of 63 /63
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการออกแบบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการออกแบบ จุดประสงค์สาขาวิชา 1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา ทักษะทางสังคมและการดารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพด้านการออกแบบให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางานในกลุ่มงานพื ้นฐานด ้านการออกแบบ 4. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพการออกแบบ 5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานการออกแบบในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั ้งการใช ความรู้ และทักษะเป็นพื ้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ ้นได 6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและดารงชีวิตโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการใช้ พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คานึงถึงความปลอดภัยต่อตนเอง ผู้อื่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีความ รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf ·...

Page 1: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 ประเภทวชาศลปกรรม สาขาวชาการออกแบบ

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562

ประเภทวชาศลปกรรม

สาขาวชาการออกแบบ

จดประสงคสาขาวชา

1. เพอใหสามารถประยกตใชความรและทกษะดานภาษาและการสอสาร ทกษะการคดและการแกปญหา ทกษะทางสงคมและการด ารงชวตในการพฒนาตนเองและวชาชพ

2. เพอใหมความเขาใจและสามารถประยกตใชหลกการบรหารและจดการวชาชพ การใชเทคโนโลยสารสนเทศ และหลกการงานอาชพทสมพนธเกยวของกบการพฒนาวชาชพดานการออกแบบใหทนตอการเปลยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกจ สงคมและเทคโนโลย

3. เพอใหมความเขาใจในหลกการและกระบวนการท างานในกลมงานพนฐานดานการออกแบบ 4. เพอใหสามารถปฏบตงานเลอก/ใช/ประยกตใชเทคโนโลยในงานอาชพการออกแบบ 5. เพอใหสามารถปฏบตงานการออกแบบในสถานประกอบการและประกอบอาชพอสระ รวมทงการใช

ความร และทกษะเปนพนฐานในการศกษาตอในระดบสงขนได 6. เพอใหสามารถปฏบตงานและด ารงชวตโดยประยกตใชหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง หลกการใช

พลงงานและทรพยากรอยางคมคา ค านงถงความปลอดภยตอตนเอง ผอนและการอนรกษสงแวดลอม 7. เพอใหมเจตคตทดตองานอาชพ มความคดรเรมสรางสรรค ซอสตยสจรต มระเบยบวนย มความ

รบผดชอบตอสงคม สงแวดลอม ตอตานความรนแรงและสารเสพตด

Page 2: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 ประเภทวชาศลปกรรม สาขาวชาการออกแบบ

มาตรฐานการศกษาวชาชพ

คณภาพของผส าเรจการศกษาระดบคณวฒการศกษาประกาศนยบตรวชาชพ ประเภทวชาศลปกรรม สาขาวชาการออกแบบ ประกอบดวย

1. ดานคณธรรม จรยธรรมและคณลกษณะทพงประสงค 1.1 ดานคณธรรม จรยธรรมและจรรยาบรรณวชาชพ ไดแก ความเสยสละ ความซอสตยสจรต ความ

กตญญกตเวท ความอดกลน การละเวนสงเสพตดและการพนน การมจตส านกและเจตคตทดตอวชาชพและสงคม ภมใจและรกษาเอกลกษณของชาตไทย เคารพกฎหมาย เคารพสทธของผอน ประพฤตปฏบตตามบทบาทหนาทของตนเองตามระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษตรยทรงเปนประมข มจตสาธารณะ และจตสานกรกษสงแวดลอม

1.2 ดานคณลกษณะทพงประสงค ไดแก ความมวนย ความรบผดชอบ ความรกสามคค มมนษย-สมพนธ ความเชอมนในตนเอง สนใจใฝร มความคดรเรมสรางสรรค ขยน ประหยด อดทน พงตนเองตอตานความรนแรงและการทจรต ปฏบตตนและปฏบตงานโดยค านงถงหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง ความปลอดภย อาชวอนามย การอนรกษพลงงานและสงแวดลอม

2. ดานสมรรถนะแกนกลาง 2.1 ดานความร ไดแก

2.1.1 หลกการใชภาษาและเทคโนโลยสารสนเทศเพอการสอสาร 2.1.2 หลกการใชเหตผล คดวเคราะห แกปญหาและการจดการ 2.1.3 หลกการด ารงตนและอยรวมกบผอนในสงคม 2.1.4 หลกการปรบตวและด าเนนชวตในสงคมสมยใหม

2.2 ดานทกษะ ไดแก 2.2.1 ทกษะการสอสารโดยใชภาษาและเทคโนโลยสารสนเทศ 2.2.2 ทกษะการคดและการแกปญหาโดยใชหลกการและกระบวนการทางวทยาศาสตร และ

คณตศาสตร 2.2.3 ทกษะทางสงคมและการด ารงชวตตามหลกศาสนา วฒนธรรมและความเปนพลเมอง และ

หลกการพฒนาบคลกภาพและสขอนามย 2.3 ดานความสามารถในการประยกตใชและความรบผดชอบ ไดแก

2.3.1 สอสารโดยใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศและเทคโนโลยสารสนเทศในชวต ประจ าวนและในงานอาชพ

2.3.2 แกไขปญหาในงานอาชพโดยใชหลกการและกระบวนการทางวทยาศาสตรและคณตศาสตร

Page 3: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 ประเภทวชาศลปกรรม สาขาวชาการออกแบบ

2.3.3 ปฏบตตนตามหลกศาสนา วฒนธรรม คานยม คณธรรม จรยธรรมทางสงคมและสทธหนาท

พลเมอง 2.3.4 พฒนาบคลกภาพและสขอนามยโดยใชหลกการและกระบวนการดานสขศกษาและพลศกษา

3. ดานสมรรถนะวชาชพ 3.1 ดานความร ไดแก

3.1.1 หลกการทวไปของงานอาชพเฉพาะและการวเคราะหเบองตน 3.1.2 หลกการตดสนใจ วางแผนและแกไขปญหา 3.1.3 หลกการเลอกใชเครองมอ วสดอปกรณในงานอาชพ 3.1.4 หลกการใชเทคโนโลยสารสนเทศ 3.1.5 หลกการจดการงานอาชพ

3.2 ดานทกษะ ไดแก 3.2.1 ทกษะการเลอกและประยกตใชวธการ เครองมอและวสดขนพนฐานในการปฏบตงาน 3.2.2 ทกษะการปฏบตงานพนฐานอาชพและงานเฉพาะตามแบบแผนทก าหนด 3.2.3 ทกษะการคด วเคราะหและแกปญหาในการปฏบตงาน 3.2.4 ทกษะการใชคอมพวเตอรและเทคโนโลยสารสนเทศเพอการเรยนรตลอดชวต 3.2.5 ทกษะดานสขภาวะและความปลอดภยในการปฏบตงาน

3.3 ดานความสามารถในการประยกตใชและความรบผดชอบ ไดแก 3.3.1 วางแผน ด าเนนงานตามหลกการและกระบวนการ โดยค านงถงการบรหารงานคณภาพ การ

อนรกษพลงงาน ทรพยากรและสงแวดลอม หลกอาชวอนามยและความปลอดภย และกฎหมายทเกยวของ 3.3.2 ปฏบตงานพนฐานอาชพ ดานการออกแบบ ตามหลกการและกระบวนการ 3.3.3 เลอก ใชและบ ารงรกษาเครองมอ วสด อปกรณในงานอาชพตามหลกการและกระบวนการ

โดยค านงถงความประหยดและความปลอดภย 3.3.4 ประยกตใชเทคโนโลยคอมพวเตอรและสารสนเทศ เพอพฒนาและสนบสนนงานอาชพ

สาขางานการออกแบบ 3.3.5 ตดสนใจ วางแผนและแกไขปญหาในงานอาชพ ดานการออกแบบทไมอยภายใตการ

ควบคมในบางเรอง 3.3.6 ประยกตใชความร ทกษะทางวชาชพ เทคโนโลย สารสนเทศและการสอสารในการ

แกปญหาและการปฏบตงานการออกแบบ 3.3.7 ใหค าแนะน าพนฐานทตองใชการตดสนใจและการปฏบตงานแกผรวมงาน 3.3.8 วาดภาพ ระบายส รปราง รปทรง มนษย สตว พชและผลตภณฑของใช

Page 4: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 ประเภทวชาศลปกรรม สาขาวชาการออกแบบ

3.3.9 สรางสรรคแนวความคดและถายทอดรปแบบตามแนวความคดในการออกแบบ 3.3.10 ถายภาพ ตกแตงภาพดวยระบบดจตอล เพอประยกตใชในงานออกแบบ 3.3.11 ออกแบบ เขยนแบบ งานออกแบบตกแตง ออกแบบนเทศศลป ออกแบบผลตภณฑดวย

เครองมอพนฐานและดวยคอมพวเตอรโดยใชโปรแกรมส าเรจรป 3.3.12 ก าหนดวสดและกรรมวธการผลตในงานออกแบบ 3.3.13 จดท าหนจ าลองงานออกแบบ

Page 5: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 ประเภทวชาศลปกรรม สาขาวชาการออกแบบ

โครงสราง หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562

ประเภทวชาศลปกรรม สาขาวชาการออกแบบ

ผส าเรจการศกษาตามหลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 ประเภทวชา ศลปกรรมสาขาวชาการออกแบบ จะตองศกษารายวชาจากหมวดวชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 103 หนวยกตและเขารวมกจกรรมเสรมหลกสตร ดงโครงสรางตอไปน

1. หมวดวชาสมรรถนะแกนกลาง ไมนอยกวา 22 หนวยกต 1.1 กลมวชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกต) 1.2 กลมวชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกต) 1.3 กลมวชาวทยาศาสตร (ไมนอยกวา 4 หนวยกต) 1.4 กลมวชาคณตศาสตร (ไมนอยกวา 4 หนวยกต) 1.5 กลมวชาสงคมศกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกต) 1.6 กลมวชาสขศกษาและพลศกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกต)

2. หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ ไมนอยกวา 71 หนวยกต 2.1 กลมสมรรถนะวชาชพพนฐาน (21 หนวยกต) 2.2 กลมสมรรถนะวชาชพเฉพาะ (24 หนวยกต) 2.3 กลมสมรรถนะวชาชพเลอก (ไมนอยกวา 18 หนวยกต) 2.4 ฝกประสบการณสมรรถนะวชาชพ (4 หนวยกต) 2.5 โครงงานพฒนาสมรรถนะวชาชพ (4 หนวยกต)

3. หมวดวชาเลอกเสร ไมนอยกวา 10 หนวยกต

4. กจกรรมเสรมหลกสตร (2 ชวโมงตอสปดาห)

รวม ไมนอยกวา 103 หนวยกต

Page 6: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 ประเภทวชาศลปกรรม สาขาวชาการออกแบบ

1. หมวดวชาสมรรถนะแกนกลาง ไมนอยกวา 22 หนวยกต

1.1 กลมวชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกต)

ใหเรยนรายวชา 20000-1101 จ านวน 2 หนวยกต แลวเลอกเรยนรายวชาอนจนครบหนวยกตทก าหนด

รหสวชา ชอวชา ท-ป-น 20000-1101 ภาษาไทยพนฐาน 2-0-2 20000-1102 ภาษาไทยเพออาชพ 0-2-1 20000-1103 ภาษาไทยธรกจ 0-2-1 20000-1104 การพดภาษาไทยในงานอาชพ 0-2-1 20000-1105 การเขยนภาษาไทยในงานอาชพ 0-2-1 20000-1106 ภาษาไทยเชงสรางสรรค 0-2-1 20000*1101 ถง 20000*1199 รายวชาในกลมวชาภาษาไทยทสถานศกษาอาชวศกษา *-*-* หรอสถาบนพฒนาเพมเตม

1.2 กลมวชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกต)

ใหเรยนรายวชา 20000-1201 ส าหรบภาคเรยนท 1 และรายวชา 20000-1208 ส าหรบภาคเรยนท 6 รวม 2 หนวยกต และเลอกเรยนรายวชาภาษาองกฤษรายวชาอนทสอดคลองกบประเภทวชาทเรยน จนครบหนวยกตทก าหนด

1.2.1 กลมภาษาองกฤษ

รหสวชา ชอวชา ท-ป-น 20000-1201 ภาษาองกฤษในชวตจรง 0-2-1 20000-1202 ภาษาองกฤษฟง – พด 0-2-1 20000-1203 การอานสอสงพมพภาษาองกฤษ 0-2-1 20000-1204 การเขยนภาษาองกฤษในชวตประจ าวน 0-2-1 20000-1205 ภาษาองกฤษสถานประกอบการ 0-2-1 20000-1206 ภาษาองกฤษอนเทอรเนต 0-2-1 20000-1207 ภาษาองกฤษโครงงาน 0-2-1 20000-1208 ภาษาองกฤษเตรยมความพรอมเพอการท างาน 0-2-1 20000-1209 ภาษาองกฤษส าหรบงานชางอตสาหกรรม 0-2-1 20000-1210 ภาษาองกฤษส าหรบงานธรกจ 0-2-1 20000-1211 ภาษาองกฤษส าหรบงานศลปกรรม 0-2-1

Page 7: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 ประเภทวชาศลปกรรม สาขาวชาการออกแบบ

