of 11 /11
TONG CONG TY CONG HOA XA HOi CHU NGHIA VITT NAM THEP VItT NAM - CTCP Deg 14p - Ty do - Hanh phtic Sti: 8 4 1 /BB-VNS Ha N6i, ngay 28 thcing 06 nano 2021 BIEN BAN BAI HO BONG CO BONG NAM 2021 TONG CONG TY THEP VIFT NAM - CTCP Hain nay, vao hai 8h30 ngay 28/06/2021 tai HOi twang Tang 11, Toa nha FPTS, S6 52 Lac Long Quan, P. BuOi, Q. Tay Ha, TP. Ha NOi: Ten doanh nghi0 : Tang dog ty Thep Viet Nam - CTCP Giay chirng nh4n : SO 0100100047 do So Ke hooch va Dau tu Thanh clang 14 , doanh nghiep phO Ha NOi cap Ian dau ngay 05 thong 02 nam 1996, clang ky thay di lan thir 9 ngay 04/01/2017 Tru so . chinh : SO 91 Lang Ha, Dang Da, Ha NOi Da tien hanh Dai hOi clang 63 (long nam 2021 theo hinh thirc Dai hOi trvc tuyen. I. KHAI MAC DAI MN. 1. Khai mac dai * Hai hai cla nghe Ong Nguy8n Van Thoan - Chanh Van phong Tang cong ty Thep Viet Nam - CTCP thay mat Ban to chile doc tuyenb613'T do, gied thieu dai bieu. Thinh phAn tham dy Dal - Cac Co thing dm Tang cong ty Thep Viet Nam-CTCP co ten trong danh sach ca (long chat ngay 22/3/2021. - Dai bieu Tang ding ty Dau tu va Kinh doanh von nha ntrOc + Ong Le Song Lai — Ph6 Tang Giam dOc Cimg dai dien lanh ciao cac Ban nghiep vu Tang cong ty Dau tu va Kinh doanh von nha nu& - Dai dien Cong ty kiem town: Ong Vu Xuan Bien — Pho T6ng Giam dOc Cong ty TNHH Hang Kiem toan AASC. - Dai bieu Tang ding ty Thep Viet Nam - CTCP: + Ong Le Song Lai, Chu tich HOi clang quan tri Tang ding ty; + Ong Nguyen Dinh Mc, Ph6 Bi thw Phy trach Hang 43/, Thanh vien HOi clang qua'n tri, Tang Giam dac Tang ding ty; 1

TONG CONG TY CONG HOA XA HOi CHU NGHIA VITT NAM THEP …

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TONG CONG TY CONG HOA XA HOi CHU NGHIA VITT NAM THEP …

TONG CONG TY CONG HOA XA HOi CHU NGHIA VITT NAM THEP VItT NAM - CTCP Deg 14p - Ty do - Hanh phtic
Sti: 8 4 1 /BB-VNS Ha N6i, ngay 28 thcing 06 nano 2021
BIEN BAN BAI HO BONG CO BONG NAM 2021
TONG CONG TY THEP VIFT NAM - CTCP
Hain nay, vao hai 8h30 ngay 28/06/2021 tai HOi twang Tang 11, Toa nha FPTS, S6 52 Lac Long Quan, P. BuOi, Q. Tay Ha, TP. Ha NOi:
Ten doanh nghi0 : Tang dog ty Thep Viet Nam - CTCP
Giay chirng nh4n : SO 0100100047 do So Ke hooch va Dau tu Thanh clang 14, doanh nghiep
phO Ha NOi cap Ian dau ngay 05 thong 02 nam 1996, clang ky thay di lan thir 9 ngay 04/01/2017
Tru so. chinh : SO 91 Lang Ha, Dang Da, Ha NOi
Da tien hanh Dai hOi clang 63 (long nam 2021 theo hinh thirc Dai hOi trvc tuyen.
I. KHAI MAC DAI MN.
1. Khai mac dai
* Hai hai cla nghe Ong Nguy8n Van Thoan - Chanh Van phong Tang cong ty Thep Viet Nam - CTCP thay mat Ban to chile doc tuyenb613'T do, gied thieu dai bieu.
Thinh phAn tham dy Dal
- Cac Co thing dm Tang cong ty Thep Viet Nam-CTCP co ten trong danh sach ca (long chat ngay 22/3/2021.
