of 11 /11
(JY BAN NI-IAN DAN THJ XA QUANG YllN So: ADl /KH-UBND CONG IIOA XA HOI CHi) NGHiA VI(~T NAM D<)c I~p- T •••.do -H~nh phlJC Qucing Yen. ngaYAt thclng 7 nom 2()IR KE HO~CH Th ..•. c hj~n Nghi quy~t sa 139/NQ-CP ngay 31/12/2017 cua Chinh phu va K~ ho~ch sa 80-KI-I/TU ngay 14/612018 cua Th! uy thl}'c hj~n Nghi quy~t sa 20-NQ/TW ngay 25/10/2017 cua Ban chfi p hanh Trung u'o'ng Dang khoa XII v~ tang cU'()'ngcong tac bao v~, cham soc v~l nang cao SITC khoc nhan dan trong tinh hinh mo'j Thl,!'Chi~n Nghj quy&t s(~ I39/NQ-CP ngay 31/ 12/2017 cCla Chinh phLl; K~ ho~ch s6 55/KH-UBND ngay 30/3/2018 cua lJy ban nhan dan tinh Quang Ninh va K~ ho~ch s6 80-KH/TU ngay 14/6/2018 cua Th! CIY thllc hi9n Nghj quy~t s6 20-NQITW ngay 251 10/2017 cua Ban Ch~p hanh Trung lI'ong Dang khoa X 1/ v~ tang cucmg cong tac bao v9, cham soc va nang cao Sll'Ckhoe nhan dan trong tinh hinh mai; Uy ban nhan dan thi xa Quang Yen xay dl,!'ng k~ ho~ch tri~n khai thl,!'C hi9n v6i cac nQi dung nhu sal!: I. Ml)C niCH, YEU CAU I. Quan tri~t sau s~c va t~o SI,!'th6ng nh~t cao trong nh~n thll'C, hanh dQng cClac~p uy dang, chinh quy~n, cac phong, ban, nganh v~ quan di~m, nwc tieu va giai phap nh~m thl,!'c hi~n co hi9U qua Nghj quy&t s6 20-NQ/TW va K& ho?ch s6 80-KH/TU ngay 14/6/2018 cLla Th! uy; dua cong tac bao V9, cham soc va nang cao SLI'Ckhoe nhan dan thanh mQt trong nhu'ng nhi~m Vl,lquan trQng, thucmg xuyen trong chuang trinh, k~ ho~ch phat tri~n kinh t~, xa hQi cCla thi xa va dia phuong, dan vi. z. Cl,l th~ hoa Nghj quy~t s6 20-NQ/TW thanh quan diem, nwe tieu, nhi~ll1 Vl,lva giai phap phu hqp vai d?c oi~m tinh hinh cLla thj xa nh~m tri~n khai Nghj quy~t O?t hi~u qua nh~t. Phan cong 1'0 tnlch nhi9m cua cac phong, ban, nganh, ooan th~ va Uy ban nhan dan cac xa, phuong trong qua trinh tri~n khai thl,!'Chi9n Nghj quy~t s6 20-NQ/TW clla Ban Ch~p hanh Trung uong Dang va K&ho?ch s6 80-KH/TU clla Thj uy v~ bao v~, cham soc va nang cao Sll'Ckhoe nhan dan trong tinh hinh m6i. II. Ml)C TIEl) 1. M I}C ticu tang qua t Cung c6 va hoan thic;n h~ th6ng y t6 theo hLr6ng eong b~ng, hi~u qua, phat tri~n b~n vu'ng o~ m9 i nguoi dan oUC)'ccung c~p cae djch VI;! Y t~ co ban, co di~u ki9n ti~p e~n va sCI'dl,lng cac dich Vl,ly t~ co eh~t luC)'ng va h1l'6ng t6i ch~t 11I'C)'ng cao. Nang cao Sll'Ckhoe ca v~ th~ ch~t Ian tinh th~n, t~m voc, tubi thQ, ch~t 11l'C)'ng

XA HOI CHi) NGHiA VI(~T THJ XA QUANG YllN D

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of XA HOI CHi) NGHiA VI(~T THJ XA QUANG YllN D

 • (JY BAN NI-IAN DANTHJ XA QUANG YllN

  So: ADl /KH-UBND

  CONG IIOA XA HOI CHi) NGHiA VI(~T NAMD

 • CUQC s?ng. Ti~p tl,1cnang c~o Y dLl'c; dao t~lO,thu hut ngu6n nhan It,rc ch~t IU"Q'ngc~o; day m,;mh xa hQi ,hoa de nang cao suc khoe nhan nhan. MO' rQng hqp tac qu6cte, tranh ,thu thu hut dau tu xay dVng B~nh vi~n f)a khoa tu nhan, ma rQng Trungtam y t~ thi xa, cac Phong kham f)a khoa khu Vl,1'CHa Nam, Bi~u Nghi va cactr~m Y te xa, phucmg.

