of 6 /6
UY BAN NHAN DAN THANH PHO SONG CONG s6:1710 /QD-UBND CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DcIp-Tirdo-Hinh pliüc Song COng, ngàydrtháng nàm 2019 QUYET DINH A •A A A A Ve vlçc phe duyçt Quy ho.ch chi tiet ty lç 1/500 Khu do thj djch vii s 1 Tan Quang, thành ph Song Cong U BAN NHAN DAN THANH PHO SONG CONG Can cir Lut s 35/2018/QH14 nãm 2018; Can cir Lut Quy hoch do thj s 30/2009/QH12; Can cir Nghj djnh s 37/2010/ND-CP ngày 7/4/2010 cüa ChInh phü ye lap, thâm djnh, phê duyt và quân 1 Quy hoach do thj; Can ctr Thông tu 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 cüa B Xây dirng quy djnh ye ho so cüa nhim v11 và do an quy hoch xây dimg vüng, quy hoch dO thi và quy hoch xây dirng khu chirc náng dc thü; Can c1r Quyt djnh s 04/2008/QD-BXD ngày 3/4/2008 cüa Bô Xây drng ye vic ban hành Quy chuân k' thu.t Quôc gia ye quy hoach xây dijng; Can cir Quyt djnh s 22/2013/QD-UBND ngày 15/10/20 13 cüa UBND tinh Thai Nguyen ye vic ban hành Quy djnh áp ding mt so tiêu chuân quy hoch giao thông, dat cay xanh, dat cong cong tOi thiêu trong cong tác quy hoach, xây dung phát triên do thj trên dja bàn tinh Thai Nguyen; Can cir Quyt ctjnh s 20591QD-UBND ngày 09/7/20 19 cüa UBND tinh Thai Nguyen ye vic phê duyt dO an quy hoch chung thânh phô Song Cong tinh Thai Nguyen den näm 2040; Can cir Quyt djnh s 2111/QD-UBND ngày 19/11/20 12 cUa UBND Thj xã Song Cong ye vic phé duyt Quy hoch chung xây dirng nông thôn mOi xã Tan Quang, thành phô Song Công, tinh Thai Nguyen giai dotn 2011-2015, djnh huó'ng den näm 2020; Can cü Quyt djnh s 900/QD-UBND ngày 29/05/2019 cüa UBND thành phô Song Cong ye vic phé duyt nhim vi quy hoach chi tiêt t 1 1/500 Khu do thj djch vii so 1 Tan Quang, thành phô Song Công; Can cir Van bàn s 2054/SXD-QHKT ngày 20/8/20 19 cüa Sâ Xãy dirng Thai Nguyen ye vic tham gia kiên dôi vói dO an Quy hoach chi tiét t 1 1/500 Khu do thj djch vii sO 1 Tan Quang, thành phô Song Công; Xét d nghj cUa phông Quãn 1 do thi tai To trInh s 325/TTr-QLDT ngày 26/8/2019, 1

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA …quyhoach.xaydung.gov.vn/Images/Quyhoach/fileDK/777392e5...UY BAN NHAN DAN THANH PHO SONG CONG s6:1710 /QD-UBND CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA...

 • UY BAN NHAN DAN THANH PHO SONG CONG

  s6:1710 /QD-UBND

  CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DcIp-Tirdo-Hinh pliüc

  Song COng, ngàydrtháng nàm 2019

  QUYET DINH A •A A A A Ve vlçc phe duyçt Quy ho.ch chi tiet ty lç 1/500

  Khu do thj djch vii s 1 Tan Quang, thành ph Song Cong

  U BAN NHAN DAN THANH PHO SONG CONG

  Can cir Lut s 35/2018/QH14 nãm 2018;

  Can cir Lut Quy hoch do thj s 30/2009/QH12;

  Can cir Nghj djnh s 37/2010/ND-CP ngày 7/4/2010 cüa ChInh phü ye lap, thâm djnh, phê duyt và quân 1 Quy hoach do thj;

