of 25 /25
Skaidrumo pranešimas 2017 m. EY Lietuva

Skaidrumo pranešimas 2017 m. - EY › Publication › vwLUAssets › ey...2017 m. skaidrumo pranešimas — „EY Lietuva“ „EY“ vykdan +iojo partnerio Baltijos šalyse ir „EY

 • Author
  others

 • View
  27

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Skaidrumo pranešimas 2017 m. - EY › Publication › vwLUAssets › ey...2017 m. skaidrumo...

 • Skaidrumopranešimas2017 m.EY Lietuva

 • 2017 m. skaidrumo pranešimas — „EY Lietuva“

  Turinys„EY“ vykdančiojo partnerio Baltijos šalyse ir „EY Lietuva“ prezidento bei „EY“ užtikrinimo paslaugų padalinio vadovėsBaltijos šalyse laiškas ................................................................................................................................................... 3

  Apie mus ...................................................................................................................................................................... 5

  Teisinė struktūra, savininkai ir valdymas ...................................................................................................................... 5

  Tinklas ..................................................................................................................................................................... 6

  Kokybės užtikrinimas .................................................................................................................................................... 8

  Infrastruktūra kokybei palaikyti ................................................................................................................................... 8

  Įdiegtos profesinės vertybės ....................................................................................................................................... 9

  Vidaus kokybės kontrolės sistema ............................................................................................................................. 10

  Kliento priėmimas ir santykių tęsimas ........................................................................................................................ 11

  Audito atlikimas ...................................................................................................................................................... 11

  Peržiūra ir konsultacijos ........................................................................................................................................... 13

  Audito partnerių rotacija .......................................................................................................................................... 14

  Audito kokybės peržiūros ......................................................................................................................................... 14

  Išorinė kokybės užtikrinimo peržiūra .......................................................................................................................... 15

  Atitiktis teisės aktų reikalavimams ............................................................................................................................. 15

  Nepriklausomumo praktika .......................................................................................................................................... 16

  Nuolatinis auditorių mokymas ...................................................................................................................................... 18

  Pajamos ir užmokestis ................................................................................................................................................ 19

  Finansinė informacija ............................................................................................................................................... 19

  Užmokestis partneriams ........................................................................................................................................... 19

  1 priedas.................................................................................................................................................................... 21

  2 priedas.................................................................................................................................................................... 23

  Daugiau informacijos apie EY galima rasti ey.com.

  http://www.ey.com/

 • 2017 m. skaidrumo pranešimas — „EY Lietuva“

  „EY“ vykdančiojo partnerio Baltijos šalyse ir „EYLietuva“ prezidento bei „EY“ užtikrinimo paslaugųpadalinio vadovės Baltijos šalyse laiškas

  Pristatau jums UAB „Ernst & Young Baltic” (toliau – „EY Lietuva“) 2017 m. skaidrumo pranešimą. Suprantame, kad mūsų klientai,partneriai ir kitos suinteresuotos šalys domisi mūsų veiksmais skirtais kelti audito kokybę, valdyti riziką ir išlaikyti mūsų kaipauditorių nepriklausomumą. Mums svarbus nuolatinis dialogas, ir šis pranešimas – tai vienas iš būdų informuoti jus apie tai, kąmes darome kiekvienoje iš šių sričių.

  Atlikti auditą išlaikant aukščiausią kokybę ir toliau išlieka mūsų svarbiausias prioritetas, o pagrindinis mūsų įsipareigojimas yrasiekis tarnauti viešajam interesui. Visa tai leidžia mums sėkmingai bei atsakingai plėtoti EY pasaulinį tinklą kartu siekiant mūsųtikslų, išreikštų devizu „Kuriame veiksmingesnį pasaulį“. Auditoriams tenka itin svarbus vaidmuo užtikrinti efektyviai veikiančiaskapitalo rinkas skatinant skaidrumą ir palaikant investuotojų pasitikėjimą. Bendrovės, reguliuojančios institucijos ir kitossuinteresuotos šalys tikisi, kad kiekvieną užduotį atliksime kokybiškai ir meistriškai. Mes investuojame į savo atliekamam audituitobulinti skirtas priemones, telkia efektyviai veikiančias komandas, skiria itin daug dėmesio pasitikėjimui mūsų atliekamu audituužtikrinti. „EY Lietuva“ gerą reputaciją užsitarnauja objektyviai ir etiškai teikdama vienodai aukštos kokybės, profesionaliasaudito paslaugas visoms audituojamoms įmonėms. Mes ir toliau griežtai laikomės Europos Sąjungos aštuntosios bendrovių teisėsdirektyvos reikalavimo, kad Lietuvoje atestuotos viešojo intereso įmonių (toliau – VIĮ) auditą atlikusios įmonės privalo skelbtimetinius skaidrumo pranešimus.

  Šis „EY Lietuva“ 2017 metų skaidrumo pranešimas parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. balandžio 16 d.reglamento 537/2014 (ES 537/2014)reikalavimus ir apima „EY Lietuva“ finansinius metus, pasibaigusius 2017 m. birželio 30 d.Šioje ataskaitoje galite rasti daugiau informacijos apie mūsų vidinę kokybės kontrolės sistemą: kaip mes diegiame profesinesvertybes, kaip atliekame auditą, kaip vyksta mūsų peržiūros ir konsultavimo procesas, audito kokybės peržiūros irnepriklausomumo procesai. „EY Lietuva“ ypatingą dėmesį skiria audito kokybės gerinimui ir nepriklausomumo užtikrinimui,atsižvelgdama į įvairias aplinkybes, taip pat išorinių ir vidinių patikrinimų rezultatus. Tam, kad audito kokybė nuolat gerėtų,reikalingas naujoviškas požiūris į audito atlikimą. Mes siekiame tobulėti analizuodami visų patikrinimų rezultatus ir imdamiesiatsakomųjų veiksmų. Norėtume paraginti visas suinteresuotas šalis − investuotojus, audito komiteto narius, bendroves beireguliuojančias institucijas − tęsti dialogą ir dalintis nuomonėmis apie mūsų strategiją ir bet kuriuos kitus šioje ataskaitojeaptariamus dalykus.

  Jonas Akelis Diana Krisjane

  UAB „Ernst & Young Baltic“ prezidentas „EY“ Užtikrinimo paslaugų padalinio vadovė Baltijos šalyse

  Vilnius, 2017 m. spalio 31 d. [atnaujinta 2018 m. balandžio 11 d.]

 • 2017 m. skaidrumo pranešimas — „EY Lietuva“ 4

  EY tikslas — kurti veiksmingesnį pasaulįEY siekia įnešti savo indėlį kuriant veiksmingesnį pasaulį.

  Mūsų įžvalgos ir kokybiškos paslaugos padeda įgyti pasitikėjimą kapitalo rinkose ir įvairiose pasaulio šalyse. Mes ugdomepuikius lyderius, kurie sutelkia komandas tesinčias mūsų pažadus visoms suinteresuotoms šalims. Taip atliekame svarbųvaidmenį kurdami veiksmingesnį pasaulį savo darbuotojams, klientams ir bendruomenėms.

 • 2017 m. skaidrumo pranešimas — „EY Lietuva“ 5

  Apie musTeisinė struktūra, savininkai irvaldymasLietuvoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė „Ernst & YoungBaltic“ yra „Ernst & Young Global Limited“, garantijosribojamos JK bendrovės (EYG), įmonė narė. Šiamepranešime save vadinsime „EY Lietuva“ arba „mes”. EYreiškia pasaulinį EYG įmonių narių tinklą.

  „EY Lietuva“ bendrosios nuosavybės teise priklauso „Ernst& Young Europe LLP” (išsamesnė informacija pateiktažemiau esančioje pastraipoje apie „EY Europa”) ir „BalticNetwork OU”, ribotos atsakomybės bendrovei, turinčiailicenciją teikti audito paslaugas Estijoje. „EY Europa“ valdovirš 90 % „Baltic Network OU“ akcinio kapitalo. Likusį „BalticNetwork OU“ akcinį kapitalą valdo 18 EY Baltijos šaliųpartnerių. Išsamią informaciją apie „EY Lietuva“ savininkusgalima rasti Lietuvos auditorių rūmų administruojamameviešajame audito įmonių registre, kuris skelbiamastinklalapyje www.lar.lt.

  „EY Lietuva“ neturi filialų ar dukterinių bendrovių. Buveinėsadresas yra Subačiaus g. 7, LT-01302 Vilnius, Lietuva.

  „EY Lietuva“ bendrovės valdymo organai yra:

  • Visuotinis susirinkimas – aukščiausias organas;• Bendrovės valdyba – kolegialus Bendrovės valdymo

  organas; valdyba, kurią 4 (ketveriems) metams renkaVisuotinis akcininkų susirinkimas, sudaroma iš 7(septynių) narių; valdyba iš savo narių renka Valdybospirmininką;

  • Bendrovės vadovas – Prezidentas – vienasmenisBendrovės valdymo organas.

  Išsamią informaciją apie „EY Lietuva” juridinius valdymoorganus galima rasti Lietuvos viešajame juridinių asmenųregistre, kuris skelbiamas tinklalapyjewww.registrucentras.lt.

  EYG įmonės narės yra skirstomos į keturias geografineszonas: Amerikų; Azijos-Ramiojo vandenyno; Europos,Viduriniųjų Rytų, Indijos ir Afrikos (angl. EMEIA) irJaponijos. Zonos yra sudarytos iš regionų, į kuriuos patenkaįmonės narės arba jų padaliniai.

  „EY Lietuva“ priklauso EMEIA zonai, kurią sudaro EYGįmonės narės veikiančios 98 Europos, Viduriniųjų Rytų,Indijos ir Afrikos šalyse. EMEIA zona yra skirstoma į 12regionų. Nuo 2017 m. liepos 1 d. regionų skaičius yra 11.

  „Ernst & Young (EMEIA) Limited“ („EMEIA Limited“) yragarantija apribota Anglijos įmonė, kuri yra pagrindinė EYGįmonių narių valdymo bendrovė EMEIA zonoje. „EMEIALimited“ užtikrina šių įmonių veiklos koordinavimą irbendradarbiavimą, tačiau jų nekontroliuoja. „EMEIALimited“ yra EYG įmonė narė, kuri neatlieka finansiniųoperacijų ir neteikia profesinių paslaugų.

  Kiekvienas regionas renka Regiono partnerių forumą (RPF),kurio atstovai konsultuoja ir veikia kaip regiono vadovųdiskusijų forumas. Partneris, kuris išrenkamas RPFpirmininkaujančiuoju partneriu, taip pat atstovauja regionuiPasaulinėje patariamojoje taryboje (žr. 6 psl.).

  Europoje kartu su EMEIA zonos EY įmonėmis narėmis buvoįsteigta ir kontroliuojanti bendrovė „Ernst & Young EuropeLLP“ („EY Europa“). „EY Europa“ yra Anglijos ribotosatsakomybės bendrija, kurią valdo EYG įmonių nariųEuropoje partneriai. Tai ICAEW (Anglijos ir Velso atestuotųjųapskaitininkų institute) registruota audito įmonė, tačiau jineatlieka audito ir neteikia jokių kitų profesinių paslaugų.Kiek tai leidžiama pagal vietos įstatymus ir kitus norminiusaktus, „EY Europa“ turi ar ketina įgyti balsavimo teises EYGįmonėse narėse EMEIA zonos Europos šalyse. „EY Europa“yra ir EYG, ir „EMEIA Limited“ įmonė narė.

  „EY Europa“ įgijo „EY Lietuva“ kontrolę su balsavimo teisenuo 2009 m. birželio 30 d.

  Pagrindiniai „EY Europa“ valdymo organai yra:

  Europos vadovybėEuropos vadovybė veikia kaip „EY Europa“ valdyba. Ji turiįgaliojimus ir yra atsakinga už strategijos taikymą ir veiklosvaldymą. Vadovybę sudaro Europos vykdomasis partneris,funkcinių padalinių vadovai, atsakingi už rinkas, žmones,kokybės ir rizikos valdymą, taip pat užtikrinimo, verslokonsultacijų, sandorių konsultacijų ir mokesčių paslaugųpadalinių vadovai ir visi Europos regionų vykdomiejipartneriai.

  Europos valdymo pakomitetis„EY Europa“ turi Europos valdymo pakomitetį, kurį sudaropo vieną atstovą iš kiekvieno Europos regiono. Pakomitetisatlieka Europos vadovybės konsultanto politikos, strategijos

 • 2017 m. skaidrumo pranešimas — „EY Lietuva“ 6

  ir kitais klausimais vaidmenį, jo pritarimas yra reikalingasdaugeliu svarbių klausimų, pvz., skiriant Europos vykdomąjįpartnerį, tvirtinant „EY Europa“ finansines ataskaitas irreikšmingus sandorius.

