Prirodni brojevi x KA UPUTSTVA Prirodni brojevi Za ponavqawe gradiva na po~etku petog razreda predvidele

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Prirodni brojevi x KA UPUTSTVA Prirodni brojevi Za ponavqawe gradiva na po~etku petog razreda...

METODI^KA UPUTSTVA

Prirodni brojevi

Za ponavqawe gradiva na po~etku petog razreda predvidele smo ~etiri ~asa. Izborzadataka koje treba uraditi u okviru tih ~asova je {irok i zavisi od predznawa u~enika.Ako vam ostane vremena, predla`emo vam jo{ neke zadatke koje mo`ete uraditi na ~asu iliih dati u~enicima za doma}i zadatak.

23

PRIRU^NIK ZA NASTAVNIKE MATEMATIKA ZA PETI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Popuni tabelu.

broj prethodnik sledbenik

x x 1 x + 1

2 x

x + 4

3 x + 2

1

2

3

U tabeli je prikazano koliko je novca 2004. i 2005. godine potro{eno na odr`avawehigijene u jednoj {koli.

a) Dopuni re~enice:

U 2004. najvi{e je potro{eno na ......................................................................................................

U 2004. najmawe je potro{eno na ......................................................................................................

U 2005. najvi{e je potro{eno na ......................................................................................................

U 2005. najmawe je potro{eno na ......................................................................................................

b) Proceni u kojoj je godini na odr`avawe higijene potro{eno vi{e novca. ..................

v) Za koju je vrstu sredstava najvi{e porasla potro{wa u 2005. godini u odnosu na

2004. godinu i za koliko?

..........................................................................................................................................................................

SREDSTVA I NABAVKE 2004. 2005.

sredstva za ~i{}ewe podova 20 900 din 35 146 din

sredstva za ~i{}ewe sanitarija 25 540 din 26 778 din

sredstva za ~i{}ewe inventara 6 020 din 5 750 din

nabavke (krpe, rukavice, ~etke, korpe ...) 30 240 din 28 350 din

vanredni tro{kovi 5 678 din 6 790 din

Izvr{i nazna~ene operacije i u prazna poqa upi{i rezultat.

3 434

: 34 11 18 + 380 : 100

prirucnik matematika 5:Prirucnik matematika 5 05-Mar-08 09:35 Page 23

24

PRIRU^NIK ZA NASTAVNIKE MATEMATIKA ZA PETI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Na grafikonima su prikazani rezultati koje su u~enici jedne {kole postigli na testovimaiz srpskog jezika i matematike.

a) Na osnovu grafikona popuni tabelu kao {to je zapo~eto.

b) Koliko je u~enika osvojilo mawe od 11 poena na testu iz srpskog jezika? ...........

v) Koliko je u~enika osvojilo vi{e od 18 poena na testu iz matematike? ...........

g) Koliko je u~enika osvojilo maksimalan broj poena iz:

srpskog jezika ........... matematike? ...........

123456789

1011121314151617181920212223

00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

broju~enika

brojpoena

123456789

101112131415161718192021

00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

broju~enika

brojpoena

matematika

srpski jezik

broj poena

broj u~enika

matematika

broj u~enika srpskijezik

0 1 0

1 0 0

2 2 0

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4

prirucnik matematika 5:Prirucnik matematika 5 05-Mar-08 09:35 Page 24

25

PRIRU^NIK ZA NASTAVNIKE MATEMATIKA ZA PETI RAZRED OSNOVNE [KOLE

d) Na osnovu tabele pod a) docrtaj grafikon kao {to je zapo~eto.

123456789

1011121314151617181920212223

00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

broju~enika

brojpoena

matematika srpski jezik

U anketi je u~estvovalo 100 u~enika i 100 odraslih. Odgovarali su na pitawe: U koje svrhe najvi{e koristite kompjuter? Rezultati su prikazani na slede}em grafikonu. Upi{i brojeveu odgovaraju}i krug koriste}i dati grafikon.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

imejl

istra

`iva

we igre

neko

riste

deca odrasli

5

prirucnik matematika 5:Prirucnik matematika 5 05-Mar-08 09:35 Page 25

26

PRIRU^NIK ZA NASTAVNIKE MATEMATIKA ZA PETI RAZRED OSNOVNE [KOLE

a) Koja je zemqa osvojila najve}i broj zlatnih medaqa?

...............................

b) Koje su zemqe osvojile isti broj srebrnih medaqa?

..........................................................................................................

..........................................................................................................

v) Koja zemqa ima najvi{e osvojenih bronzanih medaqa?

...................................

Koliko ta zemqa ima osvojenih zlatnih medaqa? ..................................

Koliko srebrnih? .................................

Na kom je mestu ta zemqa po broju osvojenih zlatnih medaqa? ..............................

g) Koje su zemqe osvojile najmawe zlatnih medaqa? ........................................................

