2012 gruodžio 14 d. / Penktadienis / Nr. 287 (13 415)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Indėliai liko uždarytoje kredito unijoje

Text of 2012 gruodžio 14 d. / Penktadienis / Nr. 287 (13 415)

 • IANDIEN LAIKRATYJE ISTORIJA 2012 gruodio 14 d. / Penktadienis / Nr. 287 (13 415)

  iandien L

  3p. Susisiekimo ministrasR.Sinkeviius radikalipermain neada

  3p. Racionalus mstymaskultros politikai pads -tuo sitikins naujasis kultros ministras .Birutis

  12p. Jau mnes turtpaaikti, ar I.Tobias irD.Stagnino duetas gals tur-muoti Soio iemos olimpiad

  16p. Spaudos apvalgininkasJ.alkauskas lietuvikdargan ikeit Indijos kaitr

  OraiIANDIENBus debesuota su pragiedruliais, snigs.Temperatra dien 6-7 laipsniai alio,pajryje apie 0.

  Isamiau23 p.

  Net ir labai nordamas sikurtiprestiiniame sostins Turnikirajone, kur prie tai eeriusmetus gyveno du ankstesnipremjerai, naujasis Vyriausybsvadovas Algirdas Butkeviius to padaryti negalt.

  Prieastis banali: nekilnojamjturt Turnikse valdanti komunali-ni paslaug mon Tukompa s-pjo Ministro pirmininko tarnyb(MPT) nuo sausio nebepratsianti ikiiol Vyriausybs vadovams nuomotobuto nuomos sutarties. Tad A.Butke-

  viiaus pageidavimas likti gyventi sa-vo bute M.K.iurlionio gatvje MPTtapo tikru gelbjimosi ratu. Ministropirmininko kanclerio pavaduotojasOlegas Romanikas sutiko, kad jeigunaujajam Vyriausybs vadovui kiltmintis apsigyventi valdikame bste,

  kaip numato statymas, situacija b-t labai sudtinga. inoma, ieko-tume variant, k inuomoti prem-jerui, kad tai atitikt visus saugumoreikalavimus, - L sak jis.

  Isamiau2 p.

  NEBENUOMOS Turnikse premjerui vietos neatsirado

  USIENIS

  Maumos tapsdauguma

  Baltj amerikiei bus dau-giausia, bet jie nebebus dauguma.Pirm kart pasaulyje postin-dustrins alies visuomenje ma-umos taps dauguma, - pasakKalifornijos universiteto analiti-kas Marcelo Suarezas-Orozco, kaiJAV suraymo biuras paskelb,kaip iki 2060 met pasikeis Jung-tini Valstij gyventoj sudtis.Visuomens pagrind sudarantysanglakalbiai baltaodiai dar suda-rys daugum 2024 metais, paskuij ims mati, utat pagauss is-panakalbi, juodaodi amerikie-i bei Azijos kilms gyventoj.Dvigubai daugiau bus ir Amerikosindn bei Aliaskos iabuvi. Jau2051 metais JAV gyvens daugiaukaip 400 mln. moni.

  VILMANTAS REMEIKA

  Londono olimpinse aidyn-se visu rykumu suspindsplaukimo brangakmenis 15met Rta Meilutyt po ketu-ri mnesi lietuvius vldiugina spdingais startais.

  Ketvirtadienis buvo istorin dienaLietuvos plaukimui. Turkijos miesteStambule ikovotas pirmasis medalispasaulio empionat trumpajame ba-seine (25 m) istorijoje. Ir ne bet koks,o auksinis. inoma, jo laimtoja tapoolimpin empion R.Meilutyt.

  Vakar vakare vykusiame 50 met-r plaukimo krtine rungties fina-le R.Meilutyt diktavo temp per vi-s plaukim. Jau tapo prasta, kadrekordai paklsta Rtai. Finale ji jautrei kart gerino Lietuvos, Europosir pasaulio empionat rekord -nuotol veik per 29,44 sek.

  Finie lietuvait 0,23 sek. aplenksidabr ikovojusi Jamaikos plauki-k Ali Atkinson ir 0,50 sek. - bronzlaimjusi austral Sarah Katsoulis.

  Isamiau13 p.

  www.lzinios.ltIndliai liko udarytoje kredito unijoje

  Auksiniai Rtos grybniai

  Teissaugininkai iaikino grupuot, kuri i keturi kredito unij galjo apgaule gauti daugiau kaip 60 mln. lit nepagrst kredit. Tarp sulaikytj - Nacionalins kredito unijos vadovai. / Ritos Stankeviits nuotraukos Isamiau11 p.

