevi kompanije (zadržavanje postojećih,

povratak izgubljenih ili osvajanje novih kupaca),• raspoloživa finansijska sredstva,• raspoloživi kadrovi, njihova stručnost i

motivisanost,• raspoloživo vreme za razvoj novog proizvoda,• potrebna kompatibilnosti novog proizvoda sa

postojećim proizvodima,• raspoložive tehnologije i sl.

Page 134: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

FunkcijaNeosporno je da najveći uticaj na oblikproizvoda ima njegova funkcija. Što jefunkcija složenija i što proizvod možeda obavi više funkcija, time je njegovoblik složeniji a cena veća, mada to nijei pravilo, na primer, kod nakita. Uticajfunkcija na oblik proizvoda se moževideti na svim proizvodima.

Page 135: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristično rešenje univerzalnogzupčastog reduktora (1), elastične

spojnice (2) i elektromotora (3)

21 3

Page 136: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

1 2 3

Bezmotorni reduktori sa cilindričnim (1),konusnim i cilindričnim (2) i cilindričnim i

pužnim zupčanicima (3)

Page 137: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Neuobičajennačinizvršavanjauobičajenefunkcijekartonskimnosačem odeće

Page 138: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Proizvoda koji obavlja više uobičajenih funkcija

Page 139: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Proizvoda koji obavlja više uobičajenih funkcija

Page 140: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

U ovom proizvodu je skrivena funkcionalnostovo nije samo ukras već i igračka i sedište

Page 141: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Dodatna funkcija ambalaže

Page 142: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Dodatnafunkcijaambalaže

Page 143: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Funkcija ukrašavanja

Page 144: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

NamenaNamena proizvoda, bez obzira naistovetnost funkcije, jako utiče na obliki konačnu cenu proizvoda, zbog čegadizajneri moraju biti detaljno upoznatisa njegovom osnovnom namenom,kako bi mogli da definišu proizvod kojiće moći što potpunije da zadovoljipostavljenim zahtevima korisnika. Tose najbolje može sagledati na primeruuniverzalnog zupčastog motornogreduktora.

Page 145: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Univerzalni zupčasti motorni reduktori sastopalima (1), sa prirubnicom (2) i tzv.

Nasadni reduktor (3)

321

Page 146: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

B3 B5 B5a B8

V1 V3 V5 V8

Karakteristični položaji ugradnjeuniverzalnih zupčastih motornih reduktora

sa stopalima i prirubnicom

Page 147: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Ručno pokretljiva (1), motorna (2) i samohodnamotorna (3) kosačica za travu

2 31

Page 148: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Uticajnamene nadizajn bicikla

Page 149: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Uticaj namene na dizajn šatora (šator za jednuili više osoba)

Page 150: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

StrukturaUticaj usvojene strukture i njenraspored, tj. broj usvojenihkomponenata ili detalja, i njihovpoložaja, ima veliki uticaj nakarakteristike proizvoda i obratno.

Page 151: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

1 2 3

Univerzalni reduktor sa klasičnim ulaznimvratilom (1), sa adapterom za IEC motore (2) i sa

reduktorskim motorom (3)

Page 152: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

1 2 3

Karakteristična rešenja usisivača (1) ručnonošeni, (2) podni horizontalni vučeni i (3)

podni vertikalni vučeni

Page 153: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

VeličinaUvek se teži da sve veličine (tipovi), uokviru jedne te iste vrste (linije)proizvoda, budu međusobno slični, naprimer, kod elektromotora, reduktora isličnih proizvoda.

Page 154: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični oblici pojedinih veličinareduktora u okviru familije zupčastih reduktora

Page 155: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističan primer isticanja veličinepojedinih proizvoda

Page 156: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističan primer isticanja veličine jednogproizvoda

Page 157: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

1 2 3

Karakteristični oblici zupčanika: (1) malih, (2)srednjih i (3) velikih dimenzija, upoređenih sa

veličinom metalnog novčića

Page 158: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični oblici sijaličnog grla sanavojem E27 i E14

Page 159: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristična rešenja prekidača sa malom,srednjom i velikom aktivnom površinom dirke

Page 160: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristična rešenja male i velike ručnebušilice

Page 161: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Vrsta materijalaS obzirom da cene materijala nisu iste,primena skupih materijala se uvek nastojiizbeći ili bar svesti na što manju meru. Toznači da cena materijala, od kojeg se izrađujupojedini proizvodi ili njihovi delovi, ima velikiuticaj na formiranje njihovog konačnogoblika i cene. Naime, velika je razlika izmeđudelova izrađenih od, na primer, relativnojeftinog sivog liva i skupe bronze.

Page 162: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični oblici pužnih točkovaizrađenih od sivog liva (1) i bronze (2)

1 2

Page 163: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

MasaMasa, ne samo mašinskih delova, ima izuzetnoveliki uticaj na troškove proizvodnje i njihovuprimenljivost, zbog čega se tom faktoru uvekposvećuje velika pažnja. Da bi se troškoviproizvodnje sveli na što manju meru potrebnoje, odgovarajućim konstrukcionim zahvatima,utrošak materijala svesti na minimum. To sepostiže "vađenjem" materijala sa bočnihpovršina delova, gde su opterećenja manja,mada postoje i druge mogućnosti. Danas,primenom računara i metode konačnihelemenata praktično se omogućava potpunaoptimizacija oblika mašinskih delova.

Page 164: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz uobičajenog načina smanjenja masezupčanika (2)

1 2

Page 165: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristično rešenje traktora kod kojegje, sa njegove prednje strane, postavljen

protivteg da bi se povećala njegova masa injegova stabilnost pri radu

Page 166: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Ergonomski zahteviErgonomija je naučna disciplina kojaizučava funkcionalne mogućnostičoveka u toku procesa rada i definišepotrebne uslove za stvaranje osećajapotpunog komfora i optimalne usloveza visokoproduktivan rad. Zbog toga je,pri dizajniranju proizvoda, potrebnozadovoljiti sve zahteve koji sepostavljaju pred sistem "čovek -proizvod - radna sredina".

Page 167: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističnedimenzijetela muškarca

Page 168: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični oblici i dimenzije dugmadi zaregulaciju

Page 169: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Jednostavno rukovanjeZa sve proizvode je izuzetno važno da jenjhovom konstrukcijom obezbeđenojednostavno rukovanje, ili, ako ono po prirodistvari ne može da bude jednostavno, da jeizrađeno jednostavno uputstvo za rukovanje.Ovakvim pristupom dizajnu obezbeđuje selako korišćenje proizvoda a to u velikoj merimože da utiče na njihov imidž i plasman.Jednostavnim rukovanjem se sprečava imogućnost nastanka nesreća, ili oštećenjaproizvoda, što svakako doprinosi stvaranjupozitivne slike o proizvodu.

Page 170: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Klupa narazvlačenje

Page 171: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

BezbednostPojedini proizvodi, pri korišćenju, mogu bitiizvor opasnosti za korisnike. Zbog toga sudizajneri dužni da preduzmu odgovarajućekonstrukcione zahvate kojima će sprečitimogućnost nastanka nesreće, ili u slučaju dato nisu u mogućnosti, obavezni su da ugradeodređene zaštitnike i posebnim natpisom nasamom proizvodu i odgovarajućim uputstvimaza eksploataciju, i eventualnom obukom,upozore neposredne korisnike na postojećuopasnost. Ti natpisi, ili oznake, obavezno semoraju postaviti na vidnom mastu, na samomproizvodu, a u uputstvu za eksploataciju,moraju biti posebno označeni, na primer,ispisani crvenom bojom ili masnim (bold)slovima.

Page 172: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Izgled aktiviranih vazdušnih jastuka ivazdušnih zavesa kod putničkog automobila

Chevrolet

Page 173: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Sigurnost funkcionisanjaPojedine vrste proizvoda zahtevajuvisoku sigurnost funkcionisanja (avioni,automobili i slični proizvodi), tako da setoj vrsti proizvoda mora posvetitiposebna pažnja. Oni se odlikujuposebnom (skupljom) konstrukcijom,primenom kvalitetnijih materijala isavremenijih (skupljih) tehnologijanizrade. Sigurnost funkcionisanjanajčešće treba posebno istaći.

Page 174: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristično rešenje načina postavljanjarezervnog točka na terenskom vozilu

Toyota RAV 4

Page 175: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Estetski zahteviIzgled nije podjednako značajan kod svih vrstaproizvoda, ali nema takvih proizvoda gde on nijevažan. U zavisnosti od funkcije i namene proizvodaodredjuje se njegov značaj. Razvojem društva,estetski zahtevi dolaze do posebnog izražaja. Naime,umetnost, kao deo kulture jednog društva, postavljaodređene estetke kriterijume pred proizvode kojeproizvođači, dizajnom proizvoda, nastoje dadostignu i time postignu određenu prednost nadkonkurencijom. Pri tome, oni imaju u vidu dakupcima nije svejedno kakav proizvod koriste i onižele da obezbede kupcima njihovih proizvodima dadožive zadovoljstvo njihovom primenom. Na primeručeljusti stege može se videti uticaj dizajna naestetsku vrednost proizvoda.

Page 176: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristična rešenja oblika čeljusti stege

Page 177: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Veličina serijeVeličina serije ima izuzetno veliki uticaj naoblik i cenu proizvoda. Ako je reč o malojseriji onda, po pravilu, nije opravdano ulagativelika sredstva u specijalne alate, pa seproizvodi izrađuju bez ili sa veoma maloalata, na primer, zavarivanjem umestilivenjem ili kovanjem. Međutim, trebaposebno istaći da se pojedini proizvodinamerno izrađuju u malim serijama, da bi semogla istaći posebnost kupaca - vlasnikaproizvoda, i na račun toga omogućilozadržavanje visoke cene proizvoda.

Page 178: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični primeir oblika zupčanika uzavisnosti od serije u kojoj se izrađuju

Page 179: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističan primer unifikacijepodsklopova kod univerzalnih zupčastih

reduktora (SEW)

Page 180: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Rok isporukeRok isporuke, ili ugovoreni rok isporuke, možeimati velikog uticaja na usvojenu tehnologiju itime na oblik i cenu proizvoda, jer će se, upojedinim slučajevima, neki delovi raditi odpunog komada (od šipke ili lima), a nevaljanjem, kovanjem ili livenjem i pored togašto bi, u datom slučaju, to možda biloopravdanije. Naime, ako su ugovoreni rokovikratki i ne postoji dovoljno vremena za izraduspecijalnih alata, mada bi ugovorene serijeomogućavale primenu specijalnih alata (np. zalivenje), onda će se delovi raditi od punogkomada i zavarivanjem. Karakteristični primerioblika cilindričnih zupčanika, većih dimenzija,prikazani su na.

Page 181: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični oblici zupčanika izrađenih (1)od punog komada i (2) livenjem

1 2

Page 182: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Ugovoreni kvalitetKvalitet proizvoda treba da je usklađen zazahtevima tržišta. On može biti nešto viši, ilinešto niži, od uobičajenih vrednosti, a sve uzavisnosti od ciljeva i tehnoloških mogućnostiproizvođača. Međutim, kada se pojavi kupac sazahtevom za proizvodom bitno drugačijegnivoa kvaliteta, tom zahtevu, u principu, uvektreba udovoljiti. Ako je on viši, od uobičajenognivoa, onda treba znati napraviti takavproizvod, a ako je on niži, onda treba procenitida li će proizvod takvog nivoa kvalitetanepovoljno uticati na renome proizvođača. Unačelu uvek se teži za proizvodima višeg nivoakvaliteta, mada nije uvek opravdano imatiproizvode višeg nivoa kvalitet od potrebnog.

Page 183: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Kada se govori o kvalitetu proizvoda trebaznati da se on sastoji od kvalitetakonstrukcionog rešenja, kvaliteta materijala,kvaliteta izrade, kvaliteta funkcionisanja prieksploataciji, itd. i da kvalitet proizvoda, iliugovoreni kvalitet, ima veliki uticaj na izgled icenu proizvoda. Naime, kvalitetni proizvodise, po pravilu, rade od kvalitetnijih materijala,sa kvalitetnijim tehnologijama (kovanjem ilivaljanjem), uz primenu kvalitetnijih (užih)tolerancija dužinskih mera i tolerancija oblikai položaja, kao i boljeg kvaliteta obrađenepovršine.

Page 184: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristična rešenja pneumatika različitognivoa kvaliteta i cene

Page 185: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Vek trajanja proizvodaVek trajanja proizvoda direktno zavisiod projektovanog radnog vekaproizvoda i intenziteta njegovogkorišćenja. Po sadašnjim zakonskimpropisima vek trajanja proizvoda, umašinskoj industriji, treba da iznosi barpet godina. Svaki duži ili kraći vektrajanja se odražava na cenu proizvodai prilikom sklapanja ugovora o tometreba voditi računa. Veća trajnost,svakako, utiče na veću cenu irobusnost proizvoda i obratno.

Page 186: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Stepen iskorišćenjaStepen iskorišćenja predstavljanajvažniju karakteristiku svakogmehanizma jer prikazuje efikasnostsistema. Danas, u eri nestašice energijei velike posvećenosti ekologiji,njegovoj vrednosti se posvećujeizuzetno velika pažnja. Stepeniskorišćenja ( ) se izračunava kaoodnos snage na izlazu (Pi ) i snage naulazu (Pu ) i njegova vrednost je uvekmanja od 1,

Page 187: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Piktogram simbolaEnergy star kojioznačava proizvod samalom potrošnjomenergije

Page 188: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristično rešenje piktograma kojim seukazuje na malu potrošnju električne energije

Page 189: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Stepen automatizacijeStepen automatizacije ima veliki uticaj nafunkcionalnost i plasman proizvoda, madaon direktno utiče i na strukturu i cenuproizvoda. Što je stepen automatizacije veći,korisnik se više oslobađa fizičkih aktivnosti,što obično mora posebno i da plati, naprimer, automatski menjač, električnipodizači stakala na automobilima, električnipodešivač retrovizora, itd. utiču na plasmanvozila ali i na njihovu cenu. Jedan deokupaca je uvek spreman da povišeni nivoautomatizacije i luksuza posebno plati pa seobično ti elementi nude kao opciona rešenja,koja se ugrađuju (i naplaćuju) samo naposeban zahtev kupaca.

Page 190: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristično rešenje ručnog i automatskogmenjača na automobilu (BMW)

Page 191: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Ugovorena cenaUgovorena cena, ili cena koja se možepostići na tržištu, ima veliki uticaj naodlike proizvoda. Naime, za svaku cenutreba znati napraviti odgovarajućiproizvod. To se može postići uštedommaterijala i primenom odgovarajućihmaterijala i tehnologija izrade, koje nezahtevaju primenu specijalnih alata. Naprimeru kućišta reduktora, niska cena(kod manjih serija) se postiže primenomzavarenih kućišta umesto livenih i sl.

