Transcript
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE NECLASIFICAT

  UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE ,,Carol I” Exemplar ......

  Nr._______din___________

  Căpitan comandor CIUICĂ ELEFTERIE-OLIVER

  REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

  TEMA: CULTURA DE SIGURANȚĂ AERONAUTICĂ ÎN FORȚELE

  AERIENE ROMÂNE

  Conducător de doctorat

  Gl. mr. (r) prof. univ.

  Dr. RĂPAN FLORIAN

  Teză elaborată în vederea obţinerii

  titlului de DOCTOR în Științe militare

  – BUCUREŞTI , 2016 –

 • NECLASIFICAT

  NECLASIFICAT

  2 din 16

  CUPRINS

  INTRODUCERE

  CAPITOLUL 1 PRINCIPIILE ȘI OBIECTIVELE SIGURANȚEI

  AERONAUTICE

  1.1. Conceptul de siguranţă aeronautică

  1.1.1. Evoluţia siguranței aeronautice 1.1.2. Managementul organizației aeriene și siguranța

  1.2. Cultura de siguranţă (Safety culture)

  1.3. Sistemul de siguranţă aeronautică actual

  1.3.1. Siguranţa aeronautică în concepţia NATO

  1.3.2. Principiile politicii de siguranţă aeronautică

  CAPITOLUL 2 EVOLUȚIA SIGURANȚEI AERONAUTICE ÎN FORȚELE

  AERIENE ROMÂNE

  2.1. Siguranța aeronautică – retrospectivă

  2.2. Începuturile aviației militare moderne a României

  2.2.1. Parcul de avioane al Forțelor Aeriene Române

  2.2.2. Parcul de elicoptere al Forțelor Aeriene Române

  2.2.3. Avioane de transport, transport-legătură și școală

  2.3. Caracterizare a perioadei dezvoltării aviației moderne

  CAPITOLUL 3 CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ A SIGURANȚEI ZBORULUI

  3.1. Organizația

  3.2. Cultura

  3.3. Influența culturii în activitatea de zbor

  3.3.1. „Flight safety culture” cultura de siguranță a zborului – definiție și scară

  evolutivă

  3.3.2. Programe și strategii moderne de creștere a siguranței aeronautice

  3.3.3. Disfuncții organizaționale în cultura siguranței aeronautice

  3.4. Sistemul de management al siguranței

  3.4.1. Identificarea pericolelor

  3.4.2. Raportarea evenimentelor

  3.4.3. Managementul riscului

  3.4.4. Măsurarea performanțelor

  3.4.5. Asigurarea calității siguranței

  CAPITOLUL 4 CONȘTIENTIZAREA NIVELULUI CULTURII DE

  SIGURANȚĂ AERONAUTICĂ ÎN AVIAȚIA MILITARĂ –

  STUDIU DE CAZ

  CONCLUZII

  BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

  ANEXE

 • NECLASIFICAT

  NECLASIFICAT

  3 din 16

  Cuvinte cheie: siguranță aeronautică, Forțe Aeriene, cultura organizațională,

  cultura de siguranță, vulnerabilități, riscuri, managementul riscului, sistemul de

  management al siguranței, retrospectivă, tipologia evenimentelor de aviație,

  cazuistică, obiective și principii ale siguranței, factori determinanți, factori agravanți,

  organizație, metode de cercetare, personal aeronautic, resurse, interoperabilitate,

  diminuare, studiu de caz, misiune de zbor.

  Siguranța în domeniul aeronautic, domeniu multidisciplinar al aviației, are rolul

  de a contribui la realizarea unui maxim al eficienței misiunilor în condițiile date, cu

  minimizarea costurilor sau pierderilor de resurse sub un nivel considerat acceptat.

  Minimizarea pierderilor de resurse în domeniu, a fost și va constitui o provocare.

  Siguranța aeronautică în cadrul organizației de aviație se află la baza tuturor

  activităților, fie că sunt misiuni reale sau de instrucție. Aceasta este direct

  proporțională cu calitatea și nivelul de pregătire al personalului din structurile

  organizației, dar depinde foarte mult și de calitatea managementului utilizat, a tehnicii

  din dotare și a proceselor, metodelor și instrumentelor utilizate pentru identificarea,

  evaluarea, procesarea și valorificarea informațiilor obținute din analiza diferitelor

  evenimente de zbor.

