2012 m. gruod¾io 12 d

 • View
  47

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ES struktūrinės paramos aplinkosaugai ir atsinaujinančiai energetinkai galimybės ES 2014-2020 m. daugiametėje finansinėje programoje. 2012 m. gruodžio 12 d. 1. EK pasiūlymai dėl 2014–2020 m. periodo ES struktūrinės paramos panaudojimo reglamentų projektų. - PowerPoint PPT Presentation

Text of 2012 m. gruod¾io 12 d

 • ES struktrins paramos aplinkosaugai ir atsinaujinaniai energetinkai galimybs ES 2014-2020 m. daugiametje finansinje programoje2012 m. gruodio 12 d.*

 • EK pasilymai dl 20142020 m. periodo ES struktrins paramos panaudojimo reglament projekt

  EK pasilymas dl Bendrojo reglamento projekto, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr.1083/2006

  EK pasilymas dl Sanglaudos fondo reglamento projekto, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr.1084/2006

  EK pasilymas dl Europos regionins pltros fondo reglamento projekto, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB)Nr.1080/2006

  EK pasilymas dl Europos socialinio fondo reglamento projektas, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr.1081/2006

  Reglamentai yra tiesioginio taikymo teiss aktai, todl j nuostat nereikia perkelti Lietuvos Respublikos teiss aktus.

 • Geografin paramos apimtis

  Region kategorijos: Maiau isivyst regionai (BVP vienam gyventojui 90% ES vidurkio)

  Safety net: Regionai, kuri BVP vienam gyventojui 2007-2013 75% 27 ES VN BVP vidurkio, gaus du tredalius 2007-2013 gautos paramos.EK pasilymai dl ES sanglaudos politikos reglament

 • Strategijos ES2020 TIKSLAI 75 % 2064 amiaus moni turt dirbti.3% ES BVP turt bti investuojami MTTPMokyklos nebaigusi asmen dalis turt bti nedidesn kaip 10 %, bent 40 % jaunesns kartos atstov turt turti auktj isilavinim.gyvendintini 20/20/20 klimato ir energetikos tikslai (skaitant imetam teral mainim 30 %, jei tam yra tinkamos slygos). ant skurdo ribos turt bti 20 mln. moni maiau.

 • ES struktrins paramos galimybs (I)Bendrajame reglamente silomi tematiniai tikslai:

  mokslini tyrim, technologins pltros ir inovacij skatinimas;informacini ir ryi technologij prieinamumo, naudojimo didinimas ir kokybs gerinimas;MV, ems kio sektoriaus (EFKP) bei uvininkysts ir akvakultros sektoriaus (EJRF) konkurencingumo didinimas;perjimo prie maai anglies dioksido aplink iskiriani technologij ekonomikos visuose sektoriuose rmimas;prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir valdymo skatinimas;aplinkosauga ir itekli naudojimo veiksmingumo skatinimas;tvaraus transporto skatinimas ir klii pagrindinse tinklo infrastruktros dalyse alinimas;uimtumo skatinimas ir darbo jgos judumo rmimas;socialins traukties skatinimas ir kova su skurdu;investicijos vietim, gdius ir mokymsi vis gyvenim;institucini pajgum stiprinimas ir veiksmingas vieasis administravimas

  EK pasilymai dl ES sanglaudos politikos reglament

 • ES struktrins paramos galimybs (II): ERPF tematin koncentracija

  Maiausiai 5 proc. nacionaliniu lygiu tvariai miest pltraiEK pasilymai dl ES sanglaudos politikos reglament

 • Sanglaudos fondas remia tinkamai subalansuotas investicijas aplink ir TEN-T transporto tinklus bei technin param;

  Sanglaudos fondas neremia atomini elektrini eksploatavimo nutraukimo, iltnamio efekt sukeliani duj emisijos mainimo ir aprpinimo bstu.

  Sanglaudos fondas gali remti tematinius tikslus, tiesiogiai susijusius su aplikosauga ir energijos efektyvumu:perjimo prie maai anglies dioksido aplink iskiriani technologij ekonomikos visuose sektoriuose rmimas prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir valdymo skatinimas;aplinkosauga ir itekli naudojimo veiksmingumo skatinimas;tvaraus transporto skatinimas ir klii pagrindinse tinklo infrastruktros dalyse alinimas.

  Numatoma, kad 10 mlrd. eur i Sanglaudos fondo bus pervesta naujai Europos infrastruktros tinkl priemonei (angl. Connecting Europe Facility) gyvendinti.

