Kelm— , 20 11 m. gruod¾io 14-15 d

 • View
  36

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vietos plėtros strategiją įgyvendinančių asmenų mokymai. TERITORINIO IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO YPATUMAI. V šĮ EUROPOS REGIONINĖS POLITIKOS INSTITUTAS Lektorė Erika Ribašauskienė. Kelmė , 20 11 m. gruodžio 14-15 d. MOKYMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kelm— , 20 11 m. gruod¾io 14-15 d

 • Kelm, 2011 m. gruodio 14-15 d.

  Vietos pltros strategij gyvendinani asmen mokymaiTERITORINIO IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO YPATUMAIV EUROPOS REGIONINS POLITIKOS INSTITUTAS Lektor Erika Ribaauskien

 • Tikslas formuoti ir gilinti VVG nari inias apie teritorin ir tarptautin bendradarbiavim

  Udaviniai:

  formuoti ir gilinti VVG nari inias apie teritorinio bendradarbiavimo projekt rengimo ir gyvendinimo ypatumus

  praktikai susipainti su teritorinio bendradarbiavimo paraikos rengimu

  formuoti ir gilinti VVG nari inias apie tarptautinio bendradarbiavimo projekt rengimo ir gyvendinimo ypatumus

  praktikai susipainti su tarptautinio bendradarbiavimo paraikos rengimu

 • *

 • Lietuvos Respublikos ems kio ministro 2010 m. kovo 31 d. sakymas Nr. 3D-302NAUJA REDAKCIJA nuo 2011 07 08, (in., 2011, Nr. 82-4021)AKTUALI AKTO REDAKCIJA, GALIOJANTI NUO 2011 12 04*

 • VVG teritorinis bendradarbiavimas LR teritorijoje veikiani VVG bendra veikla, kuria siekiama bendromis VVG pastangomis gyvendinti KPP 20072013 m. priemons Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas tikslus

  VVG teritorinio bendradarbiavimo projektas maiausiai dviej VVG, veikiani LR teritorijoje, pagal KPP 2007-2013 m. priemon Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas parengtas projektas, kuriuo siekiama gyvendinti KPP 2007-2013 m. 3 krypties Gyvenimo kokyb kaimo vietovse ir kaimo ekonomikos vairinimasir 4 krypties LEADER metodo gyvendinimas tikslus *

 • VVG teritorinio bendradarbiavimo projekto koordinatorius LR teritorijoje veikianti VVG, turinti LR ems kio ministerijos patvirtint vietos pltros strategij, nustatyta tvarka pateikusi VVG teritorinio bendradarbiavimo projekto paramos paraik ir atsakinga u io projekto gyvendinim

  VVG teritorinio bendradarbiavimo projekto partneris prie projekto prisidedanti LR teritorijoje veikianti VVG, atitinkanti VVG keliamus reikalavimusjuridinis asmuo, kurio veikla susijusi su KPP 2007-2013 m. 3 krypties Gyvenimo kokyb kaimo vietovse ir kaimo ekonomikos vairinimas tikslais ir priemonmis ir (arba) vieasis juridinis asmuo, kurio veikla grindiama dalyvi partneryste *

 • 1. Bendro veiksmo bendradarbiavimo veiklos, susijusios su kaimo pltros gerosios patirties sklaida, informavimu, rengini organizavimu, leidyba, tyrimais ir pan., kuri aktyvaus gyvendinimo trukm iki 6 mn., o gyvendinimo metu pasiekti rezultatai nesudaro prielaid realiam tstinumui

  Bendradarbiavimo projektai gali apimti vairias veiklos sritis, atitinkanias KPP 2007-2013 m. 3 ir 4 krypi, projekto koordinatoriaus ir partneri VVG strategij tikslus. Remiamomis veiklomis taip pat gali bti siekiama stiprinti gebjimus, perduoti gerj kaimo pltros patirt, taikant bendrus darbo metodus ir bdus, planuojant bendr veikl ar koordinuojant bendrus veiksmus kaimo pltros srityje.