- Dai bieu Tang ding ty Dau tu va Kinh doanh von nha ntrOc
+ Ong Le Song Lai — Ph6 Tang Giam dOc
Cimg dai dien lanh ciao cac Ban nghiep vu Tang cong ty Dau tu va Kinh doanh von nha nu&
- Dai dien Cong ty kiem town: Ong Vu Xuan Bien — Pho T6ng Giam dOc Cong ty TNHH Hang Kiem toan AASC.
- Dai bieu Tang ding ty Thep Viet Nam - CTCP:
+ Ong Le Song Lai, Chu tich HOi clang quan tri Tang ding ty;
+ Ong Nguyen Dinh Mc, Ph6 Bi thw Phy trach Hang 43/, Thanh vien HOi clang qua'n tri, Tang Giam dac Tang ding ty;
1
Cimg cac ong/ba trong Ban ThuOng vu Dang uy, HOi d6ng quan tri, cac Ph6 T6ng Giam d6c, Ban kiem sok, Cong doan T6ng cong ty, Doan thanh nien T6ng cong ty; Thu ky,Tting cong ty; Lanh dao cac Ban nghiep IT, Van phong Cong doan Ca quan T6ng cong ty, Doan thanh nien Co quan T6ng cong ty; dai dien chinh quan1S7phan von T6ng ding ty tai cac ding ty con, cong ty lien ket.
* Ong Nguyen Van Thoan - Chanh Van phong T6ng cong ty gioi thieu Ban kiem tra to each c6 (long (theo quyet dinh cua HOi ding quail tri):
- Ong Ming Vu Anh, Pho Chanh Van phOng T6ng cong ty - Twang ban
- Ba Nguyen Thi Chau, Ph6 Ban Tai chinh ke toan - Uy vien
- Ba Le Thi Thily Hang, Pho Ban Kiem tra Phap the - Uy vien
2. Bao cao ket qua kiem tra tur cach co dong va turomg dan nguyen tac, the I§ bleu guy& tai Dai hOi
2.1. Dai hOi da nghe ong Ming Vii Anh - Ph6 Chanh Van phong T6ng cong ty - Truemg ban Kiem tra to each c6 (long trinh bay Bien ban kiem tra to cach c6 dong tai 8 gio. 30 phid ngay 28/06/2021 nhu sau:
- T6ng s6 co phan co quyen bieu guy& la: 678.000.000 c6 phan.
- Co (long dugc mai tham du DO hOi g6m: Toan 130 c6 &Ong duce xac dinh theo danh sach chot c6 (long tai tiled diem ngay 22/3/2021.
- rOng s6 dai Neu tham du: 20 c6 dong va nguari dai dien theo fly quyen cua c6 dong, sa hixu va dai dien cho tong s6 638.008.234 CO' phAn co quyen Neu quyet, chiem 94,1015% tong s6 c6 phan co quyen bleu guy& cua T6ng cong ty.
Theo Lust Doanh nghiep s6 59/2020/QH14 ngay 17/6/2020 va Khoan 1 Dieu 20 Dieu le hien hanh cua T6ng cong ty et* hop DO hOi d6ng c6 Tong &roc tien hanh khi co s6 c6 dong du hop dai dien it nhat 51% tong s6 c6 phan co quyen bieu quyet. Nhu vay, cuOc hop Dai 110i dong co (long thuOng nien nam 2021 dm T6ng cong ty Thep Viet Nam - CTCP co du dieu kien tin hanh mot each hop le.
(Co Bien ban kiern tra tic each co dong kern theo).
II. BAU CHU TOA DAI HOI, BAN THU. Kt BAN BAU Ce VA KIEM PHIEU
Dai hOi da nghe Ong Nguyen Van Thoan - Chanh Van phOng T6ng cong ty gioi thieu Chu toa va bau Doan chtl tich:
1. Bat' Doan chi] tich Dai hOi bao g6m:
2
- Can dr Luat Doanh nghi'ep s6 59/2020/QH14 va Di6u le Ring ding ty, Ong Le Song Lai - Chu tich HOi d6ng Quan tri T6ng ding ty là Chu toa Dai hOi.
