of 2 /2
UBND THANH PHO HA NQI SO LAO BONG - THUNG BINH vA XA HO! So2ESLDTBXH-VP V/v thirc hin Cong din so 11/CD- CTUBND ngày 24/5/2021 cüa Chü tjch Uy ban nhân dan thành phô Ha Ni. CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM Bc 1p - Tir do - Htnh phüc Ha Ni, ngàjv251háng 5 nàm 2021 KInh gui: - Tru'ing các phOng chuyên rnôn, nghip vii S; - Thu tru'ng các thin vi trVc thuc Sâ. HOA TOC Truâc tInh hInh djch bnh din bin ht sue phüc tap, khó lu&ng, trên dja bàn Thành ph dà xut hin chum ca bnh mâi chua xác djnh ngun lay nhim tai mt s chung cu, tn1 sâ Ca quan, doanh nghip. Thrc hin Cong din s 1 1/CD-CTUBND ngày 24/5/2021 cüa ChU tjch Uy ban nhân dan thành pM Ha Ni v vic quyt 1it trin khai các bin pháp phông, cMng djeh COVID- 19 trên dja bàn thành pM Ha Ni. Giám dc Si Lao dng - Thuang binh và Xà hi yêu cu Tri.rông phông chuyên môn, nghip vii S, Thu truâng các dan vj trirc thuc tang cu&ng lành dao, chi dto nhm huy dng toàn th cong chi:rc, viên chi.'rc, ngui lao dng và các di tuçYng quân 1, nuôi duOng tharn gia cMng djch vài tinh thn "cMng djch nhu cMng gic"; neu cao tinh than trách nhim, coi dày là nhirn vçi hang du; sit ch.t k' cu'ang, k' luât trong cong tác phOng, cMng djch; phê bInh và xu 1 kjp thui, nghiêm minh nhfi'ng tp th& Ca nhân vi phm; dng thui tip trung thirc hin quyt liit các nhim vi sau: 1. D.y mnh cong tác tuyên truyn nhanh han, hiu qua han bang các hInh thüc thit thçrc, tang cuung tuyên truyn trên h tMng truyn thanh cüa dan vj (nu co), h tMng bang don, khâu hiu, bang tin và trên không gian mng nhm nâng cao thüc, trách nhim cUa dâng viên, cong chüc, viên chuc, nguui lao dng và các d& tuçmg quãn 1, nuôi duOng trong cong tác phông, cMng djch bnh COVID- 19. 2. Thông báo rng rãi d mi ngui bitt chü truang cüa Thành pM: Tü 12 1 100 ngày 25/5/202 1 tm dung hot dng mt s ca sâ kinh doanh djch vii dé dam bão phông, cMng djch bênh COVID-19 dn khi có thông báo mó'i, cii th: Nhà hang, ca sâ djch vii an, uông ti cM (chi cho phép ban hang mang vi), các cua hang cat tóc, gi dtu. Các phOng, dan vj tri1c thuôcSâ không t chüc an uông, lien hoan tp trung dOng nguui (di vó'/ cc bép an tp the phái dóm boo gian cOch, s ngwOl tp trung tgi nhà an khong quO 50% so vOl truàc k/u cO djch). Thirc hin dt'rng trit d hot dng vui chai, tp th diic, t1i tp dong nguäi ti cac djadim cong cng. 3. Triên khai quyt lit các bin pháp phông, cMng djch bnh COVID- 19 tii the van bàn chi do cüa Trung uang, Thành pM và Si dâ ban hành, xü l nghiêm các truung hçp vi phm. Thu truung dan vj chju trách nhim v cong tác phông, cMng

UBND THANH PHO HA NQI CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT …

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UBND THANH PHO HA NQI CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT …

UBND THANH PHO HA NQI SO LAO BONG - THUNG BINH
vA XA HO!
So2ESLDTBXH-VP V/v thirc hin Cong din so 11/CD-
CTUBND ngày 24/5/2021 cüa Chü tjch Uy ban nhân dan thành phô Ha Ni.
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM Bc 1p - Tir do - Htnh phüc
Ha Ni, ngàjv251háng 5 nàm 2021
KInh gui:
- Tru'ing các phOng chuyên rnôn, nghip vii S; - Thu tru'ng các thin vi trVc thuc Sâ. HOA TOC
Truâc tInh hInh djch bnh din bin ht sue phüc tap, khó lu&ng, trên dja bàn Thành ph dà xut hin chum ca bnh mâi chua xác djnh ngun lay nhim tai mt s chung cu, tn1 sâ Ca quan, doanh nghip. Thrc hin Cong din s 1 1/CD-CTUBND ngày 24/5/2021 cüa ChU tjch Uy ban nhân dan thành pM Ha Ni v vic quyt 1it trin khai các bin pháp phông, cMng djeh COVID- 19 trên dja bàn thành pM Ha Ni. Giám dc Si Lao dng - Thuang binh và Xà hi yêu cu Tri.rông phông chuyên môn, nghip vii S, Thu truâng các dan vj trirc thuc tang cu&ng lành dao, chi dto nhm huy dng toàn th cong chi:rc, viên chi.'rc, ngui lao dng và các di tuçYng quân 1, nuôi duOng tharn gia cMng djch vài tinh thn "cMng djch nhu cMng gic"; neu cao tinh than trách nhim, coi dày là nhirn vçi hang du; sit ch.t k' cu'ang, k' luât trong cong tác phOng, cMng djch; phê bInh và xu 1 kjp thui, nghiêm minh nhfi'ng tp th& Ca nhân vi phm; dng thui tip trung thirc hin quyt liit các nhim vi sau:
1. D.y mnh cong tác tuyên truyn nhanh han, hiu qua han bang các hInh thüc thit thçrc, tang cuung tuyên truyn trên h tMng truyn thanh cüa dan vj (nu co), h tMng bang don, khâu hiu, bang tin và trên không gian mng nhm nâng cao
thüc, trách nhim cUa dâng viên, cong chüc, viên chuc, nguui lao dng và các d& tuçmg quãn 1, nuôi duOng trong cong tác phông, cMng djch bnh COVID- 19.
2. Thông báo rng rãi d mi ngui bitt chü truang cüa Thành pM: Tü 121100
ngày 25/5/202 1 tm dung hot dng mt s ca sâ kinh doanh djch vii dé dam bão phông, cMng djch bênh COVID-19 dn khi có thông báo mó'i, cii th: Nhà hang, ca sâ djch vii an, uông ti cM (chi cho phép ban hang mang vi), các cua hang cat tóc,
gi dtu.
Các phOng, dan vj tri1c thuôcSâ không t chüc an uông, lien hoan tp trung dOng nguui (di vó'/ cc bép an tp the phái dóm boo gian cOch, s ngwOl tp trung tgi nhà an khong quO 50% so vOl truàc k/u cO djch). Thirc hin dt'rng trit d hot dng vui chai, tp th diic, t1i tp dong nguäi ti cac djadim cong cng.
3. Triên khai quyt lit các bin pháp phông, cMng djch bnh COVID- 19 tii the van bàn chi do cüa Trung uang, Thành pM và Si dâ ban hành, xü l nghiêm các truung hçp vi phm. Thu truung dan vj chju trách nhim v cong tác phông, cMng
djch tai dan vj mInh phii trách.
4. Yêu cu tht cã cong chirc, viên chüc, ngui lao dng, cac di tuçing quãn l tü các tinh, thành ph khác trâ v& Ha Ni: Thi dim tr ngày 10/5/2021 dn ngày 24/5/202 1 dêu phãi khai báo y t trên website http://tokhaiyte.vn và các üng ding NCOVI, Bluezone, hoàn thành chm nht trong ngày 25/5/202 1; tü ngày 25/5/2021, thirc hin khai báo y t trong vông 24 gi k tCr th?i dim có mt ti Ha Ni.
5. Phông Vic lam - An toàn lao dng tham mixu lAnh dto S phi hçp vOi các ca quan lien quan rà soát, quãn l chat chë các Khu Cong nghip, khu nhà cong nhân d dam báo tuyt dM an toàn phOng chng djch COVTD-1 9 theo hithng dn cüa B Y t và UBND Thành pM.
6. B phn tiêp nhn vã trá kt qua giái quyt thu t1ic hành chInh ti S và các dan vj trirc thuc tiêp tiic thirc hin nghiêm tue theo chi dto cüa Sâ ti Cong van s 2817/SLDTBXH-VP ngày 19/5/2021, chü dng xây dirng phuang an M trI can b phân lMng, huàng dn cong dan dn giao djch; phân chia vj trI tip nhn, trã kt qua hçip l, dam bão M trI ti da 50% cM ngM trong b phn Mt cüa, thirc hin gian each ti thiu 2 m và các bin pháp phOng, cMng djch COVID- 19 theo hithng dn cüa ca quan y tê.
7. Các phông chuyên mon nghip vi Sâ, chi cic Phông, cMng t nin xã hi tang cu6ng üng diing cong ngh thông tin trong quãn l diu hành, lam vic trirc tuyn; dam bão cOng vic không b dInh tr, tip tic phiic vii tt di vâi ngui dan, doanh nghip và các di tung thuc trách nhirn quán I, phiic vii cüa ngành.
Thu trithng các dan vj s1r nghip rà soát ci the các vi trI có th lam vic trirc tuyn d xem xét quyt djnh, dam bão cht luçrng, hiu qua cong vic.
Giám dc Sâ Lao dng - Thuang binh và Xã hi yêu cu TruOng phông chuyên môn, nghip viii S, Thu trung các dan vj trirc thuc S khân truang, nghiêm tüc thuc hin./.
No'i nhIn: ,ti., - Nhtrtrên; - Bô LDTBXH; - UBND TP I-là Nôi; - Các d/c Inh dao So; - Liru: VT, VP).
Dé báo cáo
Bich Lien Htro'ng
Page 1
Page 2
Vn phòng UBND Thành ph Hà Ni - T: 02438253536 - 0789111111 - Email: [email protected]
2021-05-25T08:20:41+0700
UBND Thành ph Hà Ni