of 5/5
C0NG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc UY BAN NHAN DAN HUYEN EA KAR SS^^/TB-UBND Ea Kar, ngayOSthdng 11 ndm 2019 THONG BAO Ket luan cua dong chi Nguyen Van Ha - Chii tjch UBND huyen tai cuoc hop thuong ky thang 10 nam 2019 Ngay 05/11/2019, UBND huyen Ea Kar to chirc cuoc hop true tuyen danh f Of f ^ gia ket qua thuc hien nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi, dam bao quoc phong - ninh thang 10 va trien khai nhiem vu trong tarn thang 11/2019. Dong chi Nguyen Van Ha - Pho Bi thir Huyen uy, Chu tich UBND huyen, chii tri cuoc hop. Tham gia du hop tai diem cau cua huyen co Dai dien Lanh dao Ban Tuyen giao Huyen uy; Dai dien lanh dao cac phong, ban nganh, doan the va cac co quan lien quan dong tren dia ban huyen; Tai diem cau cac xa, thi tran co: Lanh dao Dang uy, HDND, UBND, UBMT To quoc Viet Nam, cong chuc Van phong thong ke va can bo, cong chuc cac nganh, doan the 16 xa, thi tran. A X /V Tai cuoc hop, Lanh dao phong Noi vu huyen thua uy quyen UBND huyen thong qua quyet dinh dieu dong va bo nhiem chuc danh Truong phong Noi vu huyen doi voi ong Nguyen Van Hai - HUV, Chu tich UBND xa Xuan Phu. Tiep do, cuoc hop da nghe Lanh dao Van phong HDND&UBND huyen thong qua Bao cao chi dao dieu hanh cua lanh dao UBND huyen trong thang 10/2019, trien khai phuong huong nhiem vu trong tain thang 11/2019 va nghe y kien phat bieu cua cac dai bieu du hop. Tren co so noi dung du thao bao cao va noi dung thao luan, y kien phat bieu cua cac dai bieu tai cuoc hop, dong chi Nguyen Van Ha - Chii tjch UBND huyen ket luan va chi dao nhu sau: I. Danh gia tinh hinh cong tac lanh dao, chi dao thuc hien nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi, dam bao quoc phong - an ninh thang 10/2019: Nhat tri voi cac danh gia trong noi dung Bao cao cong tac chi dao dieu hanh > or thang 10/2019 va Bao cao ve tinh hinh thuc hien nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi, dam bao quoc phong - an ninh thang 10/2019 cua UBND huyen. Nhin chung cac nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi, quoc phong - an ninh tren dia ban dugc cac cap, cac nganh va UBND cac xa, thi tran chii dong trien khai va dat ket qua tot. Ben canh nhung ket qua da dat dugc, van con mot so ton tai, han che can sbm khac phuc da dugc UBND huyen neu cu the trong noi dung bao cao. UBND huyen de nghi cac co quan, don vi, dia phuong can cu y kien chi dao ciia UBND huyen tai 02 noi dung bao cao neu tren de to chuc trien khai thuc hien nham kip thbi khac phuc nhung ton tai, han che trong qua trinh thuc hien nhiem vu dugc giao. II. Nhiem vu trong tarn trien khai trong thang 11/2019: 9 r De thuc hien tot cac nhiem vu, muc tieu kinh te - xa hoi thang 11/2019, ngoai cac nhiem vu trgng tarn da trinh bay trong bao cao, Chu tich UBND huyen an I XN 1

UY BAN NHAN DAN C0NG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET NAM …eakar.daklak.gov.vn/Upload/Images/282.pdf · 2019-11-08 · C0NG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc UY

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN C0NG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET NAM …eakar.daklak.gov.vn/Upload/Images/282.pdf ·...

