17
CONG HOA xA HOI CHiT NGHiA VIET NAM . . . DQclip - TV do - H~nh phuc BQ NONG NGHI:E:P vA PHAT TRIEN NONG THON S6: 30t /2018/TT-BNNPTNT Ha N(Ji,ngay /16 thang A1 nam 2018 THONGTU Quy djnh phuong phap djnh gia rirng; khung gia rirng Can cu Nghi dinh s6 15/2017/ND-CP ngay 17 thang 02 nam 2017 cua Chinh phil quy dinh chuc nang, nhiem v¥, quyen han va co cdu t6 chuc cua B(J Nang nghiep va Phdt triin nang than,' Can cu Ludt Lam nghiep ngay 15 thdng 11 ndm 2017; Can ctr Ludt Gid ngay 20 thang 6 ndm 2012; Can cu Nghi dinh s6 177/2013/ND-CP ngay 14 thang 11 ndm 2013 cua Chinh phil quy dinh chi tiit va huang ddn thi hanh mot s6 aiJu cua Ludt Gia ndm 2012 va Nghi dinh s6 149/2016/ND-CP ngay 11 thdng 11 ndm 2016 cua Chinh phil vJ sua d6i, b6 sung mot s6 diJu cua Nghi dinh s6 177/2013/ND-CP ngay 14 thang 11 ndm 2013; Thea dJ nghi cua T6ng cue truong T6ng cue Lam nghiep; B(J truirng B(JNang nghi?p va Phat triin nang than ban hanh Thong tu quy dinh phuang phap ainh gia rimg; khung gia rimg. ChuO'ngI QUY DINH CHUNG Di~u 1. Ph~m vi di~u chinh Thong tu mly quy dinh phuong phap dinh gia rimg; khung gia rimg d6i v6i rimg d~c d\lng, rimg phong hQva rimg sfm xu~tthuQc sa hfrutoan dan. Di~u 2. Dai tUQ'ngap dyng Thong tu nay ap d\lng d6i v6i ca quan, t6 chuc, hQ gia dinh, ca nhan, cQng d6ng dan eu co ho~t dQng lien quan d@nphuong phap dinh gia rung; khung gia rung.

HOA xA HOI. NGHiA VIET. NAM vA PHAT TRIEN NONG THON ...€¦ · vAPHAT TRIEN NONG THON S6: 30t /2018/TT-BNNPTNT Ha N(Ji,ngay /16 thang A1 nam 2018 THONGTU Quydjnh phuong phapdjnh

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: HOA xA HOI. NGHiA VIET. NAM vA PHAT TRIEN NONG THON ...€¦ · vAPHAT TRIEN NONG THON S6: 30t /2018/TT-BNNPTNT Ha N(Ji,ngay /16 thang A1 nam 2018 THONGTU Quydjnh phuong phapdjnh

CONG HOA xA HOI CHiT NGHiA VIET NAM. . .DQclip - TV do - H~nh phuc

BQ NONG NGHI:E:PvA PHAT TRIEN NONG THON

S6: 30t /2018/TT-BNNPTNT Ha N(Ji, ngay /16 thang A1 nam 2018

THONGTUQuy djnh phuong phap djnh gia rirng; khung gia rirng

Can cu Nghi dinh s6 15/2017/ND-CP ngay 17 thang 02 nam 2017 cuaChinh phil quy dinh chuc nang, nhiem v¥, quyen han va co cdu t6 chuc cua B(JNang nghiep va Phdt triin nang than,'

Can cu Ludt Lam nghiep ngay 15 thdng 11ndm 2017;

Can ctr Ludt Gid ngay 20 thang 6 ndm 2012;

Can cu Nghi dinh s6 177/2013/ND-CP ngay 14 thang 11 ndm 2013 cuaChinh phil quy dinh chi tiit va huang ddn thi hanh mot s6 aiJu cua Ludt Giandm 2012 va Nghi dinh s6 149/2016/ND-CP ngay 11 thdng 11 ndm 2016 cuaChinh phil vJ sua d6i, b6 sung mot s6 diJu cua Nghi dinh s6 177/2013/ND-CPngay 14 thang 11 ndm 2013;

Thea dJ nghi cua T6ng cue truong T6ng cue Lam nghiep;

B(J truirng B(JNang nghi?p va Phat triin nang than ban hanh Thong tuquy dinh phuang phap ainh gia rimg; khung gia rimg.

ChuO'ng I

QUY DINH CHUNG

Di~u 1. Ph~m vi di~u chinhThong tu mly quy dinh phuong phap dinh gia rimg; khung gia rimg d6i

v6i rimg d~c d\lng, rimg phong hQva rimg sfm xu~t thuQcsa hfru toan dan.

Di~u 2. Dai tUQ'ngap dyngThong tu nay ap d\lng d6i v6i ca quan, t6 chuc, hQ gia dinh, ca nhan,

cQng d6ng dan eu co ho~t dQng lien quan d@nphuong phap dinh gia rung;khung gia rung.

Page 2: HOA xA HOI. NGHiA VIET. NAM vA PHAT TRIEN NONG THON ...€¦ · vAPHAT TRIEN NONG THON S6: 30t /2018/TT-BNNPTNT Ha N(Ji,ngay /16 thang A1 nam 2018 THONGTU Quydjnh phuong phapdjnh

2

Chuong IIQUY DINH CV THE

M\lc 1PHUONG PHAp DINH GIA RUNG TU NHIEN. .

Di~u 3. Gia rung tv nhien1. Gia rirng d~c dung, rirng phong h9, rirng san xuat la rirng tv nhien (Gtn)

duoc tinh bang tiSn cho 01 ha (d6ng/ha), bao g6m gia cay dirng (Gcc1)va giaquyen su dung rirng (Gsd), cong thirc tinh nhu sau:

Gtn = Gcd + Gsd

2. Gia cay dirng (Gcc1) la gia tri cay g6 tai nrng, diroc tinh bang tiSn cho01 ha (d6ng/ha) cua khu rirng;

3. Gia quyen sir dung rirng (Gsd) la tAng thu nhap diroc tinh bang tiSn cho01 ha (d6ng/ha) rna chu rirng duoc huong ill nrng trong thai gian diroc giaorung, cho thue nrng.

