of 26 /26
UGROŽENA OMLADINA: Biti mlad, nezaposlen i siromašan na Kosovu Jedinica za sektor ljudskog razvoja EVROPA I CENTRALNA AZIJA

Ciljevi izveštaja

 • Author
  brendy

 • View
  46

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UGROŽENA OMLADINA: Biti mlad, nezaposlen i siromašan na Kosovu Jedinica za sektor ljudskog razvoja EVROPA I CENTRALNA AZIJA. Ciljevi izveštaja. U ovom izveštaju data je analiza problema sa kojima sa omladina suočava kod zapošljavanja i faktora koji stoje iza ovih problema. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Ciljevi izveštaja

 • UGROENA OMLADINA: Biti mlad, nezaposlen i siromaan na Kosovu

  Jedinica za sektor ljudskog razvoja EVROPA I CENTRALNA AZIJA

 • Ciljevi izvetajaU ovom izvetaju data je analiza problema sa kojima sa omladina suoava kod zapoljavanja i faktora koji stoje iza ovih problema.U izvetaju se takoe daje ocena trenutnog politikog odgovora na ove probleme u smislu ALMP-a.Zatim su u izvetaju utvreni nedostaci politike, to ini osnovu za raspravu o politikim opcijama u kontekstu kosovskog akcionog plana za omladinu za period 2007-11

 • Problemi trita radaRezultati trita rada na Kosovu su najgori u regionu: Kosovo ima najviu stopu nezaposlenosti u Evropi i centralnoj Aziji (ECA) od 45 posto

 • Problemi trita radaVanu osobinu trita rada ine vrlo nepovoljni rezultati trita rada za mlade ljude: Kosovo ima najviu stopu nezaposlenosti mladih ljudi [15-24] u regionu ECA od 76%etiri od svakih 10 mladih ljudi koji nemaju zaposlenje ekaju na posao preko godinu dana.Mladi radnici na Kosovu obino rade na poslovima vrlo loeg kvalitetaMlade ene pokazuju najgore rezultate zaposlenja na tritu rada.

 • Problemi trita radaA ovo sada ima vrlo vane implikacije na Kosovu zato to :Kosovo je najmlaa zemlja u Evropi [31% od RSS-a izmeu 15 i 24 godina starosti] i broj mladog stanovnitva raste. Odluke koje se donose o mladima imaju dugorone socijalne i ekonomske implikacije

 • Problemi trita radaMehanizmi na koje se mladi oslanjaju da bi izali na kraj sa nezaposlenou: Neformalno trite rada Porodino izdravanje [ukljuujui iz inostranstva]Meunarodna migracija

 • ime se objanjavaju problemi na tritu rada?

  Glavni faktor:spor privredni rast koji dovodi do slabe potranje za radnicima !!

 • Politiki odgovor i mogunosti za razmatranje

 • Dugorona strategija:Bie potrebno vreme da Kosovo postigne odriv rast koji dovodi do produktivnog zapoljavanja.Zato e biti potrebno: Makroekomska stabilnost Dobra investiciona klima Adekvatni sistemi obrazovanja i osposobljavanja Infrastruktura

 • Ali, ta da se radi u kratkoronom periodu?Veliki deo radno sposobnog stanovnitva (naroito mladi ljudi) je nezaposlen.Nezaposlenost na Kosovu stoji u vrstoj vezi sa siromatvomJedna opcija jeste da se obezbede sigurnosne mree za ugroene grupe (kao to su siromani nezaposleni mladi ljudi ugroena omladina).

 • Zato ugroena omladina?Dvadeset posto od svih nezaposlenih mladih ljudi na Kosovu ivi u ekstremnom siromatvuUgroeni mladi ine laku metu (koncentrisani u nekoliko regiona)Mladi u ekstremnom siromatvu pokazuju najgore rezultate zapoljavanjaPlaeni rad mladih ini vanu sigurnosnu mreu za domainstva u ekstremnom siromatvu

 • Zato ugroena omladina?Dvadeset posto svih nezaposlenih mladih ljudi na Kosovu ekstremno su siromani:Trenutno ima 163.000 mladih koji nemaju zaposlenje.Iako ugroeni mladi ine manji deo stanovnitva (oko 33.000), opet je taj broj vei od ukupnog broja mladih koje vlada trenutno moe da opslui preko politike trita rada (oko 10.000 godinje), s obzirom na sadanju fiskalni i institucionalni kapacitet.