  Can ctr Thông tu 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 cüa B Xây dirng quy djnh ye ho so cüa nhim v11 và do an quy hoch xây dimg vüng, quy hoch dO thi và quy hoch xây dirng khu chirc náng dc thü;

  Can c1r Quyt djnh s 04/2008/QD-BXD ngày 3/4/2008 cüa Bô Xây drng ye vic ban hành Quy chuân k' thu.t Quôc gia ye quy hoach xây dijng;

  Can cir Quyt djnh s 22/2013/QD-UBND ngày 15/10/20 13 cüa UBND tinh Thai Nguyen ye vic ban hành Quy djnh áp ding mt so tiêu chuân quy hoch giao thông, dat cay xanh, dat cong cong tOi thiêu trong cong tác quy hoach, xây dung phát triên do thj trên dja bàn tinh Thai Nguyen;

  Can cir Quyt ctjnh s 20591QD-UBND ngày 09/7/20 19 cüa UBND tinh Thai Nguyen ye vic phê duyt dO an quy hoch chung thânh phô Song Cong tinh Thai Nguyen den näm 2040;

  Can cir Quyt djnh s 2111/QD-UBND ngày 19/11/20 12 cUa UBND Thj xã Song Cong ye vic phé duyt Quy hoch chung xây dirng nông thôn mOi xã Tan Quang, thành phô Song Công, tinh Thai Nguyen giai dotn 2011-2015, djnh huó'ng den näm 2020;

  Can cü Quyt djnh s 900/QD-UBND ngày 29/05/2019 cüa UBND thành phô Song Cong ye vic phé duyt nhim vi quy hoach chi tiêt t 1 1/500 Khu do thj djch vii so 1 Tan Quang, thành phô Song Công;

  Can cir Van bàn s 2054/SXD-QHKT ngày 20/8/20 19 cüa Sâ Xãy dirng Thai Nguyen ye vic tham gia kiên dôi vói dO an Quy hoach chi tiét t 1 1/500 Khu do thj djch vii sO 1 Tan Quang, thành phô Song Công;

  Xét d nghj cUa phông Quãn 1 do thi tai To trInh s 325/TTr-QLDT ngày 26/8/2019,

  1

 • QUYET D!NH: Diu 1: Phé duyt Quy hoch chi tit t' 1 1/500 Khu do thj djch vi s 1

  Tan Quang, thành phô Song Cong nhu sau: I. Ten do quy hoch: Quy hoach chi ti& t' 1 1/500 Khu do thj djch

  vi so 1 Tan Quang, thành phô Song Cong.

  II. Oja dim quy hoich: Xã Tan Quang, thành ph Song Cong.

  III. Các ni dung chinh cüa d an quy hoch:

  1. Phim vi ranh giói, quy mô, tInh chat khu vtrc quy hoich:

  1.1. Phim vi, ranh gió'i nghiên cáu lçIp quy hozch:

  - PhIa Dông: Giáp Khu do thj và dch vii tin Ich - Khu cOng nghip Song Cong ii.

  - PhIa Tây: Giáp Mt di, Mt rung Iiia và dan cu hin có xóm La Doan.

  - PhIa Nam: Giáp Mt di, Mt rung lüa và dan Cu hin có xóm La Doan, Lang Vai.

  - PhIa Bc: Giáp Mt di, Mt rung hia, khu dan cu hin có xóm Lang D và cong vào Khu cOng nghip Song Cong II.

  1.2. Quy mô: - Quy mô din tIch: Khoâng 35,94 ha. - Quy mO dan s khoàng: 4500-4800 ngi.thi.

  1.3. Tinh cIut: Là khu do thj duqc quy hoch dng b v h thng ha tang k thut, ha

  tang xã hi dê tao qu dat phát triên do thj.

  2. Phân khu chIrc nãng, quy hoich sfr diing Mt dai và b cic không gian kin true cãnh quan:

  2.1. Phân khu chá'c nâng:

  Khu virc quy hoach có chüc nàng sü ditng Mt nhu sau:

  + EMt O: Dt a quy hoach xây dirng mâi (Mt a chia lô 1ink& Shophouse, Mt & bit thir), Mt & hin trng quy hoach cài tao chinh trang và dat & tái djnh cu.