  Siekdama aukso R.Meilutyt tris kartus gerino pasaulio empionat rekordus. / EPA/Elta nuotrauka Isamiau6 p.

  Lietuvos iniosKaina

  1,99 Lt

  Rytoj su dienraiuLietuvos inios

  L gidas

  + TV programos

 • RAIMONDA RAMELIEN

  Net ir labai nordamas sikurtiprestiiniame sostins Turni-ki rajone, kur prie tai eeriusmetus gyveno du ankstesnipremjerai, naujasis Vyriausybsvadovas Algirdas Butkeviius to padaryti negalt.

  Prieastis banali: nekilnojamj tur-t Turnikse valdanti komunalini pa-slaug mon Tukompa spjo Mi-nistro pirmininko tarnyb (MPT) nuosausio nebepratsianti iki iol Vyriau-sybs vadovams nuomoto buto nuo-mos sutarties. Tad A.Butkeviiaus pa-geidavimas likti gyventi savo buteM.K.iurlionio gatvje MPT tapo tik-ru gelbjimosi ratu. Nesiginijama, kadnekikumo simboliu virtusi eeriusmetus rekonstruojama premjero rezi-dencija dabar bt visai neproal.

  Nutraukia sutartMinistro pirmininko kanclerio pa-

  vaduotojas Olegas Romanikas suti-ko, kad jei naujajam Vyriausybs va-dovui kilt mintis apsigyventivaldikame bste, kaip numato sta-tymas, situacija bt labai sunki.inoma, iekotume variant, k i-nuomoti premjerui, kad tai atitiktvisus saugumo reikalavimus, - Lsak jis. O.Romanikas abejojo, ar taibt Turniks, nes, anot jo, vargu arten dar lik tinkam pastat. Vice-kanclerio teigimu, Tukompa nenu-rod, dl koki prieasi nenoripratsti buto nuomos sutarties, tik in-formavo tai padarysianti. Paklaustas,ar dl nuomos pratsimo nebuvomginama dertis, pavyzdiui, si-lant mokti daugiau, O.Romanikas

  atsak neigiamai. Daugiau ir nega-ltume mokti, nes nra pinig. Beto, liktume nesuprasti, kad u t pa-t mokame daugiau, - sak jis.

  O.Romaniko nuomone, jau se-niai reikjo baigti premjerui skirtosrezidencijos atnaujinim, o nesit-syti lyg katei su psle. Rekonstruk-cij bet kokiu atveju reikia baigti, netjei ministras pirmininkas ten negy-vens. Tuomet bus galima parduoti, -sak O.Romanikas.

  Bendrovs Tukompa direktoriusValentinas ukys nebuvo kalbus. Pasakjo, iki iol premjerams nuomoto butoreikia bendrovs reikmms. V.ukysneatsak, ar ketinama j parduoti. Pa-tys nusprsime, k su juo daryti, - tei-g jis. Taiau patvirtino, kad kiti butaiiame name jau parduoti.

  Paklaustas, ar MPT nemgino de-rtis dl nuomos sutarties pratsimo,bendrovs direktorius pareik tonekomentuosis, nes tai ess dvie-j ali reikalas.

  Sutaupys lMano gyvenamoji vieta tikrai n-

  ra svarbiausias klausimas. Jei situaci-ja pasikeis, laikysiuosi statymais reg-lamentuotos tvarkos, - yra saksA.Butkeviius. Jis teig gerai supran-ts, kad daugiabutyje gyvenani val-dios atstov apsauga yra kur kas su-dtingesn negu sikrusij atskirojerezidencijoje. Taiau dabartinje si-tuacijoje tai nra mano kaprizas. Ikiiol nesuremontuota premjerui skir-ta rezidencija, o apartamentai, ku-riuos nuomojo premjerui A.Kubiliui,kiek inau, nebebus nuomojami, -aikino A.Butkeviius. Premjero nuo-mone, likdamas gyventi savo bute jissutaupyt mokesi moktoj l.

  Apartamentai premjerams buvo

  nuomojami Turniki gatvs 11 nu-meriu paymto pastato antrameaukte. 1959 metais statytas namasbuvo restauruotas prie septyneriusmetus. Vyriausybs vadovai sikur-davo 105 kvadratini metr bute, ku-ris per mnes mokesi moktojamsatsieidavo madaug 10 tkst. lit.