Page 192: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Način izrade i tehnologičnostPri definisanju dazajna (oblika) proizvodaveoma je važno znati kako će se taj proizvodizrađivati. U mašinstvu se delovi moguizrađivati na više načina: ručno ili mašinski,sa (rezanjem) ili bez skidanja strugotine(deformisanjem). Kakav način izrade će seprimeniti u največoj meri zavisi od namenedela, vrste opterećenja (statičko - F = const.ili dinamičko - F const.) i predviđenihserija. Ukoliko su serije velike onda se zaizradu koriste specijalni alati, koji se moguisplatiti velikim serijama. Kod malih serijatakvi alati se ne koriste.

Page 193: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Oblikovanje delovapredviđenih za izradulivenjemPri oblikovanju odlivaka treba imati uvidu da se pravilnim oblikom, uz istiutrošak materijala, može obezbeditiznatno veća nosivost delova.

Page 194: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični oblici odlivaka kojima se uz istumasu obezbeđuje veća nosivost

Page 195: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Pored toga, treba imati u vidu da seodlivci sa manjom debljinom zida mogujače opteretiti, zbog veće homogenostimaterijala, pri čemu debljina zidaodlivka ne sme biti manja odpreporučene vrednosti.

Page 196: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz načina smanjenja debljine zida odlivaka

Page 197: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Načini izmene oblika odlivka sa ciljemizostavljanja jezgra

Page 198: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističan način izmene oblika odlivka saciljem uprošćavanja njegove izrade

Page 199: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični oblici odlivaka bez i sarešenim načinom oslanjanja jezgra

Page 200: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

1 2

Prikaz načina postavljanja podeone ravni, (1)nepravilno i (2) pravilno

Page 201: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz načina izbegavanja primene tankihivica na kalupu (1) nepravilno i (2) pravilno

1 2

Page 202: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Pri oblikovanju odlivaka mora sevoditi računa i o postavljanjulivačkih nagiba, kako bi seobezbedila mogućnost vađenjemodela. Vrednosti nagiba zaviseod dužine nagiba. Do 15 mmdužine koristi se nagib 1:5, od 15do 500 mm 1:10 ili 1:20, a preko500 mm 1:50.

Page 203: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Pri definisanju oblika odlivkamora se voditi računa i opostavljanju zaobljenja, livačkihradijusa, kako bi se obezbediloravnomerno hlađenje odlivka(odvođenje toplote sa odlivka) itime izbegla pojava zaostalihnapona, usahlina i prslina.

Page 204: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz načina izvođenja ivica odlivka (1)nepravilno i (2) pravilno

1 2

Page 205: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz načina izbegavanja koncentracijematerijala

Page 206: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Na primeru oblika stopala mogu sevideti uobičajeni načini smanjenjakoncentracije materijala, stim što sezadnje rešenje ne može prihvatiti jernije obezbeđena ista dužina bušenja,što će uticati na narušavanje pravcaburgije.

Page 207: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz načina izbegavanja koncentracijematerijala

Page 208: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični primeri rešenja odlivka kojiomogućavaju deformaciju zidova i

sprečavaju pojavu zaostalih napona

Page 209: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični primeri rešenja paoka telazupčanika koji sprečavaju pojavu zaostalih

napona

Page 210: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični primeri oblika kojisprečavaju pojavu zaostalih napona

Page 211: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični oblici ivica odlivka

Page 212: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični oblici odlivka kojiomogućavaju odvođenje gasova iz kalupa

Page 213: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristična rešenja oblika odlivka kojim seuprošćava uklanjanje oštrih ivica

oštre ivice

Page 214: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Oblikovanje delovapredviđenih za izradupresovanjem

Da bi se poboljšala struktura materijala i dabi se smanjio obim mašinske obradeprimenjuje se obrada presovanjem.Presovanju se obično podvrgavaju obojenimetali i njihove legure mada se i čelici mogupresovati.

Page 215: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični oblici otpreska

Page 216: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristična rešenja kalupa, sa oštrimivicama (1) - loše rešenje i sa zaobljenim

ivicama (2) - dobro rešenje

1 2

Page 217: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični načini postavljanjapodeone ravni (1) loše rešenje, sa

nesimetričnom raspodelom, i (2) dobrorešenje, sa simetričnom raspodelom

podeona ravan1 2

Page 218: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični načini postavljanja podeoneravni (1) loše rešenje i (2) dobro rešenje

1 2

Page 219: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Oblikovanje delovapredviđenih za izraduzavarivanjemZavarene konstrukcije imaju izuzetno velikuprimenu u mašinstvu, posebno kodmaloserijske proizvodnje, pa se zatonjihovom oblikovanju mora posvetitiposebna pažnja. Treba imati u vidu da jenajbolja ona zavarena konstrukcija kod kojeje obim zavarivanja sveden na minimum.Smanjenje obima zavarivanja se možepostići:

Page 220: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

• smanjenjem broja delova koji ulaze u sklopzavarene konstrukcije,

• kombinovanjem zavarivanja sa drugumpostupcima izrade, na primer, sa savijanjem idubokim izvlačenjem,

• smanjenjem broja šavova,• zamenom privarenih rebara sa presovanim

ojačanjima,• smanjenjem količine navarenog metala,

zamenom kratkih šavova velikog poprečnogpreseka sa dužim i tanjim,

• primenom šavova koje nije potrebnopripremati za zavarivanje, ili kod kojih jeobim pripreme sveden na minimum, itd.

Page 221: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Pojednostavljenje zavarenog spojasavijanjem i dubokim izvlačenjem

Page 222: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Smanjenje deformacija i zaostalih napona umaterijalu može se postići:

• smanjenjem broja šavova i količinenavarenog metala,

• simetričnom raspodelom šavova u odnosuna težište delova koji se zavaruju,

• izbegavanjem postavljanja šavova jedan uzdrugi i izbegavanjem njihovog ukrštanja,

• postavljanjem šavova na što većojudaljenosti od površina koje su prethodnoobrađene,

• postavljanjem rebara za ukrućenje,• prethodnom deformacijom elemenata koji se

zavaruju,• zavarivanjem u alatu, itd.

Page 223: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Kombinovano,kovano i zavarenokućište zasuna

Page 224: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

loše dobro loše dobro

Prikaz oblik kod kojih je uprošćenozavarivanje i pripreme dela za zavarivanje

Page 225: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz načina izbegavanja koncentraciješavova izborom racionalnijeg oblika zavarene

konstrukcije

loše dobro

Page 226: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

1 2 3 4

Karakteristični načini spajanja U - profila

Page 227: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Izvođenjezaobljenih uglovasa L i Uprofilima

Page 228: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristična rešenja kutijastih nosačasa prikazom ukupnih troškova i troškova

zavarivanja

Masa

Troškovi

Page 229: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristična rešenja kutijastih nosača

Page 230: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Oblikovanje delovapredviđenih za izradustruganjemOsnovni zahtev, koji se postavlja preddelove koji treba da se izrade struganjem,je da oblik njihovog pripremka bude štopribližniji gotovom delu i da ima što višecilindričnih površina, kako bi se obimmašinske obrade sveo na minimum. Tose, često, sa veoma malim konstruktivnimzahvatima može obezbediti.

Page 231: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični načini izmene oblika sciljem smanjenja obima mašinske obrade

Page 232: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični načini izmene oblika s ciljemsmanjenja obima mašinske obrade

Page 233: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

1 2

Način izmene oblika s ciljem izbegavanjaudara pri obradi (1) loše i (2) dobro rešenje

Page 234: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Izmena oblika dela s ciljem olakšanjaprilaza alata

Page 235: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz načina izmene oblika dela u ciljuobezbeđenja obrade iz jednog prolaza

Page 236: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz načina izmene oblika dela u ciljuodvajanja površina koje se obrađuju sa

različitim kvalitetom obrade

Page 237: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Oblikovanje delovapredviđenih za obradubušenjemPri oblikovanju delova koji će seobrađivati bušenjem treba voditi računada usvojeni oblik omogućuje pristupalatu - spiralnoj burgiji.

Page 238: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz načina obezbeđenja jednostavnogprilaza alata

Page 239: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz načina izmene oblika s ciljemobezbeđenja jednostavnog prilaza alata

Page 240: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz načina izmene oblika s ciljemizbegavanja krivljenja burgije

Page 241: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Načini izmene oblika s ciljemuprošćenja obrade

Page 242: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Oblikovanje delovapredviđenih za izradubrizganjemDelovi od plastičnih masa mogu imati veomasložene oblike, čija je složenost ograničenatehnološkim mogućnostima alata, bez obzira dali se delovi izrađuju brizganjem, livenjem iliduvanjem. Pri oblikovanju delova od plastičnihmasa treba voditi računa o mogućnosti vađenjadela iz alata, zbog čega je potrebno obezbedititehnološke nagibe od najmanje 1:100. Ti nagibise ne predviđaju na površinama koje svojimoblikom obezbeđuju vađenje dela iz kalupa.

Page 243: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

1 2

Karakterističniprimeri načinaizbegavanjakoncentracijematerijala (1)nepravilno i(2) pravilno

Page 244: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični načini promene debljine zida

Page 245: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

1 2

Karakteristični načini obezbeđenja rastavljanjakalupa (1) nepravilno i (2) pravilno

Page 246: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični oblici rastavljivih delova

Page 247: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični načini fiksiranja metalnihdelova u plastici

Page 248: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Oblikovanje delovapredviđenih za farbanjeBez obzira na način farbanja oblik delatreba da obezbedi mogućnost pristupafarbe. Pored toga, treba izbegavatioštre ivice jer se one teže farbaju i sanjih se lako skida farba habanjem, kao išavove, jer oni loše utiču na estetskiizgled dela.

Page 249: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

1 2

Karakteristični načini izbegavanja oštrihivica (1) nepravilno i (2) pravilno rešenje

Page 250: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični primeri načina postavljanjašavova na delovima predviđenim zafarbanje (1) nepravilno i (2) pravilno

1 2

Page 251: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

MontažaPri izboru koncepcije proizvoda potrebno jevoditi računa i o načinu njegove montaže idemontaže. U principu, postoje tri različitanačina montaže: aksijalna, radijalna iradiaksijalna montaža. Aksijalna montaža jeobično najsloženija, ali je izrada komponenatai obezbeđenje hermetičnosti veomajednostavno, zbog toga što se rotacionepovršine izrađuju na delovima kojipredstavljaju jednu celinu. Radijalna montažaje obično veoma jednostavna dok je izradakomponenata i obezbeđenje hermetičnostiveoma složeno, jer se rotacione površineizrađuju na delovima, koji ne predstavljajujednu celinu.

Page 252: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Kombinovana, radiaksijalna, montažaima sve prednosti pri montaži, koje suprisutne kod pojedinih načina montaže,kao i određene nedostatke pri izradi,koji proističu, pre svega, od radijalnemontaže. Ovakav način montaže seprimenjuje u cilju pojednostavljenjamontaže i demontaže, ali on običnozahteva složeniju mašinsku obradu.Svaki od navedenih načina montaže seprimenjuje u praksi.

Page 253: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

1 2 3

Karakteristični načini montaže 1 - aksijalna, 2 -radijalna i 3 – radiaksijalna montaža

Page 254: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični načini izrade kućištaelektromotora iz više delova

Page 255: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističnipostupcimontaže,prikaz prelazaradiaksijalnemontaže uaksijalnu

Page 256: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Načini izbegavanja nepravilne montaže

Page 257: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Načini izbegavanja nepravilne montaže

Page 258: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Načiniizbegavanjapogrešnemontaže

Page 259: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Kod svakog proizvoda važan je i načinpostizanja tačnosti montaže, koji možebiti:

• metodom apsolutne zamenljivosti,• metodom nepotpune zamenljivosti,• metodom grupne zamenljivosti,• metodom dorade i• metodom podešavanja;

Page 260: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

a, zatim, i način proračuna:• metodom sumiranja graničnih

odstupanja i• metodom verovatnoće.

Page 261: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

OznačavanjeOznaka obično služi za identifikacijuproizvoda. Ona se, po pravilu, postavljana lako vidljivom mestu, koje nijeizloženo habanju, tako da ju je mogućeočitati i u montiranom stanju. Oznaka nalivenim, kovanim i presovanim delovimase formira tokom njihove izrade, a naostalim se ukucava ili ispisujeelektričnom pisaljkom ili hemijskimpostupkom, a ponekad se jednostavnoispisuje (štampa) bojom.

Page 262: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Način ispisivanja oznake na proizvodu

Page 263: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Način ispisivanjaoznake na proizvodu

Page 264: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

AtmosferilijeVeliki broj proizvoda koristi se, stoji ili radi,na otvorenom gde je izložen delovanjuatmosferskih padavina (kiša, grad, sneg,rosa i slana). Te padavine mogu veomaštetno da utiču na rad i trajnost proizvoda paim se zato mora posvetiti izuzetno velikapažnja. Da bi se eliminisao uticaja kiše trebaobezbediti njeno odvođenje sa proizvoda,grad i sneg zahtevaju jače dimenzionisanjenoseće i krovne konstrukcije, da bi mogle danose to dodatno opterećenje, itd. Sličanproblem je prisutan i kod proizvoda koji radeu vlažnoj sredini.

Page 265: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Uobičajeni načini sprečavanja zadržavanjavode na konstrukciji od U i L - provila (1),zaokretanjem profila (2) i izradom otvora

na profilu (3)

1 2 3

otvor

Page 266: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Biološki faktoriBiološki faktori nisu podjednako izraženi kodsvih proizvoda. Oni puno zavise od vrsteproizvoda i mesta gde se oni nalaze za vremerada, odnosno transporta i skladištenja. Onisu najizraženiji kod proizvoda koji rade naotvorenom, pa zatim kod onih pod strehom,pa u zatvorenim prostorima, itd. Kodproizvoda, koji rade na otvorenom ili podstrehom, najvažnije je oblikom proizvodasprečiti ulazak i nastanjivanje u proizvoduptica, glodara, gmizavaca i insekata.

Page 267: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

To se postiže postavljanjem raznih preprekau vidu rešetki i mrežica. Na proizvodima kojitreba da rade na mestima gde se možeočekivati sigurno i veliko prisustvo pojedinihvrsta štetočina preduzimaju se dodatnizahtevi u vidu postavljanja ojačanja namestima provodnika i osetljivih mehanizamai instrumenata. Na mestima gde se očekujepojava plesni i truležnih bakterija, u vlažnim izagrejanim prostorijama i pri radu u tropskimvlažnim klimatskim područjima, na primer,kod elektromotora treba predvideti otpornijuizolaciju, itd.

Page 268: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

ReciklažaPonovna upotreba materijala od kojegje izrađen proizvod, ne samo zbogzaštite životne sredine već i zbognedostatka sirovina, ima veliki uticaj nadizajn proizvoda. Tu se, pre svega, vodiračuna o lakom rastavljanju proizvoda io lakom odvajanju delova koji suizrađeni od istog materijala, njihovomoznačavanju i sl.