รหสวชา ชอวชา ท-ป-น

20000-1212 ภาษาองกฤษส าหรบงานคหกรรม 0-2-1 20000-1213 ภาษาองกฤษส าหรบงานเกษตร 0-2-1 20000-1214 ภาษาองกฤษส าหรบงานประมง 0-2-1 20000-1215 ภาษาองกฤษส าหรบงานทองเทยว 0-2-1 20000-1216 ภาษาองกฤษส าหรบงานโรงแรม 0-2-1 20000-1217 ภาษาองกฤษส าหรบงานอตสาหกรรมสงทอ 0-2-1 20000-1218 ภาษาองกฤษส าหรบงานเทคโนโลยสารสนเทศ 0-2-1 20000-1219 ภาษาองกฤษส าหรบงานดนตร 0-2-1

1.2.2 กลมภาษาตางประเทศอน

สถานศกษาอาชวศกษาหรอสถาบนสามารถเลอกรายวชาตอไปน ไปจดการเรยนการสอนเพมเตมในกลมวชาภาษาตางประเทศ หรอในกลมทกษะวชาชพเลอก หรอหมวดวชาเลอกเสรได

รหสวชา ชอวชา ท-ป-น 20000-1220 ภาษาจนเพอการสอสารในชวตประจ าวน 0-2-1 20000-1221 ภาษาจนเพอการสอสารในงานอาชพ 0-2-1 20000-1222 ภาษาญปนเพอการสอสารในชวตประจ าวน 0-2-1 20000-1223 ภาษาญปนเพอการสอสารในงานอาชพ 0-2-1 20000-1224 ภาษาเกาหลเพอการสอสารในชวตประจ าวน 0-2-1 20000-1225 ภาษาเกาหลเพอการสอสารในงานอาชพ 0-2-1 20000-1226 ภาษาเวยดนามเพอการสอสารในชวตประจ าวน 0-2-1 20000-1227 ภาษาเวยดนามเพอการสอสารในงานอาชพ 0-2-1 20000-1228 ภาษาอนโดนเซยเพอการสอสารในชวตประจ าวน 0-2-1 20000-1229 ภาษาอนโดนเซยเพอการสอสารในงานอาชพ 0-2-1 20000-1230 ภาษาพมาเพอการสอสารในชวตประจ าวน 0-2-1 20000-1231 ภาษาพมาเพอการสอสารในงานอาชพ 0-2-1 20000-1232 ภาษาเขมรเพอการสอสารในชวตประจ าวน 0-2-1 20000-1233 ภาษาเขมรเพอการสอสารในงานอาชพ 0-2-1 20000-1234 ภาษาลาวเพอการสอสารในชวตประจ าวน 0-2-1 20000-1235 ภาษาลาวเพอการสอสารในงานอาชพ 0-2-1 20000-1236 ภาษามาเลเซยเพอการสอสารในชวตประจ าวน 0-2-1 20000-1237 ภาษามาเลเซยเพอการสอสารในงานอาชพ 0-2-1

Page 8: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 ประเภทวชาศลปกรรม สาขาวชาการออกแบบ

รหสวชา ชอวชา ท-ป-น

20000-1238 ภาษาฟลปโนเพอการสอสารในชวตประจ าวน 0-2-1 20000-1239 ภาษาฟลปโนเพอการสอสารในงานอาชพ 0-2-1 20000-1240 ภาษารสเซยเพอการสอสารในชวตประจ าวน 0-2-1 20000-1241 ภาษารสเซยเพอการสอสารในงานอาชพ 0-2-1 20000-1242 ภาษาเยอรมนเพอการสอสารในชวตประจ าวน 0-2-1 20000-1243 ภาษาเยอรมนเพอการสอสารในงานอาชพ 0-2-1 20000-1244 ภาษาฝรงเศสเพอการสอสารในชวตประจ าวน 0-2-1 20000-1245 ภาษาฝรงเศสเพอการสอสารในงานอาชพ 0-2-1 20000*1201 ถง 20000*1299 รายวชาในกลมวชาภาษาตางประเทศทสถานศกษาอาชวศกษา *-*-* หรอสถาบนพฒนาเพมเตม

1.3 กลมวชาวทยาศาสตร (ไมนอยกวา 4 หนวยกต)

ใหเรยนรายวชา 20000-1301 จ านวน 2 หนวยกต และเลอกเรยนรายวชาอนจนครบหนวยกตทก าหนด

รหสวชา ชอวชา ท-ป-น 20000-1301 วทยาศาสตรเพอพฒนาทกษะชวต 1-2-2 20000-1304 วทยาศาสตรเพอพฒนาอาชพศลปกรรม 1-2-2 20000-1306 โครงงานวทยาศาสตร 0-2-1

20000*1301 ถง 20000*1399 รายวชาในกลมวชาวทยาศาสตรทสถานศกษาอาชวศกษา *-*-* หรอสถาบนพฒนาเพมเตม

1.4 กลมวชาคณตศาสตร (ไมนอยกวา 4 หนวยกต)

ใหเรยนรายวชา 20000-1401 จ านวน 2 หนวยกต และเลอกเรยนรายวชาอนจนครบหนวยกตทก าหนด

รหสวชา ชอวชา ท-ป-น 20000-1401 คณตศาสตรพนฐานอาชพ 2-0-2 20000-1405 คณตศาสตรเพอการออกแบบ 2-0-2 20000-1406 สถตการทดลอง 2-0-2 20000*1401 ถง 20000*1499 รายวชาในกลมวชาคณตศาสตรทสถานศกษาอาชวศกษา *-*-* หรอสถาบนพฒนาเพมเตม

Page 9: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 ประเภทวชาศลปกรรม สาขาวชาการออกแบบ

1.5 กลมวชาสงคมศกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกต)

ใหเรยนรายวชาตอไปน

รหสวชา ชอวชา ท-ป-น 20000-1501 หนาทพลเมองและศลธรรม 2-0-2 20000-1502 ประวตศาสตรชาตไทย 1-0-1

รายวชาในกลมวชาสงคมศกษาทแนะน าเพมเตม สถานศกษาอาชวศกษาหรอสถาบนสามารถเลอกรายวชาตอไปน ไปจดการเรยนการสอนเพมเตมใน

กลมวชาสงคมศกษา หรอหมวดวชาเลอกเสรได

รหสวชา ชอวชา ท-ป-น 20000-1503 ทกษะชวตและสงคม 2-0-2 20000-1504 ภมศาสตรและประวตศาสตรไทย 2-0-2 20000-1505 อาเซยนศกษา 1-0-1 20000-1506 เหตการณปจจบน 1-0-1 20000-1507 วฒนธรรมอาเซยน 1-0-1 20000*1501 ถง 20000*1599 รายวชาในกลมวชาสงคมศกษาทสถานศกษาอาชวศกษา *-*-* หรอสถาบนพฒนาเพมเตม

1.6 กลมวชาสขศกษาและพลศกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกต)

ให เ ลอก เ รยนรายวชาในก ลมสขศกษา และก ลมพลศกษา รวมกนไมนอยกว า 2 หนวยกต หรอเลอกเรยนรายวชาในกลมบรณาการ ไมนอยกวา 2 หนวยกต

1.6.1 กลมสขศกษา

รหสวชา ชอวชา ท-ป-น 20000-1601 ทกษะการด ารงชวตเพอสขภาวะ 1-0-1 20000-1602 เพศวถศกษา 1-0-1

1.6.2 กลมพลศกษา

รหสวชา ชอวชา ท-ป-น 20000-1603 พลศกษาเพอพฒนาสขภาพ 0-2-1 20000-1604 พลศกษาเพอพฒนากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1

Page 10: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 ประเภทวชาศลปกรรม สาขาวชาการออกแบบ

1.6.3 กลมบรณาการ

รหสวชา ชอวชา ท-ป-น 20000-1605 ทกษะสขภาพ 1-2-2 20000-1606 การพฒนาคณภาพชวต 1-2-2 20000*1601 ถง 20000*1699 รายวชาในกลมวชาสขศกษาและพลศกษา *-*-* ทสถานศกษาอาชวศกษาหรอสถาบนพฒนาเพมเตม

2. หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ ไมนอยกวา 71 หนวยกต

2.1 กลมสมรรถนะวชาชพพนฐาน ( 21 หนวยกต )

รหสวชา ชอวชา ท-ป-น

20001-1001 อาชวอนามยและความปลอดภย 2-0-2 20001-1002 พลงงาน ทรพยากรและสงแวดลอม 2-0-2 20001-1003 ธรกจและการเปนผประกอบการ 1-2-2 20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1-0-1 20001–2001 คอมพวเตอรและสารสนเทศเพองานอาชพ 1-2-2

20300-1001 ความคดสรางสรรคทางศลปะ 1-3-2 20300-1002 ศลปนยม 2-0-2 20300-1003 องคประกอบศลป 1-3-2 20300-1004 การวาดเขยนพนฐาน 1-3-2 20300-1005 ศลปะไทย 1-3-2 20300-1006 การเขยนแบบทศนยวทยา 1-3-2

2.2 กลมทกษะวชาชพเฉพาะ (24 หนวยกต)ใหเรยนรายวชาตอไปน

รหสวชา ชอวชา ท-ป-น

20302-2001 การวาดเขยนเพองานออกแบบ 1-3-2 20302-2002 การใชสเพองานออกแบบ 1-3-2 20302-2003 จตรกรรมเพองานออกแบบ 0-4-2 20302-2004 กายวภาคเพองานออกแบบ 1-2-2 20302-2005 การออกแบบสรางสรรค 1-2-2 20302-2006 การสรางสรรครปทรง 0-4-2

Page 11: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 ประเภทวชาศลปกรรม สาขาวชาการออกแบบ

รหสวชา ชอวชา ท-ป-น

20302-2007 การเขยนแบบเพองานออกแบบ 1-3-2 20302-2008 การน าเสนองานออกแบบ 1-2-2 20302-2009 การถายภาพดจตอล 1-2-2 20302-2010 คอมพวเตอรเพอการออกแบบ 1-2-2 20302-2011 คอมพวเตอรเพอการเขยนแบบ 1-2-2 20302-2012 การท าหนจ าลอง 1-3-2

2.3 กลมสมรรถนะวชาชพเลอก (ไมนอยกวา 18 หนวยกต)

ใหเลอกเรยนรายวชาในสาขางานใดสาขางานหนง รวมไมนอยกวา 18 หนวยกต

(หรอระบเงอนไขตามทสาขาวชาก าหนด) 2.3.1 สาขางานการออกแบบ

รหสวชา ชอวชา ท-ป-น

20302-2101 พนฐานงานออกแบบตกแตง 1-3-2 20302-2102 การออกแบบตกแตงอาคารทพกอาศย 1-3-2 20302-2103 การออกแบบตกแตงอาคารพาณชย 1-3-2 20302-2104 การออกแบบตกแตงสถานท 1-3-2 20302-2105 พนฐานการออกแบบตกแตงสวน 1-3-2 20302-2106 การตกแตงผาประดบสถานท 1-3-2 20302-2107 การออกแบบตวอกษร 1-3-2 20302-2108 การออกแบบเครองหมายและสญลกษณ 1-3-2 20302-2109 การออกแบบภาพการตนและภาพลอ 1-3-2 20302-2110 การออกแบบสอสงพมพ 1-3-2 20302-2111 การสรางภาพประกอบ 1-3-2 20302-2112 การออกแบบผลตภณฑหตถกรรมพนบาน 1-3-2 20302-2113 การออกแบบผลตภณฑเครองใชภายในบานและส านกงาน 1-3-2 20302-2114 การออกแบบเฟอรนเจอร 1-3-2 20302-2115 การออกแบบผลตภณฑของเดกเลน 1-3-2 20302-2116 คอมพวเตอรเพอการออกแบบผลตภณฑ 1-3-2 20302-2117 การออกแบบเครองประดบ 1-3-2 20302-2118 การออกแบบบรรจภณฑ 1-3-2 20302-2119 วสดและกรรมวธการผลต 2-0-2

Page 12: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 ประเภทวชาศลปกรรม สาขาวชาการออกแบบ

รหสวชา ชอวชา ท-ป-น

20302*2101 ถง 20302*2199 รายวชาชพเลอกทสถานศกษาอาชวศกษาหรอสถาบน *-*-*

พฒนาเพมเตมตามความตองการของสถานประกอบการ หรอตามยทธศาสตรของภมภาค

รายวชาทวภาค รหสวชา ชอวชา ท - ป - น 20302-5101 ปฏบตงานการออกแบบ 1 * - * - * 20302-5102 ปฏบตงานการออกแบบ 2 * - * - * 20302-5103 ปฏบตงานการออกแบบ 3 * - * - * 20302-5104 ปฏบตงานการออกแบบ 4 * - * - * 20302-5105 ปฏบตงานการออกแบบ 5 * - * - * 20302-5106 ปฏบตงานการออกแบบ 6 * - * - *

ส าหรบการจดการศกษาระบบทวภาค ไมนอยกวา 18 หนวยกตนน ใหสถานศกษารวมกบ

สถานประกอบการวเคราะหลกษณะงานของสถานประกอบการ เพอก าหนดจ านวนหนวยกตและ

รายละเอยดของแตละรายวชาทวภาค รวมทงการจดท าแผนการฝกอาชพ การวดและการประเมนผลรายวชา

ทงน โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชวโมง มคาเทากบ 1 หนวยกต