  TinklasEY yra viena iš pasaulyje pirmaujančių bendrovių audito,mokesčių, sandorių ir konsultavimo paslaugų srityje.Daugiau nei 150 pasaulio šalių dirbančių 250 000 mūsųžmonių vienija bendros vertybės ir tvirtas siekis sąžiningaiteikti kokybiškas paslaugas taikant profesinio skepticizmoprincipą. Šiandieninėje pasaulinėje rinkoje integruota EYmetodika yra ypatingai svarbi atliekant aukštos kokybėstarptautinį auditą, kuris gali apimti ir kelių šalių jurisdikcijas.

  Ši integruota metodika leidžia EY plėsti ir pasitelkti tokiosįvairovės ir laipsnio profesines žinias, kurių reikia norintatlikti tokį sudėtingą auditą.

  EYG koordinuoja įmones nares ir skatina jų tarpusaviobendradarbiavimą. EYG neteikia paslaugų, tačiau vienas išjos tikslų yra skatinti įmones nares nuosekliai teiktinepriekaištingas aukštos kokybės paslaugas visamepasaulyje.

  Kiekviena įmonė narė yra teisiškai atskira bendrovė. Įmoniųnarių kaip EYG narių teises ir įsipareigojimus apibrėžia EYGnuostatai ir įvairios kitos sutartys.

  Toliau aprašoma pasaulinės organizacijos struktūra irpagrindiniai pasauliniai valdymo organai 2017 m. birželio30 d. pasibaigusiais metais. Jie vadovaujasi principais, kad

  EY, kaip pasaulinės organizacijos, veikla vykdoma pagalbendrą strategiją.

  Vadovybę sudaro Pasaulinė vadovybė (angl. GlobalExecutive (GE)), jos komitetai ir komandos bei keturiosgeografinės zonos. Ši supaprastinta struktūra leidžia EYstiprinti savo pozicijas pasauliniu mastu ir nuosekliai teiktiišskirtines paslaugas klientams visame pasaulyje. Vadovybėyra atsakinga už visame pasaulyje vienodo požiūrio įstrategiją, kokybę, rizikos valdymą, verslo planavimą irprioritetus, koordinavimą.

  Kartu tinklas veikia ir regioniniu lygmeniu. Šis veiklosmodelis leidžia sutelkti dėmesį į suinteresuotas šalis 28regionuose, užtikrinant, kad įmonės narės savo šalysegalėtų užmegzti glaudesnius ryšius su klientais ir kitomissuinteresuotomis šalimis ir galėtų operatyviau reaguoti įvietos poreikius.

  Pasaulinė patariamoji tarybaPasaulinė patariamoji taryba (PPT) yra pagrindinėpasaulinės EY organizacijos patariamoji institucija. Jąsudaro po vieną ar daugiau atstovų iš kiekvieno regiono, kitiįmonių narių partneriai kaip ypatingieji atstovai ir nedaugiau kaip šeši nepriklausomi nevykdomieji atstovai(NNA). Regionų atstovus, kurie kitais atžvilgiais neatliekavyresniųjų vadovų pareigų, išrenka jų RPF trejų metųlaikotarpiui su galimybe vieną kartą būti perrinktiemspakartotinei kadencijai. Pasaulinė patariamoji taryba patariaEYG priimant sprendimus politikos, strategijos, viešųjųinteresų klausimais. Daugelį svarbių klausimų, turinčiųįtakos EY, privalo patvirtinti Pasaulinė patariamoji taryba.

 • 2017 m. skaidrumo pranešimas — „EY Lietuva“ 7

  Nepriklausomi nevykdomieji atstovaiNepriklausomais nevykdomaisiais atstovais (NNA) yraskiriami ne daugiau kaip šeši asmenys, nedirbantys EY. NNAyra aukštesnieji vadovai iš viešojo ir privataus sektoriaus,atstovaujantys įvairias šalis ir profesijas. Jie į Pasaulinępatariamąją tarybą ir į visą mūsų pasaulinę organizacijąįneša svarbių išorės perspektyvų ir ilgametės patirties.Kartu su keletu kitų Pasaulinės patariamosios tarybos nariųjie sudaro tarybos Viešojo intereso pakomitetį, kuriamespendžiami viešojo intereso klausimai ir vedamas dialogassu suinteresuotomis šalimis. NNA renka tam skirtaskomitetas.

  Pasaulinė vadovybėPasaulinė vadovybė valdo EY funkcijas, paslaugas irgeografines zonas. Jai vadovauja EYG pirmininkas irVyriausiasis vadovas, taip pat dalyvauja Klientųaptarnavimo ir verslo įgalinimo pasauliniai vykdomiejipartneriai, zonų vykdomieji partneriai, pasauliniai funkciniųpadalinių vadovai, atsakingi už Žmones ir finansus; taip patpasauliniai padalinių vadovai – iš Užtikrinimo, Konsultacijų,Mokesčių ir Sandorių paslaugų padalinių, Pasaulinis vadovasviešosios politikos klausimais, taip pat vienas EYG įmonėsnarės partneris rotacijos principu.

  Į Pasaulinės vadovybės sudėtį taip pat įeina Pasauliniųsvarbių klientų komiteto pirmininkas ir Augančių rinkųkomiteto pirmininkas, taip pat atstovas iš įmonių augančioserinkose.

  Pasaulinė vadovybė ir Pasaulinė patariamoji taryba pritariakandidatūroms užimti pirmininko, EYG vyriausiojo vadovo irVyriausiojo administracijos vadovo postus, taip pat tvirtinapaskirtus pasaulinius vykdomuosius partnerius. Pasaulinėvadovybė taip pat tvirtina paskirtus pasaulinius pirmininkopavaduotojus. Pasaulinė patariamoji taryba tvirtina visųpasaulinio pirmininko pavaduotojų, kurie yra Pasaulinėsvadovybės nariai, paskyrimą.

  Pasaulinės vadovybės uždavinius sudaro pasaulinių tikslųskatinimas ir:

  • pasaulinių strategijų ir planų;• bendrų standartų, metodikų ir politikos, kurią reikia

  skatinti įmonėse narėse;• iniciatyvų dėl darbuotojų, įskaitant priėmimo,

  vertinimo, ugdymo, atlygio ir partnerių atsistatydinimokriterijų ir procesų;

  • kokybės gerinimo ir apsaugos programų;• pasiūlymų dėl reguliavimo klausimų ir viešosios

  politikos;• politikos ir gairių susijusių su įmonių narių paslaugomis

  tarptautiniams klientams, verslo plėtra, rinkomis irpaslaugų ženklais;

  • EY plėtros fondų ir investavimo prioritetų;• EYG metinių finansinių ataskaitų ir biudžetų;• Pasaulinės patariamosios tarybos rekomendacijų

  rengimas, tvirtinimas ir diegimas.

  Pasaulinė vadovybė taip pat yra įgaliota tarpininkauti irpriimti sprendimus ginčuose tarp įmonių narių.

  Pasaulinės vadovybės komitetaiPasaulinės vadovybės įsteigti komitetai suburia atstovus išketurių zonų, jie yra atsakingi už rekomendacijų Pasaulineivadovybei teikimą. Be Pasaulinio audito komiteto yrasudaryti Pasaulio rinkų ir investicijų, Pasaulinių klientų,Besiformuojančių rinkų, Personalo, Rizikos valdymo,Užtikrinimo, Verslo konsultacijų, Mokesčių, Sandoriųkonsultacijų komitetai.

  Pasaulinė praktikos grupėŠią grupę sudaro Pasaulinės vadovybės, Pasaulinėsvadovybės komitetų nariai ir regionų vadovai. Pasaulinėpraktikos grupė siekia užtikrinti, kad visos organizacijosįmonės narės vienodai suprastų EY strateginius tikslus irnuosekliai jų siektų.

  EYG įmonės narėsVadovaudamosi EYG reglamentais, įmonės narėsįsipareigoja siekti EY tikslų, tokių kaip vientisų, nuoseklių,kokybiškų paslaugų teikimas visame pasaulyje. Šiemstikslams pasiekti įmonės narės įsipareigoja įgyvendintipasaulines strategijas ir planus, taip pat palaikyti mažiausiaspaslaugų veiksnumo apimtis. Jos turi atitikti priimtusstandartus, metodikas ir politiką, įskaitant standartus,susijusius su audito metodikomis, kokybės ir rizikosvaldymu, nepriklausomumu, žinių mainais, žmogiškaisiaisištekliais ir technologinėmis priemonėmis.

  Svarbiausia, kad EYG įmonės narės įsipareigoja vykdyti savoprofesinę veiklą pagal taikomus profesinius ir etikosstandartus, taip pat pagal galiojančių teisės aktųreikalavimus. Toks įsipareigojimas sąžiningai vykdyti veikląir elgtis tinkamai yra įrašytas EY pasauliniame elgsenoskodekse ir EY vertybių sąvade (žr. 10 psl.).

  Greta EYG taisyklių taikymo įmonės narės taip pat sudarokeletą kitų sutarčių dėl jų narystės EY organizacijoje, tokiųkaip dėl teisės ir įsipareigojimų naudoti EY pavadinimą irkeistis žiniomis.

  Įmonės narės yra tikrinamos, siekiant įvertinti jų atitiktį EYGnepriklausomumo, kokybės ir rizikos valdymo, auditometodikos ir žmogiškųjų išteklių reikalavimams ir politikai.Tos įmonės narės, kurios nevykdo kokybės įsipareigojimų irkitų narystės EYG reikalavimų, gali būti atskiriamos nuo EYorganizacijos.

 • 2017 m. skaidrumo pranešimas — „EY Lietuva“ 8

  Kokybės užtikrinimasInfrastruktūra kokybei palaikytiKokybė mūsų paslaugų padaliniuose„2020+ m. vizija“, kur išdėstyti EY tikslai, siekiai irstrategija, EYG įmones nares ragina teikti išskirtinespaslaugas klientams bet kurioje pasaulio vietoje. Taiįmanoma tik tvirtai siekiant kokybės ir nuosekliai visamepasaulyje siūlant kokybiškas objektyvumo ir profesinioskepticizmo principais pagrįstas paslaugas atitinkančias EYir profesinius standartus.

  EYG įmonės narės ir jų paslaugų padaliniai atsako užkokybišką užduočių atlikimą. EY paslaugų padaliniai valdovisą atliktų užduočių kokybės peržiūros ir vykdomų užduočiųkokybės užtikrinimo procesą, leidžiantį išlaikyti atitiktįprofesiniams standartams ir EY politikai.

  „2020+ m. vizija“ įtvirtina atsakomybę už kokybę mūsųpaslaugų padaliniuose, įskaitant auditą. Jos dėka taip patatsirado daugiau aiškumo dėl Rizikos valdymo vaidmenstaikant politiką ir praktiką kokybiškam auditui palaikyti irtobulinti.

  Pasaulinio pirmininko pavaduotojas užtikrinimuikoordinuoja, kaip įmonės narės laikosi EY užtikrinimopaslaugų politikos ir procedūrų.

  Profesinė praktikaPasaulinio pirmininko pavaduotoją profesinei praktikai, darvadinamą Profesinės praktikos direktoriumi (PPD), prižiūriPasaulinio pirmininko pavaduotojas užtikrinimo paslaugomsir jo užduotis yra nustatyti pasaulinę audito kontrolėspolitiką ir procedūras. Zonos PPD darbą prižiūri pasaulinisPPD ir Zonos užtikrinimo vadovas. Tai padeda suteiktididesnį užtikrinimą dėl audito kokybės ir konsultavimoprocesų objektyvumo.

  Pasaulinis PPD taip pat vadovauja Pasaulinei profesinėspraktikos grupei ir kontroliuoja jos veiklą. Ši grupė – taitechninių dalykų specialistų, kurie teikia konsultacijasapskaitos, audito ir finansinės atskaitomybės klausimais,pasaulinis tinklas, vykdantis įvairias veiklos stebėsenos irrizikos valdymo funkcijas.

  Pasaulinis PPD prižiūri EY pasaulinės audito metodikos (EYGAM) ir susijusių technologijų rengimą ir kontroliuoja, kad

  jos atitiktų taikytinus profesinius standartus irreguliuojančių institucijų reikalavimus. Pasaulinė profesinėspraktikos grupė taip pat kontroliuoja gairių, mokymo,stebėsenos programų, įmonės specialistų naudojamųprocesų nuosekliai ir efektyviai atliekant auditą, rengimą.Pasaulio, zonų ir regionų Profesinės praktikos direktoriaidrauge su kitais kartu kiekvienoje įmonėje narėje dirbančiaisspecialistais puikiai išmano apie EY darbuotojus, klientus irprocesus, į juos galima kreiptis norint pasikonsultuoti suaudito projektų komandomis.