Na grafikonu je prikazan broj osvojenih zlatnih, srebrnih i bronzanih medaqa desetnajuspe{nijih zemaqa na Olimpijskim igrama u Atini 2004. godine.

123456789

101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839

0 Australija Kina Rusija Amerika Nema~ka Japan Francuska Italija Koreja VelikaBritanija

zlatna

srebrna

bronzana

6

prirucnik matematika 5:Prirucnik matematika 5 05-Mar-08 09:35 Page 26

27

PRIRU^NIK ZA NASTAVNIKE MATEMATIKA ZA PETI RAZRED OSNOVNE [KOLE

8

7 Drvo s najve}om i najlep{om kro{wom u Beogradu jeste platan ispred Konakakneza Milo{a u Top~ideru. Proceweno je da ispod {e{ira tog gospodinamo`e da stane oko 5 600 osoba. Ako u odeqewima petog razreda prose~no ima 28 u~enika, koliko najvi{e odeqewa mo`e da stane ispod kro{we platana?

Odgovor: ........................................

Izra~unaj vrednost slede}eg izraza koriste}i {emu.

(6 825 + 175 : 25) 101 7 707 = ...................

9

175 25

6 825

101

7 707

:

+

Verin mese~ni xeparac je 500 dinara. Svakog meseca ona stavqapolovinu svog xeparca u kasicu, a ostatak potro{i. Kolikomeseci Vera mora da {tedi da bi kupila patike koje ko{taju2 750 dinara?

Odgovor: .......................................................................

prirucnik matematika 5:Prirucnik matematika 5 05-Mar-08 09:35 Page 27

PRIRU^NIK ZA NASTAVNIKE MATEMATIKA ZA PETI RAZRED OSNOVNE [KOLE

52

SKUPOVI TEST 1

Na osnovu Venovog dijagrama upi{iu prazna poqa T za ta~na tvr|ewaili za neta~na.

105

2K

A B A B

10 K2 K5 K

1

Odredi uniju i presek skupova A = 5, 7, 11 i B = 6, 7, 9.

A B = ............................................. A B = .............................................

2

Nastavi da povezuje{ linijom kao {to je zapo~eto.

PRAZAN SKUP

ELEMENT

PRESEK

NIJE ELEMENT

RAZLIKA

PODSKUP

UNIJA

4

Skup M je dat opisno: Elementi skupa M su svi prirodnibrojevi ve}i od 1 i mawi od 5. Zaokru`i slovo ispred skupa s ta~no navedenim elementimaskupa M.

a) M = 1, 2, 3, 4, 5

b) M = 1, 2, 3, 4

v) M = 2, 3, 4, 5

g) M = 2, 3, 4

5

a) Oboj presek skupova A i B. b) Oboj razliku skupova A i B.3

/

prirucnik matematika 5:Prirucnik matematika 5 05-Mar-08 09:35 Page 52

Na liniji ispod svakog crte`a napi{i po jedan geometrijski pojam iz skupata~ka, du`, prava, poluprava, ravan.

PRIRU^NIK ZA NASTAVNIKE MATEMATIKA ZA PETI RAZRED OSNOVNE [KOLE

53

A

B C

D

G

EF

O

A

B C

D

G

EF

GEOMETRIJSKI OBJEKTI TEST 2

1

Nacrtaj:a) otvorenu izlomqenu liniju ABCD b) zatvorenu izlomqenu liniju ABFEG

Koja se ta~ka nalazi u unutra{wostinacrtane izlomqene linije? ..........

2

Nacrtaj kru`nicu sa centrom u ta~ki Oi polupre~nikom r = 2 cm 5 mm.Obele`i jedan pre~nik i napi{ikolika je wegova du`ina.

...........................

3 Dat je skup polupre~nik,pre~nik, tetiva, centar,tangenta, se~ica. Na osnovucrte`a dopuni re~enicekoriste}i re~i navedene u skupu.

a) Ta~ka O je ..............................b) Du` AB je ................................v) Du` TO je ................................g) Prava a je ................................d) Prava t je ................................

4

................................ ................................ ................................ ................................

t

aOB

T

A

prirucnik matematika 5:Prirucnik matematika 5 05-Mar-08 09:35 Page 53

54

PRIRU^NIK ZA NASTAVNIKE MATEMATIKA ZA PETI RAZRED OSNOVNE [KOLE

Iz skupa 54, 75, 80, 92, 130 izdvoj brojeve deqive sa:

a) 2 ................................

b) 5 ................................

v) 10 ................................

DEQIVOST BROJEVA TEST 3

1

a) Zaokru`i sve delioce broja 18.

1 2 3 4 5 6 8 9 18 27 36 54

b) Napi{i tri sadr`aoca broja 18. ................................

2

a) Saberi cifre broja 142 569.Zbir cifara broja 142 569 je ...............................................................