Page 269: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

EkologijaVeliki broj proizvoda, tokom svojeeksploatacije, može na neki način da zagađuježivotnu sredinu. Zbog toga je potrebno, tokomnjihove konstrukcije, tom faktoru posvetitiposebnu pažnju, mada danas, mnogi pozitivnizakonski propisi regulišu tu oblast, tako da seproizvodi, koji ne zadovoljavaju ekološkezahteve, ne mogu ni izneti na tržište. Poredtoga, posebna pažnja se mora posvetiti ireciklaži proizvoda jer se na taj načinsprečava zagađenje životne sredine nakonprestanka eksploatacije proizvoda.

Page 270: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Specijalni zahteviU specijalne zahteve spadaju svi oni zahtevikoji se ne ispoljavaju uvek, već samo unekim specijalnim slučajevima, kao što su:zakonski propisi, zahtevi osiguravajućihkuća, povišena temperatura, niskatemperatura, zaštita od zračenja Sunca,povićene vibracije, hermetičnost,centričnost, elastičnost, krutost, jednostavnorastavljanje, eksplozivna zaštita, zaštita odvandalizma, zaštita od krađe, zaštita odnesreća (grom, požar, poplave, oluje,zemljotres, ratna dejstva), rad proizvoda uhavarijskim uslovima, higijenski zahtevi, itd.

Page 271: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Zakonski propisiMnoge važne karakteristike proizvodadefinisane su standardima, posebnimpropisima i zakonskim aktima, tako daje pri projektovanju proizvoda, njegovojizradi i isporuci potrebno ispoštovatisve važeće zakonske propise. Naprimer, u pojedinim zemljama vozi selevom stranom puta, pa se za ta tržištau vozilima volan mora postaviti sadesne strane (sl.2.113).

Page 272: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristična rešenja automobila savolanom postavljenim sa leve i desne strane

vozila

Page 273: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Posebni zahteviosiguravajućih kućaKod skupih i odgovornih mašinskihkonstrukcija potrebno je izvršiti njihovoosiguranje. Za pojedine grupeproizvoda osiguravajuće kućepostavljaju određene zahteve koje jepotrebno ispuniti da bi se dotičniproizvodi mogli osigurati (np. ubrodogradnji i sl.).

Page 274: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Povišena temperaturaPojedini proizvodi treba da rade u uslovimapovišene temperature. To zahteva posebanpristup konstrukciji, primenu materijalaotpornog na povišene temperature, i pravilnokonstrukciono rešenje, koje će omogućitiširenje pojedinih delova. Ovaj problem jeposebno izražen kod cevi, tako da se kodnjih obavezno koriste kompenzatori (običnotzv. lira kompenzatori) koji omogućavajudilataciju cevi čime se sprečava pojava većihnapona i deformacija cevi.

Page 275: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Zona povišenetemperature

Karakterističnokonstrukcionorešenje komore,kod koje jeobezbeđenamogućnostširenja usledzagrevanja

Page 276: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Niska temperaturaPojedini proizvodi rade u uslovima nisketemperature. To znači da se za njihovu izradumoraju koristiti materijali, pogodni za rad naniskim temperaturama (posebne vrste čelika,maziva i sl.), a u pojedinim slučajevima u njihse moraju ugrađivati i grejači, koji sprečavajukondenzovanje a zatim i smrzavanje vlage.Naime, osobina vazduha je da u sebi sadrživlagu. Što je temperatura vazduha viša onmože da sadrži veću količinu vlage i obratno.Pri hlađenju vazduha, on oslobađa tu vlagu,koja se kondenzuje u i na proizvodu.

Page 277: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Zaštita od zračenja SuncaProizvodi koji rade na otvorenom, ili podstrehom, mogu biti izloženi i dejstvusunčevog zračenja, koje je veoma štetno zapojedine vrste materijala (guma, plastičnemase, farba i sl.) jer izaziva njihovo starenje.Zbog toga je potrebno, pri konstruisanju tihdelova, pravilnim konstrukcionim rešenjem,sprečiti njihovo izlaganje Suncu. Ako to nijemoguće izvesti, onda se prikladnomambalažom nastoji sprečiti izlaganjeproizvoda Suncu, do trenutka njihoveupotrebe, kako bi se uticaj zračenja sveo našto manju meru.

Page 278: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Povišene vibracijePostoje proizvodi koji rade na principupovišenih vibracija (vibraciona sita,vibracioni valjci i sl.) i kod tih proizvodatreba sprečiti prenošenje vibracija naokolinu. Međutim, postoje i takviproizvodi kod kojih je potrebno sprečitiprenošenje vibracije sa okoline neproizvod, da bi se obezbedio njihovispravan i pouzdan rad (razni merniinstrumenti). To se postiže ugradnjomspecijalnih vibroizolatora.

Page 279: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

HermetičnostZa uspešno funkcionisanje pojedinihproizvoda potrebno je obezbeditinjihovu hermetičnost, tj. potrebno jesprečiti isticanje, ili uticanje, fluida udotični proizvod. To se postižeposredstvom raznih zaptivača, kojim seodržava pritisak, ili vakum, odnosnosprečava zagađivanje nekog medija, iličovekove okoline. Hermetičnost semora proveravati i, u slučaju potrebe,njeno postojanje posebno isticati.

Page 280: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Jednostavno rastavljanje,sastavljanje i održavanjeDa bi se omogućilo jednostavnorastavljanje proizvoda, zbog čišćenja,servisa, održavanja ili remonta, mnogeproizvode je potrebno tako konstruisatida ih je moguće veoma jednostavno ilako rastaviti i, zatim, ponovo sastaviti.To se posebno odnosi za aparate zadomaćinstvo, mada je taj zahtevprisutan kod gotovo svih proizvoda umašinstvu.

Page 281: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Protiveksplozivna zaštitaSvi proizvodi, koji su namenjeni za rad ueksplozivnoj sredini, moraju biti posebnokonstruisani, ispitani i označeni (oni nose nasebi oznaku - Ex). Izrada i eksploatacijatakvih proizvoda predstavlja veliki problemkako za konstruktore, tako i za ispitivače,korisnike i osiguravajuća društva.Ekspozivna sredina zahteva poseban pristupkonstruisanju detalja. Obično se postavljazahtev obezbeđenja dovoljne dužine procepaizmeđu obrtnih delova, kojim se obezbeđujegašenje plamena, u slučaju da se on javiunutar proizvoda, i time sprečava paljenjeokoline, tj. eksplozivne sredine u kojojdotični proizvod radi.

Page 282: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Zaštita od vandalizmaMnogi proizvodi su u toku eksploatacijeizloženi vandalizmu (namernom oštećenjubez neke posebne koristi). Taj problemkonstruktori pokušavaju da reše na raznenačine, pre svega, primenom posebnih boja,koje čine proizvod manje uočljivim. Zatim,primenom većih dimenzija elemenata, takoda ih nije moguće rukom, bez posebnihalata, saviti i/ili slomiti, primenomzakovanih, zavarenih i zalepljenih spojeva,primenom specijalnih oblika glavezavrtnjeva, kojima se pojedini delovi vezuju,tako da ih nije moguće brzo i lako, bez nekihspecijalnih ključeva, demontirati, itd.

Page 283: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Zaštita od krađeKrađa je svakako teži oblik vandalizma.Nastankom većih razlika u društvu onapostaje sve prisutnija pojava, kojukonstruktori i vlasnici proizvoda nastojesprečiti na razne načine. Uglavnom sekoriste iste one metode koje se primenjuju ipri zaštiti od vandalizma. Naravno, odgovornii skupi proizvodi se obavezno osiguravajukod osiguravajućih društava da, u slučaju dapredviđeni mehanizmi zaštite ne daju efekat,vlasnik zaštićenog proizvoda budeobeštećen.

Page 284: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Zaštita od nesrećaU toku eksploatacije proizvoda povremeno se,nažalost, dešavaju i nesreće (požar, poplave izemljotres) sa kojima se korisnici proizvodamoraju blagovremeno upoznati, kako bi sesprečila panika i sve nepogodnosti koje se pritome javljaju. Ovo je posebno značajno kodspecijalnih, skupih i odgovornih proizvoda,kao i onih gde preti velika opasnost za okolinu(hemijska i naftna industrija, itd.). Pridefinisanju tehničkih karakteristika takvihproizvoda mora se voditi računa da i uuslovima nastanka nesreće (akcidenta),proizvod može i dalje da funkcioniše, istina, sasmanjenim kapacitetom i pouzdanošću, za štase, obično, predviđaju i rezervni, tzv.sigurnosni pogoni.

Page 285: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Grom je najčešći vid nesreće kojojmože biti izložen proizvod koji radi naotvorenom. Iz tog razloga se na svetakve proizvode moraju ugraditigromobrani. Danas, veoma strogizakonski propisi, detaljno regulišu tuoblast.

Page 286: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Požar je stalna opasnost koja pretimnogim proizvodima. Iz tog razloga sesvi odgovorni proizvodi morajupripremiti i za takav vid nesreća, tj.moraju se koristiti materijali koji negore ili koji se pale na višimtemperaturama i sl. U odgovornimproizvodima se ugrađuju javljači požarai obavezno postavljaju aparati zagašenje požara i/ili se ugrađujuautomatski sistemi za gašenje požara.Danas, veoma strogi zakonski propisiregulišu i tu, veoma odgovornu, oblast.

Page 287: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Poplava je stalan vid opasnosti umnogim reonima, pored reka i jezera,tako da se na tim područjima,odgovornim konstrukcijama moraposvetiti posebna pažnja. Na primer,ako se mora obezbediti radelektromotora i pri pojavi poplave, ondase motor mora postaviti na koti, do kojene dolazi voda ni pri najvećemvodostaju. Obično se za najvišivodostaj usvaja najveća registrovanavrednost nivoa vode u proteklih stogodina.

Page 288: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Olujni vetrovi, mogu imati veomaštetan uticaj na mnoge proizvode. Oniobično uzrokuju lom delova ili celekonstrukcije, zbog čega je potrebnoizvršiti pravilno dimenzionisanje ioblikovanje svih delova, koji su izloženidirektnom udaru vetra, kako bi sesmanjio njegov uticaj. Posebno semora voditi računa o mogućnostikidanja dalekovoda i šteta koje naosnovu toga mogu nastati, itd.

Page 289: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Zemljotres, kao jedna od najtežihprirodnih katastrofa, veoma nepovoljnoutiče na sve kapitalne konstrukcije.Međutim, kod običnih proizvodazemljotresu se ne posvećuje neka većapažnja, jer on nema veći uticaj nanjihov rad.

Page 290: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Ratna dejstva, po pozitivnimmeđunarodnim zakonskim propisima,nisu dozvoljena po odgovornimpostrojenjima, koja mogu izazvativeliku ekološku katastrofu. Međutim,svedoci smo bili da se ti zakoni,nažalost, ne poštuju. Zbog toga se, natakvim konstrukcijama, morajupredvideti dodatni sigurnosni i zaštitnielementi kako bi se predupredilamoguća oštećenja usled ratnihdejstava.

Page 291: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Rad proizvoda u havarijskim uslovimaOd većine proizvoda se zahteva da i nakonnastanka havarije mogu i dalje dafunkcionišu, tj. da rade u tzv. "havarijskimuslovima", sa nešto smanjenim kapacitetom imanjom pouzdanošću. Naravno, to je dostateško obezbediti. Kod automobila se to, naprimer, rešava ugradnjom rezervnog točka(isih ili manjih dimenzija, a kod nekih modela,samo se isporučuje pribor za lepljenje). Koddrugih proizvoda se nastoji, na primer, da seugrade sigurnosni, tzv. rezervni pogoni, sakojima proizvod, sa nešto smanjenimkapacitetom, može još izvesno vreme dafunkcionišu, ili da se sa, malim remontnimzahvatima, može osposobiti za privremenirad.

Page 292: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Higijenski zahteviPod higijenskim zahtevima sepodrazumeva mogućnost lakogodržavanja higijene proizvoda. To značida na proizvodima nema teško dostupnihmesta, oštrih ćoškova i sl. koji se teškomogu očistiti. Ako je reč o prehrambenimproizvodima, onda se pod tim zahtevompodrazumeva održavanje čistoće ibakteriološke ispravnosti proizvoda.

Page 293: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Mogućnost nadogradnjeOd nekih proizvoda se zahteva da buduprilagođeni za naknadno dograđivanjekod kupca. Obično, zbog porastapotreba, ili naknadnog prilivafinansijskih sredstava, ili razvojatehnologije, kada kupci žele da proširekapacitet ili poboljšaju kupljeniproizvod, pa se u tim slučajevimazahteva, od proizvoda, da je prilagođenza nadogranju.

Page 294: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristična rešenja mogućnostinadogradnje na automobil branika,

sanduka za prtljag i nosača za bicikl

Page 295: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Lični zahteviU lične zahteve spadaju svi oni zahtevi,koji se obavezno moraju ispoštovatiako kupac to zahteva, jer od toga zavisida li će se on opredeliti za kupovinudotičnog proizvoda ili ne.

Page 296: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Ukus je odlika svake ličnosti i zavisi odizuzetno mnogo faktora. Ukusi suveoma različiti i odavno se zaključilo dao njima ne treba diskutovati. Proizvodse mora napraviti po ukusu kupca. Uslučaju da ukus znatno odstupa oduobičajenih normi, kupcu pažljivo trebaukazati na ono što bi bilo normalno dase uradi, ali ako on insistira na svojem,treba mu izaći u susret i to posebnonaplatiti, mada se u pojedinimslučajevima može i odustati od posla,ako se time ruši renome isporučioca.

Page 297: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Navike su stečene osobine ljudi,kojima se uvek mora udovoljiti ako seželi obezbediti prodaja proizvoda. Naprimer, u prestižnim autmobilima se,pored mogućnosti slušanja radija,kasetofona i CD plejera, moraobezbediti i mogućnost gledanjatelevizije, rad na računaru i sl.

Page 298: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističan izgled naslona za glavu saugrađenim monitorom

Page 299: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističan izgled ugrađenih monitora na sedištima u avionu

Page 300: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističanizgled monitora zapraćenje aktivnostisaputnika na zadnjojklupi (obično dece)

Page 301: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističan izgled pregrade za smetajsitnica ispod naslona ruku u automobilu

Page 302: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prestiž predstavlja poseban osećajkod čoveka da je postigao nešto višeod ostalih. Mnogi kupci zahtevajuproizvode posebnih karakteristika, bezobzira što bi oni i sa proizvodimaslabijih karakteristika mogli da sezadovolje, međutim, oni time žele daistaknu tu svoju "posebnost".

Page 303: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističan izgled prestižnogsportskog automobila (BMW Z4)

Page 304: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Moda je ukus trenutka, tj. nov načinponašanja u određenom vremenskomtrenutku, koji se namerno inicira da bi seprodala roba. Pri tome, treba imati u vidu dase razlikuju proizvodi visoke mode (za kupceiz visokog društva), proizvodi tekuće mode(za srednji sloj stanovništva) i proizvodimasovne mode (za najšire slojevestanovništva). Mnogi proizvodi, po svojojtrajnosti, mogu duže vremena da zadovoljesvoje kupce. Međutim, fabrike proizvođačimoraju stalno da uposle svoje kapacitete, pamodom nastoje da pridobiju kupce zakupovinu novih modela svojih proizvoda, bezobzira što ih i njihovi postojeći modeli upotpunosti zadovoljavaju.