  Pentru Forțele Aeriene Române urmează încă o etapă de tranziție datorită

  achiziționării de aeronave multirol. Procesul va fi unul anevoios și deloc simplu.

  Aceasta este cauza tehnicii nou introduse, metodologiilor diferite de

  mentenanță/instrucție și nu în ultimul rând a nivelului crescut de resurse necesare în

  faza inițială a procesului de antrenare.

  Domeniul personal de activitate fiind legat de pregătirea, instruirea și formarea

  viitorilor piloți militari, motivația alegerii temei de cercetare este lesne de înțeles.

  Dorind a aduce elemente de noutate în ceea ce privește înțelegerea și conștientizarea

  importanței siguranței zborului în desfășurarea tuturor activităților aeronautice am

 • NECLASIFICAT

  NECLASIFICAT

  4 din 16

  considerat oportun studierea aprofundată a factorilor cu impact negativ asupra

  organizației pe timpul desfășurării instruirii practice. Totodată, prin cercetarea

  efectuată, dorim a eficientiza metodele de implementare și dezvoltare a culturii de

  siguranță încă din perioada de inițiere a personalului aeronautic.

  În acest sens teza are ca scop stabilirea fundamentelor teoretice actuale cu

  privire la siguranța activităților aviației, identificarea și diminuarea conceptelor și

  practicilor neadecvate ale procesului tradițional şi elaborarea dircțiilor pentru

  implementarea unui cadru organizațional viabil în vederea identificării și reducerii

  vulnerabilităților la adresa siguranței aronautice în sistemul militar.

  În elaborarea tezei au fost utilizate metode, tehnici și instrumente de cercetare

  științifică adaptate obiectivelor:

  - cercetarea documentară şi analiza de conţinut – au fost consultate

  reglementările naţionale și internaționale atât civile cât și militare, privind

  problematica siguranței în activitatea aeronautică, studii privind bunele practici în

  domeniu precum și articole diseminate în diferite publicații de către colective de

  cercetare recunoscute internațional;

  - metoda empirică – ne-a permis să observăm principalele trăsături

  caracteristice ale secvenţelor procesului de pregătire, executare și analiză a

  activităților aeronautice specifice organizațiilor militare, atât în cadrul secvenței de

  planificare, conducere cât și de luare a deciziei, pe baza procesului de management al

  riscurilor;

  - metoda comparativă – ne-a servit la relevarea diferenţelor distinctive

  dintre practicile autohtone și cele moderne referitoare la identificarea și neutralizarea

  cât mai multor vulnerabilități la adresa siguranței descoperite în cadrul organizației;

  - metoda longitudinală – studiul de caz (folosind cunoscuta tehnică a

  chestionarului) axat pe identificarea nivelului culturii de siguranță în cadrul

  organizației aeronautice militare naționale;

 • NECLASIFICAT

  NECLASIFICAT

  5 din 16

  - metoda matematico-statistică – a permis interpretarea și întocmirea

  graficelor privitoare la evenimentele petrecute de-a lungul istoriei moderne a aviației

  militare naționale prin intermediul instrumentelor software și hardware;

  - metoda istorică – a constituit o reflectare a istoriei obiective a

  fenomenelor, a dinamicii şi a dezvoltării conceptelor de siguranță dar și a factorilor

  pereponderent existenți ce au dus la activarea și apariția evenimentelor aviatice.

  Teza este structurată pe patru capitole cu o structură logică și echilibrată

  urmărind identificarea nivelului cercetărilor actuale în domeniu precum și cerințele

  impuse la nivel internațional. Totodată am considerat necesar studiere cazuisticii

  evenimentelor pe parcursul dezvoltării Aviației Militare române dar și identificarea,

  cu ajutorul studiului de caz, a nivelului actual al manifestării culturii de siguranță

  aeronautică în cadrul organizației militare naționale.

  În capitolul 1 Principiile și obiectivele siguranței aeronautice am efectuat

  analiza considerațiilor teoretice ale principiilor fundamentale ale siguranței în mediul

  aviatic accentuând necesitatea existenței unui set de norme, studii și programe care

  funcționează interconectate în vederea îndeplinirii scopului și obiectivelor propuse

  pentru desfășurarea în condiții optime a activităților cu caracter aeronautic. De

  asemenea, am accentuat necesitatea introducerii termenului de siguranță a zborului

  în locul celui tradițional de securitate a zborului, care s-a dovedit a fi unul restrâns, cu

  rezonanță preponderent asupra personalului navigant.

