of 4/4
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HUYEN EA KAR S6:f/i./BC-UBND Doc lap - Ty do - Hanh phuc Ea Kar, ngay Ok thdng 11 ndm 2018 BAOCAO 1 1 i Ve viec to chuc thirc hien Quyet dinh cuSng che thu hoi dat de thi cong 'cosig trinh: He thong kenh Ho chiia nuoc Ea Rot va Khu tai djnh canh, djnh cu* thuoc duan Ho chii-a nuoc Krong Pach Thuong, tinh Dak Lak I r *> r r \ Thuc hien y kien chi dao ciia Uy ban nhan dan tinh DakLak ve viec day * ^ f . | > X AA / ' nhanh tien do giai phong mat bang de thi cong cong trinh dir an: Ho chua nuoc Krong Pach thuong, tinh Dak Lak. De ban giao mat bang cho dai dien Chu dau tir trien khai thuc hien thi cong cong trinh thuoc dir an: Ho chua nuoc Krong Pach Thuong dam bao theo dung ke hoach. Nay UBND huyen bao cao viec to chuc thuc hien Quyet dinh cuong che thu hoi dat doi vbi ho ong Nguyen Van Binh, thon 6C, xa Cu Elang, ho ong Nguyen Van Dung va ho ong Le Van Hai, cung thuong tru tai thon 1, xa Cu Elang, huyen Ea Kar nhu sau: 1. Viec phe duyet phirong an boi thuong, ho tro* Tren co so phuong an boi thuong, ho tro doi voi ho ong Nguyen Van Binh, , j thon 6C, xa Cu Elang, ho ong Nguyen Van Dung va ho ong Le Van Hai, cur^/ls^L thuong tru tai thon 1, xa Cu Elang, huyen Ea Kar do Chi nhanh Trungtam trien quy dat huyen Ea Kar (nay la Trung tam phat trien quy dat) thuc Phuong an duoc tham dinh va duoc UBND huyen phe duyet dam bao theo qi%*^ dinh cua phap luat. 2. Viec chi tra tien boi thuong, ho tro Sau khi Phuong an boi thuong, ho tro doi vbi ho ong Nguyen Van Binh, thon 6C, xa Cu Elang, ho ong Nguyen Van Dung va ho ong .Le Van Hai, cung thuong tru tai thon 1, xa Cir Elang, dirge UBND huyen phe duyet. Chi nhanh Trung tam phat trien quy dat huyen Ea Kar (nay la Trung tam phat then quy dat) da tien hanh cong khai Quyet dinh phe duyet phuong an, boi thuong, ho tro va to x f 9 r \ r ^ chuc chi tra tien doi vbi cac ho tren. Tuy nhien trong qua trinh to chuc chi tra tien boi thuong, ho tra, cac ho khong dong y nhan tien theo phuong an da dirge UBND huyen phe duyet va khong chap hanh Quyet dinh thu hoi dat cua UBND huyen, khong ban giao mat bang de thi cong cong trinh. 3. Cong tac tuyen truyen, van dong va thuyet phuc - Ngay 07/9/201 8, UBND huyen moi ho ong Nguyen Van Binh, thuong tru tai thon 6C, xa Cu Elang, ho ong Nguyen Van Dung va ho ong Le Van Hai cung thuong tru tai thon 1, xa Cu Elang den Hoi tnrang HDND&UBND huyen de tuyen truyen, van dong va thuyet phuc ho ong Nguyen Van Binh, ho ong Nguyen Van Dung va ho ong Le Van Hai nhan tien boi thuong, ho tro va ban giao mat b£mg de thi cong cong trinh theo ke hoach. Sau khi duoc cac co quan chuyen mon va dai dien UBND huyen tra loi y kien, kien nghj cua 03 ho tai cuoc hop. Tuy 1

UY BAN NHAN DAN CONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAMeakar.daklak.gov.vn/Upload/Images/BC 476 CUA UBND HUYEN vv to … · UY BAN NHAN DAN CONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HUYEN EA

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN CONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAMeakar.daklak.gov.vn/Upload/Images/BC 476 CUA UBND...

 • UY BAN NHAN DAN CONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HUYEN EA KAR

  S6:f/i./BC-UBND

  Doc lap - Ty do - Hanh phuc

  Ea Kar, ngay Ok thdng 11 ndm 2018

  BAOCAO 1 1 iVe viec to chuc thirc hien Quyet dinh cuSng che thu hoi dat de thi cong 'cosig trinh: He thong kenh Ho chiia nuoc Ea Rot va Khu tai djnh canh, djnh cu*

  thuoc du’ an Ho chii-a nuoc Krong Pach Thuong, tinh Dak LakI r *> r r \

  Thuc hien y kien chi dao ciia Uy ban nhan dan tinh Dak’Lak ve viec day* ^ f . | > X • AA / '

  nhanh tien do giai phong mat bang de thi cong cong trinh dir an: Ho chua nuoc Krong Pach thuong, tinh Dak Lak.

