of 4 /4
UY BAN NHAN DAN HUYEN EA KAR CONG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET NAM Doc hip - Tudo - Hanh phuc S6: -t2/TB-UBND Ea Kar, ngay 06 thdng 02 ndm 2020 THONG BAO Kct luan ciia d/c Nguyen Van Ha - Chii tich UBND huyen, Truong Ban chi dao r ^ aAA * * phong, chong dich benh viem duong ho hap cap do cluing moi ciia vi rut Corona (nCoV) gay ra tren dja ban huyen Ea Kar tai cuoc hop ngay 05/02/2020 Sang ngay 05/02/2020, dong chi Nguyen Van Ha - Chu tich UBND huyen, Truong Ban chi dao phong, chong dich benh viem duong ho hap cap do chung moi ciia vi rut Corona (nCoV) gay ra tren dia ban huyen Ea Kar chii tri cuoc hop Ban chi dao. Tham dir cuoc hop co dai dien lanh dao Uy ban Mat tran To quoc Viet Nam huyen va cac dong chi thanh vien Ban chi dao. Sau khi nghe lanh dao Van phong HBND va UBND huyen thong qua Quyet dinh so 67/QD-UBND, ngay 04/02/2020 ciia UBND huyen ve viec thanh lap Ban chi dao phong, chong dich benh viem duang ho hap cap do chung moi cua vi rut Corona (nCoV) gay ra tren dia ban huyen Ea Kar; cac dai bieu da nghe Truong Phong Y te r y r huyen thong qua dir thao Ke hoach ve viec phong, chong dich benh viem duong ho hap cap do cluing moi ciia vi rut Corona gay ra va nghe cac y kien phat bieu trao doi, thao luan cua cac thanh vien Ban chi dao va cac dai bieu tham du cuoc hop; Dong chi ft Nguyen Van Ha co y kien ket luan chi dao nhu sau: Truoc tinh hinh dien bien phuc tap ciia dich benh viem duong ho hap cap do chung moi cua vi rut Corona (nCoV) gay ra, tuy nhien tren dia huyen Ea Kar chua ghi nhan trudng hop duong tinh voi vi rut Corona nhung de dam bao sir chii dong trong cong tac phong, chong dich nham kiem soat, ngan chan dich benh; UBND huyen yen cau Phong Y te huyen (co quan thuong true Ban chi dao) cung nhu tat ca cac co quan, ban, nganh, doan the, UBND cac xa, tran tich cue chii dong, nang cao trach nhiem trong cong tac phong, chong dich benh, xac dinh day la nhiem vu trong tarn, cap bach, quan triet to chuc trien khai thuc hien day dii, nghiem tiic cac van ban chi dao ciia Ban Bi thu, Thu tuong Chinh phii, cac bo, nganh, Tinh uy, UBND tinh, Huyen liy, UBND huyen ve viec tap trung cac bien phap phong, chong dich benh viem duong ho hap cap do chung moi vi nit Corona gay ra. Nam chac tinh hinh, chii dong trong tung tinh huong, co phuong an, ke hoach cu the de kiem soat tot nhat dich benh theo phuong cham 4 tai cho (chi huy tai cho, luc luomg tai cho, ca sa vat chcit tai cho, hau can tai chd) khong de djeh benh lay lan. Thong tin tuyen truyen kip thdi, day dii, chinh xac ve tinh hinh dich benh va each phong tranh, khong gay hoang mang, lo lang trong nhan dan. Tap trung chi dao, thuc hien: Han che tap trung dong nguoi, nhat la cac le hoi, yeu can nguoi dan deo khau trang tai noi cong cong va han che du xuan, tham gia le hoi. Tang cudng cac bien phap quan ly thi trudng, nhat la mat hang khau trang y te, dam bao cung ling dii nhu cau nguoi dan, xu ly nghiem trudng hop loi dung dau co, tang gia. Quan ly hoc sinh trong trudng hoc, nguoi lao dong, khach du lich, le hoi theo chi dao ciia nganh va cap tren. Theo doi, nam tinh hinh cong dan, lao dong tai cac viing co dich lam viec, sinh song tai huyen ve que an tet nay trd lai lam viec (cac truang hap nghi nga nhiem benh thuc hien cac bien phap gidm sat, each ly theo diing yen can cua ca quan chuyen mon). Dong thdi, tap trung thuc hien cac nhiem vu cu thi nhu sau: 1

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET ...eakar.daklak.gov.vn/Upload/Images/28TB-UBNDeakar_signed...UY BAN NHAN DAN HUYEN EA KAR CONG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET NAM Doc hip

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET...

