of 10 /10
Kp5 Tbuyau UY BAN NHAN DAN CONG 116A X - A HO CHU NGHIA VICT NAM TINH GIA LAI Di5c lap - Tv do - Hanh phtic SO:40 15 /QD-UBND Gia Lai, ngay 09 (hang 3 nam 2021 QUYET DINH Ban hanh Ke ho4ch thqc hien Chtrung trinh plan Iy dich hai tong hqp (IPM) tren cac loai cay trong chii Ityc, co gia tri kinh to cao va có tiem Wang xuat klAti cua tinh Gia Lai giai doan 2021-2025 Y BAN NHAN DAN TINH Can cir Luat To chav chinh quyen clia phuong nam 2015; Can cir Luat Bac , ye va kiem dich thyv vat nam 2013; Can cu Luat Trang trot nam 2018; Can cit Chi thi so 8141/CT-BNN-BVTV ngay 24/11/2020 cua BO NOng nghiep va Ph& trien ;long thOn ye viec tiep tyc trien khai Chuang trinh qucin 1j) dich hgi tang hop (1PM) tr * en cac cay trong chu hfc, có gici tri kinh to cao va có tiem ming xuat khau; Theo de nghi czia Gleam dac So. Along nghiep va Phat trien nong than tai Ta trinh so 33/TTr-SNNPTNT ngay 19/02/2021. QUYET DINH: Dieu 1. Ban hanh kern theo Quyet dinh nay Ke hoach thkrc hien Chuang trinh quart ly dich hai tong hap (IPM) teen cac loci cay trong chu Ikrc, co gia tri kinh to cao va CO tiem nang xuat khau cUa tinh Gia Lai giai doan 2021-2025 (Co Ke hogch thvc hien kern theo). Dieu 2. Quyet dinh nay c6 hieu luc thi hanh ke tir ngay Chanh Van phong Uy ban nhan dan tinh; Gam dOc cac Ming nghiep va Phat trien !long than, Khoa hoc va Cong nghe, Tai chinh, Cong Thuang, Thong tin va Truyen thong; ChU tich Hoi Nong dan tinh; Thu truerng cac s6 . , ban, nganh N/A dcm vi lien quan; Chu tich Uy ban nhan dan cac huyen, thi xa, thanh pho va cac to chirc, ca nhan c6 lien quan chiu trach nhiern thi hanh Quyet dinh nay]. b--Air. Nai nh n: - Nhtr Di&J 2; - Bc) Wing nghi0 va PTNT (b/c); - Chu tich, cac PCT UBND tinh; - Bao Gia Lai, Dai Pith thanh - TH tinh; - Cac Ph6 CVP UBND tinh; - Luu VT, KTTH, NL. TM. UY BAN NHAN DAN TICH

UY BAN NHAN DAN CONG 116A X A HO CHU - NGHIA VICT …

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CONG 116A X A HO CHU - NGHIA VICT …

UY BAN NHAN DAN
CONG 116A X -A HO CHU NGHIA VICT NAM TINH GIA LAI
Di5c lap - Tv do - Hanh phtic
SO:4015 /QD-UBND Gia Lai, ngay 09 (hang 3 nam 2021
QUYET DINH Ban hanh Ke ho4ch thqc hien Chtrung trinh plan Iy dich hai tong hqp (IPM)
tren cac loai cay trong chii Ityc, co gia tri kinh to cao va có tiem Wang xuat klAti cua tinh Gia Lai giai doan 2021-2025
Y BAN NHAN DAN TINH
Can cir Luat To chav chinh quyen clia phuong nam 2015;
Can cir Luat Bac, ye va kiem dich thyv vat nam 2013;
Can cu Luat Trang trot nam 2018;
Can cit Chi thi so 8141/CT-BNN-BVTV ngay 24/11/2020 cua BO NOng nghiep va Ph& trien ;long thOn ye viec tiep tyc trien khai Chuang trinh qucin 1j) dich hgi tang hop (1PM) tr *en cac cay trong chu hfc, có gici tri kinh to cao va có tiem ming xuat khau;
Theo de nghi czia Gleam dac So. Along nghiep va Phat trien nong than tai Ta trinh so 33/TTr-SNNPTNT ngay 19/02/2021.
QUYET DINH:
Dieu 1. Ban hanh kern theo Quyet dinh nay Ke hoach thkrc hien Chuang trinh quart ly dich hai tong hap (IPM) teen cac loci cay trong chu Ikrc, co gia tri kinh to cao va CO tiem nang xuat khau cUa tinh Gia Lai giai doan 2021-2025 (Co Ke hogch thvc hien kern theo).