Page 305: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističnarešenjaautomobilaobojenih usada moderneboje (Smart)

Page 306: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Komfor, tj. osećaj ugodnosti, je zahtevkoji se postavlja pred mnogeproizvode. Taj zahtev su kupci,uglavnom, uvek spremni da plate.

Page 307: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristična rešenja stolica različitognivoa komfora

Page 308: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Pol, u mnogim slučajevima, može imativelikog uticaja na karakteristike proizvoda.Na primer, kod biciklova, odeće, obuće i sl.Tu se, pre svega, misli na dimenzijepojedinih detalja, potrebnu silu zapokretanje, boju proizvoda, oblik i sl. Tekarakteristike utiču na pojavu različitihvarijanti proizvoda, što svakako poskupljujeproizvodnju, ali ne u toj meri da se taj zahvatne isplati. Međutim, ima i nastojanja da seunificiraju proizvodi, čak kada bi bilo iopravdano da postoje razlike među njima, dabi se izbegla izrada različitih modelaproizvoda.

Page 309: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristična rešenje muškog, ženskogi univerzalnog bicikla

Page 310: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Primer uspešnog dizajna muške tašne

Page 311: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Primer dizajna ženskih tašni

Page 312: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Primer uspešnog dizajna muškog i ženskogsata

Page 313: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Primer dizajna muškog i ženskog brijača

Page 314: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Starosno doba korisnika proizvoda, uvećini slučajeva, ima velikog uticaja nakarakteristike proizvoda. Na primer,kod biciklova, odeće, obuće i sl. Tu se,pre svega, misli na dimenzije pojedinihdetalja, potrebnu silu za pokretanje,boju proizvoda, oblik i sl. Tekarakteristike utiču na pojavu različitihvarijanti proizvoda, što svakakoposkupljuje proizvodnju, ali i proširujeasortiman proizvoda i time njihovotržište.

Page 315: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristična rešenja dečijih biciklovau zavisnosti od uzrasta

Page 316: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristična rešenja dečijih stolica

Page 317: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Zanimanje korisnika proizvoda umnogim slučajevima može da ima velikiuticaja na konačan oblik proizvoda icenu. Na primer, poslovni ljudizahtevaju sasvim drugačija vozila odporodičnih, ili farmeri zahtevaju sasvimdrugačija vozila od službenika, itd.

Page 318: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističnorešenjevišenamenskogvozila (1)i vozilanamenjenogsamoza prevozputnika (2)(Dodge RAM iMazda 6)

2

1

Page 319: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Bračno stanje može imati velikoguticaja na sam proizvod. Na primer,oženjene (udate) osobe, posebno onesa decom, zahtevaju sasvim drugačijuvrstu vozila, koja su znatno prostranijai koja imaju veći prtljažnik, od osobakoje žive same.

Page 320: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističnorešenjeautomobilanamenjenogslobodnim (1) iporodičnimosobama (2)(Mazda MX- 5MIATA i Mazda 5)

1

2

Page 321: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Stil života može imati velikog uticaja nasam proizvod. Na primer, dinamičneosobe, koje vole izlete prirodu, zahtevajusasvim drugačiju vrstu vozila od običnihkorisnika.

Page 322: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikazautomobila kojisu izrađeni urazličitimstilovima u tzv.klasičnom (1) iu sportskom (2)

1

2

Page 323: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Telesna visina i masa, pre svegapreko karakterističnih dimenzija, možeda ima značajan uticaj na nekekarakteristike proizvoda. To seispoljava, pre svega, kod odeće, obućei sličnih proizvoda.

Page 324: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristične veličine muških majicaM, L i XL

Page 325: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Levorukost je specifičnakarakteristika jedne manje grupekorisnika, koja zahteva posebnoprilagođene proizvode. Taj zahtev semora posebno naznačiti i ispoštovati.Ovakvim pristupom se, poredhumanosti, omogućava i proširenjetržišta za pojedine vrste proizvoda.

Page 326: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Izgled alata za levoruke

Page 327: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Hendikepiranost je specifičnakarakteristika, srećom, jedne manjegrupe korisnika, koja zahteva posebnoprilagođene proizvode. Taj zahtev se,pri ugovaranju posla, mora posebnonaznačiti i nakon toga ispoštovati.Ovakvim pristupom se, poredhumanosti, omogućava i proširenjetržišta za pojedine vrste proizvoda.

Page 328: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Šetalica za invalide

Page 329: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Šetalicazainvalidnalica

Page 330: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Razni držači zainvalidna lica

Page 331: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Razna pomagala za invalidna lica

Page 332: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Razne posude za slepa lica

Page 333: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Privremeno stanje je specifičnakarakteristika u kojoj se povremeno iprivremeno nalaze potencijalni kupcikoji tada zahtevaju posebnoprilagođene proizvode. Na primer, pritrudnoći ili ozledi ruke noge i sl. Timzahtevima se, mora udovoljiti a takviproizvodi se posebno ozznačavaju.Ovakvim pristupom se, poredhumanosti, omogućava i proširenjetržišta za pojedine vrste proizvoda.

Page 334: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Uspešan dizajn dečijih kolica

Page 335: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Uspešan dizajn dečijih kolica

Page 336: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Uspešan dizajn dečijih kolica

Page 337: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Uspešan dizajn dečijih kolica

Page 338: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Uspešan dizajn bicikla sa ugrađenim dečijimsedištem

Page 339: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Specifični zahtevi su, u okviru velike grupeproizvoda, postali sasvim uobičajena pojavatako da se za svakog kupca, posebno, praviupravo onakav proizvod kakav on traži, a dase, pri tome, zadrže sve odlike masovneproizvodnje (Mass – customization). Na primer,izbor boje automobila, izbor boje presvlaka uautomobilu, izbor kožnog interijera uautomobilu, izbor veličine i oblika felni, izborpneumatika, izbor bočnih žmigavaca uretrovizorima, izbor parking senzora, izboraudio uređaja sa pojačalom i CD izmenjivačem,izbor menjača, izbor tempomata, izbor vrste isnage motora, itd.

Page 340: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističneboje automobila(Smart)

Page 341: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

U mnogim slučajevima moda je jedinagarancija uspešnog plasmanaproizvoda i time uspešnog poslovanjakompanije, zbog čega joj se uvek moraposvetiti velika pažnja. Kompanije kojeovom faktoru ne posvećuju potrebnupažnju ne mogu očekivati uspeh.

Page 342: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Hvala na pažnji.

Page 343: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prof. dr Siniša Kuzmanović

ELEMENTIINDUSTRIJSKOG

DIZAJNA

Page 344: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Struktura proizvodaPod strukturom proizvoda sepodrazumevaju komponente kojesačinjavaju dotični proizvod.Stuktura se formira na osnovudijagrama funkcija – sredstvo.

Page 345: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz dijagrama funkcija – sredstvo

Funkcija

Sredstvo

Funkcija

Sredstvo

Funkcija

Sredstvo

Funkcija

Sredstvo

Page 346: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Nakon definisanja svih osnovnih i pomoćnihfunkcija, koje treba da obavi dotičniproizvod, definišu se komponente koje ćeobavljati te funkcije.

Page 347: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

KompozicijaPod kompozicijom proizvodapodrazumeva se raspored elemenatastrukture, u okviru dotičnog proizvoda.Položaj pojedinih elemenata, porednjihove funkcije, u velikoj meri zavisi iod ergonomskih zahteva i zahtevabezbednosti.

Page 348: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikazkarakterističnihkompozicija saneorganizovanom(I) i organizovanomstruktirom(ostala rešenja)

Page 349: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Likovno deloPita Mondijana,u kome rasporedi međusobniodnos osnovnihelemenata imaključnu ulogu uizgledu idoživljaju dela

Page 350: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Grafički prikazvariranja jednejednostavnestrukture, agregatza zaštitu biljaprskanjem, koji sesastoji od traktora(1), rezervoara (2)i brizgaljki (3).Položaj pumpe nijerazmatran.

1 23

1 23

213

1231 2 3

1

2

3

12 3 123

12 3

13

2

132

1 32

Page 351: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Uspešno rešenje kompozicijegrupisanjem elemenata sofe za sedenje

Page 352: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Sastavni elementi kauča obrazujuhorizontalnu kompoziciju

Page 353: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Po pravcu kretanja elemenata koji čine ovajproizvod se obrazuje vertikalna kompozicija

Page 354: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Dijagonalna kompozicija elemenata policedoprinosi osećaju dinamike

Page 355: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

iPod Shuffle - mp3 plejer kompanije Apple, čijakompozicija i raspored elemenata ispunjavaju

uslove centralne kompozicije

Page 356: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Felna točka automobila kao tipičan primerkružne kompozicije

Page 357: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Primer piramidalne ili trougaone kompozicije udizajnu lustera

Page 358: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Kombinovana kompozicija u dizajnu ormanagde elementi grade istovremeno i vertikalnu i

dijagonalnu kompoziciju

Page 359: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Originalnost kompozicije Sofa za sedenjesastavljena od dva elementa koji se prepliću i

tako stvaraju dinamiku objekta

Page 360: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz uticaja veličine elemenata na utisak oveličini komponente koju oni okružuju (1)

da je krug veći i (2) da je on manji, mada jeu pitanju krug istog prečnika

2

1

Page 361: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Kompoziciona ravnotežaPoložaj elemenata strukture, poredobezbeđenja aktivnih horizontala i vertikala,mora biti tako organizovan da se njime sprečikoncentracija (grupisanje) komponenatastruktute. Ako se one grupisane, tadaproizvod deluje neskladno. Za orijentacionipokazatelj pravilnog rasporeda komponenatamogla bi se uzeti približna statička ravnotežakomponenata (proizvod površine i rastojanjatežišta do geometrijskog centra strukture).

Page 362: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Grafički prikaz kompoziciono neuravnotežene(1) i uravnotežene (2-4) strukture, kao i načina

njihovog uravnotežavanja

Page 363: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Izgled kompoziciono neuravnotežene formekomandne table i mogućih načina njenog

kompozicionog uravnotežavanja

Page 364: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Izgledkompozicionouravnoteženeforme

Page 365: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični modeli simetričnih tela, na kojima jeprikazan uticaj odnosa dimenzija na kompozicionuneuravnoteženost strukture. Modeli (1, 6, 10) deluju

stabilno dok oblici (5, 9 i 13) deluju nestabilno

1 2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12 13

Page 366: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

1 2

Prikaz načina kompozicionog uravnotežavanjaforme, dopunjavanjem strukture gubi se osećaj da je

konstrukcija pod dimenzionisana (1) ili redimenzionisana (2)

Page 367: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

SimetrijaSimetrija, tj. simetrično postavljanjekomponenata strukture i uopšte detaljana proizvodu, veoma povoljno utiče nakompozicionu ravnotežu i lep izgledproizvoda, zbog čega se uvek nastojida se proizvodi izrađuju kao simetričneforme.

Page 368: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz postupka isticanja simetričnosti,izradom većeg broja simetričnih detalja

Page 369: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Nesimetrične forme su dinamične tj.odaju utisak kretanja.

Page 370: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Model vozila simetričnog i nesimetričnog oblika

Page 371: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Treba imati u vidu da nesimetričneforme stvaraju utisak napetosti.

Page 372: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Model simetričnog dela (1 i 3), koji stvarautisak mira, i asimetričnog oblika (3 i 4)

koji stvara utisak napetosti

1 2 3 4

Page 373: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Nesimetrične forme, kod kojih je malaodstupanje od simetričnosti, stvarajuutisak da je greška u izradi pa zatotreba insistirati na većoj asimetričnosti.

Page 374: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Model simetričnog dela (1), sa malomasimetrijom (2) i (3), pri kojoj se stiče utisak da

je greška u izradi, i velikom asimetrijom (4),dobro rešenje

1 2 3 4

Page 375: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

ProporcionalnostProporcionalnost je jedan od najvažnijih faktoraforme i ima izuzetno veliki uticaj na lep izgledproizvoda. Značaj proporcionalnosti su uočile jošarhitekte starog Egipta i Grčeke koji su,zahvaljujući tome, uspeli da stvore predivnegrađevine čijoj lepoti se čovečanstvo još i danasdivi. Naime, njihove građevine su konstruisane popravilu "zlatnog preseka" po kojem je odnosukupne dužine prema većem delu isti kao i odnosvećeg dela prema manjem.

Page 376: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz objekta projektovanog u proporcijama"zlatnog preseka“

Page 377: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Paktičan prikaz odnosa "zlatnog preseka“

Page 378: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz konstrukcije odnosa "zlatnog preseka“0,618+0,382=1

A B

C

D

E

Page 379: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz primene odnosa "zlatnog preseka“kod farbanja klupe

Page 380: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz primene odnosa "zlatnogpreseka“ kod automobila

Page 381: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Skladan odnos dimenzija uvek stvarautisak lepode.

Page 382: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Uticaj proporcionalnosti na veličinu ipoložaj pojedinih elemenata

Page 383: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Proporcionalni oblici familije proizvoda, (1)aritmetički, (2) geometrijski i (3) posebni red

1

aa

a

2

3

1 1 1 1

1

Page 384: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Elementi formeTačka je osnovni i najjednostavnijielement forme. Ona se javlja u različitimveličinama (kada već postaje površina),različitom broju i različitim bojama.Najčešća uloga tačke je da istakne nekidetalj na konstrukciji ili služi kaoelement na samoj površini.

Page 385: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični primeri primene tačke u ciljunumerisanja stranice kocke

Page 386: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični primeri rasporeda tačaka napovršini u cilju stvaranja slike u okviru

zaštitnog znaka

Page 387: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični primeri rasporeda tačaka napovršini u cilju izvršavanja neke funkcije

Page 388: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Linija je najzastupljeniji element forme.Ona se javlja kao puna linija, crta - tačka -crta linija, isprekidana linija, kao niz tačakamada su moguće i drugačije vrste linija.

Page 389: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz uspešne primene linije na zaštitnomznaku (CNN)

Page 390: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Primer primene isprekidane linijarazličitih boja u okviru zaštitnog znaka (RTS)

Page 391: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Primeri primene različitog broja, debljine iboja linija zaštitni znak AIR FRANCE

Page 392: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističan primer primene linije uokviru dizajna nameštaja

Page 393: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Primeri primene linije u okviru dizajnastola i stolice

Page 394: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Primna linije u okviru dizajna stola i stolice

Page 395: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Dobrorešenje

Karakteristični oblici konturne linijehorizontalne glodalice, sa prikazom težnje

za postizanje kontinuiteta linije

Page 396: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični primeriprimene linija nakonstrukciji

1 - horizontalne linije2 - konstrukcija sa

postamentom3 - vertikalne linije i4 - kose linije

1 2

3 4

Page 397: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični primeri linija koje prate ikoje ne prate konturnu liniju

Page 398: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Površina predstavlja geometrijsku sliku kojuformiraju konturne linije i ima izuzetno velikiuticaj na izgled proizvoda.