  + Dt cOng cong: D.t cOng trInh cOng cong djch vii thuong mai hn hgp dtp do thj va dat các cOng trInh co bàn cap don vj a (nhà van hóa).

  + fMt cay xanh grn: Dat cay xanh th dc th thao, cay xanh cong viên cãnh quan cap don vj & kêt hçip vOi dat cay xanh trong nhóm nhà & và dat cay xanh cách ly.

  - Dt tru&ng h9c: D.t truô'ng tiu hçc vâ Mt tru&ng mâm non.

  - [Mt giao thông và Mt các cOng trInh ha tng k thut.

  2

 • 2.2. Quy hozch sá ding d&:

  STT Phân khu chu'c nãng Din tIch (m2) T 1 (%) 1 Dt a 13 0.400,87 36,28

  Dat & hin trqng 3.838,29 1,07 Ddt & tái dinh cit 5.107,70 1,42 Dat & phát triên mó'i 100.210,05 27,88 Dátnhà&xdhói 21.244,83 5,91

  2 Dtcôngcng 28.291,55 7,87 Dat trung tam thitcing mgi, dich vu 14.616,59 4,07 Dt doanh nghip kinh doanh tit nhán 4.086,18 1,14 Dat nhà van hóa 2.280,47 0,63 Ddt td hctp TMD V, bAn bdi, kho... 7.308,31 2,03

  3 Dttnrôngh9c 10.191,25 2,84 4 Dttcâyxanh 32.643,94 9,08

  DAt cay xanh cánh quan 28.789,07 8,01 DAtcáyxanhcáchly 3.854,87 1,07

  5 DAthat.ngk5'thuât 15.696,81 4,37 6 D.t giao thông 142.195,89 39,56

  TONG 359.420,31 100

  2.3. Quy hoich không gian klAn trác cánh quan:

  - Các chirc nàng b trI theo tuyn, vi trI không gian cong cong, cay xanh the diic the thao bô trI tai vi trI trung tam khu & to nên mt dim nhân v không gian, dông thôi là trung tam sinh hot van hóa cüa khu dan cu.

  - Khu nhà a thp thng 1in k drnc b trI trên các tuyn dithng chInh khu vuc, nhäm t.o không gian dam bâo sir hru thông không khI trong lành ti.ir cac yêu to thiên nhiên tói toàn b dan cu.

  - H thng cay xanh t chüc kt ni cht chê giüa các khu cay xanh tp trung, cay xanh duang phô, các cim cay xanh phân tan trong nhóm ô nhàm dern iai hiu qua tôi da trong sir ding và dóng gop quan tr9ng cho cánh quan kiên trüc do thj, gop phân câi thin diêu kin môi truang, khI hu.

  2.4. Mi1 ct5 xây d4rng tfrng khu chfrc nàng: a) Dt xây dimg nhà a: Mt d xây drng tM da khu nhà lin k, tái djnh

  cu, nhà a hin trng là 80%. b) D.t xay dimg nhà a: Mt d xay dirng ti da khu nhà a bit thir là 70%. c) Mt d xây drng cong trInh cong cong, tru&ng h9c, nhà van hóa: Mt

  d xay dirng tôi da: 40%. d) Mtt d xây dung ti da cho phép di vói các khu cay xanh, san vu&n:

  Mt d xãy dirng tôi da: 3%, dê dành qu dat trông cay xanh dê tang không gian xanh dO thj.