- Chu toa Dai hOi d6' xuAt them thanh vien Doan Chu tich g6m:
+ Ong Nguy3n Dinh Phfic, Thanh vien HOi d'Ong quan tri, T6ng Giam d6c `Ring cong ty
+ Ong TrAn Hiru Hung - Thant' vien HOi gong quan tri T6ng cong ty
Dal hOi bieru guy& thong qua thanh phdn Doan Chit tich vai 02 le bie'u quye't 100% co phdn c6 qulen bdu quye't du' hop tan thanh.
2. Cur Ban Thu' kS, Bai 41:
D4i hOi dal nghe Ong Le Song Lai — Chu tich HOi ang quan tri T6ng cong ty gioi thi'eu Ban Thu 14 Dai hOi gom cac ong/ba:
- BA Cu Thi Thily Linh, Pho Ban Ka hoach Thi trutmg T6ng cong ty.
- Ong Nguygn Minh Giap, Chuyen vien Ban Kim tra Phap ch6 T6ng cong ty.
3. Ifau Ban Kitm phitu bao
Dai hOi da nghe Ong Tran Hi-1'u Hung - Thanh vien HOi 6'ng quan tri TOA ng cong ty gith thie'u Ban Kim phie'u g6m cac ong/bA:
- Ong Le Xuan Anh, Tnr&ng Ban T6 chirc Nhan su - Trtr&ng ban
- Ong Pham Xuan Thua'n, Ban Cong nghe thong tin - Uy vien
- Ong HA Van Scm, Ban Cong nghe thong tin - Uy vien
Dal hOi bieu quyit thong qua thanh phdn Ban Kim philu voi ty le bi -du quylt 100% co phdn co qui4n bau guy& du hop tan thanh.
4. Thong qua Chuang trinh Bai h(ii
Dai hOi cid nghe Ong TrAn Him Hung - Thanh vien HOi ding quan tri T6ng cong ty trinh bay Chuang trinh Dai hOi.
Dal hOi bie'u quye't thong qua Chuang trinh Dai hOi vai if) le bieru quye't 100% co phdn c6 quye'n bie'u quyet drzr hop tan thanh.
(CO Chwang trinh Dal hOi kern theo)
5. Thong qua Quy ch6 lam v* Ira Noi quy ctia Dai hOi
Dai hoi c a nghe Ong Trail Him Hung - Thanh vien HOi d6ng quail tri Tling cong ty trinh bay Quy the to chirc Dai hOi va NOi quy Dai hOi
3
Dai hOi bdu quyit thong qua Quy chi to chiec va Noi quy cua Dgi hOi vai ty le bdu guy& 100% ca phcin có quyin bdu quyit du hop tan thanh.
(Co Quy chi lam viec va not quy kern theo)
III. NO DUNG DAI HOI
1. Dai hOi da nghe Ong Le Song Lai - Chu tich HOi d6ng quan tri T6ng cong ty trinh bay:
- Bao cao cua HOi d'Ong quan tri T6'ng cong ty Thep Viet Nam - CTCP ve k6t qua thuc hien nhiem vu san xuat kinh doanh, (tau to nam 2020 va danh gia ket qua hoat Ong nhiem kSt 2016-2020; du kin Ke hooch san xuat kinh doanh, dau to nam 2021 va ke hoach san xuat kinh doanh giai doan 2021-2026 (CO Liao cao so 578/BC-VNS ngay 07/5/2021 cita Hoi clOng quan tri Tang ding ty kern theo).
2. Dal hOi da nghe Ong Tran Tuan Dung - Truang Ban Kiem soat T6ng ding ty trinh bay:
- Bao cao oh. Ban Kiem soat T8ng cong ty Thep Viet Nam - CTCP ve viec thuc hien chf.rc trach, nhiem vu cua HOi d6ng quan tri va Ban T6ng giam d6c nam 2020; danh gia k6t qua hoat dOng nhiem lcS, 2016 — 2020 va ke hoach hoat dOng nam 2021; Tham dinh dm Ban kiem sok T8ng ding ty ve Bao cao tai chinh da &age kiem toan (C6 Bao cao so 571/BC-VNS ngay 07/5/2021 aux Ban kiim soat TOng cong ty kern theo).
- To trinh cua HOi d6ng quail tri ve viec tua chon to chirc kiem toan Bao cao tai chinh nam 2021 caa T6ng cong ty Thep Viet Nam-CTCP (CO Tee trinh s 570/TTr-VNS ngay 07/5/2021 ctia HOi ct'Ong quern tri Tang cong ty kern theo).