Page 399: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Proizvod sa kružnom konturom

Page 400: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Proizvod sa četvrtastom konturom

Page 401: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Proizvod sa pravougaonom konturom

Page 402: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Proizvod sa trouglastom konturom

Page 403: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Svaka površina se, pored oblika, odlikuje itzv. teksturom. Pod teksturom sepodrazumevaju neravnine na površini kojeizazivaju čulni doživljaj kod čoveka, presvega dodirom, ali i vidom. Tekstura moženastati kao posledica obrade ili se namernoformira u cilju poboljšanja estetskog izgledaproizvoda.

Page 404: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Izgledkarakterističnihrešenja teksturakoje se koriste umašinstvu

Page 405: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Tekstura (reljef) zida

Page 406: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Šare(tekstura) napneumatikuputničkogvozila

Page 407: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Zapremina prestavlja najznačajniji elementforme i nju definišu oblici površina i konturnihlinija, koje je obrazuju. Svaki proizvodzauzima neku zapreminu.

Page 408: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Elementarni oblici, tzv. primitivi: (1)osnovni oblici i (2) delovi osnovnih

oblika

1

2

Page 409: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

HarmonijaPod harmonijom se podrazumevausklađenost oblika, tzv. jedinstvo forme,usklađenost boje i oblika, kao iusklađenost proizvoda sa okolinom.

Page 410: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristična rešenja harmoničnih oblika(1) i onih koji to nisu (2)

1 2

Page 411: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističnorešenje fonometrakod kojeg jepostignutaharmonija oblika

Page 412: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristično rešenje fotelje u kojoj jeostvarena harmonija, kompoziciona

ravnoteža i kontrast

Page 413: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

RitamDa bi se izbegla monotonost kompozicijepraktikuje se primena različitih detalja po obliku,veličini i boji. U zavisnosti od složenosti tihdetalja i načina njihovog ponavljanja razlikuje sei složenost ritma. Ritam se može razvijati pohorizontali, vertikali, diagonali ili kružnici i usvakom od tih slučajeva on ima veliki uticaj nakompoziciju konstrukcije, pre svega na dinamiku.Ritam, kod posmatrača, izaziva poseban čulnidoživljaj zbog čega se često koristi u dizajnu.Ritmičkim ponavljanje malog, kao ni velikog,broja detalja ne stiče se utisak o ritmu.

Page 414: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz uticaja broja elemenata, koji seponavljaju, na ritam

Page 415: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz uticaja prostornog i ravanskograsporeda elemenata na doživljaj ritma

Page 416: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz uticaja mesta početka i završetkaritmičkog ponavljanja elemenata

Page 417: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristično rešenje ritmičkogponavljanja na principu repeticije

Page 418: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristično rešenje ritmičkogponavljanja na principu gradacije

Page 419: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični načini isticanja i neutralisanjafenomena ritma na vagonima metroa

Page 420: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Primer dekorativne linije na transportnom sredstvu

Page 421: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Primer ritma u konstrukciji mosta

Page 422: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Primer ritma u rasporedu polica

Page 423: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Primer ritma na stepeništu

Page 424: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

AkcentPotreba za isticanjem pojedinih detalja naproizvodu zahteva sprovođenje posebnogzahvata, koji se naziva akcentiranje, i on sevrši oblikom, bojom i osvetljenošću.Akcentom se obično ističu pojedini detalji naproizvodu, da bi se olakšalo rukovanje, ilirastavljanje, ili da bi se poboljšao izgledproizvoda. Na primer, točkić na mišu boji sedrugačijom bojom od osnovne, da bi selakše uočio pri radu.

Page 425: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Primeri akcentiranja detalja na proizvodubojom (točkić na mišu), kako bi se skrenula

pažnja posmatrača

Page 426: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

KontrastPod kontrastom se podrazumeva stvaranjeodređene suprotnosti na proizvodu, često ucilju akcentiranja pojedinih detalja na njemu.Kontrast se može stvoriti veličinom, oblikom,bojom i osvetljenošču.

Page 427: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični primeri isticanjakontrasta posredstvom (1)veličine, (2) oblika i (3) boje

1 2 3

Page 428: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

PlastičnostAko površina nije ravna onda se za nju kažeda je plastična. Plastične forme uvek delujumnogo lepše od ravnih, pa se zatoplastičnost često koristi pri oblikovanjuproizvoda.

Page 429: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

1 2 3

4 5 6 7

Prikaz načina stvaranja plastičnih formiproizvoda. Najpovoljnije simetrično rešenje je

(3), dok je najpovoljnije nesimetrično rešenje (7)

Page 430: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

DekoracijaPod dekoracijom se podrazumevaukras, u vidu šare ili reljefa tj.ornamnenta, koji se postavlja naspoljašnosti proizvoda, da bi sepoboljšao njegov opšti izgled.

Page 431: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristično rešenje dekoracije na tekstilu

Page 432: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističnorešenje ukrasana proizvodu

Page 433: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristična rešenja šara (dezena) na tekstilu

Page 434: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističnorešenje šara(ornamenta)na proizvodu

Page 435: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističan način postavljanja ornamenta naalatnoj mašini, dobro rešenje (1) i loše rešenje

(2) bez i (3) sa puno ornamenata

Page 436: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

OsvetljenostOsvetljenost proizvoda može imati veliki uticajna dopadljivost proizvoda zbog čega jepotrebno obratiti veliku pažnju tom elementu.

Page 437: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Različita osvetljenja imaju drugačiji uticaj naposmatrani predmet i njegovu boju

Page 438: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

SenkeSenke nastaju na plastičnim proizvodimausled dejstva prirodnog ili veštačkogosvetljenja. Izborom pravilnih oblika senkamase može stvoriti poseban vizuelni efekat kojikod posmatrača izaziva poseban, čestonezaboravan, doživljaj. Kao karakterističanprimer obično se navodi zaštitna rešetka naprozoru i efekat koji ona izaziva kodposmatrača.

Page 439: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični primeri plastičnih detalja nazaštitnoj rešetki i senki koje ona stvara

Page 440: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristični primeri plastičnih detaljana proizvodu i senki koje one stvaraju

Page 441: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

BojaBoja je izuzetno važan element proizvoda,kojem se danas posvećuje posebna pažnja,ne samo da bi se poboljšao estetski izgledproizvoda, već da bi se korisniku skrenulapažnja na funkciju pojedinih elemanata, naopasnosti koje eventualno prete od njih, kao ida bi se izvršila zaštita proizvoda od većineštetnih spoljašnjih uticaja.

Page 442: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Boja ima izuzetno veliki emocionalno -psihološki uticaj na čoveka, tako da ona, naprimer, pri kupovini može da utiče na izborproizvoda, ili na povešanje produktivnosti, priradu sa pravilno obojenim mašinama, nastvaranje bolje radne atmosfere, kao i napovećanje bezbednosti na radu.

Page 443: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Pri definisanju boje proizvoda treba razlikovatidva načina bojenja: (1) bojenje proizvodanamenjenih za sajmove i izložbe (bojenjeeksponata) i (2) bojenjeproizvoda (mašina)namenjenih za eksploataciju.

Page 444: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Pored toga, površina proizvoda može seposmatrati sa dva aspekta: (1) kao elementkompoziciono - konstruktivne forme i (2) kaoelement realne površine. U prvom slučajuboju treba ocenjivati sa stanovišta:izražajnosti, informativnosti "lakoće", "težine" isl., dok u drugom slučaju treba ocenjivatifizička svojstva obojene površine: kvalitetprijanjanja boje, stabilnost boje tokomvremena, jednak stepen promene tona bojepri promeni osvetljenosti i sl.

Page 445: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Treba imati u vidu da u različitim kulturamaboje imaju drugačija značenja, pa boja morabiti prilagođena tržištu, odnosno ciljnoj grupikupaca. Najzastupljenija (osnovna) bojaproizvoda ne bi trebala da bude teška boja(crna, teget plava i sl.), jer one deluju tmurno iizazivaju potištenost kod čoveka. Takođe tepovršine ne bi trebalo bojiti ni razdražujućimbojama (crvenom, narandžastom, drečećežutom, belom i sl.), jer iritiraju čoveka.

Page 446: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Imenovanje boje od strane žena i muškaraca

Page 447: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Munsell-ov sistem boja

Page 448: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Ostvaldov točak boja

Page 449: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Pri farbanju proizvoda potrebno je bojomukazati na osnovna svojstva pojedinih detalja,da boja opslužiocu brzo skrene pažnju na njihi da im da informaciju o njihovoj funkciji iosobinama. Delove od kojih preti nekaopasnost treba posebno obojiti bojama kojesu lako uočljive i koje pobuđuju psihu čovekai snažno deluju na nju (crvena, narandžasta,žuta i sl.).

Page 450: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Crveno - beli čunjevi naglašavaju kojimdeonicama puta kojim treba ići, prilikom nekih

radova na putu

Page 451: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Aparat za gašenje požara se farba ukarakterističnu crvenu boju koja pravi

asocijacije i ukazuje na funkciju proizvoda

Page 452: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Treba imati u vidu da lepo obojenproizvod izaziva veću pažnju i brižljivijunegu, što posredno doprinosi njegovomdužem veku trajanja. Pri izboru bojetreba imati u vidu da se uvek birasuprotna boja od boje konkurencije(Coca cola - crvena, Pepsi cola - plava,ili Kodak - žuta, Fuji - zelena, itd.).

Page 453: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristična boja automobila koja jedanju lako uočljiva na putu

Page 454: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Komplementarna šema boja

Page 455: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Razdeljeno-komplementarna šema boja

Page 456: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Primena razdvojene komplementarnosti

Page 457: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Analogna šema boja

Page 458: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Trougaona šema boja

Page 459: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Pravougaona šema boja

Page 460: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Kvadratna šema boja

Page 461: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Efekti različitih pozadina za isti crveni kvadrat

Page 462: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Uticaj boje na izražajnost proizvoda

Page 463: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Isti prostor se različito doživljava pod uticajemrazličitih boja. Svetlije boje otvaraju, prostor

Page 464: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Tamnije boje zatvaraju prostor

Page 465: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Nivea je prepoznatljivost svojih proizvodaobezbedila je karakterističnom tamno plavom

bojom, kojom se izdvajaju od ostalih proizvodaiste vrste

Page 466: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Proizvodi različitih oblika ambalaže kojipripadaju istoj liniji su povezani bojom

Page 467: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Kombinacije različitih boja kuhinjskog prostoraomogućavaju skladnu i ugodnu kompoziciju

Page 468: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Boja kao osnovna razlika kodnameštaja istog oblika

Page 469: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Kupac skoro uvek može da bira boju, ali to, popravilu, mora posebno i da plati, pa se, u timslučajevima, najčešće zadržava na bojiproizvođača. Naima, drugačija boja, od tzv.fabričke boje, zahteva izmene u proizvodnompostupku (nabavku posebne vrste boje, pranjesistema za farbanje i sl.) što proizvođačnajčešće želi posebno i da naplati. U slučajuda kupac bira boju dizajner može i treba dasugeriše kupcu najpovoljniju boju za dotičnuvrstu proizvoda, ali je želja kupca, ipak,presudan faktor.

Page 470: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Unikatno dizaniran laptop kompanije HP

Page 471: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Grafička sredstvainformisanja

Pod grafičkim sredstvima informisanja sepodrazumevaju:- zaštitni znaci,- piktogrami i- razni natpisi informativnog karaktera.

Page 472: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Zaštitni znaci se mogu sastojati samo odgrafičkog simbola, tzv. amblema, ili slike(ikone), zatim, od imena, reči ili fraze, tzv.logotipa, ili kombinacije tih elemenata. Onisu, po pravilu, jednostavnog i atraktivnogizgleda, lakog za čitanje, prepoznavanje ipamćenje i karakteristični su za svakogproizvođača ponaosob, a imaju za ciljprepoznavanje i razlikovanje proizvodapojedinih proizvođača.

Page 473: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristična rešenja grafičkihsimbola tzv. amblema

Page 474: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Logotipi predstavljaju stilizovano ispisannaziv proizvođača, ili proizvoda.

Page 475: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristična rešenja logotipavelikih svetskih kompanija

Page 476: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Zaštitni znaci mogu imati složeniju formu,kada se prave kombinacijom grafičkihsimbola i tekstualnih natpisa, tzv. logotipa.Takvi zaštitni znaci daju više informacija oproizvođaču i danas se češće koriste.

Page 477: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristična rešenja zaštitnihznakova koja se sastoje od grafičkog

simbola i logotipa

Page 478: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristično rešenje zaštitnog znaka kojipredstavlja logotip sa neznatnom korekcijom

Page 479: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristično rešenje zaštitnog znakakompanije Tommy Hilfiger koji je sastavljen

od prepoznatljivih oblika i boja, kojiobezbeđuju njegovu prepoznatljivost

Page 480: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Zaštitni znaci su, po pravilu, zaštićenipatentom (njihov oblik i boja) i niko ih, bezposebnog odobrenja vlasnika patenta, nemože koristiti.

Page 481: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Piktogrami predstavljaju stilizovani grafičkiprikaz pojedinih aktivnosti ili stanja kojanedvosmisleno informišu posmatrača o tomdogađaju ili stanju. Oni, praktično,predstavljaju međunarodni jezikkomuniciranja. Neki su standardizovani, takoda se njihov oblik i značenje ne mogumenjati, dok su drugi podložni manjimdizajnerskim izmenama.

Page 482: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristična rešenja piktograma(saobraćajni znaci)

Page 483: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristična rešenja piktograma(opšte informacije)

Page 484: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristična rešenja piktograma(sportske aktivnosti)

Page 485: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Razni natpisi informativnog karaktera, ukoje spadaju natpisne pločice i razni druginatpisi na proizvodu i njegovoj ambalaži, kojisluže za davanje određenih informacija oproizvodu.

Page 486: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristično rešenje natpisa na pločicimotornog reduktora proizvođača SEW

Page 487: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristično rešenje natpisa na ambalaži

Page 488: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristična rešenja natpisa na ambalaži

Page 489: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristična rešenja natpisa na ambalaži

Page 490: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističnarešenja natpisana ambalaži

Page 491: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakterističnarešenja natpisana ambalaži

Page 492: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristično rešenje teksta ispisanograzličitim fontovima

Page 493: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Za ispisivanje tekst mogu se koristiti velikaslova, koja se nazivaju - VERZAL, mala slova- kurent, velika slova sa prvim slovom većevisine - KAPITALIK, normalna slova - Normal,masna slova - bold, normalne debljine -normal, tanka - lajt (light), uspravna slova -normal ili regular, kosa slova - italic, pisanaslova - kurziv, itd. Pored toga, treba imati uvidu da pojedine visine slova imaju svojeuobičajene nazive, na primer, PETIT (8 pt),BORGIS (9 pt), GARMOND (10 pt), CICERO(12 pt), itd.