  De ban giao mat bang cho dai dien Chu dau tir trien khai thuc hien thi cong cong trinh thuoc dir an: Ho chua nuoc Krong Pach Thuong dam bao theo dung ke hoach. Nay UBND huyen bao cao viec to chuc thuc hien Quyet dinh cuong che thu hoi dat doi vbi ho ong Nguyen Van Binh, thon 6C, xa Cu Elang, ho ong Nguyen Van Dung va ho ong Le Van Hai, cung thuong tru tai thon 1, xa Cu Elang, huyen Ea Kar nhu sau:

  1. Viec phe duyet phirong an boi thuong, ho tro*Tren co so phuong an boi thuong, ho tro doi voi ho ong Nguyen Van Binh, , j *

  thon 6C, xa Cu Elang, ho ong Nguyen Van Dung va ho ong Le Van Hai, cur^/ls^L thuong tru tai thon 1, xa Cu Elang, huyen Ea Kar do Chi nhanh Trungtam 'trien quy dat huyen Ea Kar (nay la Trung tam phat trien quy dat) thuc Phuong an duoc tham dinh va duoc UBND huyen phe duyet dam bao theo qi%*^ dinh cua phap luat.

  2. Viec chi tra tien boi thuong, ho troSau khi Phuong an boi thuong, ho tro doi vbi ho ong Nguyen Van Binh,

  thon 6C, xa Cu Elang, ho ong Nguyen Van Dung va ho ong .Le Van Hai, cung thuong tru tai thon 1, xa Cir Elang, dirge UBND huyen phe duyet. Chi nhanh Trung tam phat trien quy dat huyen Ea Kar (nay la Trung tam phat then quy dat) da tien hanh cong khai Quyet dinh phe duyet phuong an, boi thuong, ho tro va to

  x f 9 r \ r • ^chuc chi tra tien doi vbi cac ho tren. Tuy nhien trong qua trinh to chuc chi tra tien boi thuong, ho tra, cac ho khong dong y nhan tien theo phuong an da dirge UBND huyen phe duyet va khong chap hanh Quyet dinh thu hoi dat cua UBND huyen, khong ban giao mat bang de thi cong cong trinh.

  3. Cong tac tuyen truyen, van dong va thuyet phuc- Ngay 07/9/201 8, UBND huyen moi ho ong Nguyen Van Binh, thuong tru

  tai thon 6C, xa Cu Elang, ho ong Nguyen Van Dung va ho ong Le Van Hai cung thuong tru tai thon 1, xa Cu Elang den Hoi tnrang HDND&UBND huyen de tuyen truyen, van dong va thuyet phuc ho ong Nguyen Van Binh, ho ong Nguyen Van Dung va ho ong Le Van Hai nhan tien boi thuong, ho tro va ban giao mat b£mg de thi cong cong trinh theo ke hoach. Sau khi duoc cac co quan chuyen mon va dai dien UBND huyen tra loi y kien, kien nghj cua 03 ho tai cuoc hop. Tuy

  1

 • ;, x I . x x L Lnhien cac ho khongdong y nhan tien va khong ban giao mat bang, ben canh do cac ho yeu cau UBND huyentam dung khong thirchien cuongche.

  - Ngay 12/9/2018, UBND huyen'mai ho ong Le Van Hai va hp ong Nguyen Van Dung den phong hop tang- 1 van phong UBND huyen de tuyen truyen, van dong va thuyet phuc nhan tien ho trg va ban giao mat bang de thi cong cong trinh. Sau khi chutri cupc hop thong qua npi dung, chuongtrinh lam viec. Hp ong Le Van Hai vaho ong Nguyen Van Dung co y kien de nghi UBND huyen khong'tien hanh cuongche! Dong thai de nghj UBNDhu^en tochirc cupc hop khac va moi ngirdi dai dien da dugcxac hp uy quyen la ong Nguyen Nhu Boat, thudng tru tai thon Chu Cue, xa Ea Kmut, huyen Ea Kar cung voi cac hp de thong nhat giai quyet dut diem vu viec.

