of 15 /15
1 June 2012: LANN concept put into practice in the LIWG workshop

Lann concept 3 liwg

Embed Size (px)

Text of Lann concept 3 liwg

Page 1: Lann concept 3 liwg

1 June 2012: LANN concept put into practice in the LIWG workshop

Page 2: Lann concept 3 liwg

ຄວາມໝາຍຂອງ LANN

• LANNແມນອñກສອນຫຍÓທ†ມóຄວາມໝາຍວúາ“ການເຊˆອມໂຍງກະສòກ¿,ການຄ÷ûúມຄອງຊñບພະຍາກອນທ¿ມະຊາດແລະໂພຊະນາການ”

• ຊ‡ງແມນວòທóທາງຝôກອöບຮöມອñນໜ‡ງທ†ອòງໃສúຊ÷ມຊöນເພˆອໂພຊະນາການຄອບຄöວທ†ດ†ຢøÈໃນເຂດຫúາງໄກສອກຫùóກທ†ມ†ການເຂíາເຖóງການບðìò²¡ການຮñກສາສ÷ຂະພາບສາທາລະນະໃນລະດñບຕÒາ.

Page 3: Lann concept 3 liwg

ວòໄສ ທñດ ຂອງ LANN

• ເປíາໝາຍລວມຂອງLANNແມນÀ²ˆອປñບປøງດûûານຄວາມຮøÉແລະວòທóປະຕòບñດທ†ຕòດພñນກñ®ໂພຊະນາການທ†úດóຜúານວòທóທາງການຝôກອöບຮöມທ†ອóງໃສúຊøມຊöນເປñນÍñກ.

• “ຄວາມຮøÉແລະວòທóປະຕòບñດທ†ຕòດພñນກñບໂພຊະນາການທ†ດE”ໝາຍເຖòງການບðລòໂພກອາຫານແລະການຊອກຫາເພˆອໃຫûໄດûມາຂອງສະບ¼ງອາຫານ.

Page 4: Lann concept 3 liwg

ຜöນໄດûຮñບ ຈາກLANN (1)

• LANNລòງ ເຫñນໄດûûໃນສອງຜöນໄ©Éຮñບ:(1)ຄວາມຮøÉທELປñປປ÷ງໄດMແລະ(2)ການປ¼ນແປງພôດຕòກOາ.

• ເວíາສະເພາະແລûວ,ຊາວບûານທ†ໄດMຮñບປະໂຫຍດຈາກການຝôກອöບຮöມLANNຂ˜ນບûານຈະເຂíາໃຈບñນຫາດûານໂພຊະນາການຂອງຄອບຄöວເຂöາເຈíາໃນດûານທາງປະຕòບñດ(ຄວາມຮøÉ)

Page 5: Lann concept 3 liwg

ຜöນໄດûຮñບ ຈາກLANN (2)

• ປະຕບñດການຢúາງແທດເໝາະເພˆອແກໄຂບñນຫາເÍöານ˜ນ(ການປ¼ນແປງພôດຕòກ¿)ມóຄR:

•ການເຂíາເຖòງແລະການມóຊöມໃຊûອາຫານຈາກການຜະລòດເອöາເອງ,ເກñບກøÉຈາກທ¿ມະຊາດແລະຊRMເອSາ(ການໄດûມາເຊ…ງອາຫານ)

•ປñປປUງການໄດûຮñບອາຫານແລະສານອາຫານ(ການບðລòໂພກອາຫານ)

Page 6: Lann concept 3 liwg
Page 7: Lann concept 3 liwg

ຄວາມ ຮVM

Page 8: Lann concept 3 liwg

ການໄດûມາເຊ…ງອາຫານ

ປະຕòບñດການ ເຊˆº´ໂຍງ ລະ ຫວúາງ ກະສòກðາ ແລະ ໂພຊະ ນາ ການ.

Page 9: Lann concept 3 liwg

ການໄດûມາເຊ…ງອາຫານ

ປະຕòບñດການ ເຊˆອມ ໂຍງລະ ຫວúາງການ ສûûາງ ລາຍ ຮñບ/ການ ໄຊûຈúາຍ ຊœອາຫານ ແລະ ໂພຊະ ນາ ການ.

Page 10: Lann concept 3 liwg

ການໄດûມາເຊ…ງອາຫານປະຕòບñດ

ການ ເຊˆອມ ໂຍງລະ ຫວúາງການ £øÉມ ຄອງ ຊñບພະຍາ ກອນ ທ¿ມະ ຊາດ ແລະ ໂພຊະ ນາ ການ.

Page 11: Lann concept 3 liwg

ການໄດມາເຊ…ງອາຫານ

• ມ5 ຄວາມເປñ ນໄປ ໄດ6 ທ57 ຄອບ

ຄöວຈະ ເພ†ມການ ບðລò ໂພ ກອາຫານ ແລະ ໂພຊະ ນາ ການ.

Page 12: Lann concept 3 liwg

ການພWດທະນາດMານກະສXກOາເທSLານWMນທELສາມາດ ແກMໄຂຄອບຄSວ ແລະ ເລELມຈາກຜWກສວນຄSວ

Page 13: Lann concept 3 liwg

ແກ6ໄຂຄວາມຕ6ອງການຂອງແມ7 ແລະ ເດ9ກນ6ອຍໄດ6ເປ9ນຢ່7າງດ5

Page 14: Lann concept 3 liwg

ເສEມສMາງຄວາມເຂWMມແຂງ

Page 15: Lann concept 3 liwg

ຂອບໃຈ