2013 m. gruod¾io 20d., penktadienis Nr.100

 • View
  227

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of 2013 m. gruod¾io 20d., penktadienis Nr.100

 • 2013 metaigruodio 20 d.,

  penktadienis

  Nr. 100(7671)

  Kaina - 1,20 Lt

  MoltLaikratis

  leidiamas nuo1951 m. kovo 21 d.

  krato laikratis

  ISSN 1648 - 4096

  9 7 7 1 6 4 8 4 0 9 0 1 2

  www.vilnis.lt

  Jon Maniukien, balninkietmokytoja, ilgamet bendruomenscentro vadov:

  - Tik Ramybs dvasia sukuria ichaoso harmonij, i aar - diaugs-m..." kartoju mint i Tvo Stanis-lovo ,,Atsidsjim". Ki vakaras- Ramybei ir apmstymui skirtos

  Pakalbkime... v. Ki ivakarsejus, pagaliau ,,a praau atgailosaar"... Visada matau tiek daug, dargyv ir jau ijusi, kuri turiu pra-yti atleidimo, viliuosi susitaikymo,laukiu, kad Ramyb suteiks jg ne-skaudinti, neeisti, neeminti, ne-teisti... I Ramybs kils Imintis, kaipmogikai oriai sprsti ne itin sud-tingus klausimus ia, emje, kaipmainti skausm ir nevilt...

  iandien Kristaus, maojo Kdik-lio, gimimas. Taiau galiu versti is-torijos lapus ir matyti Jo, mogaus,keli: atjs padti mogui, dars ste-buklus - gyds ligonius, kls i nu-mirusi, bet minios apspjaudytas irstumdomas, varomas nusidjlikaln... I minios ieina tik Veronikair Simonas, kurie nuluosto veid irpadeda neti kryi... Kristaus pri-siklimas vl udega Vilt. Ramybsvaland priimi ir supranti: tas keliasskirtas kiekvienam. Kaip bti pana-iam Veronik ar Simon, kad kitonat ne sunkintum, o palengvin-tum? Kad Kdiklio gimimo vakarudegta Vilties vak kuo lygiauviest...

  ,,Ak, Viepatie, tai didis mokslasbti ramiam ir nuolankiam",- atsids-ta sudting golgotos keli nujsTvas Stanislovas arba Tvelis Sta-nislovas, kaip velniai j vadino dau-giau kaip deimt paskutinij gy-

  valandos. Ant vento Ki stalovis ms kasdienyb - sri aara,trapi nepakartojama akimirka, saldisvajon, Vilties vak...

  Ramyb ramiai rymo laukdama, kolatsitolins pyktis, pagiea, neviltis,nepasotinamas grybi trokulys,smurtas, kertas, pavydas... Ji nie-kada pati neprasibraus. Tik Jai at- (Nukelta 2 psl.)

  venimo met Paberje alia buvusiir prajusi vasar net kelet valan-d prisiminimams paskyrusi p. Re-gina.

  Stiprjame ne tik remiami ar remda-miesi vienas kit, bet ir bdami vie-soje, sklindanioje nuo Ki vaka-r irdyje usiiebusios ir saugomosVilties vaks...

  Sveiki sulauk vent Kald...Zenonas Stepanaviius, Molt

  men mokyklos dails skyriausmokytojas metodininkas

  -Didij met veni laukimneigiamai veikia iplits vartojimas.Pamenu, vaikystje jos buvo labaiilauktos, nenusibodusios, turjo

  ...KASDIEN MATANTI KITO-KIUS GYVENIMUS, besistengiantijuos nuviesti ir pakeisti socialindarbuotoja darbui su socialins rizi-kos eimomis Aurena irvinskien darb dirba jau beveik septyne-rius metus... Nelengvas darbas sumonmis Aurenai tapo gyvenimodalimi... Jautri ir atidi kito vargamsbei problemoms Aurena, net ir gr-usi namo tebegyvena darbiniais r-pesiais... "Gal jau baik dirbti, juk na-mo grai," - velniai monai prime-na vyras Vytautas, pasistengda-mas grinti mon " namus"...