  2. Ml}c tieu cl} th~

  2.1. f)~n nam 2025:

  - Tu6i th9 trung binh cua nguai dan tren dja ban th! xa d~t khoang 76 tu6i,s6 nam s6ng khoe d~t t6i thi~u 68 nam.

  - Ty I~ tham gia bao hi~m y t~ de;tttren 95% dan s6. Ty I~ chi trvc ti~p tl1 tuiti~n clla hQ gia dlnh cho cham soc suc khoe giam can 25%,

  - Ty I~ tiem chung ma rQng de;ttt6i thi~u 99% vai cac lo~i vac xin theo quydinh cua chuang trlnh qu6c gia. Giam tl su~t tu' vong tre: Duai 5 tu6i tl1 6,5%0nam 2017 xu6ng can 5,8%0 van nam 2025; dll'6i 1 tu6i tll' 4,7%0 nam 20 17 xu6ngcan 4,3%0 vao nam 2025.

  - Ty I~ suy dinh dU'

 • - Co ban ch~m dut cac djch b~nh AIDS, lao va lo~i trll' s6t ret.Ill. NHIt;:M Vl) VA CIAI PHAP CHi) YEU

  I:rang cu'O'ngcong fac quan Iy, di~u hanh chinh quy~n cac cfip- Tren co sa nQi dung cua Nghj quy~t, cac phong, ban, nganh; Uy ban nhan

  dan cac xa, phu'ang; t6 chuc hQc t~p, quan tri~t d~y du, sau s~c cac nQi dung cLiaNghj quy~t s6 20-NQ/TW t

 • I

  Chi thj s6 13/CT -TTg ngay 09/5/2016 cua Thu tU'

 • cao tu6i, ngUaI khuy~t t~t, ngUaI khong l11ay I11~Cb~nh lay nhi~m, b~nh l11

 • - Tham gia X3Y, dl,mg ca ch~, chinh sach v~ tai chinh, nhan It,rc, tinh dung,tinh du gia dich VI,!de cham soc toan di~n nguO'i b~nh va nang cao thu nh~p, th~rchi~n dai ngQ xung dang cho c{m bQ Y t~.

  - Ti~p tl,!Ctang cuO'ng b6i duong, ren luy~n, nang cao trinh dQ chuyen man,d~o duc ngh~ nghi~p cho can bQ y t~. XCI' Iy nghiem cac hanh vi vi ph~m quy ch~chuyen man va d~o dLI'Cngh~ nghi~p, xam h~i d~n nhan ph~m va sLrc khoc th~ythu6c; bao dam an ninh, tr~t t~J,an toan ca So' y t~.

  , - ThllC hi~n Chuang trinh phar tri~n y hQc c6 truy~n, k~t hgp y hQc c6truyen vai y hQc hi~n d~i trong phong b~nh; kham b~nh, chu'a b~nh; phl,lc h6ichLrc nang; cham soc suc khoe. Tang ty I~ kham, chu'a b~nh h~ng y hQc c6 truy~nt~i Trung tam Y t~ thi xa va cae Tr~m Y t~ xa, phuo'ng.

  - D~y m~nh cai cach hanh chfnh, Lmg dl,lng cong ngh~ thong tin d~ t~othu~n 19i cho nguO'i dan trong kham, chua b~nh va thanh toan BHYT nh~m giamphi~n ha, giam thO'i gian chO' dgi, t~o thu~n Igi cho nguO'i b~nh. Sam tri~n khaiphat hanh the BHYT di~n tLI'va k~t n6i du li~u the BHYT vai ca So' kham, chu'ab~nh chinh xac, kip thO'i khi co huang d~n cua c~p tren.