  Vasaros pradioje nekilnojamojoturto tinklalapiai paskelb iame nameparduodantys du butus. U 80 ir 60kvadratini metr butus buvo praoma655 tkst. ir 520 tkst. lit. Jie mumsnereikalingi, todl nusprendme par-duoti, - tuomet L aikino V.ukys.

  Istorija kartojasiPanai situacija dl Vyriausybs va-

  dovo gyvenamosios vietos buvo susik-losiusi 2006 met liep. I premjeroposto po puss kadencijos pasitrauku-sio Algirdo Brazausko kd umusGediminui Kirkilui, tuomet Vyriau-sybs kanceliarija apsiirjo, kad nau-jajam ministr kabineto vadovui Tur-nikse vietos nebeliko. Buvusioje

  premjero rezidencijoje buvo sikrstuometis prezidentas Valdas Adam-kus, o premjerui skirtas namas stov-jo apleistas. Kol Vyriausybei vadovavoA.Brazauskas, dl premjero aparta-ment niekas nesuko galvos: kadenci-j baigs prezidentas gyveno jam skir-toje rezidencijoje.

  Sutrikusi Vyriausybs kanceliarijatuomet neslp nesivaizduojanti, kurdti premjer. Svarstytas net Sveinam Latvi gatvje variantas, taiaudidelio ploto senas namas nepritaiky-tas gyventi eimai. Pats G.Kirkilas tuo-met neslp, kad toliau nort gyven-ti savo bute irmnuose, eimynikigatvje. Kelias savaites taip ir buvo,nors Vadovybs apsaugos departa-mentas dl to turjo problem - parei-gnams teko budti daugiabuio kie-me stoviniame mikroautobuse.

  Vis dlto Vyriausybs kanceliari-ja netrukus sutar, kad Tukompainuomos but premjerui. Po G.Kir-kilo ia ketverius metus gyvenopremjeras Andrius Kubilius.

  2012 12 14Lietuvos inios2 Dienos temos

  Turnikse premjerui vietos neatsirado

  ROBERTA TRACEVIIT

  Seimui palaiminus Vyriausybsprogram, vakar darb pradjovargais negalais sulipdytas mi-nistr kabinetas. Valdantiejitikino, kad nuo iol Lietuvos moni gyvenimas tik gers, opozicijos atstovai tvirtino, jog supristatytu veiklos planu nebtmanoma gauti paskolos banke.

  U Vyriausybs program balsavo83 Seimo nariai, 39 buvo prie, 9 par-lamentarai susilaik. Paskirtj statu-s turintys Vyriausybs nariai po prie-saikos Seime tapo visateisiais ministrkabineto nariais. Premjeras AlgirdasButkeviius kelis j jau vakar po pie-t pristat ministerij kolektyvams.

  Parlamento socialdemokratai va-kar pademonstravo besilaikantysduot paad. Tikin, kad balsuos utrij darbiei teisins nelieiamy-bs panaikinim, Seimo laikinojojekomisijoje jie taip ir padar. Tuo su-kl Darbo partijos (DP) lyderio Vik-toro Uspaskicho susierzinim.

  Pliek konservatoriusVertindami Vyriausybs program

  valdaniosios koalicijos atstovai ne-gailjo ger odi. Seimo Socialde-mokrat partijos (LSDP) frakcijos se-nins Irenos iauliens teigimu,naujajai Vyriausybei teks usiimti sun-kmeio pasekmi likvidavimu. Esbuvs ministr kabinetas neived a-lies i krizs. Ji tikino, kad Vyriausybsprograma turi labai aik socialin as-pekt ir socialins gerovs prioritetus.

  I.iaulien aikino, kad naujasis mi-nistr kabinetas pirmiausia sitikins irmatys aik sprendim, kokius veiks-mus reikia atlikti, kad Lietuva bt ve-dama i sumaities ekonominio tiks-lingumo, racionalumo keliu. Ne taip,kaip buvo elgiamasi anksiau, kai Vy-riausyb neinodama, k daryti, i es-ms var Lietuv grab, - pareik ji.

  DP frakcijos seninas V.Uspaski-chas gyr ketinim nuo Naujj me-t iki 1000 lit padidinti minimalimnesio alg.

  Sukr eilesDidiausios opozicins jgos - Sei-

  mo Tvyns sjungos-Lietuvos krik-ioni demokrat frakcijos seninasJurgis Razma Vyriausybs programai

  negailjo kritikos. Apie naujojo mi-nistr kabineto atsimuinjimstandartine fraze daugel svarbiklausim