  *

 • 2. Bendro veiksmo bendradarbiavimo veiklos, susijusios su temini stovykl, mokym, plener ir kit tikslini ilgalaiki rengini organizavimu, preki enkl, elektronini preki ar paslaug parduotuvi krimu, gyventoj aktyvinimo ir verslumo skatinimo veikl organizavim ir pan., kuri aktyvaus gyvendinimo trukm virija 6 mn., o gyvendinimo metu pasiekti rezultatai sudaro aikias prielaidas veiklos tstinumui

  Bendradarbiavimo projektai gali apimti vairias veiklos sritis, atitinkanias KPP 2007-2013 m. 3 ir 4 krypi, projekto koordinatoriaus ir partneri VVG strategij tikslus. Remiamomis veiklomis taip pat gali bti siekiama stiprinti gebjimus, perduoti gerj kaimo pltros patirt, taikant bendrus darbo metodus ir bdus, planuojant bendr veikl ar koordinuojant bendrus veiksmus kaimo pltros srityje.

  *

 • 3. Bendros organizacins struktros krimo veiklos, susijusios su investicijomis nekilnojamj turt, rangos, technikos ir mechanizm sigijimu

  Nauja bendra struktra galt bti bet kokia organizacija, turinti LR pripaint juridin status. Iankstins slygos kuriant toki struktr:planuojama gyvendinti bendros organizacins struktros krimo veiklas, susijusias su investicijomis nekilnojamj turt, rangos, technikos ir mechanizm sigijimupartneriai turi bti juridin status turinios struktrosprojekto gyvendinimas nemanomas be naujos bendros organizacins struktros krimoprojekte numatytos veiklos tstinumas turi bti utikrintas ne trumpiau kaip 5 metus nuo projekto gyvendinimo pabaigosvisos i projekto veiklos gaunamos pajamos ir (arba) pelnas turi bti deklaruojamas projekto gyvendinimo ataskaitose, pateikiant aik iomis lomis numatom investicij projekto veikl plan

  *

 • Bendradarbiavimo projektams gyvendinti pagal KPP 2007-2013 m. priemon Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas vienai VVG per KPP 2007-2013 m. gyvendinimo laikotarp gali bti skirta ne daugiau kaip 282 317 Lt paramos l. VVG i paramos sum gali naudoti inicijuodama teritorin ar tarptautin projekt arba dalyvaudama kitos VVG inicijuotame teritoriniame ir (arba) tarptautiniame projekte kaip partner

  Rekomenduojama, kad VVG, planuodama teritorinio ar tarptautinio bendradarbiavimo projektus, teritorinio ar tarptautinio bendradarbiavimo projektams (pasirinktinai) skirt ne maiau kaip 40 proc. VVG paramos l krepelio sumos (taikoma visoms VVG, neatsivelgiant, ar VVG ketina bti koordinatoriumi ar partneriu). Tuo atveju, jeigu rekomendacijos nesilaikoma, VVG paramos paraikoje turi pagrsti, kodl teritorinio ar tarptautinio bendradarbiavimo projektams skiria didesn ar maesn VVG paramos l krepelio sum*

 • Didiausia paramos suma vienam projektui gyvendinti skiriama atsivelgiant projekto pobd:

  *

  Projekto veiklosMaksimali paramos sumaFinansavimo intensyvumasNurodytos 1 punktene daugiau 30 000 Ltiki 80 proc. vis tinkam finansuoti ilaidNurodytos 2 ir 3 punktuosene daugiau 690560 Ltiki 100 proc. vis tinkam finansuoti ilaid

 • Tinkam finansuoti projekto ilaid dal, kuri nepadengia parama, projekto koordinatorius ir (arba) partneris (iskyrus VVG) turi finansuoti piniginiu nau arba prisidti nau natra nustatyta tvarka

  VVG vienu metu gali gyvendinti kelis teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektus kaip projekto koordinator ir (arba) dalyvauti kituose projektuose kaip partner*

