Click here to load reader

Pravila o Podrijetlu Robe- Pisana Verzija

 • View
  38

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Podrijetlo robeKumulacijaEU

Text of Pravila o Podrijetlu Robe- Pisana Verzija

 • Pravila o podrijetlu roba kao dio sporazuma o slobodnoj trgovini

  1.Uvod

  Stvaranjem novih i irenjem postojeih zona slobodne trgovine te daljnjom

  liberalizacijom svjetske trgovine putem brojnih bilateralnih i multilateralnih

  sporazuma o slobodnoj trgovini klasina carinska zatita sve vie gubi

  na znaenju. Podrijetlo robe postaje vaan i odluujui imbenik o kojem

  ovisi hoe li neka roba stei povlateni status u meunarodnoj trgovini.

  Ono to cijelu situaciju ini zamrenijom jest injenica da ne postoji opi

  komplet pravila o podrijetlu koji bi se mogao primijeniti u svakoj situaciji i

  u cijelom svijetu. Drave imaju vlastita pravila o podrijetlu koja se sadrajno

  razlikuju i nisu istovjetna nego ovise o njihovoj svrsi.

  Opi sustav povlastica (Generalized System of Preferences - GSP) najpoznatiji

  je oblik jednostranih preferencijalnih aranmana kojim razvijene zemlje

  svijeta odobravaju povlastice zemljama u razvoju i najmanje razvijenim

  zemljama. Sustav je ustanovljen na Konferenciji UNCTAD-a 1968. godine

  radi vee integriranosti zemalja u razvoju u meunarodni trgovinski sustav.

  Razvijene zemlje kroz Opi sustav povlastica odobravaju bescarinski uvoz

  iz zemalja u razvoju, i to ponajprije za industrijske proizvode i manji broj

  poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Zakljuno prethtodno navedenome kad

  govorimo o uvozu ili izvozu robe esto pored ostale dokumentacije potrebno je

  priloiti i dokaz o podrijetlu robe. Kako bi se dobili konkretni prometni dokazi

  za robu koja je predmet trgovine valja udovolji odreenim propisanim pravilima

  podrijetla.Stoga moemo rei da je od iznimnog znaaja znati podrijetlo robe

  neovisno slui li primjeni povlatene stope carine ili izuzeu od primjene neke

  od mjera trgovinske politike. Na primjerima izmeu pojedinih integracija moi

 • emo vidjeti vanost porijekla robe,jedna od njih je i Europska Unija koja ima

  zakljuen itav niz preferencijalnih sporazuma i to kako dvostranih, tako i

  jednostranih koji se temelje upravo na porijeklu robe. Ujedno treba naglasiti da

  je ovo trenutno stanje, a trgovinski su pregovori iv organizam i kontinuirano

  se pregovara sa odraenim dravama, te je i sama shema preferencijala podlona

  promjenama.

  2.Pojam podrijetla i ope odrednice

  to je podrijetlo? Ono je "ekonomska" nacionalnost proizvoda a dokazuje se

  radi primjene Carinske tarife i drugih trgovinskih mjera te primjene

  preferencijalne carine na robu koja se uvozi iz zemalja s kojima je odreena

  zemlja (integracija) zakljuila ugovore o slobodnoj trgovini. Postoje dva oblika

  podrijetla robe: nepovlateno i povlateno. Nepovlateno podrijetlo koristi se za

  odreivanje nacionalnog podrijetla proizvoda i podlijee raznim mjerama

  trgovinske politike zemlje ili carinskih kvota. Povlateno/preferencijalno

  podrijetlo daje pravo na odreene benefite u razmjeni roba izmeu pojedinih

  zemalja, tonije ulazak po snienoj ili nultoj stopi carine.