  Dažnai iškyla papildomų išteklių poreikis papildantPasaulinės profesinės praktikos grupės išteklius, įskaitantspecialistų tinklus, kurie sutelkia dėmesį į:

  • vidaus kontrolės atskaitomybę ir susijusius EY auditometodikos aspektus;

  • apskaitos, audito ir rizikos klausimus konkrečiose ūkiošakose ir sektoriuose;

  • tam tikriems įvykiams būdingus klausimus, tokius kaipfinansinė krizė; pilietinių ir politinių neramumų sritis;valstybės skolos ir susijusius apskaitos, audito,finansinės atskaitomybės ir atskleidimo klausimus;

  • bendruosius užduočių klausimus ir kaip efektyviai dirbtisu audito komitetais.

  Rizikos valdymasAtsakomybė už aukštos kokybės paslaugų teikimą ir užriziką, susijusią su kokybe, tenka įmonėms narėms. Be kitako, Pasaulinis rizikos valdymo vadovas padeda kontroliuoti,kaip įmonės narės valdo šią riziką ir įgyvendina platesnęĮmonių rizikos valdymo sistemą stebėdamas kitus rizikosveiksnius organizacijoje.

  Įmonių narių partneriai yra skiriami vadovauti kokybės irrizikos valdymo iniciatyvoms ir paslaugų padaliniuose, irįmonėse narėse, padedant kitiems darbuotojams irspecialistams. Pasaulinis rizikos valdymo vadovas atsako užvieningų pasaulinių kokybės ir rizikos prioritetų nustatymą irvisos bendrovės rizikos valdymą. Šie prioritetai perduodamiįmonėms narėms, o jų vykdymas kontroliuojamas taikantĮmonių rizikos valdymo programą.

  Pasaulinė konfidencialumo politikaKonfidencialios informacijos apsauga yra neatsiejamakasdienės EYG įmonių narių veiklos dalis. Pagarbaintelektiniam kapitalui, kitai jautriai ir riboto naudojimoinformacijai yra įtvirtinta Pasauliniame elgsenos kodekse,kuriame yra aiškiai išdėstyti elgesio, kokio tikimasi iš visų EY

 • 2017 m. skaidrumo pranešimas — „EY Lietuva“ 9

  darbuotojų, principai. Pasaulinė konfidencialumo politikadar labiau pabrėžia informacijos apsaugos svarbą ir atspindivis labiau augantį poreikį naudoti konfidencialius duomenis.Ši politika suteikia papildomo aiškumo EY darbuotojams iryra naudojama kaip platesnės metodikos, kurią sudaropagrindiniai interesų konfliktų sprendimo, asmens duomenųprivatumo ir įrašų saugojimo principai, pagrindas. Kitametodika apima:

  • socialinių tinklų gaires;• informacijos tvarkymo reikalavimus;• keitimosi žiniomis protokolus.

  Audito kokybės kontrolės programos sudedamosiosdalysTolesniuose skyriuose apibūdinamos pagrindinės „EYLietuva“ audito kokybės kontrolės sistemos dalys:

  • įdiegtos profesinės vertybės;• vidaus kokybės kontrolės sistema;• kliento priėmimas ir tęstinumas;• audito atlikimas;• peržiūros ir konsultacijos;• audito partnerių rotacija;• audito kokybės peržiūros;• išorės kokybės užtikrinimo peržiūros;• atitiktis teisės reikalavimams.

  Įdiegtos profesinės vertybėsNuosekli audito kokybėKokybė yra esminis elementas, leidžiantis teikti klientamsišskirtinio lygio paslaugas. Būtent savo teikiamų paslaugųkokybe ir galime didžiuotis. Neatskiriama mūsų darbo dalisir atsakomybės esmė – užtikrinti kapitalo rinkų pasitikėjimą.Kokybiškų paslaugų teikimas yra pagrindinis tikslas, lydintismus kiekviename žingsnyje, ir jis prisideda prie mūsų siekiokurti savo darbuotojams, klientams ir bendruomenėmsefektyviau veikiantį pasaulį. Tai atsispindi mūsų Nuosekliosaudito kokybės (angl. Sustainable Audit Quality (SAQ))programoje, kuri yra pagrindinis mūsų audito praktikosprioritetas.

  Kiekviena įmonė narė, esanti mūsų pasaulinės struktūrosdalimi, yra įsipareigojusi teikti aukštos kokybės auditopaslaugas. 2015 metais visose audito praktikose pradėjomeįgyvendinti SAQ iniciatyvą, kuri nustato valdymo struktūrą iryra skirta nuolatiniam mūsų audito proceso tobulinimui.

  Sąvokoje SAQ esantis žodis „nuosekli” rodo, kad tai nevienkartinė ar trumpalaikė iniciatyva, o nuolatinistobulinimo procesas. EY jau kuris laikas naudoja bendrąaudito metodiką. Dabar turime ir bendrą kalbą bei procesusskirtus audito kokybei.

  SAQ yra sudaryta iš šešių elementų – tai aukščiausių vadovųpožiūris; personalo kvalifikacijos kėlimas; supaprastinimas;audito technologija ir skaitmeninės technologijos, įgalinimasbei kokybės užtikrinimas; ir atskaitomybė. SAQ diegiakiekviena įmonė narė, o procesas koordinuojamas irkontroliuojamas pasauliniu mastu.

  Mes nuolat akcentuojame šešių elementų svarbą iraptariame juos su kiekvieno regiono užtikrinimo paslaugųvadovu ir kiekvienu partneriu. Audito kokybė ir pagrindiniaiSAQ elementai yra tai, ką privalo suprasti ir būti pasirengęssavo darbe taikyti kiekvienas aukštesnysis vadovas, darbogrupės vadovas ir komandos narys. SAQ yra visų mūsųtikslų ir siekių esmė.

  Naudodami SAQ padarėme didelę pažangą. EY atliekamųvidaus ir išorės patikrinimų rezultatai gerėja visamepasaulyje, tampame vis nuoseklesni vykdydami užduotis.

  Mes pasitelkėme pasaulinio lygio įrankius, leidžiančiusmums atlikti kokybiškesnį ir vertingesnį auditą. Priegebėjimo dirbti nuosekliau iš dalies prisidėjo ir mūsųinternetinės audito platformos – EY Canvas – naudojimas.EY Canvas buvo pradėta plačiai naudoti 2015 metųpradžioje ir dabar ji yra naudojama visame pasaulyje. Šiplatforma padeda efektyviau atlikti auditą, palengvinakomunikaciją ir leidžia vykdyti vientisą audito procesą.

  Visai neseniai pradėjo veikti mūsų EY Canvas klientųportalas, kuris yra dar vienas modernus įrankis, kurį siūlomesavo auditoriams šalia daugelio kitų jau naudojamų įrankių.Be to, visame pasaulyje pradėjome naudoti 2017 m. Auditogairių programą (angl. 2017 Audit Milestones Program),kurioje Gairių naudojimas atliekant pasirinktus VIĮ auditusįtvirtintas kaip svarbus žingsnis siekiant pagerinti rezultatusir išlaikyti aukštą visų užduočių vykdymo kokybę.

  2016 metais EY sukūrė Kokybės įgalinimo lyderių tinklą(angl. Quality Enablement Leaders) (KĮL) ir įsteigėmePasaulinį audito kokybės komitetą.Jau minėtos ir kitos SAQ iniciatyvos mums tapo postūmiu irtoliau siekti aukštesnės kokybės. Šios iniciatyvos aiškiaiparodo, kad audito kokybė yra vienintelis ir patssvarbiausias faktorius priimant sprendimus bei pagrindinėdarbo priemonė, nuo kurios priklauso mūsų profesinėreputacija.

  Aukščiausių vadovų požiūrisEY ir „EY Lietuva“ aukščiausi vadovai yra atsakingi užtinkamo požiūrio nustatymą ir demonstravimą savo elgesiuir veiksmais, už EY įsipareigojimą kurti veiksmingesnįpasaulį. Nors aukščiausių vadovų požiūris yra itin svarbus,mūsų darbuotojai taip pat supranta, kad kokybė ir profesinėatsakomybė prasideda nuo jų. Mūsų bendros vertybėsįkvepia mūsų darbuotojus bei nukreipia tinkamai elgtis, otai, ką mes darome, ir kas mes esame, atsispindi mūsųįsipareigojime viską atlikti tik kokybiškai.

  EY požiūris į verslo etiką ir sąžiningumą įtvirtintas mūsųkonsultavimo kultūroje, jis akcentuojamas EY mokymoprogramų metu ir vidiniuose pranešimuose. Vyresniejivadovai savo elgesiu ir įvairiomis komunikacijospriemonėmis nuolat pabrėžia šiuos lūkesčius ir kokybiškodarbo svarbą, taip pat atitiktį profesiniams standartams irmūsų politikai. EY taip pat mano, kad profesinių paslaugųkokybė yra vienas iš pagrindinių kriterijų vertinantspecialistus ir skirstant atlygį.

  Remiantis EY kultūra, skatinamas bendradarbiavimas irkonsultavimasis bei skiriamas itin didelis dėmesyskonsultacijoms sudėtingais ar subjektyviais apskaitos,

 • 2017 m. skaidrumo pranešimas — „EY Lietuva“ 10

  audito, ataskaitų rengimo, reguliavimo ir nepriklausomumoklausimais. Taip pat manome, kad svarbu įsitikinti, jog darbogrupė ir klientas tinkamai vadovaujasi duotais patarimais,esant reikalui mes tai akcentuojame.

  EY nuosekliai laikosi požiūrio, kad nei vienas atskirasklientas negali būti svarbesnis už profesinę reputaciją –„EY Lietuva“ reputaciją ir kiekvieno mūsų specialistoreputaciją.

  Elgsenos kodeksasTarp visų savo specialistų skatiname sąžiningumo kultūrą.EY pasaulinis elgsenos kodeksas aiškiai nustato principus,kaip turime elgtis ir veikti verslo aplinkoje ir kuriais turivadovautis EY darbuotojai. Kodeksas yra suskirstytas įpenkias kategorijas:

  • darbas su kolegomis;• darbas su klientais ir kitais asmenimis;• veikimas pagal profesinius sąžiningumo principus;• vadovavimasis objektyvumo ir nepriklausomumo

  principais;• pagarba intelektiniam kapitalui.

  Laikydamiesi EY pasaulinio elgsenos kodekso reikalavimų irdiegdami atitinkamas procedūras bei nuolat keisdamiesiinformacija siekiame sukurti tokią aplinką, kuri skatintųvisus darbuotojus veikti atsakingai, taip pat pranešti apienetinkamą elgesį nebijant už tai susilaukti neigiamosreakcijos.

  „EY etikos“ telefono linija, kuria gali naudotis „EY Lietuva“darbuotojai, klientai ir kiti asmenys, leidžia konfidencialiaipranešti apie galimai neetišką ar netinkamą elgesį,pažeidžiantį profesinius standartus ar kitaip neatitinkantį EYpasaulinio elgsenos kodekso. „EY etikos“ linijos veikimurūpinasi išorės organizacijos, bendrovėms visame pasaulyjeteikiančios konfidencialią ir, esant reikalui, anoniminęinformaciją apie specialiąsias telefono linijas.

  Kai tik „EY etikos“ linija gauna pranešimą telefonu arbainternetu, jis greitai sulaukia dėmesio. Priklausomai nuopranešimo turinio, atitinkami specialistai iš Kokybės irrizikos valdymo (Q&RM), Personalo, Teisės ir kitų padaliniųperžiūri pranešimą. Tos pačios procedūros taikomos irsprendžiant problemas, apie kurias sužinome ne per „EYetikos“ liniją.

  Mūsų vertybės: kas mes esame

  Sąžiningi, pagarbūs ir komandos dvasią palaikantysžmonės

  Žmonės, turintys energijos, entuziazmo ir drąsos vesti įpriekį

  Žmonės, kurie kuria santykius elgdamiesi teisingai

  Vidaus kokybės kontrolėssistema„EY Lietuva“ reputacija teikiant aukštos kokybėsprofesionalias, nepriklausomas, objektyvias ir etikosprincipais pagrįstas audito paslaugas yra esminis veiksnyslemiantis mūsų, kaip nepriklausomų auditorių, sėkmę. Mesir toliau investuojame į iniciatyvas skirtas skatinti daugiauobjektyvumo, nepriklausomumo ir profesinio skepticizmo.Tai esminiai aukštos kokybės audito požymiai.

  „EY Lietuva“, kaip auditorių, vaidmuo yra teikti užtikrinimądėl teisingų bendrovės, kurios auditą atliekame, finansiniųataskaitų pateikimo. Suformuojame kvalifikuotas darbogrupes, kad galėtume teikti paslaugas, naudodamiesi savokompetencija visose ūkio šakose. Mes nuolat siekiamegerinti kokybės ir rizikos valdymo procesus tam, kadgalėtume užtikrinti vienodai aukštos kokybės paslaugas.

