of 2 /2
UY BAN NHAN DAN HUYEN TRANG BOM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA \TET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phiic S6i4^57QD-UBND Trang Bom, ngaySO thdng 10 nam 2014 QUYETDINH Ve viec giao 136,2 m" dat 6' (tliuoc dien tai dinii cir ho phu) cho ho ong ^ , ..f.' (ba) Tran Van Thi, tai Khu tai djnh cu Binh Minh, I xa Binh Minh, huyen Trang Bom. UY BAN NHAN DAN HUYEN TRANG BOM Can cu Luat to chuc HDND va UBND dugc Quoc hoi nuac Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam thong qua ngay 26/11/2003; Can cu Luat D§t dai ngay 29/11/2013; Can cu Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cua Chinh phu v§ quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat dat dai; ^ Can cu Nghi dinh s6 47/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cua Chinh phu quy ve boi thuong, ho trg tai dinh cu khi nha nuac thu hoi dat; Can cu Thong tu s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cua Bo truong Bo Tai nguyen va Moi truong quy dinh ve ho sa giao dat. cho thue dat, chuyin muc dich su dung dat, thu hoi dat; Thue hien Van ban s6 3579/UBND-HDBT ngav 18/8/2014 cua UBND huyen Trang Bom ve viec phe duyet danh sach tai dinh cu cho cac ho dan c6 dit thu hoi tai du an Quoc 16 lA-doan tranh thanh phoBien Hoa; Xet de nghi cua Trung tam phat trien quy dat huyen tai Ta trinh s6 174/TTr-TTPTQD ngay 09/10/2014; Xet de nghi cua Phong Tai nguyen va Moi truong tai To trinh so: - 1028/TTr-TNMTngay 15/10/2014, QUYETDINH: Dieu 1. Giao cho ho ong (ba) Tran Van Thi, sinh nam 1975, CMND so 271499231 thuong tru tai 4p Tan Binh, Binh Minh, huyen Trang Bom 136.2m^ dat a tai Khu tai dinh cu Binh Minh, xa Binh Minh, huyen Trang Bom d l su dung vao muc dich xay dung nha a. Thai han su dung dat: lau dai. Vi tri: L6 d4t so 43 (D03) thuoc thua dit s6 1222, ta ban d6 s6 29, BDDC xa Binh Minh theo to ban do chuyen ve quy hoach chi tiet xay dung tv' le 1/500 len ban do dia chinh khu dat so: 321/2013 do Trung tam Ky thuat Dia chinh nha dat tinh Dong Nai thue hien ngay 25/5/2013, Van phong Dang ky QSDD tinh Dong Nai (nay la Van phong Dang ky dat dai tinh Dong Nai) kiem tra noi nghiep ngay 27/5/2013.

UY BAN NHAN DAN HUYEN TRANG BOM Can cu Luat D§t dai …trangbom.dongnai.gov.vn/SiteAssets/Lists/Dost_ThongBao/NewForm/4225-QD... · I xa Binh Minh, huyen Trang Bom. UY BAN NHAN DAN

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UY BAN NHAN DAN HUYEN TRANG BOM Can cu Luat D§t dai...

 • UY BAN NHAN DAN HUYEN TRANG BOM

  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA \TET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phiic

  S6i4^57QD-UBND Trang Bom, ngaySO thdng 10 nam 2014

  QUYETDINH Ve viec giao 136,2 m" dat 6' (tliuoc dien tai dinii cir ho phu) cho ho ong

  ^ , ..f.' (ba) Tran Van Thi, tai Khu tai djnh cu Binh Minh, I xa Binh Minh, huyen Trang Bom.

