RACING. Orgaan van Racing-Club Mechelen

 • View
  157

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of RACING. Orgaan van Racing-Club Mechelen

 • Tweed Jaargang N 10. 50 centiemen het nummer. Woensdag 5 November 1929.

  Orgaan van Rcing-Club Mechelen Koninklijke Maatschappij zonder winstgevend doel.

  Beheer en Redaktie : Wilsonlaan. 39, Mechelen. Ongeteekende brieven worden geweigerd.

  Racing Kronijk De nederlaag op U nioo is moeilijk

  verteerd geworden door de Mechelsche groen-witte voetbalmenschen. Ze kon-den niet uitgepraat geraken over dit on-gelukkig verloop

  Voeg daarbij in 't verschiet de derby en men kan zich een gedacbl vormen "an de on,z.ekerheid die zich van allen had meester gemaakt.

  De wildste geruchten deden de ronde. Malinois na z.ijne mooie o verwinning tegen Anderlecht zou de diensten moelen missen van X, Y en Z, terwijl Racing nu mocht rekenen op Jan , Frans en Pieter.

  Zeker z.ullen de beide ziflingscomitei-ten hard gewerkt hebben om het beste waarover ze beschikten i:i lijn te stellen. Voor Racing was dit geen gemakkelijke Laak; er moest immers voorzien

  worden in de verv an-ging van Moortgat, wiens kwetsuur oog niet hersteld was. Na rijpelijke overweging viel de keus op Hout-huys.

  Edmond GIRAUD Die eveaals verleden jaar de winoingsgoal

  aauteekende.

  naar Racing stadium. Het veld was in zeer goeden staat en als om 2 uur stipt Langenus de volgende elftallen in 't ge-lid roept is Racings omheining grooten-

  deels bezet. Leyers

  De Ron, Siroen No11we11s, Verschaeren, Gabbers

  M ichiels, G iraud, Hnulhuys, Diddens A. en J.

  0 Ver biest, Noth, A nd ries, sourgeois, Sterck~

  1-!endrickx, H ellemans, Rits Borstlap, Scherps

  Truyts

  Sterci

 • ,/

  ,'

  ~.,, ,,,/

  2

  telkens gepas! bl1111c11 c11 llourgeols en A11drlcs miklm , op doel waar Lcyers zich doel gcldc111 Over het algemce11 zlj 11 de vcrdedlJ:>:e rs d e bans over het slrdlgc spel der nn,wallers w1111r langs heid e ka11ten 11lct het ml11stc gcdnon wordt om wc tc11sci;oppelljk Ic troch1c 11 door Ic cl ringen. Met einde van d e eerste helft nnd ert nis Michiels het leder bcmochtlg t en door :Ic verdedlg l11g vo11 M allnols doorgaal. Zij n goed gericht shot 1001>1 enkel e cenUmetcrs nanst d en paal bulten. O n mltldel llj l< daarop time.

  De eerste mlnuteu zijn verdeeld, beurlellugs moeten belde keepers 1.lch lnspon11cn. V nu lie-verlede lcomt Rncl11g In nrcerdcrhcld, zijn aan-vallen worden bete, Ingezet en ultgcvoecd c11 de lcool van Truy ts Is gedurig lu gevaar. Michiels mist von een haartje, Dlddens doet een prachl-kopbnl die Truyts met de toppen van de vlhgers redt, Glrnud krijgt een center van A. Dlddens te ,nappen en vind de gelegenheid vnn op een meier afs~ind den bel hoven d e lal Ic schieten. Raclngs aa'nvallcn vcrflnuwcn e11 Club leid l den dans. Slerckx i; steeds gcvonrlljk bij zijn ont-snappingen en Leyers rs gelukktg een lcei von den linksbullcn te kunnen stoppen. De andere spelers blijven niet werkeloos en Bourgeois c11 Nol!lh' zwoegen om de groen-wille verdedlgl11g Ie kunnen doorbreken. Maar de beide Mcchclsclre Jans willen van niets welen en zoo 011slul111ig de aan vollc11 1,iju, zoo krachtl14 zijn de verdedigers. Jlel zenuwstelsel der derbymolchc11 vier! hoogllj De fouten volgen zich 111 angstwekkend tempo op. /iel fluitje scheurt ~chrll door de iu\'hl en een ooi;enblik moet er gcwnc lrt worden om de ge-moederen te bedaren. Dit wcrl