  Pripažįstame, kad mūsų audito paslaugų kokybė dar niekadanebuvo svarbesnė nei dabar, kai ekonominei aplinkai daugįtakos daro nuolatinė globalizacija ir greitas kapitalojudėjimas. Siekdama įgyvendinti EY „2020+ m. viziją“, mesir toliau daug investuojame į audito metodikos ir priemoniųbei kitų reikalingų išteklių kūrimą, kad mūsų teikiamospaslaugos ir toliau išliktų kokybiškos.

  Rinka ir suinteresuotos šalys reikalauja ne tik kokybiškoaudito, bet ir kuo efektyviau teikiamų audito paslaugų.Greta jau minėtų investicijų EY nuolat ieško būdų, kaippagerinti audito metodikos ir procesų efektyvumą irnašumą, didinant audito kokybę.

  Mes siekiame nustatyti, kur mūsų audito kokybė galineatitikti EY ir suinteresuotų šalių, įskaitant audito įmonesreguliuojančias išorines institucijas, lūkesčių. Mes siekiamepasimokyti iš vidinių ir išorinių patikrinimų ir nustatyti betkokių kokybės nesklandumų esmines priežastis, kad auditokokybė nuolat gerėtų. Esame įsitikinę, kad operatyvūs irtinkami kokybės gerinimo veiksmai yra svarbus.

  Kokybės kontrolės sistemos efektyvumasEY sukūrė ir įgyvendino visapusišką pasaulinę auditokokybės kontrolės politiką ir praktiką. Ši politika ir praktikaatitinka Tarptautinės audito ir užtikrinimo standartų tarybos(angl. International Auditing and Assurance Standards Board(IAASB)) išleistų Tarptautinių kokybės kontrolės standartųreikalavimus. „EY Lietuva“ patvirtino šią pasaulinę politiką irprocedūras ir papildė jas reikiamomis nuostatomis, kur toreikalauja nacionaliniai įstatymai ir profesinėsrekomendacijos, taip pat norėdama pritaikyti jasspecifinėms verslo reikmėms.

  Mes taip pat vykdome EY audito kokybės tikrinimo (angl.Audit Quality Review (AQR)) programą siekdami įvertinti, armūsų audito kokybės kontrolės sistema yra veiksminga ir arji užtikrina, kad „EY Lietuva“ ir mūsų darbuotojai laikytųsitaikomų profesinių ir EY standartų bei teisės aktųreikalavimų.

 • 2017 m. skaidrumo pranešimas — „EY Lietuva“ 11

  AQR programos ir išorinių tikrinimų rezultatai įvertinami irpranešami „EY Lietuva“ darbuotojams tam, kad pagalaukščiausius profesinius standartus būtų nuolat gerinamaaudito kokybė.

  Pasaulinė vadovybė yra atsakinga už kokybės gerinimo irapsaugos programų įgyvendinimą EY mastu. Ji peržiūrimūsų vidines AQR programas ir išorės reguliuojančiųinstitucijų peržiūras ir bet kokius svarbesnius veiksmusskirtus tam tikroms sritims tobulinti.

  Paskutiniai gauti tokio stebėjimo rezultatai kartu sunaujausiais atsiliepimais po nepriklausomų kontroliuojančiųinstitucijų vizitų leidžia „EY Lietuva“ daryti išvadą, kadmūsų vidinė kokybės kontrolės sistema yra sukurta tinkamaiir veikia efektyviai.

  Kliento priėmimas ir santykiųtęsimasEY politikaEY pasaulinė klientų priėmimo ir santykių tęsimo politikanumato principus įmonėms narėms, pagal kuriuossprendžiama, ar patvirtinti naują klientą ar projektą, ar tęstisantykius su jau esamu klientu. Šie principai yra pagrindasnorint išlaikyti kokybę, valdyti riziką, apsaugoti mūsųdarbuotojus ir laikytis teisės aktų reikalavimų. Politikostikslai yra:

  • nustatyti procesą, kaip priimami sprendimai priimtinaują klientą arba tęsti darbą su klientais ar projektais;

  • laikytis galiojančių nepriklausomumo reikalavimų;• nustatyti bet kokius interesų konfliktus ir tinkamai juos

  spręsti;• nustatyti ir atsisakyti klientų ar projektų, kurie kelia per

  daug rizikos;• paprašyti konsultacijos su paskirtais ekspertais, kad

  būtų nustatytos papildomos rizikos valdymo procedūroskonkretiems didelės rizikos veiksniams;

  • laikytis teisinių, norminių ir profesinių reikalavimų.

  Be to, EY pasaulinė konfliktų sprendimo politika sudaropagrindą klientų ir darbų priėmimo bei tęstinumo procesuitiek, kiek jis yra susijęs su interesų konfliktais. Pasaulinėkonfliktų politika taip pat nustato, kaip naudojantatitinkamas apsaugos priemones kuo greičiau ir efektyviauvaldyti interesų konfliktus, kurie buvo nustatyti tokiųprocesų metu. Tokios apsaugos priemonės gali būti klientosutikimas, kad atstovautume dviem ar keliems klientams,arba EYG įmonės narės atsisakymas imtis projekto siekiantišvengti nustatyto konflikto.

  EY pasaulinė konfliktų sprendimo politika bei susijusiosgairės buvo atnaujintos 2015 m. pradžioje. Atnaujinimuoseatsižvelgiama į didėjantį užduočių ir santykių su klientaissudėtingumą, į tai, kad turime vis greičiau ir tiksliaureaguoti į klientų poreikius. Politika ir gairės taip patderinamos su naujausia Tarptautinės apskaitininkų etikosstandartų valdybos (IESBA) standartų redakcija.

  Praktinis politikos panaudojimasMes naudojame EY klientų ir projektų priėmimo procesą(angl. Process for Acceptance of Clients (PACE)), naująvidinio tinklo pagrindu veikiančią sistemą, skirtą efektyviaikoordinuoti klientų ir projektų priėmimo ir tęstinumoveiksmus, laikantis pasaulinės, atskirų padalinių ir įmoniųnarių politikos. Su PACE naudotojai atlieka visus privalomusveiksmus, kad įvykdytų priėmimo ir tęsimo reikalavimus irprisijungtų prie išteklių ir informacijos, kuri reikalinga norintįvertinti ir verslo galimybes, ir galimą riziką.

  Klientų priėmimo procesas apima atidų potencialaus klientoar projekto rizikos įvertinimą ir keletą specialiųjų peržiūrosprocedūrų. Prieš patvirtindami naują projektą ar klientą,mes įvertiname, ar galime skirti pakankamai išteklių, kadsuteiktume kokybiškas paslaugas, ypač labai techninėsesrityse, ir kad mums derėtų teikti kliento pageidaujamaspaslaugas. Patvirtinimo procesas yra griežtai reguliuojamas,ir joks naujas audito projektas negali būti priimtas negavusmūsų Profesinės praktikos direktoriaus patvirtinimo.

  Mūsų metinio klientų tęstinumo proceso metu peržiūrimemūsų paslaugų teikimą ir galimybes toliau teikti kokybiškaspaslaugas ir įsitikiname, ar „EY Lietuva“ klientai taip patpritaria įsipareigojimui užtikrinti finansinės atskaitomybėskokybę ir skaidrumą. Už kiekvieną audito projektąatsakingas partneris kartu su audito padalinio vadovybekasmet peržiūri mūsų santykius su audito klientais irnustato, ar santykius dera tęsti.

  Po tokios peržiūros kai kurie audito projektai pripažįstamikaip reikalaujantys papildomų priežiūros procedūrų auditometu (atidžios stebėsenos). Santykiai su kai kuriais auditoklientais nutraukiami. Kaip ir klientų priėmimo procesometu, mūsų regionų, reikalui esant, ir vietos PPD dalyvaujaklientų tęstinumo procese ir turi sutikti su tęstinumosprendimais.

  Ir kliento priėmimo, ir tęstinumo sprendimai be kitų dalykųpriklauso ir nuo to, ar nėra jokių ženklų, kad įmonėsvadovybė naudoja spaudimą audito darbo grupei nepaisytitinkamų apskaitos ar atskaitomybės reikalavimų, arbanaudoja finansinį spaudimą nepaisyti audito kokybės.Svarstymai ir išvados dėl vadovybės sąžiningumo yrasvarbus veiksnys priimant sprendimus dėl priėmimo irtęstinumo.

  Audito atlikimasĮgyvendindama EY 2020+ m. viziją EY nemažai investavo įtobulesnę audito metodiką ir įrankius siekdama pagerintiaudito kokybę. Ši investicija atitinka EY tikslą iki 2020 metųturėti pirmaujančias audito praktikas ir atspindiįsipareigojimą užsitarnauti kapitalo rinkų ir įvairių šaliųpasitikėjimą.

  Audito metodikaEY pasaulinė audito metodika (angl. Global AuditMethodology (EY GAM)) nustato pasaulinę sistemą, kaiptaikyti nuoseklius logiškus procesus, svarstymus ir auditoprocedūras visiems audito projektams.

 • 2017 m. skaidrumo pranešimas — „EY Lietuva“ 12

  Vienas iš metodikos kertinių akmenų – rizikos vertinimas ir,jei reikia, jos persvarstymas bei keitimas audito metu irpagal tai nustatomas audito procedūrų pobūdis, trukmė irapimtis. EY GAM taip pat akcentuoja atitinkamo profesinioskepticizmo taikymą atliekant audito procedūras. EY GAMsudaryta vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais(angl. International Standards on Auditing (ISAs)) irpapildyta Lietuvoje galiojančiais audito standartais irįstatymų bei kitų teisės aktų nuostatomis.

  EY auditoriui pateikiama EY GAM versija suskirstyta pagaltemas ir skirta sutelkti dėmesį į mūsų audito strategiją,taikomą finansinių ataskaitų rizikai ir atitinkamam atsakui įšią riziką. EY GAM susideda iš dviejų pagrindinių dalių:reikalavimų ir gairių bei formų ir pavyzdžių. Reikalavimai irgairės atspindi ir audito standartus, ir EY politiką. Prieformų, šablonų ir pavyzdžių pateikiamos svarbiausiospraktinės iliustracijos audito procedūroms atlikti irdokumentuoti.

  Naudojant technologijas, EY GAM gali būti pagal požymiuspritaikoma taip, kad teiktų aktualius reikalavimus ir gairespriklausomai nuo audituojamos bendrovės pobūdžio.Pavyzdžiui, yra atskiri bendrovių, kurių vertybiniai popieriaiįtraukti į biržos sąrašus, ir nesudėtingomis laikomųbendrovių požymiai.

  Audito metodika nuolat atnaujinama atsiradus naujiemsstandartams, iškilus naujoms audito problemoms arklausimams, įgijus naujos įgyvendinimo patirties ar gavusišorinio ar vidinio patikrinimo rezultatus. 2016 metais EYGAM buvo atnaujinta įtraukiant naujus ir peržiūrėtus TAS,kurie reglamentuoja auditorių atskaitomybę, kitą į metinesataskaitas įtraukiamą ir finansinėse ataskaitoseatskleidžiamą informaciją. EY GAM taip pat buvo papildytagairėmis, skirtomis spręsti audito komandoms dažniausiaikylančius klausimus bei patikrinimų metu susidariusiasproblemas.

  Be to, mes nuolat stebime įvykius, laiku išleidžiame auditoplanavimo ir kitus priminimus. Šie priminimai pabrėžiapatikrinimų metu akcentuojamas sritis, taip pat pagrindinesTarptautinį audito reguliuotojų forumą (IFIAR) dominančiastemas, tarp kurių yra profesinis skepticizmas, grupiųauditas, pajamų pripažinimas ir projektų kokybės peržiūros.

  EY GAM reikalauja laikytis atitinkamų etikos standartų,įskaitant nepriklausomumą nuo įmonės, kurios auditąatliekame.

  Technologinės priemonėsDaugelis technologinių priemonių naudojamos audito darbogrupėse tam, kad padėtų atlikti ir dokumentuoti pagal EYGAM atliekamą darbą.

  2015 finansinių metų pabaigoje pradėjome diegti EY Canvas– savo pasaulinę audito platformą, kuri yra esminėatliekamo audito dalis ir leidžia mums teikti aukštos kokybėsaudito paslaugas. Platforma pradėta diegti etapais EYGįmonėse narėse visame pasaulyje, ir 2017 metaisparengiamasis diegimo etapas buvo užbaigtas. EY Canvasplatforma yra sukurta HTML5 pagrindu, panaudojantnaujausias žiniatinklio programų technologijas.