Dieu 2. Quyet dinh nay c6 hieu luc thi hanh ke tir ngay
Chanh Van phong Uy ban nhan dan tinh; Gam dOc cac Ming nghiep va Phat trien !long than, Khoa hoc va Cong nghe, Tai chinh, Cong Thuang, Thong tin va Truyen thong; ChU tich Hoi Nong dan tinh; Thu truerng cac s6., ban, nganh N/A dcm vi lien quan; Chu tich Uy ban nhan dan cac huyen, thi xa, thanh pho va cac to chirc, ca nhan c6 lien quan chiu trach nhiern thi hanh Quyet dinh nay]. b--Air.
Nai nh n: - Nhtr Di&J 2; - Bc) Wing nghi0 va PTNT (b/c); - Chu tich, cac PCT UBND tinh; - Bao Gia Lai, Dai Pith thanh - TH tinh; - Cac Ph6 CVP UBND tinh; - Luu VT, KTTH, NL.
TM. UY BAN NHAN DAN TICH
UY BAN .QAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIFT NAM Ti 1\\ Doc lap - Ttr do - 14nh phtic
KE HOACH ng trinh quan Iy dich 114i tong hcrp (IPM) teen cac ,
1041 u Ityc, co gia tri kinh to cao va có tiem nang xuAt khan ctia tinh Gia Lai giai do4n 2021-2025
(Ban hanh kern theo Quyk dinh so: 40Z /QD-UBND ngay / 2 /2021 cua Uy ban nhan dan tinh Gia Lai)
Thirc hien Chi thi so 8141/CT-BNN:BVTV ngay 24/1 1/2020 dm B9 Nong nghiep va* Phat trien nong than viec tiep tpc trier' khai Chuang trinh quan 1)% dich hai tong, hop tren cac cay trong chit lirc, c6 gia tri kinh to cao va c6 tient nang xuat khau;
Uy ban nhan dan tinh ban hanh Ke shoach thuc hien Chucmg trinh quan ly dich hai tong hop (IPM) ten cac loci cay tong luc, c6 gia kinh cao va c6 tiern nang xuat khau cua tinh Gia Lai giai down 2021-2025 voi nhQng not dung sau:
I. Tinh hinh dung Chuang trinh quart ly dich 114i tong htyp (IPM) tren cac loaf cay trong trong thiri gian qua:
B9 Ming nghiep va Phat trien nong than cid ban hanh Quyet dinh so 2027/QD-BNN-BVTV ngay 02/6/2015 ye yiec sphe duyet De an dAy mph irng dung quan 1)% dich hai tong hap (IPM) ten cay trong giai down 2015-2020. Teen co. soy De an, Uy ban nhan dan tinh dd ban hanh Quyet dinh so 507/QD-UBND ngay 0,1/9/2015 ye Ke hoach san xuat rau, the an toan va Ung dung quart 1)% dich hai tong hgp (IPM) tren cay trong tinh Gia Lai giai dop 2015-2020.
Sau 5 nam trien khai thuc hien, town tinh da to chirc ciao tao tap huAn ngAn hp ve IPM vgi 350 lop ten cay haa, rau, cay an qua, Ca phe, ho tieu, mia, san, dieu... han 12.250 lugt nong dan tham gia, xay dung dugc 55 mo hinh IPM tren cac loci cay trong. Chuang trinh IPM da gop phan tang t)% re sir dung phan bon him co 10-30%, giam phan b6n vo co 10-20%; sir dung thuoc bao ve thirc vat (BVTV) sinh h9c tang 15-25%, thu8c BVTV hoa hoc giam 20-30%; lugng giong giam 15-30%; giant luo:ng nuac tuOi 15-20%; nang suat tang 10-15%. Dien tich dp clung IPM ding tang 35-45% 6. cac dia phuang trong tinh va gop phan nang cao hieu biet va ap dung IPM cua nguari dan len 44-55% so vai 5 nam truck day.
