of 6 /6
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA vier NAM £)QcI~p - Tl! do - H~nh phuc BAN TV' CONG BO SAN PHAM se. 23/TPHN/2019 I. Thong tin v~ t6 chuc, ca nhan cong b6 san pham Tent6 chuc, ca nhan: Cong ty c6 ph§n Thwc pharn HCPuNghi Dja chi: 122 Djnh Conq, PhU'angDinh Cong, Ouan Hoang Mai, Thanh pho Ha Noi, Viet Nam. f)i$n thoai: +842438642579 Fax: +842438642579 E-mail: [email protected] Ma so doanh nqhiep: 0102109239 So gi~y chung nhan: HA 460.18.CIV. Nqay cap ban dau: 17/10/2018. Co hieu luc: 17/10/2018 + 19/06/2021. NO'icap: Vietnam Certification Centre (QUACERT). II. Thong tin san pham 1.Ten san pharn: LU'O'ngkho HCruNqh]cacao. 2. Thanh phan: Bot rnl, Duonq, Shortening, Nuoc, Caramen (150a), Bot cacao (0,47%), Muoi, Chat giCram (E422), HU'O'ng lieu t6ng hop (Socola, SCra),chM chong oxi hoa (E319), Ch~t di~u chTnhdOacid (E330), Chat lam am (E1520), Chat nhOhoa (E471). Thanh phan co chua: Bot mi. 3. Thai han SLr dunq san pharn: 12 thang k~ tCrnqay san xuat Ngay san xuat (MFG) va han SLr dunq (EXP): xem tren bao bi. 4. Quy each bao qoi va chat lieu bao bi: - Banh duoc dong qoi kfn trong bao bi gi~y cuon co ch~t li$u OPP20/MCPP25. - Qui cach bao goi: 70 g/ goi. 5. Ten va dia chTcO' sa san xuM: >- San xu~t bai: Cong ty c6 ph~n ThllC pham HCruNghi. - f)ia chT:122 f)inh Cong, phU'angf)inh Cong, qu$n Hoang Mai, thanh pho Ha Noi, Vi$t Nam. - f)T: +842436642431, +842436649451 - Fax: +842436642426 E-mail: [email protected] - Website: www.huunghi.com.vn III. Mau nhan san pharn (xem mau nhan san pham dll kien dfnh kem) IV. Yeu c§u v~ an toan th,!c pharn (PhI,!Il,!c I dinh kern). T6 chuc, ca nhan san xu~t, kinh doanh thllc pham d~t yeu c~u v~ an toan thllc pham theo: 1. Quy chuan ky thu~t Qu6c gia s6: - QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuan ky thu$t quoc gia doi vai giai h~n a nhiem doc to vi n~m trong thllc pham. - QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuan ky thu$t quoc gia doi vCYi giai h~n a nhiem kim lo~i n~ng trong thllc pham.

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA vier NAM £)QcI~p - Tl! do - H~nh phuc
BAN TV' CONG BO SAN PHAM se. 23/TPHN/2019
I. Thong tin v~ t6 chuc, ca nhan cong b6 san pham Ten t6 chuc, ca nhan: Cong ty c6 ph§n Thwc pharn HCPuNghi Dja chi: 122Djnh Conq, PhU'angDinh Cong, Ouan Hoang Mai, Thanh pho Ha Noi, Viet Nam. f)i$n thoai: +842438642579 Fax: +842438642579 E-mail: [email protected] Ma so doanh nqhiep: 0102109239 So gi~y chung nhan: HA 460.18.CIV. Nqay cap ban dau: 17/10/2018. Co hieu luc: 17/10/2018 + 19/06/2021. NO'icap: Vietnam Certification Centre (QUACERT). II. Thong tin san pham 1. Ten san pharn: LU'O'ngkho HCruNqh] cacao. 2. Thanh phan: Bot rnl, Duonq, Shortening, Nuoc, Caramen (150a), Bot cacao (0,47%), Muoi, Chat giCram (E422), HU'O'nglieu t6ng hop (Socola, SCra),chM chong oxi hoa (E319), Ch~t di~u chTnhdOacid (E330), Chat lam am (E1520), Chat nhOhoa (E471). Thanh phan co chua: Bot mi. 3. Thai han SLr dunq san pharn: 12 thang k~ tCrnqay san xuat
