islamska literatura

  • View
    187

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

musned ebu hanife

Text of islamska literatura

FuadSedi FuadSedi Musned EbuHanife HADISKAZBIRKA MUSNEDEBUHANIFE dr.Fuad Sedi Biha,2007.god. Umjestopredgovora 5 UMJESTOPREDGOVORA Isl amskiummmetiznjedriojebezbrojvelikanakoj i susvoj im ivotom,radomimoralnimvrednotama,aposebnointelektualnom snagomiprefnj enou,ostavi l i neizbrisivtragnastranicamaduge historij eovj eanstva.Meutakvevelikane,svakako,spadaEbu Hanife, osobavanredneintelektualnesnage,izuzetneduhovne suptilnostiiposebnih karaktemih crta . Koristeisekur' anskim ajetima ibrojni m hadisima E bu Hanife j e donosiosvoj ezaklj uke.Onje, kaomaloko,koristiobl agodati intelektualnihsposobnostikoj emujeAl l ahpodario. Toij este, uostalom, vrl i na pametnih!Allah jelj udima podario pamet da senjom koriste.OtudajeimamMalik,govoreioEbuHanifnomlogikom zaklj uivanj uisuperiorostipril i komdiskutiranja,rekao:Dajehtio u biediti onoga skimraspravlja da jeobini stup od zlata,mogao jeto uiniti! 1 RazlikaizmeuEbuHani feidrugihmuhaddisa j eutometoon nijepisaohadiseipraviohadiskezbirke,kaotosuiniliMaliki Ahmed,nego j e tajposaoprepustiosvoj i m uenicima.Takosenavodi da su njegoviuenici, sluaj uiga, sai ni l iznaaj an brojmusneda. Musned Ebu Hanife Naj poznatije hadiske zbirke nastale na tajnai n su:Kitabu-1-asar,Ebu Jusufa, Kitabu-l-asari-1-merfu'a,Muhammeda b.Hasana e-ejbanija, Kitabu-1-asari-1-merfu'ati we-1-mewkufe,istog sakupljaa, Musned,Hasana b.Zijada el-Lu' lu' ij a, Musned,Haada,EbuHanifnog sina. Ebu-1 -Muejj idel-Havarizmi(umro665. god.poHi dri)usvojoj obimnojknj izi,kojasadri800 stranica izoveseDami'u-1-mesanida kojujeklasificiraoshodnofkhskimpitanj ima,izostaviviiznje senedekoj iseponavlj aj u,kae:uosamuamunekeneznalicekako Dr.Mustafa es-Siba' i,Es-Sunne we mekanetuhafi at-teri'i al-islami,str. 406.6 efikKurdi umanjuju i devalviraju vrijednost Ebu Hanife, pripisujui mu vrlo slabo poznavanjehadisa,smatrajui danema svoj musned kao toimaimam ajija,ili muwetta',kakvje sainioimamMalik.To me jeiniciraloda prikupim15EbuHaniinihmusnedakojesu sakupiliistaknutihadiski * 2 strucnJaCt. Poznatiamskimuhaddis emsuddin b.Tulun u dj elu El-Fehrestu-1-evsatuipoznatimisirskihafzhadisa,Muhammedb. JusufesSalihani,usvoj ojknj iziUkudu-l-dimanistiudasuslualiibi ljeil ihadisekoje prenosiEbuHanife. TakoEs-Salihanikae:EbuHan(fe je biojedanodvelikihhafizahadisaidanijebilonjegoveizuzetne zainteresiranostizahadisnebibioumogunostidarijeibrojna .eriatskopravna pitanja.3 Nekilj udismatraju da jeEbuHanifevrlomalokoristiohadisau tugrekusupal izahva\juj uipretpostavcidaseuKutiveomaslabo poznavaohadis,buduidatonij ebiocentarhadisaimuhaddisa. Meutim,oito jedasezaboravlj a da jeKufa,upravouEbuHani f' ino vrijeme,bilavelikiislamskinaunicentar,kaoitoda j eEbuHanife punoputovaoiu drugenaunecentretoga vremena ida je,na tajnain, saznao za znatan brojhadiskih predaja.Sdrugestrane,utemeljenjemKufe,17.god. poHidri,ovajgrad postatestjeci tepoznatihashaba.Znaseda j eOmer,r. a,poslaou KufuAbdullahab.Mes'uda,r. a, koj ij ebiopoznatipoznavalacvelikog broja predaja koj e su navedene ubroj ni m hadiskim zbirkama.Inae,on odVj erovj esnika,s. a. v. s,prenosi848hadisa.4 Uz to,znaseda jeIbn Mes' ud,r.a,ubraj anmeunaj uenijeashabeAl l ahovogPoslanika, s. a. v. s.5 Kadase jospomeneda jeovajvel ikiashabumrouKuti,32.god. poHi dri,6 ondatouvelikodopunj ujeslikuomogunosti njegovogdjelovanjautommjestuiostavljanj a j aegutjecaj a ivel i kog traga nauenj akekoj isu tu kasnije ivjel i .2 Cit. izvor, str. 4 1 4." I stiizvor istrana. Muhammad Abu Zahw, Af-hadis wa af-muhaddisun,str.1 46.Vi di :M.Handi,Uvod u tejirsku i hadisku nauku, str.I l l . 