3. Dai hOi da nghe Ong Pham Khi6u Thanh — Twang ban tai chinh ke toan Tiing cong ty trinh bay Bao cao tai chinh rieng va Bao cao tai chinh hgp nhat cho nam 2020 da dugc kiem toan va phucing an phan phoi lgi nhuan sau thue nam 2020 dm 'Ring cong ty Thep Viet Nam-CTCP (CO To trinh so 576/TTr- VNS ngay 07/5/2021 cita HOi clong quan tri Tang cong ty kern theo).
4. Dai hOi da nghe Ong Nguyen Dinh Phfic - T6ng Giam d6c T8ng cong ty trinh bay:
- T6 trinh v'e Ke hoach san xuat kinh doanh nam 2021 va dinh huong giai doan 2021-2026 dm flong cong ty Thep Viet Nam - CTCP (CO Ta trinh so 577/TTr-VNS ngay 07/5/2021 clic, HOi ciOng qucin tri Ding cong ty kern theo)
4
- Ti trinh ve viec tin luong, thU lao thue hien nam 2020 va ke hoach tien lucmg, thu lao nam 2021 dm HOi d6ng guar' tri, Ban kie'm soat T6ng cong ty Thep Viet Nam - CTCP (Co Tó. trinh so 575/77r-VNS ngay 07/5/2021 act Hai d'Ong quail tri Tang cong ty kem theo).
- Ter trinh v'e viec dimg thuc hien De an Tai cdu true T6ng cong ty Thep Viet Nam-CTCP giai clop 2015-2016 va 2016-2020 va Bao cao cua HOi dong quan tri v6 vice dinh huong cong tac tai co edu giai doan 2021-2026 (CO Tee trinh so 573/TTr-VNS ngay 07/5/2021 cfia Hai clung quan tri Tang cong ty kern theo)
5. Dai 13.0i da nghe Ong Le Song Lai - Chu tich HDQT T6ng cong ty trinh bay:
- trinh v6' danh sach Ung vien de bdu thanh vien HOi ang quail tri T6ng cong ty Thep Viet Nam-CTCP nhiem k, 2021 - 2026 va bi6u quyet thong qua Toy trinh (CO Ta trinh so 582/TTr-VNS ngay 07/5/2021 cfia Hai clung quail tri Tang cong ty kern theo).
- TO trinh ve viec danh sach irng vien de bdu thanh vien Ban kie'm sok T6ng cong ty Thep Viet Nam-CTCP nhiem lcS72021 - 2026 va bieu quyet thong qua To trinh (Co Ter trinh so 581/TTr-VNS ngay 07/5/2021 cita Hai clang quan tri Tong cong ty kem theo).
- Quy the bdu thanh vien HOi d6ng quan tri, thanh vien Ban kiesm sok -Ring cong ty Thep Viet Nam - CTCP nhiem kST 2021-2026 (CO Quy chi bdu thanh vien Hai clang quan tri va Ban Kie'm soat Tang cong ty kern theo).
6. DO hOi da nghe Ong Le Xua.n Anh — Twang ban to chile nhan su- Truang Ban kie'm phieu huang dan va to chile that hien viec bie'u guy& cac not dung da duac trinh bay a tren va bdu b6 sung thanh vien HOi d6ng quan tri va Ban Kim sok T6ng cong ty nhiem kS/ 2021 - 2026.
7. Hai hOi da nghe Ong Tran Hau Hung — Thanh vien HDQT T6ng cong ty trinh bay:
- Ti trinh s6 584/TTr-VNS ngay 07/5/2021 ve viec thong qua sira d6i, b6 sung Diu le T6ng cong ty Thep Viet Nam-CTCP
- Ter trinh s6 583/TTr-VNS ngay 07/5/2021 v6 viec thong qua saa dOi, b6 sung Quy the nOi bo v'e quan tri T6ng cong ty Thep Viet Nam-CTCP
5
- Toy trinh s6 585/TTr-VNS ngay 07/5/2021 ve viec thong qua stira d6i, 1)6 sung Quy the hoat dung dm HOi gong quan tri Tong ding ty Thep Viet Nam- CTCP
- Tor trinh s6 572/TTr-VNS ngay 07/5/2021 ve viec thong qua sfra d6i, b6 sung Quy the hoat Ong dm Ban kiem sok.