 • Zato ugroena omladina?Ugroeni mladi ine laku metu:Velika koncentracija u: Seoskim krajevimaMeu nezaposlenom omladinomU regionu Mitrovice i Uroevca

 • Zato ugroena omladina?Ekstremno siromani mladi imaju najgore rezultate zapoljavanja odnosno obrazovanja:

 • Zato ugroena omladina?Sigurnosne mree namenjene ugroenim mladima mogu da imaju vaan uticaj na smanjenje ekstremnog siromatva:Simuliramo efekat davanja transfera od oko 100 za 6,000mladih ljudi

 • ta Vlada radi u vezi ovog?KAPZM (2007-2010) je glavni dokument za politiku zapoljavanja mladih na Kosovo. Plan ne uspeva u potpunosti uglavnom zbog ogranienja u kapacitetimaMehanizam za sprovoenje nikada nije uspostavljenMeuministarski odbor za zapoljavanje mladih nije uspostavljenUlogu glavne ustanove za zapoljavanje (odnosno JSZ-a) naruava ogranienost institucijskog kapaciteta

 • ta Vlada radi u vezi ovog u smislu ALMP-a?Ulogu JSZ-a naruavaju ogranienja institucionalnog kapaciteta:Nedovoljan broj radnikaNivo strune spreme radnika JSZ-a je skromanJSZ trenutno radi bez pravne osnove (nema budeta)2006. godine se 84 posto mladih nikada nije prijavilo kod JSZ-a Informativni sistemi trita rada moraju se dalje razvijati

 • ta Vlada radi u vezi ovog u smislu ALMP-a?Nedostatak koordinacije donatora doprineo je proliferaciji manjih programa zapoljavanja namenjenih mladim ljudima.

  Novac nije najvanije obavezujue ogranienje: godinje je oko 7 miliona evra potroeno na ALMP-e, pa ipak je pokrivenost i dalje nedovoljna [to je vie nego to je predvieno u KAPZM-u]

 • ta Vlada radi u vezi ovog u smislu ALMP-a?Prema prikupljenim informacijama, ALMP je koristilo samo 10 hiljada mladih 2007. godine [oko 7 miliona evra je potroeno]

  ALMP-i koji se trenutno sprovode na Kosovu imaju velike jedinine trokove (u proseku 700 po korisniku godinje)

 • ta Vlada radi u vezi ovog u smislu ALMP-a?SOOPREDUZEANOVI POSL.Sastav trokova ALMP-a :

 • ta Vlada radi u vezi ovog u smislu ALMP-a?Sastav trokova ALMP-a :2007. godine je vei deo sredstava ALMP-a potroen na promovisanje zapoljavanja mladih ljudi putem programa vezanih za SOO [sa ogranienim uspehom i nije se ciljalo na najugropenije grupe]Samo 40 posto mukaraca koji pohaaju JSZ-ove centre za osposobljavanje, i manje od 30 posto ena nalazi plaeni posao posle zavrene obuke. To je mnogo manje od stope rasporeivanja na radno mesto (u proseku 70 posto) u veini drugih zemalja u tranziciji.

 • ta Vlada radi u vezi ovog u smislu ALMP-a?Sastav trokova ALMP-a :

  ALMP-i koji obezbeuju osposobljavanje na radnom mestu (kao na primer, pripravnici ili staisti) dali su prilino niske stope zapoljavanja posle zavretka programa. od otprilike 25 do 30 posto (slino onima kod programa vezanih za SOO)

 • ta Vlada radi u vezi ovog u smislu ALMP-a?Sastav trokova ALMP-a :

  ini se da je veina programa kojima se finansira otvaranje preduzea (start-up) uspena poto se zastupa udelom novih preduzea koja ostaju na tritu posle 2 do 3 godine od njihovog otvaranja (oko 80 posto). Meutim, ovi programi su vezani za vrlo velike trokove po korisniku i vrlo ograniena pokrivenost.

 • ta Vlada radi u vezi ovog u smislu ALMP-a?Sastav trokova ALMP-a:Programi javnih radova daju najire obuhvatanje (i najnii troak po korisniku) od svih razmatranih ALMP-a, tako se dobilo kratkorono zaposlenje za 3160 nekvalifikovanih radnika koji trae zaposlenje, i pomoglo se oko dugoronog zaposlenja 2200 lica koja trae posao godinje. Meutim, uticaj programa na verovatnou nalaenja posla posle zavretka ovog programa jo uvek nije ocenjen.

 • POLITIKE OPCIJE ZA RAZMATRANJEDvoslojna strategija:Uspostavljanje okvira za otvaranje produktivnih radnih mesta u srednjeronom i dugoronom periodu (makroekonomija, investiciona klima, infrastruktura, obrazovanje i sposobnosti)Uz istovremeno suzbijanje siromatva i nezaposlenosti u kratkoronom perioduU kratkoronom periodu, i s obzirom na dati kontekst slabe potranje za radnom snagom, vlada bi mogla da razmotri usmeravanje na programe javnih radova, subvencije za plate i preduzetnike slubeProgrami javnih radova mogu i da odgovore na ogroman deficit infrastrukture, koji ini glavni obavezujuu prepreku za rast

 • ZAKLJUAKRadi boljeg sprovoenja politike, potrebna je bolje koordinacija donatora i uveanje kapaciteta institucija (JSZ-a).ini se da je najvanija prepreka slabo sprovoenjeTrenutno se ini da je ALMP kojima se vie utie na potranju (otvaranje radnih mesta) isplatljiviji od naina koji utiu na ponudu.Potrebna je rigoroznija ocena postojeih i buduih programa!!