2.4 ฝกประสบการณสมรรถนะวชาชพ (4 หนวยกต)

ใหเลอกเรยนรายวชา 20302 -8001 ฝกงาน จ านวน 4 หนวยกต หรอรายวชา 20302 -8002 ฝกงาน 1และ 20302 -8003 ฝกงาน 2 จ านวน 4 หนวยกต

รหสวชา ชอวชา ท-ป-น 20302-8001 ฝกงาน *-*-4 20302-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 20302-8003 ฝกงาน 2 *-*-2

2.5 โครงงานพฒนาสมรรถนะวชาชพ (4 หนวยกต)

ใหเลอกเรยนรายวชา 20302 -8501 จ านวน 4 หนวยกต หรอรายวชา 20302-8502 และ 20302 -8503 รวม 4 หนวยกต

รหสวชา ชอวชา ท-ป-น 20302-8501 โครงงาน *-*-4

Page 13: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 ประเภทวชาศลปกรรม สาขาวชาการออกแบบ

รหสวชา ชอวชา ท-ป-น 20302-8502 โครงงาน 1 *-*-2 20302-8503 โครงงาน 2 *-*-2

3. หมวดวชาเลอกเสร ไมนอยกวา 10 หนวยกต

ใหเลอกเรยนตามความถนดและความสนใจจากรายวชาในหลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 ทกประเภทวชาและสาขาวชา

รหสวชา ชอวชา ท-ป-น 20302-9001 จตรกรรมสรางสรรค 1-3-2 20302-9002 เทคนคการพมพสกรนสรางสรรค 1-3-2 20302-9003 จตรกรรมประยกต 1-3-2 20302-9004 ประตมากรรมประยกต 1-3-2 20302-9005 การแกะสลกโฟม 1-3-2

4. กจกรรมเสรมหลกสตร (2 ชวโมงตอสปดาห)

ใหจดกจกรรมเสรมหลกสตร รายวชา 20000-2001 และ 20000-2002 และเลอกเรยนรายวชากจกรรมเสรมหลกสตรอนใหครบทกภาคเรยน

รหสวชา ชอวชา ท-ป-น 20000-2001 กจกรรมลกเสอวสามญ 1 0-2-0 20000-2002 กจกรรมลกเสอวสามญ 2 0-2-0 20000-2003 กจกรรมองคการวชาชพ 1 0-2-0 20000-2004 กจกรรมองคการวชาชพ 2 0-2-0 20000-2005 กจกรรมองคการวชาชพ 3 0-2-0 20000-2006 กจกรรมองคการวชาชพ 4 0-2-0 20000-2007 กจกรรมสงเสรมคณธรรม จรยธรรม 0-2-0 20000*2001 ถง 20000*20XX กจกรรมนกศกษาวชาทหาร / กจกรรมทสถานศกษา 0-2-0 หรอสถานประกอบการจด

Page 14: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

ค ำอธบำยรำยวชำ

หลกสตรประกำศนยบตรวชำชพ พทธศกรำช 2562

.

Page 15: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

กลมสมรรถนะวชาชพพนฐาน 20001-1001 อาชวอนามยและความปลอดภย 2-0-2 20001-1002 พลงงาน ทรพยากรและสงแวดลอม 2-0-2 20001-1003 ธรกจและการเปนผประกอบการ 1-2-2 20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1-0–1 20001-2001 คอมพวเตอรและสารสนเทศเพองานอาชพ 1-2–2 20300-1001 ความคดสรางสรรคทางศลปะ 1-3-2 20300-1002 ศลปนยม 2-0-2 20300-1003 องคประกอบศลป 1-3-2 20300-1004 การวาดเขยนพนฐาน 1-3-2 20300-1005 ศลปะไทย 1-3-2 20300-1006 การเขยนแบบทศนยวทยา 1-3-2 กลมสมรรถนะวชาชพเฉพาะ 20302-2001 การวาดเขยนเพองานออกแบบ 1-3-2 20302-2002 การใชสเพองานออกแบบ 1-3-2 20302-2003 จตรกรรมเพองานออกแบบ 0-4-2 20302-2004 กายวภาคเพองานออกแบบ 1-2-2 20302-2005 การออกแบบสรางสรรค 1-2-2 20302-2006 การสรางสรรครปทรง 0-4-2 20302-2007 การเขยนแบบเพองานออกแบบ 1-3-2 20302-2008 การน าเสนองานออกแบบ 1-2-2 20302-2009 การถายภาพดจตอล 1-2-2 20302-2010 คอมพวเตอรเพอการออกแบบ 1-2-2 20302-2011 คอมพวเตอรเพอการเขยนแบบ 1-2-2 20302-2012 การท าหนจ าลอง 1-3-2 กลมสมรรถนะวชาชพเลอก สาขางานการออกแบบ

20302-2101 พนฐานงานออกแบบตกแตง 1-3-2 20302-2102 การออกแบบตกแตงอาคารทพกอาศย 1-3-2 20302-2103 การออกแบบตกแตงอาคารพาณชย 1-3-2 20302-2104 การออกแบบตกแตงสถานท 1-3-2

Page 16: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2105 พนฐานการออกแบบตกแตงสวน 1-3-2 20302-2106 การตกแตงผาประดบสถานท 1-3-2 20302-2107 การออกแบบตวอกษร 1-3-2 20302-2108 การออกแบบเครองหมายและสญลกษณ 1-3-2 20302-2109 การออกแบบภาพการตนและภาพลอ 1-3-2 20302-2110 การออกแบบสอสงพมพ 1-3-2 20302-2111 การสรางภาพประกอบ 1-3-2 20302-2112 การออกแบบผลตภณฑหตถกรรมพนบาน 1-3-2 20302-2113 การออกแบบผลตภณฑเครองใชภายในบานและส านกงาน 1-3-2 20302-2114 การออกแบบเฟอรนเจอร 1-3-2 20302-2115 การออกแบบผลตภณฑของเดกเลน 1-3-2 20302-2116 คอมพวเตอรเพอการออกแบบผลตภณฑ 1-3-2 20302-2117 การออกแบบเครองประดบ 1-3-2 20302-2118 การออกแบบบรรจภณฑ 1-3-2 20302-2119 วสดและกรรมวธการผลต 2-0-2 ฝกประสบการณสมรรถนะวชาชพ

20302-8001 ฝกงาน *-*-4 20302-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 20302-8003 ฝกงาน 2 *-*-2

โครงงานพฒนาสมรรถนะวชาชพ 20302-8501 โครงงาน *-*-4 20302-8502 โครงงาน 1 *-*-2

20302-8503 โครงงาน 2 *-*-2

Page 17: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

กลมทกษะวชาชพเฉพาะ 20302-2001 การวาดเขยนเพองานออกแบบ 1 – 3 – 2

(Drawing for Design)

จดประสงครายวชา เพอให

1. มความรในการจดภาพ รางภาพ การเขยนเสนและน าหนกแสงเงา

2. มทกษะในการวาดภาพผลตภณฑทมพนผวตางกน

3. มทกษะในการวาดภาพ ผก ผลไม ดอกไมและสตว

4. ประยกตใชการวาดเขยนเพองานออกแบบ

5. มกจนสยทดในการปฏบตงานวาดเขยน

สมรรถนะรายวชา

1. แสดงความรเกยวกบการจดภาพ รางภาพ การเขยนเสน และน าหนกแสงเงา

2. วาดภาพแสดงน าหนกและแสงเงา ผลตภณฑ เครองใชทมผวหยาบ ละเอยด มนวาวและโปรงใส

ผก ผลไม ดอกไมและสตว ดวยดนสอด า และปากกา

3. ประยกตใชหลกการวาดเขยนเพองานออกแบบ

ค าอธบายรายวชา

ปฏบตการฝกทกษะการจดภาพ รางภาพ การวาดภาพลายเสน น าหนกและแสงเงาผลตภณฑเครองใช

ทมพนผวหยาบละเอยดมนวาว และโปรงใส ผก ผลไม ดอกไมและสตว ดวยดนสอด า และปากกา

Page 18: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2002 การใชสเพองานออกแบบ 1 – 3 – 2

(Color Aided Design)

จดประสงครายวชา เพอให

1. มความรความเขาใจเกยวกบทฤษฎสและการใชสในการออกแบบ

2. มทกษะการใชสในการออกแบบประเภทตางๆ

3. มกจนสยทดในการปฏบตงาน

สมรรถนะรายวชา

1. แสดงความรเกยวกบทฤษฎสและการใชสในการออกแบบประเภทตางๆ

2. ใชสโปสเตอร ดนสอส สน า สเมจกในการออกแบบตามหลกการและวธการใชส

ค าอธบายรายวชา

ศกษาและปฏบตเกยวกบส คณลกษณะของส ชนดและคณสมบตของส แมสวตถธาต แมสของแสง

วงจรส หลกการใชวรรณะของส คาในน าหนกของส การใชสตรงขาม สกลมกลน สเอกรงค สขดกน สสวาง

ในทมด สสวนรวม สเลอมพราย จตวทยาเกยวกบสและการใชคส เทคนควธการผสมส การเลอกใชสแตละ

ชนดใหสมพนธกบงานออกแบบ การฝกทกษะการใชสในการออกแบบตามหลกการ และวธการใชสชนด

ตางๆ(ไดแก สโปสเตอร ดนสอส สน า สเมจก)

Page 19: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2003 จตรกรรรมเพองานออกแบบ 0 – 4 – 2 (Painting For Design) จดประสงครายวชา เพอให

1. มความรเกยวกบการวาดภาพระบายสดวยเทคนคการใชสชนดตางๆ

2. มทกษะการวาดภาพระบายสดวยเทคนคการใชสชนดตางๆ

3. ประยกตใชการวาดภาพระบายสเพองานออกแบบ

4. มกจนสยทดในการปฏบตงานการวาดภาพระบายส

สมรรถนะรายวชา

1. แสดงความรเกยวกบการวาดภาพระบายส ของรปราง-รปทรงทเกยวของกบงานออกแบบ

2. วาดภาพระบายส ของรปราง-รปทรงทเกยวของกบงานออกแบบ

3. ประยกตใชการวาดภาพระบายสเพองานออกแบบดวยเทคนคการใชดนสอส สน า สเมจก ส

โปสเตอร สอะคลลค

ค าอธบายรายวชา

ปฏบตการฝกทกษะงานดานจตรกรรมเกยวกบการวาดภาพระบายส ของรปราง-รปทรงทเกยวของกบ

งานออกแบบดวยเทคนคการใชสชนดตางๆ ไดแก สน า สเมจก สโปสเตอร สอะคลลค

Page 20: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2004 กายวภาคเพองานออกแบบ 1 – 2 – 2

(Human Factor for Design)

จดประสงครายวชา เพอให

1. มความเขาใจเกยวกบขนาดสดสวน โครงสรางสรระของมนษย

2. มความรเกยวกบความสามารถทางสรระของมนษยทสมพนธกบงานออกแบบ

3. มทกษะในการวาดภาพกายวภาคเพองานออกแบบ

4. มกจนสยทดในการปฏบตงาน

สมรรถนะรายวชา

1. แสดงความรเกยวกบกายวภาคเพอการออกแบบ

2. เขยนภาพสดสวนของมนษย โครงสราง และสรระของมนษยทมสมพนธกบการออกแบบ

ค าอธบายรายวชา

ศกษาและปฏบตการเขยนภาพ ขนาดสดสวนของมนษย หนาทการท างานและมตทางกายภาพของ

มนษยแตละเพศ วยและศกษาขดความสามารถในการท างานทางสรระทสมพนธกบการออกแบบ

Page 21: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2005 การออกแบบสรางสรรค 1 – 2 – 2

(Creative Design)

จดประสงครายวชา เพอให

1. มความร เขาใจเกยวกบทมาของแนวความคดกระบวนการ สรางสรรคแนวความคดและ

กระบวนการออกแบบ

2. มทกษะในการคดวเคราะห สงเคราะห และสรางแนวความคดได

3. มทกษะในการถายทอดรปแบบ ตามแนวความคด ดวยเทคนคลายเสน ดนสอด า ดนสอส ปากกา

4. มทกษะในการประเมนคณภาพผลงาน

5. มกจนสยทดในการสรางสรรคงานออกแบบ

สมรรถนะรายวชา

1. แสดงความรเกยวกบทมาของแนวความคด กระบวนการสรางสรรคแนวความคดและ

กระบวนการออกแบบ

2. แสดงความรเกยวกบขนตอนการถายทอดรปแบบตามแนวความคด

3. สรางและถายทอดรปแบบตามแนวความคดดวยเทคนคลายเสน ดนสอด า ดนสอส และปากกา

ใหสอดคลองกบงานออกแบบทกสาขา

ค าอธบายรายวชา

ศกษาและปฏบต เกยวกบทมาของแนวความคด กระบวนการสรางสรรคแนวความคด และ

กระบวนการออกแบบการฝกทกษะ สรางแนวความคด ถายทอดรปแบบตามแนวความคด (Idea Sketch)