  - Ph6i hgp vai So Y t~ ti~p tl,!Cma rQng, nang c~p Trung tam Y t~ thi xa;ph~n d~u d~t B~nh vien h~ng II; D~ xu~t Tinh xay dl,!'ng ca So' di~u tri thay th~nghi~n ch~t d~ng thu6c phi~n b~ng Methadone t~i thi xa; ti~p tl,lc sLra chu'a, nangc~p ca so h~ t~ng Tr~m y t~ xa, phuO'ng dam bao cac di~u ki~n cham soc sU'Ckhoenhan dan.

  5. Phat tri~n nganh dU'(}'c, y dU'Q'c hQc c6 truy~n

  - Bao dam thu6c du v~ s6 lugng, t6t v~ ch~t lugng, gia hgp Iy, dap Cmg nhuc~~ phong b~nh, chu'a b~nh, phl,!c h6i chuc nang, khuy~n khich SLI'dl,lng thu6c sanxuat trong nuac.

  - Thl,l'c hi~n d~u th~u thu6c, v~t tu, hoa ch~t, thi~t bi y t~ theo dung quydinh. Thuc hien t6t quy dinh cua Tinh, So Y t~ v~ ca ch~ d~u tu, mua s~m vaki~m soat ch~t' che ch~t lu~g, ch6ng th~t thoat, lang phi.

  - Quan Iy ch~t che h~ th6ng phan ph6i thu6c, bao dam ky cuang pl~ap lu~t,hi~u qua, chuyen nghi~p. Thl,l'c hi~n nghiem cac quy dinh phap lu~t ve quyenphan ph6i thu6c, khong d~ cac t6 chu'c, ca nhan khong dugc phep nhun~ v~n thl,!'chi~n phan ph6i th~6c, T~p trung quan 'y 0~th6ng ?an b~on, ?an le',thuoc, tren diaban. Thl,!'c hi~n dong bQ cac giai phap de truy xuat nguon goc thuoc, chan chinhtinh tr~ng ban thu6c khong theo dan d6i vai nhu'ng thu6c h~t bUQc phai ke dan.LJng dl,lng cong ngh~ thong tin, thl,!'c hi~n k~t n6i m~ng, bao dam ki~m soar xu~txu', gia thu6c dugc mua vao, ban ra a m6i ca so ban Ie thu6c tren dia ban,

  - D~y m~nh cong tac phong, ch6ng buon I~u, san xu~t, kinh doanh hanggia, hang kem ch~t lugng, hang h~t h~n suodl,!ng d6i vai cac m~t hang thu6c ch[i'ab~nh, hoa ch~t, dich truy~n ... Ki~m soar ch~t che th1lc ph&m ChLI'Cnang, myph~m va hang hoa co nguy co gay h~i cho suc khoe.

  6

 • - Xay d\,mg quy h09ch, uu tien d~u tLl' va t?P trllng phat trien cae vungchllyen canh, hinh thanh cac chuoi lien k~t trong san XLl~t, bao quan, ch~ hi~ndugc li~u. 1'uyen truy~n, v?n oQng nhan dan tr6ng va sCI'dl:mg cay thu6c nam.

  6. PhM tri~n nhan 1l}'C va khoa hQc - cong ngh~ y t~- Ki~n toim oQi ngCi can bQ y t~, can 06i nhu c~u nhan It,rc y t~ sao cho phLI

  hgp v~ s6 lugng, cO' c~u, ch~t IUQ'llg theo quy oinh 06i vo-i oi~u ki~n Cl,1th~ cLlatlrng oO'n vj. Quan tam b6i duang, ren luy~n, nang cao trinh oQ chuyen man, d90OLl'Cngh~ nghi~p, qwin ly nha nU'o-c, ly lu?n chinh trj cho oQi ngCi can bQ y t~.

  - Ti~p tl,1Ctri~n khai mo hinh "ngu6n nh6n hl'C cheft /L{'(;mgcao phl!C V~(chung". 8~y m9nh Lrng d~lIlg, chuy~n giao cac ky thu?t ti~n ti~n trong ch~n doan,oi6u trj b~nh t9i cac cO' so y t6 tren oia ban.

  - Co chinh sach thu hut, oai ngQ phu hgp, dLim9nh o~ khuy~n khich, thu hutngu6n nhan I~I'Cch~t Iugng cao v~ lam vi~c t9i Trung tam Y t~ thj xa va Tr9m y t~xa, phuang. 8am bao ch~ dQ chinh sach cho oQi ngCi nhan vien y t~ than theo quyojnh, nh~m nang cao hi~u qua h09t oQng cua oQi ngCi nay.