1. Tinh hinh irng dung IPM tren cay
Dien tich lua ntrOc gieo trong hang nam khoang 65:000 ha (vu Dong xuan 25.000 ha, vu Wm. 40.000 ha), san luting haa dat 362.800 tan; tap trung chit yeu tai cac dia phucmg: Phu Thien gan 12.700 ha, Ia Pa gan 8.850 ha, Dak Doa gan 6.800 ha, Krong Pa gAn 5.850 ha, Chu Prong tren 4.500 ha, Chu Pah ten 4.300 ha, Ia Grai gAn 4.250 ha, Chu Se gAn 4.230 ha, Mang Yang tren 4.200 ha, Kong Chro gAn 4.000 ha, Kbang gAn 3.200 ha, Chu Pub tren 2.000 ha, thi xa Ayun Pa gan 2.500 ha.
2
Chucmg trinh IPM da dugc irng dung vao san xuat lua tir nam 1996. Nam 2020 c6 130.000 hO nong dan san xuat ap dung theo Chuang trinh IPM, ICM tren di4itich khoang 39.000 ha chiem 60% din tich trOng haa.
2. Tinh hinh ting dung IPM tren cay rau: Nam 2020, toan tinh co khoang 33.934 ha trOng rau, san lugngidg 482.544
tan. Da hinh thanh dugc vimg chuyen canh rau tai thanh phO Pleiku, thi,xa An Khe, huyn Dak Po,... t4o ra nguon thpc pham phong vai chat lugng tot phuc vu nhu cau tieu diing trong va ngoai tinh.
Tinh den nam 2020, có 20.360 ha rau ap dung Chuang trinh IPM vao san xuat, chiem 60% dien tich gieo tong va co 67.866 110 nong dan san xuat tham gia Crng dung.
3. Tinh hinh trng dung IPM tren cac loci cay trOng khac: - Tren cay ngo: Tinh den nam 2020, din tich khoang 44.680 ha, san lugng
gat 213.000 tan. Di'0 tich irng dung IPM con a mire thap, khoang 11.170 ha chiern 25% din tich voi 29.733 hO nong dan san xuat tham gia.
- Tren cay san: Toan tinh có 78.880 ha (trong do san tong vu Dong Xuan 2019-2020 la 10.540 ha, trOng vu Mua nam 2020 la 68.340 ha). Viec irng dung IPM ten cay san con nho le, tip trung iar cac khu vpc có cac nha may che bien dau tu, dien tich mg dung khoang 23.664 ha, chi&n khoang 30% din tich voi 39.440 hO nong dan san xuat tham gia.
- Tren cay ca phe: I-Ong din tich nam 2020 khoang 97.360 ha, trong do có 87.900 ha cho san phAm; san lugng dt 254.440 tan. tTng dung IPM dang trien khai cac mo hinh trinh dign tip trung khoang 55.500 ha tai Chu Prong, Ia Grai, Dak Doa, Mang Yang, Chu S8, chi6m 57% dien tich trong ca phe vai 111.000 hi) nong dan san xuat tham gia.
- Tren cay tieu: Di41 tich tieu nam 2020 co 14.200 ha, san lugng d4t tren 47.360 tan. Di0 tich ho tieu dugc ap dung IPM vao trong san xuat 8.500 ha, chiem 60% diOtich voi 28.333 hO 'long dan san xuat tham gia.
- Tren cay mia: Nam 2020 toan tinh co 30.100 ha, san lugng 1.978.655 tan. Di"O tich mia dugc ap dung IPM la 12.040 ha, chiem 40% din tich vai 24.080 hO Wong dan san xuat tham gia.
- Tren cay an qua: TOng di '41 tich 18.200 ha (chi' y&I mgi phat, trie'n trong nhang nam gan day), vi "c irng clung quan dich 1-14i IPM vao san xuat dang con han che; hien tai toan tinh có 7.200 ha san xuat theo tieu chuan VietGAP, GlobalGAP, chiem khoang 40% di'Otich, da cap 20 ma so vimg tong.
4. Hieu qui dm viec Ai) dung quart 15, dich hai tong hop tren cac loaf cay tong: 4.1. Hieu qua kinh te: - Tren cay ap dung IPM da lam tang hi0 qua moi ha dugc
800.000-1.000.000 dOng/vy, nang suat tang tir 0,1-0,3 tan/ha, giam 50 kg giong, 40 kg Ure, giam 2 lan phun thuoc trir sau.
- Tren cay rau: Thong qua vi'c ap dung ma hinh san xuat rau theo tieu chuan VietGAP, nguOi dan da thay dOi to duy va nhin thirc trong san xuat, giam
3
dugc 2-5 tan phun thuOc BVTV hoa h9c, dam bao thai gian cach ly, an toan v'e sinh thkrc pham, sirc khoe con nguai, moi truong sinh thai san xuat theo twang ben yang, nang suat tang 5-10%.