ใหสอดคลองกบงานออกแบบทกสาขา ดวยเทคนคลายเสน ดนสอด า ดนสอส ปากกา

Page 22: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2006 การสรางสรรครปทรง 0 – 4 – 2

(Creative Form)

จดประสงครายวชา เพอให

1. มความรความเขาใจเกยวกบกระบวนการสรางสรรครปทรงพนฐาน และรปทรงตามแนวความคด

2. มทกษะในการสรางสรรครปทรง ดวยเทคนคงานกระดาษ การปน การแกะสลก การหลอ

3. มทกษะในการประยกตใช รปทรงสรางสรรคในงานออกแบบได

4. มกจนสยทดในการปฏบตงาน

สมรรถนะรายวชา

1. แสดงความรเกยวกบกระบวนการสรางสรรครปทรงพนฐานและรปทรงตามแนวความคด

2. สรางสรรครปทรงตามแนวความคดดวยเทคนคงานกระดาษ การปน การแกะสลก การหลอ

ในงานออกแบบ

ค าอธบายรายวชา

ปฏบตเกยวกบกระบวนการสรางสรรครปทรงพนฐานและรปทรงตามแนวความคดในลกษณะงาน

กระดาษงานปนนนต า นนสง ลอยตว งานแกะสลกวสดออนและวสดแขง การหลอชนงานดวยแมพมพทบ

แมพมพชน และแมพมพยาง

Page 23: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2007 การเขยนแบบเพองานออกแบบ 1 – 3 – 2

(Draft for Design)

จดประสงครายวชา

1. มความรความเขาใจเกยวกบการเขยนแบบ การเขยนตวอกษรและตวเลข การเขยนรปทรง

เรขาคณตประยกต ภาพคล (Pattern)ภาพแยกชนสวน (Assembly)ภาพแสดงรายละเอยด (Detail)

2. มความรความเขาใจในการใชเครองมอ อปกรณในการเขยนแบบ การรางแบบดวยมอ เครองมอ

เขยนแบบ และการใชมาตราสวนยอ – ขยาย

3. มทกษะในการรางแบบดวยมอ และการใชเครองมออปกรณการเขยนแบบมาตรฐาน

4. มกจนสยทดในการท างาน เหนคณคาของการเขยนแบบ

สมรรถนะรายวชา

1. แสดงความรเกยวกบการเขยนแบบเพองานออกแบบ

2. แสดงความรเกยวกบการใชเครองมอ อปกรณในการเขยนแบบ การรางแบบดวยมอ และ

เครองมอเขยนแบบ

3. เขยนตวอกษร ตวเลข รปทรงเรขาคณตประยกต ภาพคล (Pattern)ภาพแยกชนสวน

(Assembly)ภาพแสดงรายละเอยด (Detail)และภาพพกทอเรยล(Pictorial Drawing)3มตโดยการ

รางแบบดวยมอและเครองมออปกรณในการเขยนแบบมาตรฐาน

4. เขยนแบบโดยใชมาตราสวนยอ-ขยาย

ค าอธบายรายวชา

ศกษาและปฏบตเกยวกบ การเขยนแบบ การเขยนตวอกษรและตวเลข การเขยนรปทรงเรขาคณต

ประยกต ภาพคล (Pattern)ภาพแยกชนสวน (Assembly)ภาพแสดงรายละเอยด (Detail)การใชเครองมอ

อปกรณในการเขยนแบบ การรางแบบดวยมอ และเครองมอ เขยนแบบประกอบการเขยนภาพพกทอเรยล

(Pictorial Drawing)3มต โดยใชมาตรสวนยอ-ขยาย

Page 24: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2008 การน าเสนองานออกแบบ 1–2-2 (Project Presentation) จดประสงครายวชา เพอให

1. มความร ความเขาใจ เกยวกบหลกการ วธการ กระบวนการ ขนตอนในการน าเสนองานออกแบบ

2. มทกษะในการน าเสนองานออกแบบ

3. มเจตคตตอวชาชพ มวนยในการท างาน

สมรรถนะรายวชา 1. แสดงความรเกยวกบการหลกการวธการกระบานการขนตอนในการน าเสนองานออกแบบ

2. น าเสนองานออกแบบดวยวสดอปกรณและสอตางๆ ตามวธการ

3. จดทแสดงงานในการน าเสนองานออกแบบ

ค าอธบายรายวชา ศกษาหลกการวธการกระบวนการขนตอนในการน าเสนองานออกแบบปฏบตการน าเสนองานออกแบบดวยวสดอปกรณตางๆ วธการน าเสนองานการเขยนการพดการถายภาพโสตทศนปกรณและสออเลกทรอนกสตลอดจนบคลกภาพการแตงกายทาทางในการน าเสนอและจดทแสดงงาน

Page 25: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2009 การถายภาพดจตอล 1 – 2 – 2

(Digital Photography)

จดประสงครายวชา เพอให

1. มความรเกยวกบการใชกลองและอปกรณในการถายภาพดจตอล

2. มทกษะในการใชกลองและอปกรณในการถายภาพดจตอล

3. มกจนสยทดในการท างาน

สมรรถนะรายวชา

1. แสดงความรเกยวกบประวตความเปนมา ประเภทและหลกการท างานของกลองถายภาพ

อปกรณเสรม และการดแลรกษากลองถายภาพ

2. แสดงความรเกยวกบหลกการจดองคประกอบในการถายภาพ

3. ถายภาพเพอใชในงานตางๆดวยกลองถายภาพดจตอล

ค าอธบายรายวชา

ศกษาและปฏบตเกยวกบ ประวตความเปนมา และหลกการถายภาพดจตอล ประเภทและหลกการ

ท างานของกลอง เลนส สวนประกอบ อปกรณเสรมและการดแลรกษากลอง หลกการจดองคประกอบในการ

ถายภาพถายภาพบคคล ทวทศน สตว สงของ ดวยแสงธรรมชาต แสงประดษฐ ไฟสตดโอพนฐาน การถายภาพ

เพอใชในงานตางๆการปรบแตงภาพถายดวยโปรแกรมส าเรจรป และมกจนสยทดในการถายภาพ

Page 26: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2010 คอมพวเตอรเพอการออกแบบ 1 – 2 – 2

(Computer Aids for Design)

จดประสงครายวชา เพอให

1. มความรความเขาใจเกยวกบการใชโปรแกรมกราฟกส าเรจรปในการท างานออกแบบ สรางภาพ

แบบบทแมพ(Bitmap) และเวกเตอร (Vector) การพมพ ภาพออกทางเครองพมพ

2. มทกษะในการใชโปรแกรมกราฟกส าเรจรปในการท างานออกแบบ สรางภาพแบบ บทแมพ

(Bitmap) และเวกเตอร (Vector) การพมพ ภาพออกทางเครองพมพ

3. การสรางงานแบบ 2 มต และ 3 มต เพอใชในงานออกแบบ ประเภทตาง ๆ

4. มกจนสยทด และเหนคณคาในการเรยนรคอมพวเตอรเพองานออกแบบ

สมรรถนะรายวชา

1. แสดงความรเกยวกบการใชโปรแกรมส าเรจรปในการท างานออกแบบ

2. สรางภาพแบบบทแมพ(Bitmap) และเวกเตอร (Vector)ดวยโปรแกรมกราฟกส าเรจรป

3. ปฏบตการสรางงานแบบ 2 มต และ 3 มต เพอใหสามารถน าไปใชในงานออกแบบประเภทตางๆ

4. ปฏบตการพมพผลงานออกทางเครองพมพแบบตางๆ

ค าอธบายรายวชา

ศกษาและปฏบตเกยวกบการใชโปรแกรมกราฟกส าเรจรปในการท างานออกแบบ สรางภาพแบบบท

แมพ(Bitmap) และเวกเตอร (Vector) การสรางงานแบบ 2 มต และ 3 มต เพอใชในงานออกแบบประเภทตางๆ

การพมพภาพออกทางเครองพมพ มกจนสยทด และเหนคณคาในการเรยนรคอมพวเตอรเพองานออกแบบ

Page 27: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2011 คอมพวเตอรเพอการเขยนแบบ 1 – 2 – 2

(Computer Aided Draft)

จดประสงครายวชา เพอให

1. มความรความเขาใจเกยวกบคอมพวเตอรทใชในการเขยนแบบ โปรแกรมส าเรจรปประเภทตางๆ

2. มทกษะในการประยกตใชคอมพวเตอรในการเขยนแบบ 2 มต 3 มต และพมพผลงานออกทาง

เครองพมพแบบตางๆ

3. มกจนสยทดในการท างานและเหนคณคาของการใชคอมพวเตอรในการเขยนแบบ

สมรรถนะรายวชา

1. แสดงความรเกยวกบการใชโปรแกรมส าเรจรปทางดานการเขยนแบบ

2. สรางงานเขยนแบบ 2 มต 3 มต การสรางตวอกษร งานกราฟกดวยโปรแกรมส าเรจรปประเภท

ตางๆ

3. บนทกและพมพผลงานออกทางเครองพมพแบบตางๆ

ค าอธบายรายวชา

ศกษาและปฏบตเกยวกบการใชโปรแกรมส าเรจรปทางดานการเขยนแบบ 2 มต และ 3 มต การลงส

และพนผว การแกไขภาพและตวอกษรเพอการท างานกราฟกในการเขยนแบบ การบนทกผลงานลงในระบบ

คอมพวเตอร การพมพผลงานออกทางเครองพมพแบบตางๆ และมกจนสยทด

Page 28: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2012 การท าหนจ าลอง 1 – 3 – 2

(Model Making)

จดประสงครายวชา เพอให

1. มความรความเขาใจเกยวกบการสรางหนจ าลองดวยวสดและโปรแกรมคอมพวเตอร3 มตตาม

หลกการออกแบบ

2. มทกษะการสรางหนจ าลองดวยหลกการวธการท าหนจ าลองดวยวสดตางๆและโปรแกรม

คอมพวเตอร 3 มต

3. มกจนสยทดในการท างาน

สมรรถนะรายวชา

1. แสดงความรเกยวกบหลกการเทคนควธการสรางหนจ าลองดวยวสดตางๆและโปรแกรม

คอมพวเตอร 3 มต

2. สรางหนจ าลองดวยหลกการวธการท าหนจ าลองดวยวสดและคอมพวเตอร

ค าอธบายรายวชา

ศกษาและปฏบตเกยวกบการท าหนจ าลองดวยวสดตางๆและโปรแกรมคอมพวเตอร 3 มตตามหลกวธ

และเทคนคการสรางสรรค หนจ าลอง การก าหนดขนาด สดสวน โครงสราง ส วสด อปกรณ องคประกอบใน

การท าหนจ าลองตามหลกการสรางหนจ าลอง และมกจนสยทด

Page 29: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

กลมสมรรถนะวชาชพเลอก สาขางานการออกแบบ 20302-2101 พนฐานการออกแบบตกแตง 1–3 – 2 (Introduction to Decorative Design) จดประสงครายวชา เพอให

1. มความร ความเขาใจพนฐานเกยวกบความหมายประวต ประเภท รปแบบ วสด ส และเครองเรอน

ในงานออกแบบตกแตง

2. มความร ความเขาใจพนฐานเกยวกบความรทวไปและหลกการออกแบบตกแตงส าหรบหองตางๆ

ภายในอาคารทพกอาศย

3. มความร ความเขาใจพนฐานเกยวกบเครองเรอนทใชส าหรบหองตางๆ ภายในอาคารทพกอาศย

4. มทกษะในการเขยนภาพสงประดบตกแตงประกอบหองตางๆ ภายในอาคารทพกอาศย

5. มรทกษะในการเขยนภาพขนาดสดสวนของคนกบพนทใชสอย คนกบเครองเรอน และเครอง

เรอน

6. พนฐานภายในหองตางๆ ของอาคารทพกอาศย

7. มทกษะในการเขยนแบบแสดงรายละเอยดตามหลกการเขยนแบบตกแตง

8. มกจนสยทดในการปฏบตงานเพอมอบหมาย

สมรรถนะรายวชา 1. แสดงความรเกยวกบความหมาย สวนประกอบและหลกการออกแบบตกแตง

2. แสดงความรเกยวกบขอมลของหองตางๆ เครองเรอนและสงประดบตกแตงภายในอาคารทพก

อาศย

3. ออกแบบรางภาพก าหนดแนวนความคดในการออกแบบ

4. เขยนแบบแสดงรายละเอยดตามหลกการเขยนแบบตกแตง

ค าอธบายรายวชา ศกษาและปฏบตเกยวกบ ความรพนบานเกยวกบความหมายประวตประเภทวสดสความรทวไปและหลกการตกแตง เครองเรอน ขนาดสดสวนของคนกบพนทใชสอย คนกบเครองเรอน และเครองเรอนส าหรบหองตางๆ ภายในอาคารทพกอาศย การเขยนภาพสงประดบตกแตงและเขยนแบบแสดงรายละเอยดตามหลกการเขยนแบบตกแตง

Page 30: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2102 การออกแบบตกแตงอาคารทพกอาศย 1 - 3- 2 (House Decorative Design) จดประสงครายวชา เพอให

