of 125 /125
OZNAČAVANJE HRANE I DODATAKA PREHRANI U EU Bezbednost hrane, Commercium d.o.o., 18.11. 2016. Jasna Mikulid, MSc Food Regulatory Affairs

OZNAČAVANJE HRANE I DODATAKA PREHRANI U EUcommercium.rs/upload/documents/Označavanje hrane.pdf · OZNAČAVANJE HRANE I DODATAKA PREHRANI U EU Bezbednost hrane, Commercium d.o.o.,

Embed Size (px)

Text of OZNAČAVANJE HRANE I DODATAKA PREHRANI U EUcommercium.rs/upload/documents/Označavanje hrane.pdf ·...

 • OZNAAVANJE HRANE I DODATAKA PREHRANI U

  EU

  Bezbednost hrane, Commercium d.o.o., 18.11. 2016. Jasna Mikulid, MSc Food Regulatory Affairs

 • ZAKONODAVNI OKVIR

  Uredba (EU) br. 1169/2011 o informiranju potroaa o hrani; Ispravak Uredbe (EU) br. 1169/2011

  Zakon o informiranju potroaa o hrani (NN br. 56/13, 14/14 i 56/16)

  Pravilnik o oznakama ili znakovima koji odreuju seriju ili lot kojem hrana pripada (NN br. 26/13)

  Zakon o poljoprivredi (NN br. 30/15)

  Zakon o zajednikoj organizaciji trita poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za trite poljoprivrednih proizvoda (NN 82/13, 14/14, 30/15)

  Uredba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajednike organizacije trita poljoprivrednih proizvoda

 • ZAKONODAVNI OKVIR

  Uredba (EU) br. 1169/2011 o informiranju potroaa o hrani:

  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1155/2013 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 u pogledu

  informacija o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani

  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1337/2013 o utvrivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br.

  1169/2011 u pogledu navoenja zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla za svjee, rashlaeno i

  smrznuto svinjsko, ovje i kozje meso te meso peradi

  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 78/2014 o izmjeni priloga II. III. Uredbi (EU) br. u pogledu

  odreenih itarica koje uzrokuju alergije ili intolerancije i hrane s dodatkom fitosterola, estera

  fitosterola, fitostanola i/ili estera fitostanola

  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 828/2014 o zahtjevima za informiranje potroaa o

  odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani

  Uredba (EU) 2015/2283 o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog

  parlamenta i Vijeda i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i

  Vijeda i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 (definicija nanomaterijala) izmjena

 • Pravilnik o informiranju potroaa o nepretpakiranoj hrani (NN br. 144/14)

  lanak 44. Uredbe (EU) br. 1169/2011 o informiranju potroaa o hrani (alergeni)

  ZAKONODAVNI OKVIR

 • UREDBA 1169/2011

  osigurava zatitu sigurnosti potroaa u vezi informacija o hrani

  osigurava neometano djelovanje na tritu.

  odnosi se na sve subjekte u svim fazama prehrambenog lanca ako njihove djelatnosti ukljuuju pruanje informacija o hrani krajnjem potroau

  odnosi se na svu hranu namijenjenu krajnjem potroau (putem objekata javne prehrane, restorana, kantina, opskrba objekata javne prehrane, prijevoznika poduzeda u sluaju polaska s dravnih podruja drava lanica na koje se primjenjuju Ugovori

 • CILJEVI UREDBE 1169/2011

  visoka razina zatite zdravlja i interesa potroaa

  osigurati pravo potroaa na informacije dati ispravne i jasne (neobmanjujude) informacije o hrani koja se konzumira

  pojednostaviti postojede propise o oznaavanju hrane radi jedinstvene primjene

  jasno i itljivo oznaavanje

  dostupnost podataka koji povezuju prehranu i zdravlje te omoguduju izbor hrane koji odgovara prehrambenim potrebama pojedinca

 • ODGOVORNOSTI

  PRETPAKIRANA HRANA

  SPH pod ijim se imenom ili nazivom tvrtke hrana stavlja na trite ili, ako taj subjekt nema sjedite u Uniji, uvoznik za trite Unije

  NEPRETPAKIRANA HRANA

  SPH koji hranu nudi ili prodaje krajnjem potroau

  SPH je odgovoran za informacije o hrani, mora osigurati tonost i prisutnosti informacija o hrani u skladu s primjenjivim propisima o informacijama o hrani i zahtjevima odgovarajudih nacionalnih propisa.

  SPH ne smiju mijenjati informacije o hrani ako bi te informacije mogle dovesti potroaa u zabludu ili na bilo koji nain smanjiti razinu zatite potroaa da bude informiran pri odabiru (odgovorni su za promijene informacija koje prate hranu)

  moraju osigurati sukladnosti sa zahtjevima propisa o informacijama o hrani i odgovarajudi nacionalnih propisa koji se odnose na njihove djelatnosti te su duni provjeriti jesu li ti zahtjevi ispunjeni

  moraju osigurati da se informacije o nepretpakiranoj hrani namijenjenoj krajnjem potroau ili objektima javne prehrane i trgovine na malo, prenesu subjektu u poslovanju hranom koji zaprima hranu, kako bi se prema potrebni, obvezne informacije mogle pruiti krajnjem potroau.

 • PRAKSA POTENOG INFORMIRANJA

  informacije o hrani ne smiju biti obmanjujude, a posebno:

  to se tie karakteristika hrane (prirode, svojstava, sastava, roka trajanja, zemlje i/ili mjesta porijekla, naina proizvodnje

  pripisivanjem uinaka koji nisu istiniti

  informacije moraju biti tone, istinite , jasne i lako razumljive

  ne smiju pripisivati svojstva lijeenja (ili spreavanja) bolesti niti se smije upudivati na takva svojstva

  ova pravila vrijede na prezentaciju hrane (oblik, ambalau, okruenje u kojem je stavljena na trite)

 • PRODAJA NA DALJINU

  prije same prodaje SPH mora pruiti sve obvezne informacije o hrani, osim roka trajanja

  obvezne informacije trebaju biti navedene u popratnom dokumentu prilikom prodaje na daljinu ili u nekom drugom primjerenom obliku bez dodatnih trokova potroau

  obvezne informacije se ne ograniavaju samo na Uredbu 1169/2011 ved i na ostale EU propise

  u trenutku isporuke odgovorni SPH mora pruiti sve obvezne podatke (ukljuujudi i rok trajanja)

  odgovornost za pruanje obveznih informacija o hrani potroaima, prije same kupnje odgovoran je vlasnik web stranice

 • OBVEZNI PODACI

  naziv hrane

  popis sastojaka

  svi sastojci ili pomodne tvari navedene u Prilogu II, u procesu proizvodnje ili pripreme hrane prisutni u gotovom proizvodu ak i u izmijenjenom obliku

  koliina odreenih sastojaka ili kategorije sastojaka

  neto koliina hrane

  datum minimalne trajnosti ili upotrebljivo do

  posebni uvjeti uvanja i/ili upotrebe

  ime ili naziv i adresa SPH sa sjeditem u EU, ili uvoznika

  zemlja podrijetla ili mjesto podrijetla

  upute za pripremu ili upotrebu ako bi bez nje priprema hrane bila nemoguda

  za pida koja sadre vie od 1,2% vol. alkohola, stvarnu alkoholnu jakost

  nutritivna deklaracija

  LOT (prema Pravilniku o oznakama ili znakovima koji odreuju seriju ili LOT kojem hrana pripada NN br. 26/13)

 • VELIINA SLOVA

  obvezni podaci otisnuti na ambalai ili privrdeni za pakovinu moraju biti itljivi, jasni; gdje je primjenjivo i neizbrisivi, ne prekriveni drugim pisanim ili slikovnim prikazom ili materijalom

  VELIINA NAJVEDE

  POVRINE

  VELIINA SLOVA IZNIMKE

  > 80 cm2 1,2 mm

  < 80 cm2 0,9 mm

  25 cm2 0,9 mm ne navodi se

  nutritivna

  deklaracija

  10 cm2 0,9 mm navodi se: naziv

  hrane, alergeni,

  rok trajanja, neto

  koliina

 • NAJVEA POVRINA

  pravokutna ambalaa ili ambalaa u obliku kutije

  jedna cijela stranica predmetne ambalae visina x irina

  ta u sluaju nepravilnih oblika ambalae?

  cilindrina ambalaa (limenka) ili ambalae u obliku boce

  povrina iskljuujudi vrhove, dna, obode na vrhu i dnu limenki, ramena i vratove boca i staklenki

 • VIDNO POLJE

  sve povrine ambalae na kojima je mogude proitati podatke s jedne toke gledanja

  GLAVNO VIDNO POLJE

  ono koje de potroa najvjerojatnije vidjeti prvo i koje mu omoguava da prepozna svojstva i prirodu proizvoda

  ukoliko je vie takvih polja, glavno vidno polje odreuje SPH

 • NAZIV HRANE

  mora biti propisani naziv, ako takav naziv ne postoji , naziv hrane mora odgovarati uobiajenom nazivu ili opisnom nazivu hrane

  odnosi se na prodajno ime, ne na izmiljeno ime tj naziv robne marke

  naziv se ne smije zamijeniti nazivom zatidenim pravima intelektualnog vlasnitva, nazivom robne marke ili izmiljenim nazivom.

 • PRIMJER

  Naziv hrane: DEM OD CRNOG RIBIZA

  definiran -Pravilnik o vodnim demovima, eleima, marmeladama, pekmezu te zaslaenom kesten pireu (NN br. 94/2011)

  Definicija:

  pod nazivom dem od crnog ribiza moe se oznaiti proizvod odgovarajude elirane konzistencije koji sadri vodnu pulpu i/ili vodnu kau, eder i vodu. Koliina pulpe od crnog ribiza i/ili vodne kae od crnog ribiza upotrijebljene za proizvodnju 1000 g konanog proizvoda ne smije biti manja od 250 g.

  Napomena:

  Ako je vodni sadraj manji od propisanog ili su u proizvodnji koriteni postupci i/ili sastojci koji nisu dozvoljeni za dem proizvod se mora oznaiti pod drugim nazivom.

  Primjer: NAMAZ OD CRNOG RIBIZA

 • HRANA SA SLADILIMA Hrana koja sadri sladilo ili sladila

  odobrena u skladu s Uredbom (EZ) br.

  1333/2008.

  sa sladilom/sladilima, ovaj navod

  mora biti uz naziv hrane.

  Hrana koja sadri dodani eder ili

  edere i sladilo ili sladila odobrena u

  skladu s Uredbom (EZ) br. 1333/2008.

  sa ederom/ederima i

  sladilom/sladilima, ova se napomena

  dodaje nazivu hrane.

