La matèria i els materials

 • View
  1.134

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentació del primer tema de 1ESO de ciències naturals, modificada i ampliada

Text of La matèria i els materials

 • 1. ESPAI 1 Cincies de la naturalesa Primer curs

2. La matria i els materials4. Substncies pures i mescles 3. toms i molcules 01 5. Els materials6. Materials de gran inters 2. Els canvis destat 1. Els estats de la matria i les seves propietats 3. Introducci

 • Tots els objectes que veus al teu voltant tenen alguna cosa en com: estan fets dematria .
 • La matria, a la Terra, es troba en tres estats: slid, com el gla; lquid, com laigua dels rius i, gass com el vapor daigua.
 • La composici de la matria s variable; per aix , existeix una quantitat enorme de substncies. Les substncies que serveixen per fabricar objectes sanomenenmaterials .
 • Segons les seves propietats, un material ser ms adequat que un altre per fabricar un objecte determinat.

01 4. 1. Els estats de la matria i les seves propietats

 • 1.1. La matria
 • 1.2. Els estats fsics de la matria
 • 1.3.Propietats dels estats de la matria

01 5. 1.1. La matria

 • Tots els cossos de la natura estan formats per matria, inclosos nosaltres mateixos. El ferro o loli, per exemple, estan formatsper matria.
 • Cada tipus de matria posseeix unes propietats caracterstiques i sanomenasubstncia . Per exemple, tant el ferro com loli sn substncies.

01 6. 1.2. Els estats f sics de la matria

 • A la natura hi trobem la matria en quatre estats:slid ,lquid,gass i plasma
 • Les pedres, les taules o els plats sn durs, no canvien de forma a no ser que es trenquin. Snslids .
 • Laigua que bebem, la llet o loli canvien de forma en canviar de recipient. Tenen en com que snlquids .
 • Laire contingut en un globus pot canviar de forma si el globus es comprimeix o es trenca. En aquest darrer cas, la substncia sescapa i naugmenta el volum. Sn elsgasos .
 • La major part de la matria a l'Univers est en forma deplasma(als estels)

01 7. 1.3. Propietats de lestat de la matria

 • La matria enestat slid . El seu volum sconstanti la seva forma sinvariable .
 • La matria enestat lquid . El seu volum sconstanti la seva forma svariable .
 • La matria enestat gass . El seu volum i la seva forma snvariables .
 • Anomenemfluidsalsgasos i lquids , per la seva capacitat de lliscar per un petit forat o superfcie

01 8. 2. Els canvis destat

 • 2.1. Els canvis destat de laigua
 • 2.2. Els canvis destat i la seva relaci amb la calor

01 9. 2.1. Els canvis destat de laigua

 • Hi ha substncies que, depenent de les condicions, poden presentar-se en els tres estats i canviar de lun a laltre. Lexemple ms clar s el de laigua.
 • El pas de laigualquidaaslida , s a dir,gla , es produeix quan es refreda fins a una temperatura de 0C. Tamb es pot produir a linrevs: el gla passa a aigua lquida, esfon , a 0C
 • El pas de laigua en estat lquid a aigua en estat de vapor es produeix en escalfar laigua fins que entra en ebullici,bull , a la temperatura de 100C i esvaporitza .
 • El pas de l'aigua degas(vapor) aslid(gebre) es produeix en refredar-se molt la temperatura ambient i s'anomenasublimaci regressiva

01 10. 2.2. Els canvis destat i la seva relaci amb la calor

 • Hi ha daltres substncies que tamb poden canviar destat. Aquests canvis es produeixen mitjanant la intervenci de la calor: escalfant o refredant.
 • Els passos de slid a lquid,fusi , de lquid a gas,vaporitzacii, de slid a gas,sublimacinecessiten absorbir calor perqu es produeixin.
 • Els passos de gas a lquid,condensaci , de lquid a slid,solidificacii de gas a slid,sublimaci regressiva,necessiten que la substncia cedeixi calor per produir-se.

01 11. 3.toms i molcules

 • 3.1. Ltom
 • 3.2.Les mol cules
 • 3.3. Els elements qumics
 • 4.4. Els compostos

01 12. 3.1. L tom

 • Elstomssn les partcules ms petites que formen elselements qumics.
 • Tambn sabem que els toms sn divisibles i que contenen tres tipus de partcules al seu interior: elsprotons , elsneutronsi elselectrons .
 • Elsprotonsineutronsestan formats per unes partcules fonamentals anomenadesquarks.
 • Elstomsd'unmateix element qumiccontenen el mateix nombre deprotons , s a dir tenen la mateixaz