  Studiul cu privire la evoluția siguranței au scos în evidență stadiile de

  dezvoltare ale acesteia de la începuturile aviație și până în prezent, ajungând astfel la

  ideea unanim acceptată conform căreia, orice membru al organizației aeronautice

  contribuie în mod hotărâtor la desfășurarea în bune condiții a întregului proces de

  pregătire, planificare, coordonare, desfășurare și evaluare a activităților specifice.

  Capitolul 2, Evoluția siguranței aeronautice în Forțele Aeriene Române,

  reprezintă o investigare și cercetare aprofundată a perioadei de dezvoltare a aviației

 • NECLASIFICAT

  NECLASIFICAT

  6 din 16

  militare moderne a României începând cu anul 1950, apariția primelor avioane

  reactive, și până în prezent.

  Cazuistica evenimentelor petrecute a permis identificarea tipologiei producerii

  de accidente și catastrofe reliefate sub influența diferitelor perioade de evoluție în

  ceea ce privește parcul de aeronave și conjuncture politico-militară a vremii.

  Enumerarea succintă a modelelor și variantelor de avioane și elicoptere întrebuințate

  în procesul instruirii de către aviația militară a permis scoatrea la iveală a

  vulnerabilităților la adresa siguranței atât din punct de vedere constructiv și al

  caracteristicilor tehnico-tactice dar și referitor la modul de organizare și îndeplinire a

  misiunilor.

  Caracterizarea perioadei de activitate aeronautică din perioada 1950-2014 a

  permis evidențierea atât numeric cât și procentual a pierderilor de personal navigant și

  aeronave, acestea fiind descrise amănunțit la finalul capitolului.

  Capitolul 3, Cultura organizațională a siguranței zborului, identifică

  informațiile teoretice referitoare la organizație și cultura de siguranță în cadrul

  organizației pe baza cărora permite particularizarea acestora în cadrul structurilor

  aviației militare naționale.

  Programele și sistemele de siguranță promovate de către Organizația

  Aeronautică Civilă Internațională, conform cercetărilor efectuate, sunt implementate

  în cadrul multor Forțe Aeriene din compunerea NATO. Urmare a apartenenței țării

  noastre la această structură, considerăm necesar implementarea acestora la nivel

  național. Având la bază nivelul de percepție și manifestare al culturii de siguranță

  precum și stadiile de dezvoltare ale acesteia, acest capitol reprezintă o unealtă utilă în

  vederea modelării și inițierii unui sistem de managemant al siguranței în cadrul

  organizației.

  Ultimul capitol al lucrării, capitolul 4, Conștientizarea nivelului culturii de

  siguranță aeronautică în aviația militară – studiu de caz, identifică percepția

 • NECLASIFICAT

  NECLASIFICAT

  7 din 16

  membrilor organizației a conceptului „Safety culture”. Opiniile subiecților

  semnalează faptul că în organizația militară aeronautică română, cultura de siguranță,

  ca element central al sistemului de prevenire a evenimentelor, se manifestă pregnant

  prin foarte multe măsuri de dezvoltare, atât la nivel de structură, politici, conducere,

  activități de instruire și informare, creând treptat cadrul general pentru instalarea unei

  atitudini de încredere și siguranță.

  Dezvoltarea în continuare a acestui nivel, conform concluziilor chestionarului,

  va permite forurilor superioare dar și membrilor organizației, o abordare justă,

  constructivă a problematicii tezei în vederea reducerii la un nivel minim a pierderilor

  de resurse atât umane cât și material.

  În partea de Concluzii am dorit să evidențiem noile concepte de abordare a

  problematicii siguranței asupra îndeplinirii misiunilor de zbor. Acestea permit

  identificarea disfuncţiilor sistemului aeronautic analizat dar și identificarea

  vulnerabilităților existente care pot antrena alte incidente sau accidente de aviaţie.

