of 17 /17
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม By..ครูปิยมาส

บทที่ 1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมcvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_17030322222551.pdf · ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนอื่นๆ

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of บทที่ 1...

Page 1: บทที่ 1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมcvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_17030322222551.pdf · ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนอื่นๆ

คอมพวเตอร

และอปกรณโทรคมนาคม

By..ครปยมาส

Page 2: บทที่ 1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมcvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_17030322222551.pdf · ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนอื่นๆ

คอมพวเตอรเบองตน

คอมพวเตอรคออะไร

คอมพวเตอร คอ อปกรณทางอเลกทรอนกส (electrinic device) ทมนษยใชเปนเครองมอชวยในการจดการกบขอมลทอาจเปนได ทงตวเลข ตวอกษร หรอสญลกษณทใชแทนความหมายในสงตาง ๆ โดยคณสมบตทส าคญของคอมพวเตอรคอการทสามารถก าหนดชดค าสงลวงหนาหรอโปรแกรมได (programmable) นนคอคอมพวเตอรสามารถท างานไดหลากหลายรปแบบ ขนอยกบชดค าสงทเลอกมาใชงาน ท าใหสามารถน าคอมพวเตอรไปประยกตใชงานไดอยางกวางขวาง เชน ใชในการตรวจคลนความถของหวใจ

Page 3: บทที่ 1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมcvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_17030322222551.pdf · ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนอื่นๆ

เครองคอมพวเตอรจะมวงจรการท างานพนฐาน

4 อยาง

1. รบขอมล (Input) เครองคอมพวเตอรจะท าการรบขอมลจากหนวยรบขอมล (input unit) เชน คยบอรด หรอ เมาส

2. ประมวลผล (Processing) เครองคอมพวเตอรจะท าการประมวลผลกบขอมล เพอแปลงใหอยในรปอนตามทตองการ โดยสวนประมวลผลเราจะเรยกวา ซพย

Page 4: บทที่ 1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมcvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_17030322222551.pdf · ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนอื่นๆ

เครองคอมพวเตอรจะมวงจรการท างานพนฐาน

4 อยาง

3. แสดงผล (Output) เครองคอมพวเตอรจะใหผลลพธจากการประมวลผลออกมายงหนวยแสดงผลลพธ (output unit) เชน เครองพมพ หรอจอภาพ

4. เกบขอมล (Storage) เครองคอมพวเตอรจะท าการเกบผลลพธจากการประมวลผลไวในหนวยเกบขอมล เพอใหสามารถน ามาใชใหมไดในอนาคต อปกรณทท าหนาทเกบขอมลไดแก ฮารดดสก แผนดสก เปนตน

Page 5: บทที่ 1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมcvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_17030322222551.pdf · ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนอื่นๆ

สวนประกอบของคอมพวเตอร

อปกรณคอมพวเตอร สวนประกอบของคอมพวเตอรหลกๆ

รกนมยวาสวนประกอบของคอมพวเตอรมอะไรบาง คอมพวเตอรนนมสวนประกอบหลกๆ อย 4 สวนดวยกน เรมจาก

1. โปรเซสเซอร (Processor) นนกคอหนวยประผลกลางหรอทรจกกนในนามของซพย (CPU) นนเอง หรอเรยกวาซป ซงสวนนมความส าคญมากทสดของฮารดแวร เพราะวามหนาทในการประมวลผลขอมลทผใชปอนเขามา ซงซพยนนมรนตางๆ ออกมาวางขายตามทองตลาดมากมาย ซงแตละรนกราคาแตกตางกนออกไป

2. หนวยความจ า (Memory) หรอ RAM นนเอง ซง RAM นนเปนหนวยความจ าหลกทจ าเปนในการเกบขอมลตางๆ หรอเรยกอกอยางหนงวาหนวยความจ าส ารองนนเอง กคอจะเกบขอมลชวคราว ซงหนวยความจ าแรมจะท าหนาทเกบชดค าสงและขอมลทระบบคอมพวเตอรก าลงท างานอยดวย

3. สวนอนพต/เอาตพต (Input/Output) กคออปกรณทท าใหคอมพวเตอรสามารถสมผสและรบรสงตาง ๆ เชน เครองอานบตร คยบอรด เมาส สแกนเนอร และอปกรณ Output กไดแกพวก เครองพมพ จอภาพ