Di~u 4. Djnh gia cay dungGia cay dung diroc xac dinh dua vao gia thi tnrong va thuc hien nhu sau:

1. Thu th~p, tAng hop, xac dinh tAng tni hrong g6 va tnr hrong g6 binhquan theo timg nhom g6 cho khu rimg c~n dinh ghl, bao g6m:

a) Trfr lugng g6: xac dinh tAng trfr lugng, tm lugng timg nhom g6 cho01 ha;

b) Nhom g6: xac dinh theo quy dinh cua B9 Nong nghi~p va Phat triSnnong thon.

2. Xac dinh gia ban g6 tron t~i bili giao (bili giao la nO'idV kiSn t~p kSt g6co diSu ki~n giao thong thu~n 19i dS v~n chuYSn g6 do Uy ban nhan dan cap tinhquySt dinh), bao g6m:

a) Thu th~p, tAng hgp thong tin gia ban g6 tron tren dia ban g~n v6i khurimg dinh gia; thong tin vS dau gia g6; cac quy dinh vS gia g6 tron dS tinh thuStai nguyen;

b) Thu th~p, tAng hgp thong tin t~i cac khu rimg co khai thac va ph6ngvan cac ben lien quan;

c) Xac dinh gia b1ang6 tron theo nhom g6;

d) Truang hgp khong xac dinh dugc gia g6 tron t~i bili giao, thi ap d\mggia g6 tron a dia ban ian c~n co d~c diSm va diSu ki~n tuong duong.

3. Xac dinh cac ehi phi lien quan dSn khai thac, v~ xuat, v~n chuySn g6tu rUng dSn bili giao, thuS tai nguyen va cac chi phi khac, bao g6m:

a) Thu th~p, tAng hgp thong tin vS dinh muc cho ho~t d9ng khai thac rimg;

Page 3: HOA xA HOI. NGHiA VIET. NAM vA PHAT TRIEN NONG THON ...€¦ · vAPHAT TRIEN NONG THON S6: 30t /2018/TT-BNNPTNT Ha N(Ji,ngay /16 thang A1 nam 2018 THONGTU Quydjnh phuong phapdjnh

3

b) Thu th~p tai lieu, h6 sa tinh toan chi phi khai thac rirng 6 thai diem g~nnhdt; cac quy dinh vS thuS tai nguyen, phi va cac thong tin lien quan khac;

c) Thu thap thong tin, phong van cac ben lien quan vS chi phi khai thac,v~ xu~t, v~n chuyen toi bai giao va cac chi phi hQ'Ply khac;

d) Xac dinh chi phi khai thac, v~n xuat, v~n chuyen dSn bffi giao (tinhbinh quan cho 01 rrr' g6 tron). Truong hQ'Pkhong co thong tin vS chi phi khaithac, thi uoc tinh chi phi khai thac, van xu~t, v~n chuyen 6 noi co khai thac vadiSu kien nrong duong;

d) Thu thap, t6ng hQ'Pthong tin vS thuS tai nguyen phai nQP theo quy

4. Tinh gia cay dirng

a) Gia cay dung (dong/ha) duoc tinh nhu sau:n

Gcd = LMi *Pi1

Trong do:

Mi la trfr hrong g6 cua nhom g6 i tinh bang rrr';Pi la gia g6 tron tai bffi giao sau khi trir chi phi khai thac, thuS va cac chi

phi khac cua nhom g6 i tinh b&ngd6ng cho 01 m3 g6 tron;

n la s6 luqng nhom g6 phan lo~i (n ch~y theo nhom g6, theo quy dinh cuaBQNong nghi~p va Phat triSn nong thon).

b) Vi d\l cach tinh gia cay dUng t~i Ph\ll\lC I kern theo Thong tu nay.

Bi~u 5. Bioh gia quy~o sir dyog rirogGia quySn su d\lllg rimg duQ'c xac dinh d\la tren thu nh~p til rimg trong

thai gian quan ly va sir d\lng rimg, bao g6m thu nh~p til khai thac lam san, dichV\lmoi truOng rimg va cac lQ'iich khac, xac dinh nhu sau:

1. Xac dinh doanh thu binh quan til khu rimg dinh gia trong 03 nam liSnkS truac thai diSm dinh gia, bao g6m:

a) Doanh thu til lam san (g6, lam san ngoai g6);

b) Doanh thu til dich V\lmoi truOng rimg;c) Doanh thu til ho~t dQng nghien CUukhoa hQc, giang d~y, th\lc t~p;

d) Doanh thu til ho~t dQng du lich sinh thai, nghi duOng, giai tri;

d) Cac ngu6n thu hqp phap khac.2. Xac dinh chi phi binh quan trong 03 nam liSn kS truac thai diem dinh

gia, bao g6m:a) Chi phi khai thac chinh, khai thac t~n thu, t~ d\lng va cac chi phi khac

lien quan tai khai thac;

Page 4: HOA xA HOI. NGHiA VIET. NAM vA PHAT TRIEN NONG THON ...€¦ · vAPHAT TRIEN NONG THON S6: 30t /2018/TT-BNNPTNT Ha N(Ji,ngay /16 thang A1 nam 2018 THONGTU Quydjnh phuong phapdjnh

4

b) Chi phi d6i voi hoat d{>ngnghien ciru khoa hoc, giang day, thuc t~p;

c) Chi phi d6i voi hoat dong du lich sinh thai, nghi dirong, giai tri;

d) Chi phi trong, khoanh nuoi xuc tien tai sinh, bao v~ rimg va duy tu baoduong cong trinh phuc vu true ti~p cho hoat dong kinh doanh du lich sinh thai,nghi dirong, giai tri;

d) Chi dich vu moi tnrong nrng;

e) Thu~, phi va cac chi phi hQ'P ly khac;

Cac chi phi tren diroc tinh thea quy dinh cua Nha mroc; nhan cong theadinh mire boac thea thuc t~ da bo ra; gia nhan cong tinh tai thai diSm dinh gia;cac chi phi khong co guy dinh cua Nha mroc tinh thea gia thuc t~ tai thi tnrongdia phirong nrong (rug voi khoang thai gian tren (theo tirng nam).

3. Xac dinh thai gian quan ly va sir dung rung: s6 nam con l~i dugc quanly va sir d\lng rung dugc xac dinh tren co sa h6 so giao rUng, cho thue rimg.