MEN THAO LUAN CUA CO BONG Chu tich HOi dOng quan tri - Ong Le Song Lai da tra cau hoi cila CO gong Giap Duy Anh (ma dai Neu TVN.000227) ye tinh hinh thodi von cila TOng cong ty tai cac cong ty con nhu TISCO, cu the: Hien nay, VNSTEEL có 2 don vi Warn trong danh sach 12 du an ch4m tien dO, Om du an met rOng giai doan 2 cila Gang thep Thai Nguyen va du an khoang san luyen kim Viet Trung. 2 du an da duac Tong ding ty trinh cac co. quan co tham quyen de an tai ca cau va phuong an xir 1)%. Tuy nhien, viec thodi von tai mot so don vi gap kilo khan do Tong cong ty chua dive phe duyet quyet toan cO phan Ma. Tong cong ty se tai trong thuc hien xir ly nhtmg ton tai, phan dau hoan thanh viec quyet toan co phan hoa, tai co. cau va thodi von tai cac don vi Ong ty con trong do co Tisco va se chn' dOng bao cao vOi cac Quy vi c6 (long trong thOi gian tai.
V. 'CET QUA BIEU QUYET THONG QUA CAC NO! DUNG Dai hOi da nghe Ong Le Xuan Anh - Twang ban to chic nhan six- Truang
Ban kiem phieu trinh bay Bien ban kiem phieu bieu quyet cac nOi dung bao cao, tat trinh tai Dai hOi.
- tOng so phieu Neu quyet phat ra: 46hiecu, dai dien cho 653.899.634 c6 phan có quyen bieu quyet, chiem 100% so coO phan có quyen bleu quyet tham du Dai hOi.
- TOng so phieu Neu guy& thu ye: 44 phieu, dai dien cho 653.894.434 co phAn cO quyen Neu quyet, chiem 99,9992% so co phan co quyen Neu guy& tham du Dai hOi;
- T6ng so phieu Neu quyet khong thu ve:, 2 phieu, dai dien ,cho 5.200 c6 phan co quyen Neu quyet, chiem 0,0008% so co phan CO quyen bieu quyet tham di! Dai hOi;
Kat qua cu th6 nhu. sau:
1. Thong qua Bao cao s6 578/BC-VNS ngay 07/5/2021 dm HOi dOng quan tri TOng cong ty trinh Dai hOi ding co dOng thuemg nien 2021 vai ty le Neu quyet tan thanh la 653.894.434 co phan, tuang ung 99,9992% so co phan cO quyen bleu quyet du hop tai Dai hOi.
2. Thong qua Bao cao s6 571/BC-VNS ngay 07/5/2021 ciia Ban Kiem soat 'Ring cong ty trinh Dai hOi dOng c6 dOng thuemg nien 2021,ved ty 1e bieu quyet tan thanh la 653.894.434 co' phan, tuang Cmg 99,9992% so co phan co quyen bieu quyet du hop tai Dai hOi.
, 3. Thong qua 'ref trinh s6 570/TTr-VNS ngay 07/5/2021 dm Ban Kiem soat Tong cong ty ve lua chon to chic kiem toan Bao cao tai chinh na'm 2021 voi tS,
6
le bleu quyet tan thanh la 653.894.434 c6 phan, tuang img 99,9992% s6 c6 phan c6 quyen bieu quy6t dur hop tai Hai hOi.
4. Thong qua Ti trinh so 576/TTr-VNS ngay 07/5/2021 dm HOi dong quart tri T6ng cong ty ve Bao cao tai chinh rieng va Bao cao tai chinh hop nhAt cho nam tai chinh 2020 oh T6ng cong ty Thep Viet Nam-CTCP da dugc kiem town va ke hoach phan phoi lgi nhuan, trich lap cac quy Arai ty le bieu quyet tan thanh la 648.944.434 c6 phan, tuang img 99,2422% s6 c6 phAn co quyen Neu guy& du hop tai Hai hOi.
5. Thong qua Ti trinh s6 577/TTr-VNS ngay 07/5/2021 caa H6i d6ng quan tri T6ng cong ty ve ke hoach san xu'at kinh doanh nam 2021 va dinh huong giai clown 2021-2026 cila T6ng cong ty Thep Viet Nam - CTCP vOi ty le Neu guy& tan thanh la 648.944.434 co phan, tuang img 99,2422% s6 c6 phan co quyen bieu guy& du hop tai Hai hOi.