1. มความรและความเขาใจเกยวกบโครงสรางและประเภทของอาคารทพกอาศย

2. มทกษะในการเขยนแบบ ผงพน และรปดานของการออกแบบตกแตงภายในอาคารทพกอาศย

ตามมาตรฐานการเขยนแบบ

3. มทกษะในการเขยนภาพตนไม คน สงประดบตกแตงประกอบภายในทศนยภาพอาคารทพกอาศย

4. มกจนสยทด ในการปฏบตงานทไดรบมอบหมาย

สมรรถนะรายวชา 1. แสดงความรเกยวกบโครงสรางลกษณะประเภทของอาคารทพกอาศย

2. เขยนแบบ ผงพน และรปดานของงานออกแบบตกแตงภายในอาคารทพกอาศยตามมาตรฐานการ

เขยนแบบ

3. เขยนแบบทศนยภาพสงประดบตกแตง ภาพตนไม ภาพคน และสงของตางๆ

4. ออกแบบโดยการศกษาขอมลประกอบการออกแบบ การก าหนดรปแบบแนวความคด

ค าอธบายรายวชา ศกษาและปฏบตเกยวกบงานออกแบบ เขยนแบบโครงสรางของอาคารทพกอาศยงานออกแบบตกแตงภายในอาคารทพกอาศย การเขยนผงรปดานและทศนยภาพดวยเทคนคลายเสนและส ฝกทกษะในการเขยนภาพคนตนไมสงของประกอบทศนยภาพ

Page 31: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2103 การออกแบบตกแตงอาคารพาณชย 1–3-2 (The Decoration of Commercial Buildings) จดประสงครายวชา เพอให

1. มความรความเขาใจในการออกแบบตกแตงอาคารพาณชย ประเภทตางๆ

2. มทกษะในการเขยนแบบ ออกแบบตกแตงภายในอาคารพาณชย โชวรม

3. มกจนสยทดในการท างานและเหนคณคาของการออกแบบตกแตง

สมรรถนะรายวชา 1. แสดงความรเกยวกบโครงสรางรปแบบตางๆ และแนวทางการออกแบบตกแตงภายในอาคาร

พาณชย รานคา โชวรม

2. เขยนแบบผงพน ภาพดาน ก าหนดวสดและระบบทเกยวของตามมาตรฐานการเขยนแบบตกแตง

3. เขยนแบบทศนยภาพ ภาพสงประดบตกแตง

ค าอธบายรายวชา ปฏบตเกยวกบหลกการออกแบบเขยนแบบตกแตงอาคารพาณชยการจดวางผงพนรปดานการก าหนดวสดระบบไฟฟา การฝกทกษะออกแบบเขยนแบบตกแตงอาคารพาณชย

Page 32: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2104 การออกแบบตกแตงสถานท 1-3-2 (Decorated Design) จดประสงครายวชา เพอให

1. มความเขาใจเกยวกบการออกแบบตกแตงสถานทในการจดแสดงนทรรศการและจ าหนายสนคา

2. มทกษะในการออกแบบราง (Sketch Design) พนทจดแสดงนทรรศการและจ าหนายสนคา

3. มกจนสยและเจตคตทดตองานออกแบบตกแตงสถานทในการจดแสดงนทรรศการและจ าหนาย

สนคา

สมรรถนะรายวชา 1. แสดงความรเกยวกบหลกการ ทฤษฎการออกแบบตกแตง การจดแสดงนทรรศการและการ

จ าหนายสนคา

2. ออกแบบรางภาพ ก าหนดความคดในการออกแบบตกแตง งานจดนทรรศการและจ าหนายสนคา

3. ก าหนดรปแบบรายละเอยดประกอบแบบ รายการค านวณสวนประกอบตางๆ ในงานออกแบบ

ตกแตงสถานท

ค าอธบายรายวชา ศกษาเกยวกบหลกการวธการทฤษฎเบองตนทเกยวกบการออกแบบการตกแตงสถานทประเภทงานจดพนทแสดงนทรรศการและจ าหนายสนคาปฏบตการออกแบบราง (Sketch Design) พนทจดแสดงนทรรศการและจ าหนายสนคา

Page 33: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2105 พนฐานการออกแบบตกแตงสวน 1–3-2 (Pre - Designed Garden) จดประสงครายวชา เพอให

1. มความรเกยวกบพนฐานการออกแบบจดสวน ประเภท และรปแบบของการจดสวน

2. มความรเรองพรรณไม โครงส วสด อปกรณการจดตกแตงสวนเบองตน

3. มทกษะในการออกแบบ เขยนแบบตกแตงสวน

4. มทกษะในการเขยนทศนยภาพ ลายเสน และส

5. มกจนสยทดในการปฏบตงาน

6. มรเจตคตทดตองานอาชพจดสวน

สมรรถนะรายวชา 1. แสดงความรเกยวกบการจดสวน สวนประกอบ วสดอปกรณและพรรณไมในการตกแตงสวน

2. แสดงความรเกยวกบพนทสงแวดลอม ระบบนเวศทเกยวของฝนการตกแตงสวน

3. ออกแบบ รางแบบตามหลกการออกแบบตกแตงสวน

4. เขยนภาพทศนยภาพการออกแบบตกแตงสวนเพอใชในการน าเสนอผลงาน

ค าอธบายรายวชา ปฏบตเกยวกบพนฐานการออกแบบจดสวน ประเภท รปพรรณ พรรณไม โครงส วสดอปกรณการจดตกแตงสวน การออกแบบ เขยนแบบตกแตงสวนตามหลกการ กระบวนการออกแบบตกแตงสวน การเขยนทศนยภาพ ลายเสนและส

Page 34: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2106 การตกแตงผาประดบสถานท 1–2-2 (Fabric Decorated Place) จดประสงครายวชา เพอให

1. มความร ความเขาใจเกยวกบการใชผาประดบสถานทในโอกาสตางๆ

2. มความร ความเขาใจในการใชวสด-อปกรณ ทเกยวของกบการตกแตงผาประดบสถานท

3. มทกษะในการจบจบ และพบผาเปนรปทรงตางๆ ไดตามประเภทการใชงาน

4. มกจนสยทดในการเรยนร-ปฏบตงาน และเหนคณคาของการจกแตงผาประดบสถานท

สมรรถนะรายวชา 1. แสดงความรเกยวกบการใช วสด-อปกรณ การตกแตงผาประดบสถานท

2. แสดงความรเกยวกบการใชผาประดบสถานทในโอกาสตางๆ

3. จบจบ และพบผาเปนรปทรงตางๆ ในการประดบตกแตงสถานท

ค าอธบายราบวชา ศกษาและปฏบตเกยวกบการใชผาประดบสถานท การจดเตรยม -ใชวสด-อปกรณ การเกบรกษารปแบบ ลกษณะ วธการจบจบ การพบผาเปนรปทรงตางๆ ไดตามประเภทการใชงาน

Page 35: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2107 การออกแบบตวอกษร 1–3-2 (Lettering Design) จดประสงครายวชา เพอให

1. มความร ความเขาใจเกยวกบประวตความเปนมา ววฒนาการของอกษรไทย ตวอกษรองกฤษ

2. มความร ความเขาใจรปแบบตวอกษรประเภทตางๆ หลกการออกแบบการจดวางตวอกษร

3. มทกษะในการออกแบบตวอกษร เพอการจดท าชอหนงสอ หวคอลมน และงานปาย

4. มกจนสยทด มระเบยบวนย ในการปฏบตงาน ดแล รกษาวสด อปกรณ เครองมอทใชในการ

ออกแบบ

5. สามารถประเมนคณคาผลงาน

สมรรถนะรายวชา 1. แสดงความรเกยวกบประวตความเปนมา ววฒนาการตวอกษรไทย -อกษรองกฤษ รปแบบ

ตวอกษร หลกการออกแบบและการจดวางตวอกษร

2. ออกแบบตวอกษรไทย-อกษรองกฤษ เพอจดท าชอหนงสอ หวคอลมนและงานปาย

ค าอธบายรายวชา ศกษาเกยวกบประวตความเปนมา ววฒนาการของตวอกษรไทย-อกษรองกฤษ หลกการออกแบบและการจดวางตวอกษรประเภทตางๆ ปฏบตการออกแบบตงอกษรใหเหมาะสมการการน าไปใชงาน และการสอความหมายการออกแบบ จดวางตวอกษร ใหเกดความสมพนธระหวางรปแบบตวอกษร เพอการน าไปใชกบงานออกแบบ ชอหนงสอ หวคอลมภ งานปาย ไดอยางมประสทธผล

Page 36: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2108 การออกแบบเครองหมายและสญลกษณ 1–3-2 (Markand Sign Design) จดประสงครายวชา เพอให

1. มความรความเขาใจเกยวกบความหมาย ความส าคญ ประเภท ประวตและววฒนาการของ

เครองหมายและสญลกษณ

2. มความรความเขาใจ หลกการออกแบบ การใชสในงานออกแบบเครองหมายและสญลกษณ

3. มทกษะในการออกแบบเครองหมายและสญลกษณประเภท

Pictograpsh,Symbolic,Logo,Lettemarkและ Combinationmark

4. มทกษะในการออกแบบเครองหมายและสญลกษณดวยเครองมอพนฐาน และโปรแกรมส าเรจรป

5. มกจนสยทดในการปฏบตงาน เพอเหนคณคาของผลงาน และสามารถเพมคาของผลงาน

สมรรถนะรายวชา 1. แสดงความรเกยวกบประวต และววฒนาการ ความหมาย ประเภทของเครองหมายและสญลกษณ

2. แสดงความรเกยวกบหลกการออกแบบ การใชสในงานออกแบบเครองหมายและสญลกษณ

3. ออกแบบเครองหมายและสญลกษณดวยเครองมอพนฐาน และโปรแกรมส าเรจรป

ค าอธบายรายวชา ศกษาและปฏบตเกยวกบประวต ววฒนาการ ลกษณะ รปแบบ และความส าคญของเครองหมายและสญลกษณ หลกการออกแบบเครองหมายและสญลกษณ โดยค านงถงการสอความหมายตอสาธารณะไดอยางชดเจนสวยงามและความสะดวกในการน าใชดวยเครองมอพนฐาน และโปรแกรมส าเรจรป

Page 37: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2109 การออกแบบภาพการตนและภาพลอ 1–3-2 (Comics and Caricature Design) จดประสงครายวชา เพอให

1. มความรความเขาใจเกยวกบหลกการเขยนภาพการตน ภาพลอและภาพประกอบเรอง

2. มความรความเขาใจเกยวกบประเภทและคณสมบตของวสด เครองมอพนฐานทใชในงานเขยน

การตน ภาพลอ

3. มทกษะในการางภาพ สรางภาพลายเสน ภาพระบายส การตนและภาพลอ

4. สามารถประเมนคณคาผลงาน

5. มกจนสยทดในการท างานและเหนคณคาของงาน

สมรรถนะรายวชา 1. แสดงความรเกยวกบหลกการเขยนการตนและภาพลอ

2. แสดงความรเกยวกบประเภทคณสมบตของวสด เครองมอทใชในการเขยนการตน ภาพลอ

3. การเขยนภาพการตน ภาพลอ ดวยภาพลายเสน ขาว-ด า และภาพระบายส

ค าอธบายรายวชา การศกษาปฏบตเกยวกบการเขยนภาพลอ ดวยเครองมอพนบาน ประเภทคณสมบตของวสดเครองมอพนฐานทใชในการเขยนการตน ภาพลอ หลกวธการรางภาพการตน ภาพลอ เทคนคการใชสประเภทตางๆ ไดแก ดนสอสน า สเมจก สโปสเตอร เทคนคการสรางภาพลานเสนขาว-ด า ภาพระบายส

Page 38: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2110 การออกแบบสอสงพมพ 1–3-2 (Media Publication Design) จดประสงครายวชา เพอให

1. มความร ความเขาใจเกยวกบความหมายและประเภทของสอสงพมพ หลกวธการออกแบบการ

รางแบบตามแนวความคด

2. มความร ความเขาใจเกยวกบระบบการพมพ การท าตนฉบบสงพมพ การบนทกตนฉบบสงพมพ

ลงสอบนทกขอมล

3. มทกษะในการออกแบบสอสงพมพประเภทตางๆ

4. มทกษะในการประเมนคณคาผลงาน

5. มกจนสยทดในการท างานและเหนคณคาของงานสงพมพ

สมรรถนะรายวชา 1. สรางความรเกยวกบความหมาย ประเภทสอสงพมพแบบหนาเดยว หลกการออกแบบ รางแบบ

ตามแนวความคด

2. สรางความรเกยวกบระบบการพมพ การท าตนฉบบ การบนทกตนฉบบสงพมพลงสอบนทก

ขอมล

3. ท าตนฉบบสงพมพแบบหนาเดยวบนทกตนฉบบสงพมพลงสอบนทกขอมล ดวยโปรแกรม

กราฟกส าเรจรป

ค าอธบายรายวชา ศกษาและปฏบตเกยวกบหลกการผลตสอสงพมพประเภทสงพมพแบบหนาเดยว การด นามบตร หวและซองจดหมาย ใบปลว โปสเตอร ความหมายและประเภทของสอสงพมพ การก าหนดขนาดและรปแบบสงพมพหนาเดยว การออกแบบรางตามแนวความคด การท าตนฉบบดวยโปรแกรมกราฟกส าเรจรประบบการพมพ โหมดส ประเภทไฟล โปรแกรมกราฟกทใชในงานสอสงพมพ การเตรยมรปภาพและขอความการบนทกตนฉบบสงพมพลงสอบนทกขอมล