4. Tinh gia quySn sir d\lng rUng (d6ng/ha)

a) TruOng hQ'Ptinh cho 1 nam thea cong thuc sau:

B -cGsd =-­

l+r

b) TruOng hQ'PtiOOcho thai gian tren 1 narn thea cong thuc sau:

B-CGsd=(l+r)t

Trong do:

B la t6ng doanh thu binh quan cua khu rUng cdn dinh gia (d6ng/ha) ill lamsan (g6, lam san ngoai g6), dich V\l moi truOng rUng, nghien CUu khoa hQc,giang d~y, th\lc t~p, kinh doanh dich V\l du lich sinh thai, nghi duOng, giai tri vacac ngu6n thu khac tinh trong 03 nam liSn kS truac thai diem dinh gia;

C la t6ng chi phi binh quan (d6ng/ha) tinh trong 03 nam liSn kS truac thaidiem dinh gia;

t la thai gian quan Iy va su d\lng rimg con I~i tinh bfu1gnam (t ch~y tu 1d~n n);

r la tY I~ chi~t khdu dugc tinh thea tY I~ phdn tram (%) nh~m xac dinh giatri hi~n t~i cua dong tiSn. Ty l~ chi~t khdu ap d\lng la ty I~ lai sUdt tiSn gui trungbinh' dugc tinh nhu sau:

- Xac dinh ty I~,lai sudt tiSn gui ky h~n m{>tnam cao nhdt trong 03 namliSn kS truac thai diSm dinh gia cua ngan hang thuang m~i tren dia ban;

- Xac dinh tY I~ lai sUdt tiSn gui ky h~n m{>tnam thdp nhdt trong 03 namliSn kS truac thai diSm dinh gia cua ngan hang thuang m~i tren dia ban;

Page 5: HOA xA HOI. NGHiA VIET. NAM vA PHAT TRIEN NONG THON ...€¦ · vAPHAT TRIEN NONG THON S6: 30t /2018/TT-BNNPTNT Ha N(Ji,ngay /16 thang A1 nam 2018 THONGTU Quydjnh phuong phapdjnh

5

- Tinh ty l~ Hii su§.t trung binh tiSn giri ky han 01 nam,

c) Tnrong hop khong xac dinh chinh xac diroc thu nhap va chi phi lam cosa dinh gia rirng, ap dung rmrc thu nhap va chi phi d6i voi khu rirng khac a diaban Ian c~n co d~c diSm, diSu kien nrong dtrong va co str diSu chinh (neu can)tuy theo diSu kien dia hinh va cac d~c diSm rieng bi~t cua khu rirng cfin dinh gia,

d) Vi du each tinh gia quyen sir dung rimg tai Phu luc II kern theo Thongtu nay.

Myc2

PHUONG PHAp DINH GIA RUNG TRONG.Di~u 6. Ghi rung trAng1. Gia nrng d~c dung, rung phong h(>,nrng san xu§.t la rirng treng duoc

tinh bang tien (d6ng/ha) cho 01 ha rung trong rna chu rirng duoc huang tir rirngtrong thai gian duoc giao rirng, cho thue rung.

2. Gia rung tr6ng (Grt) bao g6m t6ng chi phi dd dfiu tu t~o rUng (CP rt) vathu nh~p d\f kiSn (TNrt) d6i vai rung tr6ng t~i thai diSm dinh gia, duQ'c tinhnhu sau:

Grt = CPrt + TNrt

3. TruOng hgp rUng mai tr6ng chua thanh rimg co lien quan dSn ho~td(>ngthu h6i, chuySn d6i m\lc dich su d\lng d§.t, gia rimg tr6ng t6i thiSu duQ'cxac dinh b~ng t6ng chi phi dd dfiu tu t~o rung (CPrt).

f)i~u 7. Xac (finh tAng chi phi dAu to'

1. T6ng chi phi dd dfiu tu rimg trfmg, dUQ'ctinh nhu sau:

CPrt = L Ci (1+T) ii=:I

Trong do:

CPrt 1at6ng chi phi dii dfiu tu t~o rimg;

Ci la chi phi dfiu tu t~o rung trong nam thu i;i = 1(nam b~t dfiu dfiu tu t~o rimg), 2, 3.... dSn nam dinh gia;

r duQ'ctinh theo quy dinh t~i diSm b khoan 4 DiSu 5 cua Thong tu nay;

n la thai gian tinh tu nam b~t dfiu dfiu tu (nam 1) dSn nam dinh gia.

2. Chi phi dii dfiu tu la t6ng hgp toan b(>chi phi tf\fc tiSp va chi phi ghintiSp tu thai diSm b~t dAutr6ng rimg dSn thai diSm dinh ghi:

a) Chi phi tf\fC tiSp, bao g6m: chi phi t~o rimg, trong do co chi phi giangcay, v~t li~u, nhan cong, thiSt bi, may moc, cong C\l lao d(>ng, chi phi bao v~rUng (nhan cong bao v~, trang thiSt bi, dfiu tu cac cong trinh ph\lc V\l tf\fC tiSp

Page 6: HOA xA HOI. NGHiA VIET. NAM vA PHAT TRIEN NONG THON ...€¦ · vAPHAT TRIEN NONG THON S6: 30t /2018/TT-BNNPTNT Ha N(Ji,ngay /16 thang A1 nam 2018 THONGTU Quydjnh phuong phapdjnh

6

cho phong chay, chua chay rirng, phong, tnr sinh v~t hai rung);

b) Chi phi gian tiep, bao g6m: chi phi quan ly, khao sat, thiet ke, giam sat,nghiem thu, kiem ke, thue, phi; chi phi phan b6 khac v8 bao v~ rirng, phongchay, chua chay rirng;

c) Cac chi phi khac.I ,

3. Truong hop khong xac dinh diroc chi phi dau tu lam co sa xac dinh giarung trong, ap dung mire chi phi d5i voi khu rung khac a dia ban Ian c~ co d~cdiem, di8u kien nrong duong va co su di8u chinh (neu can) tuy thea di8u kiendia hinh va cac d~c diSm rieng biet cua khu rirng c§.ndinh gia,

4. Vi du each tinh chi phi d§.u tu tai muc 1 phan II Phu luc III kern theaThong tu nay.

Di~u 8. Xac dinh thu nhap dir ki~n• I ••

1. Thu nhap du kien cua rung tr6ng, duQ'ctinh nhu sau:

TNrt=

Trong do:B la tbng doanh thu (d6ng) cua khu rung c§.ndinh gia tir lam san (g6, lam

san ngoai g6), dich v\l moi truOng rung, ho~t dQng nghien cUu khoa hQc, giangd~y, th\fc t~p, du ljch Isinh thai, nghi duOng, giai tri va cac ngu6n thu khac tirthai diSm dinh gia chb den het chu ky kinh doanh rung tr6ng. D6i v6i rungphong hQ, rung d~c d\lng la rung tr6ng, tinh tir thai diSm dinh gia cQng them 10nam.