- Tren cay ca. phe: Ap dung IPM lam tang lgi nhuan tir 5.000.000-7.000.000 dOng/ha, giam dugc chi phi 02-03 lan phun thuoc BVTV hoa h9c.
- Iron cay tieu: Ap dung IPM !fang suat tang 10-15%, tang lgi nhuan ti r 8.000.000-15.000.000 dOng/ha, giam chi phi 02-04 ran phun thuOc BVTV hoa hoc.
- Tren cay mia: Ap clung IPM lam tang lqi nhuan tir 3.000.000-5.000.000 dong/ha, giam dugc 02 lan phun thuoc BVTV boa h9c.
4.2. Hi0 qua x5 WO:
- Nang cao trinh dO canh tac cUa nong dan trong viec sir dung giOng, phan b6n va thuoc BVTV hieu qua, tirng buck cai thin thu nhap cho ngithi nong dan.
- Chuang trinh da nang cao nhan thirc cua nguai dan ve san xuat, kinh doanh va tieu thu san pham dam bao chat lugng ve sinh an toan thuc pham.
, 4.3. 11i0 qua mill tru*ng: Vic han che sir dung phan vo giam lugng thuoc BVTV trong san xuat da lam giam clang ke skr ton du hoa chat trong khong khi, nguon nuoc, dat dai va san pham gop phan cai thien moi truarrig, sirc kh6e cua nguai dan, lam giam bien doi khi hau, tao ra san pham sach va an toan.
5. TOn tai, h4n c14':
- Trinh dO canh tac va dan tri gida cac vi mg san xuat khong dOng deu, san xuat con manh man, nh6 le, khong tap trung, thieu sir lien ket trong san xuat, kinh phi dau to de nhan rang mo hinh img dung IPM chua dung mirc, viec ciao tao nhan luc con han che.
- Nguoi san xuat, cac ca sa san xuat, kinh doanh dang con chay dua theo lgi nhuan, chua quan tam den chat lugng san pham; hien tugng lam dung thuoc BVTV, chat kich thich sinh truang, chat bao quan san pham,... dang con dien ra kha phO Nen.
II. Muc tieu (mg dung IPM vac) san xuat:
1. Muc tieu chung:
Giarn thieu moi nguy hai ve boa chat, d'ac biet la thuOc BVTV dOi voi sire khoe con nguai, moi twang sinh thai; gop phan tao ra san pham an toan, nang cao chat lugng san pham; tang gia tri san pham; giam chi phi dau vao san xuat va tang sirc canh tranh nong san tren thi twang quoc to va trong rarac; tang lqi nhuan cho nguai san xuat, hqp tac xa, doanh nghiep san xuat va kinh doanh linh virc nong nghiep.
2. Muc tieu cu the giai do4n 2021-2025:
2.1. Tren cay hia: Den het nam 2021, toan tinh c6 ,42.250 ha img dung IPM, chiem 65% dien tich vai 140.833 hO nong dan san xuat tham gia. Den nam 2025 dat 66.500 ha img dung 1PM, chiem 95% dien tich v6i 209.999 hO tham gia.
4
2.2: Tren cay rau: Den het nam 2021, có 22.100 ha gieo trong Irng dung IPM, chiern 65% dien tich vai 73.666 hO nong dan san xuat tham gia. Den nam 2025 dat 46.800 ha gieo trong ung dyng IPM, chiem 90% dien tich vai 147.333110 tham gia.
2.3. Tren cay ngii: Den het nam 2021, có ,14.400 ha irng dung IPM, chiem 30% dien tich vai 48.000 119 nong dan san xuat tham gia. Den nam 2025 dat 37.500 ha irng dyng IPM, chiem 75% dien tich vai 116.666110 tham gia.
2.4. Tren cay san: Den het nam 2021, có 25.410 ha irng dung IPM, chiem 35% dien tich vai 43.780 1.10 nong dan san xuat tham gia. Den nam 2025 dat 60.000 ha irng dung IPM, chiem 75% dien tich vai 112.000 hO tham gia.
, 2.5. Teen cay ca phe: Den het nam 2021, có 63.284 ha irng dyng IPM, chiem 65% dien tich voi 126.568 110 nong dan san xuat tham gia. Den nam 2025 dat 92.150 ha Ung dung IPM, chiem 95% dien tich vai 174.000 hO tham gia.