Page 494: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristično rešenje logotipaispisanog slovima različite veličine,

oblika i boje

Page 495: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

StilPod stilom se podrazumevaju specifičneodlike pojedinih elemenata dizajna, koji sukarakteristični za pojedine vremenskeperiode, tehnološke mogućnosti i umetničkepravce. Na primer, za pojedine stilove sukarakteristične oble linije a za drugi pakčetvrtaste, ili jednostavne i složene - kitnjastelinije i sl.

Page 496: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

1 2

Prikaz automobila koji su izrađeni urazličitim stilovima u tzv. klasičnom (1) i

u sportskom (2)

Page 497: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz fotelja izrađenih u različitim stilovima

Page 498: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

KulturaPod kulturom se u najširem smislu rečipodrazumeva način života i načinponašanja i ona jako utiče na dizajnproizvoda.

Page 499: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz unutrašnjosti vozila metroa unamenjenog istočnom tržištu

Page 500: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz karakterističnih oblika mobilnih telefona

Page 501: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz karakterističnih oblika muške i žensketašne za laptop

Page 502: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

ModaZa gotovo sve proizvode modapredstavlja značajan faktor koji utiče nadizajn i plasman proizvoda. Sastanovišta tržišta ona predstavljadominaciju jednog proizvoda naodređenom segmentu tržišta uodređenom vremenskom trenutku.Moda je prolazna. Ona istovremenopredstavlja ukus, običaj i način.

Page 503: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prikaz karakterističnih oblika ženskih sandalaurađenih u razliitim modnim pravcima

Page 504: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Zaštitni znaka kompanije Citroen,1 - staro i 2 - novo rešenje

1 2

Page 505: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Ne uvažavanjem modnih zahteva ne možese obezbediti uspeh proizvoda na tržištu.

Page 506: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Hvala na pažnji.

Page 507: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prof. dr Siniša Kuzmanović

ŽIVOTNI VEKDIZAJNA

Page 508: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Životni vek proizvoda

Kada se govori o "životu" proizvoda (u ovomslučaju mašine) treba razlikovati bar šestvrsta života: (1) "život kod proizvođača", (2)"život na tržištu", (3) "život na skladištu", (4)"život kod kupca", (5) "život nakoneksploatacije" i, na kraju, (6) "lični život"svakog proizvoda (sl.1).

Page 509: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Šematski prikazpojedinih faza krozkoje prolaziproizvod

Istraživanje,razvoj

i proizvodnja(uz obezbeđenje

isporuke rezervnihdelova)

Eksploatacijaproizvoda

Velei malo

prodaja

Reciklaža,odlaganje ilirazgradnja

Život kodkupca

Život nakoneksploatacije

Život natržištu

Život kodproizvođača

Život naskladištu

Skladištenjeproizvoda

Page 510: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Život proizvoda kod proizvođača,predstavlja vremenski period tokom kojeg jeproizvod "aktivan" kod proizvođača. On sesastoji od tzv. "pripremnog perioda" (periodistraživanja i razvoja), "perioda proizvodnje"i "završnog perioda" kada se proizvod višene proizvodi, već se, eventualno, izrađujusamo njegovi rezervni delovi, ako jepredviđeno da taj proizvod ima rezervnedelove.

Page 511: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Život proizvodakod proizvođača

RazvojVreme

ProdajaUvođenje Zrelost Opadanje

Rezervni deloviProizvod

Page 512: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Period razvoja obuhvata vremenski period odtrenutka njegovog nastanka, kao ideje, pa svedo pojave na tržištu. Period proizvodnjeobuhvata vremenski period od početka njegovepojave pa sve dok se on nalazi u proizvodnji,pod ekonomskim uslovima koji obezbeđujurentabilno poslovanje. Završni period može bitiveoma kratak, kada se odjednom naprave svipredviđeni rezervni delovi, koji se poslesukcesivno prodaju, ili može biti nešto duži,kada se postepeno izrađuju rezervni delovi, uzavisnosti od prispelih narudžbi.

Page 513: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Život na tržištu, tj. "životni ciklus proizvoda",obično predstavlja samo vremenski period njegovogprisustva na tržištu, od početka njegove pojave pasve dok se on nalazi u prodaji, pod ekonomskimuslovima koji obezbeđuju rentabilno poslovanje. Onse u velikoj meri poklapa sa životom kodproizvođača jer on direktno utiče na život proizvodakod proizvođača i obratno. Treba imati u vidu daživotni ciklus proizvoda nije uzrok već je onposledica marketinških napora da se proizvod štoduže održi na tržištu. Da bi se sprečila "prerana smrtproizvoda" ili "loš život proizvoda" neophodno jeplanirati životni ciklus proizvoda.

Page 514: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Osnovni cilj svih proizvođača je da imaju dugživotni ciklus proizvoda, kako bi mogli dapovrate sva ulaganja u razvoj proizvoda i uz toostvare određeni profit. Međutim, svaki proizvodvremenom tehnički zastareva tj. pre ili kasnijebiva potisnut drugim ili se, usled pojavekonkurencije, prestaje sa njegovomproizvodnjom, jer prestaje da donosi profit.Proizvod živi na tržištu samo dok je sposobanda ostvari postavljene ciljeve i motive kupaca iprodavaca. Proizvod "umire" kada te ciljeve višene može da ostvari na zadovoljavajući način.

Page 515: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Ovde posebno dolazi do izražaja "Zakon oentropiji", po kojem, sve što postoji imaprirodnu sklonost ka propadanju. To značida svaki proizvod tokom vremena,neizbežno, zastareva i propada.

Page 516: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Život proizvodana tržištu Rezervni delovi

Uvođenje

Zrelost OpadanjeProdaja

Vreme

Proizvod

i rast

Page 517: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Svaki proizvod ima svoj specifični životniciklus, koji zavisi od vrste proizvoda,namene, načina izrade, itd., mada se,načelno, kod svih proizvoda mogu razlikovatisledeće faze:- faza uvođenja,- faza rasta,- faza zrelosti i- faza opadanja,mada to ne znači da svi novi proizvodiprolaze isti put i doživljavaju sve fazeživotnog ciklusa.

Page 518: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Faza uvođenja novog proizvoda odlikujese malim obimom prodaje, minimalnimprofitom, ili čak gubicima, malomkonkurencijom (pošto je proizvod još sasvimnov i niko ni ne pokušava da proizvodi neštoslično), itd. Zadatak menadžera proizvoda jeda u ovoj fazi stimuliše potražnju i otklanjauočene slabosti proizvoda.

Page 519: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Faza rasta se odlikuje brzim porastomobima prodaje, naglim rastom profita (ipored uobičajenog smanjenja cene novogproizvoda), povećanjem konkurencije, itd.Uloga menadžera proizvoda je da nastoji dašto duže održi ovu fazu, da radi napovećanju stope rasta prodaje, obezbedipotrebnu proizvodnju, radi na otklanjanjuuočenih nedostataka na proizvodu i smanjiefekte delovanja konkurencije.

Page 520: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Faza zrelosti se odlikuje daljim porastomobima prodaje, ali zbog naglog razvojakonkurencije dolazi do opadanja profita, tako dase u ovoj fazi, po pravilu, sprovode određenatehnička poboljšanja (obično izmene dizajna)kako bi se privukao što veći broj potencijalnihkupaca. Zadatak menadžera proizvoda je datraga za novim idejama, stvara uslova za novuprimenu dotičnog proizvoda, stvara mogućnostirepozicioniranja proizvoda na tržištu, radi najačanju marke proizvoda, istraživanju uzrokazasićenja tržišta, traži nova tržišta, preduzimamera koje mogu doprineti očuvanju tržišnogučešća i, opšte, stabilnosti faze zrelosti.

Page 521: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Faza opadanja odlikuje se naglim smanjenjemobima prodaje, daljim padom cene proizvoda,porastom troškova prodaje, odumiranjemproizvoda i pojavom na tržištu sasvim novih(prikladnijih) proizvoda. Zadatak menadžeraproizvoda se svodi na istraživanje razloga zanovonastalo stanje i menjaje instrumenataposlovne politike, oživljavanje tražnje krozmodifikaciju proizvoda, strožijoj kontroli troškova,definisanju prihvatljivije cene, odstranjivanjunerentabilnih proizvoda iz proizvodnog programa,zadržavanje proizvoda na tržištu (ostati poslednjina tržištu) i stvaranju monopolske pozicije iprednosti koje iz nje proizilaze (mogućnostiodržavanja visokih cena), itd.

Page 522: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Treba imati u vidu da svi proizvodi nemajuistu krivu životnog cilusa proizvoda. Onazavisi od niza faktora, tako da može biti"ciklično - reciklična", kao posledicapodsticaja promocije u fazi opadanjaprodaje, ili "valovita', kao posledicaotkrivanja novih karakteristika njegoveprimene, ili novih korisnika, ili novih tržišta.

Page 523: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Na oblik krive životnog ciklusa veliki uticajima i: (1) stil, tj. način izražavanja napodručju proizvoda (sl.4.5), (2) moda, odlikaili trend vremena na području proizvoda, kojisporo raste, ostaje popularan neko vreme izatim sporo opada, i (3) hit (ili hir), tj.trenutna moda koja naglo privlači kupce, kojitraže neko uzbuđenje i žele imati nešto štodrugi nemaju, i brzo nestaje. Teško jepredvideti da li će nešto postati hit i koliko ćetrajati. Stvaranju hita najviše doprinosemediji.

Page 524: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristične krive životnog ciklusaproizvoda (1) ciklično –reciklični i (2) valovit

1 Vreme

Prodaja Reciklus

Primarni ciklus

2 Vreme

Prodaja

Page 525: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Karakteristične krive životnog ciklusaproizvoda

1 Vreme

Prodaja

Vreme

Prodaja

2 Vreme

Prodaja

3

stil moda hit

Page 526: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Nikada ne treba biti zadovoljan onim što jepostignuto, uvek se mora nastojati da se uradi jošviše i bolje, posebno ako se želi ostati lider. Uslučaju da kompanija nije lider na tržištu, po pojavinagoveštaja o novom proizvodu iz iste grupeproizvoda, ona mora odmah pristupiti usavršavanjusvog, postoješeg, ili razvoju sasvim novogproizvoda. To je naporno ali se taj trud sigurnoisplati, jer je savremen proizvod najjače "oružje"svakog proizvođača. Osnovni razlozi koji izazivajuzamenu jedne vrste proizvoda sa drugim su,nesumnjivo, usavršavanje tehnologije i moda,odnosno, zastarevanje proizvoda i zasićenje tržišta.

Page 527: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Život na skladištu predstavlja vremenski periodtokom kojeg se proizvod nalazi na skladištu. U njegaspada i period transporta i vreme tokom kojeg senalazi u prodavnici. Kod nekih proizvoda on čak nepostoji, dok je kod nekih drugih on veoma dug. On semože odvijati tokom proizvodnje, kao i tokom i nakonprodaje. Ovaj vremenski period mora biti propisan odstrane proizvođača i obezbeđen adekvatnomkonzervacijom. Proizvod nakon pravilnog skladištenjatreba da je u stanju da kvalitetno obavlja svojufunkciju, tokom celokupnog predviđenog vekatrajanja, kao i oni proizvodi koji nisu bili skladištemi.Period skladištenja je posebno dug kod raznihrezervnih delova, zatim, vojne opreme i naoruđanja isl.

Page 528: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Život kod kupca (period eksploatacije),obuhvata vremenski period od trenutkanjegove kupovine pa sve do njegovogpotpunog iskorišćenja i/ili povlačenja izupotrebe. Kod pojedinih vrsta (uglavnomskupih) proizvoda nastoji se da se što višeproduži vek eksploatacije proizvoda, takošto se nakon iskorišćenja tzv. resursaproizvoda, vrši njegov remont (obnavljanjeresursa), kako bi mogao još izvesno vremeuspešno da funkcioniše, kod istog ili nekogdrugog kupca.

Page 529: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Grafički prikazkarakterističnihfaza životnogveka proizvoda

Proizvod kojinije predviđenza remont

Periodskladištenja

Izrada

Vreme

Periodeksploatacije

Periodnakoneksploatacije

Periodskladištenja

Periodeksploatacije

Periodremonta

Izrada Reciklaža

Vreme

Periodeksploatacije

Periodnakoneksploatacije

Proizvod kojije predviđenza remont

Reciklaža

Page 530: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Život nakon eksploatacije predstavljavreme od prestanka eksploatacije proizvoda donjegove reciklaže, ako je proizvod pogodan zareciklažu, ili do trenutka spaljivanja, ako jeproizvod predviđen da se, nakon eksploatacije,spaljuje, ili do potpune prirodne razgradnjeodloženog proizvoda, ako on nije pogodan zareciklažu. Reciklaža proizvoda, odnosno,materijala od kojeg su oni izrađeni, je danasizuzetno važna, ne samo zbog ograničenostiprirodnih resursa već, prvenstveno, zbogzaštite životne sredine.

Page 531: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Danas mnogi pozitivni zakonski propisi i nedozvoljavaju postojanje takvog života, većzahtevaju od proizvođača da preuzmu svesvoje istrošene proizvode i da ih odmahrecikliraju, ako su pogodni za reciklažu, ili naodgovarajući (bezbedan) način unište.Naravno, pojedini proizvodi, ili neki odnjihovih delova, mogu se ponovo koristitinakon eksploatacije (na primer, neki delovistarih i/ili havarisanih automobila) čime senjihov život, nakon zvanične eksploatacije,produžava.

Page 532: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Lični život proizvoda započinjetrenutkom nabavke materijala za dotičniproizvod, njegovom izradom, eventualnimskladištenjem, zatim prodajom ieksploatacijom, a završava se njegovomreciklažom. O ličnom životu svakogodgovornog proizvoda obavezno se vodizapis, najčešće putem tzv. servisne knjižice.

Page 533: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Poželjno je da period razvoja bude što kraći,kako bi se proizvod mogao što pre pojavitina tržištu, dok životni na tržištu, treba da ješto duži, kako bi se mogla isplatiti svaulaganja u razvoj, kao i njegov život kodkupca, da bi se mogla isplatiti ulaganja unjegovu nabavku. Životni vek proizvodatreba da bude dovoljno dug, da bi se moglizadovoljiti i određeni zakonski propisi, kojiza njega važe (obično je vek trajanja umašinskoj industriji 5 godina).

Page 534: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Radni vek i vek trajanja proizvodaPod projektovanim radnim vekomproizvoda, obično mašine (tprv ),podrazumeva se ukupno vreme tokom kojegbar 90 % mašina može neprekidno daradi, pod normalnim uslovima i predviđenomrežimu eksploatacije, bez značajnijegsmanjenja njihovih osnovnih radnihkarakteristika i pri ekonomski prihvatljivojceni održavanja.