C la t6ng chi phi (d6ng) cua khu rung c§.ndinh gia tinh tir thffi diSm dinhgia cho den het chu ky kinh doanh rUng tr6ng;

r duQ'ctinh thea quy dinh t~i di€m b khoan 4 Di@u5 cua Thong tu m\y;, t la thai gian sul1d\lng rung con I~i (tinh b~ng nam) tir nam dinh gia den

het thai hii\nduQ'c giao rung, cho thue rung.2. Ngu6n thu nh~p d\f kien cua rung tr6ng, bao g6m:a) Thu tir lam san (g6, lam san ngoai g6);

b) Thu tir dich V\l moi tWOng rUng;c) Thu til hOii\tdQng nghien cUu khoa hQc, giang dii\Y,th\lc t~p;d) Thu tir hOii\tdQng du lich sinh thai, nghi duOng, giai tri;

, IId) Nguon thu hqp phap khac.3. TruOng hqp .htong xac dinh duQ'c thu nh~p dV kiSn lam cO"sa xac dinh

gia rUng tr6ng ap d\lng muc thu nh~p cua khu rung khac tren dia ban co d~cdiSm, di@uki~n tuang duang va co SlJ di@uchinh (nSu c§.n) roy thea di@uki~ndia hinh va cac d~c diSm rieng bi~t cua khu rUng cfin dinh gia.

Page 7: HOA xA HOI. NGHiA VIET. NAM vA PHAT TRIEN NONG THON ...€¦ · vAPHAT TRIEN NONG THON S6: 30t /2018/TT-BNNPTNT Ha N(Ji,ngay /16 thang A1 nam 2018 THONGTU Quydjnh phuong phapdjnh

7

4. Vi du each tinh thu nhap du kien tai rnuc 2 phan II Phu luc III kern theoThong tu nay.

Di~u 9. Trinh tt}'djnh ghi rung tr8ng1. Khao sat, thu thap, dmg hQ'Pthong tin vS hien trang rirng, cong trinh,

kSt c~u ha t~ng g~n liSn voi muc dich bao v~, phat trien rung tai thai diemdinh gia,

2. Thu thap, t6ng hQ'Ps6 lieu vS chi phi hQ'Ply da: d~u nr tao nrng tinh illthai diSm d~u tu dSn thai diSm dinh gia.

3. Xac dinh nguon thu nhap du kien cua nrng trong tai thai diSm dinh gia.

4. Xac dinh mire la:i su~t binh quan tiSn giri tiSt kiem ky han 01 nam taingan hang thirong mai tren dia ban a thai diSm dinh gia.

5. Xac dinh cac khoan la:i suat tuang Ung v6i la:i tiSn gui ngan hang d6iv6i khoan chi phi d~u tu trong thai gian tu thai diSm d~u tu dSn thai diSm dinhgia.

6. Xac dinh gia rimg tr6ng tren co sa cac thong tin duQ'c thu th~p, t6nghQ'Pva phan tich theo trinh tv dinh gia.

M\lc 3DINH GIA RUNG.

Di~u 10. Nguyen tilc dinh gia rungNguyen t~c dinh gia rimg theo quy dinh t~i khoan 2 DiSu 90 cua Lu~t

Lam nghi~p.

Di~u 11. Dinh gia rung tv nhien1.Truong hqp cho thue rimg:

a) Gia cho thue rUng la gia khai diSm duQ'c tinh b&ng tiSn (d6ng/ha) trongthai gian cho thue rimg;

b) Gia khai diSm cho thue rimg duQ'ctinh nhu sau:

GsdGTtn = 1 t(. +T)

Trong do:

GTtn la gia khai diSm cho thue rUng t\1"nhien (d6ng/ha);

Gsd hi gia quySn su d\lng rimg tinh trong 01 nam (d6nglha);

r dugc tinh theo quy dinh t~i diSm b khoan 4 DiSu 5 cua Thong tu nay;

t la thai gian cho thue rimg tinh b&ngnam"(tu 1 dSn n nam).

c) Gia cho thue rUng duQ'cxac dinh thong qua d~u gia cho thue rung theoquy dinh cua phap lu~t vS d~u gia.

Page 8: HOA xA HOI. NGHiA VIET. NAM vA PHAT TRIEN NONG THON ...€¦ · vAPHAT TRIEN NONG THON S6: 30t /2018/TT-BNNPTNT Ha N(Ji,ngay /16 thang A1 nam 2018 THONGTU Quydjnh phuong phapdjnh

8

2. Truong hop thu h6i rirng, thanh ly rirng; xac dinh gia tri gop vim; c6, I , ., ,

phan hoa doanh nghiep nha ruroc, thoai von nha mroc (chuyen nhUQ11gvon):

a) Gia nrng khi thu h6i nrng, thanh ly nrng duoc tinh bang gia quyen sirdung rirng va diroc xac dinh thea quy dinh tai DiSu 5 cua Thong tu nay;

b) Gia rung khi gop von; c6 phan hoa doanh nghiep nha mroc, thoai v6nnha mroc duoc tinh bang gia cay dirng (d6ng/ha) va duoc xac dinh thea quy dinhtai DiSu 4 cua Thong tu nay. Viec c6 phAn hoa doanh nghiep nha mroc, thoaiv6n (chuyen nhuong vSn) nha mroc thirc hien thea quy dinh cua phap lu~t.

3. Cac tnrong hop quy dinh tai khoan 3 DiSu 91 cua Luat Lam nghiepduQ'cxac dinh nhu sau:

BTtn = Gtn x Dtn x Ktn

Trong do:

Gtn la gia rimg t¥ nhien duQ'cxac dinh thea quy dinh t~i khoan 1 DiSu 3 cuaThong tu nay;

BTtn la gia tri th[~t h~i, gia tri phai b6i thuOng d6i vai rimg tv nhien;

Dtn la muc de) thi~t h~i uac tinh b~ng ty 1~phAn muai cho 01 ha rUngtv nhien;

Ktn la h~ s6 diSu chinh thi~t h~i vS moi truOng, chuc nang sinh thai cuarUng co gia tri b~ng: 015 d6i vai rimg d~c d\1ng, 04 d6i vai rUng phong he) va 03d6i vai rUng san xuftt la rUng tv nhien.