  2.1 Nepovlateno podrijetlo

  Nepovlateno podrijetlo predstavlja ekonomsku nacionalnost robe tj. roba na

  temelju nepovlatenog podrijetla (za razliku od povlatenog podrijetla) ne stjee

  nikakav povlateni status u vidu ukidanja ili smanjenja carine na istu, ve je isto

  nuno za pravilnu primjenu mnogih mjera ekonomske politike kao npr.:

  antidampinkih i kompenzacijskih carina; uvoznih i izvoznih kvota za odreene

  zemlje; embarga i drugih zabrana ili ogranienja kojima su pogoene pojedine

 • zemlje; izvoznih poticaja . Takoer se moe koristiti i prilikom oznaavanja robe ( npr. etikete made in) i se koristi u svrhu vanjskotrgovinske statistike.

  Kao dokaz nepovlatenog podrijetla robe izdaje se uvjerenje o podrijetlu koju

  uobiajeno izdaju trgovinske ili gospodarske komore zemlje izvoznice. Kod

  nepovlatenih pravila podrijetla proizvodi mogu stei podrijetlo na jedan od dva

  naina i to ovisno da li je roba: u cijelosti dobivena u zemlji ili u

  sluajevima gdje se roba proizvodi u dvije ili vie zemalja, smatra se da potjee

  iz zemlje u kojoj je prola "posljednju bitnu gospodarski opravdanu obradu ili

  preradu u tvrtci opremljenoj u tu svrhu, a to dovodi do novih proizvoda ili

  predstavlja bitnu fazu proizvodnje ". Kod odreene robe kao npr. tekstila postoje

  odreena dodatna pravila i tumaenja koja propisuju obradu. Treba istaknuti da

  kao dio viestranih trgovinskih pregovora u okviru GATT-a postoji intencija

  usklaivanja pravila o nepovlatenom podrijetlu unutar Svjetske trgovinske

  organizacije (WTO) i isto je i dalje u tijeku. EU nepovlatena pravila propisana

  su lancima 22. do 26. Carinskog zakonika Zajednice (Uredba Vijea 2913/92) i

  lancima 35. do 65., te Prilozima 9. do 11. Uredbe za provedbu carinskog

  zakonika Zajednice (Uredba Komisije 2454/93).

  2.2 Povlateno podrijetlo

  Povlatena pravila, za razliku od nepovlatenih, esto su stroa tj. da bi roba

  stekla podrijetlo nuno je da ista zadovolji stroe kriterije. Najee su propisana

  protokolima o podrijetlu koji su sastavni dijelovi ugovora o slobodnoj trgovini

  ili autonomnim mjerama(npr. GSP podrijetlo - clanci 66. do 97. w i prilozi 13. a)

  do 13. d), te 16. do 19. i 21.Uredbe za provedbu carinskog zakonika Zajednice

  (Uredba Komisije 2454/93). Istim se osigurava da se samo za one robe koja su

  stekle podrijetlo u jednoj od zemlji ugovornicaprimjenjuje povlatena stopa

  carine pri uvozu u drugu clanicu ugovornicu.Primjena povlatene stope najcee

  je ugovorena dvostrano, ali EU poznaje i autonomnu primjenu preferencijala sa

 • pojedinom dravama ili grupama drava uz jednostranu primjenu povlatene

  stope carine, a sve s ciljem podupiranja razvoja odreenih podruja ili regija .

  Prilikom uvoza robe u EU moe se primijeniti povlatena stopa carine po tri

  razliita osnova i to temeljem:

  - ugovora o slobodnoj trgovini i protokola o podrijetlu (izmedu dviju ili

  viezemalja)

  - autonomnih (jednostrani) preferencijala koje EU daje robi podrijetlom iz manje

  razvijenih zemlja prilikom uvoza u EU

  - carinske unije.