2.6. Tren cay Welt: Den het nam 2021, có, 9.230 ha Ung dung IPM, chiem 65% dien tich vai 30.766 hO nong dan san xuat tham gia. Den nam 2025 dat 11.070 ha irng dung IPM, chiem 90% dien tich vai 34.800110 tham gia.
2.7. Teen cay mia: D6n het nam 2021, có ,14.400 ha Ung dyng IPM, chie'm 45% dien tich yeti 28.800 hO nong dan san xuat tham gia. Den nam 2025 dat 19.500 ha i'mg dung IPM, chiem 75% dien tich vai 36.000 hO tham gia.
, 2.8. Teen cay an qui: D6n het nam 2021,, có 9.270 ha irng dyng IPM, chiem dien tich voi 30.900 h'9 ruing dan san xuat tham gia. Den nam 2025 dat 46.750 ha irng dyng IPM, chiem 85% dien tich vai 137.499 hO tham gia.
Nhiem vu va cac giii phip thtfc hien:
Viet Nam da tham gia va thuc hien cac hiep dinh thucmg mai tir do nhu. EVFTA, AFTA,... Viec tham gia thgc hien hiep dinh thuang mai to do da tao lieu kien thuan 19.i cho xuat khau nong san cua tinh ta, nhung cling doi hoi ngay cang cao ve an toan thuc pham. Is/14c dii Chuang trinh IPM da dat dugc nhung ket qua kha quan, dugc nhieu dia phuang danh gia cao nhung den nay viec ap dung Chuang trinh 1PM vac) san xuat van con nhung khO khan, chua pho bier' dugc tren dien rOng.
Tir cac ket qua dat dugc sau ,5 nam thy.c hien 134 an IPM, tru&c nhimg thach thi:rc trong thoi kS, hOi nhap kinh te quOc te giai clop tai va de Chuang trinh IPM dugc thixc hien rOng khap tren dia ban tinh, dac biet la viec ap dyng IPM tren cac cay trong chit luc, c6 gia tri kinh te cao va có tiem nang xuat khau, Uy ban nhan dan tinh yeu cau cac so., nganh, co quan, dan vi, dia phuang tap trung trien khai mot so nhiern vu sau:
1. Nhim vu:
1.1. Tuyen truyen nang cao nhOn thuc ctia ngtriri san xuat:
- Xay dung cac chuyen trang, chuyen muc (phat thanh, truyen hinh) tren bao in, bao dien tit, bao noi, in an tor rai, to. gap, pa no, ap phich de thong tin, tuyen
5
truyen van Ong nong dan, hop tac xa, doanh nghiep thirc hien Chuang trinh quan 1/ dich haitong hgp, gOp phan nang cao nhan thirc ngirei san xuat va cong (long ve nguy co. do h6a chat trong san xuat nong nghiep gay ra doi vOi sirc kh6e con ngtresi va moi trugng sinh thai.
- Thuc hien hieu qua viec phi hgp gift ca quan chuyen mon va cac to chirc doan the trong cong tic van dOng ngtroi san xuat Ai) dung IPM.
- Tap hu'An, nang cao, kien thirc cho ngtreri nong dan ve sir dung thu6c BVTV an toan, pho bien kien thirc ve quy trinh IPM, ICM, san xuat theo tieu chuAn: VietGAP, GlobalGAP, Organic, 4C,...
1.2. Xfiy dung quy trinh 1(57 thu4t:
- Dira tren cac quy trinh ky thuat tong loai cay trong cua B6 Nang nghiep va Phat trien nong than ban hanh (IPM, VietGAP, san xuat va dieu kien thuc to cua tinh, Sie N8ng nghiep va Phat trien nong than htrong dan cu the de ph8 bien cho ngirgi dan (chii )'/ den cac khau ky thuat: Chan giOng, lam dat, thari vu, bon phan, cham sac, phong trir dich hai, bao quan va the bien,...).
- Xay dung cac quy trinh canh tac ben yang ket,h9p thuat IPM vao trong san xuat (canh tac hau co., sir dung cac the pham thuoc BVTV sinh hgc, luan canh,...).
- T6 chirc dao tao, huan luyen theo hinh thirc ciao tao giang vien IPM cap tinh, giang vi 'en nong dan (TOT); huan huyen 16p h9c IPM hien tnrerng (FFS) cho nong dan.