  Tai leidžia užtikrinti ypatingą duomenų saugumą irprograminę įrangą plėtoti taip, kad ji laiku reaguotų įapskaitos profesijos ir reguliavimo aplinkos pasikeitimas.

  Naudojant tikslinius klausimus, audito užduotys EY Canvasplatformoje automatiškai formuojamos pasinaudojantinformacija, kuri yra aktuali dėl bendrovei taikomųreikalavimų būti įtrauktai į oficialų biržos prekybos sąrašą irdėl konkrečios ūkio šakos. Tai padeda užtikrinti, kad mūsųaudito planai būtų tinkamai pritaikyti ir laiku atnaujinti beitiesiogiai susieti su mūsų audito gairėmis, profesiniaisstandartais bei dokumentų šablonais. EY Canvas yranaujoviško ir aiškaus dizaino, ji turi vartotojo sąsajasleidžiančias vartotojams vizualizuoti rizikos veiksnius ir jųsantykius su mūsų planuojamais atsakomaisiais veiksmaisbei svarbiausiose srityse atliekamais darbais. Ši platformataip pat suteikia galimybę mūsų audito komandoms dalintisinstrukcijomis ir informacija apie riziką su komandomis kitųšalių EY biuruose, todėl kiekvieno audito pagrindinėkomanda gali kontroliuoti grupės audito planavimą irstebėseną. 2018 finansiniais metais atsisakysime savopirmtako pagalbinio audito įrankio GAMx.

  EY Canvas sudaro 2017 metais pristatytas Klientų portalas,padedantis komandoms bendrauti su klientais ir leidžiantisracionaliau pildyti klientų pageidavimus. Į EY Canvasintegruotos mobiliosios aplikacijos, pristatytos 2017finansiniais metais, padeda mūsų darbuotojams lengviauatlikti auditą, pvz. sekti audito eigą, saugiai užfiksuotiaudito įrodymus ir stebėti, kaip vykdoma inventorizacija.

  Audito projektų grupės skirtingų audito etapų metu naudojair kitas programas, formas ir ruošinius tam, kad būtųlengviau priimti ir dokumentuoti įvairius sprendimus auditometu, gauti duomenis ir juos analizuoti.

  „EY Helix“ yra duomenų analizės įrankis, skirtas naudotiaudito metu. Analitika keičia auditą, nes analizuojamadaugiau auditui aktualių duomenų, nustatomi anksčiaunematyti duomenų pavyzdžiai ir tendencijos, o tai padedatikslingai nukreipti mūsų audito veiksmus. Naudojamaanalitika taip pat suteikia mums geresnę perspektyvą,įžvalgų, padeda suprasti sandorius ir rizikingas sritis.

  Mums pavyko sukurti analitines visus mūsų klientų veiklosciklus – nuo pradžios iki pabaigos – apimančias procedūras,kurias taikome naudodami analitikos pagrindu sukurtasaudito programas.

  Analitinių procedūrų taikymas padeda mūsų projektųkomandoms tinkamiau įvertinti audito rizikas, suteikiagalimybę atlikti rizikingesnių sandorių auditą ir padedamūsų darbuotojams kelti įžvalgesnius klausimus apie auditometu nustatytus faktus bei įvertinti rezultatus.

  Audito užduočių darbo grupių formavimas„EY Lietuva“ politika reikalauja, kad Audito padaliniovadovybė ir profesinės praktikos direktorius kasmetperžiūrėtų partnerių užduotis tam, kad būtų įsitikinta, jogspecialistai, vadovaujantys biržoje kotiruojamų įmoniųauditams, turėtų atitinkamą kompetenciją (t. y. žinias,įgūdžius ir gabumus) reikalingą šiems projektams įvykdyti, irlaikytųsi taikomų auditorių rotacijos reikalavimų.

 • 2017 m. skaidrumo pranešimas — „EY Lietuva“ 13

  Specialistai paskiriami vienai ar kitai audito užduočiaivadovaujantis Audito padalinio vadovybės sprendimais.Skirstant darbuotojus į audito darbo grupes atsižvelgiama įšiuos veiksnius: projekto dydį ir sudėtingumą, specialiąsiasūkio šakos žinias ir patirtį, darbo trukmę, tęstinumą irgalimybes mokytis atliekant darbą. Skiriant personaląsudėtingesnėms užduotims atsižvelgiama į tai, ar auditoprojekto darbo grupei reikalingi asmenys, turintys specialiosar papildomos kompetencijos.

  Daugeliu atveju vidaus specialistai skiriami kaip auditoužduoties darbo grupės dalis ir padeda atlikti auditoprocedūras ir gauti atitinkamus audito įrodymus. Tokiomisprofesionalų paslaugomis naudojamasi tada, kai reikiaspecialiųjų įgūdžių ar žinių, susijusių su, pavyzdžiui,informacinėmis sistemomis, turto vertinimu ir statistineanalize.

  Peržiūra ir konsultacijosAudito darbo peržiūrosEY politikoje nustatyti tiesioginio audito darbo grupėsvadovo įsitraukimo tinkamu metu ir įvairių atlikto darboperžiūrų reikalavimai. Audito užduoties darbo grupėsprižiūrintieji nariai detaliai peržiūri, ar audito darbodokumentai parengti tiksliai ir išsamiai. Vyresnieji auditoriaiir užduoties vadovai atlieka antrojo lygio peržiūrą ir nustatoaudito darbo kaip visumos ir susijusią apskaitos beifinansinių ataskaitų pateikimo atitiktį. Mokesčių sritiesspecialistai peržiūri reikšmingus mokesčių ir kitus susijusiusdarbo dokumentus. Į biržos sąrašą įtrauktų ir kai kurių kitųbendrovių atveju darbo kokybės peržiūros partneris(aprašomas toliau) peržiūri svarbius apskaitos, finansiniųataskaitų ir audito atlikimo aspektus, taip pat bendrovės,kurios auditą atliekame, finansines ataskaitas ir susijusiąmūsų išvadą.

  Darbo dokumentų, susijusių su konkrečiu auditu, peržiūrospobūdis, trukmė ir mastas priklauso nuo daugelio veiksnių,įskaitant:

  • riziką, reikšmingumą, subjektyvumą ir sudėtingumą;• audito grupės narių gebėjimus ir patirtį ruošiant audito

  dokumentus;• peržiūrą atliekančio darbuotojo tiesioginio dalyvavimo

  audito darbe lygmenį;• konsultacijų apimtį.

  Mūsų politikoje taip pat nustatytas kiekvieno auditoužduoties darbo grupės nario vaidmuo ir atsakomybė, taippat jų darbo ir išvadų dokumentavimo reikalavimai.

  Reikalavimai konsultacijomsMūsų konsultavimo politika remiasi bendradarbiavimokultūra, kur audito specialistai skatinami dalintis mintimisapie sudėtingus apskaitos, audito ir atskaitomybėsklausimus. Konsultavimui keliami reikalavimai ir susijusipolitika yra parengta taip, kad įtrauktų tinkamus išteklius, oaudito komandos galėtų prieiti teisingų išvadų.

  Konsultacija yra sudėtinė sprendimų priėmimo procesodalis, tai nėra tik procesas patarimui suteikti.

  Nagrinėjant sudėtingus ir jautrius klausimus, reikalaujame,kad darbuotojai kreiptųsi į kitus darbuotojus,nepriklausančius audito darbo grupei ir turinčius daugiaupatirties ar specializuotų žinių, pirmiausia, į profesinėspraktikos ir nepriklausomumo specialistus. Objektyvumo irprofesinio skeptiškumo tikslais mūsų politikoje reikalaujama,kad profesinės praktikos nariai, nepriklausomumo ir tamtikri kiti specialistai nusišalintų nuo konsultavimo, jei šiuometu dirba arba praeityje tam tikrą laikotarpį dirbo suklientu, su kuriuo yra susijusi ši konsultacija.

  Mūsų konsultavimo politikoje taip pat nurodomasreikalavimas visas konsultacijas dokumentuoti, taip patprivaloma gauti rašytinį sutikimą iš žmogaus, kuris teikėkonsultacijas, kad galėtume įsitikinti, kaip konsultantassuprato problemos esmę ir jos sprendimo būdus.

  Darbo kokybės peržiūrosVisų biržos sąrašuose esančių bendrovių ir kitų padidintosrizikos bendrovių auditams privalomos darbo kokybėsperžiūros, kurias pagal profesinius standartus atlieka auditopartneriai. Kokybės peržiūros partneriai yra pakankamaižinių apie dalyką turintys profesionalai, nepriklausomi nuoprojekto darbo grupės ir galintys teikti papildomą objektyvųvertinimą reikšmingais apskaitos, audito ir ataskaitųrengimo klausimais. Tie nepriklausomi tikrintojai jokiaisbūdais negali perduoti savo atsakomybės kitiems asmenims.

  Nepriklausoma kokybės peržiūra paprastai apima visąprojekto ciklą, įskaitant planavimą, rizikos vertinimą, auditostrategiją ir atlikimą. Ji neapsiriboja vien tik finansiniųataskaitų peržiūra tuo metu, kai išleidžiame auditoriausišvadą. Darbo kokybės peržiūrų ir dokumentavimo politika irtvarka nustato konkrečias gaires dėl procedūrų, kuriospriklauso nuo įvairių požymių ir kliento rizikos savybių,pobūdį, laiką ir mastą. Mūsų profesinės praktikos direktoriusperžiūri ir patvirtina visas nepriklausomo tikrintojo užduotisdėl biržos sąrašuose esančių ir kitų didesnės rizikosbendrovių.

  Audito užduočių darbo grupės profesiniųnesutarimų sprendimasEY palaiko bendradarbiavimo kultūrą ir skatina savodarbuotojus pranešti apie atsiradusius profesiniusnesutarimus arba iškilusius nepatogumus, susijusius sukliento užduotimis. Politika ir tvarkos aprašai sukurti taip,kad sudarytų sąlygas audito komandos nariams iškeltiklausimą dėl bet kokio nesutarimo, susijusio su reikšmingaisapskaitos, audito ir atskaitomybės klausimais.

  Su šia politika supažindinami nauji EY darbuotojai, ir mestoliau skatiname kultūrą, kur taikoma asmens atsakomybė irįgaliojimai, užtikrinama, kad kiekvienas būtų išgirstas irstengtųsi sužinoti kitų nuomonę.

 • 2017 m. skaidrumo pranešimas — „EY Lietuva“ 14

  Specialistų nuomonių skirtumai, atsirandantys audito metu,paprastai sprendžiami audito užduoties darbo grupėse.Tačiau, jei bet kuris asmuo, dalyvaujantis sprendžiantproblemą, nėra patenkintas priimtu sprendimu, jis (ji) turiperduoti šios problemos nagrinėjimą aukštesniojo rangovadovams tol, kol bus pasiektas sutarimas ir priimtasgalutinis sprendimas.

  Be to, jei užduoties kokybę peržiūrintis specialistas pateikiarekomendacijas, kurios užduoties partneriui yranepriimtinos arba, jei klausimo sprendimas peržiūrinčiojospecialisto netenkina, audito išvada neteikiama tol, kolklausimas nebus išspręstas. Vadovaujantis EY politika,būtina dokumentuoti nesutarimus bei dėl jų priimtussprendimus.

  Audito partnerių rotacijaPrivaloma audito partnerių rotacija yra viena iš priemonių,kurias EY naudoja siekdama stiprinti auditoriųnepriklausomumą. „EY Lietuva“ laikosi audito partneriųrotacijos reikalavimų, kuriuos nustato Tarptautinėapskaitininkų etikos standartų valdyba (IESBA), EuroposParlamento ir Tarybos 2014 m. balandžio 16 d.reglamentas 537/2014 (ES 537/2014), LietuvosRespublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas ir, kurtaikoma, JAV vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC)reikalavimų. „EY Lietuva“ pritaria audito partnerių rotacijai,kadangi tai suteikia galimybę pažvelgti į įmonę naujomisakimis ir skatina nepriklausomumą nuo įmonės vadovybėskartu išlaikant kompetenciją ir verslo žinias. Auditopartnerių rotacija, nepriklausomumo reikalavimai,sugriežtinta sistemų ir vidaus kokybės kontrolė irnepriklausoma audito kontrolė padeda stiprintinepriklausomumą ir objektyvumą – tai svarbios auditokokybę užtikrinančios priemonės.