  UY BAN NHAN DAN HUYEN TRANG BOM

  Can cu Luat to chuc HDND va UBND dugc Quoc hoi nuac Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam thong qua ngay 26/11/2003;

  Can cu Luat Dt dai ngay 29/11/2013;

  Can cu Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cua Chinh phu v quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat dat dai;

  ^ Can cu Nghi dinh s6 47/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 cua Chinh phu quy ve boi thuong, ho trg tai dinh cu khi nha nuac thu hoi dat;

  Can cu Thong tu s6 30/2014/TT-BTNMT ngay 02/6/2014 cua Bo truong Bo Tai nguyen va Moi truong quy dinh ve ho sa giao dat. cho thue dat, chuyin muc dich su dung dat, thu hoi dat;

  Thue hien Van ban s6 3579/UBND-HDBT ngav 18/8/2014 cua UBND huyen Trang Bom ve viec phe duyet danh sach tai dinh cu cho cac ho dan c6 dit thu hoi tai du an Quoc 16 lA-doan tranh thanh phoBien Hoa;

  Xet de nghi cua Trung tam phat trien quy dat huyen tai Ta trinh s6 174/TTr-TTPTQD ngay 09/10/2014;

  Xet de nghi cua Phong Tai nguyen va Moi truong tai To trinh so: - 1028/TTr-TNMTngay 15/10/2014,

  QUYETDINH:

  Dieu 1. Giao cho ho ong (ba) Tran Van Thi, sinh nam 1975, C M N D so 271499231 thuong tru tai 4p Tan Binh, Binh Minh, huyen Trang Bom 136.2m^ dat a tai Khu tai dinh cu Binh Minh, xa Binh Minh, huyen Trang Bom d l su dung vao muc dich xay dung nha a.

  Thai han su dung dat: lau dai. V i tri: L6 d4t so 43 (D03) thuoc thua dit s6 1222, ta ban d6 s6 29, BDDC

  xa Binh Minh theo to ban do chuyen ve quy hoach chi tiet xay dung tv' le 1/500 len ban do dia chinh khu dat so: 321/2013 do Trung tam K y thuat Dia chinh nha dat tinh Dong Nai thue hien ngay 25/5/2013, Van phong Dang ky QSDD tinh Dong Nai (nay la Van phong Dang ky dat dai tinh Dong Nai) kiem tra noi nghiep ngay 27/5/2013.

 • Hinh thue giao dat: Giao dat c6 thu tien su dung dat Ly do giao dat: Do Nha nuac thu hoi dat thue hien du an Quoc 16 l A -

  Tuyn tranh thanh ph6 Bien Hoa tai xa Binh Minh, huyen Trang Bom thuoc dien tai dinh cu ho phu.

  Dieu 2. Thii truong cac don vi: Tai nguyen va Moi truong; Tai chinh Ke hoach; Chi cue thue huyen; Kho bac Nha nuoc huyen; Van phong Dang ky dat dai tinh D6ng Nai - Chi nhanh Trang Bom; Trung tam Phat trien quy dat huyen va UBND xa Binh Minh to chuc thue hien cac cong viec sau:

  1. Thong bao cho ho ong (ba) Tran Van Thi nop tien sii dung dat, phi va le phi theo quy dinh cua phap luat;

  2. Xac dinh cu the moc gioi va giao dat tren thue dia;

  S.Trao giay chung nhan quyen su dung dat cho ho ong (ba) Tran Van Thi sau khi da hoan thanh nghia vu tai chinh theo quy dinh;

  4. Chinh ly h6 so dia chinh.

  Dieu 3. Quyet dinh nay c6 hieu iyc ke tir nga}- k}'. Chanh Van phong HDND&UBND huyen, Thu truong cac don vi: Tai nguyen va Moi truong, Tai chinh - Ke hoach, Chi cue Thue, Kho Bac Nlia nuoc Huven, Van ph6n2 Dane ky dat dai tinh Dong N a i - chi nhanh Trang Bom, Trung tam. phat trien quy dat huyen, Chu tich UBND xa BinJi Minh va ho ong (ba) c6 ten tai Dieu 1 chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay.

  Phong Van hoa Thong tin chiu trach nhiem dua Quyet dinh nay len cong thong tin dien tu ciia huyen./. fc^'

  T M . UY B A N N H A N D A N C H U T I C H

  Nffinhan: ^ -NhuDi6u3; - Chu tich, Pho CT.UBH; - Chanh, Pho VP.UBH; - Liru VT.(^

  T I C H

  Do Thanh Phu'cng