 • 't

  e p

  , 1,-

  d P' ar pi

  RACJNG

  r------m---Koopt uwe 5portarllkelon In het 1 . SPORTHUIS WALMER f VW'l'OR DEI.JFORGE - DE RIDDER 1 BORGERHOUT TURNHOUTSCHE BAAN, 328 TELEFOON 697.70, t Pabrikant der Football "\iValmcr" Lc.vcrnncJcr m111 Roclng Club Mcd1dcn, 1 Gcbrc.vctccrd. Gedeponeerd, l~botbnl _ Uoxc , Adilctlck.

  ---------------------~------dient bekend dal er dus niet zoo heel veel opzat. Toch denk ik Ie mogeo be- wereu da1 on2e werkelijke kansen lot

  -doelen talrijker waren dan die der 1egen-parlij en hierbij houd ik dan rekening met het feit dat zoowel Noth als Bour-.geois eens een gelegenheid kregen nadat ze het leder met de baad hadden meege-nomen.

  En nu over de spelers afzonderlijk: Leyers scheen minder Ie lijden onder

  zenuwachligbeid dan bij een gewonen wedsrrijd, alt.hans bij bleek beel wal meer berrouwbaar dan voor enkele andere ma1cbeo eo .heel op ' t einde redde hij een ,eker doel.

  Onze beide backs stonden pal. be-heerschieo werkelijk' den Malinois aan-val. maakten iodrnk door hun kranig op treden. Her bezoekende binnenlrio, ge-vreesd voor zijn geweldig opgaan, scheen er wars van z.ic.b zoo maar ongebreideld op ons stel 1e werpen. De Ron vooral stelde zijn bonkig gewicht onvervaard in den weg van wie op hem aanstormen wilde en Pe Andries bad

 • /

  RACJNG

  - - ---------------- ! PIERRE BR.AINl.D ! 1

  Alles voor de Sporl 1 Voetbal, Tennis, Zwemmen, Boxen, Hokey, Korfbal, enz. Bij:ondere prijien voor Clubs. Tel. 24763

  i LOMBARDVEST, 52 ANTWERPEN - -- 5 1 n Caf Royal i : bij den volksvriend Oscar HOLEMANS :

  : Groote Markt : l be:it me.n de specialiteit een bezoek aangenaam 1e maken Beste bieren uit- : verkoren Special. Dubbel orkest in c.afe. Concert en Dancing. Uilgelezen : muziek. -Spor1uilslagen. :

  bet ee.nige doel mogelijk te maken.

  T ruyts beeft zich niets te verwijten : b;j kreeg me.e.r werk dan Leyers en ver-ricbLre bet ook met brio. Het scbot van Giraud v.,as niet te bouden. Zijn waarde bewees b.ij met ee.n kanon van Micbjels ge.lost van op ee.o paar meters over de lat te duwe.o

  Scherps eo Brstlap waren onzeker en mogen van geluk spreken geen vlugger doorgaaode.n middenvoor als Legenparlij te hebben gehad, dat bewees bet vinniger aanvallen van Nouweos al vrij spoedig. Beiden speelden pootig. Scherps wel wat te bard. Borstlap liet zich eens verleiden om in volle geweld regen den aanstor-menden Michiels op te botsen, maar wist genoeg.

  De Malioois halls vormden het beste ge

 • ! Dancing Alcazar / ! : BOTERMARRT, 3, MECHELEN TELEFOON. 925 : : Alle Zon- en feestdagen, bal van af 2 uur. : : Verassingen, Fijne dranken , Prachtige zaal. : : De taal is beschikbaar voor allerhande feesten voor maatschappijen. :

  Daarop breek.t_ de rust aan. Na de citroentjes le idt Haclng menig

  aanval maar he t gemis aan shot ,,oor het doel !,ele t hun meerderheid in goalen om Le zetten.

  Malinois daarentegen toont zich uiterst shotvaardig en De Poot er moet meermaals tusscben komen.