  7. UBi mo'j h~ th&ng ta chu'c va cung cfip dich Vl} Y t~- 1'i~p tl,1Co

 • ehinh, Lmg d\lng eong ngh~ thong tin trong quan Iy, cung c~p djch VI,!,giam phi~nha, t

 • th\Ic ryi~n an chin, u6ng soi; giu' gin v~ sinh moi truang s6ng, SLrdl,mg nuac s~ch,nha tam, nha tieu hqp v~ sinh ... T6 chLrc cac cu(k thi dinh duong, th~ d\Jc, th~thao qu~n chung, loi cu6n dong dim cac t~ng lap nhan dan a mQi lua tu6i thamgla.

  - Doi mai nQi dung, chuang trinh, phuong phap giao d~ICSLI'Ckhoe sinh san, SLI'Ckhoe tinh d\Jc, giai, binh d~ng giai va giai tinh trong va ngoai nha truOng, dam baohinh thanh ki~n thuc va ky nang s6ng dung d~n, co h~ th6ng a th~ h~ tn~.

  10. Chii dQng, tich ql'c hQi nh~p va nang cao hi~u qua hQ'p tac qu6c t~

  - Tang cll'ang hqp t,k va chu dQng hQi nh~p, tranh thLI ky thu~t, daa t

 • phuong, cac co quan, don vi lien quan trong vi~c tri0n khai cac chLl'O'ngtrinh baov~, cham soc va nang cao SLfCkhoe nhan dan.

  - TI:am muu d~ xu~t vo-i thj xa v~ s~p sep dQi ngu y te cong tac t,?i cacTr,?m Y te phLI hqp vo-i vi tri vi~c lam; tang cucmg cong tac quy ho~ch, dao t~ocan bQ, cong chLl'c, vien ChLI'Ccua Phong Y te va Tr~m Y te xa, phuong v~ chuycnman nghi~p V~l,Iy lu?n chinh tr! va nang cao y dLfCtrong kham bc;nh, chtJ'a bc;nh.

  3. Trung tam Y t~ thi xa

  - Ph6i hqp vo-i Phong Y te tham muu cho Uy ban nhan dan thj xa, So' Y tetrong vi~c trien khai th\lC hi~n ke ho~ch.

  - Tham muu cho Sa Y te, Uy ban nhan dan thj xa d~ xu~t ma rQng, xayd~rng Trung tam Y te thi xa; xay dVng co sa va trien khai di~u tri thay the nghi~nch~t d?ng thu6c phic;n b~ng Methadone tren dia ban (khi duQ'c phe dUY9t). D6 xu~td~u tu trang thiet bi c~n thiet dap Lrng quy mo ho~t dQng cua Trung tam Y teo

  - Tang cuong cac giai phap, chinh sach nh~m thu hut nhan 1~l'cch~t luC)'ngcao v~ lam vi~c t~i Trung tam Y te th1 xa; tich ql'c dao t~o ky thu?t chuyen mansau cho can bQ, vicn chu'c y te co d~o du'c ngh6 nghi9p, co kha nang th~l'c hi9ndl1'Q'ccac nQi dung nhi9m Vl,l bao V9, cham soc va nang cao SLI'Ckhoe nhan dantrong tinh hinh mo-i.

  - Tiep t~IC nang cao ch~t luqng kha,m chu'a b9nh cho nhan ,dan b~ng cacphuong ti~n ky thu?t hi~n d~i, tang Cll'Ong ket hQ'p kham chu'a b9nh bang y hQc hi9nd~i vai y hQc c6 truy6n. Tang Cll'Ong giam sat, trien khai cac bic;n phap phong ch6ngdich b~nh; kh6ng che cac b9nh truy~n nhi~m, khong de x~y ra cac Vl,ldich Ian.

  - D~u tll' ngu6n nhan !l,l'C,co sa V?t ch~t...ph~n d~u d~t B9nh vi9n h~ng II.

  4. Bao hi~m xa hQi thi xa, Phong lao dQn~ - Thu'o'ng binh va Xa hQi

  - Chu tri, ph6i hqp vo-i Phong Y te, cac ban, nganh va UBND xa, phuongthvc hi9n t6t IQ trinh BHYT to an dan; d~c bi9t quan tam den cac hQ gia dinh chinhsach, hQ nghco, c?n nghco, cac d6i tll'C)'ng nhi~m HIV, cac hQ nang lam ngunghi~p co IllLI'C thu nh~p duai trung binh ...