6 Af-Hadis wa af-muhaddisun,str. l47.Umjestopredgovora 7 Da li jeEbu Hanifepreferirao analogiju u odnosu na hadis? IbnAbdu-1-BerrnavodiEhuHanifnupredajuukojojon j asno potcrtavasvojstav u vezis tim pitanjem,gdje govori o neutemeljenosti optubekoj asenavodiunekimizvorima.EbuHanifekae:Allah prokleoonogakooponira AllahovomPoslaniku,s.a. v.s,skojimnas je Allah poastioi spasio nas. 7 Ebu Haaifno zanimanje zahadis i hadiske znanosti Jou mladostiseEhuHanifepoeointeresovatiza hadis ihadiske znanosti . Velikimuhaddisiihadiski kritiarispominj unjegovo zanimanjezahadisiputovanjeupotrazizanovimhadi sima.Tako poznatihafz had isa Ez-Zehebitvrdida jeE bu Hanife pokazaoizuzetnu panj uspramhadi skihpredajaidaje,upotrazizanj ima,puno putovao. Nadrugom mjestu kae:Ebu Han(fe je, zaista,uloio dosta truda u potrazizahadisom,atose posebnoprimje ivalonakonl OO.godpo Hidri!9 I mamAbdu-1-Vehhabe-a'raninavodidajeEbuHanifesaznavao hadise prekosvog uitelja Ata'a,a da je Ata' biouenik I bn Abbasa, r. a.Ebu Hanifn ugled u hadiskojznanosti Veina uenjakausvoji m djelima potvruj e imamet ovog genijau hadisu ihadiskojznanosti. TakoEhuDavudes-Sidistani,poznatiautor Sunena,jedneodestnaj poznatij ihhadiskihzbirki,tvrdi : Allahse smilovaoMaliku,.afiji i Ehu Hanif koji su bili imami u hadisu!10 I bnTejmij esavelikimrespektomgovorioEhuHaniti 11 nazivaj ui ga jednim od naj poznatij ih imama, napominj uida jeznanij i Dr.Mustafa es-Siba' i ,Es-Sunne we mekanatuhaji at-tari 'i al-islami,str. 4 1 8. Vi di : Ez-Zehebi,Si aru a '/ami an-nubala , 6/392. I stiizvor, 6/396. 1 0 IbnAbdu-1-Berr, cit.djelo, 2/ 1 63 .1 1Ibn Tej mijje, Minhadus-sunne en-nebewij e,41 1 94- 1 95.8 efkKurdi iveifak. ihodTahavij aislinih! 12NadrugommjestuIbnTejmijje spominj edasuetvericavelikihimamabi l i imamiiuhadisu,iu tefsiru, iu tesavvufuiu fkhu!1 3 Njegovoizuzetnopoznavanjehadisaj asnopotcrtavaimamEsSerhasi,kadakae:.EbuHan!fe bio jenajveipoznavalachadisau svojevrieme!Meutim,zbog njegovog rigoroznogkriteriau pogledu preciznostiraviaiprevelikeopreznostidaseslabepredajene pomieaju sa autentinim,malo je prenosio hadis/14 Musned na bosanskom j eziku Svedosadiznesenooovomvelikomislamskomgenij u veoma je maloineznatnopremadjelukoje je i za sebeostavioiutjecaj u koj ije imaonasvemi lionemuslimanairomsvijeta,aposebnona nas-bosanskemuslimane,koj ibatinimonjegovupravnukol uoddolaska Osmanlija do dananj eg dana. Hedijabonjakomnarodu,upovoduobiljeavanja1 .240godina od smrti ovogvelikana, nij e mogla bitibolj a od poj avlj ivanja njegovog Musnedanabosanskom jeziku. Ovimenanarodbitibogatij iza jo j ednuzbirkuhadisaitoodsvogimama,ija erijatskopravnarjeenja naimusli mani respektiraj u ve stoljei ma!Profdr.FuadSedi,vegodinamanaojitatelj skojpublici poznatpobrojnimzanimlj ivimtekstovimaikorisnimknj igama, napraviojeizuzetanpotezprevoenjemovogvrij ednogdjelanana j ezik.Nije setomeniuditi, kada seima uvidu, da j e prof.Sedi jedan odvodeihhadiskiheksperatauposljednj ojdecenij i naovim prostorimaidajedoktoriraonaprestinomi slamskomuniverzitetu upravoiz oblasti hadisa ihadiskih znanosti ! Ehu Da'fer at-Tahavi bio je hafz had isa i jedan od najveih pravnika hanefjske pravne kole. Umro je 32 1 .god. po Hidi.Minhadus-sunne en-nebewije,l l 1 72- 1 73 .14Es-Sarhasi,Usui al-fiqh,1 /350.