  ^ AA I ^ AA* ^ * 1 . |- Theo de nghi cua hp ong Le Van Hai va hp ong Nguyen Van Dung, ngay

  " . I / *> • 'V/14/9/2018, UBND huyen tieptuc to chuccuoc hpp mbi hp ong Nguyen van Dung va hp ong Le Van Hai va ong Nguyen Nhu Hoat la ngudi dai dien theo uy quyen de to chuc tuyen truyen, van dong' va thuyet phuc. Tuy nhien hp ong Nguyen Van Dung, hp ong Le Van Hai va ong Nguyen Nhu Hoat khong tham gia du hop (Vang mat khong co ly do). ..

  I i / | / l>- Ngay 25/9/2018, Ban thuc hien cuong che thu hoi dat to chuc cupc hop

  mbi hp ong Nguyen Van Binh, hp ong Le Van Hai va hp ong Nguyen Van Dung den tai tru so^ UBND xk CuElang de tuyen truyen, van dpngva thuyet phuc viec nhan tien va ban giao mat bang, t'ai cupc hop cac co quan, ban nganh tren co so chuc nang.va nhiem vu da tra Ibi y kien kien nghi cua 03 hp. Doi voi don kien

  •> 'abanghi cua 03 hp hien nay dang dupe cac co quan co tham quyen xem xet va giai quyet theo quy dinh cua phap luat. Qua y kien tra Idi cua cac co quan, ban nganh va UBND xa Cu Elang, hp ong Binh, hp ong Dung, hp ong Hai va ong Nguyen Nhu Hoat la ngudi dai dien ciia 02 hp (hp ong Dung, hp ong Hai) khong dong y nhan tien va khong ban giao mat. 1

  Nhir vay qua nhieu lan to chuc tuyen truyen, van dong va thuyet phuc doi voi hp ong Le Van Hai, hp ong Nguyen Van Dung va hp ong Nguyen Van Binh, cac hp khong nhat tri nhan tien ho trp va khong ban giao mat bang de thi cong cong trinh.

  4. Viec to chuc thuc hien Quyet dinh cuong che thu hoi dat^ i / • I Xi I' I |Theo phuong an cuong che thu hoi dat da dupe phe duyet, ngay 30, ngay

  31/10/2018 va ngay 01/1 1/2018 Ban thuc hien cuong che thu hoi dat da to chuc•A A» X • A ^ A • ^ ^ rthuc hien Quyet dinh cirdng che thu hoi dat de thi cong cong trinh: He thong kenh

  Ho chua niroc Ea Rot va Khu tai dinh canh, dinh cu thupc du an Ho chua nude Krong Each Thupng, tirih Dak Lak. 1

  Trudc khi to chuc thuc hien cuong che thu hoi dat, Ban thuc hien cuong che thu hoi dat tiep tuc to chuc tuyen truyen, van dong va thuyet phuc doi vbi hp ong Nguyen Van Binh, thon 6C, xa CuElang, hp ong Nguyen Van Dung va hp ong Le Van Hai, cung thuong tru tai thon 1, xa Cu Elang nhan tien va ban giao mat bang de thuc hien thi cong cong trinh. ' Tong qua trinh to chuc tuyen truyen, van dong va thuyet phuc cac hp tren khong dong y nhan tien va ban giao mat bang. Qua lam vice hp ong Hai va hp ong Dung khong nhan tien ho trpnhung tir nguyen ban giao mat bang doi vbi dien tich dat thupc pham vi thu hoi de xay

  2

 • 1 * I ^ X r r / A • A •dung tuyen kenh Ho chifa nude Ea Rat. UBND huyen ghi nhan vice tir nguyen barvgiao mat bang de thi cong cong trinh He thong kenh Hd chua nude Ea Rot cua ho ong Nguyen Van Dung va'ho ongLe Van Hai. Tuy nhien phan dien tich con lai thuoc pham vi thti hoi dat de thi cong cong trinh Khu tai dinh canh, dinh cu thuoc du an Ho chua nuoc Krong Pach Thugng do ho ong Hai va ho ong Dung khong nhan tien va khong ban giao mat bang nen viec to chdc thuc hien cuong che thu hoi dat duoc tiep tuc then khai thuc hien theo phuong an da duoc phe V duyet. 1 ' • 1 i 'i ■ / '

  Sau khi hoan thanh vice cuong che thu hoi dat, Ban*thuc hien cirong che thu hoi dat da tien hanh ban giao vi tri, ranh gidi, moc gidi, dien tich dat thuoc

  ' t r * > r * \pham vi cudng che thu hoi dat cho dai dien Thu dau tu la: Ban QLDA DTXDCTGT va NNPTNT tinh va Ban quan ly Dau tu va Xay dung thiiy loi 8 de thi cong cong trinh He thong kenh Ho chua nuoc Ea Rot va khu tai djnkcanh, dinh cu thuoc du an Ho chua nude Krong Pach Thugng, tinh Dak Lak. - .1