 • UY BAN NHAN DAN HUYEN EA KAR

  CONG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET NAM Doc hip - Tu’ do - Hanh phuc

  S6: -t2/TB-UBND Ea Kar, ngay 06 thdng 02 ndm 2020

  THONG BAOKct luan ciia d/c Nguyen Van Ha - Chii tich UBND huyen, Truong Ban chi dao

  r ^ aAA * *phong, chong dich benh viem duong ho hap cap do cluing moi ciia vi rut Corona (nCoV) gay ra tren dja ban huyen Ea Kar tai cuoc hop ngay 05/02/2020

  Sang ngay 05/02/2020, dong chi Nguyen Van Ha - Chu tich UBND huyen, Truong Ban chi dao phong, chong dich benh viem duong ho hap cap do chung moi ciia vi rut Corona (nCoV) gay ra tren dia ban huyen Ea Kar chii tri cuoc hop Ban chi dao. Tham dir cuoc hop co dai dien lanh dao Uy ban Mat tran To quoc Viet Nam huyen va cac dong chi thanh vien Ban chi dao.

  Sau khi nghe lanh dao Van phong HBND va UBND huyen thong qua Quyet dinh so 67/QD-UBND, ngay 04/02/2020 ciia UBND huyen ve viec thanh lap Ban chi dao phong, chong dich benh viem duang ho hap cap do chung moi cua vi rut Corona (nCoV) gay ra tren dia ban huyen Ea Kar; cac dai bieu da nghe Truong Phong Y te

  r y rhuyen thong qua dir thao Ke hoach ve viec phong, chong dich benh viem duong ho hap cap do cluing moi ciia vi rut Corona gay ra va nghe cac y kien phat bieu trao doi, thao luan cua cac thanh vien Ban chi dao va cac dai bieu tham du cuoc hop; Dong chi

  ft

  Nguyen Van Ha co y kien ket luan chi dao nhu sau:Truoc tinh hinh dien bien phuc tap ciia dich benh viem duong ho hap cap do

  chung moi cua vi rut Corona (nCoV) gay ra, tuy nhien tren dia huyen Ea Kar chua ghi nhan trudng hop duong tinh voi vi rut Corona nhung de dam bao sir chii dong trong cong tac phong, chong dich nham kiem soat, ngan chan dich benh; UBND huyen yen cau Phong Y te huyen (co quan thuong true Ban chi dao) cung nhu tat ca cac co quan, ban, nganh, doan the, UBND cac xa, tran tich cue chii dong, nang cao trach nhiem trong cong tac phong, chong dich benh, xac dinh day la nhiem vu trong tarn, cap bach, quan triet to chuc trien khai thuc hien day dii, nghiem tiic cac van ban chi dao ciia Ban Bi thu, Thu tuong Chinh phii, cac bo, nganh, Tinh uy, UBND tinh, Huyen liy, UBND huyen ve viec tap trung cac bien phap phong, chong dich benh viem duong ho hap cap do chung moi vi nit Corona gay ra. Nam chac tinh hinh, chii dong trong tung tinh huong, co phuong an, ke hoach cu the de kiem soat tot nhat dich benh theo phuong cham 4 tai cho (chi huy tai cho, luc luomg tai cho, ca sa vat chcit tai cho, hau can tai chd) khong de djeh benh lay lan. Thong tin tuyen truyen kip thdi, day dii, chinh xac ve tinh hinh dich benh va each phong tranh, khong gay hoang mang, lo lang trong nhan dan. Tap trung chi dao, thuc hien: Han che tap trung dong nguoi, nhat la cac le hoi, yeu can nguoi dan deo khau trang tai noi cong cong va han che du xuan, tham gia le hoi. Tang cudng cac bien phap quan ly thi trudng, nhat la mat hang khau trang y te, dam bao cung ling dii nhu cau nguoi dan, xu ly nghiem trudng hop loi dung dau co, tang gia. Quan ly hoc sinh trong trudng hoc, nguoi lao dong, khach du lich, le hoi theo chi dao ciia nganh va cap tren. Theo doi, nam tinh hinh cong dan, lao dong tai cac viing co dich lam viec, sinh song tai huyen ve que an tet nay trd lai lam viec (cac truang hap nghi nga nhiem benh thuc hien cac bien phap gidm sat, each ly theo diing yen can cua ca quan chuyen mon). Dong thdi, tap trung thuc hien cac nhiem vu cu thi nhu sau:

  1

 • 1. Phong Y te huyen:- Chu tri, phoi hap vai Trung tain Y te huyen va Van phong HDND va UBND

  huyen hoan chinh ke hoach, tham miru UBND huyen ban hanh k4 hoach.- Tham muu Truang Ban chi dao xay dung Thong bao phan cong nhiem vu cho

  tung dong chi thanh vien Ban chi dao.- Tham muu bo sung lanh dao Doi quan ly thi truang so 2 va Tram Chan nuoi -

  Thu y huyen tham gia lam thanh vien Ban chi dao.- Trien khai thuc hien nghiem Ke hoach phong, chong dich benh cua huyen sau

  khi duoc ban hanh dam bao phu hop tinh hinh va chi dao moi cua Thu tudng Chinh phu, Ban Chi dao Trung uong, cac Bo, ban, nganh, Tinh uy, UBND tinh, UBND huyen.

  - Nam chac tinh hinh dich benh tren ca nuoc, tinh hinh dich benh cua tinh, cua huyen, hang ngay bao cao Huyen uy, UBND huyen; bao cao ngay khi phat hien truong hop mac benh hoac nghi mac benh de kjp thoi chi dao, xu ly.

  - Dam bao duong day nong voi cac xa, thi tran trong huyen;- Phoi hop voi cac co quan truyen thong cua huyen tang cuong tuyen truyen,

  hudng dan nguoi dan ve chung loai, each su dung khau trang an toan, hieu qua.r r t y t

  - Chu tri, phoi hop voi Trung tarn Y te huyen tong hop, de xuat UBND huyen, Ban Chi dao huyen de chuan bi day du co so vat chat, trang thiet bi, bao hoa chat, dung cu, phuong tien, thuoc, mua sam thiet bj hoa chat phong chong dich, kinh phi cho viec phong, chong djeh benh. Phoi hop voi Tram Thu y huyen to chuc phun tieu doc, khu trung tai cac khu virc de phat sinh dich benh tren nguoi va gia sue.

  - Phoi hop voi phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi huyen, Trung tarn Y te huyen, Benh vien Da khoa Khu vuc 333 to chuc each ly va quan ly nguoi lao dong khi phat hien truong hop mac, nghi ngo mac benh.

  2. Trung tam y te huyen:- Chu tri tham muu xay dung kich ban phuong an ung pho trong truong hop

  khi xay ra dich benh tren dia ban huyen.- Phu trach viec dam bao hoa chat, dung cu, phuong tien, thuoc, mua sam thiet

  bi hoa chat phong chong dich; to chuc giam sat, huong dan trien khai cac boat dong phong, chong dich tai cac dia phuong, don vi. Thuc hien nghiem viec giam sat, phat hien sdm cac truong hop lay nhiem, each ly triet de, theo ddi cac truong hop co tiep xuc voi nguoi nghi ngo nhiem benh; to chuc phong, chong nhiem khuan tai cac co soft r

  y te, khong de xay ra cac truong hop nguoi benh va can bo y te lay nhiem dich benh.~ •> r

  San sang cac khu vuc each ly dat chuan, tap huan quy trinh xu ly benh cho don vi true thuoc va cong dong.

  - Phoi hop thuong xuyen voi Benh vien Da khoa Khu vuc 333 de ho trp Benh vien Da khoa Tam Phuc trong viec kham sang loc, each ly theo doi cac truong hop nghi ngo nhiem benh; kip thoi chuyen len tuyen tren dieu trj doi voi nhung truong hop nhiem benh.

  r ->- Duy tri true 24/24 duong day nong. To chuc tap huan cho toan the can bo,

  cong nhan vien tu Trung tam den cac Tram y te xa, thi tran, y te thon, buon.3. Phong Giao due va Dao tao huyen:- Phoi hop voi phong Y te huyen pho bien thong tin ve tinh hinh dich, cac bien

  phap phong, chong toi hoc sinh, sinh vien va cha me hoc sinh tai cac truong dong tren dja ban huyen. Chi dao thuc hien cac bien phap, chong dich can thiet khac trong cac truong hoc tren dia ban huyen.

  - Truong phong Giao due va Dao tao va thu truong cac co so dao tao tren dia ban bam sat sir chi dao cua UBND tinh va So Giao due va Dao tao ve viec cho hoc sinh nghi hoc va co ke hoach hoc bu de dam bao chuong trinh giao due.