Page 535: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Grafički prikaz(1) projektovanogradnog veka - tprv, (2)očekivanog radnogveka - torv, (3) stvarnogradnog veka - tsrvi (4) veka trajanjaproizvoda - tvt

tsrv

tsrv = tsrvi

tvt

tsrviPrekid rada

tprv

torv

vreme - t

1

2

3

4

Verovatnoćapojave događaja

Page 536: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Često se ovaj vremenski period naziva iresursom mašine. Pri tačnijoj definicijiradnog veka proizvoda treba razlikovatifunkcionalni, tehnički, ekonomski i ekološkiradni vek. U mnogim slučajevima radni vekmašine se prikazuje i posredno, običnoposredstvom ukupnog učinka mašine tokomprojektovanog radnog veka. Radni vek,prikazan na taj način, predstavlja brojoperacija, ili elementarnih radova, kojedotična mašina može da izvrši do njenepotpune istrošenosti, tj do remonta.

Page 537: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Očekivani radni vek mašineodstupa od projektovanog radnog vekapošto ne postoji mogućnost tačnogodređivanja njegove vrednosti.

Page 538: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Stvarni radni vek mašine direktno zavisi oddužine projektovanog radnog veka, način izrade,način skladištenja, uslova pod kojima mašinaradi, uslova pod kojim se mašina održava,garažira (ako je predviđeno da se mašinagaražira) i uopšte od tehničkog nivoaeksploatacije, tako da se on dosta razlikuje i uokviru iste serije mašina. Poznato je da pravilani brižan odnos korisnika prema mašini,kvalifikovano i kvalitetno održavanje,pravovremena i pravilna preventiva iizbegavanje preopterećenja može značajno dapovisi radni vek mašine.

Page 539: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Treba imati u vidu da radni vek proizvodazavisi od radnog veka pojedinihkomponenata, koje je teško uskladiti, kaoi od njihove pouzdanosti, tako da se kodsloženih proizvoda može govoriti samo ojednom prosečnom eksploatacionomradnom veku. Treba imati u vidu dastvarni radni vek mašine (tsrv ) možeznatno da odstupa od projektovanogradnog veka (tprv ) i to u zavisnosti oduslova i načina eksploatacije.

Page 540: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Poznato je da sistematsko preopterećenjemašine, odnosno njen rad pri većimradnim brzinama, ili pri većemopterećenju, izaziva značajnije skraćenjeradnog veka mašine, što se možeprikazati posredstvom koeficijentarežima rada (krr) koji direktno utiče nastvarni radni vek

Page 541: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Pod vekom trajanja mašine (tvt )podrazumeva se ukupno vreme rada mašine saprekidima, obično u godinama, dok se neiscrpe svi njeni resursi. Vek trajanja isključivozavisi od projektovanog radnog veka mašine(raspoloživog resursa mašine) i intenzitetanjenog korišćenja. Neosporno je da intenzivnijaprimena i kraći radni vek utiču na kraći vektrajanja mašine i obratno. Kada se iscrpe sviresursi mašine ona se uklanja ili, ako jeprilagođena za remont, remontuje.

Page 542: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Time se obnavljaju njeni resursi(delimično ili čak u potupunpsti) čime semože nastaviti njeno korišćenje. Naravnosa remontima se može ići samo doodređenog broja, nakon čega se mora ićina kupovinu nove mašine, ne samo zbognjenog iskorišćenja već i zbog njenetehničke zastarelosti.

Page 543: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Tehničko, estetsko i moralnozastarevanjePri usvajanju stvarnog veka trajanja nekogproizvoda treba imati u vidu i relativno brz razvojtehnike, koji će, po pravilu, uzrokovati i brzotehničko i moralno zastarevanje proizvoda. Tose najbolje može videti na osnovu krivetehničkog razvoja. Na primer, u trenutku t + tmože se napraviti znatno ekonomičniji iracionalniji proizvod od onog koji se mogaonapraviti ranije, u trenutku t, ako se iskoriste svetehničke i tehnološke mogućnosti koje su, u tomtrenutku, na raspolaganju.

Page 544: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Grafičkiprikazkrivetehničkograzvoja

12

t t+t Vreme

Stepentehničkogsavršenstva

Page 545: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

U slučaju da se to ne postigne, tj. ako noviproizvod ima lošije karakteristike od starog,onda se vrši njegovo usavršavanje, sve dokne dostigne potrebne vrednosti ili se, uprotivnom, odustaje od njega i prelazi narazvoj nekog drugog novog proizvoda.

Page 546: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Obično se smatra da stvarni vek trajanjaproizvoda, namenjenih za široku potrošnju,treba da iznosi onoliko koliko i vremepotrebnom za osvajanje nove generacijeproizvoda, ili samo neznetno više od toga.Danas je to obično od 1 do 5, ređe 10,godina i smatra se da je to sasvim dovoljanvek trajanja za većinu proizvoda. Međutim,za proizvode namenjene za tzv. usko tržište,np. dizalice, vek trajanja treba da iznosi bar40 godina.

Page 547: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Vek trajanja proizvoda u mnogome zavisi iod dostignutog nivoa tehničkog rešenja(kvaliteta rešenja). Naime, ako je on nizak,nema potrebe za nekim dužim vekomtrajanja, jer će ti proizvodi veoma brzotehnički zastareti, čime će prestati potražnjaza dotičnim proizvodima, odnosno, postojećiproizvodi, tog tehničkog nivoa, zamenjiva}ese novim, što se može videti na detaljnojkrivi razvoja proizvoda, prikazanoj na sl.4.9.

Page 548: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Detaljna kriva razvoja i savršenosti proizvoda

Potražnja u zavisnostiod nivoa kvaliteta

Potražnja za proizvodima određenognivoa kvaliteta tokom vremena

1

2

3

Stepentehničkogsavršenstva

Vremet

Page 549: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Estetski vek proizvoda predstavljavremenski period u kojem korisnik smatra daje proizvod privlačan. Nakon tog perioda,bez obzira na stanje proizvoda, korisnikprestaje da ga koristiti, ili preduzima svezahvate da ga zameni novim, dopadljivijim,proizvodom.

Page 550: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Promena dizajna Coca Cola ambalaže tokomvremena

Page 551: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Coca - Cola 1386 god.

Page 552: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Coca - Cola1889-1902 god.

Page 553: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Coca - Cola 1889-1902 god.

Page 554: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Coca - Cola 1900 - 1902 god.

Page 555: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Coca - Cola 1915 god. 1957 god. 1994 god.

Page 556: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Coca - Cola 2007 god.

Page 557: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

LimenkaCoca Cole

Page 558: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Coca - Colamarketinškauloga dizajn

Page 559: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Geometrijski oblikambalaže Pepsi-Cola datira od1898 godine istalno su se vršileinovaciju iredizajn naambalaži sve do2009 godine

Page 560: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Razvoj logotipa

Page 561: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Razvoj logotipa

Page 562: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Kreiranje indentiteta: Lice nove generacije

Page 563: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Životni vek dizajna ne sme biti duži odživotnog veka alata sa kojim se taj proizvodizrađuje

Page 564: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Moralni vek proizvoda predstavlja vremenskiperiod posle kojeg primena dotičnog proizvodaekonomski nije opravdana i zavisi od tehničkognapredka u oblasti iz koje je dotični proizvod.Tehničko zastarevanje, tzv. prve vrste, nastupau trenutku kada je, zahvaljujući napretkutehnike, moguće napraviti savremeniji proizvod,tehničko zastarevanje druge vrste nastupa utrenutku kada se takav proizvod pojavi natržištu, a stvarno moralno zastarevanje nastupau trenutku kada su troškovi proizvodnje, saposmatranom mašinom, jednaki prosečnimtroškovima proizvodnje u zemlji (ili svetu).

Page 565: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Daljom primenom dotične mašine održavajuse visoki troškovi proizvodnje, ne samo zbogporasta troškova održavanja, već zbogzasterelosti rešenja, čime je i proizvodnja satakvim mašinama znatno skuplja odprosečne. Trenutak moralnog zastarevanjadefinisan je presekom krive prosečnihtroškova proizvodnje (1) i krive troškovaproizvodnje mašinom čije se moralnozastarevanje posmatra (2).

Page 566: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Grafički prikaz promenetroškova proizvodnje:(1) prosečni troškoviproizvodnje,(2) troškovi proizvodnje sapostojećim (starim)mašinama i (3) troškoviproizvodnje sa novim,savremenim, mašinama

3

2

1

A

Vreme

Troškoviproizvodnje

Page 567: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Ako se pođe od pretpostavke da se nakonpar godina, od pojave posmatrane mašine,na tržištu pojavi nova, savremenija, mašina,koja obezbeđuje niže troškove proizvodnje(kriva 3), to ne znači da će posmatranamašina odmah, u tom trenutku, zastareti.Ona će, i pored manje efikasnosti, jošizvesno vreme, zbog manjih troškovaamortizacije, biti konkurentna novoj mašini imoćiće da se koristi, do već pomenute tačkeA.

Page 568: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Za optimalni vek trajanja mašine trebao bise usvojiti vek trajanja do trenutka njenogmoralnog zastarevanja. Međutim, tajparametar se u trenutku projektovanjamašine, po prirodi stvari, ne zna pa se zaoptimalan vek trajanja, za svaku vrstumašine posebno, usvaja onaj period za kojise smatra da neće doći do značajnijegmoralnog zastarevanja.

Page 569: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Po sadašnim zakonskim propisima,potrebno je da radni vek mašine iznosi, bar,pet godina. Inače, u trenutku kada troškoviodržavanja i remonta premašuju određeniprocenat od nabavne vrednosti nove mašine(iznos procenta zavisi od vrste i nabavnecene nove mašine) ekonomičnije je kupitinovu mašinu nego popravljati postojeću.

Page 570: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Uticaj životnog ciklusa na politikuproizvoda i politiku razvojaU zavisnosti od faze životnog ciklusa proizvodavrši se i planiranje proizvoda, pri čemu se podplaniranjem, u najširem smislu reči,podrazumeva definisanje ciljeva i predviđanjemogućih problema tokom ostvarivanja tihciljeva. U okviru planiranja proizvoda vrši sepronalaženje proizvoda i definisanje načinanjihovog razvoja, odnosno, definisanje načinausavršavanja postojećih proizvoda, ili načinanjihovog povlačenja sa tržišta.

Page 571: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Politika proizvoda je integralni deo poslovnei razvojne politike. Njen zadatak je daistražuje, organizuje, koordinira, sprovodi ikontroliše sve aktivnosti koje su potrebne zadefinisanje:

Page 572: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

- optimalne ponude proizvoda (po vrstama,asortimanu i obimu),- naziva proizvoda,- načina njegove prezentacije (demonstracija radaproizvoda, tehnika nuđenja, tehnika izlaganja,prospektni i kataloški materijal),- načina pakovanja i distribucije,- potrebnih uputstva (za transport, skladištenje,ugradnju, puštanje u pogon, uhodavanje,upotrebu, nadzor, servis, održavanje i remontproizvoda),- uslova garancije,- rad servisne službe,- načina kreditiranja kupaca, itd.

Page 573: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Šematski prikaz načina vođenja politike proizvoda

Koji seveć nalazena tržištu

Politikaproizvoda

Modifikacija

DiferencijacijaDiverzifikacija

Eliminacija

Kvaliteta

Svojstva

Izgleda

Restajling

Redizajn

Novi dizajn

Totalni dizajn

Koji tektreba dase pojavena tržištu

Invencijom

ImitatorstvomSopstveni razvoj

Uslužni razvoj

Kooperacija

Kupovina licenceKupovina konkurencije

Preuzimanje kadrova

Page 574: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Pravilnom politikom proizvoda definišese ponuda onih proizvoda koje tržišteupravo traži, tj. onih proizvoda koji upotpunosti mogu da zadovolje svepotrebe kupca i korisnika proizvoda.Optimalni proizvodni programpredstavlja onu kombinaciju proizvodakoja omogušuje efikasno poslovanjekompanije na duži vremenski period.

Page 575: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Treba imati u vidu da se samo sa pravilnoosmišljenom politikom proizvoda može obezbeditiuspeh proizvoda na tržištu, pri čemu njihovaprodajna cena mora biti usklađena safunkcionalnim i estetskim svojstvima proizvoda.Pored toga, treba imati u vidu da kupci proizvodažele biti sigurni da briga proizvođača za sudbinomproizvoda ne prestaje njegovom prodajom, već daoni i dalje brinu o proizvodu, bez obzira što onsada više nije nihov i što se nalazi kod kupca.Takvim pristupkom proizvođači, nesumnjivo,jačaju potražnju za svojim proizvodima i stvarajukontinuitet prodaje svojih proizvoda.

Page 576: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Politika proizvoda se znatno razlikuje zapostojeće i nove proizvode. Definisanjeposlovne politike, za postojeće proizvode, uvelikoj meri zavisi od faze životnog ciklusa ukojoj se nalazi dotični proizvoda (slabaprodaja, nizak profit, slabljenje poslovnih veza,problemi sa kvalitetom, itd.). Naime, ako jeproizvod neposredno pred degeneracijom vodise savim drugačija politika u odnosu na onajkoji se nalazi u fazi zrelosti ili fazi uvođenja natržište. Na osnovu politike proizvoda definišese i politika razvoja proizvoda.

Page 577: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Naime, veoma često se javlja dilema:proizvoditi ili kupovati, jer proizvođač nije umogućnosti (ne raspolaže sa odgovarajušomtehnologijom, materijalom, kapacitetima iliradnom snagom), ili mu se ne isplati daizrađuje sve tipove i modele proizvoda. Tadaje on upućen na kooperaciju ili (do)kupovinukompletnih proizvoda. Menadžeri proizvodatreba da pronalaze odgovore na sva tapitanja, vodeći računa o zadovoljenju potrebapotrošača i ostvarivanju predviđenihfinansijskih efekata.

Page 578: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Pri vođenju politike proizvoda, koji seveć nalaze na tržištu, koriste sesledeće strategije:- modifikacija,- diferencijacija,- diversifikacija i- eliminacija.

Page 579: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Modifikacija podrazumeva neku izmenuna proizvodu, ili njegovoj ambalaži. Naime,nije uvek potrebno, niti finansijskiopravdano, vršiti radikalne izmene naproizvodu, često je dovoljno izvršiti samoneznatne izmene pa da finansijski efektibudu više nego zadovoljavajući. Uobičajenoje da se vrši: poboljšanje kvalitetaproizvoda (povećanjem dimenzija i/ilimase, povećanjem njegove pouzdanosti itrajnosti, primenom kvalitetnijih materijala isavremenijih postupaka izrade),

Page 580: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

poboljšavanje svojstava(karakteristika) proizvoda(povećanjem sigurnosti, efikasnosti,mnogostranosti i ugodnosti njegoveupotrebe) i poboljšanje izgledaproizvoda (koje se ostvarujepoboljšanjem estetskog izgleda -restajling, ili redizajn ili sasvim novidizajn, ili tzv. totalni dizajn svihproizvoda).

Page 581: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Svaka modifikacija mora biti prvo detaljnoproučena, jer se modifikacijom uvek gubijedan deo kupaca, koji je privrđen staromstilu, pa treba proceniti koliko kupaca će seizgubiti a koliko dobiti, modifikacijomproizvoda. Svakom modifikacijom sepoboljšava imidž kompanije, kao kompanijiinovatoru, povećava se lojalnost kupaca, kojicene te modifikacije, pokreće se entuzijazamkod svih zaposlenih, a posebno prodajnogosoblja, a postiže se i besplatna reklama,pošto svi komentarišu modifikovaneproizvode.