Page 39: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2111 การสรางภาพประกอบ 1–3-2 (Illustration Methods) จดประสงครายวชา เพอให

1. มความรความเขาใจเกยวกบหลกวธการเขยนภาพประกอบเรองดวยเครองมอพนฐานและโปรแกรม

ส าเรจรป

2. มทกษะในการรางล าดบเรองราว เขยนภาพประกอบเรองดวยเทคนควธการทก าหนด

3. มทกษะในการใชสประเภทตางๆ ในการสรางภาพประกอบเรอง

4. มทกษะในการใชโปรแกรมส าเรจรปในการสรางภาพประกอบเรอง

5. สามารถเขยนภาพประกอบเรองดวยเทคนคและวธการใชสประเภทตางๆ

สมรรถนะรายวชา 1. แสดงความรเกยวกบการเขยนภาพประกอบเรองดวยเครองมอพนฐานและโปรแกรมส าเรจรป

2. รางภาพล าดบเรองราวเขยนภาพประกอบเรองดวยเทคนควธการตามทก าหนด

3. เขยนภาพประกอบเรองดวยเทคนควธการใชส

4. สรางภาพประกอบเรองดวยโปรแกรมส าเรจรป

ค าอธบายรายวชา ศกษาและปฏบตเกยวกบการเขยนภาพประกอบเรองสน ปกหนงสอ นทานส าหรบเดกดวยเครองมอพนฐานและโปรแกรมส าเรจรป หลกวธการเขยนภาพประกอบเรอง การศกษาเนอเรองเพอท าภาพรางล าดบเรองราว (Story Board) หลกงารางภาพ เทคนคการสรางภาพเหมอนจรง แบบคลคลาย หรอลด ตดทอนจากธรรมชาต แบบจนตนาการดานลายเสนขาว-ด า ภาพระบายส เทคนคการใชสประเภทตางๆ การถายโอนภาพเขาสเครองคอมพวเตอร การใชเครองมอวาดภาพ ระบายส ในระบบดจตอล ดวยโปรแกรมส าเรจรป

Page 40: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2112 การออกแบบผลตภณฑหตถกรรมพนบาน 1–3-2 (Handicraft Design) จดประสงครายวชา เพอให

1. มความรเกยวกบประวตความเปนมาและประเภทของผลตภณฑหตถกรรมพนบานของไทย

2. มความรความเขาใจเกยวกบวสดและกรรมวธการผลต

3. มทกษะในการออกแบบและพฒนาผลตภณฑหตถกรรมพนบานตามหลกการออกแบบ

4. มทกษะในการท าหนจ าลองและน าเสนอผลงาน

5. มจรรยาบรรณของนกออกแบบและกจนสยทดในการท างาน

6. เหนคณคาการออแบบผลตภณฑหตถกรรมพนบานของไทย

สมรรถนะรายวชา 1. สรางความรเกยวกบประวตความเปนมาของผลตภณฑหตถกรรมพนบานของไทย

2. สรางความรเกยวกบวสดและกรรมวธการผลต การพฒนาผลตภณฑหตถกรรมพนบานตาม

หลกการออกแบบ

3. ออกแบบผลตภณฑหตถกรรมพนบาน จดท าหนจ าลองประกอบการออกแบบ และน าเสนอ

ผลงาน

ค าอธบายรายวชา ศกษาและปฏบตเกยวกบการออกแบบผลตภณฑหตถกรรมพนบานของไทย การก าหนดวสดและกรรมวธการผลต การอกแบบและพฒนาผลตภณฑหตถกรรมพนบานของแตละทองถน ตามหลกการออกแบบการท าหนจ าลองประกอบการออกแบบ การน าเสนอผลงาน มจรรยาบรรณของนกออกแบบและมกจนสยทดในการท างาน

Page 41: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2113 การออกแบบผลตภณฑเครองใชภายในบานและส านกงาน 1–3-2 (Consumer Product Design) จดประสงครายวชา เพอให

1. มความรความเขาใจเกยวกบการออกแบบ เขยนแบบผลตภณฑเครองใชภายในบายและส านกงาน

2. มความรความเขาใจเกยวกบวสดและกรรมวธการผลต

3. มความรความเขาใจเกยวกบรปราง (Form) และประโยชนใชสอย (Function) ในการออกแบบ

ผลตภณฑเครองใชภายในบานและส านกงาน

4. มทกษะในการออกแบบผลตภณฑเครองใชภายในบานและส านกงาน

5. มทกษะในการท าหนจ าลองและน าเสนอผลงาน

6. มกจนสยทดในการท างานและเหนคณคาของผลตภณฑเครองใชภายในบานและส านกงาน

สมรรถนะรายวชา 1. แสดงความรเกยวกบชนดประเภทวสดและกรรมวธการผลตภณฑเครองใชภายในบานและ

ส านกงาน

2. ก าหนดแนวความคดในการออกแบบเกยวกบรปราง (Form) และประโยชนใชสอย (Function)

3. รางภาพฒนาแนวความคด

4. เขยนแบบรางภาพ (Sketch Design) ตามหลกการเขยนแบบ

5. สรางหนจ าลองผลตภณฑเครองใชภายในบานและส านกงานและน าเสนอผลงาน

ค าอธบายรายวชา ศกษาและปฏบตเกยวกบงานออกแบบผลตภณฑเครองใชภายในบานและส านกงานการก าหนดวสดและกรรมวธการผลต การออกแบบ เขยนแบบและพฒนารปราง (Form) และประโยชนใชสอย (Function) การท าหนจ าลอง(Model)การน าเสนอผลงาน(Present)และมกจนสยทด

Page 42: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2114 การออกแบบเฟอรนเจอร 1–3-2 (Furniture Design) จดประสงครายวชา เพอให

1. มความรความเขาใจเกยวกบประวตความเปนมาและประเภทเฟอรนเจอร

2. มความรความเขาใจในการเลอกใชวสดพนฐานในการผลตเฟอรนเจอร

3. มทกษะการออกแบบ รางแบบ และเขยนแบบเฟอรนเจอร

4. มความรความเขาใจเกยวกบมาตรสวน สดสวนในการออกแบบ

5. มทกษะในการท าหนจ าลองและน าเสนอผลงาน

6. มจรรยาบรรณและกจนสยทดในการท างาน

7. เหนคณคาการออกแบบเฟอรนเจอร

สมรรถนะรายวชา 1. แสดงความรเกยวกบประวตและประเภทเฟอรนเจอร การก าหนดวสดพนฐานในการผลต

2. สรางแนวความคดในการออกแบบ รางแบบ ดวยการศกษาขอมล

3. เขยนแบบแสดงรายละเอยดตามหลกการเขยนแบบเฟอรนเจอร

4. สรางหนจ าลองเฟอรนเจอร

5. น าเสนอผลงาน ขอมลและแนวความคดในการออกแบบ

ค าอธบายรายวชา ศกษาและปฏบตเกยวกบประวตความเปนมาและการออกแบบของเฟอรนเจอรเขยนแบบ เฟอรนเจอร ประเภทของเฟอรนเจอร การก าหนดวสด พนฐานในการผลตการเขยนแบบแสดงรายละเอยด การถอดประกอบ โดยค านงมาตรสวนสดสวนการใชงานพฒนาผลตภณฑ การท าหนจ าลองประกอบแบบ การน าเสนอผลงาน และมกจนสยทด

Page 43: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2115 การออกแบบผลตภณฑของเดกเลน 1–3-2 (Toys Product Design) จดประสงครายวชา เพอให

1. มความรความเขาใจเกยวกบผลตภณฑของเดกเลนทเหมาะสมกบเดกในแตละวย

2. มความรความเขาใจเกยวกบวสดและกรรมวธการผลต

3. มทกษะในการออกแบบผลตภณฑของเดกเลนในรมและกลางแจง

4. มทกษะในการท าหนจ าลองและน าเสนอผลงาน

5. มกจนสยทดในการท างาน และเหนคณคาของการออกแบบผลตภณฑของเดกเลน

สมรรถนะรายวชา 1. แสดงความรเกยวกบชนดประเภทวสดและกรรมวธการผลตของเดกเลน

2. ก าหนดแนวความคดในการออกแบบเกยวกบรปราง (Form) และประโยชนใชสอย (Function)

3. รางภาพฒนาแนวความคด

4. เขยนแบบราง (Sketch Design) ตามหลกการเขยนแบบ

5. สรางหนจ าลองผลตภณฑของเดกเลนเพอการน าเสนอผลงาน

ค าอธบายรายวชา ศกษาและปฏบตเกยวกบงานออกแบบผลตภณฑของเดกเลนในรมและกลางแจงทเสรมทกษะและพฒนาการเจรญเตบโตของเดกแตละวย การก าหนดวสดและกรรมวธการผลต การออกแบบ เขยนแบบพฒนารปแบบผลตภณฑของเดกเลน การท าหนจ าลองประกอบ การน าเสนอผลงาน และมกจนสยทด

Page 44: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2116 คอมพวเตอรเพอการออกแบบผลตภณฑ 1–3 -2 (Computer for Product Design) จดประสงครายวชา เพอให

1. มความรความเขาใจเกยวกบการใชโปรแกรมส าเรจรปสนบสนนการท างานดานการออกแบบ

ผลตภณฑ

2. มความรความเขาใจเกยวกบการใชโปรแกรมส าเรจรปในการออกแบบผลตภณฑ ดารสรางภาพ 2

มต 3 มต การสรางภาพตด (Section) ภาพแยกชนสวน (Assembly) การบนทกขอมล การพมพ

ผลงานออกทางเครองพมพ

3. มทกษะการใชโปรแกรมส าเรจรปในการออกแบบผลตภณฑ การสรางภาพ 2 มต 3 มต การสราง

ภาพตด (Section) ภาพแยกชนสวน (Assembly) การบนทกขอมลการพมพผลงานออกทาง

เครองพมพ

4. มกจนสยทดในการท างาน และเหนคณคาการเรยนรคอมพวเตอรเพอการออกแบบผลตภณฑ

สมรรถนะรายวชา 1. แสดงความรเกยวกบคอมพวเตอรทใชในการออกแบบผลตภณฑ

2. สรางงานออกแบบผลตภณฑภาพ 2 ม ต 3 ม ต สรางภาพตด (Section) ภาพแยกชนสวน

(Assembly) ดวยโปรแกรมส าเรจรปในการออกแบบผลตภณฑ

3. บนทกขอมล และพมพผลงานออกพมพผลงานออกทางเครองพมพแบบตางๆ

ค าอธบายรายวชา ศกษาและปฏบตเกยวกบการใชโปรแกรมส าเรจรปในการออกแบบผลตภณฑการสรางภาพ 2 มต 3 มต สรางภาพตด (Section) ภาพแยกชนสวน (Assembly) การบนทกขอมล การพมพผลงานออกทางเครองพมพ และมกจนสยทด

Page 45: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2117 การออกแบบเครองประดบ 1 –3 -2 (Jewelry Design) จดประสงครายวชา เพอให

1. เขาใจและประยกตใชความรพนฐานการออกแบบ

2. มทกษะในการออกแบบเครองประดบอญมณ

3. มทกษะในการประเมนคณคาผลงานเครองประดบ

4. มกจนสยทดในการท างาน

สมรรถนะรายวชา 1. แสดงความรเกยวกบหลกการออกแบบมาประยกตใชในการออกแบบเครองประดบอญมณ

2. ออกแบบ วาดภาพ 3 มต รปทรงของเครองประดบอญมณ

ค าอธบายรายวชา ปฏบตเกยวกบการออกแบบชนงานเครองประดบอญมณ ไดแก สรอยคอ จ แหวน ก าไล ตางห อยางงาย โดยการประยกตหลกการออกแบบ การวาดภาพ 3 มต รปทรงของเครองประดบ ฝกการใชเทคนคใหน าหนกแสง-เงา การก าหนดสดสวนและโครงสรางของงานเครองประดบอญมณ และมกจนสยทด

Page 46: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2118 การออกแบบบรรจภณฑ 1–3 -2 (Packaging Design) จดประสงครายวชา เพอให

1. มความรความเขาใจหลกการออกแบบบรรจภณฑ

2. มทกษะในการออกแบบและพฒนาบรรจภณฑตามมาตรฐานบรรจภณฑ

3. มทกษะในการออกแบบบรรจภณฑ กราฟกบรรจภณฑ ดวยเครองมอพนฐานและโปรแกรม

ส าเรจรป

4. มทกษะในการท าหนจ าลองและการน าเสนอผลงาน

5. มจรรยาบรรณและกจนสยทดในการท างาน

สมรรถนะรายวชา 1. แสดงความรเกยวกบการออกแบบบรรจภณฑ การเลอกใชวสด การออกแบบโครงสรางการ