  Hrana koja sadri aspartam/sol

  aspartam-acesulfama koji su odobreni

  u skladu s Uredbom (EZ) br.

  1333/2008.

  sadri aspartam (izvor fenilalanina)

  mora biti navedeno na etiketi ako su

  aspartam/sol aspartam-acesulfama

  navedeni na popisu sastojaka samo E

  brojem.

  sadri izvor fenilalanina mora biti

  navedeno na etiketi ako je

  aspartam/sol aspartam-acesulfama

  naveden u popisu sastojaka samo sa

  svojim specifinim nazivom.

  Hrana koja sadri vie od 10% dodanih

  poliola odobrenih u skladu s Uredbom

  (EZ) br. 1333/2008.

  "prekomjerna konzumacija moe

  imati laksativni uinak

  PRUANJE INFORMACIJA O OSTALIM OBVEZNIM PODACIMA -DODATNI NAVODI PRILOG III I VI UREDBE (EU) BR.1169/2011

 • PRIMJER

  Osvjeavajude bezalkoholno pide s ekstraktom crnog aja i limunom sa ederom i sladilima

  Sastojci: voda, eder, limunom sok iz koncentrata (2,9%, sok kruke iz koncentrata, regulator kiselosti: limunska kiselina, antioksidans: askorbinska kiselina, ekstrakt crnog aja (0,1%), prirodne arome, sladila: sukraloza, acesulfam K, aspartam, stabilizator: gumi arabika.

  sadri izvor fenilalanina.

 • OZNAAVANJE KOFEINA Pida, osim pida na bazi kave, aja

  ili ekstrakta kave ili aja iji naziv sadri izraz kava ili aj, koja su:

  -namijenjena za konzumaciju bez promjene i sadre kofein iz bilo kojeg izvora u koliini vedoj od 150 mg/l, ili

  -u koncentriranom ili dehidriranom obliku i koja nakon rekonstitucije sadre kofein iz bilo kojeg izvora u koliini vedoj od 150 mg/l.

  Hrana, osim pida, kojoj je kofein dodan u fizioloke svrhe.

  U sluaju dodataka prehrani sadraj kofeina iskazuje se po obroku koji je na etiketi preporuen za dnevnu konzumaciju

  Sadri kofein. Ne preporuuje se djeci ili trudnicama ili dojiljama treba se nalaziti u istom vidnom polju kao naziv hrane, nakon ega se, u skladu s lankom 13. stavkom 1. ove Uredbe, u zagradi navodi sadraj kofeina izraen u mg na 100 g/ml.

  Sadri kofein. Ne preporuuje se djeci ili trudnicama treba se nalaziti u istom vidnom polju kao naziv hrane, nakon ega se, u skladu s lankom 13. stavkom 1. ove Uredbe, u zagradi navodi sadraj kofeina izraen u mg na 100 g/ml.

  PRUANJE INFORMACIJA O OSTALIM OBVEZNIM PODACIMA -DODATNI NAVODI PRILOG III I VI UREDBE (EU) BR.1169/2011

 • PRUANJE INFORMACIJA O OSTALIM OBVEZNIM PODACIMA -DODATNI NAVODI PRILOG III I VI UREDBE (EU) BR.1169/2011

  (1) Napomena s dodanim biljnim sterolima ili s dodanim biljnim

  stanolima u istome vidnom polju kao naziv hrane;

  (2) koliina dodanih fitosterola, estera fitosterola, fitostanola ili estera

  fitostanola (izraena u postocima ili u gramima slobodnih biljnih

  sterola/biljnih stanola na 100 g ili 100 ml hrane) navodi su u sklopu

  popisa sastojaka;

  (3) navodi se napomena da je hrana namijenjena iskljuivo osobama koje

  ele smanjiti razinu kolesterola u krvi;

  (4) navodi se napomena da osobe koje koriste lijekove za smanjenje

  razine kolesterola u krvi mogu konzumirati proizvod samo pod

  nadzorom lijenika;

  (5) navodi se lako uoljiva napomena da hrana, s prehrambenog

  stajalita, nije nuno primjerena za trudnice ili dojilje te djecu mlau od

  5 godina;

  (6) navodi se preporuka da hranu treba konzumirati u sklopu

  uravnoteene i raznovrsne prehrane koja ukljuuje redovito

  konzumiranje voa i povra radi odravanja razina karotenoida;

  (7) u istome vidnom polju u kojemu se nalazi napomena iz toke (3)

  navodi se napomena da treba izbjegavati konzumaciju od vie od 3

  g/dnevno dodanih biljnih sterola/biljnih stanola;

  (8) navodi se definicija porcije hrane ili sastojka hrane (po mogunosti u g

  ili ml) s koliinom biljnih sterola/ biljnih stanola koju sadri svaka porcija.

  Hrana ili sastojci hrane s dodanim

  fitosterolima, esterima fitosterola,

  fitostanolima i esterima

  fitostanola.

 • PRUANJE INFORMACIJA O OSTALIM OBVEZNIM PODACIMA -DODATNI NAVODI PRILOG III I VI UREDBE (EU) BR.1169/2011

  hrana obraena ionirajudim zraenjem mora biti oznaena ZRAENO ili OBRAENO IONIZIRAJUDIM

  ZRAENJEM

  Hrana ija je trajnost produena upotrebom plinova za pakiranje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1333/2008. PAKIRANO U ZATITNOJ ATMOSFERI

 • PRUANJE INFORMACIJA O OSTALIM OBVEZNIM PODACIMA -DODATNI NAVODI PRILOG III I VI UREDBE (EU) BR.1169/2011

  Slastice ili pida koja sadre glicirizinsku kiselinu ili njezinu amonijevu sol radi dodavanja tih tvari kao takvih ili slatkoga korijena (Glycyrrhiza glabra) u koncentraciji od 100 mg/kg ili 10 mg/l ili vie. Slastice koje sadre glicirizinsku kiselinu ili njezinu amonijevu sol zbog dodavanja tih tvari kao takvih ili slatkoga korijena (Glycyrrhiza glabra) u koncentraciji od 4 g/kg ili vie. Pida koja sadre glicirizinsku kiselinu ili njezinu amonijevu sol radi dodavanja tih tvari kao takvih ili slatkoga korijena (Glycyrrhiza glabra) u koncentraciji od 50 mg/l ili vie ili 300 mg/l ili vie u sluaj

  sadri slatki korijen mora se dodati neposredno nakon popisa sastojaka, osim ako je izraz slatki korijen ved ukljuen u popis sastojaka ili u naziv hrane. Ako popis sastojaka ne postoji, taj navod mora biti uz naziv hrane. sadri slatki korijen - osobe s povienim krvnim tlakom trebale bi izbjegavati prekomjernu konzumaciju mora se dodati neposredno nakon popisa sastojaka. Ako popis sastojaka ne postoji, taj navod mora biti uz naziv hrane.

 • Naziv hrane mora sadravati ili biti popraden podacima o fizikalnom stanju hrane

  ili njezinoj posebnoj obradi u svim sluajevima u kojima bi izostavljanje tih

  informacija potroaa moglo dovesti u zabludu.

  u prahu ponovno smrznuta liofilizirana brzo smrznuta koncentrirana dimljena

  Primjeri:

  Dimljeni polutvrdi sir

  Proizvod od tijesta s nadjevom od sira, brzo smrznuto

  Jednom odmrznuti proizvod ne smije se vie zamrzavati

  OBVEZNI PODACI KOJI MORAJU PRATITI NAZIV HRANE - Prilog VI. Uredbe (EU) br.1169/2011

 • OBVEZNI PODACI KOJI MORAJU PRATITI NAZIV HRANE - Prilog VI. Uredbe (EU) br.1169/2011

  hrana u kojoj je sastavni sastojak za kojeg je uobiajeno da se koriste ili su

  prirodno prisutni, zamijenjen drugim sastojkom potrebno navesti SASTAVNI DIO

  ILI SASTOJAK KOJI JE UPOTRIJEBLJEN ZA DJELOMINU ILI POTPUNU ZAMIJENU

  Sastavni dio ili sastojak koji je upotrijebljen za djelominu ili potpunu zamjenu potrebno je, pored popisa sastojaka ,navesti:

  (a) u neposrednoj blizini naziva proizvoda;

  (b) uporabom slova ija visina x iznosi barem 75% visine x naziva proizvoda i koja nije manja od najmanje veliine slova propisane lankom 13. stavkom 2. Uredbe 1169/2011.

 • U sluaju hrane koja je smrznuta prije prodaje, a koja se prodaje u odmrznutom stanju, uz naziv hrane treba navesti:

  ODMRZNUTO

  Ovaj se zahtjev ne odnosi na: (a) sastojke prisutne u gotovom proizvodu; (b) hranu za koju je zamrzavanje tehnoloki potreban korak u postupku proizvodnje; (c) hranu kod koje odmrzavanje nema negativan uinak na njezinu sigurnost ili kakvodu.

  OBVEZNI PODACI KOJI MORAJU PRATITI NAZIV HRANE - Prilog VI. Uredbe (EU) br.1169/2011

 • SMRZNUTO MESO, SMRZNUTI MESNI PRIPRAVCI I SMRZNUTI NEPRERAENI PROIZVODI RIBARSTVA

  Smrznuto meso, smrznuti mesni pripravci i smrznuti nepreraeni proizvodi ribarstva.

  datum zamrzavanja ili datum prvoga zamrzavanja ako je proizvod smrznut vie puta u skladu s tokom 3. Priloga X.

 • DATUM ZAMRZAVANJA Datum zamrzavanja ili datum prvog zamrzavanja

  ispred datuma navodi se tekst: "Zamrznuto dana ..."

  iza ega slijedi datum ili podatak gdje se na ambalai nalazi datum

  oznaka datuma sastavljena je od dana, mjeseca i godine, tim redoslijedom i u

  nekodiranom obliku.

  nakon to se jednom odmrzne mljeveno meso, mesni pripravci i SOM ne smiju se

  ponovno zamrzavati*

  *(Uredba(EZ)br.853/2004 o utvrivanju odreenih higijenskih pravila za hranu

  ivotinjskog podrijetla)

 • mesni proizvodi, mesni pripravci i proizvodi ribarstva koji sadre dodane

  bjelanevine, ukljuujudi hidrolizirane bjelanevine, podrijetlom od druge ivotinje,

  uz naziv hrane treba navesti PRISUTNE BJELANEVINE I NJIHOVO PODRIJETLO

  OBVEZNI PODACI KOJI MORAJU PRATITI NAZIV HRANE

 • DODANA VODA

  mesni proizvodi i mesni pripravci u obliku komada, odreska, dijela, obroka ili trupa mesa i proizvoda ribarstva i pripremljene proizvode ribarstva u obliku komada, odreska, dijela, obroka, fileta ili itavoga proizvoda ribarstva, ako je dodana voda u koliini vedoj od 5% mase gotovoga proizvoda -naziv hrane sadri NAVOD O DODANOJ VODI

  navod o dodanoj vodi uz naziv hrane nije potreban za hranu poput kobasica (npr. mortadela, hot-dog), krvavica, mesne truce, mesne/riblje patete, mesnih/ribljih okruglica nisu potrebni takvi navodi

 • mesni proizvodi, mesni pripravci i proizvodi ribarstva koji izgledaju kao

  da su dobiveni od cijeloga komada mesa ili ribe, ali se zapravo sastoje

  od razliitih komada spojenih drugim sastojcima, ukljuujudi

  prehrambene aditive i prehrambene enzime ili druge tvari, moraju

  biti oznaeni sljededim navodom:

  "sastavljeno i oblikovano meso od komada mesa ili

  "sastavljena i oblikovana riba od komada ribe"

  OBVEZNI PODACI KOJI MORAJU PRATITI NAZIV HRANE

 • MLJEVENO MESO

  Posebni zahtjevi oznaavanja "mljevenog mesa od 1.sijenja 2014.