  Siguranța a fost definită având ca obiectiv conservarea personalului şi

  echipamentului în acelaşi timp cu cerinţele operaţionale şi economice necesare

  progresului comunităţii aerospaţiale. Similar, sistemul de siguranță a fost definit ca o

  integrare a calităţilor şi resurselor special organizate pentru a minimiza riscurile.

  Managementul utilizează folosirea eficientă a puterii de muncă şi a resurselor pentru a

  obţine acest scop.

  Dacă până în deceniul trecut exista dorinţa aproape unilaterală de a descoperi

  mai mult vinovaţii unui eveniment de aviaţie, în ultimul timp mai toate studiile în

  domeniu se orientează spre descoperirea adevăratelor cauze care generează

  evenimentele în sistem şi găsirea soluțiilor, uneori cu mare caracter de generalitate,

  pentru popularizarea şi reducerea acestora la nivel global. Mai mult, studiul sistemului

  siguranței aeronautice determină în foarte multe cazuri ca şi element principal al

  cauzalitaţii, managementul.

 • NECLASIFICAT

  NECLASIFICAT

  8 din 16

  Managementul este cel responsabil de integrarea tuturor subsistemelor, de

  gestionare a resurselor, pregătirea operatorilor, execuţia misiunilor, eliminarea

  erorilor, de întreg ansamblul organizatoric şi de execuţie din domeniul aviatic.

  Managerii sunt cei care trebuie să stabilească obiectivele, alocarea de resurse,

  nivelul de pregătire al operatorilor, gradul de risc acceptabil pentru execuţie şi

  mijloacele prin care toate acestea pot răspunde nevoii de siguranță.

  Nivelul conceptual actual, autohton, scoate in evidenţă cateva aspecte diferite

  de cele de pe plan mondial. Percepţia chiar la nivelul operatorilor, rămâne în mare

  parte orientată către găsirea vinovaţilor şi nu pentru depistarea adevăratelor cauze.

  Nivelul resurselor şi cel al factorului uman este în continuare cel care atrage atenţia in

  mod deosebit şi nu nivelul managerial.

  Pe timpul misiunilor de luptă, îndeplinirea misiunii devine primordială

  faţă de toate celelalte considerente. Nici un stat, de-a lungul istoriei, nu a tolerat

  ca resursele disponibile îndeplinirii misiunii să fie diminuate de fapte care nu

  sunt atribuite acţiunilor adversarului. Accidentele, dincolo de costurile pe care le

  angajează, reduc capacitatea operaţională şi, implicit, îndeplinirea cu succes a

  misiunilor încredinţate şi crează o criză de imagine a Forţelor Aeriene, categoria

  cea mai importantă a unei armate.

 • NECLASIFICAT

  NECLASIFICAT

  9 din 16

  BIBLIOGRAFIE

  I. LEGI, ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI DE GUVERN

  1. *** Carta Albă a Apărării, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, București,

  2013.

  2. *** Codul Aerian al României, consolidat cu Legea nr.399/2005.

  3. *** Noul Cod penal 2015 – Legea 286/2009 actualizată 2015

  4. *** Legea nr. 139/2011 privind modificarea şi completarea Statutului

  personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr.

  35/1990, București, 5 iulie 2011.

  5. *** LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006, securităţii şi sănătăţii în muncă,

  publicată în M.Of. nr. 646/26 iul. 2006.

  6. *** Guvernul României, Carta Albă a Securităţii şi Apărării Naţionale,

  Bucureşti, 2004.

  7. *** Guvernul României, Strategia națională de apărare a țării pentru perioada

  2015-2019, Bucureşti, 2015.

  8. *** Carta Albă a Apărării, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, București,

  2015.

  II. REGULAMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI MILITARE ROMÂNEȘTI

  1. *** ”Dispoziție privind siguranța aeronautică pentru anul de instrucție 2014”

  SMFA-6 din 04.02.2014

  2. *** Instrucţiuni privind modul de investigare tehnică a evenimentelor de

  aviaţie produse cu aeronave militare, Bucureşti, Statul Major al Forţelor Aeriene,

  2007.

  3. *** Instrucțiuni privind siguranța aeriană a activităților aeronautice

  desfășurate în cadrul Ministerului Apărării Naționale – proiect – București, 2005.

  4. *** Manual de management al riscului operațional pentru procesele de

  siguranță aeronautică SMFA-16 din 17.05.2012.