  2

 • - Chi dao Hieu trirdng cac nha trirdng co trach nhiem theo doi chat che tinh hinh hoc sinh nghi hoc, kiem soat cac trirdng hop hoc sinh hi sot nghi nhiem benh bao cao phong Giao due va Dao tao huyen de phoi hop xu ly.

  - Phoi hop vdi nganh y te hudng dan va yeu cau cac trudng hoc tren dia ban tieu doc khu trung trong khuon vien trudng hoc va chu dong ve sinh moi trirdng phong chong djeh trong thdi gian hoc sinh dupe nghi hoc; lam tot edng tac ve sinh an toan thuc pham va cong tac quan ly sue khde hoc sinh de phat hien sdm trudng hop mac benh dich...

  - Chi dao thuc hien nghiem viec cac hoc sinh co bieu hien nhiem benh khong den trudng; ap dung cac bien phap phong, chong dich nhu: deo khau trang, rua tay bang xa phong, su dung chat sat khuan; thudng xuyen theo ddi nam tinh hinh dich benh tai cac co so giao due, dao tao va phoi hop co quan y te co bien phap xu ly kip thdi.

  4. Dai Truyen thanh - Truyen hinh huyen:Phoi hop vdi nganh Y te tang cudng cong tac truyen thong den tung can bo,

  dang vien, nhan dan de moi ngudi deu nhan rd tinh chat nguy hiem va tac hai nghiem trong cua djeh benh, thong tin kip thdi chinh xac de nang cao nhan thuc, y thuc vatrach nhiem cho ngudi dan tu du phong la chinh, du phong cho ban than, gia dinh va>cong dong...

  5. Doi Quan ly thj trudng so 2:Phoi hop vdi Phong Y te huyen, Phong Kinh te - Ha tang huyen, Cong an

  huyen va cac don vi lien quan kiem tra, xu ly cac co so kinh doanh thude, trang thiet bi y te trong kinh doanh khau trang y te, dung dich rua tay sat khuan dac biet la nhung co so dau co, gam hang, tang gia...Neu phat hien vi pham kien quyet xu ly theo quy dinh cua Phap luat.

  6. Cong an huyen:•7/V/N /C r rChu dong xay dung ke hoach, cac phuong an trien khai phong, chong dich cua

  nganh. Phoi hop chat che cac co quan, don vi lien quan to chuc xac minh va xu ly nghiem cac trudng hop tung tin khong dung ve tinh hinh djeh, gay hoang mang trong cong dong; de xuat, kien nghi khac phuc nhung ton tai, thieu sot trong thuc hien phong, chong dich benh tren dia ban.

  7. Ban Chi huy Quan sir huyen:Chu dong xay dung ke hoach, cac phuong an trien khai phong, chong dich cua

  r r •> tnganh. Huy dong lire lupng, phuong tien, phoi hop chat che vdi nganh Y te to chuc trien khai thuc hien cong tac phong, chong dich trong cac don vi thuoc pham vi phu trach.

  9. Phong Lao dong-Thuong hinh va Xa hoi; Lien doan Lao dong, Ban quan ly Cum Cong nghiep Ea Dar:

  Chu dong theo chuc nang, nhiem vu tich cue lien he vdi cac doanh nghiep, cong ty co lao dong ngudi nude ngoai de nam thong tin, tinh hinh sue khde cua ngudi lao dong nude ngoai da trd lai huyen Ea Kar lam viec. Phoi hop vdi nganh y td to chuc each ly va quan ly ngudi lao dong khi phat hien trudng hop mac, nghi ngd mdc benh. Nam chac thong tin ve ngudi lao dong tai cac doanh nghiep kip thdi bao cao Ban Chi dao.

  10. Phong Van hda va thong tin huyen:Theo doi chat che tinh hinh dich benh nCoV; theo doi va yeu cau cac dia

  •* rphuong tarn dung to chuc cac le hoi, han che tap trung dong ngudi; chi dao cac khach san nha hang, co so luu tru tren dia ban huyen tang cudng cac bien phap phong, chong dich benh; tuyen truyen du khach va nhan dan han che du xuan, tham gia le hoi; kip thdi phat hien va phoi hop vdi cac nganh chuc nang xu ly cac trudng hop thong tin sai sir that ve dich benh, tranh gay hoang mang du luan.