4. ThuS, phi va 1~phi lien quan dSn rung:

a) Gia rimg lam co sa tinh thuS, phi va 1~phi lien quan duQ'c tinh tn!n giaquySn sir d\1ng rimg;

b) Xac dinh mue thuS, phi va l~ phi lien quan thea quy dinh cua phap lu~tvS thuS, phi va 1~phi.

Bi~u 12. Binh gia rung trBng1. Truang hqp cho thue rimg:

a) Gia cho thu~ rimg (GTrt) la gia khOi diSm duQ'c tinh bfuJg tiSn(d6ng/ha) trong thai gian cho thue rimg;

b) Gia kh6i diSm cho thue rimg, duQ'ctinh nhu sau:

GTrt = TNrt x t

Trong do:TNrt la thu nh~p dV ki~n trong thai gian cho thue (d6ng/ha) duQ'cxac dinh

thea quy dinh t~i DiSu 8 cua Thong tu nay;

t la thai gian cho thue rUng tinh bfuJg nam.

c) Gia cho thue rimg duQ'cxac dinh thong qua dftu gia cho thue rung thea

Page 9: HOA xA HOI. NGHiA VIET. NAM vA PHAT TRIEN NONG THON ...€¦ · vAPHAT TRIEN NONG THON S6: 30t /2018/TT-BNNPTNT Ha N(Ji,ngay /16 thang A1 nam 2018 THONGTU Quydjnh phuong phapdjnh

9

quy dinh cua phap lu~t v8 diu gia.

2. Tnrong hop thu h6i nrng, thanh ly rirng; xac dinh gia tri gop v6n; c6phan hoa doanh nghiep nha mroc, thoai v6n nha mroc (chuyen nhuong von):

,a) Gia rung khi thu h6i nrng, thanh ly rirng duoc tinh bang t6ng thu nhapdu kien trong thai gian cho thue va duoc xac dinh then quy dinh tai Di8u 8 cuaThong nr nay;

b) Gia nrng khi gop v6n; c6 phan hoa doanh nghiep nha mroc, thoai v6nnha mroc diroc tinh bang gia nrng trong (Grt), bao g6m t6ng chi phi dff d~u tutao nrng (CPrt) diroc xac dinh then quy dinh tai Di8u 7 cua Thong tu nay va thunhap dir kien (TNrt) xac dinh then quy dinh tai Di8u 8 cua Thong nr nay. Viecc6 ph~n hoa doanh nghiep nha nuac, thoai v6n (chuySn nhuQllg v6n) nha nuacthvc hi~n then quy dinh cua phap lu~t.

3. Cac truang hgp quy dinh t~i khoan 3 Di8u 91 cua Lu~t Lam nghi~pduQ'cxac dinh nhu sau:

BTrt = Grt x Drt x KrtTrong do:

BTrt la gia tri thi~t h~i, gia tri phai b6i thuang d6i vai rUng tr6ng;

Grt la gia rUng tr6ng duQ'cxac dinh then quy dinh t~i khoan 2 Di8u 6 cuaThong tu nay;

, Drt la muc dQ thi~t h~i uac tinh b~ng ty l~ ph~ muai cho 01 ha rUngtrong;

Krt la h~ s6 di8u chinh thi~t h~i v8 moi truang va chuc nang sinh thai cuarUng co gia tri bfug: 03 d6i vai rUng d~c d\lng, 02 d6i vai rUng phong hQ va 01d6i vai rUng san xuit.

4. ThuS, phi va l~ phi lien quan dSn rUng:

a) Gia rUng tinh thuS, phi va l~ phi lien quan duQ'ctinh tren cO'sa xac dinhmuc thu nh~p dv kiSn (TNrt);

b) Xac dinh muc thuS, phi va l~ phi lien quan then quy dinh hi~n hanh cuaphap lu~t v8 thuS, phi va l~ phi.

Ml}c4KHUNG GIA RUNG

Di~u 13. Nguyen tic va thim quy~n ban hanh khung gia rung1. Khung gia rUng duQ'c xac dinh b~ng phuO'llg phap dinh gia chung d6i

vai rUng d~c d\lng, rUng phong hQ va rUng san xufit thuQc sa hiiu toan dan thenquy dinh t~i Thong tu nay va cac quy dinh cua phap lu~t khac co lien quan.

2. Can cu quy dinh cua phap lu~t v@quan ly rUng, dinh gia rUng, Uy bannhan dan cfip tinh ban hanh khung gia cho tUng lo~i rUng tren ph~m vi cua tinh vakip thai di@uchinh khung gia rUng khi cac ySu t6 hinh thanh gia rung thay d6i.

Page 10: HOA xA HOI. NGHiA VIET. NAM vA PHAT TRIEN NONG THON ...€¦ · vAPHAT TRIEN NONG THON S6: 30t /2018/TT-BNNPTNT Ha N(Ji,ngay /16 thang A1 nam 2018 THONGTU Quydjnh phuong phapdjnh

10

3. Khung gia rirng duoc xem xet diSu chinh trong tnrong hop co biendong tang hoac giam tren 20% so voi gia quy dinh hien hanh lien tuc trong thaigian sau (06) thang tro len.

f)i~u 14. Cach xac djnh khung gia rung1. Khung gia rirng quy dinh gia t6i thieu va gia t6i da cho cac loai rung,

lam din cir xay dung bang gia cac loai rirng tren tirng dia ban cu thS.

2. Gia t6i thieu va gia t6i da d6i voi nrng tu nhien diroc xac dinh nhu sau:

a) Gia t6i thieu d6i voi rung tu nhien duoc xac dinh dua tren gia cay dirngva gia quyen ~u d\lng, rim& t6i thieu, Gia cay_dirng t6i thieu duoc xac dinh duatren gia ban go trim toi thieu cua cac nhom go do Nha nuac quy djnh trong tinhthuS tai nguyen. Gia quySn su d\lng rimg t6i thiSu duQ'c tinh d\1a tren thu nh~pt6i thiSu thu duQ'c tu khu rimg;

b) Gia t6i da d8i vai rung t\1 nhien duQ'c xac djnh d\1a tren gia cay dUngva gia quySn su d\lllg rimg t6i da. Gia cay dung t6i da duQ'c xac djnh d\1a trengia ban g6 tron t6i da ~ua cac nhom g6 do Nha nuac quy djnh trong tinh thuS tainguyen (ho~c thea thj truemg trong truemg hqp C\lthS). Gia quySn su d\lng rimgt6i da duQ'ctinh d\la trSn thu nh~p t6i da thu duQ'ctu khu rimg.