ออกแบบกราฟกบรรจภณฑ

2. การออกแบบและพฒนาบรรจภณฑดวยเครองมอพนฐานและโปรแกรมส าเรจ

3. สรางหนจ าลองและน าเสนอผลงานการออกแบบ

ค าอธบายรายวชา ศกษาและปฏบตการออกแบบบรรจภณฑ การเลอกใชวสด การออกแบบโครงสรางการออกแบบกราฟกบรรจภณฑตามหลกการออกแบบ ดวยเครองมอพนฐานและโปรแกรมส าเรจรป การท าหนจ าลองและประกอบแบบการน าเสนอผลงาน และมกจนสยทด

Page 47: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-2119 วสดและกรรมวธการผลต 2 –0 –2

( Material and Process)

จดประสงครายวชา เพอให

1. มความรความเขาใจเกยวกบคณสมบต รายละเอยดของวสดและกรรมวธการผลต

2. มทกษะในการเลอกใชวสดและกรรมวธการผลตในงานออกแบบ

3. เหนคณคาและความส าคญของวสดและกรรมวธการผลตในงานออกแบบ

สมรรถนะรายวชา

1. แสดงความรเกยวกบคณสมบต รายละเอยดของวสดและกรรมวธการผลตในงานออกแบบ

2. แสดงความรเกยวกบการเลอกใชวสดและกรรมวธการผลตในงานออกแบบ

ค าอธบายรายวชา

ศกษาคณสมบตของวสด การเลอกใชวสดและกรรมวธการผลตในงานออกแบบคณสมบต ประเภท

ชนดของวสด กรรมวธการผลตทเหมาะสมกบชนงานออกแบบการทดสอบคณสมบตแตละประเภท และมกจ

นสยทดในการท างาน

Page 48: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

ฝกประสบการณสมรรถนะวชาชพ

20302-8001 ฝกงาน * - * - 4 (Work Practice)

จดประสงครายวชา เพอให 1. เขาใจขนตอนและกระบวนการปฏบตงานอาชพอยางเปนระบบ 2. สามารถปฏบตงานอาชพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชพอสระหรอแหลงวทยาการ จน

เกดความช านาญ มทกษะและประสบการณ น าไปประยกตใชในการปฏบตงานอาชพระดบฝมอ 3. มเจตคตทดตอการปฏบตงานอาชพ และมกจนสยในการท างานดวยความรบผดชอบ มวนย

คณธรรม จรยธรรม ความคดสรางสรรค ขยน อดทนและสามารถท างานรวมกบผอน

สมรรถนะรายวชา 1. เตรยมความพรอมของรางกายและเครองมออปกรณตามลกษณะงาน 2. ปฏบตงานอาชพตามขนตอนและกระบวนการทสถานประกอบการก าหนด 3. พฒนาการท างานทปฏบตในสถานประกอบการ 4. บนทกและรายงานผลการปฏบตงาน

ค าอธบายรายวชา ปฏบตงานทสอดคลองกบลกษณะของงานในสาขาวชาชพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชพอสระหรอแหลงวทยาการ ใหเกดความช านาญ มทกษะและประสบการณงานอาชพในระดบฝมอ โดยผานความเหนชอบรวมกนของผรบผดชอบการฝกงานในสาขาวชานนๆ และรายงานผลการปฏบตงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน

Page 49: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-8002 ฝกงาน 1 * - * - 2 (Work Practice 1)

จดประสงครายวชา เพอให 1. เขาใจขนตอนและกระบวนการปฏบตงานอาชพอยางเปนระบบ 2. สามารถปฏบตงานอาชพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชพอสระหรอแหลงวทยาการ จน

เกดความช านาญ มทกษะและประสบการณ น าไปประยกตใชในการปฏบตงานอาชพระดบฝมอ 3. มเจตคตทดตอการปฏบตงานอาชพ และมกจนสยในการท างานดวยความรบผดชอบ มวนย

คณธรรม จรยธรรม ความคดสรางสรรค ขยน อดทนและสามารถท างานรวมกบผอน

สมรรถนะรายวชา 1. เตรยมความพรอมของรางกายและเครองมออปกรณตามลกษณะงาน 2. ปฏบตงานอาชพตามขนตอนและกระบวนการทสถานประกอบการก าหนด 3. พฒนาการท างานทปฏบตในสถานประกอบการ 4. บนทกและรายงานผลการปฏบตงาน

ค าอธบายรายวชา ปฏบตงานทสอดคลองกบลกษณะของงานในสาขาวชาชพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชพอสระหรอแหลงวทยาการ ใหเกดความช านาญ มทกษะและประสบการณงานอาชพในระดบฝมอ โดยผานความเหนชอบรวมกนของผรบผดชอบการฝกงานในสาขาวชานนๆ และรายงานผลการปฏบตงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน

Page 50: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-8003 ฝกงาน 2 * - * - 2 (Work Practice 2)

จดประสงครายวชา เพอให 1. เขาใจขนตอนและกระบวนการปฏบตงานอาชพอยางเปนระบบ 2. สามารถปฏบตงานอาชพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชพอสระหรอแหลงวทยาการ จน

เกดความช านาญ มทกษะและประสบการณ น าไปประยกตใชในการปฏบตงานอาชพระดบฝมอ 3. มเจตคตทดตอการปฏบตงานอาชพ และมกจนสยในการท างานดวยความรบผดชอบ มวนย

คณธรรม จรยธรรม ความคดสรางสรรค ขยน อดทนและสามารถท างานรวมกบผอน

สมรรถนะรายวชา 1. เตรยมความพรอมของรางกายและเครองมออปกรณตามลกษณะงาน 2. ปฏบตงานอาชพตามขนตอนและกระบวนการทสถานประกอบการก าหนด 3. พฒนาการท างานทปฏบตในสถานประกอบการ 4. บนทกและรายงานผลการปฏบตงาน

ค าอธบายรายวชา ปฏบตงานทสอดคลองกบลกษณะของงานในสาขาวชาชพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชพอสระหรอแหลงวทยาการ ใหเกดความช านาญ มทกษะและประสบการณงานอาชพในระดบฝมอ โดยผานความเหนชอบรวมกนของผรบผดชอบการฝกงานในสาขาวชานนๆ และรายงานผลการปฏบตงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน

(ผเรยนสามารถปฏบตงานใหมหรองานทตอเนองจากรายวชา 2xxxx-8002 ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชพอสระหรอแหลงวทยาการแหงเดม หรอแหงใหม)

Page 51: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

โครงงานพฒนาสมรรถนะวชาชพ

20302-8501 โครงงาน * - * - 4 (Project)

จดประสงครายวชา เพอให 1. เขาใจหลกการและกระบวนการวางแผนจดท าโครงงานสรางและหรอพฒนางาน 2. สามารถประมวลความ รและทกษะในการสรางและหรอพฒนางานในสาขาวชาชพ

ตามกระบวนการวางแผน ด าเนนงาน แกไขปญหา ประเมนผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 3. มเจตคตและกจนสยในการท างานดวยความรบผดชอบ มวนย คณธรรม จรยธรรม ความคดรเรม

สรางสรรค ขยน อดทนและสามารถท างานรวมกบผอน

สมรรถนะรายวชา 1. แสดงความรเกยวกบหลกการและกระบวนการวางแผน จดท าโครงงาน ด าเนนงาน แกไขปญหา

ประเมนผล จดท ารายงานและน าเสนอผลงาน 2. เขยนโครงงานสรางและหรอพฒนางานตามหลกการ 3. ด าเนนงานตามแผนงานโครงงานตามหลกการและกระบวนการ 4. ประเมนผลการด าเนนงานโครงงานตามหลกการ 5. รายงานผลการปฏบตงาน

ค าอธบายรายวชา ศกษาและปฏบตเกยวกบ หลกการจดท าโครงงาน การวางแผน การด าเนนงาน การแกไขปญหา การ

ประเมนผล การจดท ารายงานและการน าเสนอผลงาน โดยปฏบตจดท าโครงงานสรางและหรอพฒนางานทใชความ รและทกษะในระดบ ฝม อ สอดคลองกบสาขาวช าชพ ทศกษา ด าเนนการเปน รายบคคล หรอกลมตามลกษณะของงานใหแลวเสรจในระยะเวลาทก าหนด

Page 52: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-8502 โครงงาน 1 * - * - 2 (Project 1)

จดประสงครายวชา เพอให 1. เขาใจหลกการและกระบวนการวางแผนจดท าโครงงานสรางและหรอพฒนางาน 2. สามารถประมวลความรและทกษะในการสรางและหรอพฒนางานในสาขาวชาชพ

ตามกระบวนการวางแผน ด าเนนงาน แกไขปญหา ประเมนผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 3. มเจตคตและกจนสยในการท างานดวยความรบผดชอบ มวนย คณธรรม จรยธรรม ความคดรเรม

สรางสรรค ขยน อดทนและสามารถท างานรวมกบผอน

สมรรถนะรายวชา 1. แสดงความรเกยวกบหลกการและกระบวนการวางแผน จดท าโครงงาน ด าเนนงาน แกไขปญหา

ประเมนผล จดท ารายงานและน าเสนอผลงาน 2. เขยนโครงงานสรางและหรอพฒนางานตามหลกการ 3. ด าเนนงานตามแผนงานโครงงานตามหลกการและกระบวนการ 4. ประเมนผลการด าเนนงานโครงงานตามหลกการ 5. รายงานผลการปฏบตงาน

ค าอธบายรายวชา ศกษาและปฏบตเกยวกบ หลกการจดท าโครงงาน การวางแผน การด าเนนงาน การแกไขปญหา การ

ประเมนผล การจดท ารายงานและการน าเสนอผลงาน โดยปฏบตจดท าโครงงานสรางและหรอพฒนางานทใชความ รและทกษะในระดบ ฝม อ สอดคลองกบสาขาวช าชพ ทศกษา ด าเนนการเปน รายบคคล หรอกลมตามลกษณะของงานใหแลวเสรจในระยะเวลาทก าหนด

Page 53: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาสมรรถนะวชาชพ

20302-8503 โครงงาน 2 * - * - 2 (Project 2)

จดประสงครายวชา เพอให 1. เขาใจหลกการและกระบวนการวางแผนจดท าโครงงานสรางและหรอพฒนางาน 2. สามารถประมวลความ รและทกษะในการสรางและหรอพฒนา งานในสาขาวชาชพ

ตามกระบวนการวางแผน ด าเนนงาน แกไขปญหา ประเมนผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 3. มเจตคตและกจนสยในการท างานดวยความรบผดชอบ มวนย คณธรรม จรยธรรม ความคดรเรม

สรางสรรค ขยน อดทนและสามารถท างานรวมกบผอน

สมรรถนะรายวชา 1. แสดงความรเกยวกบหลกการและกระบวนการวางแผน จดท าโครงงาน ด าเนนงาน แกไขปญหา

ประเมนผล จดท ารายงานและน าเสนอผลงาน 2. เขยนโครงงานสรางและหรอพฒนางานตามหลกการ 3. ด าเนนงานตามแผนงานโครงงานตามหลกการและกระบวนการ 4. ประเมนผลการด าเนนงานโครงงานตามหลกการ 5. รายงานผลการปฏบตงาน

ค าอธบายรายวชา ศกษาและปฏบตเกยวกบ การวางแผนจดท าหรอพฒนางานโครงงาน การด าเนนงาน การแกไขปญหา

การประเมนผล การจดท ารายงานและการน าเสนอผลงาน โดยปฏบตจดท าโครงงานสรางและหรอพฒนางานทใชความรและทกษะในระดบฝมอ สอดคลองกบสาขาวชาชพทศกษา ด าเนนการเปนรายบคคล หรอกลมตามลกษณะของงานใหแลวเสรจในระยะเวลาทก าหนด

(ผ เรยนสามารถจดท าโครงงานสรางและหรอพฒนางานทตอเนองจากรายวชา 20302-8502 หรอเปนโครงงานใหม)

Page 54: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาเลอกเสร

หมวดวชาเลอกเสร 20302-9001 จตรกรรมสรางสรรค 1 - 3 - 2 20302-9002 เทคนคการพมพสกรนสรางสรรค 1 - 3 - 2 20302-9003 จตรกรรมประยกต 1 - 3 - 2 20302-9004 ประตมากรรมประยกต 1 - 3 - 2 20302-9005 การแกะสลกโฟม 1 - 3 – 2

Page 55: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาเลอกเสร

20302-9001 จตรกรรมสรางสรรค 1 - 3 - 2 (Creative Painting) จดประสงครายวชา เพอให

1. เขาใจหลกการจตรกรรมสรางสรรค 2. มทกษะการสรางสรรคงานจตรกรรมตามแนวความคดสวนบคคล 3. มทกษะการน าเสนอผลงานจตรกรรมสรางสรรค 4. มความสนใจใฝร และเหนคณคาของงานจตรกรรมสรางสรรค

สมรรถนะรายวชา 1. แสดงความรเกยวกบหลกการ กระบวนการจตรกรรมสรางสรรค 2. เตรยม วสด อปกรณสรางงานจตรกรรมสรางสรรค 3. ออกแบบ เชอมโยงแนวคดจตรกรรมสรางสรรคทหลากหลาย 4. น าเสนองานจตรกรรมสรางสรรคการวจารณแบบมสวนรวม