  - Vi tri, ranh gidi, moc gidi, dien tich dat cu the nhu sau: -■r ** __

  + Doi vdi ho ong Nguyen Van Binh, thudng tru: Thdn 6C, xa Ctr Elang, huyen Ea Kar, tinh Dak Lak, vdi tong dien tich 1.-245 m (trong do: thira dat so 9, dien tich 1.066,7 m2 va thuadat so 32, dien tich 178,3 in2), thuoc Id ban do so 23, dia chi thua dat: Thon 6C, xa Cu Elang, huyen Ea Kar, tinh Dak Lak

  (Vi tri, ranh gidi, dien tich dat cudng che thu hoi dupe xdc dinh theo To trich luc ban do dia chink so: 3446/TL-CNEK; so 3447/TL-CNEK, ngdy’ 22/11/2017 do Chi nhcmh Van phong Dang hy dat dai huyen Ea Kar va Bien ban ban giao ranh gidi, moc gidi, hien trang tai sdn gdn lien vdi dat do Trung tdm phdt trien quy dat lap ngdy 30/10/2018 kem theo).

  + Doi vdi ho ong Nguyen Van Dung, thudng tru tai: Thon 1, xa Cir Elang, huyen Ea Kar, tinh Dak Lak vdi dien tich, dat 17.966,4 m2 thuoc thua dat so 13, thuoc to ban do so 13; dia chi thua dat: Thon 1, xa Cu Elang, huyen Ea kar, tinh Dak Lak; 1 i i

  r r f \ r 1 \ y(Vi tri, rank gidi, dien tich dat cudng che thu hoi duoc xdc dinh theo Td trich luc ban do dia chinh so 3615/TL-CNEK, ngdy 01/12/2017 do Chi nhdnh Van phong Dang ky dat dai huyen Ea Kar va Bien ban ban giao ranh gidi, moc gidi, hien trang tai sdn dan lien vdi dat do Trung tdm, phdt trien quy dat lap ngdy 30/10/2018 lap kem theo). I

  + Doi vdi ho ong Le Van Hai, thudng tru: Thon 1, xa Cu Elang, huyen Ea Kar, tinh Dak Lak vdi dien tich dat 36.3Q6,3 m2, tai thua dat so 9, thuoc td ban do so 13; dja chi thua dat: Thon 1, xa Cu Elang, huyen Ea Kar, tinh Dak Lak.

  (Vi tri, ranh gidi, dien tich dat cuong che thu hoi duac xdc dinh theo Td trich luc ban do dia chinh so 3615/TL-CNEK, ngdy 01/12/201 7 do Chi nhdnh Van phong Dang ky dat/dai huyen' Ea Kar va Bien ban ban giao ranh gidi, moc gidi, hien trang tai sdn gdn lien vdi dat d'o\ Trung tdm phdt trien quy dat lap ngdy

  , 30/10/2018 lap herd theo). i , ^ (Viec td chuc thuc hien! cuong che thu hoi dat doi vdi ho ong Nguyen Van

  Binh, ho ong Nguyen Van Dung vaho png Le Van Hai duoc trien khai thuc hiencong khai, minh bich, dam bao an ninh, trat tu trgdc, trong (va sau qua trinh thuc

  I ! , 1 . I

  3

 • hien cuong che thu hoi dat theo dung phucnig a dinh cua phap luat.

  Tren day la Bao cao cua Uy ban nhan dan huyen Ea Kar vS-viec t6 chirr Quyet *nh cuong ohe thu h6i dht d6 thi cong cong trinh: He th6ng kL

  Ho chua niroc Ea Rot va Khu tai dinh 9anh, dmh cu thuoc du an H6 chua nude Krong Pach Thucmg, tinh D5k lAk./. . Ua nUOCNoi nhan:

  da duac phe duyet va theo quyan

  TM.

  CHU TJCH- UBND tinh;- Ban chi dao GPMB Krong Pach Thuoilg;- Ban tiep cong dan tinh;- Sa Tai nguyen& Moi tnrong; ,- Sa Tir phap;- Thanh tra tinh;

  . - Cong an tinh;- So NN&PTNT;- TT. Huyen uy;- TT. HDND huyen;

  ■ ■ CT va cac PCT UBND huyen;- Cac phdng, ban co lien quan;- Ban THCCTHD;- Luu: VT.

  t>>;• /y

  &.

  *

  ■ i\

  I

  .1

  .1

  I

  .1II

  I• I

  4