  H et spel is nu in ' t voordeel van Ma-linois te mee.c daar Raclng rn e.t 10 wan speelt daar Borr Le.on gekwetst zijnde b et ve.ld verlaten beefi om niet meer te-rug te keeren. Hamers caleert en V . de. Meet maakt er dankhaar gebruik van om n 2 te doelen.

  Racing geeft geen moed verlore n maar de vermoeinis doet zich gevoelen en he t spel verl iest vaa zijne aantrekke-lijkheid.

  Het einde wordt gefl ote n aan Mali-nois een nipte maar verdiende overwin-ning latende.

  Scholieren A Boom 2 -Racing 3

  Op bel o ogas( vrije Boom zijn onze scholieren een welverdie nde overwin-

  -.niog gaan weghalen. Volgende. e lftallen traden op. Boo m P.C:Bal, Van Re.eth, Pallmaerts

  Van Hore n, Van deSande.. Vercammen, Conaerrs, Huyghe, De Pauw, Claes, Eyckmaos.

  Racing C. M.: Walscbaerts, Devad-der, D e Prerer, Dogaer. Torfs, Giraud, Thijs, Michiels, Bus, Portael. Deba

 • " r

  6 RACJNGI~

  ()'ne Citron, s'achte au Garage Loncin, Avenue Wilson, 244, Malines

  Tlphone 11

  .... ,v die niets gezien had werd door Jan De Ron qesaangaande aangesproken waar-op M. Langenus met de grootste kalmte de vq\11ende vraag stelde "De Ron1bebt ge lu ~ leven al niet eens naast den bal getr;,p\., het antwoord kwam spoedig en krachtig "ja en d.Jkwijls" waar nog rap-per kwam het besluit "en ik heb al wel eens mis ge,floten in ll!ijn leven,,. En Jan De Ron was gekalmeerd. - De opkomst van verleden Zondag is het rekord gelees! voor de M ecbelsc he derbi~s. ngeveer 15.000 toeschouwers woonden dezen wedstrijd bij, dus 2000 minder dan b'p de match Racing-Beer-scbot. Onze ordedienst was voortreffelijk en geen oog.nblik ;Joest bel pobllek wachten. '

  1 - De gr9ote ' eer viel aan Edmond Giraud te beurt van twee jaar ach-tereen de winninggoal in den derby aan Le teekenen. Herinneren wij dat Giraud nog junior is. dus nog geen 18 jaar oud. Hi is de benjadrlti vn onze ploeg. - Na de wed~trijd zaten de spelers van de twee ploegen sameo aan de koffie-ta(el met de twee voorzitters en de leden van de selecliekomiteiten. Dore Hout-buys is in dergelijke omstandigheden de onbeLwis_te m'l!l; yao het gep~ste woord. Zoo wilde bij aan M. Dessain uitleggen dat Giraud ia"'tlen loop van het seizoen perso.~qlfi.~ .piet veel goalen maakte maar dat bij in de derbies meer geluk bad. Hij vatte deiigedachte samen in nagenoeg volgende volzin "Giraud maakt nooit geeo - go-alen alleen de wioninggoalen tegen de Maliuois. - Na den wedstrijd waren onze jongens overgelukkig. Hun ~aie wilskcacb.~ bad de zege losgerukt op en moment dat reeds veJen naar de uitgangen met een 0-0 glacht waren aan het opschuiven.

  De a;indoening van onze drie "ouden" de latst "overlevenden" van de "voor-historische" derbys was grijpend. Jan De Ron en Jan Siroeo, de ijzeren verdedi-gingsmuur van Raciog, drukten met de tra oen, in d' . oogen malkander de band ten te~eo van geluk eo voldoening. - ?_/1,jpat Ractog zijne goal had aang~ teekea.d ging er een juichkreet op qfe tol in Kj l},elijne Waver duldel~~ \lehoord werd~ ' '

  - Onze "gelrouwe verzorger,, "de Blonte" geraakte geweldig ondet den In-druk van de ~choone overwinning. Rond 11 ure was hij reeds 101 bij Jan De Ron geraakt,nog steeds In gezelschap van zijn valies met de heilige wltle en groene va-reuzeo. Dat was de laatst mogelijke "sta-tie" ook moest men bem van daar naar huis voeren. Goed dar wij alle Zondagen geen derby winnen. - In de junlorsderby die