  Toms VIĮ, kurios pagal šalies nepriklausomumo reikalavimusneprivalo taikyti audito partnerio rotacijos, arba kuriosnenumato tokių griežtų apribojimų, kaip IESBA ar ESreglamentas 537/2014, EY pasaulinė nepriklausomumopolitika numato reikalavimą pagrindinį projekto partnerį irnepriklausomą peržiūros partnerį keisti kas septyneriusmetus. Naujos VIĮ (įskaitant naujas į biržos sąrašus įtrauktasįmones) pagrindinis projekto partneris ir nepriklausomasperžiūros partneris gali likti tas pats dar dvejus papildomusmetus, po kurių jis nebegali dirbti toje darbo grupėje, jeiprieš įmonės įtraukimą į biržos sąrašus jis šiam klientuidirbo šešerius metus ar ilgiau. Po rotacijos partneris topaties vadovaujančio vaidmens ar nepriklausomo peržiūrospartnerio pareigų negali eiti mažiausiai dvejus metus.

  Siekdami efektyviai kontroliuoti partnerių rotaciją, mesnaudojame tam tikras partnerių rotacijos stebėsenospriemones. Mes taip pat įdiegėme partnerių rotacijosplanavimo ir sprendimų priėmimo procesą – meskonsultuojamės su mūsų profesinės praktikos irnepriklausomumo specialistais.

  Audito kokybės peržiūrosEY pasaulinė audito kokybės peržiūros programa (angl.Audit Quality Review (AQR)) yra EY pastangų išlaikyti irgerinti audito kokybę kertinis akmuo. „EY Lietuva“ vykdopasaulinę Audito kokybės peržiūros programą (AQR), teikiaataskaitas apie rezultatus ir sudaro atitinkamus veiksmųplanus. Pagrindinis programos tikslas yra nustatyti, arkokybės kontrolės sistemos, tarp jų ir „EY Lietuva“naudojamos sistemos, tinkamai sudarytos, ir jų laikomasiatliekant auditą, kad būtų suteiktas pagrįstas užtikrinimas,jog laikomasi politikos ir procedūrų, profesinių standartų irteisės aktų reikalavimų. Pasaulinė AQR programa atitinkatarptautinio kokybės kontrolės standarto Nr. 1 gaires supataisomis (ISQC Nr. 1) ir yra papildoma, jei to reikalaujaLietuvos profesiniai standartai ar teisės aktai. Ji taip patpadeda „EY Lietuva“ nuolat pastebėti sritis, kuriose galimegerinti savo darbo efektyvumą ar tobulinti politiką irprocedūras.

  Programa diegiama kiekvienais metais, ją koordinuoja irprižiūri Pasaulinio profesinės praktikos direktoriaus tinkloatstovai bei kontroliuoja Pasaulinio audito padaliniovadovybė.

  Užduotys atliekamoms peržiūroms pasirenkamos naudojantrizikos metodą, didžiausią dėmesį skiriant dideliems,sudėtingiems arba didelį visuomenės susidomėjimąkeliantiems audito klientams. Pasaulinę audito kokybėsperžiūros programą sudaro detalios audito darbodokumentų peržiūros daug dėmesio skiriant rizikai irapimant kuo didesnį spektrą biržos sąrašuose esančių irnesančių klientų audito projektų, kad būtų galima įvertinti,kaip laikomasi vidaus politikos ir procedūrų, EY GAMreikalavimų ir atitinkamų vietinių profesinių standartų beiteisės aktų reikalavimų. Peržiūrų metu įvertinama, kaiplaikomasi atitinkamų profesinių standartų, vidaus politikos irprocedūrų, kurios taikomos teikiant ne audito paslaugas. Beto, atliekamos peržiūros praktikos lygiu siekiant įvertinti,kaip laikomasi kokybės kontrolės politikos ir procedūrų ISQCstandarte Nr. 1 numatytose funkcinėse srityse. Auditokokybės peržiūros programa papildo išorinę praktikosstebėseną ir patikrinimo veiklą, tokią kaip įstatymaisnumatytos patikrinimo peržiūros ir išorinės kolegųatliekamos peržiūros.

  AQR tikrintojai ir tikrintojų grupės vadovai yra atrenkamiremiantis jų įgūdžiais ir profesine apskaitos ir audito sritieskompetencija bei tuo, kokiose ūkio šakose specializuojasi.Be to, grupės vadovai ir tikrintojai paprastai su Pasaulineaudito kokybės peržiūros programa dirba keletą metų ir turidaug šios programos vykdymo įgūdžių. Grupės vadovai irtikrintojai skiriami atlikti patikrinimus kitose šalyseesančiuose biuruose, taigi yra nepriklausomi nuo tikrinamųaudito grupių.

  Pasaulinės AQR programos rezultatai, išorinės praktikosstebėsenos ir patikrinimo veikla yra vertinama, o vertinimaiskelbiami tam, kad būtų galima imtis kokybės gerinimoveiksmų. Visuose kokybės gerinimo planuose apibūdinamireikalingi tolesni veiksmai, nurodomi atsakingi asmenys,terminai bei veiksmų atlikimo patvirtinimas.

 • 2017 m. skaidrumo pranešimas — „EY Lietuva“ 15

  Audito padalinio vadovai ir profesinės praktikos direktoriusrūpinasi priemonėmis audito kokybės klausimams spręstipagal pasaulinę AQR programą, pagal įstatymus privalomųperžiūrų ir kolegų atliekamų peržiūrų rezultatus. Nustatytusveiksmus kontroliuoja profesinės praktikos direktorius irAudito padalinio vadovai. Šių programų teikiamus svarbiuspraktikos stebėsenos rezultatus naudojame tolesniamkokybės gerinimo procesui.

  Išorinė kokybės užtikrinimoperžiūra„EY Lietuva“ audito praktiką ir jos atestuotus auditoriusperiodiškai (ne rečiau kaip kas trys metai) tikrina Lietuvosauditorių rūmai, prižiūrint Audito, apskaitos, turto vertinimoir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikosfinansų ministerijos. Atlikdami patikrinimą, Lietuvosauditorių rūmai (nuo 2017 m. Audito, apskaitos, turtovertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie LietuvosRespublikos finansų ministerijos) įvertina ir įmonės kokybėskontrolės sistemas, ir peržiūri atrinktas užduotis.

  Paskutinį kokybės patikrinimą Lietuvos auditorių rūmųAudito kokybės kontrolės komitetas atliko 2016 metais.Galutinė patikrinimo ataskaita buvo pateikta 2016 metųspalio mėnesį.

  Mes gerbiame ir vertiname Lietuvos auditorių rūmųatliekamus patikrinimo procesus. Mes atidžiai išnagrinėjamepatikrinimo metu iškeliamus klausimus, jei tokių atsiranda,kad nustatytume sritis, kur galėtume gerinti audito kokybę.Mūsų AQR procesas ir išoriniai patikrinimai padeda mumspasiekti, kad mūsų auditas ir susiję kontrolės procesai būtųpačios aukščiausios kokybės ir tarnautų investuotojų bei kitųsuinteresuotų šalių interesams.

  Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymasnumato, kad Audito, apskaitos, turto vertinimo irnemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikosfinansų ministerijos kiekvienais metais iki kovo 1 dienossavo interneto svetainėje skelbia apibendrintus auditorių iraudito įmonių audito kokybės užtikrinimo rezultatus –nurodo atliktų audito kokybės peržiūrų ir audito tyrimųskaičių, jų rezultatus, paskirtas drausmines nuobaudas irduotus nurodymus.

  Informacijos apie minėtas reguliavimo institucijas galimarasti jų tinklalapiuose www.lar.lt ir www.avnt.lt.

  Atitiktis teisės aktųreikalavimamsPasauliniame EY elgsenos kodekse pateikiami aiškūsstandartai, kuriais grindžiami mūsų veiksmai ir versloelgsena. „EY Lietuva“ laikosi galiojančių įstatymų ir kitųteisės aktų, o mūsų įsipareigojimas elgtis teisingai remiasiEY vertybėmis. Šį svarbų įsipareigojimą palaiko mūsųpolitika ir įvairios procedūros, aprašomos tolesniuoseskyriuose.

  Kova su kyšininkavimuEY pasaulinė kovos su kyšininkavimu politika nurodo EYdarbuotojams elgsenos gaires dėl tam tikrų neetiškų irneteisėtų veiksmų. Ji pabrėžia pareigą laikytis kovos sukyšininkavimu įstatymų ir pateikia platesnį apibrėžimą, kasyra laikoma kyšininkavimu. Politikoje taip pat apibrėžiamiatskaitomybės įsipareigojimai nustačius korupcijos atvejus.Pripažįstant kyšininkavimo ir korupcijos problemos svarbąpasaulyje, sustiprintos pastangos visoje EY diegti kovos sukyšininkavimu priemones.

  Vidinė prekybaEY pasaulinė vidinės prekybos politika dar kartą patvirtinamūsų darbuotojų įsipareigojimą neprekiauti vertybiniaispopieriais turint vidinės informacijos, pateikia detaliosinformacijos, kas sudaro vidinę informaciją, ir nurodo, sukuo mūsų darbuotojai privalo konsultuotis iškilusklausimams dėl jų atsakomybės.

  Prekybos sankcijosSvarbu nuolat sekti informaciją apie kintančią tarptautinėsprekybos sankcijų situaciją. EY stebi įvairiose pasauliošalyse įvedamas sankcijas ir pateikia gaires savodarbuotojams dėl veiklos, kurią paveiks tokios sankcijos.

  Duomenų privatumasEY pasaulinėje asmens duomenų privatumo politikojepateikiami principai, kurie privalo būti taikomi asmensduomenims naudoti ir saugoti, įskaitant duomenis susijusiussu esamais, buvusiais ir potencialiais darbuotojais, klientais,tiekėjais ir verslo partneriais. Ši politika atitinka galiojančiusįstatymus ir kitus teisės aktus reguliuojančius duomenųapsaugą ir privatumą apdorojant asmens duomenis. Be to,mes taikome ir specialią politiką, kad atitiktume konkrečiusLietuvoje galiojančius duomenų privatumo reikalavimus beitenkintume verslo poreikius.

  Dokumentų saugojimas„EY Lietuva“ dokumentų saugojimo politika yra taikomavisoms užduotims ir visiems darbuotojams. Šioje politikojeįtvirtinta, kad visi dokumentai privalo būti saugomi, kai tikasmuo sužino apie bet kokią faktinę ar pagrįstai tikėtinąpretenziją, ginčą, tyrimą, teismo šaukimą ar kitasvyriausybės procedūras, į kurias būtume įtraukti mes arbavienas iš mūsų klientų ir kurios gali būti susijusios su mūsųdarbu. Kur reikalinga, Politikoje taip pat atsižvelgiama įaktualius Lietuvos teisės aktų reikalavimus, taikomus darbodokumentų sudarymui ir tvarkymui.

  http://www.avnt.lt/

 • 2017 m. skaidrumo pranešimas — „EY Lietuva“ 16

  NepriklausomumopraktikaEY pasaulinė nepriklausomumo politika yra sudaryta taip,kad „EY Lietuva“ ir jos specialistams sudarytų galimybęlaikytis tam tikriems projektams taikytinų nepriklausomumostandartų, tarp jų, pavyzdžiui, IESBA Etikos kodekso, irLietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo.

  Mes svarstome ir vertiname nepriklausomumą iš skirtingųpožiūrio taškų, įskaitant ir mūsų įmonės, ir mūsų specialistųfinansinius santykius, darbo santykius, verslo santykius,leistinas ne audito paslaugas, kurias teikiame auditoklientams, taikomus reikalavimus dėl įmonių ir partneriųrotacijos, susitarimus dėl užmokesčio, Audito komitetoišankstinius patvirtinimus, kur taikytina, ir partneriųatlyginimus bei kompensacijas.

  Jei specialistas nesilaiko profesinio nepriklausomumoreikalavimų, paprastai tai atsiliepia priimantsprendimus dėl jo paaukštinimo ar atlyginimo, gali būtitaikomos ir kitos drausminės priemonės, įskaitantatskyrimą nuo „EY Lietuva”.

  „EY Lietuva“ įdiegė daug pasaulinių EY programų,priemonių ir procesų, kurie padeda mums, mūsųspecialistams ir kitiems darbuotojams laikytisnepriklausomumo politikos.

  EY pasaulinė nepriklausomumo politikaEY pasaulinę nepriklausomumo politiką sudaronepriklausomumo reikalavimai įmonėms narėms,specialistams ir kitiems darbuotojams. Tai visa apimantipolitika, pagrįsta IESBA Etikos kodeksu, su griežtesniaisreikalavimais, kur to reikalauja reguliavimo institucijos.Politikoje taip pat yra papildomos gairės, kurios padedaspecialistams ir kitiems darbuotojams taikant sudėtingasnepriklausomumo taisykles. EY pasaulinė nepriklausomumopolitika yra tiesiogiai prieinama EY vidiniame tinkle.