  ES struktrins paramos galimybs (III)EK pasilymai dl ES sanglaudos politikos reglament

 • Europos socialinis fondas numato remti iuos tematinius tikslus:didinti uimtum ir remti darbo jgos mobilum;investuoti vietim, gdius ir mokymsi vis gyvenim;skatinti socialin traukt ir kov su skurdu;stiprinti institucinius gebjimus ir veiksming viej administravim.

  Europos socialinis fondas neremia investicij aplinkosaugin, energijos efektyvumo ar atsinaujinani energijos itekli infrastruktr.

  Numatoma, kad Europos socialinis fondas taip pat pads siekti kit temini tiksl, tame tarpe pads remti perjim prie mao anglies dioksido kiekio technologij, neigiamos takos klimato kaitai nedaranios, tausiai iteklius naudojanios ir ekologikesns ekonomikos, vykdant vietimo ir mokymo sistem reform, pritaikant reikiamus gdius ir kvalifikacij, keliant darbo jgos kvalifikacij ir kuriant naujas darbo vietas su aplinka ir energetika susijusiuose sektoriuose.ES struktrins paramos galimybs (IV)EK pasilymai dl ES sanglaudos politikos reglament

 • Bendroji ems kio politika (Europos ems kio garantij fondas ir Europos ems kio fondas kaimo pltrai):siloma, kad tiesiogini imok, dydis, susidt i keli komponent: bazinis, aplinkosauginis (alinimas) ir specifini gamtini klii komponentai;kaimo pltros srityje siloma remti tikslus, tiesiogiai susijusius su aplikosauga ir energijos efektyvumu:atkurti, isaugoti ir pagerinti nuo ems kio ir mikininkysts priklausanias ekosistemas;skatinti efektyv itekli naudojim ir remti perjim prie klimato kaitai atsparios mao anglies dioksido kiekio technologij ekonomikos ems kio ir mikininkysts sektoriuose.

  Bendrojoje uvininkysts politikoje, Europos Jr ir uvininkysts fondas rems veiklas susijusias su ekologika uvininkyste, kuri daro maesn poveik jr ekosistemoms ir prisideda prie tvaraus jr ekosistem valdymo.Kitos ES finansavimo galimybs

 • LIFE + programa

  LIFE + Gamta ir biologin vairov LIFE + Aplinkos politika ir valdymasLIFE + Informacija ir komunikacija

  2007-2013LIFE + programa

  Klimato politikos programa Climate action sub-programmeAplinkos programa Environment sub-programmeiltnamio efekt sukeliani imetamjduj kiekio mainimas Atsparumo klimato kaitos poveikiui didinimas LIFE biologin vairov LIFE aplinkosauga LIFE valdymasValdymas ir ini apie klimato politik sklaida2014-2020Kitos ES finansavimo galimybs - tiesiogiai EK valdomos programos Aplinkosauga ir klimato kaita 3,2 mlrd. eur

 • Pasirengimas panaudoti 20142020 m. ES struktrin param2010 m. steigta Komisija 20142020 met Europos Sjungos struktrins paramos klausimams sprsti (toliau Komisija)

  Komisijos nariai:ministerij, gyvendinani agentr, socialini, ekonomini ir regionini partneri atstovai;47 atstovai, i j 22 socialiniai, ekonominiai ir regioniniai partneriai (pvz., Lietuvos alij judjimo taryba).

  Komisijos turi: posdiai. Iki 2011 m. vyko 8 Komisijos posdiai.

 • Pasirengimas panaudoti 20142020 m. ES struktrin param (II)Komisija:patvirtino pasirengimo panaudoti 20142020 m. ES struktrin param darb tvarkaratis;apsvarst galimus ES struktrins paramos panaudojimo prioritetus po 2013 m. vietimo, transporto, socialins apsaugos ir uimtumo, sveikatos apsaugos, aplinkosaugos, kio ir energetikos, informacins visuomens, ems kio ir uvininkysts srityse;apsvarst Europos Komisijos pasilymus dl strateginio ES sanglaudos politikos programavimo aspekt bei orientavimo rezultatus;pristat ir apsvarst Europos Komisijos pasilymus dl 20142020 m. daugiamets finansins programos.

 • Pasirengimas panaudoti 20142020 m. ES struktrin param artimiausi darbai: 2012 m.

 • Pasirengimas panaudoti 20142020 m. ES struktrin param artimiausi darbai: 2012 m.

 • Ai u dmes!

  **