 • NECLASIFICAT

  NECLASIFICAT

  10 din 16

  5. *** Regulamentul pentru zbor al aviaţiei militare, Bucureşti, Statul Major al

  Forţelor Aeriene, 2005.

  III. REGULAMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI MILITARE STRĂINE

  1. *** A-GA-135-001/AA-001 - Flight safety for the Canadian Forces, 2013.

  2. *** Air Force Guidance Memorandum to AFI 90-802, Risk Management,

  Department of the Air Force, Headquarters United States Air Force, Washington, DC,

  26 January 2015.

  3. *** AJP 5 (STANAG 2526), Allied Joint Doctrine for Operational-level

  planning, 2013.

  4. AFI91-204 12 FEB 2014 - AIR FORCE INSTRUCTION , Department of the

  Air Force Headquarters Air Force Safety Center, Washington, 2016.

  5. *** MIL_STD-882D,Standard practice for system safety, Department of

  Defense, USA, 2000.

  6. *** STANAG 7160 (Edition 3), Aviation safety, AFSP-1(A), 2007.

  7. *** STANREC 4739 (STANDARDIZATION RECOMMENDATION), Risk

  management, Edition 1, 2013.

  IV. LUCRĂRI DE AUTORI ROMÂNI

  1. *** Istoria aviației române, Editura Științifică și Enciclopedică, Bucureşti,

  1984.

  2. Antohi, V., Securitatea zborului,. Editura Militară, Bucureşti, 1983.

  3. Avram, V., S-a furat aviația, Editura Host models, Brașov, 2011.

  4. Bârsan-Pipu, N., Popescu, I., Managementul riscului. Concepte. Metode.

  Aplicați. Editura Universității Transilvania, Brașov, 2003

  5. Belu, D., Managementul organizației militare, Editura Academiei Forțelor

  Aeriene „Henri Coandă”, Brașov, 2010.

  6. Bujoreanu, I., Decizia și evaluarea riscului în domeniul military, Editura

  UNAp., București, 2006.

 • NECLASIFICAT

  NECLASIFICAT

  11 din 16

  7. Cioacă, C., Managementul riscului extrem de securitate în sistemele

  aeronautice, Editura Academiei Forțelor Aeriene ”Henri Coandă”, Brașov, 2014.

  8. Ceauşu, V., Psihologia zborului, Editura Militară, Bucureşti, 1976.

  9. Cherecheș, I., Aerodrom și cer, Editura Militară, Bucureşti, 2002.

  10. Copae, N. Securitatea zborului, Școala Militară de Ofițeri de Aviație „Aurel

  Vlaicu”, Boboc, 1986.

  11. Cristea, A., Cristea, Ad., Mari catastrofe aviatice ale secolului XX, Editura

  Societatea „Adevărul” S.A.”, Bucureşti, 1995.

  12. Cutoiu, V., General-colonel (rez.), Istoria apărării antiaeriene a teritoriului

  României-Editura Militară-1984.

  13. Grad, V., Stoian, I., Kovacs, E.C., Dumitru, V., Cercetare operațională în

  domeniul militar, Editura Sylvi Publisher, București, 2000.

  14. Hosu, I. Comunicare organizațională, Curs, Cluj Napoca, 2011.

  15. Ioaniţiu, A., Războiul României 1916-1918 VOL.1 Tipografia Geniului,

  București, Bucureşti, 1929.

  16. Ionescu, A. C., Eroii erei reactive, Editura RBA Media, București, 2014.

  17. Ionescu, A. C., Mai iute ca moartea vol. 1 și II, Editura Aripi Argintii,

  București, 2015.

  18. Iordache, C., cdor (ret.), Incredibile întâmplări aeriene, Editura Olimp,

  București, 2005.

  19. Iordache, C., cdor (ret.), Pruia, A. cdor (ret.), Din aeronautica română –

  biografii contemporane (partea a II-a), Editura Elisavaros, București, 2014.

  20. Iosif, G., Managementul resurselor umane, Editura Victor, Bucureşti, 2001.

  21. Motoc, Ghe., Managementul acțiunilor aeriene, Editura UNAp, București,

  2006.