 • C0NG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phuc

  UY BAN NHAN DAN HUYEN EA KAR

  SS^^/TB-UBND Ea Kar, ngayOSthdng 11 ndm 2019

  THONG BAOKet luan cua dong chi Nguyen Van Ha - Chii tjch UBND huyen

  tai cuoc hop thuong ky thang 10 nam 2019

  Ngay 05/11/2019, UBND huyen Ea Kar to chirc cuoc hop true tuyen danhf Of f ^

  gia ket qua thuc hien nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi, dam bao quoc phong - ninh thang 10 va trien khai nhiem vu trong tarn thang 11/2019. Dong chi

  Nguyen Van Ha - Pho Bi thir Huyen uy, Chu tich UBND huyen, chii tri cuoc hop. Tham gia du hop tai diem cau cua huyen co Dai dien Lanh dao Ban Tuyen giao Huyen uy; Dai dien lanh dao cac phong, ban nganh, doan the va cac co quan lien quan dong tren dia ban huyen; Tai diem cau cac xa, thi tran co: Lanh dao Dang uy, HDND, UBND, UBMT To quoc Viet Nam, cong chuc Van phong thong ke va can bo, cong chuc cac nganh, doan the 16 xa, thi tran.

  A X /VTai cuoc hop, Lanh dao phong Noi vu huyen thua uy quyen UBND huyen thong qua quyet dinh dieu dong va bo nhiem chuc danh Truong phong Noi vu huyen doi voi ong Nguyen Van Hai - HUV, Chu tich UBND xa Xuan Phu. Tiep do, cuoc hop da nghe Lanh dao Van phong HDND&UBND huyen thong qua Bao cao chi dao dieu hanh cua lanh dao UBND huyen trong thang 10/2019, trien khai phuong huong nhiem vu trong tain thang 11/2019 va nghe y kien phat bieu cua cac dai bieu du hop. Tren co so noi dung du thao bao cao va noi dung thao luan, y kien phat bieu cua cac dai bieu tai cuoc hop, dong chi Nguyen Van Ha - Chii tjch UBND huyen ket luan va chi dao nhu sau:

  I. Danh gia tinh hinh cong tac lanh dao, chi dao thuc hien nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi, dam bao quoc phong - an ninh thang 10/2019:

  Nhat tri voi cac danh gia trong noi dung Bao cao cong tac chi dao dieu hanh> or

  thang 10/2019 va Bao cao ve tinh hinh thuc hien nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi, dam bao quoc phong - an ninh thang 10/2019 cua UBND huyen. Nhin chung cac nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi, quoc phong - an ninh tren dia ban dugc cac cap, cac nganh va UBND cac xa, thi tran chii dong trien khai va dat ket qua tot. Ben canh nhung ket qua da dat dugc, van con mot so ton tai, han che can sbm khac phuc da dugc UBND huyen neu cu the trong noi dung bao cao. UBND huyen de nghi cac co quan, don vi, dia phuong can cu y kien chi dao ciia UBND huyen tai 02 noi dung bao cao neu tren de to chuc trien khai thuc hien nham kip thbi khac phuc nhung ton tai, han che trong qua trinh thuc hien nhiem vu dugc giao.

  II. Nhiem vu trong tarn trien khai trong thang 11/2019:9 r

  De thuc hien tot cac nhiem vu, muc tieu kinh te - xa hoi thang 11/2019, ngoai cac nhiem vu trgng tarn da trinh bay trong bao cao, Chu tich UBND huyen

  an

  IXN

  1

 • de nghi cac dong chi lanh dao cac co quan, don vi, phong, ban, nganh, UBND cac xa, thi tran to chuc thirc hien bam sat theo Nghj quyet cua Huyen uy, HDND huyen, Chuong trinh cong tac nam cua UBND huyen va cac thong bao ket luan cua Chii tich UBND huyen, lanh dao UBND huyen. Can cu vao tinh hinh cu the chu dong de xuat, tham miru cho UBND huyen, Chu tich UBND huyen chi dao, ban hanh cac van ban chi dao, to chuc thirc hien va kip thoi giai quyet nhung van de phat sinh. Thirc hien tot cac muc tieu, nhiem vu theo chuong trinh, ke hoach da

  X r y • X a/xde ra trong thang 11/2019. Ngoai ra can quan tam, tap trung chi dao va thirc hienA A A • Atot mot so nhiem vu sau:

  1. Nhiem vu chung:De nghi Thu truong cac co quan, don vi va Chu tich UBND cac xa, thi tran:1.1. Thirc hien cac nhiem vu duoc giao trong Bao cao so 382/BC-UBND, ngay

  06/11/2019 ve chi dao dieu hanh cua UBND huyen, Chu tich UBND huyen va Bao cao so 383/BC-UBND, ngay 07/11/2019 ve bao cao kinh te - xa hoi thang 10/2019.