( Izdanje:Da ul-kitab el -' arabi, 1372.god. po H. ).Uporedi, takoe:En-Nu' mani ,cit.djelo, str.57 Umjestopredgovora 9 Prof.Sedi,nesamodaj eznalakiiumJ esnosacm10ovaj prijevod,negojeiklasifciraoovajMusned,nazadovolj stvoitatelja, naljepi ,jednostavnij iikorisnij inain,navodei nove naslove, budui da je ovo djelo uoriginalu biloklasifcirano prema naslovima seneda -l anacaprenosilaca!Takoeovajprijevodbitibliiikorisnij i naim itatelj ima. Znaaj noje,nakraj uspomenuti,daovajprij evodnij e karakteristiansamoposvojojstrunosti,buduidajeprevodi l ac poznatistrunjak hadiskih znanosti, nego ipo svom jednostavnom stilu, j ezikom lepravou i pitkom prijemlj ivou. 1 5 U Zenici,29.j ul a 2007.Prof. dr. efk Kurdi Mnogo vie iopi rije o Ebu Hani f i njegovom odnosu prema hadisu, od d. ef!a Kurdia, moete proitati na kraj u ove knjige. 1 0FuadSedi UV OD Bismillahirrahmanirrahim UimeAl l aha,Mil ostivog,Samilosnog.Salavatiselamna NjegovogPoslanikaMuhammeda,s. a. v. s. , njegovuasnuporodicu, njegoveashabeisveonekoj isebudubrinulizanjegovsunnet,uvali ga,prenosili,radilipo njemu,nadaj uisesusretu sasvoj imPoslanikom Muhammedom, s. a. v. s. ,na Sudnjem danu injegovom efa'atu. Ovomprilikomosjeamposebnozadovolj stvotomogunaoj italakojj avnostiponuditiovuknj igu,od,svimanamadobro poznatogimama Ebu Hani fe-rahi mehullah- po kojemse zoveimezheb (fkhskipravac)koj i seprimjenj ujekodnasuBosni, kaoiumnogim drugim kraj evima svijeta. TakoertrebanaglasitidaseovegodineuBosniiHercegovini obilj eava1 240 godina od smrtiEbu Hanife.Ova knj iga,koja do sada nije bila dostupna naoj javnosti, zove se "Musned" EbuHani fe,to j est:knj igaukojojsusakupljenihadisikoje ImamEbuHanifeprenosisvoji msenedom(lancem)odAllahovog Poslanika, s. a. v. s. ,kaoiizrekenekih ashaba i tabi'ina. Uloga eterice imamauhadiskojnauci SobziromdajeHadisdrugierijatskiizvor,vidimodaimami etirinaj poznatijainaj rairenijamezheba,poredsvoji hfkhskihdjela, imaj usvojeknj igeukoj imasusakupilihadise,onilinoilinekood nj ihovihuenika,i l i paksljedbenikakoj i suivjeliposlijenj ih. Tako I mamMalik imasvojpoznatiMuvetta',aI mamAhmedimasvojveliki ipoznatiMusned,i ova djela su oni l ino napisal i .tosetie afj inogMusneda,koj i senjemupripisuje,tuknj igu nijenapisaoonl i nonegosupojediniunj aciiz Nej saburaodabralii izdvoj il i tehadisaiznjegovepoznateknj igeEl- Ummidrugihpredaja koje je Ebul-Abbas EI -Esamm prenio odEr-Rebi'a.Ostalo je jo mnogo afj inihhadisakoj i nisuzabiljeeniutomnjegovomMusnedu. Najopsenijaknj igakojajesakupila afij inehadisejebezsumne knj iga"Mearifetus-sunenvel -asar"koj u jenapisaoI mam El-Bej hekiu kojojjezabiljeiosvehadisekoje jeImam afjaspomenuousvoj im starim inovimdjel ima. Uvod11 Karakteristike Ebu Hanifnog Musneda Knj igakoj udriteurukamajeEbuHanitinMusned,koj uon, takoer,nijeli nonapisao,negosutosakupi l i inapisalinjegovi ueniciposlije njega. OnotojeodhadisapreniosamoEbuHani fetojesadranou knj i zi"El-Asar"koj uodnjegaprenosinjegovuenikMuhammedibn El- Hasen,madaimanekihdrugihEbuHanifnihhadisaiuostal i m knj igama njegovih uenika Muhammedibn El-Hasena i Ebu Jusufa.Od uenj aka koj isu posveti l iposebnu panju hadisima Ebu Hanite biojeHafzEbuMuhamedEl-Harisi,koj i jeivioposl ijetristote godinepoHi