  Dok je Ugovorima o slobodnoj trgovini i autonomnim aranmanima predviena

  primjena povlatene stope carine za robu koja je stekla povlateno podrijetlo u

  odreenoj zemlji ili grupi zemalja i prati je pravovaljani dokaz o podrijetlu robe,

  za robu e se u okviru carinske unije primijeniti povlateni uvoz za robu koja je

  u tim zemljama putena u slobodan promet i to temeljem statusa robe putene u

  slobodan promet , a ne temeljem statusa robe s podrijetlom. Meutim, treba

  istaknuti da se za robu koja se uvozi u okviru carinske unije primjenjuju sve

  mjere trgovinske politike. Ujedno, carinskom unijom nisu predvideni svi

  proizvodi, ali isti onda mogu imati povlateni tretman temeljem podrijetla. Tako

  npr. poljoprivredni proizvodi iz Turske i Andore nisu ukljueni u carinsku uniju

  ali mogu se uvoziti u EU uz primjenu povlatene stope ukoliko robu prati dokaz

  o povlatenom podrijetlu.

  Primjenom pravila o podrijetlu dobiva se odgovor na sljedee pitanje: potjee li

  proizvod iz odgovarajue zemlje korisnice? Pozitivan odgovor znai da

  proizvod ispunjava uvjete za povlateni carinski tretman pri uvozu u EZ .U

  smislu primjene pravila EC GSP RoO, zemlje korisnice obino se smatraju

  samostalnim teritorijima. Meutim, u nekim sluajevima one mogu suraivati

  koristei mogunost regionalne kumulacije .Takoer, mogu suraivati sa

  zemljama lanicama EZ (koje ine jedinstven teritorij) odnosno s Norvekom ili

  vicarskom po naelu dvostrane kumulacije.

 • Proizvodi potjeu iz odreene zemlje korisnice ako su u cijelosti dobiveni

  u toj zemlji ili su u njoj dostatno obraeni ili preraeni.

  2.2.1 Proizvodi dobiveni u cjelosti

  Openito, proizvodi su u cijelosti dobiveni u odreenoj zemlji korisnici (ili u

  Europskoj zajednici - u sluaju dvostrane kumulacije) samo ako je ta zemlja

  bila ukljuena u njihovu proizvodnju. I najmanji dodatak ili ulazna vrijednost

  iz bilo koje druge zemlje proizvodu onemoguuje status proizvoda

  dobivenog u cijelosti. Stoga se definicija odnosi uglavnom na robu i materijale

  koji prirodno nastaju te na robu koja je od njih proizvedena u cijelosti. to se

  moe smatrati robom u cijelosti dobivenom u zemlji korisnici ili u Zajednici:

  a) mineralni proizvodi izvaeni iz njihova tla ili s njihova morskog

  dna;

  b) biljni proizvodi ondje ubrani ili poeti;

  c) ive ivotinje koje su ondje okoene i uzgojene;

  d) proizvodi proizvedeni od ondje uzgojenih ivih ivotinja;

  e) proizvodi koji su dobiveni lovom ili ribolovom ondje obavljenim;

  f ) proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi koje su njihova plovila

  izvadila iz mora izvan teritorijalnih voda;

  g) proizvodi dobiveni na njihovim brodovima tvornicama iskljuivo

  od proizvoda navedenih pod tokom (f );

  h) rabljeni proizvodi ondje prikupljeni i pogodni jedino za recikliranje;

  i) otpad i otpadni materijal nastao slijedom ondje obavljenih proizvodnih

  postupaka;

  j) proizvodi koji su izvaeni s morskog dna ili ispod morskog dna

  izvan njihovih teritorijalnih voda, pod uvjetom da imaju iskljuivo

  pravo na eksploataciju;

  k) roba ondje proizvedena iskljuivo od proizvoda navedenih pod

  tokama od (a) do (j).

  2.2.2 Dostatno obraeni ili preraeni proizvodi (s ukljuenim primjerima)

  U praksi, osim u sluaju prirodno nastalih i srodnih proizvoda, ukljuenost samo

  jedne zemlje u proi

Search related