  1.2. Ra soat ket qua thirc hien Chuong trinh cong tac nam 2019 theo Quyet dinh so 06/QD-UBND, ngay 08/01/2019 cua UBND huyen; Ra soat cac nhiem vu

  9

  theo cac van ban chi dao cua UBND huyen giao trong nam 2019. Tong hop, bao cao ket qua thirc hien cua co quan, don vi minh gui ve UBND huyen thong qua Van phong HDND va UBND huyen truoc ngay 30/11/2019.

  1.3. Khan truong xay dung Chuong trinh cong tac 2020 theo Cong van so 968/UBND-VP, ngay 10/10/2019 cua UBND huyen (theo thong ke den ngay

  y

  07/11/20J9 co 06phong da gin gom: phong Tdi ngnyen - M6i truong; phdng Van hoa - Thong tin; phdng Giao due va Dao tao; phdng Lao dong thuong binh xa hoi; phdng Y te; phdng Ndng nghiep va PTNT va 04 xa gin Chuong trinh cong tac gom: Ea Tyh, Cu Hue, Ea Pal, Ea Sar). Tuy nhien phong Y te, phong Nong nghiep va PTNT, UBND xa Ea Sar xay dung chuong trinh cong tac 2020 khong dung theo mau quy dinh, de nghi xay dung lai theo man dinh kem Cong van so 968/UBND-VP, ngay 10/10/2019 cua UBND huyen de gui ve Van phong HDND&UBND huyen tong hop. Doi voi cac co quan, don vi, dia phuong con lai chua gui Chuong trinh cong tac 2020, de nghi khan truong xay dung va gui ve Van phong HDND va UBND huyen truoc ngay 15/11/2019.

  1.4. Doi voi ke hoach cua tung nganh ve thirc hien Phuong an di dan, tai dinh cu 64 ho dan thon 15, xa Cu Yang, huyen Ea Kar, de nghi cac nganh chuyen mon theo chuc nang, nhiem vu dupe giao khan truong to chuc ra soat, dieu chinh ke hoach cua nganh minh cho phu hop tinh hinh thirc te hien nay. Bao cao ket qua

  a Xgui ve UBND huyen thong qua phong Nong nghiep va PTNT huyen, la don vi tham muu chinh ve di doi 64 hp dan thon 15, xa Cu Yang (noi di) va phong Dan tpc la don vi tham muu chinh ve viec tiep nhan, ho trp nguoi dan tai xa Cu Elang (noi den).

  %

  • x r y • r r f1.5. Giao Phong Tai chinh - Ke hoach chu tri, phoi hop voi Phong Giao due & Dao tao huyen tham muu UBND huyen to chuc Hpi nghi chuyen d'e vh cong tac huy dong theo quy che dan chu, thoi gian thirc hien trong thang 11/2019.

  2

 • 1.6. Be nghi chu dau tu cac cong trinh chu dong co giai phap cu the thao go kho khan, vuang mac trong viec den bu, giai phong mat bang, dau thau..., day nhanh tien do thi cong cong trinh, dir an. Lira chon nha thau co day du nang lire (ky thuat va tai chinh), kinh nghiem de trien khai dung tien do, bao dam chat luong cong trinh. Bong thoi khan truong hoan thien ho so, thanh toan ngay voi Kho bac Nha niroc khi co khoi luong nghiem thu, khong de don thanh toan vao cuoi nam va khong gay no dong xay dung co ban.

  1.7. Be nghj Hoi dong xet tuyen vien chuc sir nghiep cong lap huyen Ea Karr \ o * t

  nam 2019 va cac bo phan nghiep vu tap trung bam sat ke hoach da de ra de trien khai thuc hien, dam bao to chuc ky tuyen dung cong bang, nghiem tuc, dung quy djnh phap luat.

  a X2. Nhiem vu cu the:2.1. Phong Nong nghiep va PTNT huyenKhan truong tham muu UBNB huyen to chuc hop tham djnh xet cong nhan

  xa Ea Tyh, xa Ea Kmut dat chuan nong thon moi nam 2019 de hoan thien ho so gui Tinh tham djnh.