Page 582: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Pri tome, treba imati u vidu da se nakonmodifikacije proizvoda prestaje se saproizvodnjom dotadašnjeg (starog)proizvoda.

Page 583: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Diferencijacija proizvoda predstavljadopunu asortimana (ponude) postojećihproizvoda, uvođenjem novih veličina(tipova) u okviru postojećih linijaproizvoda. Diferencijacija proizvodaobično predstavlja odgovor napromenjene zahteve kupaca ili naizmenjeno ponašanje konkurencije. Koddiferencijacije postojeći proizvodi ostaju idalje u proizvodnji a novi samo obogaćujuskalu postojećih proizvoda.

Page 584: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

To može da utiče na poskupljenjeproizvoda i smanjenje dobiti tako datreba biti obazriv sa diferencijacijomproizvoda. nekada se ona možeprepustiti kupcima, da sami kombinujupotrebne proizvode ili se može rešitikooperacijom sa drugimproizvođačima.

Page 585: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Diversifikacija proizvoda predstavljaproširenje asortimana (ponude)postojećih proizvoda uvođenjem sasvimnovih linija proizvoda, pri čemu te linijemogu biti u neposrednoj vezi sapostojećim proizvodima (linijama), ilimogu biti sasvim drugačije od postojećihproizvoda (tzv. lateralna diversifikacija). Iu ovom slučaju postojeći proizvodiostaju i dalje u proizvodnji a noviobogaćuju skalu postojećih proizvoda.

Page 586: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Da bi obezbedili uspešan plasmansvojih proizvoda menadžeri proizvodačesto praktikuju da kombinujumodifikaciju, diferencijaciju idiverzifikaciju proizvoda.

Page 587: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Eliminacija proizvoda, predstavlja prestanakproizvodnje i ponude nekog od postojećihproizvoda (eliminaciju iz proizvodnogprograma) koji nastupa usled njegovogzastarevanja i početka proizvodnjemodifikovane verzije. Eliminaciji proizvodatreba pristupiti veoma pažljivo, kao uostalom iprilikom uvođenja savim novih proizvoda ilinija, jer se prevremenom eliminacijom mogunaneti velike štete kompaniji. Pri tome trebadefinisati brzinu napuštanja proizvoda i tržišta,odnos prema neprodatim proizvodima, odnosprema dotadašnjim kupcima, itd.

Page 588: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

U toku životnog ciklusa proizvodapotrebno je neprestano pratiti njegovplasman i blagovremeno vršitiusavršavanje proizvoda. Naime smatrase da svaki proizvod ima "tačkuzaokreta" (tačka A) koja predstavljarelativno kratak vremenski period, kadatreba doneti značajne strateške odluke,

Page 589: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

da li i dalje podržavati rast obima prodaje(zaoštravanjem borbe za povećanjeekonomičnosti i rentabilnosti,posredstvom manjih tehničkih inovacija,intenzivnim sniženjem troškovaproizvodnje i prometa postojećihproizvoda), ili se preorijentisati nauvođenje novih proizvoda. Smatra se daje to vremenski trenutak kada stopa rastaprelazi iz rastuće u opadajuću tendenciju.

Page 590: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Grafički prikaz tokaprodaje (1) normalantok, (2) rast prodaje i (3)pad prodaje

Vreme

Prodaja

3 12

A

Page 591: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Pri vođenju politike novog proizvoda,koji tek treba da se pojavi natržištu, koriste se sledeće strategije:- sopstveni razvoj proizvoda,- uslužni razvoj,- kooperacija,- kupovina licence,- kupovina kompanije koja proizvodi

željeni novi proizvod ili- preuzimanje kadrova iz kompanijekoja proizvodi željeni novi proizvod.

Page 592: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Sopstveni razvoj predstavljanajsloženiji ali i najefikasniji način da sedođe do nekog novog proizvoda. On semože ostvariti:

Page 593: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

invencijom, kada se pojava neke nove idejeostvaruje slučajnošću ili sopstvenim razvojemposredstvom istraživačkog rada, često ukombinaciji sa imitatorstvom. Poznato je da sujapanci relativno malo kupovali licence, već suviše kupovali proizvode, na primer, mašine,rastavljali ih, snimali, proučavali i svojim znanjimarazvijali nove ideje. Tako su na tržište počelipristizati sa novim proizvodima, koji su bili plodnjihovog i tuđeg znanja. Invencija je neko novosaznanje, odnosno, ideja kojom se postojećestanje može izmeniti. Do invencije se najuspešnijedolazi kombinacijom više izvora ideja.

Page 594: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

imitatorstvom, tj. kreativnim kopiranjem(preuzimanjem) i usavršavanjem nečijegtuđeg proizvoda - bez kupovine licence (štoje zakonski kažnjivo, zbog čega se nastojida se naprave što veće izmene ipoboljšanja, u odnosu na originalno rešenje,kako bi se napravila što veća "razlika"između "novog" i originalnog rešenja, bar 30%). Pri tome, treba imati u vidu da sekopiranjem tuđih rešenja ne možeobezbediti dugoročan opstanak i razvojkompanije.

Page 595: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Uslužni razvoj predstavlja nešto lakši isigurniji način da se dođe do nekog novogproizvoda. Naime, pri uslužnom razvojuangažuje se neka kompanija, koja se baviistraživanjem i razvojem proizvoda, da zapotrebe dotične kompanije razvije neki noviproizvod. Naravno, uslužni razvoj, po prirodistvari, nije tako efikasan kao sopstvenirazvoj, jer onaj koji razvija neki proizvod, zanekog drugog, nije dovoljno motivisan kaokad razvija za sebe.

Page 596: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Kooperacija je jedan odjednostavnijih načina da se dođe donekog novog proizvoda pod uslovomda se može naći zainteresovani partnerza saradnju.

Page 597: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Kupovina licence je najjednostavnijinačin da se dođe do nekog, uslovno rečeno,novog proizvoda, jer se, kao što je poznato,pri kupovini licence obično kupuju stariproizvodi, pošto licencodavac nijezainteresovan da proda licencu za najnovijerešenje proizvoda. Pri tome treba imati uvidu da kupovina licence očigledno vodi ukolonijalnu zavisnost manje razvijenihkompanija od strane razvijenih, ako one nerade na daljem usavršavanju kupljenelicence,

Page 598: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Kupovina kompanije kojaproizvodi neki novi proizvod jesvakako najskuplji, ali i najsigurniji,način da se dođe do nekog novogproizvoda.

Page 599: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Preuzimanje vodećih kadrova izuspešne kompanije, umestokupovine kompanije, je znatno jeftinijavarijanta da se dođe do novog proizvoda.Naravno, to nije etički ispravno ali dajeveoma dobre rezultate. Zbog toga je umnogim zemljama zakonski onemogućenprelazak radnika iz jedne kompanije udrugu kompaniju, iz iste branše, bezposebne saglasnosti matične kompanije.

Page 600: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Planiranje životnog ciklusa proizvoda jeizuzetno važno kod onih proizvoda koji suizloženi intenzivnom razvoju i snažnimpromenama ukusa potrošača, koji se formirapod uticajem mode i promocije. Tada supotrebne brze reakcije menadžera proizvodakako bi blagovremeno uveli nove proizvodena tržište. Praćenje životnog ciklusaproizvoda predstavlja osnovu zablagovremenu pripremu i postavljenjepravilnog ritma "ubacivanja" novih proizvodana tržište.

Page 601: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Strategija marketinga zavisi od:- faze životnog ciklusa u kojoj se nalaziproizvod (uvođenje, rast, zrelost iliopadanje),- konkurentskog položaja proizvođača(lider, izazivač, sledbenik ili tanponer) i- privredne klime (nestašica, inflacija ilirecesija).

Page 602: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Poznavanje životnog ciklusa proizvoda,kao kriterijuma za izbor novih proizvoda,ima za cilj da omogući proizvođačulansiranje "pravog" proizvoda u "pravo"vreme, vodeći računa o dva bitna faktora:- obliku krive prodaje i profita, ufunkciji vremena, za svaki novi i svedotadašnje proizvode, i o tome,- šta konkurencija preduzima ikako se to, što ona preduzima, odražavana budući plasman novih proizvoda.

Page 603: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Poznato je da proizvodi koji se prvi pojavena tržištu imaju mnoge prednosti, u odnosuna ostale:- kreiraju svest o postojanju takvevrste proizvoda,- imaju veće šanse da izgradelojaknost kupaca prema svomproizvodu i brendu,- imaju šanse da izgrade sklonostkupaca prema proizvodu i brendu,- prvi dobijaju pristup premakanalima distribucije, itd.

Page 604: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Zbog toga, proizvođači nastoje dase što pre pojave na tržištu sanovim proizvodom.Neblagovremenim uvođenjemnovih proizvoda, može se znatnouticati na pad prodaje, pa čak i naprestanak prodaje proizvoda, štosvakako utiče na rentabilnoposlovanje kompanije.

Page 605: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Grafički prikazuticajaneblagovremenoguvođenja novogproizvoda (2) napad prodaje

Vreme

Prodaja 21

Pad prodaje

Page 606: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Do neblagovremenog uvođenja novihproizvoda obično dolazi zbog:- pogrešne procene životnog ciklusaproizvoda, koji se nalazi na tržištu,- neblagovremenog sagledavanjapojave konkurentskih proizvoda, ili- poteškoća u razvoju novog proizvoda,kada se kasni sa pojavom novogroizvoda zbog organizacionih, tehničkihili finansijskih razloga.

Page 607: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Isto tako, prevremenim uvođenjemnovog proizvoda na tržište, može seuticati na smanjenje prodaje postojećegproizvoda, čime se nepotrebno skraćuježivotni ciklus proizvoda i time nanosidirektna šteta kompaniji.

Page 608: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Grafički prikazuticajaprevremenoguvođenja novogproizvoda (2) nasmanjenje obimaprodaje postojećegproizvoda (1)

Nerealizovanaprodaja

21

Vreme

Prodaja

Page 609: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Do prevremenog uvođenja novog proizvodaobično dolazi zbog:-pogrešne procene životnog ciklusaproizvoda koji se nalazi na tržištu, tj. kada se neočekuje da će on živeti tako dugo, pa seprevremeno počinje sa prodajom novogproizvoda,-nestrpljivosti kompanije i težnje da se štopre plasira novi proizvod na tržište, znatno prenego što su iscrpljene sve tržišne mogućnostipostojećeg proizvoda, ili-precenjivanja konkurencije, tj. pripogrešnoj proceni prevremene pojave novihkonkurentskih proizvoda.

Page 610: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prognoziranje smene generacijaproizvodaNeosporno je da je za službu razvoja veomavažno da zna kada se može očekivati smenageneracije proizvoda, kako bi blagovremenoinicirala razvoj nove generacije proizvoda. Zbogtoga se, u okviru razvojne službe, neprestanopratiti trend promena karakterističnih performansiproizvoda, tokom vremena, kako bi, na osnovu tihpodataka, procenila buduće kretanje u oblastikoju služba pokriva i time blagovremeno sepripremila za mirniju budućnost.

Page 611: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Pri tome se vrše različite procene koje se krećuod optimističkih do pesimističkih. U okvirurazvojne službe posebno se prati razvojtehnologije, jer ona ima presudni uticaj narazvoj proizvoda. Međutim, ubeđenje da sebudućnost određuje na osnovu prošlosti, jesamo delimično tačna. Teško je prognoziratibudućnost na osnovu događaja iz prošlosti,zbog toga što se ne znaju mnoge činjenice izprošlosti, niti sve činjenice iz sadašnjosti, apogotovo što se ne zna veza između prošlog ibudućeg.

Page 612: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Utvrđivanje budućih potreba može seizvršiti pod sledećim pretpostavkama:- čoveku je svojstven neprestani porastpotreba i- čovek uvek teži ka znanju i mogućnostiizražavanja ližne nezavisnosti.

Page 613: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Mada ne postoji mogućnost tačnematematičke interpretacije aktuelnostijednog proizvoda, statističkim i analitičkimmetodom se pokušava definisati mehanizamprelaska na sledeću generaciju proizvoda.Za razliku od statističkih metoda, koje pratetok promene prodaje tokom vremena,analitičke uzimaju u obzir manji broj faktora,pa su preglednije, jasnije prikazuju svojstva iosnovne zakonomernosti proizvoda, a što jenajvažnije, pogodnije su za traženjeoptimalnih rešenja.

Page 614: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Donošenje zaključaka o kvalitetu i aktuelnostiproizvoda obično se vrši na osnovu ocenaeksperata (Delfi metoda). Ekspertska grupa seformira tako što se od svakog visokostručnogspecijaliste, u datoj oblasti, traži da navede 5-10 najkompetentnijih eksperata po tom pitanju.Svakom navedenom se zatim obraća s istimpitanjem. Procedura se ponavlja sve dotle dokse ne prestanu pojavljivati nova imena. Izdobijenog spiska sastavlja se generalni spisakeksperata. Broj eksperata u grupi mora bitidovoljno velik ali ne sme imati masovankarakter.

Page 615: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Prvi krug ispitivanja eksperata predvi|en jeza određivanje polaznih parametaraposredstvom kojih se ispoljavaju osnovnezakonitosti i svojstva ispitivanog proizvoda.U drugom krugu ispitivanja, metodomekspertnih ocena objekta prognoziranja, vršise određivanje svojstava ispitivanogproizvoda i sprovode se završne korekcije.Uporedne procedure ekspertiza, povećavajuusaglašenost mišljenja eksperata iomogućavaju dobijanje dovoljno tačnihrezultata za sprovođenje prognoze.

Page 616: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

U prvom krugu pitanja, ekspertima se predlažeda ocene trenutak dostizanja maksimalnihvrednosti karakteristika proizvoda, ne ulazeći unjihovu vrednost. U drugom krugu, ekspertimase preporučuje da na osnovu analizeprethodnih ocena eksperata i odgovarajućihproračuna, na osnovu matematičkog modelaispitivanog proizvoda, izvrše korekciju ranijedatih podataka i da pokušaju da utvrdeformalnu vrednost pojedinih karakteristikaanaliziranog proizvoda. Pri sprovođenju oveanalize, ispitivanje eksperata se vršianketiranjem.

Page 617: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Anketu sprovodi specijalna radnagrupa, a anketni list obično ima obliktabele. Ocene pojedinih eksperata serazličito uzimaju u obzir u zavisnosti odnjihovog indeksa (stepena)kompetencije.

Page 618: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Treba istaći da ova metoda ima niznedostataka, zbog toga što ocenjivanjetraje dugo, pa se javlja problem okoobezbeđenja stalnosti ekspertskegrupe, a zbog potrebe za višestrukimponavljanjem ocena, dolazi dosmanjenja koncentracije i kvaliteta radaeksperata, itd.

Page 619: ZNAČAJ INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Hvala na pažnji.