3. Gia t6i thiSu va gia t6i da d6i vai rimg tr6ng duQ'cxac djnh nhu sau:

a) Gia t6i thiSu d6i vai rung tr6ng duQ'c xac djnh d\1a tren tAng chi phi dlldftu tu t~o rimg t6i da ya thu nh~p d\1kiSn t6i thiSu tu khu rimg;

b) Gia t6i da d6i vai rimg tr6ng duQ'c xac djnh d\1a tren tAng chi phi dlldftu tu t~o rimg t6i thi~u va thu nh~p d\1kiSn t6i da tu khu rimg.

ChlfO'ngIII

TO CHUC THV'C HI¥N

f)i~u 15. Traeh nhi~m ella TAng eye Lam nghi~p1. TA chuc kiS,m tra vi~c ban hanh khung gia rung, djnh gia rung t~i

cac dja phuong.

3. TAng hqp, bao cao tinh hinh hinh xay d\Illg khung gia rimg, dinh giarimg tren ph~m vi ca nuac.

f)i~u 16. Traehnhi~m ella Sir Nong nghi~p va phat tri~n nong thon1. Tham muu cho Uy ban nhan dan cAp tinh t6 chuc th\1c hi~n Thong tu

nay va ban hanh khung gia rimg t~i dia phuong.

2. TA chilc kiS~ tra, xu ly nhUng van dS lien quan dSn dinh gia rimg, banhanh khung gia rimg thu9c thfun quySn.

3. Bao cao tinh Hinh xay dl,mgkhung gia rimg, dinh gia rimg t~i dia phuong.

Page 11: HOA xA HOI. NGHiA VIET. NAM vA PHAT TRIEN NONG THON ...€¦ · vAPHAT TRIEN NONG THON S6: 30t /2018/TT-BNNPTNT Ha N(Ji,ngay /16 thang A1 nam 2018 THONGTU Quydjnh phuong phapdjnh

11

Di~u 17. Di~u khoan thi hanh

1. Thong tu nay co hieu 19c thi hanh illngay 01 thang 01 nam 2019.

2. Thong tu lien tich s8 6512008/TTLT-BNN-BTC ngay 26 thang 5 nam2008 cua BQNong nghiep va Phat triSn nong then, BQTai chinh huong din thuchien Ngh] dinh s8 48/2007 IND-CP ngay 28 thang 3 nam 2007 cua Chinh phu vSnguyen t~c va phuong phap xac dinh gia cac loai nrng hSt hieu 19c kS til ngayThong tu nay co hieu 19c thi hanh.

3. Bai bo DiSu 5, DiSu 6, DiSu 7 va cac nQi dung quy dinh vS dinh gianrng tr6ng tai Thong tu lien tich s8 1712015/TTLT-BNNPTNT-BTC ngay 22thang 04 nam 2015 cua BQNong nghiep va Phat triSn nong thon, BQTai chinhhuong din phuong phap xac dinh gia tri nrng trong, viron cay dS s~p xSp, d6imoi va phat trien, nang cao hieu, qua heat dQng cua cac cong ty nong, lamnghi~p.

4. Trong qua trinh thgc hi~n nSu co phat sinh ho~c vuOng m~c, cac coquan, t6 chuc, ca nhan lien quan kip thai phan anh vS T6ng C\lC Lam nghi~p dSt6ng hqp bao cao BQNong nghi~p va Phat triSn nong thon xem xet.i.

NO'inhpn:- Van phong Chinh phu;- Lanh d?o BQNang nghi~p va PTNT;- Cac BQ, co quan ngang BQ, cO"quan thuQc Chinh phu;- UBND cac tinh, TP tqrc thuQc TW;- So NN&PTNT cac tinh, TP tn,rc thuQc TW;- CI,lCKiSm tra van ban (BQ Tu phap);- <;ac don vi lien quan thuQc B(>NN&PTNT;- Cang bao Chinh phu;- C6ng TTDT: Chinh phU, BQNN&PTNT;- Luu: VP, TCLN. HaCongTu~n

Page 12: HOA xA HOI. NGHiA VIET. NAM vA PHAT TRIEN NONG THON ...€¦ · vAPHAT TRIEN NONG THON S6: 30t /2018/TT-BNNPTNT Ha N(Ji,ngay /16 thang A1 nam 2018 THONGTU Quydjnh phuong phapdjnh

Phu luc I. .vi DU VE r CAY DUNG DOl vor RUNG TU NHIEN(Ban hanh ,0 ~ 6:...3JJ. ...12018ITT-BNNPTNTngay/16.!1.112018

" " "Y~ 'ong nghiep va Phat tridn nang than)O/v~. .~'u-------~vfl· ~, * . ,I. Yeu diu: "'"[nh gia cay dung cua khu rung nr nhien phong h<)dau

nguon co dien tich 36,5 ha.

II. Thuc hi~n:Trenco sa huang dfin, ti8n hanh cac buoc co k8t qua sau:

1.Thu thap thong tin, xac dinh tru hrong g6 va phan loai g6

Dua tren k8t qua t6ng hop thong tin va kiSm tra hien tnrong, xac dinhduoc trfr hrong g6 thea nhom g6 cho khu rung dinh gia nhu sau:

Bang 1. Trfr luong g6 thea nhom g6

TT Nhom go Trir hrong g6 T)rl~ (%) T6nglu<Jl1g(rrr'/ha) g6 (m")

1 I 0,0 0,0 0,02 II 0,0 0,0 0,01 III 7,5 5,0 182,52 IV 15,0 10,0 365,03 V 37,5 25,0 912,54 VI 52,5 35,0 1.277,55 VII 37,5 25,0 912,56 VIII 0,0 0,0 0,0

T6ng 150,0 100,0 3.650,0

2. Thu thap thong tin, t6ng hop va xac dinh gia ban g6 tron tai bai giao.

Gia ban g6 tron tai bai giao dua tren cac thong tin vS d~u gia g6 va k8tqua diSu tra duqc t6ng hqp nhu sau:

Bang 2. Vac tinh gia ban g6 tron t~i bffi giao

TT Nhomg6 Gia g6 tron t~i bai giao Muc thuS suat thuS(d6ng/m3) tai nguyen (%)

1 I 6.500.000 352 II 4.800.000 301 III 3.700.000 202 IV 2.700.000 183 V 1.350.000 124 VI 1.300.000 125 VII 1.630.000 126 VIII 1.200.000 12r~--

Page 13: HOA xA HOI. NGHiA VIET. NAM vA PHAT TRIEN NONG THON ...€¦ · vAPHAT TRIEN NONG THON S6: 30t /2018/TT-BNNPTNT Ha N(Ji,ngay /16 thang A1 nam 2018 THONGTU Quydjnh phuong phapdjnh

2

3. Tinh chi phi lien quan dSn khai thac, v~n xuat, van chuyen g6 nr rirngdSn bai giao va cac chi phi khac (nhu thuS tai nguyen, v.v ... )

, I ' ",?