  Pasaulinė nepriklausomumo sistemaPasaulinė nepriklausomumo sistema yra vidiniame tinkleveikiantis instrumentas, kuris padeda EY specialistamsnustatyti biržos sąrašuose esančias įmones,nepriklausomumas nuo kurių yra privalomas, taip pattaikomus nepriklausomumo apribojimus. Dažniausiai taibiržoje registruoti audito klientai ir su jais susijusios įmonės,

  tačiau gali būti ir kitokio tipo užtikrinimo paslaugų klientai.Instrumente yra su biržos sąrašuose registruota įmonesusijusių įmonių duomenys, šiuos duomenis atnaujinaklientus aptarnaujančios darbo grupės. Įmonės duomenysapima pastabas, rodančias nepriklausomumo taisykles,kurios taikomos kiekvienai įmonei, taigi mūsų specialistaigali nuspręsti, kokio tipo paslaugas galima teikti ar dėl kokiųsantykių ar interesų galima sudaryti susitarimus.

  Pasaulinė stebėsenos sistemaEY pasaulinė stebėsenos sistema (angl. Global MonitoringSystem (GMS)) yra dar vienas svarbus pasaulinisinstrumentas, padedantis mums ir mūsų specialistamsnustatyti vertybinius popierius ir kitus finansinius interesus,kurių turėti yra draudžiama. Specialistai, užimantys vadovoar aukštesnes pareigas, privalo GMS sistemoje pateiktiinformaciją apie savo ar artimų šeimos narių turimusvertybinius popierius. Jeigu specialistas į GMS įvedadraudžiamus turėti vertybinius popierius arba turimivertybiniai popieriai tampa draudžiamais, jis apie taiinformuojamas, ir reikalaujama, kad asmuo šiuosvertybinius popierius parduotų. Reguliavimo tikslais apienustatytas išimtis pranešama Pasaulinėje pranešimų apienepriklausomumo incidentus sistemoje (angl. GlobalIndependence Incident Reporting System (GIIRS).

  GMS taip pat teikiamas kasmetinis ir ketvirtinispatvirtinimas, kad laikomasi EY nepriklausomumo politikos,kuri aprašyta toliau.

  Nepriklausomumo reikalavimų laikymasisEY nustatė keletą procesų ir programų, kurių tikslas –stebėti kaip EY specialistai ir įmonės narės laikosinepriklausomumo reikalavimų. Minėtą veiklą, programas irprocesus sudaro:

  Nepriklausomumo patvirtinimas

  Kasmet „EY Lietuva” yra įtraukiama į zonos procesą, skirtąpatikrinti, kaip yra laikomasi EYG nepriklausomumo politikosir procesų vykdymo reikalavimų ir pranešti apie bet kokiasnustatytas išimtis.

  Visi EY specialistai ir kiti nurodytieji asmenys dėl savoatliekamo vaidmens ar funkcijos privalo bent kartą permetus patvirtinti, jog laikosi nepriklausomumo politikos irprocedūrų. Partneriai tokius patvirtinimus privalo teikti kasketvirtį.

 • 2017 m. skaidrumo pranešimas — „EY Lietuva“ 17

  Pasaulinės nepriklausomumo atitikties peržiūrosEY vykdo vidines procedūras, siekdama įvertinti, kaipįmonėse narėse yra laikomasi nepriklausomumo nuostatų.Tokius patikrinimus sudaro ne audito paslaugų, verslosantykių su audituojamomis įmonėmis ir finansinių santykiųsu įmonėmis narėmis peržiūra.

  Asmens nepriklausomumo atitikties patikros

  Kasmet EY pasaulinė nepriklausomumo darbo grupėparengia programą, skirtą patikrinti atitiktį asmensnepriklausomumo reikalavimams ir pateikti ataskaitą GMSapie surinktą informaciją. Už finansinius metus,pasibaigusius 2017 m. birželio 30 d., EY Lietuva atlikovieno partnerio ir penkių direktorių patikrinimą.

  Ne audito paslaugos

  Atitikties profesiniams standartams, nustatantiems neaudito paslaugų teikimą audito klientams, siekiame įvairiaismechanizmais. Tai instrumentai (pvz., PACE, žr. 11 psl. irSiūlomų paslaugų informacinis instrumentas – aprašytatoliau), ir mokymas, audito metu naudojamos reikalingospriemonės ir procedūros, taip pat mūsų vidiniai patikrosprocesai.

  Pasaulinis nepriklausomumo mokymas

  EY kuria ir tobulina įvairias nepriklausomumo mokymoprogramas. Siekiant išlaikyti mūsų nepriklausomumą nuoįmonių, kurių auditą atliekame, mūsų specialistai ir kai kuriekiti darbuotojai turi išklausyti metinę nepriklausomumomokymo programą.

  Mokymo tikslas yra padėti EY darbuotojams suprastisavo atsakomybę ir sudaryti galimybę jų įmonėmsnarėms neturėti interesų, kurie gali būti laikominesuderinamais su objektyvumu, sąžiningumu irnešališkumu teikiant paslaugas audito klientui.

  Metinė nepriklausomumo mokymo programa apimanepriklausomumo reikalavimus, skiria daug dėmesionaujausiems politikos pokyčiams ir nuolatinėmssvarbiausioms temomis. Griežtai kontroliuojama, kadmetinė nepriklausomumo programa būtų baigiama laiku.

  Be metinės nepriklausomumo mokymo programos yra daugkitų nepriklausomumo mokymo programų ar temų,pavyzdžiui, naujai priimtų darbuotojų programos, kai kuriosesminės programos ir pagrindinių padalinių mokymo planai.

  Siūlomų paslaugų informacinis instrumentas (SORT)

  Mes nuolat stebime savo paslaugų portfelį siekdamiįvertinti, ar jis atitinka įstatymus ir profesinius standartus,taip pat siekiame užtikrinti, kad naudojame teisingąmetodiką, procedūras ir procesus kurdami naujas paslaugasklientams. Esant reikalui, mes neteikiame arba ribojamepaslaugas, kurios galėtų sukelti nepriklausomumo ar kitąriziką. Siūlomų paslaugų informacinis instrumentas (angl.Service Offering Reference Tool (SORT)) suteikia EYdarbuotojams informacijos apie EY siūlomas paslaugas.Jame pateikiamos gairės, kurias paslaugas galima teiktiaudito ir ne audito klientams, kaip valdominepriklausomumo ir kitokios rizikos klausimai.

  Verslo santykių vertinimo instrumentas (BRET)

  Verslo santykių vertinimo instrumentas (angl. BusinessRelationship Evaluation Tool (BRET)) padeda užtikrintiatitiktį nepriklausomumo reikalavimams. Mūsų specialistaiprivalo naudoti BRET daugeliu atveju tam, kad nustatytų,įvertintų ir gautų išankstinį patvirtinimą dėl potencialiųverslo santykių su audito klientu.

  Audito komitetai ir nepriklausomumo kontrolėMes pripažįstame audito komitetų ir kitų panašių įmoniųvaldymo organų svarbą kontroliuojant auditoriųnepriklausomumą. Atitinkamai įgalioti ir nepriklausomiaudito komitetai atlieka svarbų vaidmenį akcininkų varduužtikrindami nepriklausomumą ir užkirsdami kelią interesųkonfliktams. Mes palaikome glaudžius nuolatinius ryšius suklientų audito komitetais ar atsakingais vadovais.Pasitelkdami EY kokybės peržiūros programas, mes stebime,kaip laikomasi EY reikalavimų, taikomų audito komitetopranešimams, o taip pat ir, reikalui esant, išankstiniam neaudito paslaugų patvirtinimui.

 • 2017 m. skaidrumo pranešimas — „EY Lietuva“ 18

  Nuolatinis auditoriųmokymasProfesinis tobulinimasisEY karjeros raidos programa (EYU) suteikia mūsųdarbuotojams galimybę įgyti jiems aktualių profesinių žinių,mokytis ir semtis patirties iš labiau patyrusių kolegų irpadeda tobulėti bei išnaudoti savo potencialą.

  EYU mokymo programa paremta plačia ir nuosekliapasauline mokymosi programa, kuri padeda visiems EYdarbuotojams ugdyti tinkamus techninius ir asmeniniusvadovavimo įgūdžius nepriklausomai nuo to, kuriojepasaulio šalyje jie dirbtų. Į pagrindinius audito mokymokursus įeina ir mokymosi programos, sukurtos reaguojant įapskaitos ir atskaitomybės standartų, nepriklausomumo irprofesinių standartų pokyčius bei kylančias praktikosproblemas.

  EY pertvarkė savo pagrindinius audito kursus į mokymoprogramą, pavadintą „Audito akademija“. Šiuosapdovanojimą pelniusius ir didelį poveikį turinčius mokymussudaro iš interaktyvaus modeliavimo klasėje, e. mokymomodulių „pagal poreikį“ ir atitinkamos pagalbos išmoktusdalykus diegiant ir taikant praktikoje.

  Tais atvejais, kai EYG įmonė narė atlieka finansiniųataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinėsatskaitomybės standartus (TFAS), auditą ar peržiūrą,atitinkamiems komandos nariams skiriami TFASakreditavimo kursai.

  „EY Lietuva“ audito specialistai kasmet išklauso ne mažiaukaip 20 nuolatinio profesinio mokymo valandų ir ne mažiaukaip 120 valandų per trejus metus. Be to, iš jų 40 % (8valandos per metus ir 48 valandos kas treji metai) tenkatechniniams dalykams, susijusiems su apskaita ir auditu.

  Šalia oficialių mokymo kursų mūsų specialistai nuolattobulėja semdamiesi patirties darbe ir konsultuodamiesi sulabiau patyrusiais kolegomis. Kolegų pagalba padeda žiniasir patirtį pritaikyti praktikoje.

  Labiau patyrę specialistai moko mažiau patyrusiusdarbuotojus, ir taip sukuriama nuolatinio tobulinimosiaplinka. Mes taip pat taikome darbuotojų paskirstymo įprojektus sistemą, kuri padeda suteikti jiems įvairiospatirties ir tobulėtų.

  Žinios ir vidaus komunikacijaMes suprantame, kaip svarbu greta profesinio tobulinimosi irveiklos valdymo klientų užduotis atliekančioms komandomssuteikti naujausią informaciją, kuri padėtų joms vykdyti jųprofesinius įsipareigojimus. EY daug investuoja į žinių irryšių tinklus, siekdama užtikrinti greitą informacijos sklaidąvidinio tinklo ir e. pašto programų pagrindu. Tokių tinklųpavyzdžiai:

  • EY Atlas, kurį sudaro vietiniai ir tarptautiniai apskaitosir audito standartai bei aiškinamosios gairės, ir kurisnuo 2017 finansinių metų pradėtas naudoti vietojPasaulinio Apskaitos ir audito informacijos instrumento(angl. Global Accounting & Auditing Information Tool(GAAIT). Tokie leidiniai, kaip „Tarptautiniai bendriejiapskaitos principai“ (angl. International GAAP), TFASnaujienos ir paaiškinamosios finansinės ataskaitos.

  • „Pasaulinės apskaitos ir audito žinios“ (angl. GlobalAccounting and Auditing News) yra savaitraštis,apžvelgiantis pasaulinę užtikrinimo ir nepriklausomumopolitiką ir procedūras, pateikiantis žinias iš standartusnustatančių institucijų, taip pat vidinius komentarus.

  • Praktikos pranešimai ir internetinės transliacijosįvairiais pasaulinės svarbos ir tam tikroms šalimsaktualiais klausimais, skirtos nuolat tobulinti įmoniųnarių užtikrinimo praktiką.

  Veiklos valdymasNuoseklus veiklos valdymo procesas reikalauja, kad mūsųdarbuotojai iškeltų tikslus, turėtų aiškius darbo lūkesčius, jųdarbo rezultatai būtų nuolat vertinami ir aptariami. Veiklosvaldymo ir darbuotojų tobulinimosi procesas (angl.Performance Management and Development Process(PMDP)) yra sudarytas taip, kad padėtų mūsų darbuotojamstobulėti ir siekti sėkmingos karjeros.

  Naudojant PMDP, periodinės darbinės veiklos peržiūrosderinamos su kasmetiniu savęs įvertinimu ir metinėmisperžiūromis. Kasmetinės peržiūros procesas apima irkiekvieno specialisto (kartu su jam padėti priskirtu labiaupatyrusiu kolega) nustatomas tolesnio tobulėjimogalimybes. Darbuotojai ir jiems patarti priskirti kolegosvadovaujasi visiems įmonės darbuotojams taikomaislūkesčiais apimančiais žinias, įgūdžius ir elgseną, kuriuostam tikro rango specialistas privalo įgyti ir tobulinti. Šielūkesčiai nustatomi ir derinami atsižvelgiant į EY pasaulinęstrategiją ir vertybes.