  *"Mljeveno meso znai odkoteno meso samljeveno na komadide koje sadri manje od 1% soli.

  Obvezni navodi:

  "postotak masti manji od"

  "omjer kolagena/mesnih bjelanevina manji od..."

  sadraj kolagena = sadraj hidroksi prolina x 8

  *Uredba(EZ)br.853/2004

 • SASTOJCI

  navode se pod naslovom: Sastojci po opadajudem nizu obzirom na masu u trenutku proizvodnje

  Prilog VII posebne odredbe:

  Rafinirana ulja i masti biljnog porijekla:

  navode se kao biljna ulja ili biljne masti i specifini naziv ulja/masti

  moe slijediti navod u promjenjivim udjelima

  Izrazi "potpuno hidrogenirano ili "djelomino hidrogenirano moraju se navesti uz navod hidrogeniranog ulja/masti.

 • ALERGENI Prilog II

  Pruanje informacija o tvarima ili proizvodima koji uzrokuju alergije ili intolerancije

 • ALERGENI

  Hrana bez popisa sastojaka

  navod mora ukljuivati rije sadri iza koje se navodi naziv tvari ili proizvoda iz Priloga II. Uredbe(EU) br.1169/2011

  Hrana sa popisom sastojaka

  moraju biti navedeni u popisu sastojaka s jasnom uputom na naziv tvari ili proizvoda kako su navedeni u Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1169/2011

  Oznaavanje alergena u popisu sastojaka uporabom vrsta pisma koje se jasno razlikuje od vrste pisma ostalih sastojaka - l. 21.

 • ALERGENI

  1.itarice koje sadre gluten, tj. penica

  (poput pira i penice khorasan), ra, jeam,

  zob ili njihovi sojevi dobiveni hibridizacijom

  te proizvodi od tih itarica, osim:

  (a) glukoznih sirupa na bazi penice,

  ukljuujudi dekstrozu (1);

  (b) maltodekstrina na bazi penice(1);

  (c) glukoznih sirupa na bazi jema;

  (d) itarica koje se upotrebljavaju za

  proizvodnju alkoholnih destilata, ukljuujudi

  etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla;

  2. Rakovi i proizvodi od rakova;

  3. Jaja i proizvodi od jaja;

  4. Riba i riblji proizvodi, osim:

  (a) riblje elatine koja se koristi kao nosa za vitamine i

  karotenoide;

  (b) riblje elatine ili ribljeg mjehura koji se upotrebljavaju

  kao sredstvo za bistrenje piva i vina;

  5. Kikiriki i proizvodi od kikirikija;

 • 6. Zrna soje i proizvodi od soje, osim: (a) potpuno

  rafiniranog sojinog ulja i masti (1); (b) prirodnih

  mijeanih tokoferola (E306), prirodnog D-alfa

  tokoferola, prirodnog D-alfa tokoferol acetata i

  prirodnog D-alfa tokoferol sukcinata od soje;

  (c) biljnih fitosterola i fitosterol estera od sojinog ulja;

  (d) biljnog stanol estera proizvedenog od biljnih

  sterola dobivenih od sojinog ulja

  7. Mlijeko i mlijeni proizvodi (ukljuujudi laktozu),

  osim: (a) sirutke koja se upotrebljava za proizvodnju

  alkoholnih destilata, ukljuujudi etilni alkohol

  poljoprivrednog podrijetla; (b) laktitola;

  8. Lupina i proizvodi od lupine;

  9. Mekuci i proizvodi od mekuaca.

  ( 1 ) I njihovih proizvoda ako se postupkom kojemu su

  podvrgnuti vjerojatno nede povedati razina koja

  uzrokuje alergiju za proizvod od kojega su dobiveni, a

  koju je procijenila Agencija

  10. Oraasto vode, tj. bademi (Amygdalus

  communisL.), ljenjaci (Corylus avellana), orasi

  (Juglans regia), indijski oraidi (Anacardium

  occidentale), pekan orasi (Carya

  illinoinensis(Wangenh.) K. Koch), brazilski orasi

  (Bertholletia excelsa), pistacije (Pistacia vera),

  makadamije ili kvinslandski orasi (Macadamia

  ternifolia) te njihovi proizvodi, osim oraastog

  voda koje se upotrebljava za proizvodnju

  alkoholnih destilata, ukljuujudi etilni alkohol

  poljoprivrednog podrijetla;

  11. Celer i njegovi proizvodi;

  12. Goruica i proizvodi od goruice;

  13. Sjeme sezama i proizvodi od sjemena sezama;

  14. Sumporni dioksid i sulfiti pri koncentracijama

  vedim od 10 mg/kg ili 10 mg/L raunati kao

  ukupni SO2, koji su u proizvodima pripremljenim

  za konzumaciju ili rekonstituiranim u skladu s

  uputama proizvoaa;

 • NAVOENJE ALERGENA

  u popisu sastojaka na odgovarajudem mjestu, uzimajudi u obzir padajudi redoslijed navoenja sastojaka s obzirom na masu koja je utvrena u vrijeme njihove upotrebe u proizvodnji hrane

  Primjer 1: penino brano, suncokretovo ulje, eder, sirutka (mlijeko)

  Primjer 2: eder, kakaova masa, ljenjaci (15%), palmina mast , kakaov maslac (18%), emulgator: sojin lecitin, aroma (ljenjaci)

  Primjer 3: govee meso, voda, svinjsko masno tkivo, gluten (penica),

  sol, zaini (celer) i ekstrakti zaina, .

 • PRIMJERI Oraasti plodovi (sastojak ili pomodne tvari u procesu proizvodnje dobivene iz oraastih plodova)

  Primjer: preni ljenjaci, aroma (bademi)

  itarice koje sadre gluten navode se svojim specifinim imenom

  Primjer: penino brano, zobene pahuljice

  Gluten dodan kao sastojak u proizvod

  Primjer: gluten ili gluten (penica), penini gluten ili gluten (iz penice)

  pir (penica)

  Laktoza dodana kao sastojak u proizvod

  Primjer: laktoza ili laktoza (mlijeko)

  Sirutka u prahu kao sastojak u proizvodu

  Primjer: sirutka u prahu ili sirutka u prahu (mlijeko)

 • ALERGENI

  ako nema popisa sastojaka navode se iza rijei "sadri

  Za pida koja sadre vie od 1, 2 % vol alkohola nije propisana obveza navoenja popisa sastojaka

  Krem liker

  sadri jaja

  Za hranu koja je pakirana u ambalau ija je najveda povrina manja od 10 cm2 nije propisana obveza navoenja popisa sastojaka

  Mlijena okolada

  sadri mlijeko

  krem liker

 • ALERGENI

  nije potrebno navoditi ako naziv hrane jasno upuduje na tu tvar ili proizvod

  Primjer: jogurt, maslac

  za sir, maslac, fermentirano mlijeko i vrhnje kojima nisu dodani drugi sastojci osim mlijenih sastojaka, prehrambenih enzima i mikrobnih kultura neophodnih za njihovu proizvodnju ili, u sluaju sira, izuzev svjeeg sira i preraenog sira, sol potrebna za njegovu proizvodnju nije propisana obveza navoenja popisa sastojaka. Bududi da naziv hrane jasno upuduje na tu tvar ili proizvod koja uzrokuju alergije ili netolerancije, nije potrebno navoditi rije Sadri:....

  Napomena: ako su npr. maslac ili penino brano jedan od sastojaka u proizvodu onda ih treba istaknuti u popisu sastojaka

 • ALERGENI

  Nije potrebno navoditi ako naziv hrane jasno upuduje na tu tvar ili proizvod

  U sluaju dobrovoljnog navoenja popisa sastojka (jogurt i penino pivo) alergeni moraju naglasiti u popisu sastojaka uporabom vrste pisma koja se jasno razlikuje od vrste pisma kojim je pisan ostatak popisa sastojaka.

 • ALERGENI

  ako nekoliko sastojaka ili pomodnih tvari u procesu proizvodnje hrane potjeu od jedne tvari ili proizvoda iz Priloga II., to je potrebno jasno navesti za svaki sastojak ili pomodnu tvar u postupku proizvodnje

  Primjer 1: obrano mlijeko, sirutka u prahu (mlijeko), bezvodna mlijena mast

  Primjer 2: ako hrana sadri prehrambene aditive, nosae i pomodne tvari koji su dobiveni iz penice

  "... aditiv (1), aditiv (1), nosa (1), pomodna tvar (1) ...

  (1) iz penice

 • OZNAAVANJE ALERGENA NA NEPRETPAKIRANOJ HRANI

  lanak 44.-Nacionalne mjere za nepretpakiranu hranu

  Za hranu ponuenu na prodaju krajnjem potroau ili objektima javne prehrane u

  nepretpakiranom obliku, ili hranu koja se pakira na prodajnom mjestu na zahtjev

  potroaa, ili je pretpakirana za izravnu prodaju:

  (b) navoenje drugih podataka iz lanaka 9. i 10. nije obvezno, osim ako drave lanice

  donesu nacionalne mjere kojima se propisuje navoenje nekih ili svih tih podataka, ili

  elemenata tih podataka.