Ngay san xuat (MFG) va han SLr dunq (EXP): xem tren bao bi. 4. Quy each bao qoi va chat lieu bao bi: - Banh duoc dong qoi kfn trong bao bi gi~y cuon co ch~t li$u OPP20/MCPP25. - Qui cach bao goi: 70 g/ goi. 5. Ten va dia chTcO'sa san xuM: >- San xu~t bai: Cong ty c6 ph~n ThllC pham HCruNghi. - f)ia chT:122 f)inh Cong, phU'angf)inh Cong, qu$n Hoang Mai, thanh pho Ha Noi,
Vi$t Nam. - f)T: +842436642431, +842436649451 - Fax: +842436642426
E-mail: [email protected] - Website: www.huunghi.com.vn III. Mau nhan san pharn (xem mau nhan san pham dll kien dfnh kem)
IV. Yeu c§u v~ an toan th,!c pharn (PhI,! Il,!c I dinh kern). T6 chuc, ca nhan san xu~t, kinh doanh thllc pham d~t yeu c~u v~ an toan thllc pham theo: 1. Quy chuan ky thu~t Qu6c gia s6: - QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuan ky thu$t quoc gia doi vai giai h~n a nhiem doc
to vi n~m trong thllc pham. - QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuan ky thu$t quoc gia doi vCYigiai h~n a nhiem kim
lo~i n~ng trong thllc pham.
2. Thong tLl' cua cac BQ, nganh - Thong tu so 02NBHN-BYT HU'6'ng dan viec quan Iy phu gia thuc pharn. _ Quyt§t dinh so 46/2007/Q£)-BYT Quy dinh gi6'i han toi da 0 nhiem sinh hoc va
h6a hoc trong thvc pharn. _ Quyt§t dinh 3742/2001/Q£)-BYT v~ quy dinh cac chat phu gia duoc phep SLr dl,Jng
trong thuc pham (cac chat tao huonq), Chung toi xin cam kt§t thuc hi$n d€ly du cac quy dinh cua phap luat v~ an toan thuc pham va hoan toan chju trach nhiern v~ tinh phap Iy cua h6 so conq bo va chat 1U'Q'ng,an toan thuc pharn doi v6'i san pham da cong bo.!.
Ha N¢i, ngay o~ thang 05nam 2019 - AO CONG TY _/JZ.n
.~\02 09~J' . ~. ~97 p.~.~I CONG TV <:'~~/ co 'PHA' '1'
'* ~TH~'c PH ? ..
Phl;lll;lC I TIEU CHuAN SAN PHAM
Cong ty c6 ph~n LU'O'ngkh6 HQ>uNghi 56: 23/TPHN/2019 Thwc pharn HCPuNghi cacao
1. Yeu c~u ky thuat: 1.1. Cac chi tieu cam quan: - Hlnh danq ben nqoai: hlnh chu nhat.
- Tranq thai: cunq, trac. - Mau sac: Mau nau darn.
- Mui vi: £)~c trU'ng rnui vi cacao.
- TQPchat IQ:Kh6ng. 1.2. Cac chi tieu vi sinh vat: ap dunq theo Ouyet dinh s6 46/2007/Q£)-BYT Quy dinh gi6'i han t6i da 6 nhiem sinh hoc va h6a hoc trong thuc pham.
TT Ten chi tleu Don vi tinh Giai han VSV (trong 19 hoac 1 ml san pharn)
1 T6ng s6 vi sinh vat hieu khi CFU/g 104
2 Coliforms CFU/g 10
4 S.aureus CFU/g 10
5 Cl.perfringens CFU/g 10
6 B.cereus CFU/g 10
7 T6ng s6 BTNM-M CFU/g 102
1.3. Ham 1U'Q'ngkim IOQin~ng: ap dl,lng theo QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuan ky thuat quoc gia d6i v6'i gi6'i han 6 nhiem kim IOQin~ng trong thuc pharn.
TT Ten chi tleu Don vi tinh MlfC t6i da
1 Cadmi (Cd) ppm 0,1
2 Chi (Pb) ppm 0,2 1.4. Ham 1U'Q'ngh6a chat kh6ng mong muon: ap dunq theo QCVN 8-1 :2011/BYT Quy chuan ky thuat quoc gia d6i voi gi6'i han 6 nhiern doc t6 vi narn trong thuc pharn.