  3

 • 11. Phong Tai chinh - Ke hoach huyen:Tham miru, bo tri nguon lire tai chinh phuc vu cong tac phong dich va khi co

  dich xay ra tren dia ban.12. Phong Nong nghiep va PTNT huyen: Phoi hop voi nganh Y te dam bao

  an toan ve sinh thyc pham ITnh vyc nong nghiep va phoi hop trong cong tac phun tieu doc khir trung. Chiu trach nhiem quan ly, giam sat va phong chong djeh benh tren dan giai sue, gia cam, nhat la cac dich benh lay truyen tir dong vat sang nguoi.

  13. Cac ban, nganh, co1 quan, don vj tren dja ban huyen:- Thu truong cac co quan don vi quan triet tai cac cong chuc, vien chuc, nguoi

  lao dong chu dong tich cue phong chong djeh va tuyen truyen cho nguoi dan trong cong tac phong benh, khuyen cao deo khau trang khi tiep xuc cho dong nguoi, han che tham gia cac le hoi.

  - Cac co quan ban, nganh tren dia ban huyen nen bo tri bon rua tay bang xa phong diet khuan d noi thuan tien nhat.

  14. Van phong HDND&UBND huyen: Nam bat thong tin, don doc, tong hop, bao cao va phoi hop trien khai van ban chi dao cua Tinh, Huyen uy, UBND huyen dam bao kjp thoi, hieu qua.

  15. UBND cac xa, thj tran:- Khan truong thanh lap Ban Chi dao phong, chong dich do Chu tich UBND

  lam Truong ban (Xong truoc ngay 11/02/2020), chi dao thuc hien quyet liet cong tac kiem soat djeh benh theo chi dao cua huyen va cua nganh y te tren tinh than “4 tai cho"; su dung nguon kinh phi cua dia phuong de ho tro cho cac boat dong phong, chong dich; chiu trach nhiem ve cong tac phong, chong dich benh nay tren dia ban.

  - Tuyen truyen, van dong nhan dan cung lire luong doan vien, thanh nien tich cue tham gia don ve sinh moi truong tai nha o, khu dan cu va cac khu vuc cong cong nham duy tri moi truong song, lam viec trong lanh, han che nguy co dich benh lay lan.

  - Chu dong trien khai thuc hien nghiem cac Chi thi, Ke hoach va cac van ban' '•"* r " * chi dao cua cap tren ve viec tang cuong phong, chong djeh benh. Lanh dao, chi dao

  cong tac truyen thong den tung can bo, dang vien va nhan dan de moi nguoi deu nhanr5 tinh chat nguy hiem va tac hai nghiem trong cua dich benh, thong tin kip thoi,chinh xac de nang cao nhan thuc, y thuc va trach nhiem cho nguoi dan tu du phong lachinh. Tuyen truyen nguoi dan thuc hien tot cong tac giam sat cong dong va each lytai cong dong doi voi cac truong hop nghi ngo lay nhiem de theo doi. Tong hop, baocao nhanh tinh hinh djeh cho Ban chi dao cua huyen theo yeu cau.

  r r y y **Tren day la y kien ket luan cua dong chi dong chi Nguyen Van Ha - Chu tjch

  r reUBND huyen, Truong Ban chi dao phong, chong djeh benh viem duong ho hap cap do chung moi cua vi rut Corona (nCoV) gay ra tren dja ban huyen Ea Kar tai cac cuoc hop Ban chi dao ngay 05/02/2020. Thua lenh UBND huyen, Van phong HDND va UBND huyen thong tin den cac phong, ban nganh, UBND cac xa, cac co quan, don vj lien quan biet va nghiem tuc trien khai thuc hien./.Noi nhan:- IT. Huyen uy; IT. HDND huy^n (B/c);- Chu tjch, cac Pho Chu tjch UBND huyen;- Ban Tuyen gi&o HU;- Uy ban MTTQ Vi^t Nam huyen;- Cac phong, ban, nganh, doan the huyen;- Cac ccr quan. dan vj tren dia ban huyen;- Cong an huy?n; Quan sir; TT. Y td; BVDKKV 333;- Phong kham da khoa Tam Phuc;- Dang iiy cac xa, thi tran (phoi hgp chi dao);- UBND cac xil, thj Iran;- Liru: VT.

  TL. CHU TICH KT. CHANH VAN PHONG PHO CHANH VAN PHONG

  Bui Son Tung

  4

  2020-02-08T08:18:55+0700Việt NamỦy ban nhân dân huyện Ea Kar đã ký lên văn bản này!