01 13. 3.2. Les mol cules

 • En algunes substncies, els toms formen agrupacions que es denominenmolcules .
 • Les molcules delselements qumicsestan formades pertoms iguals , com les molcules dhidrogen o doxigen, en qu els toms suneixen de dos en dos.
 • Les molculles delscompostosestan formats pertoms diferents , com el cas de l'aigua, que cada molcula est formada per dos toms d'hidrogen i un tom d'oxigen

01 14. 3.3. Els elements qumics

 • Moltes de les substncies pures que trobem a la natura estan formades per una infinitat d toms amb la mateixa z , com ara lor o largent. Aquestes substncies sanomenenelements qumics .
 • Actualment es coneixen uns 115 elements qumics: 90 es troben a la natura ( elements naturals ) i 25 shan elaborat als laboratoris ( elements artificials ).
 • Cada element qumic t un nom que lidentifica i unsmbol qumicque el representa.

01 15. 3.4. Els compostos

 • Tamb hi ha substncies comlaigua (H 2 O), el clorur sdic (NaCl), etc. que tenentoms diferentsperqu estan formats per dos o ms elements amb una proporci constant i determinada.
 • Aquestes substncies sanomenencompostos .
 • Cadacompost qumics'identifica amb la sevafrmula qumica

01 16. 4. Substncies pures i mescles

 • 4.1. Substncies pures i mescles
 • 4.2.Mescles homognies i heterognies

01 17. 4.1. Substncies pures i mescles

 • Lessubstncies puressnelements , comel ferro, icompostos , com el sucre, del qual no varien ni la composici ni les propietats.
 • Altres substncies, com laigua del mar, la llet o la xocolata, estan formades per diversos elements o compostos en proporcions variables. Aquestes substncies sanomenenmescles .

01 18. 4.2. Mescles homognies i heterognies

 • Algunes mescles, com laigua del mar, tenen molts components. Aparentment, aquests components no es poden distingir, ja que es tracta dunamescla homognia .
 • A la sopa, per, s que hi distingim a simple vista que est formada per diversos components; es tracta dunamescla heterognia .

01 19. 5. Els materials

 • 5.1. Qu sn els materials?
 • 5.2.Propietats dels materials
 • 5.3. Els nous materials

01 20. 5.1. Qu sn els materials?

 • Les substncies que serveixen per construir objectes normalment sanomenenmaterials .
 • Els materialsnaturalssn els que es troben a la natura. Sanomenen tambmatries primeres(la fusta, la seda, el cuir, etc) .
 • Els materialsartificialssn aquells que lsser hum fabrica a partir dels naturals (paper, vidre, plstic).

01 21. 5.2. Propietats dels materials

 • Algunes de les ms caracterstiques sn:
 • Duresa
 • Elasticitat
 • Densitat
 • Conductivitat trmicaiallament trmic
 • Impermeabilitat a laigua
 • Fragilitatiresistncia (tenacitat)
 • Conductivitatiallament elctric

01 22. 5.3. Els nous materials

 • En els darrers anys han adquirit una gran importncia certs materials que, a causa de les seves propietats especials, han revolucionat les telecomunicacions, lalta tecnologia, etc.
 • Alguns daquests materials sn:fibra de carboni ,superconductors ,semiconductorsifibra de vidre .

01 23. 6. Materials de gran inter s

 • 6.1. Els metalls
 • 6.2.Paper i cart r
 • 6.3. Cer mica
 • 6.4. Vidre
 • 6.5. Plstics
 • 6.6. Fibres txtils

01 24. 6.1. Els metalls

 • Elsmetallssn materials ds com. Sense ells no seria possible transportar lelectricitat, edificar ponts i grans edificis o fabricar cotxes, avions, etc.
 • Els metalls sextreuen dels minerals mitjanant tcniques metallrgiques.
 • La majoria dels metalls que utilitzem snaliatges , s a dir, dissolucions dun element, que pot ser metall o no, en un metall.

01 25. 6.2. Paper i cartr

 • Elpaperi elcartres fabriquen a partir de la cellulosa, que sobt de la fusta dels arbres.
 • El paper reciclat sobt a partir de paper usat i els processos de fabricaci que requereix sn menys contaminants.

01 26. 6.3. Cer mica

 • Sanomenacermicaels objectes modelats amb argila i que desprs es couen a temperatures molt altes.
 • Largila s una mescla de minerals que forma una massa modelable en afegir-hi una certa quantitat daigua.

01 27. 6.4. Vidre

 • Elvidres un material slid, frgil i transparent amb qu es fabriquen gots, ampolles, taules, lents, etc.
 • Es fabrica a partir de larena (slice), a la qual safegeixen daltres productes qumics.
 • La mescla es fon en forns a uns 1700C. Desprs se li dna forma en estat plstic (que es pot modelar).
 • Els recipients de vidre sn molt recomanables per envasar productes alime