  3

 • 2.5. Ting cao, chiu cao:

  STT Chirc nãng sü dting Tang cao (tang)

  Chiu cao ti da/môt

  tang

  Chieu cao cong trInh

  1 Dt xây dirng nhà r 1in k, bit this 2-5 4m 8-20m

  2

  Bat xây durng cong trInh trung tam thu'o'ng miii dich vu 2-7 4 m 8-28 m

  3 Bt xây dirng cong trInh nhà van boa 1-3 4 m 4-12 m

  4 Oat xây di1rng cong trInh truông hQc 1-5 4 m 4-20 m

  5 Bt xãy dirng cong trinh nhã 0' xã hôi 2-15 4 m 8-60 m

  3. Quy hoch h tang k5' thut:

  3.1. H thng các tuyln dithng giao thông: - Dithng di t1r QL3 vào cng KCN Song Cong II (mat ct 1-1): L giài 36m.

  Trong do: Via he: 6mx2=12m; Lông dithng: 10,5mx221m; Dãi phân cách 3m. - Dithng m.t c.t 2-2: Lt giâi 19,5m. Trong do: Via he: 4,5mx2=9m; Lông

  dmmg: 10,5m. - Du&ng mtt ct 3-3: L giOi 22,5m. Trong do: Via he: 6mx212m; Lông

  dumg: 10,5m. - Dithng mt ct 4-4: L gii 16,5m. Trong dO: Via he: 4,5mx2=9m; Lông

  duOng: 7,5m. - Dithng mt ct 5-5: L gii 1 5m. Trong do: Via he: 4mx28m; Lông

  duO'ng: 7m. - Dir&ng mt ct 6-6: L giói 7m. Trong do: Lông duing: 7m.

  3.2. Quy hoicJz san nan, chuân bj k9 thult. - Cao dO khng ch san nn ciia khu virc barn theo c6t cüa quy hoch

  chung thành phô Song Công, quy hoach cüa tuyên du?mg 36m và kêt hçp vâi cot nn cüa các khu vrc dan cii hin cO dã on djnh, dam bâo khOp nôi dOng bO giita khu v1rc quy hoach xây dirng mói và khu dan cii hin có.

  - Do dc nn thit k 0,5% - 3,0%. - Thit k san nn các lô dAt dam bâo thoát nuóc ra h thng cng thoát

  nuic mua thu trên dt.r&ng Cách mng Tháng Tam. - Vt 1iu dir kin san nn: San gt tai ch& - DO dAm chat cüa nn: k=0,90 3.3. Quy hoçich cp nu'ó'c: - Tong nhu cAu dung rn.râc Q — 1.597,46 m3/ng.d

  4

 • - Nguôn cap nithc lay ttr tuyên ông Dl 50 cap nuc tr Nhà may nithc TIch Luong cap kim virc Song Cong chy d9c theo tuyên Quôc l 3 cü. Diem dâu noi là giáp khu do thj và djch vii tin ich.

  - Mng 1uâi dung Ong cap mrâc ducyc thit k theo so d mng 1ui vOng két hçp mng lithi c11t, chy dQc theo triic dithng giao thông cüa khu quy hoach và các tuyên ông nhánh phân phôi nu&c sch ti các h tiêu thii ni.rOc.

  - Dithng ông cap nuOc ciru hóa di chung vOi du&ng ng cp nuóc sinh hot. Các hong ciru hoã dirçc bô trI ti các ngã ba, ngâ tir dê thun tin cho xe lay nithc chüa cháy vâi khoâng cách tôi da giüa các tri là 1 50m.

  3.4. Quy hozch h thing cap d&n, chku sang: - Tng cong suât ph tãi: 4.390 KVA - Ngun din: Sir ding ngun 35KV hin di mM d9c qua khu virc nghiên

  ciru 1p quy hoach. De dam bào k thu3t ya m5' quan do thj, h ngâm tuyn dithng day trung the 35KV di trong h thông hào k thut cap den các tram biên áp.

  - Lwi 0,4 KV cp din dn các khu dan cu duçic to chüc theo hInh tia. Sü diing cap löi dông b9c PVC di ngâm trong hào cap cap din tir tram biên áp khu virc den tüng tü din phân phôi dt trên via he ducng. MOi tü din phân phôi cap din cho 6 — 10 h dan.