1.3. Xfiy dung ke hoach tap huAn, mo hinh dung Chtrung trinh quit) ly dich hai ben yang, giam thieu thu6c bio va thuc
- D6i vOi cay lua, ngo, san: Xay dung canh d6ng loin, mo hinh san xuat theo tieu chuan VietGAP, mo hinh san xuat lua gao theo tieu chuan Organic, Ai) dung mo hinh tired tiet kiem ntrgc, ca giai hoa, giam luting siong, giam phan bon, sir dung giong khang sau benh, Juan canh, sir dung cac che pham sinh hoc de phong trix dich hai,...
- D6i vOi cay rau, cay an qua: Xay Ong mo hinh san xuat theo tieu chuAn VietGAP, GlobalGAP, Organic; xay dung quy trinh 4 thuat sir dung phan hire ca, thuoc vi sinh, thao mac, bay ba de phong trir sau benh; giam sir dung thuoc hoa h9c trong phong trir dich hai; cap ma so viing trong.
- DM voi cay mia: Xay dung cac mo hinh tham canh dat chat luting cao, mo hinh san xuat theo tieu chuan VietGAP, quy trinh bac vo mia, quy trinh phong trir sau benh theo huang tong hgp IPM. Xay dung canh dong mia 16n, dua giong ca glad hoa khau lam dat, thu hoach de giam chi phi dau tu, nang cao hieu qua san xuat.
- Tren cay cong nghiep dai ngay: ca phe, tieu, the
-F ,Tren cay phe, h6 tieu: Xay dung quy trinh san xuat theo huOng ben virng de dap irng cac tieu chi dm tieu chuan: VietGAP, 4C, Utz certified, Rainforest Alliance (RFA), Organic (phii hop vOi tirng loai cay trong) de nang cao
6
chat luting san pham,,giarn thieu O nhi8m moi truang. Xay dirng quy trinh k5", thuat hp che sir dgng thuoc BVTV h6a h9c, tang cuar$ sir dyng thuoc sink hoc vao cong tac phong trir dich hai, sir citing phan hire ca de duy tri 118 sinh vat dat va keo dat, trong cay the bong de han che sau b8nh \fa thoat hai nuac,...
1.4. Nhfin rOng cac mo hinh c6 MO qua: - Ma rOng hinh thirc chuy8n giao "nong dan huan luy0 nong dan" de nguai
nong dan dugc dao tax) troy thanh giang vien IPM, day la dOi ngt1 giang vien nong cot thtrc hi8n cong tac huan 1uy8n tai ca sa, dac bit la viing sau, viing xa, viing &rig bao dan tOc thieu sO.
- K8t hgp vai HOi Nong dan tinh, HOi Lien hip phg nil tinh, Tinh doan hoac thOng qua cac buoi sinh hoat cong &Ong, cac cau lac blo, cac cuOc hop, hOi thao, hOi nghi, dien dan,... de tuyen truyen, van dOng nguai san xuat dp citing IPM.
- Ma rOng Chuang trinh sIPM a cac dia phucrng gan vai vi8c xay dung canh (long Ian tai cac khu vyc cay trong trong diem ciia tinh.
- TO chirc cho nong dan tham quan h9c hoi cac mo hinh trinh din IPM d8 nong dan lam theo.
- L6ng ghep IPM vao cac chuang trinh, dy an trien khai tai cac dia. phtrang (cac dir an dau to phat trien nong nghi8p, nong thou mai, khuy8n nong, ...), huy dOng neon von )(a hOi h6a, hgp tac cong to (PPP), ... d8 tao nguon lyc thiic day phat trien IPM tr8n din rOng.
2. Cac giai phap thurc hi0: 2.1. Giii phap kj, thufit:
- Tang ctrang cong tac nghien ciru, thir nghi8m, cai ti8n cac quy trinh de phii hop vai di8u kin canh tac cim tinh.
- Dinh huang cong tac ch9n tao, thir nghi8rn cac giOng cay trong cho nang suat cao, On dinh, chat luting tot, khang sau b8nh phi] hgp veri dieu kin tir nhien dm tinh.
, - Tap trung cong tac chuy8n giao k5% thuat thong qua xay dyng cac mo hinh ye san xuat theo huang ben yang, nhat la cac mo hinh san xuat theo twang hull co., twang sinh h9c.
, - Dau to cac trang thi8t bi, phan m'em irng dung hi8n dai d8 phgc vg vi8c dieu tra phat hi8n dy tinh dtr bao, giant sat, quan li dich hai, phan tich giant dinh mau, giam sat phan tich du lugng thuOc BVTV trong san pham.