  2.2. Phong Noi vu huyen- Tham muu UBNB huyen chi dao cac co quan, don vj trien khai cong tac

  binh xet, danh gia, phan loai cong chuc, vien chuc, nguoi lao dong nam 2019 theoquy djnh.

  /N«X r A*A r •A/V A A- Tham muu Hoi dong xet tuyen vien chuc sir nghiep cong lap huyen Ea Kar9 f 4. 9 9 / J."to chuc tot ky tuyen dung dam bao dung quy dinh.

  - Tiep tuc tham muu UBNB huyen tien hanh ra soat doi ngu can bo, cong chuc cap xa, nguoi boat dong khong chuyen trach cap xa de co phuong an sap xep, bo tri can bo, cong chuc va nhung nguoi boat dong khong chuyen trach cap xa theo huong tinh gon, boat dong hieu lire, hieu qua, bao dam so luong theo quy djnh tai Nghj djnh so 34/2019/NB-CP ngay 24/4/2019 cua Chinh phu.

  2.3. Phong Tai chinh — Ke hoach huyen\ x r

  Tham muu UBNB huyen ve nguon kinh phi ho tro cong tac phong chongdjeh ta Lon Chau Phi tren dja ban huyen theo quy djnh.

  2.4. Phong Tir phap huyen- Tham muu UBNB huyen van ban chi dao trien khai thuc hien Nghj djnh

  23/2015/NB-CP, ngay 16/02/2015 cua Chinh phu ve cap ban sao tu so goc, chung thuc ban sao, chung thuc chu ky va chung thuc hop dong giao djeh.

  AAA" • A A A"AA 9 f A- Tham muu to chuc hoi nghj tuyen truyen pho bien cac van ban phap luat moi co hieu lire cho cac co quan don vj tren dja ban huyen.

  2.5. Phong Van hoa thong tin huyen; Dai truyen thanh - Truyen hinhhuyen

  A>AA*AA" A ' f- Quan tarn ra soat, tham djnh cac noi dung tuyen truyen, nhat la cac bangA A"AAA AA9Aron, khau hieu, co dong true quan, luu y den quang cao cua cac doanh nghiep va

  cac don vj kinh doanh. Tang cudng cong tac tuyen truyen cac quy djnh phap luat' 9

  ve quang cao thong qua cac phuong thuc dac thu cua nganh (pano, bang-ron, khau

  3

 • hieu, tuyen tuyen liru dong, phong thanh) nham nang cao y thuc cua nguai dan trong viec giu gin canh quan do thi sach dep, van minh; tang cudng kiem tra, xir ly nghiem cac vi pham quang cao, rao vat sai quy dinh; tang cuong cong tac quan ly nha nuoc ve quang cao.

  - Thudng xuyen thong tin tuyen truyen kip thdi, dung thdi diem, doi moi, huong dan cac dia phuong phat buy cong tac tuyen truyen tren Dai truyen thanh co so.

  - Phong Van hoa thong tin chu dong lam viec voi cac dia phuong khao sat cac tuyen dudng trung tarn, tham mini UBND huyen ve ke hoach lap dat cac he thong den Led trang tri tai mot so tuyen dudng cong cong (trong do chu trong cong tac xa hoi hoa) nham tao dien mao va bo mat do thi khang trang, hien dai.

  2.6. Van phong HDND & UBND huyen- Tham muu UBND huyen kien toan Ban quan tri, Ban bien tap Trang thong

  tin dien tu huyen; thudng xuyen cap nhat cac thong tin, noi dung kjp thdi, day du, bao dam phan anh kip thdi boat dong chi dao, quan ly, dieu hanh cua dia phuong.

  - De nghi Ban tiep cong dan huyen dinh ky hang thang bao cao, thong tin cac vu viec cho Thanh tra huyen de nam bat, tong hop theo quy dinh.