  - Den chiu sang sir dung den tit kim näng luçing, cong sut 250W, 150W dt hai ben he ththng dôi vâi tuyên di.rông trVc chInh và d.t mOt ben he dumg vâi nh&ng tuyên duing con li. Khoãng cách den trung bmnh là 35m.

  3.5. Qay hozch thoát n,thc, xw Ij n,thc thai, chat thai ran. * Thoát nithc mzta: - H thng thoát nuOc mua duçc thit k riêng hoàn toàn.

  - Can dIr theo quy hoach san nn chia toàn b khu v1rc thành 6 luu virc thoát nuâc mua riêng bit.

  - Mng luOi thoát nuOc miia si:r ding cng trOn kt hqp vâi cong hp thu gom toàn b nu&c mua.

  - Các tuyn cng thoát nuâc mua là cng tir chày, duçic bô tn trén co sâ tn diing tôi da d dOc cüa dja hInh.

  - D dc tInh theo d dc thus' hrc, và di vi các tuyên dithng có d doe ln ly d d& cng tirong duong d dOe duing dam bão d sâu chôn cong hcip l.

  - Cao d dinh cng duOi throng tai diem dâu tuyên phâi dam bão chiêu sâu lap dt phü tâi dinh dinh là =>0,7m

  - DuOng ng thit k theo nguyen tc tir chày, tn diing tOi da diêu kin dja hInh d dtt các tuyn gop chInh.

  - Ni cng có kIch thuOc khác nhau t?i các ging thäm theo kiêu nôi dinh. *X.ljflc tháj

  - Ht thông thoát nixàc thai dugc thiêt ké là h thông thoát nuâc niêng.

  5

 • - NuOc thai tir các h gia dInh, các cong trInh trong khu virc dir an &rqc xir 1 so' b qua be tir hoai truic khi thoát vào các tuyên cong drrcyc xây drng a các tiêu khu sau do do vào các tuyén chInh.

  - Mang luai duang ng thoát nuacthai gm các h thu, tuyn cng BTCT D300, D400, D500, D600, B300 và tuyên ông HDPE D400 có áp kêt hçip vâi may barn. Các tuyên cong dan có nhirn vii thu gom và dixa nuac thai den khu XU1)'.

  - H thng thoát nithc thai chia 1am 3 km virc chInh: + Lixu v1Ic 1 phIa DOng khu quy hoach thoát vào tram xü 1 so 1 theo quy

  hoach, cong suât 800 m3/ng.d. + Luu vrc 2 phIa Tây Bc khu quy hoach thoát vào tram xü 1 s 2 theo

  quy hoach, cOng suât 400 m3/ng.d. + Lixu vrc 3 phIa Tây Narn khu quy hoach thoát vào tr?m xü 1 so 3 theo

  quy hoach, cong suât 400 m3/ng.d * Chit thai ran. - Rác thai ducic tp trung tai các dim tp kt theo quy djnh, sau do duçc

  thu gom, 4n chuyên den tram trung chuyên, tr dO 4n chuyên den và xr 1 ti bãi rác Tan Quang.

  4. Quy d!nh quan ly theo do an quy hoch: Duçic ban hanh kern theo Quyet djnh nay.

  Diu 2. PhOng Quãn 1 Do thj phi hqp vai CáC co' quan quãn 1 chüc näng to chirc cong bô quy hoach, phô biên rng rãi trong nhân dan. To chirc quãn 1 vic thirc hin 1p dir an thành phân theo quy hoach duçic duyt và theo các quy djnh hin hành.

  Diu 3. Chánh van phông UBND thành ph& truang các phOng: Quãn 1 do thj, Tài chinh - Ké hoach, Tài nguyen và Môi truang; Chü tjch UBND phis?mg Bach Quang và các dan vj lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh

  Nyi n/ian: TM. UY BAN NHAN DAN - Nhir diêu 3 (T/h); - Luu: VT, QLDT, 08b. CHU TICH

  2019-08-28T16:11:00+0700Việt NamỦy ban Nhân dân thành phố Sông Công đã ký lên văn bản này!