  -Bandau atsiriboti nuo darbo, betjeigu mano eimose yra problem,tai jos kartu su manimi grta ir na-mo. O kai pradjau dirbti, tai ir gul-davausi, ir keldavausi su svetimais

  "Tas pats kelias veda kaln, juo einama ir pakaln..."rpesiais, - nuoirdiai prisipainograiame Balnink seninijos Per-kali kaime gyvenanti Aurena ir-vinskien, iuo metu besirpinantidevyniomis socialins rizikos eimo-mis i Dapkniki, Girsteitikio, Pa-grindos ir Balnink kaim... Taikliaiir trumpai Aurena apibdino socia-linio darbo specifik: " tas pats ke-lias veda kaln, juo einama ir pa-kaln... Vien dien, rodos, jau sk-mingai kopiame kaln, o kit, i-rk, vl link pakalns kojos nea..."Toks tas Aurenos darbas, kuriamenedaug teorijos, bet valias prakti-kos, su kokia vargiai danas i m-s nort susipainti... Todl Aure-na dkinga Molt socialins para-mos centro direktorei Almai Pavlo-vaitei ir Balnink seninei Virginijai

  Pusvakienei, kad sunkiame darbebet kokioje situacijoje turi k atsi-remti.

  ...SOCIALIN DARB, TIESA,NEOFICIAL, Balninkuose gimusiir augusi Aurena dirbo dar iki tap-dama Molt socialins paramoscentro darbuotoja. Rpinimasis se-noliais - vyro Vytauto teta ir dde,beje, senolis Aminyb ikeliavosulauks 99 met, usimin Aurena,buvo toji patirtis, kurios prireik da-bar ir savotika nuoroda tapti so-cialine darbuotoja. Nors vyro tetair dde rpinosi Aurena, taiau se-nolius lank ir lankomosios priei-ros darbuotoja Onut Jurkeviien."Jie labai didiuodavosi lankomo-sios prieiros darbuotojos atvyki-

  (Nukelta 4 psl.)

  SUSITIKIM su meru irsavivaldybininkais - 2 MOLTIKIAI

  Jurgis Kryanauskas ir Genovait Kalinauskiennepraleido suteiktos progos susitikti su savival-dybininkais ir uduoti jiems rpimus klausimus

  Treiadienio va-kar rajono merasStasys vinyskviet miestelnus susitikim - savo-tik ataskait pasi-bendravim. Tai tu-rjo bti du mne-sius trukusi kelio-ni po rajon, kurlankytasi ne tik se-ninij centruose,bet ir vairiose mo-nse, kiuose, ben-drovse, susitiktasu daugybe gyven-toj, vienagi kaikuriose miesto sa-vivaldybs staigo-se finias. Ne kartmeras pabr, jog ie susitikimai suvisuomene nebuvo formals, jie bu-vo skirti pamatyti, suinoti, igirsti,bandyti sprsti... Priminsime, kadvykstant susitikimams seninijose

  Visas rajono valdios ketvertukas buvo pasirengs prieventineiipainiai prie moltikius...

  mui pasidalins prisiminimais, kaipbuvo statomas is senas savivaldy-bs pastatas... Tai tiek t dalyvi,neskaitant dar ne daugiau 20 - tiestransliacij stebjusij prie kom-

  ne kart miesto gyventojai piktino-si, kad dmesio neskiriama j pro-blemoms danai sakydami, kad galtokio susitikimo bijoma. Tad treia-dienio vakaras ir buvo pradtas pa-aikinimu, kad savo krato monimeras nebijs, susitikim su jais ne-vengis. Tik labai gaila, kad tie, ku-rie apie kakokias baimes vis kalb-jo, susitikim tiesiog neatjo. Galiuokart pabgta dalykiko pokal-bio akis ak jau i gyventoj pu-ss? Tai, kad susitikimui su miestogyventojais ruotasi itin atsakingai,liudijo savivaldybs sal po darbovaland (kad gyventojams bt pa-togu) sugj savivaldybininkai -skyri vedjai ir specialistai bei, i-noma, visa vadovyb- i viso 23mons. O tuo tarpu susitikim at-jo tik 2 moltikiai: M. Apeikytsgatvs gyventoja mokytoja pensi-nink Genovait Kalinauskien irtaipogi senjoras, ilgus metus savi-valdybje dirbs Jurgis Kryanaus-kas, dar prie prasidedant susitiki-

  piuteri. O praleista gera proga gau-ti atsakymus visus klausimus, nessavivaldybininkai sambr atjo pa-sireng.