  - Bao hiem xa hQi thi xa thvc hi~n cac giai phap de quan Iy, SLI'd~lI1g quyBHYT d"lITIbao tiet ki~m, co hi~u qua. Ph6i hqp vo-i Phong Y te, Trung tam Y tethi xa trien khai cac giai phap d6ng bQ de h~n che vi~c su' dl,lng dich Vl,lqua mu'cc~n thiet khong phu hqp vo-i yeu c~u chuyen man trong kham b~nh, chu'a b9nh;ngan ch~n tinh tr~ng trl,lc Iqi quy BHYT.

  5. Phong Tai chinh - K~ ho~ch:

  Chu tri, ph6i hqp vo-i Phong Y te tham mll'U cho lJy ban nhan dan thi xahang nam b6 tri kinh phi de thllC hi~n toan di9n, d6ng bQ cong tac bao v~, chamsoc va nang cao SlfC khoe nhan dan tren dia ban theo quy dinh.

  10

 • Tham muu cho Uy ban nhan dan th! xa c1anh quy d~t dJ m6 r(mg 1'rung tamy t~ th! xa (tll' 350 giuong b~nh nam 2018 len 1000 giuong b~nh vao n3m 2025)va quy d~t xay dt.mg, mlng c~p Phong kham Da khoa khu Vl,l'cHa Nam va Bi~uNghi; xay dlJng b~nh vi~n cia khoa tu nhan; xay dVng co sa di~u tr! thay th~nghi~n ch~t d?ng thu6c phi~n b~ng Methadone khi duQ'c phe dllY~t.

  7. Phong Van hoa - Thong tin, Trung tam Truy~n thong va Van hoa

  Chu trl, ph6i hQ'p Phong Y t~, Ban tuyen giao, Kh6i M~t tr~n 1'6 qu6c vacac doan th~ chinh tri xa hQi th, xa lam t6t cong tac thong tin, trlly~n thong v~th1lc hi~n Nghi quy~t s6 20-NQ/TW cua Ban Ch~p hanh Trung uO'ng Dang va K~ho?ch s6 80-KH/TU CLIaTh! CIY.

  8. Co' quan 1'6 ch.rc - NQi VI}:Chu tri, ph6i hQ'p v6i Phong Y t~ tham mUll cho th, xa c6 co ch~ thu hut dai

  ngQ, can bQ y t~ v~ lam vi~c t?i cac Tr?m y t~ xa, phuong; 86 tri s~p x6p, luanchuy~n dQi ngu can bQ, vien chLrc phu hQ'p v6i vi tri vi~c lam; Dao t?O chuyenmon nghi~p Vt) va trinh dQ Iy [u~n chinh tr! cho can bQ, cong chu'c va can bQ quanIy Tr?m Y t~ xa, phuong.

  9. D~ nghj Kh8i M1'TQ va cae doan th~ chinh trj xa hQi

  Ph6i hQ'p ph6 bi~n, v~n dQng hQi vien, doan vien va cac t~ng 16p nhan dantich qrc tham gia cac phong tnlo ren luy~n than th~, nang cao suc khoe, phongch6ng d!ch b~nh.

  Trang qua trlnh t6 chu'c thl,l'c hi~n, n~u c6 kh6 khan, vuang m~c, b~t C?P,cac cO'quan, ban, nganh, dun vj; lJy ban nhall dan cac xa, phuong t6ng hQ'p gll'i v~Uy ban nhflll dflll thj xa (qua Phong Y t~) d~ bao cao lJy ban nhan dan th, xa xcmxet, quy~t dinh./. A/'

  NO'i 111t~1l:

  - USND t1nh:- SO' Y te:- 1'1' TU-HOND thi xii;- CT. eae rCT UBND thi xii.:- Kh6i M1'TQ va cae doan th~ ehinh trixa hQi thi xii.:- Cae phong. ban. dO'nvi thLlc)cUSND thi xii.:- USND cae xa. pI1ll'(JIlg:- LUll VP !-IOND va URND~

  II

  TM. UV BAN NHAN ANCHlJ TfCH

  0000000100000002000000030000000400000005000000060000000700000008000000090000001000000011

  2018-07-13T16:19:41+0700Việt NamỦy ban nhân dân thị xã Quảng Yên đã ký lên văn bản này!