ค าอธบายรายวชา ศกษาและปฏบตการสรางงานจตรกรรมสรางสรรค รปแบบตาง ๆ โดยใชเทคนค กระบวนการสรางสรรค และน าเสนอผลงานตามแนวคดสวนบคคล

Page 56: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาเลอกเสร

20302-9002 เทคนคการพมพสกรนสรางสรรค 1 - 3 - 2 (CreativeSilk Screen Technical) จดประสงครายวชา เพอให

1. มความเขาใจเกยวกบการใชวสดอปกรณและเทคนค วธการตาง ๆ ในการท าภาพพมพสกรน 2. มความเขาใจในการน าการพมพสกรนเทคนคตาง ๆ มาผสมผสานกนเกดเปนภาพพมพสกรน

เทคนคผสม 3. มทกษะในการประเมนคณคาผลงานภาพพมพสกรนเทคนคผสม 4. มความรบผดชอบ มกจนสยทดในการท างาน

สมรรถนะรายวชา 1. แสดงความรเกยวกบหลกการ กระบวนการ ภาพพมพสกรนและเทคนคผสม 2. เตรยมเครองมอ วสด อปกรณงานภาพพมพสกรนและเทคนคผสม 3. ออกแบบ ปฏบตงานภาพพมพสกรนและเทคนคตาง ๆ ตามขอก าหนด

4. น าเสนอผลงานภาพพมพสกรนและเทคนคตาง ๆ

ค าอธบายรายวชา ศกษาและปฏบตเกยวกบการใชวสดอปกรณ และเทคนควธการในกรท าภาพพมพสกรน การน าเทคนคพมพสกรนมาผสมผสานเปนภาพพมพสกรนเทคนคผสม

Page 57: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาเลอกเสร

20302-9003 จตรกรรมประยกต 1 - 3 - 2 (Applied Painting) จดประสงครายวชา เพอให

1. เขาใจวธการใชเครองมอและวสด-อปกรณในการประยกตงานดานจตรกรรมเปนผลตภณฑของทระลก

2. มทกษะในการประยกตงานจตรกรรมเปนผลตภณฑของทระลก เพอจ าหนายโดยการออกแบบชนงานการเลอกใชวสด ขนตอนการปฏบตงาน การผลตชนงาน และตกแตงชนงานส าเรจไดตามหลกการ

3. ประมาณราคาชนงานและการผลตชนงานตามจ านวนไดอยางเหมาะสม 4. มกจนสยทดในการปฏบตงาน 5. มคณธรรม จรรยาบรรณในวชาชพ

สมรรถนะรายวชา 1. แสดงความรเกยวกบหลกการ กระบวนการประยกตงานจตรกรรมเพอธรกจ 2. เตรยม วธการใช และการเกบรกษาวสด อปกรณจตรกรรมเพอธรกจ 3. ออกแบบ เขยนแบบ ผลตภณฑเพองานจตรกรรมประยกต 4. สรางหนจ าลองเพอผลตชนงาน 5. ผลตชนงานผลตภณฑตามขอก าหนด 6. น าเสนอผลงานจตรกรรมประยกต

ค าอธบายรายวชา ศกษาและปฏบตเกยวกบ การใชเครองมอและวสด อปกรณ การประยกตงานจตรกรรมเปนผลตภณฑของทระลกเพอจ าหนาย การออกแบบชนงาน การเลอกใชวสด การผลตชนงาน การตกแตงชนงานส าเรจและการประมาณราคา

Page 58: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาเลอกเสร

20302-9004 ประตมากรรมประยกต 1 - 3 - 2 (Applied Sculpture) จดประสงครายวชา เพอให

1. เขาใจวธการใชเครองมอและวสด-อปกรณในการประยกตงานดานประตกรรมเปนผลตภณฑของทระลก

2. มทกษะในการประยกตงานประตมากรรมเปนผลตภณฑของทระลก เพอจ าหนายโดยการออกแบบชนงานการเลอกใชวสด ขนตอนการปฏบตงาน การผลตชนงาน และตกแตงชนงานส าเรจไดตามหลกการ

3. ประมาณราคาชนงานและการผลตชนงานตามจ านวนไดอยางเหมาะสม 4. มกจนสยทดในการปฏบตงาน 5. มคณธรรม จรรยาบรรณในวชาชพ

สมรรถนะรายวชา 1. แสดงความรเกยวกบหลกการ กระบวนการประยกตงานประตมากรรมเพอธรกจ 2. เตรยม วธการใช และการเกบรกษาวสด อปกรณประตมากรรมเพอธรกจ 3. ออกแบบ เขยนแบบ ผลตภณฑเพองานประตมากรรมประยกต 4. สรางหนจ าลองเพอผลตชนงาน 5. ผลตชนงานผลตภณฑประตมากรรมตามขอก าหนด 6. น าเสนอผลงานประตมากรรมประยกต

ค าอธบายรายวชา ศกษาและปฏบตเกยวกบ การใชเครองมอและวสด อปกรณ การประยกตงานประตมากรรมเปนผลตภณฑของทระลกเพอจ าหนาย การออกแบบชนงาน การเลอกใชวสด การผลตชนงาน การตกแตงชนงานส าเรจและการประมาณราคา

Page 59: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 หมวดวชาเลอกเสร

20302-9005 การแกะสลกโฟม 1 - 3 - 2

(CarvedFoam)

จดประสงครายวชา เพอให 1. มความร ความเขาใจเกยวกบวสด-อปกรณเครองมอแกะสลกโฟม 2. มทกษะการใชเครองมอวสด-อปกรณตามลกษณะงาน 3. มทกษะการแกะสลกโฟมลกษณะฉลลาย นนต า นนสง ลอยตว

4. มกจนสยทดในการปฏบตงาน มความเพยรพยายาม อดทน สนใจใฝร มความรบผดชอบและมเจตคตทด

สมรรถนะรายวชา 1. แสดงความรเกยวกบหลกการ กระบวนการแกะสลกโฟม

2. เตรยม วธการใช และการเกบรกษาวสด อปกรณแกะสลกโฟม 3. ออกแบบ เขยนแบบ ผลตภณฑเพองานแกะสลกโฟม 4. ผลตชนงานแกะสลกโฟมตามขอก าหนด 5. น าเสนอผลงานแกะสลกโฟม

ค าอธบายรายวชา ศกษาและปฏบตเกยวกบชนดของเครองมอ วสด-อปกรณ การบ ารงรกษา การออกแบบชนงานในการแกะสลกโฟม ตามกระบวนการใหเหมาะสมกบลกษณะงานฉลลาย นนต า นนสง ลอยตว

Page 60: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 กจกรรมเสรมหลกสตร

กจกรรมเสรมหลกสตร

20000-2001 กจกรรมลกเสอวสามญ 1 0-2-0 20000-2002 กจกรรมลกเสอวสามญ 2 0-2-0 20000-2003 กจกรรมองคการวชาชพ 1 0-2-0 20000-2004 กจกรรมองคการวชาชพ 2 0-2-0 20000-2005 กจกรรมองคการวชาชพ 3 0-2-0 20000-2006 กจกรรมองคการวชาชพ 4 0-2-0 20000-2007 กจกรรมสงเสรมคณธรรม จรยธรรม 0-2-0

Page 61: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 กจกรรมเสรมหลกสตร

20000-20.. กจกรรมลกเสอวสามญ ... 0-2-0 (Rover Scout Activity …)

จดประสงครายวชา เพอให 1. เขาใจหลกการและกระบวนการของกจกรรมลกเสอวสามญ 2. สามารถปฏบตตนตามระเบยบขอบงคบ ค าปฏญาณและกฏของลกเสอวสามญ มทกษะ

ทางลกเสอและมสวนรวมในกจกรรมของลกเสอวสามญ 3. มเจตคตและกจนสยในการท างานดวยความรบผดชอบตอตนเอง ผอนและสงคม มวนย คณธรรม

จรยธรรม ความคดรเรมสรางสรรคและสามารถท างานรวมกบผอน

สมรรถนะรายวชา 1. ปฏบตตนตามระเบยบวนย ค าปฏญาณ กฏและระเบยบขอบงคบของลกเสอวสามญ 2. วางแผนและปฏบตกจกรรมทกษะทางลกเสอ 3. บ าเพญประโยชนตอชมชนและทองถนในสถานการณตาง ๆ 4. ใชกระบวนการกลมในการปฏบตกจกรรมลกเสอวสามญ

ค าอธบายรายวชา ปฏบตเกยวกบ กจกรรมของลกเสอวสามญ ขบวนการและพธการตาง ๆ ของลกเสอวสามญ

การปฏบตตนตามค าปฏญาณ กฏ ระเบยบวนยของลกเสอวสามญ กจกรรมทกษะทางลกเสอ การใชกระบวนการกลมในการปฏบตกจกรรมและท าประโยชนตอชมชนและทองถน

Page 62: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 กจกรรมเสรมหลกสตร

20000-20.. กจกรรมองคการวชาชพ … 0-2-0 (Vocational Organization Activity …)

จดประสงครายวชา เพอให 1. เขาใจหลกการและกระบวนการเสรมสรางทกษะประสบการณวชาการและวชาชพ การพฒนา

คณภาพชวต การพฒนาองคกร ชมชนและสงคม 2. วางแผน ลงมอปฏบต ประเมนผล และปรบปรงการท างานในการรวมกจกรรมองคการวชาชพ 3. มเจตคตและกจนสยในการท างานดวยความรบผดชอบ มวนย คณธรรม จรยธรรม ความคดรเรม

สรางสรรคและสามารถท างานรวมกบผอน

สมรรถนะรายวชา 1. ปฏบตตนตามระเบยบขอบงคบขององคการวชาชพ 2. วางแผนและปฏบตกจกรรมองคการวชาชพตามหลกการ กระบวนการ ลกษณะและวตถประสงค

ของกจกรรม 3. ใชกระบวนการกลมและการเปนผน าผตามในการรวมกจกรรมองคการวชาชพ 4. ประเมนผลและปรบปรงการท ากจกรรมองคการวชาชพ

ค าอธบายรายวชา ปฏบตเกยวกบ กจกรรมองคการวชาชพ กจกรรมเสรมสรางทกษะและประสบการณวชาการ

และวชาชพ กจกรรมพฒนาคณภาพชวต กจกรรมพฒนาองคกร ชมชนและสงคม การใชกระบวนการกลมและการเปนผน าผตามตามระบอบประชาธปไตยในกจกรรมเกยวกบชาต ศาสนา พระมหากษตรย และกจกรรมอน ๆ ทเปนประโยชนตอชมชนและทองถน โดยการวางแผน ลงมอปฏบต ประเมนผล และปรบปรงการท างาน

Page 63: หลักสูตร ...cvc.ac.th/cvc2011/files/10112711110108_1903310441746.pdf · หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ พทธศกราช 2562 กจกรรมเสรมหลกสตร

20000-2007 กจกรรมสงเสรมคณธรรม จรยธรรม 0-2-0 (Moral and Ethical Promotion Activity)

จดประสงครายวชา เพอให 1. เขาใจความส าคญและหลกในการประพฤตปฏบตตนเปนคนด ม คณธรรม จรยธรรม

ธรรมาภบาล ตามคานยมหลกของคนไทย 12 ประการ 2. สามารถคด วเคราะห ตดสนใจ ประพฤตปฏบตตนตามหลกธรรม กฎระเบยบ วฒนธรรม

อนดงามของสงคม มสวนรวมในการปฏบตกจกรรมท าความดตามรอยพระยคลบาท กจกรรมตามหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง และกจกรรมเพอประโยชนตอตนเอง ชมชนและทองถน

3. มจตส านกและกจนสยทดในการปฏบตกจกรรมดวยความรบผดชอบ เสยสละ มวนย ซอสตยสจรต และสามารถท างานรวมกบผอน

สมรรถนะรายวชา 1. วเคราะหและตดสนใจปฏบตในสงทควรปฏบต และไมปฏบตในสงทไมควรปฏบต 2. ประพฤตปฏบตตนตามหลกธรรม กฎระเบยบ วฒนธรรมอนดงามของสงคม 3. ปฏบตกจกรรมเพอปลกจตส านกความเปนคนด กจกรรมท าความดตามรอยพระยคลบาท

กจกรรม ตามหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงและกจกรรมเพอประโยชนตอตนเอง ชมชน ทองถน และประเทศชาต

4. ปฏบตกจกรรมสงเสรมคณธรรม จรยธรรมและธรรมาภบาลโดยใชกระบวนการกลม

ค าอธบายรายวชา ปฏบตเกยวกบ กจกรรมสงเสรมคณธรรม จรยธรรมและธรรมาภบาลตามคานยมหลกของคนไทย

12 ประการ กจกรรมปลกจตส านกความเปนคนด กจกรรมท าความดตามรอยพระยคลบาท กจกรรมอนรกษศลปวฒนธรรม กจกรรมตามหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง และกจกรรมอน ๆ ทเปนประโยชนตอตนเอง ชมชน ทองถนและประเทศชาต โดยการลงมอปฏบต บนทกและประเมนผล