TT Ten chi tieu £)O'nvi tinh MlfC t6i da
1 Aflatoxin B1 1-l9/kg 2
2 Aflatoxin B1B2G 1G2 I-lg/kg 4
3 Ochratoxin A I-lg/kg 3 4 Deoxyvalenol I-lg/kg 500
5 Zearalenone I-lg/kg 50 2. HlJ'ang dan SLP dl;lng va bao quan: 2.1. HU'6'ng dan sl} dl,lng:
s6: 231TPHN/2019 LU'O'ngkh6 HQ>uNghi cacao. 3
o~
----.,....------------
- Dung an true tiep. Bao quan noi kh6, mat. Tranh anh nang true tiep. - Ngay san xuat (MFG) va han sl} dunq (EXP): xem tren bao bi. 2.2. HU'cYngd~n baa quan va van chuyen: • Baa quan: - Thanh pharn baa quan trong kho phai xep tren cac pallet hoac gia/k$, each mat
dat tLf 10- 15 ern, each tU'ong it nhat 30 cm. Kho phai thoanq mat, kh6 rao, tranh duoc rnua nanq.
• V~n chuyen: Thanh pharn duoc van chuyen bang xe chuven dunq, dam baa kh6ng b] nc1ng,rnua. Kh6ng van chuyen thanh pharn cunq voi cac san pharn khac gay anh hU'ang dlln mui vi cua san pharn.
So: 231TPHN/2019 LU'O'ngkh6 HO'uNqh] cacao.
fr-frZIW[/INld
7{U!p Nzb oaljJ npw ntll uDIJ ,1.(JIJII?IJ :J!?0IJntll nptu 9:J 2U9lpf diJIJ 2U{JJUJ 2U04 !lYu1l?!lpf wjIJU 2U9IJ)f I l'ufd rtplfl 1?lJU !{XI U?!IJ :JilIJI :J.6np ,'(**) ni.1J!IJ:J !SYJTA wjlJu 2u9:J :J1mp 1l?!1!~:J t?7 " (*J 1l?,1J!IJ:J 'fr
v!D :J?nO wpt(d:JillJ.L lJUip W9!O {'II. IJ:J!I U1JIJdWPI 2ulU.[ v~ ur;q Uflc1.2ufq if 2u,?p ils :J.6np2U9lpf r!fU w?!IJ2u .1J111t;,mb1?JtUlJlJd 19w d?IJ:J oos :J.6np2U9t{)f '[
.'npw !¥i iou v~ np:J 1l?<10aIJI !IJ2 :J.oTzp2in?lf If:J'l'PII?c1.nptu ~'Ic1.U!12u9lJ.L 'z .'1)lfJwap npw Wc1.!pP j4 1J!2 9:J 'IJ:J t4nt t!f!IJd 2uo.IJ !IJ2 W?!IJ2u-1}lJipnb lpt :JIJ:J 't
L10'(;:1-6g9 OS1 Hd){ 'B~ZI VlldUotUlVS LI OIOZ:Z-~LZ8 NA:)l 1~/M::l 01 » Hd){ 'BInd:) ~W 'uour urgu ru 0Vq gs 'Bug.1 .91 ~OOZ:Z66v NA:).1 (~/M::l 01 » Hd){ 'B/M:) snsueo snm:Jt)[J ~l ~OOZ:166v NA:).1 (~/M::l 01» nax 'B/fld:) sua2uJ.tjlad uJnJPJ.lJs0/:J 171
~OOZ : Z-O£8V NA:).1 ~/M::l 01 » nax 'BInd:) snemn sn:J:Jo:JoIMtdvJS £1 LOOZ : 91789 NA:).1 0 'B/NdW !/o:J'H .Zl LOOZ : Z88V NA:)l 0 'B/NdW SUllOJ!l0:) .ll ~IOZ:1-v88vNA:).1 (~/MJ 01 » HcDI 'BInd:) JlPl n9!lll~A quis 1Ags 'Bug.1 .01