2.2. Gifii phap Oat trien ngutm nhfin ltrc: - Xay dung dOi ngii giang vien:
, + Dao tao dOi ngti giang vien cap tinh: 30 giang vien dat tieu chuan IPM cap 1 (cap quoc gia).
+ Dao tao dOi ngili giang vien cap huy8n, thi xa, thanh ph& M8i dia phuang c6 tir 5-10 giang vien IPM cap 2 day la dOi ngii de dao tao giang vien nong dan a co. sa (TOT), huan huy8ri lop h9c IPM hi8n truang (FFS).
7
+ Dao tao dOi ngu giang vien a co. sof (xa, than, lang): Tuy thuOc vao tirng diet' kien cua dia phtrong, dien tich va quy mo san xuat de lap Ice hoach thirc hien. Giang vien chuyen giao IPM theo hinh thirc "nong dan huan luyen nong dan".
- Nang cao ky- nang, ky thuat IPM cho can bO nong nghiep cap xa, Hoi Nong dan cap xa, ban quan tri cac hop tac xa dich vu nong nghiep, cac to chirc kinh doanh dich vu vat to nong nghiep,... Thong qua to chirc lop h9c hien truang va thirc nghiem ngay ten &Ong ruOng, tao dieu kien cho d9i ngf.i nay phat huy vai tro tuyen truyen, huang dan viec alp dung IPM vao san xuat.
- Khuyen khich cac nha ddu tu, to chirc, ca nhan Ong dyng quan 15/ dich hai vao trong san xuat.
2.3. Gial phap chinh sach:
- Van dung, Cong ghep cac chinh sach ddu tu, h6 trg san xuat nong nghiep cu'a Trung trong, cua tinh da ban hanh nhu: Thu hilt dau to vao nong nghiep va nong than, lien ket san xuat, san xuat nong nghiep irng dung cong nghe cao, tin dung trong nong nghiep, xay dyng nong than mai, giam ngheo, chuang trinh OCOP, khuyen nong, chuyen dOi cay tong, san xuat theo tieu chuan, v.v...
- Phat trien da dang kenh phan ph6i, tieu thy san phdm nong nghiep an toan tren dia ban tinh giai slop 2021-2025. Day mph cong the tien thuung mai; nghien,ciru, cung cap kip theri ye thong tin thi twang tieu thy san pham cho ngtrai san xuat, hop tac xa, doanh nghiep nong nghiep.
IV. To chin thirc hi?n:
1. So• Ming nghi4 va Ph& trier' nong than:
- Chu tri, phi hgp vdi cac so, nganh lien quan va Uy ban nhan dan cac huyen, thi xa, thanh pho trier' khai thgc hien có hieu qua Ke hoach nay; to chirc danh gia, tong ket va dinh kji hang nam bao cao Uy ban nhan dan tinh truOc ngay 20/12 de theo doi, chi dao.
- Chi dao cac co quan chuyen man thuOc So thyc hien day du cac nhiem vu quan giam sat qua trinh Ong dung IPM ten cay tong theo phan cap.
- Phi h9p voi Dai Phat thanh - Truyen hinh tinh, chinh quyen dia pluming to chirc phO bien, tuyen truyen, nang cao kien thirc ve tirng dung IPM ten cay tong cho nong dan, doanh nghiep biet, ap dung.
2. So' Tai chinh:
, Hang nam, ten co hoach cu the thirc hien Chuang trinh dtrgc cap co tham quyen phe,duyet va town cac don vi xay dyng dung quy dinh hien hanh de tong h9p, can do theo kha nang ngan sach, xuat Uy ban nhan dan tinh xem xet 1;6 tri kinh phi de thirc hien ten tinh thAn hieu qua, tiet kiem.
3. SO' Khoa hoc va Ging ng4,':
- Chuyen giao ket qua thirc hien cac,nhiem khoa h9c va cong nghe ve nghien cdu Ong dung IPM ten cay tong doi cac don vi, dia phtrang de nhan
8
rOng ket qua, nghien ciru khoa k'S't thuat trong san xuat, sa che, the bien, bao guar', san pham nong nghiep an toan, cac cong nghe sau thu hoach.
- He xuat, dat hang cac nhiem vg nghien ciru khoa h9c lien quan den nghien ciru, &rig dyng IPM tren cay trong nham trien khai cac nhiem vu sat vai thgc to tai dia phucmg.
