of 20/20
Zadovoljavajući ciljevi Maksimirajuće i zadovoljavajuće ponašanje Ciljevi, konflikti i kompromisi Formulisanje i izbor ciljeva

28. Zadovoljavajuci ciljevi

 • View
  233

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 28. Zadovoljavajuci ciljevi

 • Zadovoljavajui ciljevi

  Maksimirajue i zadovoljavajue ponaanje

  Ciljevi, konflikti i kompromisi

  Formulisanje i izbor ciljeva

 • Maksimirajue vs. zadovoljavajue ponaanje

  Preduzea ne tee najboljim, tj. maksimalnim, ve zadovoljavajuim ciljevima

  Zadovoljavajui ciljevi posledica su nepotpune informisanosti i velikog broja razliitih interesa

 • Zadovoljavajui ciljevi

  Preduzea, odnosno menaderi, koji donose odluke, tee zadovoljavajuim ciljevima, zbog:

  Nedostatka informacija (posledica je neizvesnosti i sloenosti okruenja)

  Nesposobnosti da prikupljene informacije obrade (posledica je saznajnih, tj. mentalnih granica donosioca odluka)

  Nedostatka vremena da bi se na osnovu svih prikupljenih informacija donela odluka sa najboljim ishodom

 • Zadovoljavajui ciljevi

  Menader koji tei da maksimira ciljeve stalno trai naine da pobolja performanse. Kada su ciljevi ostvareni, on nastoji da ih dalje unapredi.Menader, koji tei zadovoljavajuim ciljevima, zadovoljava se postignutim. On odluke ne donosi na osnovu poznavanja i poreenja svih moguih alternativa, kako zbog informacionih, vremenskih i kalkulacionih ogranienja, tako i zbog injenice da je prikupljanje informacija skupo.Kada se na osnovu sprovedenog traenja dobiju informacije, traenje se obustavlja i pristupa se brzom pregledu alterantiva, ne svih moguih, ni svih poznatih, ve onih kojima se reava problem

 • Zadovoljavajua alternativa

  Alternativa kojom se reava problem je zadovoljavajua alternativa Postoje situacije kada ne moe da se doe do zadovoljavajue alternativeUvodi se koncept aspiracionog nivoa, kako bi se poveala verovatnoa da e se zadovoljavajua alternativa pronai u svakoj problemskoj situacijiAko donosilac odluka, ni posle dueg perioda tranja ne moe da otkrije zadovoljavajuu alternativu, njegov aspiracioni nivo se sniava, ime se poveava broj zadovoljavajuih ishoda.Kada se izabere zadovoljavajua alternativa, sledi implementacija i kontrola

 • Zadovoljavajua alternativa

  Ako ciljevi nisu ostvareni, mogua su dva scenarija:Menaderi mogu da tvrde da su uslovi na tritu teki i da su zbog toga performanse, iako odstupaju od ciljeva, ipak dobre ovo je put koji se preferira ako su akcionari zadovoljniAko profit padne ispod uslova minimalnog profita, menaderi moraju da preduzmu korektivne akcije, ali samo da bi poetni ciljevi bili zadovoljeni.

 • Ciljevi, konflikti i kompromisi

  Preduzee je koalicija velikog broja pojedinaca i grupa, koje imaju razliite ciljeve i interese vlasnici-akcionari, radnici, kupci, dobavljai, banke, vlada, drutvo....................Svaka grupa ima svoj sopstveni skup ciljeva ili interesa, koji se meusobno razlikuju i koji se razlikuju od ciljeva preduzea

 • Preduzee i interesne grupe

  23.bin

 • Konflikti

  U zavisnosti od ciljeva, svaka grupa formulie svoje zahteve, koji su esto u suprotnosti sa zahtevima drugih interesnih grupa

  Zahtevi interesnih grupa zavise od njihovog aspiracionog nivoa, oekivanja, ostvarenih rezultata, rezultata drugih interesnih grupa iz istog, ili drugih, preduzea, dostupnih informacija

 • Kvazi-reenje konflikta

  Zahteve svih interesnih grupa nije mogue zadovoljiti, jer su resursi preduzea ogranieni, a vreme limitirano

  Zato se lanovi preduzea zalau samo za odreeni broj zahteva, za one koje smatraju vanijim, i sa kojima upoznaju menadere, ostavljajui ispunjenje ostalih zahteva za neki naredni period

  Nemogunost ispunjenja razliitih zahteva stvara konflikte, koji se ublaavaju stalnim procesom pregovaranja, usklaivanja i kompromisa, u kome kljunu ulogu imaju menaderi

 • Kompromisi

  Menaderi imaju nekoliko zadataka:

  Da stalnim procesom pregovaranja doprinesu ublaavanju konflikata izmeu razliitih interesnih grupa