  (a) obvezno je navoenje podataka iz toke (c) stavka 1. lanka 9. (ALERGENI)

  Vodi O NEPREPAKIRANOJ HRANI

 • PRIMJER

  MENU

  SENDVI S JAJIMA

  Sadri: jaja, soju, mlijeko

  Sendvi s piletinom

  Sadri celer, penicu

 • vedina SPH dobrovoljno iz predostronosti navodi/upozorava na nenamjernu

  prisutnost alergena kako bi informirali potroae

  jako puno razliitih navoda na tritu, npr.:

  sadri tragove *alergen+

  moe sadravati *alergen+

  proizvedeno na proizvodnoj liniji gdje i [alergen]

  proizvodi se u tvornici koja takoer koristi *alergen+

  NENAMJERNA PRISUTNOST ALERGENA (NPA)

 • Posljedice:

  izbor za kupca je nepotrebno ogranien

  potroai su izloeni riziku ako odlue zanemariti upozorenja

  potroai ne vjeruju i ignoriraju poruke

  razliiti izrazi mogu se pogreno protumaiti da znae razliite razine rizika

  Zakljuak:

  postojanje zajednikih pravila koja de odreivati kada se primjenjuje navod o nenamjernoj

  prisutnosti alergena u hrani pomoglo bi potroaima u donoenju bolje odluke

  navod koji se koristi kako bi se upozorilo na nenamjernu prisutnost alergena u hrani ne smije biti

  zbunjujudi i ne smije dovoditi potroaa u zabludu glede karakteristike hrane, njene prirode ili

  sastava

  NENAMJERNA PRISUTNOST ALERGENA (NPA)

 • Dobrovoljne informacije o hrani nenamjerna prisutnost alergena

  lanak 36. stavak 3. Uredbe (EU) br. 1169/2011 o informiranju potroaa o hrani

  NENAMJERNA PRISUTNOST ALERGENA (NPA)

  EK treba donijeti provedbene akte kojim de se osigurati da informacije o mogudoj i nenamjernoj prisutnosti alergena (NPA) u hrani ne dovode potroae u zabludu i nisu zbunjujudi ili dvosmisleni.

 • NENAMJERNA PRISUTNOST ALERGENA (NPA)

  trenutni prijedlog odgovarajudeg izraza:

  Moe sadravati *alergen+ (May contain)

  - mogudnost nenamjerne prisutnosti alergena nakon provedbe analize rizika od strane SPH

  Ne moe biti zamjena za dobru higijensku praksu!!!

 • NENAMJERNA PRISUTNOST ALERGENA (NPA)

  Bududi koraci:

  Odrediti razinu alergena u hrani ispod koje hranu nije potrebno oznaiti navodima o nenamjernoj prisutnosti alergena u hrani;

  Zabraniti upotrebu navoda o NPA u hrani bez prethodno provedene procjene rizika i definiranja naina upravljanja tim rizikom, odnosno bez provedbe analize rizika od strane SPH;

  Definirati toan navod o NPA u hrani;

  Odrediti analitike metode detekcije;

  Komunicirati s potroaima i educirati potroae.

 • KOLIINA SASTOJAKA

  Navoenje koliine sastojka ili kategorije sastojaka koji se upotrebljavaju u proizvodnji ili pripremi hrane je

  obvezno ako su sastojak ili kategorija sastojaka:

  (a) navedeni u nazivu hrane ili ih potroa uobiajeno povezuje s tim nazivom;

  (b) istaknuti na etiketi rijeima, slikama ili grafikim prikazima; ili

  (c) osnova za karakterizaciju hrane i njeno razlikovanje od proizvoda s kojima bi se mogla zamijeniti zbog

  naziva ili izgleda.

  Navod koliine sastojka ili kategorije sastojaka mora:

  (a) biti izraen u obliku postotka koji mora odgovarati koliini sastojka ili sastojaka u trenutku uporabe; i

  (b) se nalaziti u nazivu hrane ili neposredno pored naziva hrane, ili na popisu sastojaka uz odgovarajudi naziv

  sastojka ili kategorije sastojaka na koje se odnosi.

 • PRIMJER

  Osvjeavajude bezalkoholno pide s ekstraktom crnog aja i limunom sa ederom i sladilima

  Sastojci: voda, eder, limunom sok iz koncentrata (2,9%), sok kruke iz koncentrata, regulator kiselosti: limunska kiselina, antioksidans: askorbinska kiselina, ekstrakt crnog aja (0,1%), prirodne arome, sladila: sukraloza, acesulfam K, aspartam, stabilizator: gumi arabika.

  sadri izvor fenilalanina.

  Vodni sok s bobiastim vodem (koliko voda???)

  Heljdin kruh s orasima (koliko oraha???)

 • NETO KOLIINA

  Mora biti iskazana u litrama, centilitrima, mililitrima, kilogramima ili gramima, ovisno o sluaju:

  (a) u jedinicama za mjerenje obujma za tekude proizvode;

  (b) u jedinicama za mjerenje mase za druge proizvode.

  Neto koliina: 100 g Neto koliina: 1 kg Neto koliina: 1 L Neto koliina: 1 dcl

  400 gr. Gr.200 2 lit.

  100 g 1 kg 1 L 1 dcl

  ILI

 • NETO KOLIINA

  ako se kruta hrana nalazi u tekudem mediju, navodi se i ocijeena neto masa hrane

  ako je hrana (smrznuta ili brzo smrznuta hrana) glazirana, navedena neto masa hrane ne

  ukljuuje glazuru

  TEKUDI MEDIJ - voda, slana vodena otopina, salamura, vodena otopina prehrambenih

  kiselina, ocat, vodena otopina edera, vodena otopina drugih sladila, vodni sokovi ili

  sokovi od povrda u sluaju voda ili povrda, kao i mjeavine tih proizvoda, ukljuivi i

  smrznute ili brzo smrznute, pod uvjetom da je tekudina samo dodatak osnovnim

  elementima hrane i da stoga nije odluujudi imbenik prilikom kupnje.

 • DATUM MINIMALNE TRAJNOSTI, UPOTRIJEBITI DO DATUM I DATUM ZAMRZAVANJA "Datum kvalitete" vs. "Datum sigurnosti"

  datum minimalne trajnosti upotrijebiti do (datum)

 • "Najbolje upotrijebiti do..." kada datum ukljuuje oznaku dana

  npr.: 15.05.2017.

  "Najbolje upotrijebiti do kraja..." u ostalim sluajevima

  npr.: 05.2017. ili svibnja 2017.

  slijedi datum ili podatak gdje se na ambalai nalazi datum

  Oznaka datuma sastavljena je od dana, mjeseca i, po mogudnosti, godine, tim redoslijedom i u nekodiranom obliku.

  Po potrebi se uz te podatke navodi opis uvjeta uvanja hrane kojih se treba pridravati kako bi hrana zadrala svoja svojstva tijekom odreenog razdoblja.

  DATUM MINIMALNE TRAJNOSTI, UPOTRIJEBITI DO DATUM I DATUM ZAMRZAVANJA

 • ija trajnost nije dulja od 3 mjeseca, dovoljno je navesti dan i mjesec

  ija je trajnost dulja od 3 mjeseca, ali krada od 18 mjeseci, dovoljno je navesti mjesec i godinu

  ija je trajnost dulja od 18 mjeseci, dovoljno je navesti godinu

  DATUM MINIMALNE TRAJNOSTI, UPOTRIJEBITI DO DATUM I DATUM ZAMRZAVANJA

 • "Hrana koja je s mikrobiolokog stajalita brzo kvarljiva i stoga je vjerojatno da de

  nakon kradega razdoblja predstavljati izravnu opasnost za zdravlje ljudi

  Upotrijebiti do ...

  slijedi datum ili podatak gdje se na ambalai nalazi datum

  Oznaka datuma sastavljena je od dana, mjeseca i, po mogudnosti, godine, tim

  redoslijedom i u nekodiranom obliku. Uz te podatke navodi se opis uvjeta uvanja hrane kojih se treba pridravati. navodi se na svakoj pojedinanoj pretpakiranoj porciji

  DATUM MINIMALNE TRAJNOSTI, UPOTRIJEBITI DO DATUM I DATUM ZAMRZAVANJA

 • ZEMLJA PODRIJETLA

  MJESTO PODRIJETLA"

  bilo koje mjesto koje se navodi kao mjesto iz kojeg potjee hrana, a koje nije "zemlja podrijetla", kako je utvreno l. 23. do 26. Uredbe (EEZ) br. 2913/92

  (l.60. Uredbe (EU) Br 952/2013) o Carinskom zakoniku EU

  ZEMLJA PODRIJETLA prema Uredbi (EEZ) br. 952/2013 ako:

  Roba koja je u cijelosti dobivena u jednoj zemlji ili podruju smatra se robom koja ima podrijetlo iz te zemlje ili tog podruja.

  Roba ija proizvodnja ukljuuje vie od jedne zemlje ili podruja smatra se robom koja potjee iz zemlje ili podruja gdje je obavljena posljednja znaajna, gospodarski opravdana obrada ili prerada, u poduzedu opremljenom za taj postupak, to rezultira izradom novog proizvoda ili predstavlja znaajan stupanj izrade.

 • ZEMLJA PODRIJETLA ILI MJESTO PODRIJETLA obvezno se navodi u sluajevima:

  a) ako bi izostavljanje toga podatka moglo dovesti potroaa u zabludu u pogledu stvarne zemlje ili mjesta podrijetla hrane, a posebno ako bi informacije koje prate hranu ili itava etiketa ukazivale na to da hrana potjee iz druge zemlje ili mjesta podrijetla

  b) maslinovo ulje, govee meso, vode i povrde, banane, med, riba, vino, jaja

  c) kod svjeeg, rashlaenog ili smrznutog svinjskog mesa, ovjeg i kozjeg mesa i mesa peradi (Uredba br. 1337/2013 o utvrivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1169/2011 u pogledu navoenja zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla za svjee, rashlaeno i smrznuto svinjsko, ovje i kozje meso te meso peradi)

  d) ako su zemlja ili mjesto podrijetla navedeni, ali ne odgovaraju zemlji ili mjestu podrijetla glavnoga sastojka hrane - treba navesti i zemlju ili mjesto podrijetla glavnog sastojka, ili treba navesti da se zemlja ili mjesto podrijetla glavnoga sastojka razlikuju od zemlje ili mjesta podrijetla hrane (l.26.(3.)) prijedlog Uredbe na raspravi Radne skupine EK!

 • ZEMLJA PODRIJETLA

  PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1337/2013 d 13.

  prosinca2013. o utvrivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br.

  1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeda u pogledu navoenja

  zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla za svjee, rashlaeno i smrznuto

  svinjsko, ovje i kozje meso te meso peradi

  Ne primjenjuje se na meso koje je zakonito stavljeno na trite Unije

  prije 1. travnja 2015. do iscrpljenja zaliha

  PRIMJENA od 01.04.2015.