4. So' Cong Thuang:
Phi hop vai Sr Nong nghiep va Phat trien nong then day mph cong tac xuc tien thuang mai; da clang kenh phan phoi, tieu thy san pham nong nghiep an toan, cung cap kip theri ve thong tin thi truemg tieu thy san pham cho nguari san xuat, hop tac xa, doanh nghiep.
5. So' Thong tin va Truyen thong: - Chi dao, huang clan cac ca quan bao chi dia phuang, trung uang c6 van
phong dai dien, phong vien thuong stru hoat dOng bao chi tren dia ban tinh,, he thong thong tin co. sa thong tin, truyen thong Chuang trinh quan 1/ dich hai tng h op (IPM) ten cac loci cay tong chit lire, c6 gia kinh to cao va c6 tiem nang xuat khau cua tinh Gia Lai giai doan 2021-2025.
- Phi hgp vai SO Ming nghiep va Phat trien nong then nghien dru xay dung chuyen trang,schuyen myc ye Chuang trinh IPM teen cac phucmg tien dai chi:mg de tuyen truyen pho bier' tren dia ban tinh.
6. Bao Gia Lai, Hai Phat thanh - Truyen hinh tinh: Nghien dru tang theri ltrang, da dang h6a cac hinh thirc thong tin, tuyen truyen ve irng dyng IPM tren cay trong; kip theri dua tin,bieu dung nhang ca nhan, chirc dien hinh trong viec Ong dung IPM vao san xuat tai dia phuang.
7. He nghi HOi NOng dan tinh:
- Phi hgp,vainganh Mang nghiep va Phat trien nong them, cac dia phtrcmg tuyen truyen, pho bien, trien khai cong tac van dOng, phat dOng cac phong trao ang dyng IPM va san xuat an toan gan voi cuOc van &Ong xay dyng nong then mai, tang ctremg cong tac giam sat cong &Ong trong viec ung dung IPM.
- Xay dung cuOc van &Ong nong dan tham gia Ung dung IPM teen cay trong, Oat hien va dau tranh vai nhQng hanh vi vi pham ve sinh an toan thuc pham.
8. Uy ban nhan dan cac huy4, thi xa, thanh phO:
- Tren Ca se' Ke hoach nay tien hanh xay dyng ke hoach cu the, chit dOng b6 tri kinh phi phii hap vai dieu kien thuc to cua dia phucmg de to chirc trien khai c6 hieu qua Chuang trinh guar' ly dich hal tong hop (IPM) ten cac loci cay trong chit Luc, c6 gia tri kinh to cao va c6 tiem nang xuat khau giai clop 2021-2025.
- To chirc, trien khai thuc hien dAy du cong tac quan ljt Nha ntrac dam bao chat lugng cac loai Vat to nong nghiep, giam sat viing san xuat tren dia ban.
- Ph& hgp vai cac to chirc doan the chinh tri - xa hOi ten dia ban tich cite to chtly cac hoat dOng tuyen truyen, van dOng ngtreri dan tham gia san xuat irng dung IPM ten cay tong; clang thoi kiem tra, giam sat trong qua trinh trien khai thyc hien.
9-
9
V. Kinh phi thy'c hi0 Ke ho#ch:
1. Kinh phi: T6ng kinh phi trien khai du kien khoang 14.450.000.000 d6ng.
2. NguOn kinh phi: Ngan sach Nha nu&c b6 tri (ngan sach tinh, ngan sach cap huyen); nguon kinh phi,long ghep voi cac chuong trinh, du an, de an san xuat tong trot tai dia phucmg; nguon huy dOng hgp phap khac (doanh nghiep, tin dung,...) dugc xac dinh cg the theo Ke hcwh thuc hien Chuang trinh IPM hang nam.
Tren day la Ke hoqch thgc hien Chuong trinh quan 1/ dich h4i tong hp? (IPM) tren cac lo4i cay trong chil hrc, c6 gia tri kinh to cao va co tiem nang xuat khau dm tinh Gia Lai giai dog' 2021-2025. Trong,qua trinh trien khai thtrc hien, neu c6 van de phat sinh, vuang mac thi phan anh ye Sac Nong nghiep \fa Phat trien nOng thon de tong hgp, de xuat Uy ban nhan dan tinh xem xet, giai quyetly%.—.
2021-03-09T15:42:59+0700
Vit Nam