 • NECLASIFICAT

  NECLASIFICAT

  12 din 16

  22. Neagu, Ioan Considerații privind siguranța aeriană pe timpul desfășurării

  operațiunilor de menținere a păcii, București, 2002, UNAp – Sesiune de comunicări

  științifice.

  23. Nicolescu, O., Verboncu, I., Fundamentele managementului organizaţiei,

  Editura Universitară, Bucureşti, 2008.

  24. Păduraru, Ghe. gl. fl. aer. (ret.), Eroica, Editura Semne, București, 2008.

  25. Păun, N., Centrul de încercări în zbor 1974-2004 – file de istorie, Editura

  Retroraph, Craiova, 2004.

  26. Popa, M., Psihologie aeronautică, Editura Universitară “Carol Davila”,

  Bucureşti, 2005.

  27. Popovici, D., Mihăilă, I., Strejea, G., Performanţe şi limite umane în aviaţie,

  Bucureşti, 2009.

  28. Rădăceanu, E., Management. Generatorul riscului. Editura Bren, București,

  2001.

  29. Râpan, F., Aviația în războiul modern, Editura Academiei de Înalte Studii

  Militare, București, 2001.

  30. Sandachi, G.P., Aviația de luptă reactivă în România 1951-2001, Editura

  Regina din Arcadia, 2001.

  31. Soare, C., Probleme ale ştiinţei conducerii cu aplicaţii în domeniul militar,

  Editura Militară - 1973.

  32. Spineanu, B., Carnetul de front al maiorului aviator Nicolae Em. Spineanu,

  Editura Haco Internațional, Brașov, 2015.

  33. Suceveanu, F., Tehnica pilotajului, Editura Cultură Fizică și Sport, București,

  1953.

  34. Verboncu, I., Cum conducem? Ghid metodologic pentru manageri, Editura

  Tehnică, București, 2000.

 • NECLASIFICAT

  NECLASIFICAT

  13 din 16

  35. Vlăsceanu, M. Organizații și comportament organizațional, Editura Polirom,

  Iași, 2003.

  36. Zaharia, C., Securitatea aeriană, Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă”,

  Braşov, 2003.

  37. *** Aripi Românești, Contribuții la istoricul aeronauticii, Editura Militară,

  București, 1970.

  V. LUCRĂRI DE AUTORI STRĂINI

  1. Ahlstrom, C., Hartman, D., Human error in airway facilities, Washington, US

  Department of Transportation FAA, 2001.

  2. Bacon, J. Mc K. The dominion of the air; The Story of Aerial Navigation,

  DigiLibraries.com

  3. Claxton, W. J., The mastery of the air, DigiLibraries.com

  4. Chambe, R., Histoire de l’aviation, Paris, 1948

  5. Cooper, M.D., Towards a model of safety culture, Safety Science, 36, 2000.

  6. Croucher, P., Single pilot CRM & Pilot decision making, Canada, 2005.

  7. David, Fred R. Strategic management: A competitive advantage approach

  concepts, Pearson Education, USA, 2012.

  8. Flannery, J. A., Safety Culture and its measurement in aviation, University of

  Newcastle, Australia, 2011.

  9. French, Wendell; Bell, H. Cecil, jr.- Organization Development, Prentice Hall,

  New Jersey, 1999.

  10. Gropman, L., Războiul în a treia dimensiune şi Eseuri asupra forţei aeriene

  contemporane editura Brasse’s Defeuse publishes 1986. Traducere C.Av.M./1998.

  11. Harris, D., Muir, H.C., Contemporary issues in human factors and aviation

  safety, Ashgate Publishing Company, USA, 2009.

  12. Helmreich, R. L., Building Safety on the Three Cultures of Aviation. Austin:

  University of Texas at Austin Human Factors Research Project. 1999.

 • NECLASIFICAT

  NECLASIFICAT

  14 din 16

  13. Hudson, P. Achieving a Safety Culture in Aviation. Leiden: Leiden University

  2007.

  14. Hofstede, G. J. & Minkov, M., Cultures and Organizations: Software of the

  Mind (Rev. 3rd ed.). McGraw-Hill, New York, 2010.

  15. Jordanoff, A., Safety in flight, Funk & Wagnalls Co., 1942.

  16. Laprie, J. C., Leveson, N., de Villepin, M., Srinivasan, J., Daouk, M., Neogi,

  N., Bachelder E., Bellingham, J., Pilon, N. & Flynn, G., Dependability: from concepts

  to limits. Symposium on Safety of Computer Control Systems, (SAFECOMP’93),

  Poznan, Poland. Springer: Berlin,1993.