 • NAVOENJE ZEMLJE PODRIJETLA ILI MJESTA PODRIJETLA ZA SVJEE, RASHLAENO I SMRZNUTO SVINJSKO, OVJE I KOZJE MESO TE MESO PERADI

  a)"Uzgajano u: (naziv drave lanice ili trede zemlje) - Kriteriji

  b)"Zaklano u: (naziv drave lanice ili trede zemlje)"

  ako nije zadovoljen kriterij za razdoblje uzgoja:

  "Uzgajano u: vie drava lanica EU-a" ili

  "Uzgajano u: (popis drava lanica ili tredih zemalja u kojima je ivotinja uzgajana)"

  ako je meso uvezeno ili su ivotinje uvezene u Uniju

  "Uzgajano u: vie drava koje nisu lanice EU-a" ili

  " Uzgajano u: vie drava lanica EU-a i drava izvan EU-a

  meso potjee od ivotinja koje su roene, uzgajane i zaklane u jednoj jedinoj dravi lanici ili tredoj zemlji

  "Podrijetlo: (naziv drave lanice ili trede zemlje)"

 • KRITERIJI Za svinje:

  ako je u trenutku klanja ivotinja bila starija od 6 mjeseci, dravu lanicu ili tredu zemlju u kojoj je ostvareno posljednje razdoblje uzgoja od najmanje etiri mjeseca

  ako je u trenutku klanja ivotinja bila mlaa od 6 mjeseci i s najmanje 80 kilograma ive vage, dravu lanicu ili tredu zemlju u kojoj je ostvareno razdoblje uzgoja nakon to je ivotinja dosegla 30 kilograma

  ako je u trenutku klanja ivotinja bila mlaa od 6 mjeseci i s manje od 80 kilograma ive vage, dravu lanicu ili tredu zemlju u kojoj je ostvareno cijelo razdoblje uzgoja

  Za ovce i koze:

  dravu lanicu ili tredu zemlju u kojoj je ostvareno posljednje razdoblje uzgoja od najmanje est mjeseci ili, ako je u trenutku klanja ivotinja bila mlaa od 6 mjeseci, dravu lanicu ili tredu zemlju u kojoj je ostvareno cijelo razdoblje uzgoja

  Za perad:

  dravu lanicu ili tredu zemlju u kojoj je ostvareno posljednje razdoblje uzgoja od najmanje jednog mjeseca ili, ako je u trenutku klanja ivotinja bila mlaa od jednog mjeseca, dravu lanicu ili tredu zemlju u kojoj je ostvareno cijelo razdoblje uzgoja nakon to je ivotinja stavljena u tov

 • KRITERIJI a)"Uzgajano u: (naziv drave lanice ili trede zemlje)"

  b)"Zaklano u: (naziv drave lanice ili trede zemlje)"

  ako nije zadovoljen kriterij za razdoblje uzgoja:

  "Uzgajano u: vie drava lanica EU-a" ili

  "Uzgajano u: (popis drava lanica ili tredih zemalja u kojima je ivotinja uzgajana)"

  ako je meso uvezeno ili su ivotinje uvezene u Uniju

  "Uzgajano u: vie drava koje nisu lanice EU-a" ili

  " Uzgajano u: vie drava lanica EU-a i drava izvan EU-a

  meso potjee od ivotinja koje su roene, uzgajane i zaklane u jednoj jedinoj dravi lanici ili tredoj zemlji

  "Podrijetlo: (naziv drave lanice ili trede zemlje)"

 • NAVOENJE ZEMLJE PODRIJETLA ILI MJESTA PODRIJETLA ZA SVJEE, RASHLAENO I SMRZNUTO SVINJSKO, OVJE I KOZJE MESO TE MESO PERADI

  Izuzede za meso iz tredih zemalja

  "Uzgajano u: izvan EU-a

  "Zaklano u: (naziv trede zemlje u kojoj je ivotinja zaklana)

  Izuzeda za mljeveno meso i obreske

  propisana lankom 7. Uredbe 1337/2013

 • ZEMLJA PODRIJETLA ILI MJESTO PODRIJETLA

  ako su zemlja podrijetla ili mjesto podrijetla navedeni, ali ne odgovaraju zemlji podrijetla ili mjestu podrijetla glavnoga sastojka hrane:

  treba navesti i zemlju podrijetla ili mjesto podrijetla glavnog sastojka

  ili

  treba navesti da se zemlja podrijetla ili mjesto podrijetla glavnoga sastojka razlikuju od zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla hrane

  - rok donoenja do kraja 2013. pomaknut na kraj 2016. godine

  - odgoda obvezne primjene do 1. travnja 2019. godine i prijelazno razdoblje za zalihe ambalae

  - izrada vodia kako bi se olakala primjena

 • Izvjeda EK o obveznom navoenju zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla:

  za meso koje se koristi kao sastojak ROK: 13. prosinca 2013

  ROK 13. prosinca 2014.

  vrste mesa koje nije govee, svinjsko, ovje i kozje meso te meso peradi

  mlijeko

  mlijeko koje se koristi kao sastojak u mlijenim proizvodima

  nepreraenu hranu

  proizvode s jednim sastojkom

  sastojke koji ine vie od 50 % hrane (svibanj 2015)

  ZEMLJA PODRIJETLA ILI MJESTO PODRIJETLA

 • ZEMLJA PODRIJETLA ILI MJESTO PODRIJETLA - NA RAZMATRANJU ZA MLIJEKO I MLIJEKO KOJE SE KORISTI KAO SASTOJAK

  Scenarij 1. status quo (dobrovoljno oznaivanje podrijetla)

  Scenarij 2. obvezno oznaivanje podrijetla na temelju naela podrijetlom iz EU-a / izvan EU-a (ili podrijetlom iz EU-a / iz trede zemlje)

  Scenarij 3. obvezno oznaivanje podrijetla navoenjem drave lanice ili trede zemlje u kojoj je mlijeko

  (a) pomueno ili (b) preraeno

  ZA VRSTE MESA

  Scenarij 1. status quo (dobrovoljno oznaivanje podrijetla)

  Scenarij 2. obvezno oznaivanje podrijetla navoenjem drave lanice ili trede zemlje u kojoj je ivotinja bila uzgajana due vrijeme prije klanja kao i mjesta klanja

  Scenarij 3. obvezno oznaivanje podrijetla navoenjem drave lanice ili trede zemlje u kojoj je ivotinja roena, uzgojena i zaklana

 • Nepreraenu hranu, proizvode s jednim sastojkom i sastojke koji ine vie od 50 %

  preh. proizvoda

  Scenarij 1.: oznaivanje podrijetla na dobrovoljnoj osnovi (status quo);

  Scenarij 2.: obvezno oznaivanje podrijetla temeljeno na razlikama iz EU-a/izvan EU-

  a ili EU/treda zemlja;

  Scenarij 3.: obvezno oznaivanje podrijetla kojim se navodi drava lanica ili treda

  zemlja;

  Scenarij 4.: obvezno oznaivanje kojim se navode druge zemljopisne cjeline (regija).

  ZEMLJA PODRIJETLA ILI MJESTO PODRIJETLA - NA RAZMATRANJU

 • ZEMLJA PODRIJETLA ILI MJESTO PODRIJETLA

  Za scenarije 2., 3. i 4. istraeni su razliiti naini odreivanja podrijetla za svaku od tri glavne

  kategorije proizvoda:

  Nain a: mjesto proizvodnje: podrijetlo bi se definiralo u Carinskom zakoniku, tj. zemlja u kojoj je

  proizvod u cijelosti dobiven ili u kojoj je proao kroz svoju zadnju znaajnu preobrazbu

  Nain b: mjesto uzgoja glavne sirovine, tj. mjesto berbe voda, povrda i itarica ili mjesto ulova ribe

  za preraene riblje proizvode

  Nain c: oboje navedeno

  Zakljuak:

  U tom kontekstu i s obzirom na politiku Komisije o poboljanju regulative, dobrovoljno oznaivanje podrijetla

  dopunjeno ved postojedim sustavima obveznog oznaivanja hrane za posebne prehrambene proizvode ili

  kategorije hrane ini se prikladnom opcijom. Time se zadravaju trenutane razine prodajnih cijena te takoer

  omoguduje potroaima da odaberu proizvode odreenog podrijetla ako to ele, ali se ne utjee na

  konkurentnost subjekata u poslovanju s hranom ni na unutarnje trite i meunarodnu trgovinu

 • ZEMLJA PODRIJETLA ILI MJESTO PODRIJETLA

  Rezolucija Europskog parlamenta od 12. svibnja 2016. o obveznom navoenju zemlje podrijetla ili mjesta

  podrijetla za odreenu hranu :

  Zakljuci

  poziva Komisiju da pone primjenjivati obvezno navoenje zemlje ili mjesta podrijetla za sve vrste

  konzumnog mlijeka, mlijenih proizvoda i mesnih proizvoda te da razmotri mogudnost da se obvezno

  navoenje zemlje ili mjesta podrijetla proiri i na druge prehrambene proizvode s jednim sastojkom ili sa

  sastojkom koji prevladava, i to izradom zakonodavnih prijedloga u tim sektorima;

 • ZEMLJA PODRIJETLA ILI MJESTO PODRIJETLA

  poziva Komisiju da podnese zakonodavne prijedloge u kojima de navoenje podrijetla mesa

  prisutnog u preraenim prehrambenim proizvodima postati obvezno kako bi se u cijelom

  prehrambenom lancu jamila transparentnost i obnovilo povjerenje potroaa poljuljano

  skandalom s konjskim mesom i drugim prijevarama s hranom; istie, osim toga, da bi se u

  zahtjevima za obvezno oznaavanje trebalo voditi rauna o naelu proporcionalnosti i

  administrativnom opteredenju za subjekte u prehrambenom sektoru i za tijela ija je dunost

  primjenjivati zakon

  Rezolucija je usvojena velikom vedinom glasova eurozastupnika (422 za, 159 protiv, 68

  suzdrani)

 • SERIJA ILI LOT

  podrazumijeva seriju prodajnih jedinica hrane koja je proizvedena, preraena ili pakirana u gotovo jednakim uvjetima

  seriju/lot odreuje proizvoa, preraiva, onaj koji hranu pakira ili onaj koji hranu prvi puta stavlja na trite

  oznaci serije/lota prethodi slovo L, osim u sluajevima gdje se ta oznaka jasno razlikuje od ostalih oznaka na etiketi

  pretpakirana hrana navodi se na pretpakovini ili na etiketi koja ide uz nju

  nepretpakirana hrana na ambalai ili na spremniku ili na pratedem komercijalnom dokumentu

  Ne treba navoditi:

  hranu koja je oznaena datumom minimalne trajnosti ili upotrijebiti do datumom koji sadri najmanje

  oznaku dana i mjeseca u tom redoslijedu;

  hranu u ambalai ili spremniku ija je povrina najvede stranice manja od 10 cm2;

  nepretpakiranu hranu ili pakirana na zahtjev potroaa ili je pretpakirana za neposrednu prodaju krajnjem

  potroau.