6. Thong qua Ti trinh s6 575/TTr-VNS ngay 07/5/2021 dm HOi d6ng quan tri T6ng cong ty ve tien Krung, thu lao thuc hien nam 2020 va ke hoach nam 2021 dm H6i dong quan tri, Ban Kiem soat T6ng ding ty Thep Viet Nam-CTCP vai ty le bieu quyet tan thanh la 648.944.434 co phan, Wang img 99,2422% se) c6 phan c6 quyen bieu quyet du hop tai Hai hOi.
7. Thong qua Ta trinh s6 573/TTr-VNS ngay 07/5/2021 ve viec thong qua dimg thtrc hien He an Tai cau true T6ng cong ty Thep Viet Nam-CTCP giai clown 2015-2016 va 2016-2020 va Bao cao s6- 574/TTr-VNS ngay 07/5/2021 cua HDQT ve viec Binh huang cong tac tai ca cacti giai down 2021-2026 vii ty le bieu quyet tan thanh la 653.894.434 c6 phan, Wang tirng 99,9992% so c6 phan c6 quyen bleu guy& di; hop tai Hai hOi.
8. Th6ng qua T?:, trinh s6 582/TTr-VNS ngay 07/5/2021 ve viec danh sach irng vien cue bau thanh vien H6i d6ng quan tri T6ng cong ty Thep Viet Nam- CTCP nhiem kY 2021 - 2026 vai ty le bleu guy& tan thanh la 648.944.434 co phan, tuang img 99,2422% s6 c6 phAn c6 quyen bieu guy& du hop tai Hai hOi.
9. Thong qua To trinh s6 581/TTr-VNS ngay 07/5/2021 ve viec danh sach img vien cue bat' thanh vien Ban kiem sok T6ng cong ty Thep Viet Nam-CTCP nhiem ky 2021 - 2026 \TM ty le Neu quyet tan thanh là 648.944.434 c6 phAn, Wang Ung 99,2422% s6 c6 phan c6 quyen bieu guy& du hop tai Hai h6i.
10. Thong qua Quy the bau ctir thanh vien HOi d6ng quan tri va Ban Kiem sok T6ng cong ty Thep Viet Nam-CTCP nhiem ky 2021 - 2026 v6i ty le bieu
7
quy& tan thanh la 648.944.434 ca phAn, tuorng irng 99,2422% se co phAn co quyen bieu guy& du hop tai Dai hei.
11. Thong qua Tor trinh se 584/TTr-VNS ngay 07/5/2021 ye \flee thong qua sura d6i, b6 sung Dieu le Tang ding ty Thep Viet Nam-CTCP vai ty le bik guy& tan thanh la 653.894.434 ca phAn, tuong Ung 99,9992% se co phAn co quyen bieu guy& du hop tai Dai hei.
12. Thong qua TO trinh so 583/TTr-VNS ngay 07/5/2021 ye yiec thong qua sera doi, ba sung Quy the nal be ye quan tri Tang cong ty Thep Viet Nam-CTCP yori ty le bieu guy& tan thanh la 653.894.434 ca phAn, Mang irng 99,9992% se ca phAn co quyen Wet' guy& du hop tai Dai hei.
13. Thong qua TO trinh so 585/TTr-VNS ngay 07/5/2021 ye yiec thong qua sira dai, ba sung Quy the hoat clang cila Hai dang quan tri Tang cong ty Thep Viet Nam-CTCP yai ty le Well guy& nhdt tri la 653.894.434 ca phAn, Wang irng 99,9992% s6 co phAn CO quyen bieu quyet tai Dai hei.
14. Thong qua TO trinh se 572/TTr-VNS ngay 07/5/2021 ye viec thong qua sira doi, ba sung Quy the hoat clang dm Ban kiem sok Tang cong ty Thep Viet Nam-CTCP vOi ty le bieu guy& tan thanh la 653.894.434 co phAn, Wang irng 99,9992% so co phAn co quy6n bieu quy6t du hop tai Dai hei.