  Mero S.vinio monologas apie vis-k truko beveik 40 minui, kas kaikuriems savivaldybininkams po dar-bo dienos jau kl iovul, nes jiems,matyt, viskas inoma. Pradta nuodemografins situacijos, kuri nragera. Vien pagal vaik iki 15 metskaii savivaldybs rodikliai pras-iausi apskrityje. Kasmet ms su-maja apie 1000. "Tokia aritmetikaneramina, nes kasmet dl vairi prie-asi netenkame apie 5 proc. gy-ventoj", - kalbjo rajono vadovas.Pateikdamas trump socialins pa-dties analiz, jis pabr, jog per 2metus netekome apie 1000 darbo vie-

  (Nukelta 3 psl.)

 • 2013 m. gruodio 20 d. Nr. 100 (7671)2 psl.

  prasm. Apie ventes buvo kalbamatik joms atjus. Tradicijos visais lai-kais buvo daugma vienodos, tik jautas pajautimas ir poiris skiriasi lai-kui bgant. Visai kitaip mstai bda-mas vaikas, ir jau kitokios mintys apieventes, bdingos suaugusiam mo-gui. Kai suaugi, pamatai, kad to tik-jimo trksta... Niekada nepamiriu nu-girsto vaik pokalbio, kurie su tokiudidiuliu tikjimu, piedami, kalbjoapie dovanas, kokias nort gauti iKald senio maio. Vienas j atsa-kingai pabr, kad tas Kald sene-lis kaip Dievas, k nori, t ir padaro.Kitiems paprietaravus, stojo nejau-ki tyla. Staiga prie mans prijusi mer-gait pasak: "Mokytojau, tie, kas ne-nori, tegul netiki, o mes tikim". Tokietyri ir simintini man tie odiai... Lai-kui bgant, lidna darosi, kad tik perventes su brangiais monmis susi-tinki. Mano dukra usienyje, atva-iuos tik Naujj met sutikti. Diau-giuosi, kad sn pavyksta bent ke-lioms dienoms per savait alia ilai-kyti... O kaldins dovanos neiven-giamai reikalingos, taiau renkamstik tai, ko i tikrj reikia, arba inai,kad jomis nustebinsi artim mog,tai jam bus netikta, nelaukta. Kal-diniai apsipirkimai, deja, ugoia t in-tymi, rami vent. Nieko nuosta-baus - esame reklamos aukos. Betmgstu ventes vien dl to, kad taiproga stabtelti, nebgti, o ram lai-k praleisti gamtoje. Ko sau palink-iau? Jau aktualu kalbti apie sveika-t, ir dar labai svarbu, kad su mogu-mi bt visada galimyb susikalbti.Ne tik su artimaisiais, bet ir kolego-mis, bendradarbiais, jausti dvasin ar-tum, kad bent per ventines dienaspavykt atitrkti nuo lekianios kas-dienybs...

  Monika Kazlauskait, Molt gim-nazijos abiturient

  Danai girdime, kad v. Kaldos -tai stebukl, gerumo metas, laikas, kaiparduotuvi vitrinos ir visas miestaspasipuoia ventinmis viesomis.Neslpsiu, jog mane taip pat avi ioskaldins puomenos, padedaniossukurti ventin nuotaik, bet uvislabiau vertinu t jausm, kuris upls-ta bnant kartu su eima, kai atrodo,kad laikas tarsi sustoja. Tikriausiaidaugelis i ms patiriame t Kaldkartins tamp, kuri dar papildodaugyb vairi darb ir atsiskaity-m, o skirdami vis maiau laiko arti-miausiems monms, tiesiog nuo jtolstame. Btent v. Kaldos man yrapuiki proga vl susitikti su i usie-nio ar Lietuvos didmiesi grtan-iais bei ia pat, Moltuose, gyve-naniais artimaisiais, kuriuos per vai-rius rpesius ir greitjant gyveni-mo temp tenka pamatyti vis reiau.Juk taip diugu bna susirinkus pasmoiut kartu gaminti v. Ki va-karien, prie ventinio stalo dalintis

  Pakalbkime... v. Ki ivakarse(Atkelta i 1 psl.) skirting kart patirtimi bei su ben-

  druomene vsti Piemenli v. Mi-buvo ikeliav Aminyb, dienprie Kias sulaukdavau pasitiksli-nanio Tio skambuio: "Ar atva-iuosit...?". Suprasdavau, kad tvamslabai svarbu sulaukti ms, vaik, tadvisada stengdavoms nuvaiuoti,danai turdami net dvi vakarienes -pas mano ir pas monos tvus. Jienetgi skirtingu laiku ssdavo prieventinio stalo, kad mes susptumevisus aplankyti, pabti ir pas vienus,ir pas kitus. Bt nuostabu, jei K-i vakar nelikt vieni, pamirt