 • NUTRITIVNA DEKLARACIJA

  OBVEZNA OD 13.12.2016.

 • NAVOENJE HRANJIVIH VRIJEDNOSTI HRANE

  IZNIMKE OD NAVOENJA:

  dodaci prehrani (Direktiva 2002/46/EZ )

  prirodne mineralne vode (Direktiva 2009/54/EZ)

  Prilog V. popis hrane koja je izuzeta od obveznog navoenja hranjivih vrijednosti

  19. Hrana, ukljuujudi hranu iz domade proizvodnje, koju proizvoa malih koliina izravno isporuuje krajnjem potroau ili lokalnim maloprodajnim trgovinama koje izravno opskrbljuju krajnjeg potroaa. U IZRADI: Naputak o tumaenju Priloga

  V., toke 19. Uredbe (EU) br. 1169/2011 o informiranju potroaa o hrani

 • IZNIMKE OD NAVOENJA NUTRITIVNE DEKLARACIJE

  nepreraeni proizvodi koji sadre jedan sastojak ili jednu kategoriju sastojaka

  preraeni proizvodi koji su podvrgnuti samo jednom postupku prerade, i to zrenju, te koji

  sadre jedan sastojak ili jednu kategoriju sastojaka

  voda namijenjena za konzumaciju, ukljuujudi vodu iji su jedini dodani sastojci ugljini

  dioksid i/ili arome

  hrana za koju informacije o hranjivim vrijednostima nisu presudne za potroaa pri

  donoenju odluke o kupnji (npr. zainsko bilje, zaini ili njihove mjeavine, arome, aditivi,

  vakade gume, sol, stolna sladila)

  Izuzeda se ne primjenjuju kada hrana sadri prehrambenu ili zdravstvenu tvrdnju odnosno na hranu kojoj su dodani vitamini ili minerali

 • hranu u ambalai koja je premala za ispunjavanje zahtjeva o obveznom

  oznaavanju odnosno ija je najveda povrina manja od 25 cm2

  hrana, ukljuujudi hranu iz domade proizvodnje, koju proizvoa malih koliina

  izravno isporuuje krajnjem potroau ili lokalnim maloprodajnim trgovinama

  koje izravno opskrbljuju krajnjeg potroaa

  pida koja sadre vie od 1,2% vol. alkohola

  IZNIMKE OD NAVOENJA NUTRITIVNE DEKLARACIJE

 • NUTRITIVNA DEKLARACIJA

  NUTRITIVNA DEKLARACIJA 100 g(ml)Energija kJ/kcal

  Masti g

  od kojih zasiene masne kiseline g

  jednostruko nesasiene masne kiseline g

  viestruko nesasiene masne kiseline g

  Ugljikohidrati g

  od kojih eeri g

  polioli g

  krob g

  Bjelanevine g

  Sol g

 • NUTRITIVNA DEKLARACIJA

  ako su energetska vrijednost ili koliina hranjivih tvari u proizvodu zanemarivi, informacije o tim elementima mogu se zamijeniti izjavom, kao na primjer:

  "Sadri zanemarive koliine ...

  izjava u kojoj se navodi da je sadraj soli iskljuivo posljedica prirodno prisutnoga natrija - navod u neposrednoj blizini nutritivne deklaracije

 • NAVOENJE VITAMINA I MINERALA

  Energetska vrijednost i koliine hranjivih tvari izraavaju se na 100 g ili 100 ml

  Za vitamine i minerale mora biti naveden i postotak preporuenog unosa iz toke 1. Dijela A Priloga XIII. Uredbe 1169/2011 na 100 g ili 100 ml.

  PU* PU*

  VitaminA(g) 800 Klorid(mg) 800

  VitaminD(g) 5 Kalcij(mg) 800

  VitaminE(mg) 12 Fosfor(mg) 700

  VitaminK(g) 75 Magnezij(mg) 375

  VitaminC(mg) 80 eljezo(mg) 14

  Tiamin(mg) 1,1 Cink(mg) 10

  Riboflavin(mg) 1,4 Bakar(mg) 1

  *PU- Preporueni unos

  dozvoljeni oblici vitamina i minerala : Uredba 1925/2006 za hranu Uredba 1170/2009 dodaci prehrani

 • 15% preporuenih unosa iz toke 1. na 100 g ili 100 ml u sluaju proizvoda koji nisu pida;

  7,5% preporuenih unosa iz toke 1. na 100 ml u sluaju pida;

  15% preporuenih unosa iz toke 1. po obroku ako pretpakovina sadri samo jedan obrok.

  NAVOENJE VITAMINA I MINERALA

 • NAIN PREZENTIRANJA

  Nutritivna deklaracija se prezentira u tabelarnom obliku

  Ako prostorno nije mogude navoenje informacija u tablinom obliku, prezentiraju se u linearnom obliku

  izraavanje na 100 g ili 100 ml

  dodatno se mogu izraziti po obroku/jedinici konzumacije proizvoda.

  Za nepretpakiranu hranu nutritivna deklaracija (energetska vrijednost, koliina masti, zasidenih masnih kiselina, edera i soli) moe biti izraena samo po obroku ili jedinici konzumacije.

 • NUTRITIVNA DEKLARACIJA NUTRITIVNA DEKLARACIJA 100 g(ml) po obroku/

  jedinici

  konzumacij

  e

  PU* 100

  g/ml

  Energija kJ/kcal kJ/kcal

  Masti g g %

  od kojih zasiene masne kiseline g g %

  jednostruko nesasiene masne kiseline g g %

  viestruko nesasiene masne kiseline g g %

  Ugljikohidrati g g %

  od kojih eeri g g %

  polioli g g %

  krob g g %

  Bjelanevine g g %

  Sol g g %

  Vitamini i minerali mg, g- Pril.

  XIII. Dio A, to.1

  mg, g- Pril.

  XIII. Dio A, to.1

  %

  * PU- preporueni unos za odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal)

  obrok: xx g/ml broj obroka u pakovanju: xx

 • KAKO SE NAVODE DRUGE TVARI KOJE NISU SASTAVNI DIO NUTRITIVNE DEKLARACIJE?

  Koliina hranjive tvari ili druge tvari za koju postoji prehrambena ili zdravstvena tvrdnja mora biti navedena. Moe li ona biti dio nutritivne deklaracije? (lanci 30. i 49.)

  1. Ako je hranjiva tvar za koju postoji prehrambena ili zdravstvena tvrdnja dio nutritivne deklaracije, nije potrebno dodatno oznaivanje!

  BOGATO KALCIJEM

 • KAKO SE NAVODE DRUGE TVARI KOJE NISU SASTAVNI DIO NUTRITIVNE DEKLARACIJE?

  Koliina hranjive tvari ili druge tvari za koju postoji prehrambena ili zdravstvena tvrdnja mora biti navedena. Moe li ona biti dio nutritivne deklaracije? (lanci 30. i 49.)

  2. Ako hranjiva tvar za koju postoji prehrambena ili zdravstvena tvrdnja nije dio nutritivne deklaracije, koliina hranjive tvari ili druge tvari mora biti oznaena na etiketi u neposrednoj blizini nutritivne deklaracije! Kako se navode druge tvari koje nisu sastavni dio nutritivne deklaracije?

  BOGATO OMEGA-3 MASNIM KISELINAMA

 • NUTRITIVNA

  DEKLARACIJA

  100 g(ml) po obroku/

  jedinici

  konzumacije

  preporueni

  unos na 100

  g/ml

  Energija kJ/kcal kJ/kcal

  Masti g g %

  od kojih zasiene

  masne kiseline

  g g %

  omega-3 masne

  kiseline ( linolenska

  kiselina)

  g g %

  Ugljikohidrati g g %

  od kojih eeri g g %

  Bjelanevine g g %

  Sol g g %

 • PONAVLJANJE NAVODA O HRANJIVIM VRIJEDNOSTIMA HRANE

  energija

  energija, masti, zasidene masne kiseline, eder i sol

  u glavnom vidnom polju

  veliina slova 1,2 mm

  * Preporueni unos za prosjenu odraslu osobu (8400 kJ/ 2000 kcal) na stranju stranu pakovanja

 • IZRAUN HRANJIVIH VRIJEDNOSTI

  navode se prosjene vrijednosti!

  Vrijednosti se temelje na:

  a) proizvoaevoj analizi hrane

  b) izraunu iz poznatih ili stvarnih prosjenih vrijednosti upotrijebljenih sastojaka ili

  c) izraunu iz opde utvrenih i prihvadenih podataka

  podaci iz strune literature ili dokumentacije, domae ili

  strane, izraeni od strane strunih i znanstvenih institucija

  koje se temelje na brojnim ispitivanjima i znanstvenim

  radovima

 • STANDARDI KVALITETE ZA HRANU - aktualnosti Izmjena Pravilnika o jestivim kazeinima i kazeinatima (NN, br. 80/07 i 28/11) - Direktiva Vijeda 83/417/EEZ od 25. srpnja

  1983. o usklaivanju zakonodavstava drava lanica koja se odnose na odreene mlijene bjelanevine (kazeine i kazeinate) namijenjene za prehranu ljudi

  Razlozi izmjene postojedeg Pravilnika

  Usklaivanje s Direktivom (EU) 2015/2203 Europskog parlamenta i Vijeda od 25. studenoga 2015. o usklaivanju zakonodavstava drava lanica koja se odnose na kazeine i kazeinate namijenjene za prehranu ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeda 83/417/EEZ

  obvezna primjena od 22. prosinca 2016.

  Razlozi izmjene Direktive Vijeda 83/417/EEZ

  stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora uskladiti dodijeljene ovlasti EK s lankom 290. UFEU

  uskladiti postojede odredbe s opdim zakonodavstvom Unije u podruju propisa o hrani

  uskladiti postojede odredbe s meunarodnim standardom za proizvode koji sadravaju jestivi kazein od strane Komisije Codexa Alimentariusa izbjegavanje trgovinskih poremedaja i stvaranje jednakih uvjeta na svjetskom tritu

  B2B

  glavni proizvoai kazeina u EU - Irska, Francuska, Danska, Njemaka i Nizozemska

  u RH nema proizvodnje kazeina

 • STANDARDI KVALITETE ZA HRANU - aktualnosti Pravilnik o itaricama i proizvodima od itarica

  standardi kvalitete za itarice namijenjene krajnjem potroau za neposrednu konzumaciju i proizvode od itarica koji se

  stavljaju na trite

  danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju vaiti Pravilnik o keksima i keksima srodnim proizvodima (NN, br.

  73/05, 69/08 i 141/13) i Pravilnik o itaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta

  (NN, br. 78/05, 135/09, 86/10 i 72/11)

  udio soli u peenom kruhu gotovom za konzumaciju ne smije biti vedi od 1,4 %- primjenjuje se od 2018 g.

