Click here to load reader

MI BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VItT NAM

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MI BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VItT NAM

MI BAN NHAN DAN HUYtN THACH THANH
CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VItT NAM Di)c 14p - Tu do -14nh phtic
S6:0 4 /TB-UBND Thach Thanh, ngay0 g thong 01 nam 2020
THONG BAO Tuyen dung vien chtic nganh Gido due va Dao tuo nain 2020
Can cir Cong van so 16485/UBND-THKH ngay 03/12/2019 ciia Chu tich. UBND tinh Thanh Hod ve viec chap thuan ke hoach tuyen dung vien chat nganh giao duc vadao tao thu8c UBND huyen Thach Thanh;
Can cir Phuang an s8 02/PA-UBND ngay 07/01/2020 cila Chu tich UBND huyen Thach Thanh ve viec tuyen dung vien chirc nganh giao chic va ciao tao nam 2020. UBND huyen Thach Thanh thong bao chi tieu, doi tuong, dieu kien, tieu chuan va thei gian, dia diem thu nhan ho so du tuyen vien chuc nganh giao duc va dao tao nam 2020, cu the nhu sau:
1. Chi trill tuyen dung: 348 ngueri. Trong do: - Bac mam non: 274 ngueri, cu the: Giao vien mam non: 267 ngithi; Nhan
vien hanh chinh kiem ke toan: 07 ngueri. - Bac tieu h9c: 74 ngtthi, cu the: Giao vien van hod tieu hoc: 56 ngiroi; Nhan
vien Thu vien- Thiet bi: 18 nguoi. 2. Dieu MO, tieu chufin 'Tang 147 du tuyen: a) Dam bao cdc dieu kien, tieu chudn theo quy dinh tai Dieu 22 Lust Vier' chirc;
Dieu 4 Nghi dinh s8 29/2012/ND-CP ngay 12/4/2012 dm Chinh phu ve tuyen dung, sir dung va quan ly vier' chirc va khoan 1 Dieu 2 Nghi dinh s8 161/2018/ND-CP ngay 29/11/2018 ciia Chinh phu sira d8i, b8 sung mot so quy dinh ve tuyen dung ding chirc, vien chirc, nang ngach ding chirc, thong hang vien chirc va that hien the d8 hop dong mot s8 loai cong viec trong co quan hanh chinh nha nu&c, don vi sir nghiep cong lap.
b) Yeu cau ve trinh do chuyen mon: - D8i vo i vi tri giao vien mam non: Dam bao tieu chudn chirc danh nghe
nghiep giao vien mam non theo quy dinh tai Thong to lien tich so 20/2015/TTLT-BGDDT-BNV ngay 14/9/2015 dm Bo Gido duc va Dao tao, Bo N8i vu ve quy dinh ma s8, tieu chuan chirc danh nghe nghiep gido vien mam non. Trong clo,,ve trinh do chuyen mon, yeu cau tot nghiep trung cap su pham main non, cao clang su pham mam non, dai h9c su pham mam non.
- D8i voi vi tri giao vien tieu hoc: Dam bao tieu chuan ,chirc danh nghe nghiep giao vien tieu h9c theo quy dinh tai Thong to lien tich s8 21/2015/TTLT- BGDDT-BNV ngay 16/9/2015 BO Giao duc va Dao tao, BO N8i ve quy dinh ma so, tieu chuan chirc danh nghe nghiep giao vien lieu h9c cong lap. Trong do, ve trinh d8 chuyen mon, yeu cau tot nghiep Dai h9c su pham tieu h9c.
- D6i vi tri Nhan vier' hanh chinh kiem Ke toan: yeu cau tot nghiep cao ding chuyen nganh tai chinh, ke toan tra len.
- Doi vai vi tri Nhan vien Thu vien — Thiel bi: yeu cau tot nghiep trung cap Thu vien— Thiet bi tri len.
c) Yeti cau ve trinh d6 ngoai ngit, tin hoc:
- Ve trinh do ngoai ngft: Co trinh d6 ngoai ngit bac 1 tra len theo quy dinh tai Thong tu s6 01/2014/TT-BGDDT ngay 24 thang 01 nam 2014 cna B6 Gido dvc va Dao tao ban hanh khung nang luc ngoai ngit 6 bac dung cho Viet Nam hoac c6 chirng chi tieng dan t6c doi vi tri viec lam di yeu cau sir dung tieng dan t6c.
- Ve trinh d6 tin h9c: Co trinh d6 tin hoc dat chuan ky nang sit dung cong nghe thong tin ca ban theo quy dinh tai Thong tu s6 03/2014/TT-BUTT ngay 11 thang 3 nam 2014 ciia B6 Thong tin va Truyen thong quy dinh chuan ky nang sir dung cong nghe thong tin.
Viec quy doi ch&ng chi ngogi ngie va tin hoc theo tieu churin cua chic danh ngh" nghiep Ave thvc hien theo Cong van so 2847/SGDDT-GDTX ngay 13/11/2018,cl:1a Gicio due va Dao tgo tinh Thanh 116a viec hweeng ddn thine hien quy cloi chung chi ngogi ngi? , tin h9c.
3. Ni4:) dung xet tuytn vien Xet tuyen vier' chirc dugc thuc hien theo 2 \Tong nhu sau:
- Vong 1: Kiem tra dieu kien,,tieu chuan nguen du tuyen clang tai Phieu clang du tuyen theo yeu cau cua vi tri viec lam, neu phu hap thi nguOi du tuyen dugc tham du \Tong 2.