 • Pareikjas gali bti VVG, turinti M patvirtint strategij. Pareikjas, pateiks projekto paraik, tampa projekto koordinatoriumiProjekt turi teikti pareikjas kartu su partneriu. Partneri skaiius neribojamasVienas i partneri turi bti VVG, kuri turi M patvirtint strategij.Kitais partneriais gali bti: VVG; juridinis asmuo, kurio veikla susijusi su KPP 2007-2013 m. 3 ir 4 krypi priemonmis ir tikslais; vieasis juridinis asmuo, kurio veikla grindiama dalyvi partneryste (kaimo bendruomens, savivaldybs ir kt.)Partneriai ne VVG turi:vykdyti veikl VVG projekto koordinatoriaus arba vieno i partneri VVG teritorijoje vykdyti veikl, susijusi su kaimo pltra bti pareng, vietos pltros strategij arba bti aktyviais VVG strategijos rengjais*

 • Projekto partneriai tuo pat metu turi teis teikti savarankik paramos paraik

  Rinkdamasis partner, projekto koordinatorius turi atsivelgti jo patirt ir gebjimus vykdyti numatomus prisiimti sipareigojimus

  Projekto koordinatorius yra tiesiogiai atsakingas u projekto rengim, gyvendinim, rezultatus ir prieir po projekto gyvendinimo neatsivelgiant tai, kad projekt gyvendina kartu su partneriais. Partnerio atsakomyb ir pareigos, susijusios su gyvendinamu projektu, apibriamos tarp projekto koordinatoriaus ir partnerio pasiraytoje bendradarbiavimo sutartyje

  Param, skirt visam projektui gyvendinti, gauna ir administruoja projekto koordinatorius. Projekto partneris paramos l tiesiogiai negauna *

 • Parama negali bti teikiama, jeigu:

  projekto koordinatorius: neatitinka nustatyt tinkamumo kriterijnetvarko buhalterins apskaitos, kaip nustatyta LR buhalterins apskaitos statyme (in., 2001, Nr. 99-3515)

  projekto koordinatorius ir (arba) partneriai: neregistruoti LR teiss aktuose nustatyta tvarka paramos paraikos pateikimo metu turi skol LR valstybs biudetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondui paramos paraikoje ar kituose pagal paklausim NMA pateikiamuose dokumentuose smoningai nurod neteising ar klaidinani informacij projekt atrankos ir (arba) vertinimo proces metu, siekdamas palankaus sprendimo, band daryti tak projekto vertinim atliekaniai ir (arba) sprendim dl paramos l projektui gyvendinti skyrimo priimaniai institucijai dl subjektyvi prieasi nevykdo ankstesniame projekte arba strategijoje usibrt tiksl ir prieiros rodikli. Tokiu atveju jis netenka teiss kreiptis paramos arba bti projekto gyvendinimo pagal KPP 2007-2013 m. priemones partneriu iki tol, kol nebus paalinti veiklos trkumai yra ikelta byla dl bankroto arba jis yra likviduojamas

  *

 • Yra priimtas galutinis sprendimas dl:

  projekto koordinatoriaus ir (arba) partnerio vykdyto kitos sutarties dl paramos skyrimo i ES ir (arba) LR valstybs biudeto l paeidimo. Tokiu atveju pareikjas neturi teiss pretenduoti param vienerius metus nuo galutinio sprendimo primimo dienos

  paramos mokjimo projekto koordinatoriui ir (arba) partneriui nutraukimo dl padaryto paeidimo. Tokiu atveju pareikjas neturi teiss pretenduoti param dvejus metus nuo galutinio sprendimo primimo dienos

  projekto koordinatoriaus ir (arba) partnerio vykdytos nusikalstamos veikos ar administracinio teiss paeidimo, susijusio su parama. Tokiu atveju pareikjas neturi teiss pretenduoti param dvejus metus nuo galutinio sprendimo primimo dienos*

 • Pagrindins projekto koordinatoriaus ir partnerio funkcijos nurodomos Bendradarbiavimo sutartyje. Projekto koordinatoriaus ir partnerio tinkamumo vertinimas atliekamas vadovaujantis paramos paraikos duomenimis ir kartu su paramos paraika pateiktais dokumentais, informacija, taip pat vieuosiuose registruose esaniais duomenimis. Jei ie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esaniais duomenimis.

  Pro