  17. Licu, T., ― EUROCONTROL - Systemic Occurrence Analysis Methodology

  (SOAM)--A "Reason"-based organisational methodology for analysing incidents and

  accidents, Reliability Engineering & System Safety, vol. 92, no. 9, Sept. 2007.

  18. Panagopoulos, I., “Flight Safety in Combat Training: A revised pilot’s error

  framework for EU Air Forces”, 5th Biennial Hellenic Observatory PhD Symposium,

  LSE, 2-3 Jun 2011.

  19. Perrow, C., Normal accidents, Basic Books, New York, 1984.

  20. Prentiss, L., Brownfield, J. B., Aeronautical Decision Making:

  www.avhf.com/html/Library/Aeronautical_Decision_Making.ppt [vizitat în

  29.05.2016].

  21. Reason, J., Managing the Risks of Organizational Accident, Ashgate, England:

  Aldershot, 1997.

  22. Reason, J., Human Error, Cambridge University Press, New York, 1990.

  23. Williamson, A., Feyer, A., Cairns, D., Biancotti, D., The development of a

  measure of safety climate: the role of safety perceptions and attitudes. Safety Science

  25, 1997.

  24. *** CANSO The Civil Air Navigation Services Organisation., Safety Culture

  Definition and Enhancement Process, 11April 2013.

 • NECLASIFICAT

  NECLASIFICAT

  15 din 16

  25. *** International Civil Aeronautical Organization, ICAO Doc 9856, Safety

  Management Manual, first edition, 2006.

  26. *** International Civil Aeronautical Organization, Line Operations Safety

  Audit (LOSA), Doc. 9803, AN/761, 1st Edition, 2002.

  27. *** International Civil Aeronautical Organization, Safety Management

  Manual Doc. 9859 AN/474 Third Edition – 2012.

  28. *** JAR-OPS 1 Subpart N Section 2 AMC OPS

  1.943/1.945(a)(9)/1.965(b)(6)/1.965(e) - Crew Resource Management (CRM).

  29. *** Safety Management International Collaboration Group – SM ICG, 10

  things you should know about Safety Management Systems, SMS Guidance Pamphlet,

  2009.

  VI. SURSE WEB

  1. www.e-Publishing.af.mil

  2. http://aviationknowledge.wikidot.com/sop:hazardous-attitudes

  3. http://wiki.scramble.nl/index.php/Romanian_Air_Force#1945-1989

  4. http://www.ejection-history.org.uk/Country-By-Country/Romania.htm

  5. http://www.acig.info/CMS/index.php?option=com_content&task=view&id=18

  7&Itemid=47

  6. http://www.roaf.ro/ro/cer_senin/cersenin_arhiva.php

  7. http://aviationknowledge.wikidot.com/sop:threat-and-error

  8. http://aviationknowledge.wikidot.com/sop:hazardous-attitudes

  9. http://aviationknowledge.wikidot.com/sop:decision-making-model

  10. http://www.aripi-argintii.ro/

  11. http://www.eda.europa.eu/info-hub/news/2013/06/19/easa-eda-civil-military-

  cooperation-in-aviation-safety

  12. http://reliabilityweb.com/index.php/articles/risk_management_in_military_avia

  tion

 • NECLASIFICAT

  NECLASIFICAT

  16 din 16

  13. http://www.skybrary.aero/index.php/Safety_Management_System.

  14. http://www.afsec.af.mil/proactiveaviationsafety/asap/index.asp

  15. http://www.skybrary.aero/index.php/SMS_Organisational_Structure.

  16. http://aviationsafetyblog.asms-pro.com/blog/why-flight-schools-should-have-

  aviation-sms-programs

  17. http://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/sms-docs-Safety-Management-

  International-Collaboration-Group-(SM-ICG)-phamphlet-A4--v4.pdf

  http://www.skybrary.aero/index.php/Safety_Management_Systemhttp://www.afsec.af.mil/proactiveaviationsafety/asap/index.asphttp://www.skybrary.aero/index.php/SMS_Organisational_Structure

Recommended