 • 2017 m. skaidrumo pranešimas — „EY Lietuva“ 19

  Pajamos ir užmokestisFinansinė informacijaPajamos atspindi nekonsoliduotąsias pajamas ir sąnaudas,įtrauktas į sąskaitas klientams, taip pat pajamas, susijusiassu sąskaitomis kitoms EYG įmonėms narėms. Į šiamepranešime pateikiamų pajamų sumas įskaičiuotos pajamos išaudito ir ne audito klientų.

  Pajamos pateiktos pagal Europos Parlamento ir Tarybosreglamento (ES) Nr. 537/2014 13 straipsnio reikalavimus.

  2017 m. birželio 30 d. pasibaigusio laikotarpiofinansinė informacija, pateikiama Eur

  Paslaugos Pajamos (mln.) Procentai

  Privalomieji auditai irtiesiogiai susijusiospaslaugos, teikiamos VIĮ

  978 636 Eur 6 %

  Audito paslaugos irtiesiogiai susijusiospaslaugos, teikiamos ne VIĮ

  2 983 972 Eur 17 %

  Pajamos už auditopaslaugas iš viso 3 962 608 Eur

  Ne audito paslaugos auditoklientams 3 774 808 Eur 22 %

  Ne audito paslaugos,teikiamos kitiemssubjektams

  9 371 895 Eur 55 %

  Pajamos iš viso 17 109 312 Eur 100%

  Užmokestis partneriamsKokybė yra EY verslo strategijos esmė ir pagrindinė veiklosvaldymo sistemos sudedamoji dalis. „EY Lietuva“ partneriaiir kiti specialistai vertinami ir gauna užmokestį pagalkriterijus, tarp kurių yra konkretūs kokybės ir rizikosvaldymo rodikliai, apimantys ir veiksmus, ir rezultatus.

  Pasaulinis partnerių veiklos valdymo procesai yra taikomivisų EYG įmonių narių partneriams bet kurioje pasauliošalyje. Jie sustiprina verslo darbotvarkę veiklos rezultatussusiedamas su platesniais tikslais ir vertybėmis. Tai tęstiniaicikliški procesai, apimantys tikslų nustatymą, asmeniniotobulinimosi planavimą, veiklos rezultatų peržiūras,pripažinimą ir apdovanojimą. Partnerių tikslų ir darborezultatų dokumentavimas yra kertinis vertinimo procesoakmuo. Partnerio tikslai privalo atspindėti įvairiuspasaulinius prioritetus, tarp kurių yra ir kokybė.

  Tais atvejais, kai auditas atliekamas pagal 2014 m.balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos2014/56/EB reikalavimus, EY draudžia vertinti ir mokėtiatlygį bet kuriam partneriui ar specialistui, dalyvaujančiamprojekte ar galinčiam jam daryti įtaką, jei toks projektasvykdomas ne audito paslaugų pardavimo jų klientamspagrindu. Tai leidžia tvirčiau užtikrinti, kad mūsų specialistaivykdytų įsipareigojimą išlikti nepriklausomais ir objektyviais.

  Sukurti konkretūs kokybės ir rizikos valdymo matai, skirtiatkreipti dėmesį į:

  • techninės kompetencijos suteikimą;• elgesiu ir požiūriu išreiškiamas EY vertybes;• žinias ir lyderystę kokybės ir rizikos valdymo srityje;• politikos ir procedūrų atitiktį;• įstatymų, kitų teisės aktų ir profesinių pareigų

  vykdymą;• EY paslaugų ženklo saugojimą ir stiprinimą.

 • 2017 m. skaidrumo pranešimas — „EY Lietuva“ 20

  Pagal EY partnerių užmokesčio filosofiją paskirstomaspagrįstai skirtingas užmokestis, priklausantis nuo Pasauliniopartnerių veiklos valdymo (GPPM) proceso metu nustatomųparnerio veiklos rezultatų. Partnerius kasmet vertinaįmonės narės, atsižvelgdamos į jų pasiekimus teikiantkokybiškas paslaugas, vadovaujant darbuotojams, į jųveiklos meistriškumą, lyderystę ir augimą rinkoje. Taip pat,2017 metais pradėjome ateityje GPMM pakeisiančiomodelio, pavadinto „Lyderystės vertinimas ir vystymas“(angl. Leadership Evaluation and Development (LEAD))ankstyvąjį įgyvendinimo etapą. Numačius visiškai įdiegti šįmodelį 2018 finansiniais metais, jis jau įdiegtas Azijos irRamiojo vandenyno bei Centrinės Amerikos regione.

  Mes taikome tokią vertinimo sistemą, kurioje partneriobendras metų pabaigos įvertinimas visuomet būtųsuderintas su partnerio įvertinimu pagal kokybėsrodiklius.

  Siekiant pripažinti skirtingas rinkos vertybes skirtingiemsįgūdžiams ir vaidmenims, pritraukti ir išlaikyti produktyviaidirbančius asmenis, priimant sprendimą dėl bendro mūsųpartnerių užmokesčio dydžio reikia atsižvelgti ir į tokiusveiksnius, kaip:

  • patirtis;• vaidmuo ir atsakomybė;• ilgalaikis potencialas.

  Už kokybės standartų pažeidimus taikomos korekcinėspriemonės, kurias sudaro atlygio pakeitimai, papildomasmokymas, priežiūra ar perkėlimas į kitas pareigas.Pasikartojantys pažeidimai arba ypač rimtas pažeidimas galireikšti net atskyrimą nuo „EY Lietuva“.

 • 2017 m. skaidrumo pranešimas — „EY Lietuva“

  1 priedas„EY Lietuva“ audito klientai – VIĮ

  Lietuvos Respublikos (LR) finansinių ataskaitų auditoįstatymas apibrėžia VIĮ kaip įmonę, svarbią visuomenei dėlsavo veiklos masto ar pobūdžio, klientų skaičiaus. VIĮ yra:1) akcinė bendrovė, kurios vertybiniais popieriais

  prekiaujama LR ir (arba) bet kurios kitos valstybėsnarės reguliuojamoje rinkoje;

  2) bankas ir Centrinė kredito unija;3) kredito unija, jeigu jos turtas paskutinę finansinių metų

  dieną ne mažiau kaip 2 iš eilės finansinius metus viršija20 milijonų eurų;

  4) finansų maklerio įmonė;5) kolektyvinio investavimo subjektas, kaip jis apibrėžtas

  LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, pensijųfondas, kaip jis apibrėžtas LR pensijų kaupimo įstatymeir LR papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme,ir profesinių pensijų fondas, kaip jis apibrėžtas LRprofesinių pensijų kaupimo įstatyme;

  6) valdymo įmonė valdymo įmonė, kuri valdo bent vienąšios dalies 5 punkte nustatytą subjektą, profesiniųpensijų fondo (fondų) dalyvių asociacija;

  7) draudimo įmonė, perdraudimo įmonė;8) Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas,

  reguliuojamos rinkos operatorius;9) valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, akcinė bendrovė,

  uždaroji akcinė bendrovė, kurių akcijos ar dalis akcijų,suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendroviųvisuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybeiir (arba) savivaldybei nuosavybės teise ir kurioslaikomos didelėmis įmonėmis pagal LietuvosRespublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą.

  2017 m. birželio 30 d. pasibaigusiais finansiniais metais„EY Lietuva“ atliko privalomąjį auditą tokiose VIĮ:

  Šalies biržos sąrašuose esančios įmonės:

  AB „Inter Rao Lietuva“ — už finansinius metus pasibaigusius2016-12-31, išvada pasirašyta 2017-02-14

  AB „Klaipėdos nafta“ — už finansinius metus pasibaigusius2016-12-31, išvada pasirašyta 2017-03-08

  AB „Linas Agro Group“ — už finansinius metus pasibaigusius2016-06-30, išvada pasirašyta 2016-10-04

  AB „Utenos trikotažas“ — už finansinius metuspasibaigusius 2016-12-31, išvada pasirašyta 2017-03-27

  Finansų sektorius, kuris taip pat laikomas viešojo interesosritimi:

  AB „DnB bankas“ — už finansinius metus pasibaigusius2016-12-31, išvada pasirašyta 2017-02-24

  UAB „DnB investicijų valdymas“ (Valdymo įmonė) — užfinansinius metus pasibaigusius 2016-12-31, išvadapasirašyta 2017-03-15

  UAB „DnB investicijų valdymas“ – „Valstybinio socialiniodraudimo įmokos dalies kaupimo konservatyvausinvestavimo DNB Pensija 1 fondas“ — už finansinius metuspasibaigusius 2016-12-31, išvada pasirašyta 2017-03-29

  UAB „DnB investicijų valdymas“ – valstybinio socialiniodraudimo įmokos dalies padidinto pajamingumo DNBPensija 2 fondas — už finansinius metus pasibaigusius2016-12-31, išvada pasirašyta 2017-03-29

  UAB „DnB investicijų valdymas“ – valstybinio socialiniodraudimo įmokos dalies maksimalaus prieaugio pensijų DNBPensija 3 fondas — už finansinius metus pasibaigusius2016-12-31, išvada pasirašyta 2017-03-29

  UAB „DnB investicijų valdymas“ — papildomo savanoriškopensijų kaupimo fondas „DNB papildoma pensija“ — užfinansinius metus pasibaigusius 2016-12-31, išvadapasirašyta 2017-03-29

  UAB „DnB investicijų valdymas“ — papildomo savanoriškopensijų kaupimo fondas „DNB papildoma konservatyvipensija“ — už finansinius metus pasibaigusius 2016-12-31,išvada pasirašyta 2017-03-29

  UAB „DnB investicijų valdymas“ — papildomo savanoriškopensijų kaupimo fondas „DNB papildoma pensija 100“ — užfinansinius metus pasibaigusius 2016-12-31, išvadapasirašyta 2017-03-29

  UAB „DnB investicijų valdymas“ — papildomo savanoriškopensijų kaupimo fondas „DNB papildoma darbuotojo pensija25“ — už finansinius metus pasibaigusius 2016-12-31,išvada pasirašyta 2017-03-29

  UAB „DnB investicijų valdymas“ — papildomo savanoriškopensijų kaupimo fondas „DNB papildoma darbuotojo pensija50“ — už finansinius metus pasibaigusius 2016-12-31,išvada pasirašyta 2017-03-29

  UAB „DnB investicijų valdymas“ — „Akcijų fondų fondas“ —už finansinius metus pasibaigusius 2016-09-27, išvadapasirašyta 2016-11-14 (fondas buvo likviduotas)

 • 2017 m. skaidrumo pranešimas — „EY Lietuva“ 22

  UAB „Dovre Forvaltning“ — valdymo įmonė — už finansiniusmetus pasibaigusius 2016-12-31, išvada pasirašyta 2017-04-04

  Dovre Baltic Sea — investicinis fondas — už finansiniusmetus pasibaigusius 2016-12-31, išvada pasirašyta 2017-04-28

  Dovre Inside Nordic — investicinis sub-fondas— užfinansinius metus pasibaigusius 2016-12-31, išvadapasirašyta 2017-04-28

  Dovre Umbrella Fund — investicinis fondas — už finansiniusmetus pasibaigusius 2016-12-31, išvada pasirašyta 2017-04-28

  AB Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas —už finansinius metus pasibaigusius 2016-12-31, išvadapasirašyta 2017-02-15

  Lietuvos centrinė kredito unija - už finansinius metuspasibaigusius 2016-12-31, išvada pasirašyta 2017-03-13

  AB „Nasdaq OMX Vilnius“ — už finansinius metuspasibaigusius 2016-12-31, išvada pasirašyta 2017-03-31

  Orion Securities FMĮ UAB — už finansinius metuspasibaigusius 2016-12-31, išvada pasirašyta 2017-03-21

  Orion Asset Management UAB — už finansinius metuspasibaigusius 2016-12-31, išvada pasirašyta 2017-03-29

  Orion Asset Management UAB — investicinė kintamojokapitalo bendrovė UAB “OMX Baltic Benchmark Fund” — užfinansinius metus pasibaigusius 2016-12-31, išvadapasirašyta 2017-03-29

  Orion Asset Management UAB — uždarojo tipoalternatyvaus investavimo investicinis fondas „AXIA ValueFund“ — už finansinius metus pasibaigusius 2016-05-19,išvada pasirašyta 2016-07-04 (fondas buvo likviduotas)

  Orion Asset Management UAB — suderintasis investicinisfondas „ZPR Global Equity Fund“ — už finansinius metuspasibaigusius 2016-12-31, išvada pasirašyta 2017-04-13

 • 2017 m. skaidrumo pranešimas — „EY Lietuva“

  2 priedasNuo 2017 m. birželio 30 d. toliau nurodytos EYG įmonės narės yra ES arba EEE valstybėse narėse įregistruotos