- \Tong 2: Ph6ng van de kiem tra ve nang luc, trinh do chuyen mon,,nghiep vu cua ngtroi du tuyen. N6i dung phOng van Om kin thirc ,chung, kin thuc ve chuyen mon, nghiep vu cua vi tri viec lam va chirc danh nghe nghiep can tuyen.
Ve d6i tugng va diem tru tien trong xet tuyen vien chirc thuc hien theo muc 2.3, phan II; each xac dinh nguoi trung tuyen trong kST xet tuyen vien chirc thuc hien theo mix 3, ph'an II; Phuang an s6 02/PA-UBND ngay 07/01/2020 dm Chili tich UBND huyen ve viec tuyen dung vien chirc nganh Gido duc va Dao tao nam 2020.
4. Ho sor du. tuyen - Phieu gang 1(-57 du tuyen theo m'au ban hanh kern theo Nghi dinh s6
161/2018/ND-CP ngay 29/11/2018 ciia Chinh phil; - Ban sao van bang, chung chi (ngoai ngir, tin h9c) va ket qua hoc tap theo
yeu cau vi tri du tuyen, dugc co quan c6 tham quyen chin-1g thuc. Truong hop c6 van bang, chimg chi do co so dao tao nu& ngoai cap phai dugc cong chimg dich thuat sangrtieng Viet;
- Ban so yeu l3"7 lich tu thuat c6 xac nhan cua co quan c6 than ,quyen trong tiled han 06 thang, tinh den ngay n6p ho so trung tuyen; ban sao giay khai sinh, giay chirng minh nhan dan hoac the can click cong dan cong chin-1g;
KT. CHU TICH CHU TICH
Gidy chUng nhan sire kit& con gia tri sir dung do ca quan y to du dieu kien dugc khan' sirc khoe chirng nhan theo quy dinh tai Thong tu. s9 14/2013/TT-BYT ngay 06/5/2013 dm B9 Y to ve viec huorng clan kham sirc khoe;
- Cac gidy to chirng minh thu9c dOi tugng uu tien (nett co) dugc ca quan, to chirc c6 tharn quyen xac nhan hoac chimg thirc;
- Ban cam ket cong tac 10 nam tai huyen Thach Thanh (neu c6); - D9i ngtr&i du tuyen la gido vien mdm non dang hop d9ng lao Ong theo
Quyet dinh 60/2011/QD-TTg cua Thu tuerng Chinh phu va Nghi dinh s9 06/2018/ND-CP ngay 05/01/2018 cua Chinh phu, phai c6 ban hap d'ong lao dOng \Teri Chu tich UBND huyen Thach Thanh va Ban nhan xet, danh gia qua trinh thgc hien hop Ong lao Ong (theo mau giri kern);
- 03 phong bi dan tern, ghi 16 dia chi ngtroi nhan; 02 anh 4 x 6; M91 thi sinh n9p 02 b9, dung trong tui ho so, sap xep theo thir to tren. Neu nguiyi du tuyen khong c6 day du cac ho sa theo quy dinh, se khong dugc
thu nhan. Ngtan du tuyen khong dugc b9 sung cac gidy c6 quan sau khi ket thilc
thai diem thu ho sa tuyen. 5. Thai gian, dia diem Tang 14 chf tuyen: - Tiled gian nhan ho sa du thi: Tir ngdy 16/01/2020 den het ngay 16/02/2020
theo gia hanh chinh cac ngdy lam viec trong tudn, trir ngdy nghi, le theo quy dinh.
- Dia diem n9p ho sa va Phieu ang ky du tuyen: Tai B9 phan tiep nhan ho sa va tra ket qua thit tuc hanh chinh, UBND huyen Thach Thanh.
- SO dien thoai lien he: Ong Nguyen Van Dinh, Truang phong Gido duc va Dao tao huyen Thach Thanh, so dien thoai 0986930803.
6. I4 phi xet tuyen: Mirc thu: 400.000d/h9 sa xet tuyen. Tren day la Thong bao tuyen dung vien chirc nganh Gido duc huyen narn 2020.
UBND huyen Thach Thanh thong bao de cac ca nhan c6 dit tieu chudn, dieu kin va c6 nguyen vgng dang1(57tham gia xet tuyen./.
Nai nhOn: - So NOi vu, So' GD&DT (b/c); - TTr Huyen fly (de' b/c); - Bao Thanh Hem. (dua tin); - Chu tich, cac Pho Chu tich UBND huyen; - Cac xa, thi tan, cac dan vi twang hoc (thong bao); - Tnrong cac phong, ban, dan vi c6 lien quan; - Cong thong tin dien ttir huyen, Dai Truyen thanh
huyen (Th6ng bao va dua tin); - Luu: VT, NV.
Nguyen Dinh Tam
3
H S D TUYN VIÊN CHC NGÀNH GIÁO DC VÀ ÀO
TO HUYN THCH THÀNH NM 2020
V TRÍ VIC LÀM: ……………………………………………………..…………………………….
H S GM CÓ:
1) Phiu d tuyn.
2) Bn s yu lý lch t thut (dán nh 4x6); có xác nhn ca UBND cp xã.
3) Bn sao công chng các vn bng, bng kt qu hc; chng ch
4) Giy chng nhn thuc i tng c hng u tiên trong xét lao ng
hp ng (nu có) c c quan, t chc có thm quyn chng thc.
5) Hp ng lao ng vi UBND huyn (nu có).
6) Bn nhn xét, ánh giá i vi s có hp ng lao ng.
7) Giy chng nhn sc kho.
8) S h khu bn sao công chng.
9) Giy khai sinh, CMTND bn sao công chng.
Khi cn liên h theo a ch: ……………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….……
Page 1
Page 2
Page 3
2020-01-08T17:24:02+0700
Vit Nam