  . Razlog propisivanja udjela soli u kruhu :

  Strateki plan za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli u Republici Hrvatskoj 2014. - 2019.

  postupno smanjivati unos kuhinjske soli u opdoj populaciji RH za prosjeno 4 % godinje

  doprinos ostvarenju plana WHO i UN o smanjenju unosa kuhinjske soli za 30 % do 2025. godine

  preporuka WHO - 5 g/dan (RH - prosjean unos kuhinjske soli 11,6 g/dan putem kruha 2,15 g/dan)

  kruh prosjeni udio kuhinjske soli u RH - trenutno : 1,53% ; cilj 1,4%

  istraivanja pokazuju da se udio kuhinjske soli moe smanjiti do 25 % bez utjecaja na kvalitetu proizvoda i tehnoloki

  proces

 • INFORMIRANJE POTROAA O HRANI - aktualnosti

  Zakon o informiranju potroaa o hrani (NN 56/13 i 14/14) izmjene i dopune

  Razlozi izmjene postojedeg Zakona:

  kako bi se osigurala provedba Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 828/2014 od 30. srpnja 2014. o zahtjevima za informiranje potroaa o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani*

  za odreene prekraje treba propisati blae upravne mjere i prekrajne odredbe kao i dodatne upravne mjere i prekrajne odredbe radi osiguranja uinkovitije provedbe slubenih kontrola

  *Revizija zakonodavstva o hrani namijenjenoj za posebne prehrambene potrebe

  Uredbom (EU) br. 609/2013 o hrani za dojenad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti predvia se stavljanje izvan snage Uredbe (EZ) br. 41/2009 o sastavu i oznaivanju hrane prikladne za osobe intolerantne na gluten od 20. srpnja 2016.

 • INFORMIRANJE POTROAA O HRANI - aktualnosti

  Uredba (EU) br. 1169/2011 o informiranju potroaa o hrani

  predviena su pravila za informacije koje de se pruati za svu hranu, ukljuujudi hranu koja nije pretpakirana, o prisutnosti sastojaka, kao to

  su sastojci koji sadre gluten, za koje je znanstveno dokazano da izazivaju alergijske reakcije ili intoleranciju kako bi se potroaima, posebno

  onima koji su alergini ili intolerantni na hranu kao to su osobe intolerantne na gluten, omogudilo da donesu informirane i sigurne odluke o

  kupnji

  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 828/2014 o zahtjevima za informiranje potroaa o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u

  hrani

  ne mijenja usklaena pravila o informiranju potroaa u pogledu odsutnosti (bez glutena) ili smanjene prisutnosti glutena (vrlo mali

  sadraj glutena) u hrani

  nova pravila se primjenjuju i za nepretpakiranu hranu

  jasnije propisuje pravila informiranja osoba koje su intolerantne na gluten o razlici izmeu hrane koja se izrauje iskljuivo iz sastojaka koji

  prirodno ne sadre gluten i koja je posebno formulirana za osobe intolerantne na gluten.

 • INFORMIRANJE POTROAA O HRANI - aktualnosti

  Uredba (EU) br. 1169/2011 proiruje obvezu informiranja o alergenima i na nepretpakiranu hranu

  lanak 44. navedene Uredbe daje dravama lanicama mogudnost donoenja nacionalnih mjere za nepretpakiranu hranu

  Pravilnik o informiranju potroaa o nepretpakiranoj hrani (NN br. 144/14)

  informacija o prisutnosti sastojaka ili pomodnih tvari u procesu proizvodnje koji uzrokuju alergije ili netolerancije

  ostale obvezne informacije o nepretpakiranoj hrani

  Vodi za informiranje potroaa o nepretpakiranoj hrani

  primjeri u svrhu boljeg razumijevanja i pravilne primjene odredbi Pravilnika

 • AKTUALNOSTI

  Uredba 1169/2011 nije "zavrena"

  prosinac 2015. -EK predstavila Izvjede o trans masnim kiselinama u hrani i u prehrani stanovnitva EU

  veljaa 2016. - Informiranje potroaa o nenamjernoj prisutnosti alergena

  I. nacrt provedbene Uredbe ako su zemlja ili mjesto podrijetla navedeni, ali ne odgovaraju zemlji ili mjestu podrijetla glavnoga sastojka hrane (lanak

  26. stavak 3.)

  Reformulacija hrane - naglasak na odreene hranjive tvari koje su znaajne za javno zdravlje (zasidene masne kiseline, ederi, sol) - MZ

  travanj 2016. - Radna skupina Vijeda EU za hranu

  kljuna tema rasprave - prvi nacrt Zakljuaka Vijeda o unapreenju kvalitete hrane

  sve D podrale su izradu ovih Zakljuaka Vijeda i slanje snane politike poruke na EU razini da je pitanje kvalitete hrane iznimno vana i iz perspektive

  javnog zdravlja, smanjenja kroninih nezaraznih bolesti i trokova u zdravstvenim sustavima D

  vano uspostaviti ravnoteu javnog zdravlja i unutarnjeg trita, sigurnosti hrane i reformulacije

 • TRANS MASNE KISELINE

  EK predstavila Izvjede o trans masnim kiselinama u hrani i u prehrani stanovnitva EU

  Predloena 4 moguda rjeenja:

  obvezno oznaavanje tmk na hrani

  zakonsko ogranienje za udio TMK na razini EU

  dobrovoljna suradnja industrije i javnih institucija za smanjenje TMK u hrani na nacionalnoj i EU razini

  Izrada EU smjernica za definiranje nacionalnih mjera za smanjenje TMK u hrani

 • VODII

  Pitanja i odgovori o primjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 o informiranju potroaa o hrani

  postojedi vodi od 31. sijenja 2013. godine bit de nadopunjen raspravljenim i usuglaenim odgovorima (znai samo oni odgovori oko kojih su se usuglasile sve D) vezano za podruje opdeg i nutritivnog oznaavanja

  zadnja verzija je dostavljena pravnoj slubi nakon ega de Vodi biti objavljen na stranicama EK i preveden na sve slubene jezike D

  Vodi za provedbu pravila za navoenje koliine sastojaka (QUID)

  postojeda verzija vodia je aurirana prema novom zakonodavstvu u podruju oznaavanje hrane

  zadnja usuglaena verzija prosljeena je pravnoj slubi na miljenje nakon ega de se isti objaviti i preveden na sve slubene jezike D

  Vodi o oznaavanju alergena

  tijekom 2015. godine provedena javna rasprava

  zadnja usuglaena verzija prosljeena je pravnoj slubi na miljenje nakon ega de se isti objaviti i prevesti na sve slubene jezike D

 • HRANA ZA SPECIFINE SKUPINE

  PRIJE: HRANA ZA POSEBNE PREHRAMBENE POTREBE (PARNUTS)

  od 20.7.2016. HRANA ZA SPECIFINE SKUPINE (FSG)

 • HRANA ZA SPECIFINE SKUPINE

  Uredba (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeda od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti

  Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/127 d 25. rujna 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 europskog parlamenta i vijeda u pogledu posebnih zahtjeva za sastojke i informacije u vezi s poetnom i prijelaznom hranom za dojenad te u pogledu zahtjeva za informacije u vezi s prehranom dojenadi i male djece

  Delegirane Uredbe komisije (EU) 2016/128 d 25. rujna 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 europskog parlamenta i vijeda s obzirom na posebne zahtjeve u pogledu sastojaka i informacija za hranu za posebne medicinske potrebe

 • UREDBA 609/2013 O HRANI ZA DOJENAD I MALU DJECU, HRANI ZA POSEBNE MEDICINSKE POTREBE I ZAMJENI ZA CJELODNEVNU PREHRANU PRI REDUKCIJSKOJ DIJETI

  definira kategorije hane koje se smatraju hranom za specifine skupine

  uspostavlja zahtjeve takve hrane u pogledu sastojaka i informacija

  uspostavlja Popis Unije o dozvoljenim tvarima i kategorijama tvari

  lanak 10. - oznaavanje prijelazne hrane za

  dojenad ne smiju ukljuivati slike dojenadi ili druge

  slike ili tekst kojima se moe idealizirati uporaba

  takve hrane

  ureuje ovlasti EK posebice u smislu

  jedinstvene provedbe Uredbe (lanak 3.)

  NOVO

 • KADA SE PRIMJENJUJE LANAK 3. UREDBE 609/2013

  Drave lanice odgovorne su za provedbu zakonodavstva i klasifikaciju

  proizvoda

  Razliita tumaenja i dalje su moguda meu dravama lanicama

  EK ima ovlast da u skladu s lankom 3. osigura jedinstvenu primjenu

  Uredbe

 • UREDBA 127/2013 POETNA I PRIJELAZNA HRANA ZA DOJENAD stavlja izvan snage Direktivu 2006/141

  postavlja opde zahtjeve za sastav i oznaavanje, oglaavanje i prezentiranje

  ZNAAJNI NOVITETI:

  DHA postala obavezan sastojak

  mijenjaju se koliine pojedinih tvari u skladu sa EFSA Preporukama

  hidrolizati bjelanevina doputen samo od demineralizirane slatke sirutke dobiven tono definiranim postupkom, ostali podlijeu evaulaciji od strane EFSA-e uz klinike studije (prijelazno razdoblje do 21.02.2021.).

  Nain komunikacija utvrditi de se naknadno

  potpuna zabrana koritenja prehrambenih i zdravstvenih tvrdnji na poetnim formulama (izuzetak DAH ( do 2025. g.) i tvrdnje za laktozu)

 • TVRDNJE NA POETNOJ I PRIJELAZNOJ HRANI ZA DOJENAD

  Prehrambena tvrdnja o dodatku sljededih neobaveznih sastojaka: taurin, frukto-oligosaharidi i

  galakto- oligosaharidi, nukleotidi

  ZDRAVSTVENA TVRDNJA: Smanjenje rizika od alergije na bjelanevine mlijeka.

  Ta zdravstvena tvrdnja moe ukljuivati izraze koji se odnose na smanjenu koliinu alergena ili na alergen sa smanjenim svojstvima antigena.

  PREHRAMBENE TVRDNJE:

  Samo laktoza

  Bez laktoze

  Tvrdnja o dodanim dugolananim viestruko nezasidenim masnim kiselinama ili odgovarajuda

  prehrambena tvrdnja o dodatnoj dokosaheksaenskoj kiselini (DHA) do 2025. g.

