Click here to load reader

มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...sci2.hcu.ac.th/webqa/WebQA56/TQF/37-TQF3-CS3533-2-56-051.pdf ·

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา...

 • มคอ. 3

  1

  รายละเอียดของรายวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

  หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1. รหัสและช่ือรายวิชา CS3533 ระบบปฏิบัติการ 2. จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  ประเภทรายวิชาเอกบังคับ 4. ระดับการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน ปริญญาตรี / ช้ันปีท่ี 2 5. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) CS2513 6. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) ไม่มี 7. ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา สุธีรา พึ่งสวัสดิ์ ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม สุปัญญา อภิวงศ์โสภณ 8. สถานท่ีเรียน อาคารเรียน 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

  ภาคบรรยาย

  กลุ่ม 01 วันจันทร์ เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง 2-317

  ภาคปฏิบัติการ

  กลุ่ม 01 วันอังคาร เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้อง 2- 429 9. วันท่ีจัดท ารายละเอียดของรายวิชา หรือวันท่ีมีการปรับปรุงครั้งล่าสุด 27 กันยายน 2556 หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา

  1. เพื่อใหน้ักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการท างานของระบบปฏิบัติการ 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ค าสั่งบนระบบปฏิบัติการได้ โดยใช้กระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3. นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับลักษณะการท างานของระบบปฏิบัติการได้ เช่น การจัดสรรหน่วยความจ า การจัดตารางการ

  ท างาน ระบบแฟ้มข้อมูล 4. นักศึกษาสามารถอธิบายถึงข้อแตกต่างของระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 5. สามารถเลือกใช้ระบบปฏิบัติการให้เหมาะกับการใช้งานในหน่วยงานต่างๆ 6. น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในการพัฒนาโครงงานประจ ารายวิชา และ/หรือโครงงานพิเศษได้

  2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 1. มีการปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่เข้าเรียน โดยเพิ่มสื่อการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายมากข้ึน เช่น วีดี

  ทัศน์ เป็นต้น รวมถึงความหลากหลายของระบบปฏิบัติการ 2. เพื่อความทันสมัย และความสอดคล้องของรายละเอียด เนื้อหาของรายวิชา กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ผู้สอนได้มีการน า

  เนื้อหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่มีการพัฒนาที่เพิ่มข้ึนและความหลากหลายมากข้ึน

 • มคอ. 3

  2

  หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 1. ค าอธิบายรายวิชา หลักการของระบบปฏิบัติการ โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ การจัดการโพรเซสและเทรด การก าหนดการและการเลือกจ่าย งานของการประมวลผล การประมวลผลพร้อมกัน การประสานเวลา การขัดจังหวะ ระบบน าเข้าและแสดงผลลัพธ์ การจัดการ หน่วยความจ า หน่วยความจ าเสมือน หน่วยเก็บข้อมูลส ารอง ระบบแฟ้มข้อมูล ระบบแบบกระจาย การรักษาความปลอดภัยและการ ป้องกัน ฝึกปฏิบัติที่สัมพันธ์กับทฤษฎี Operating system structure, process management, threads processing, synchronization, input output system, interrupt structure, memory management, virtual memory, storage management, file system and protection, distributed system, resource allocation and protection in multiprogramming system, practice in parallel operating systems. 2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา

  บรรยาย การฝึกปฏิบัติการ บรรยาย 30 ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษา การฝึกปฏิบัติการ 45 ช่ัวโมง ต่อภาคการศึกษา

  3. วันเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการเป็นรายบุคคล

  วันจันทร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. สนทนาออนไลน์ผ่านทาง MSN หรือทาง E-Mail : [email protected] กระดานสนทนาท่ีสร้างไว้ใน HCU E-Learning http://online.hcu.ac.th

  หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียน

  1) มีวินัย ตรงต่อเวลา อดทน ขยัน และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (1.2) 2) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม (1.6) 3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (1.7)

  แต่เนื่องจากตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชานั้น ทั้ง 3 ข้อ เป็นความรับผิดชอบรองจึงไม่ได้เน้นทางด้านนี้ 1.2 วิธีการสอน

  - ให้นักศึกษาลงช่ือช้ันเรียนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติงาน - ก าหนดเวลาและคะแนนให้ส่งการบ้านหรือแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาส่งงานตรงเวลา - ในการเรียนการสอน ผู้สอนได้มีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพไว้ใ