(SW/SW-:)1)~OrGH'Nld (~0'1»Hd){ '3)jJ'3ti :Juou:Jju.rn:;rz 'Bu.6nj WVH 6 (SW/SW-:)1)~OrGH'Nld (~>tfthio's » Hd){ 'B){j'3ti jOU:JjUA!UAxO:JQ'3u.6nl WVH 8 (SW/SW-:)1)L9rGH'Nld ~rl 0'1»nax 'B){j'3ti V U1XOltul{:)() 'Bu.6,n1wVH L (SW/SW-:)1)O£l'GH'Nld (~t1 O'Z»Hd){ '3){j'3ti (ZD'lD'ZH'UI) gs '3ugl U!X0lULN 9 (SW/SW-:)1)O£l'GH'Nld (~ s'O»Hd){ 'B){j'3ti 1Hu1XolugV s
1l'666:)VOV 10'0 'B){j'3w (qd) !ll:) 'Bu.6nl WVH .17 1l'666:)VOV ~m tOOO'O» Hd){ 'B){j'3U1 (p:) 1ill1pu:) 'Bu.6nlwVH .£ IZ'IL6 :)VOV (i:bt~m 910'0 » HcDI 'B){j'3U1 ('BH) ~'Bu At;llU 'Bu.6nl WVH .Z
~r986:)VOV (~m £00'0» Hd){ 'B)jJ'3U1 (SV) u:JSV 'Bu.6,n1WVH .1 .l)ql dyqd ~u.o.nqd ~nb l~)I qUJl iA ll.OG n~!l !q;) U~.L llS
61OZ/z0/~1 - 61OZ/10/ZZ 61OZ/IOlZZ
!9N VH '!UW 'BuvoH ~n(J ''Bug:) lfU!G'BUQnqd ''Bug:) lfU!GZZI !l{'3N l1.OHUI¥qd :).Ii.lU UVqd 9:) Al 'Bug:)
10 up[ !9'B 'Bu9P gtpj 'Bu.o,nl n¥w iq~N ILUHOg;)g;) QIPI~u.o.n'1
:\lnb 19)1 :w9!1l'Bu l).ql UTI!'Bwiu
:nuw UUTTTTAu'BNX. ","1-"
:!lPU!G :'BUVqq:)Yl{)l
:n¥U1 U9.1
HJll NVHdvat) .L:fDIaamd .tI v ~ :I Y
" "1",.. Uil7.JY·MMlKjj:(}jj,/ :il1!sqaM [email protected]}iI:JlJU .'J1VUI:il ~~;,_ [96L9S9f - I' - (1'9+):XlJd [SLt9S9f - I' - (1'9+):(7i1L)!liOlp U?I(/ f~':: !gN IJH - uV"X 'IUlJ'I.L -10.1.[ ujln3N £Of :('PPV)1'1:1vf(/ ~~:f 6St SVIIA - StOLl :J:ilIlOSI "".~,~" lN3WSS3SSV GNV SIS..\.'1VNV GOOd lIOd 1I3.1N3:) '1VNOLLVN
VI~ :JoaGWVHd:Jj_uuHNia WVI~ VA H:Jll NVHdWV~DNnH~ 'S ~ J ... I '" ..,
wyHd::lDHldWHDNDNQJNWA
6u,q.npqUIPU!16u9qI6u,g
(1W4I';'~ UJlI,jQ4N
·~5u !QLuQFlOOl]l: I'IlIldflf ~,,6!np 5I.iWIPqloIJP 11IfI.~ Wi·~5u!'<t ""''-''r..py.pO!ll~dI?II~'AQ~~lI]wfiuo..tl FJ'~l\'='~~~II~~IltqOlp.w&!!W~~U¥4II1{lktU
OOOllOSI WBN~!A ~ ~~nx
~ff118 i.,IJ/V D.fIIr gq)/ljUIJJlJ
6J.0lINHdlIU :~ 6ucp 9S UA·WO:>ll!6tJnnt1·_ :"I!SQ8M U"'WO::;l"[email protected]!)' :1!1tW3
9lvlV99E vl jo1I+ :n"- IstBV99E vl jo1I+' ~EVlV99Evll<1l+ :J.G weN 1~!1\'ION~H94d 4U~41
'!evt.Bu~oH u~nb '6uQ:) 4U!GBUI;l1l4d'BuQ:) 4U!GIII :14"e!G /.,IIN" DBIr WyHd OOH.LNyHd 90 AJ. 9NQO
:!I}q l"nx u's