  2.7. Hat Kiem lam huyenTiep tuc thuc hien chuc nang nhiem vu trong cong tac quan ly bao ve rung;

  tham muu UBND huyen to chuc hoi nghi danh gia cong tac phoi hop ve quan ly bao ve rung vdi cac don vi huyen giap ranh.

  2.8. Cong ty TNHH MTV Lam nghiep Ea Karr o \ r

  Tang cudng cong tac QLBVR, tiep tuc trien khai trong rung dam bao dat ke hoach de ra; dong thdi quan tarn, tang cudng quan ly, sir dung ve dat dai, dam bao

  r f \ 9viec phat huy toi da hieu qua gia tri kinh te tu doi rung.

  2.9. Tram Thu Y huyenChu dong xay dung ke hoach, lam viec true tiep vdi phong Tai chinh - Ke

  hoach huyen, phong Nong nghiep va PTNT ve nguon kinh phi ho tro phong chong dich ta Lon Chau Phi.

  2.10. UBND cac xa, thj tran- Tiep tuc chi dao hoan thanh gieo trong san xuat vu Thu dong 2019.- Tap trung bam sat cac van ban chi dao, kip thdi tuyen truyen va tang

  cudng cong tac phong chong dich ta Lon Chau Phi va cac dich benh nguy hiem khac co nguy co lay lan tren dan gia sue, gia cam.

  - Khan truong kiem tra, ra soat cac cong trinh thuy loi; chii dong xay dungr t r B

  ke hoach de ung pho kjp thdi tinh hinh mua bao xay ra vao dip cuoi nam.- Khan truong xay dung dir toan nam 2020 gui ve phong Tai chinh - Ke

  hoach huyen de tong hop theo dung thdi han quy dinh.- Day manh cong tac thu thue, chong that thu thue; ho tro doan thu thue ciia

  AA a . *AA«A 9 A A A ^ A Ahuyen de thuc hien theo quy dinh; thuc hien tot viec khao sat bo thue, de lap bo thue trong nam 2020.

  -%

  y.t

  4

 • - Khan trirong ra soat, kiem tra, day nhanh tien do thirc hien cac cong trinh, day manh thirc hien giai ngan dam bao khong de mat von, dac biet la cac cong trinh, dir an thuoc cac Chuong trinh muc tieu quoc gia.

  f /v A- Doi voi cac xa: Cu Hue, Xuan Phu, Ea Pal, Ea Dar chu dong xay dung ke

  hoach to chuc trien khai thirc hien, phan dau dat chuan Nong thon mdi nam 2020.- Chu dong phoi hop voi cap uy cung cap to chuc Hoi nghi doi thoai

  giua ngubi dung dau Cap uy, chinh quyen voi nhan dan theo dung quy dinh; bao cao ket qua thirc hien ve UBND huyen thong qua phong Noi vu huyen tong hop.

  Tren day la y kien ket luan cua dong chi Nguyen Van Ha - Chu tich UBND huyen Ea Kar tai cuoc hop thuong ky thang 10/2019. Thua lenh Chu tich UBND huyen, Van phong HDND va UBND huyen bao cao Ban Thuong vu Huyen uy, Thuong true HDND huyen de nam bat, chi dao; dong thbi thong tin den cac Pho Chu tich UBND huyen (can cu theo ITnh vuc duoc phan cong va noi dung cac thong bao ket luan trude day cua UBND huyen) de tap trung lanh dao va thong tin den Thu truong cac co quan, don vi, to chuc, ca nhan co lien quan, Chu tich UBND cac xa, thi tran nam bat va trien khai thirc hien nghiem tuc./.

  TL. CHU TICH KT.CHANH VAN PHONG

  PHOTH^H VAN PHONGMSon Tung

  Noi nhan:- Thuong true Huyen uy (b/c);- Thuong true HDND huyen (b/c);- Chu tich va cac PCT UBND huyen ;- UBMTTQ huyen va cac to chuc doan the;- Lanh dao Van phong va Chuyen vien;- Cac co quan, don vj true thuoc va lien quan;- UBND cac xa, thj tran;- Lanh dao va Chuyen vien VP;- Luu VT.

  Vi

  XJ -j}-.I'?! -T

  IT. *

  5