Ket qua xac dinh chi phi lien quan den khai thac, van xuat, van chuyen toibai giao. ThuS tai nguyen duoc tinh dua tren quy dinh tai bieu mire thuS su~tthuS tai nguyen (tai Bang 2) nhan voi gia ban g6 trim va kh6i hrong g6 tung loai.

Bang 3. V 6c tinh chi phi khai thac, van xu~t, v~n chuyen va thuS tai nguyen

TT Nhom go Chi phi khai thac, van xuat, van Chi phi thue taichuyen toi bai giao (dong) nguyen (dong)

1 I,

0 0

2 II 0 0

1 III 73.515.000 135.050.000

2 IV I 83.317.000 177.390.000

3 V I 133.307.200 147.825.000

4 VI I 405.802.800 199.290.000

5 VII ; I 109.782.400 178.485.000

6 VIII i: 0 0

Tong chi phi (dong) I 805.724.400 838.040.000

4. Tinh gia cay dung

Gia cay dung duoc tinh dua tren cac thong tin vB trfr hrong g6 thea nhomg6; gia g6 tron thea nhom g6; chi phi khai thac van xu~t, van chuyen toi bili giaova thuS tai nguyen. KSt qua xac dinh gia cay dUng nhu sau:

Bang 4. Gia cay dung cua khu rUng dinh gia

Nh6mTong qia gel tron Doanh thu Chi phi khai

Thue tai Gia diy dungTT go

Im;mg t~i bai giao (d6ng) thac (d6ng)nguyen (d6ng)

gel (m3) (d6ng/m3) (d6ng)

1 I 0,0,I

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II 0,0I

0,0 0,0 0,0 0,0 0,021 III 182,5 3.700.000 675.250.000 73.515.000 135.050.000 466.685.000

2 N 365,0 2.700.000 985.500.000 83.317.000 177.390.000 724.793.000

3 V 912,5 ~.350.000 1.231.875.000 133.307.200 147.825.000 950.742.800

4 VI 1.277,5 ] .300.000 1.660.750.000 405.802.800 199.290.000 1.055.657.200

5 VII 912,5 1.630.000 1.487.375.000 109.782.400 178.485.000 1.199.107.600

6 VIII 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T6ng 3.650,0 6.040.750.000 805.724.400 838.040.000 4.396.985.600

Nhu v~y, gia cay dung binh quan eua khu rung dinh gia la:

Ged = 4.396.985.000 d6ng/36,5 ha = 120.465.359 d6ng/ha, .

I

Page 14: HOA xA HOI. NGHiA VIET. NAM vA PHAT TRIEN NONG THON ...€¦ · vAPHAT TRIEN NONG THON S6: 30t /2018/TT-BNNPTNT Ha N(Ji,ngay /16 thang A1 nam 2018 THONGTU Quydjnh phuong phapdjnh

(Ban hanh ke

I. Yell C~ll: Xac dinh gia quyen sir dung rung cua khu rung nr nhienphong h9 d~u nguon co dien tich 36,5 ha.

II. Tlnrc hi~n: Tren co sa huang dftn, tiSn hanh cac buoc; co kSt qua sau:

1. Xac dinh doanh thu binh quan tir khu rung dinh gia trong 03 nam liSnkS truce thai diSm dinh gia. Cac nguon thu tir khu nrng dinh gia, bao gom: khaithac tan thu, lam san ngoai g6 va tiSn dich vu moi tnrong rung. Khu rirng dinhgia khong co nguon thu tir nghi duong, giai tri; hoat dong nghien ciru khoa hoc,T6ng hop cac nguon thu tir khu rirng dinh gia neu tai bang 1.

Bang 1. Doanh thu tir lam san va dich vu moi tnrong rungDan vi tinh: d6ng

TT Nguon thu 2015 2016 2017 Trung binh1 Khai thac t~n thu 20.000.000 10.500.000 15.000.000 15.l66.6672 Lam san ngoai g6 25.000.000 10.000.000 15.500.000 16.833.3333 Nghi duong, giai tri 0 0 0 04 Ho~t dong NCKH 0 0 0 05 Ti€nDVMTR 10.950.000 14.600.000 10.950.000 12.166.667Thu nhap binh quan nam (B) d6ng/nam 44.l66.667

2. Xac dinh chi phi binh quan trong 03 nam liSn kS thai diSm dinh gia

Cac chi phi lien quan duQ'cxac dinh, bao g6m: chi phi cho khai thac t?nthu, khai thac lam san ngoai g6, bao v~ rung. Khong co cac chi phi lien quan dSnnghi duong, giai tri; nghien clm khoa hQc. T6ng hqp cac lo~i chi phi lien quannhu sau:

Bang 2. Chi phi lien quan dSn doanh thu cua khu rUngDon vj tinh: d6ng

TT H~ngm\lc chi phi 2015 2016 2017 Trung binh1 Khai thc:ict~n thu 8.500.000 4.500.000 5.000.000 6.000.0002 Lam san ngoai g6 7.500.000 5.500.000 4.000.000 5.666.6673 Quan ly phi 0 0 0 05 Bao v~ rung 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.0006 Duy tu bao duong h!;tt~ng

lam sinh 0 0 0 07 Thw~,phi 0 0 0 0

Chi phi binh quan (C) d6ng/nam 16.166.667

Page 15: HOA xA HOI. NGHiA VIET. NAM vA PHAT TRIEN NONG THON ...€¦ · vAPHAT TRIEN NONG THON S6: 30t /2018/TT-BNNPTNT Ha N(Ji,ngay /16 thang A1 nam 2018 THONGTU Quydjnh phuong phapdjnh

2

3. Xac dinh thu nhap binh quan cho °1 ha:Thu nhap binh quan nam cho °1 ha nmg 1(\: ,

44.166.667 d -16.166.667 d = 767 .123 ~36,5ha haThu nhap binh (Juan = ----....:._---------nam

4. Xac dinh ty I~ chiet khau (%) binh quan

Ty I~ chiSt khau Ifty thea Hii suat tiSn giri tiSt kiem trung binh ky han 1nam xac dinh trong 3 ImamliSn kS 1(\10%/nam.