 • UREDBA 128/2016 - HRANA ZA POSEBNE MEDICINSKE POTREBE razvijena je u uskoj suradnji sa zdravstvenim djelatnicima kako bi se nahranili pacijenti koji pate od ili su

  pothranjeni zbog odreene

  dijagnosticirane bolesti, poremedaja ili medicinskog stanja zbog kojih je tim pacijentima konzumacijom druge

  hrane nemogude ili vrlo teko zadovoljiti prehrambene potrebe

  mora uzimati pod lijenikim nadzorom ili nadzorom zdravstvenih djelatnika

  UREDBA:

  ureuje oznaavanje i usklauje ga sa Uredbom 1169/2011

  propisuje opde uvjete o sastavu

  daje smjernice za minimalne i maksimalne razine vitamina i minerala

  ZABRANJUJE KORITENJE PREHRAMBENIH I ZDRAVSTVENIH TVDNJI NA FSMP

 • ZAMJENA ZA CJELODNEVNU PREHRANU ZA KONTROLU TJELESNE MASE

  U PLANU

  Uvodi se VLCD (600 - 800 kcal)

  - TVRDNJE NISU DOPUTENE

 • hrana prikladna za posebne prehrambene potrebe koja ne pripada u niti jednu

  navedenu kategoriju (ene nakon menopauze, starije odrasle osobe, specijalne

  formule: (protiv bljuckanja, greva)

  hrana koja je ureena tom odredbom znaajno se razlikuje meu dravama lanicama

  razlog da se slina hrana moe se istodobno stavljati na trite u razliitim dravama

  lanicama kao hrana za posebne prehrambene potrebe i/ili kao hrana za opdu

  konzumaciju, ukljuujudi dodatke prehrani

  SVE SKUPINE POSTAJU UOBIAJENA HRANA - rok za usklaivanje

  20.07.2016

  usklaivanje sa Uredbom 1169/2011 i Uredbom 1924/2006

  promjena nadlenosti inspekcija hrana za odreene skupine: trudnice, dojilje

  KATEGORIJA 8. PARNUT-a u RH

 • NACIONALNI SUSTAV NOTIFIKACIJE SUKLADNO EU ZAHTJEVIMA

 • HRANA NAMIJENJENA OSOBAMA INTOLERANTNIM NA GLUTEN Uredba Komisije (EZ) br. 41/2009 o sastavu i oznaivanju hrane prikladne za osobe intolerantne na gluten

  Uredbom (EU) br. 609/2013 stavljanja se izvan snage Uredba (EZ) br. 41/2009 od 20. srpnja 2016.

  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 828/2014 o zahtjevima za informiranje potroaa o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani (primjenjuje se od 20. srpnja 2016.)

  ne mijenja usklaena pravila o koliini glutena sa hranu: (bez glutena) 20mg/1kg ili (vrlo mali sadraj

  glutena) 100mg/1 kg

  nova pravila se primjenjuju i za nepretpakiranu hranu

  jasnije propisuje pravila informiranja osoba koje su intolerantne na gluten o razlici izmeu hrane koja se izrauje

  iskljuivo iz sastojaka koji prirodno ne sadre gluten i koja je posebno formulirana za osobe intolerantne na gluten:

  prikladna za osobe intolerantne na gluten ili prikladna za osobe s celijakijom; posbno formulirana za osobe

  intolerantne na gluten ili posbno formulirana za osobe s celijakijom

 • AKTUALNOSTI- NOVA HRANA

  NOVA PRAVILA ZA NOVU HRANU (Uredba 2015/2283) - CILJ:

  unificiranost u postupanju meu dravama lanicama u EU, na osnovu temelja proporcionalnosti i nediskriminatornosti,

  omoguditi slobodan protok roba uklanjanjem trgovinske barijere meu dravama lanicama,

  poticati razvoj i inovativnost novih tehnologija,

  ubrzati i olakati postupak stavljanja na trite EU/RH,

  zatita prava proizvoaa.

 • AKTUALNOSTI- NOVA HRANA

  stupa na snagu: 2018. g

 • PODRUJE PRIMJENE: NOVE KATEGORIJE HRANE

  hrana koja se sastoji ili je proizvedena od tvari mineralnog podrijetla

  hrana koja se sastoji ili je proizvedena od biljaka ili njihovih dijelova ili je iz njih izolirana- dobivena tradicionalnim tehnikama razmnoavanja i ili dobivena netradicionalni tehnikama koje se nisu upotrebljavale za hranu unutar unije

  hrana koja se sastoji ili je proizvedena od ivotinja ili dijelova ivotinja ili je iz njih izolirana osim ako su ivotinje uzgojene osim ako su se ivotinje uzgojene tradicionalnim tehnikama uzgoja koje su se u Uniji upotrebljavale za proizvodnju hrane prije 15. svibnja 1997. godine i ako hrana dobivena od tih ivotinja ima povijest sigurne upotrebe hrane na tritu Unije

 • PODRUJE PRIMJENE: NOVE KATEGORIJE HRANE

  hrana koja se sastoji ili je proizvedena od kultura stanica ili tkiva dobivenog

  od ivotinja, bilja , mikroorganizama, gljivica ili algi ili koja je iz njih izolirana hrana koja je rezultat proizvodnog postupka koji se prije 15.05. 1997. nije

  upotrebljavao za proizvodnju hrane unutar Unije, a kojim se uzrokuju znaajne promjene u sastavu ili strukturi hrane koje utjeu na njezinu nutritivnu vrijednost, metabolizam ili razinu nepoeljnih tvari

  hrana koja se sastoji od sintetiziranih nanomaterijala kako su definirani u toki (f) ovog stavka

  hrana koja se prije 15. 05. 1997. upotrebljavala iskljuivo u dodacima prehrani unutar Unije ako je namijenjena za upotrebu u hrani koja nije dodatak prehrani kako je definirano u lanku 2. toki (a) Dir. 2002/46

 • ODOBRAVANJE NOVE HRANE

 • ZATITA PODATAKA

  odobravanje na temelju vlasnikih, zatidenih znanstvenih dokaza ili znanstvenih podataka na rok od 5 godina

  odobravanje u sluaju uporednih zahtjeva za odobravanje zdravstvenih tvrdnji sukladno lanku 15. i 18. Uredbe (EU) br. 1924/2006- prekida se postupak odobravanja nove hrane do zaprimanja miljenja EFSA o zdravstvenoj tvrdnji nakon toga Komisija obavjetava podnositelja zahtjeva o datumu nastavka odobravanja

 • REFIT

  CILJ: evaluirati NUTRITIVNE PROFILE- mogu li se implementirati, jesu li osigurani ciljevi Uredbe 1924/2006

  TVRDNJE ZA BILJNE VRSTE (BOTANICALS) hoce li se primjenjivati EFSA standardi kao i za ostalu hranu tj sastojke hrane ili alternativa

  rok: 6/2017 g.

 • DODACI PREHRANI

 • TO SU DODACI PREHRANI?

  koncentrirani izvor hranjivih sastojaka ili drugih sastojaka s hranjivim ili fiziolokim uinkom (vitamini, minerali, bjelanevine. ive kulure mikroorganizama, biljni ekstrakti, pelinji proizvodi)

  dozirani oblik: kapsule, tablete, pastile, sirupi, prah pripremljeni da se uzimaju u odmjerrenim koliinama i/ili posebnim nainom primjene

  emu slue: potpomaganje unosa hranjivih sastojaka u uobiajenoj prehrani

 • ZAKONODAVNI OKVIR

  Uredba o informiranju potroaa o hrani 1169/2011

  Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogadenoj nutrijentima

  (NN br. 39/13)

  Pravilnik o dodacima prehrani (NN br. 126/13)

  Pavilnik o uvjetima za uvrtavanje u program monitoringa i provoenje programa

  monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i

  hrane s prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama (NN br. 83/13)

  Pravilnikom o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane te

  tvarima ije je koritenje u hrani zabranjeno ili ogranieno (NN br. 160/13)

  Uredba o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama 1924/2006

  Uredba o dodavanju vitamina, minerala i odreenih drugih tvari hrani 1925/2006

  Uredba o novoj hrani 2283/2015

 • TO SE MOE DODAVATI HRANI I DODACIMA PREHRANI

  Pravilnikom o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane te tvarima ije je koritenje u hrani zabranjeno ili ogranieno (NN br. 160/13)

  vitamini i minerali Prilog I

  druge tvari, biljne vrste i gljive - Prilog II

  lista biljnih vrsta koje su zabranjene u hrani i dodacima prehrani Prilog III

 • PODJELA NAJVEIH KOLIINA VITAMINA I MINERALA U DODACIMA PREHRANI I U HRANI

 • OZNAAVANJE DODATKA PREHRANI

  naziv proizvoda + farmaceutski oblik + dodatak prehrani

  sastojci (po koliinski padajudem nizu)+kategorije aditiva- Uredba 1333/2008

  alergeni prema Uredbi 1169/2011

  koliina hranjivih tvari s fiziolokim uinkom

  kod biljnih vrsta hrvatski i latinski naziv, dio biljke

  za vitamine i minerale navesti PU (preporueni dnevni unos)

  PRILOG II t.3 ODOBRENE BILJNE VRSTE PRILOG II t.4 GLJIVE PRILOG III. LISTA BILJNIH VRSTA KOJE SU ZABRANJENE U HRANI I DODACIMA PREHRANI

 • OZNAAVANJE DODATKA PREHRANI

  preporuena dnevna doza i nain konzumacije (Upute za upotrebu)

  Upozorenja:

  Preporuene doze se ne smiju prekoraiti

  Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteenoj prehrani

  uvati van dohvata male djece

  Dodatna upozorenja ako ih ima

  tvrdnja (prehrambena ili zdravstvena)

  izjava Vano je pridravati se uravnoteene i raznovrsne prehrane i zdravog naina ivota

  ne smiju prepisivati svojstva lijeenja ili prevencije bolesti

 • dodatna upozorenja:

  Napomena o izjavi:

  potrebno je priloiti izjavu o koliini (masi) polazne biljne droge i vrsti

  ekstrakcijskog otapala.

  npr. Jedna kapsula sadri 100 mg suhog ekstrakta korijena odoljena (Valeriana

  officinalis) (odgovara 300 mg do 500 mg korijena odoljena); ekstrakcijsko

  otapalo: etanol 70% V/V.

  OZNAAVANJE DODATKA PREHRANI

 • STAVLJANJE NA TRITE

  prijava nadlenom Ministarstvu- Ministarstvo zdravlja

  na trite se mogu staviti samo oni dodaci koji su u sustavu monitoringa

  hrana i dodaci prehrani koji

  sadre koliine vitamina i minerala iznad max. doputenih

  tvari koje nisu navedene u Prilozima

  tvrdnje koje nisu na popisu odobrenih (odobravati e se samo on-hold tvrdnje)

  potrebno je prije stavljanja na trite RH ishoditi rjeenje Ministarstva zdravlja

  monitoring se vri u elektronskom obliku preko portala Sanitarne inspekcije (SISSI)