(Co Bien ban kijrn phieu bie'u guy& kern theo)
VII. KO' QUA BAU BO SUNG THANH VIEN HOI DONG QUAN TR! TONG CONG TY NHIEM KY 2021 - 2026
Dai hei dd nghe Ong Le Xuan Anh - Trueng ban to churc nhan su - Truang Ban kiem phieu trinh bay Bien ban kiem phieu bAu thanh yien Hai clang quan tri va thanh vien Ban Kiem sok Tang cong ty Thep Viet Nam - CTCP, nhiem kST 2021 - 2026:
- Tang se phieu bAu cu phat ra: 46 phieu, dai dien cho 653.899.634 co phAn co quyen bAu dr, chiem 100% s6 co phAn có quyen bAu cir tham du Dai hei;
- Tang se phieu bAu cur thu ye: 44 phieu, dai dik cho 653.898.834 co phAn co quyen bAu cur, chiem 99,9999% se co phAn có quyen bAu cur tham du Dai hei;
- Tong se phieu bau cur khong thu v6: 2 phieu, dai dien cho 800 c6 phAn co quyen bAu cur, chiem 0,0001% s6 co phAn có quyen bk cur tham du Dai IDA
8
K'& qua:
+ BL Thanh vien HOi clung quan tri Tong ding ty Thep Viet Nam - CTCP nhiem kST 2021 - 2026:
STT HQ va ten TOng so - x phieu bau Dat t5TIV
1 Le Song Lai 653.897.784 99,9997%
2 Nghiem Xuan Da 653.895.684 99,9994%
3 Nguy'L Dinh Phitc 653.922.784 100,0035%
4 Van Hiru Hung 653.882.634 99,9974%
5 Pham Cong Thao 653.895.284 99,9993%
*Tinh tren So ltro.ng cd phdn có quydn bi&t quyt dv hop
+ Bau Thanh vien Ban Kiem soat T'O'ng cong ty Thep Viet Nam - CTCP nhiem 42021 - 2026:
STT Ho va ten Tong so A
phitu bau Bat ty le*
1 TrAn Tuan Dung 661.129.292 101,1056%
2 Le Thi Thu Hien 661.100.092 101,1012%
3 D'ang Sun Nguyet Thao 661.100.392 101,1012%
4 Le Anh Minh 643.094.434 98,3476%
5 Nguy6n Minh Dtirc 643.069.959 98,3438%
*Tinh tren So luvng co ph an có quy'en bieu guy& di! hop
Can dr quy dinh cua Luat Doanh nghi'ep se) 59/2020/QH14 ngay 17/6/2020 va DiL i to chirc va hoat &Ong V•ng cong ty Thep Viet Nam — CTCP Danh sach cac thanh vien cia trung cir vao Hoi d6ng quan tri va Ban Kiem sok T6'ng ding ty Thep Viet Nam - CTCP nhiem l(S/ 2021 — 2026 nhu sau:
- Thanh vien HDQT:
1 Tran Tuan Dung
4 Le Anh Minh
5 , Nguyen Minh Duc
(Co Bien ban kijm phi& bau thanh vien Hoi gong quart tri va Ban Kiem sad Tang cong ty Thep Viet Nam - CTCP, nhiem lip 2021 - 2026 kern theo)
VIII. THONG QUA BIEN BAN VA NGHI QUYET BAI HOI
- Ba Cu Thi Thu)/ Linh, Pho Ban Ke hoach Thi truerng T6ng ding ty thay mat Ban Thu 14 doc du that, Nghi guy& Dai hOi.
Doi he)i clang co gong nhat tri thong qua town van du. thao Nghi quy& Doi hoi voi ty le bieu quylt 99,9994% so co phan c6 quyen bieu guy& du hop tan thanh.
- Ong NguyL Minh Giap thay mat Ban Thu k'y doe dv thao Bien ban Dai hOi.
Doi hOi clang ca clang nhirt tri thong qua town van dtr thao Bien ban Doi hOi voi ty le bi -Ju quyit 99,9994% so co phan c6 quy .e'n bilu guy& di" hop tan thanh.
- Dai 110i nhat tri toan van Bien ban, Nghi guy& Dai hOi va se duo c giri tai c6 &mg bang each clang len website caa T6ng cong ty (www.vnsteel.vn).
- Ong Le Song Lai - Chit toa thay mat Doan Chil tich tuyen b6 be mac Dai hOi.
10
THU' KY
Bien ban &rot lap hOi 12h02 ngay 28/06/2021. CuOc hop Dai hOi dOng co d8ng Wain 2021 ctla TOng cong ty Thep Viet Nam - CTCP k6t thiic vac) lac 12h05 cimg ngay./.
11