  Da formuliu ciljeve preduzea, koji su esto u suprotnosti sa zahtevima razliitih grupa

  Da donesu odluke koje vode realizaciji postavljenih ciljeva

  Zadovoljavajui ciljevi posledica su nemogunosti ispunjenja svih zahteva i rezultat postignutog kompromisa

 • Odmeravanje i usaglaavanje ciljeva

  Izbor najbolje kombinacije ciljeva je rezultat odmeravanja i usaglaavanja konfliktnih ciljevaNe bi trebalo zanemariti interese ni jedne grupe, jer bi to moglo da ugrozi efikasnost i efektivnost preduzea i njegov opstanak Formulisanje i izbor ciljeva je vrlo komplikovan proces stvaranja konsenzusa, uz stalno usklaivanje razliitih ciljeva, da bi se izvrio izbor i donela odluka

 • Formulisanje i izbor ciljeva

  Ciljeve preduzea formuliu glavni menaderi

  Formulisanje i izbor ciljeva zavisi od:

  Okruenja preduzea i uticaja eksternih interesnih grupa

  Resursa preduzea i uticaja internih interesnih grupa

  Sistema vrednosti i ciljeva glavnih menadera

  Ostvarenih rezultata i razvoja preduzea

 • Faktori koji utiu na formulisanje i izbor ciljeva

  24.bin

 • Okruenje i uticaj eksternih interesnih grupa

  Na ciljeve, koje formuliu menaderi, utiu interesne grupe iz okruenja preduzea (tzv.eksterne interesne grupe ili stakeholderi-autsajderi)Oni istiu svoje zahteve, koje menaderi moraju da uvae, kada formuliu ciljeve preduzeaMenaderi ne razmatraju sve zahteve odjednom, ve onim redosledom kojim se pojave Zahtevi se razmatraju postepeno, iterativnoU procesu sortiranja uticaja eksternih interesnih grupa neki zahtevi se preklapaju, dok su neki meusobno suprotstavljeniPrioritet imaju oni zahtevi koji su najvaniji za preduzee, odnosno koji su kljuni za realizaciju ciljeva preduzea (to su, po pravilu, zahtevi najuticajnijih stakeholdera-autsajdera)

 • Resursi preduzea i uticaj internih interesnih grupa

  Na ciljeve, koje formuliu menaderi, utiu resursi preduzea i interne interesne grupe Vea i bogatija preduzea imaju vie resursa, sa kojima mogu da zadovolje vei broj zahteva interesnih grupa od manjih i siromanijih preduzeaInterne interesne grupe znaajno utiu na ciljeve, koje formuliu menaderiMenaderi treba da stvore podrku svih, ili to veeg broja, interesnih grupa u preduzeuKada imaju podrku velikog broja zaposlenih, menaderi mogu da postave vie ciljeve i mogu da oekuju znaajnu pomo u njihovoj realizaciji

 • Resursi preduzea i uticaj internih interesnih grupa

  Posebno je vano da glavni menaderi obezbede podrku kljunih grupa zaposlenih, kao to su menaderi srednjeg i nieg nivoa upravljanja, da se ne bi javio problem prikrivanja informacija i ideja, jer to negativno utie na ocenu ostvarenih i na formulisanje buduih ciljeva

 • Sistem vrednosti glavnih menadera

  Sistem vrednosti menadera zavisi od njihovog znanja, obrazovanja, iskustva i informacija koje primaju Pod sistemom vrednosti podrazumeva se skup stavova o tome ta je dobro ili loe, poeljno ili nepoeljno Studije pokazuju da postoji podudarnost sistema vrednosti menadera i preduzea: Preduzea sa odreenim sistemom vrednosti privlae i zadravaju menadere sa slinim sistemom vrednosti Sistem vrednosti glavnih menadera utie na izbor ciljeva, jer od sistema vrednosti zavisi njihova percepcija vanosti pojedinih ciljeva i izbor prioriteta

 • Ostvareni rezultati i razvoj preduzea

  Ciljevi preduzea se ne formuliu svake godine od poetka Menaderi ciljeve formuliu polazei od:Najskorijih ciljevaOstvarenih rezultata Promena u okruenju Promena u preduzeu Menaderi formiraju aspiracioni nivo o tome kakvi treba da budu budui ciljevi

 • Ostvareni rezultati i razvoj preduzea

  Aspiracioni nivo zavisi od stvarnih, kao i od oekivanih promena u preduzeu i njegovom okruenju Polazei od aspiracionog nivoa, menaderi vre samo male, inkrementalne, izmene ciljeva u odnosu na postojee ciljeve, uz uvaavanje trenutnih uslova u okruenju i zahteve interesnih grupaPrioriteti se ne menjaju, ukoliko ne doe do znaajnih promena u okruenju