5. Tinh gia quy~n sir dung rung

a) Gia quyen ~ir dung rirng d6i voi khu rung c§.n dinh gia trong 1 namduoc tinh nhu sau:

I Gsd = 767.123 tl = 697 .384 ~1+ 0,10 ha

, I "b) Gia quyen sir dung rung trong 20 nam d6i voi khu rirng can dinh gia:

IGsd = 767 .123 tl + 767 .123 tl + ... + 767.123 tl = 6.667 .404 !_(1 + 0,1(j)), (1+0,10)2 (1+0,10)20 ha

c) Gia quyen sir dung rung trong 10 nam d6i voi khu rirng c§.ndinh gia:I

GTtn = 767.123tl + 767.123tl + ... + 767.123tl =4.860.091~(1+0,110)1 (1+0,10)2 (1+0,10)10 ha

. I

Page 16: HOA xA HOI. NGHiA VIET. NAM vA PHAT TRIEN NONG THON ...€¦ · vAPHAT TRIEN NONG THON S6: 30t /2018/TT-BNNPTNT Ha N(Ji,ngay /16 thang A1 nam 2018 THONGTU Quydjnh phuong phapdjnh

I. Yell C~ll: Xac dinh gia rung trong keo tai nrong 5 nam tu6i tren dientich 30 ha. Rung trong la rung san xuAtvoi chu ky kinh doanh 10 nam.

II. Thuc hi~n: Tren co sa huang dfin, tiSn hanh cac buoc thu thap, xacdinh thong tin co kSt qua sau:

1. Xac dinh t6ng chi phi dAunr dSn nam hien tai (rung 5 nam tuoi).

Xac dinh cac chi phi duoc dua tren thiet kS, du toan trong rirng va cacchirng tir hop l~. KSt qua xac dinh cac chi phi dAu tu trong rirng tir nam 1 dSnthai diem dinh gia duoc t6ng hop nhu sau (bang 1). Ty l~ chiSt khau duoc xacdinh la 12%.

Bang 1. T6ng hop chi phi dAutir

TT Hang mucChi phi dftu ttr thea nam (d6ng/ha)

Nam 1 Nam2 Nam J Nam4 Nam5 T6ng

1 Chi phi tnrc 12.500.000 3.500.000 2.500.000 1.000.000 3.000.000 22.500.000tiep

2 Chi phi chung 1.875.000 525.000 375.000 150.000 450.000 3.375.000

3 Chi phi khac 500.000 300.000 0 0 0 800.000

4 T6ng chi phi 14.875.000 4.325.000 2.875.000 1.150.000 3.450.000 26.675.000

5 Ty l~ chi8t 12 12 12 12 12kh~u (%)

6 Chi phi dftu tuguy v~ tho·j 26.214.833 6.805.471 4.039.168 1.442.560 3.864.000 42.366.032

di~m dinh gia

2. Xac dinh thu nh?P dV kiSn

KSt qua diSu tra thu dUQ'cnhu sau:_ Trfr IUQ'ngcay dung hi~n t~i la 75 m3/ha; uac tinh trfr IUQ'ngg6 t~i nam

khai thac (nam thu 10) la 150 m3/ha; IUQ1lgg6 su d\mg cho g6 xe la 60% va40% la cho g6 dam;

_ Gia ban g6 xe t~i bfti giao la 1.800.000 d6ng/m3 va g6 dam la 600.000d6ng/m3;

_ Thu nh?P dv kiSn chi tu ngu6n khai thac g6; khong co cac ngu6n thunh~p khac;

_ Chi phi tu nam thu 6 dSn nam thu 10 g6m chi phi bao v~ rung (300.000d6ng/ha/nam);

_ Chi phi khai thac, v~n xuAt, v~n chuySn dSn bfti giao uac tinh la;;;;_:m3g6;

Page 17: HOA xA HOI. NGHiA VIET. NAM vA PHAT TRIEN NONG THON ...€¦ · vAPHAT TRIEN NONG THON S6: 30t /2018/TT-BNNPTNT Ha N(Ji,ngay /16 thang A1 nam 2018 THONGTU Quydjnh phuong phapdjnh

2

- Chi phi khac [dung Cl,1, v~t nr) phuc Vl,1 khai thac la 10.000.000 d6ng;

- Ty 1~chiSt kfufiuxac dinh la 12%.

Tren co sa cac sib lieu diSu tra, tinh toan doanh thu du kien, cac chi phi vathu nhap, KSt qua tai bang 2.

Bang 2. Thu nhap du kiSn tir nam thir 6 dSn nam thir 10

TT H~ng mucII\! kien theo narn (trieu d6ng/ha)

Nam o Nam7 Nam S Nam S Nam 10 TongA Doanh thu du kien (B) ° ° ° ° 198,0 198,01 G6 xe (60%) ° ° ° ° 162,0 162,02 G6 dam (40%) ° ° ° ° 36,0 36,03 Lam san ngoai g6 ° ° ° ° ° °4 Dich vu moi tnrong

° ° ° ° ° °rimg5 Khac

,

° ° ° ° ° °B Chi phi nam thir 6 den 0,3 0,3 0,3 0,3 70,3 71,5nam thir 10 (C)

1 Bao v~ rung 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,52 Chi phi khai thac, van

xugt van chuyen d~n hili ° ° ° ° 60,0 60,0gIaO

1

3 Cac chi phi khac ° ° ° ° 10,0 10,0C Thu nhap thuan (B-CC~ -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 127,7 126,5

Voi ty 1~chiet khau 12% thi thu nhap du kiSn quy vS thai di@mdjnh gia(nam thir 5) diroc xac dinh nhu sau:

TN B-C -0,3 -0,3 126,5 71 5 'rt = = + + ... += = (trieu dong/ha)(l+r)t (1+0,12)1 (1+0,12)2 (1,12)5 I •

3. Tinh gia rirng tr6ng

Gia rung trong cua khu rung dinh gia se la:

Grt = CPrt + TN'rt= 42,4 + 71,5 = 113,9 tri~u d6ng/ha