4. สอจดเกบขอมล (Storage) นนกคอสอทใชในการจดเกบขอมล เชน ฮารดดสก ทใชในการเกบขอมลอปกรณคอมพวเตอร

Page 6: บทที่ 1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมcvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_17030322222551.pdf · ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนอื่นๆ

สวนประกอบของคอมพวเตอร สวนอนๆ

จอภาพ หรอ monitor เปนอปกรณการแสดงผลทส าคญทสด จะเปนสวนทตดตอกบผใชโดยตรง เพราะเราสามารถมองเหนขอมลททแสดงผลไดโดยผานจอภาพของเรา

เคส (case) คอ กลองหรอโครงสรางส าหรบเกบประกอบอปกรณตางๆ คอมพวเตอรไวภายในนน ซงขนาดของเคสกจะแตกตางกนออกไป แลวแตการใชงานหรอความเหมาะสมในการใชงานของแตละคนรวมทงสถานทเกบอปกรณเหลานนดวยวามขนาดพนทมากนอยเพยงใด และในตวเคสกจะมในสวนของพาวเวอรซพพลายตดมาดวย

คยบอรดหรอแปนพมพ (Keyboard) เปนอปกรณพนฐานทคอมพวเตอรทกเครองจะตองม เนองจากตวคยบอรดใชส าหรบการพมพหรอปอมขอมลตางลงไปในเครองคอมพวเตอร ในตวคยบอรดจะมทงทเปนตวอกษรทเปนภาษาหลกของแตละประเทศรวมทงภาษาหลกอยางภาษาองกฤษอยดวย และยงมขอมลทงตวเลขและฟงกชนตางๆ ทจ าเปนส าหรบการใชงานและอนๆ อก เพอใชส าหรบลงขอมลในตวเครองของเรา โดยสวนใหญแลวคยบอรดมลกษณะทเปนสเหลยมผนผาหรอมลกษณะทใกลเคยงกน แตในปจจบนกอาจมลกษณะทแตกตางกนออกไป แลวแตความคดสรางสรรคของคนออกแบบนนเอง

Page 7: บทที่ 1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมcvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_17030322222551.pdf · ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนอื่นๆ

สวนประกอบของคอมพวเตอร สวนอนๆ

ฮารดดสก (Harddisk) เปนอปกรณทใชส าหรบบนทกขอมลหรอเกบขอมลของคอมพวเตอร และเปนอปกรณทตดมาพรอมกนกบตวเครองคอมพวเตอร ซงตวฮารดดสกจะมลกษณะเปนรปสเหลยมและมแผงวงจรส าหรบควบคมการท างานอยดานลางและชองส าหรบเสยบสายไฟเลยงและสายสญญาณตางๆ โดยทสวนประกอบภายในจะปดไวอยางมดชดเพอปองกนอนตรายทจะเกดขน

เมนบอรด (Main board) เปนแผนวงจรไฟฟาแผนใหญทรวมเอาชนสวนอเลกทรอนกสทส าคญๆ ไวดวยกน ซงเปนสวนทควบคม การท างานของ อปกรณตางๆ ภายในพชทงหมด

ซพย (CPU) มหนาทในการประมวลผลหรอเรยกวาโปรเซสเซอรหรอชป เปนอปกรณทมความส าคญมากเนองจากมหนาทในการประมวลผลจากการปอนขอมลลงไป

Page 8: บทที่ 1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมcvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_17030322222551.pdf · ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนอื่นๆ

สวนประกอบของคอมพวเตอร สวนอนๆ

การดแสดงผล (Display Card) หลกการท างานพนฐานของการดแสดงผลจะเรมตนขน เมอโปรแกรมตางๆ สงขอมลมาประมวลผลท ซพยเมอซพยประมวลผล เสรจแลว กจะสงขอมลทจะน ามาแสดงผลบนจอภาพมาทการดแสดงผล จากนน การดแสดงผล กจะสงขอมลนมาทจอภาพ ตามขอมลทไดรบมา การดแสดงผลรนใหมๆ ทออกมาสวนใหญ กจะมวงจร ในการเรงความเรวการแสดงผลภาพสามมต และมหนวยความจ ามาใหมากพอสมควรโดยทการดบางรนสามารถประมวลผลไดในตวการด ซงจะชวยแบงเบาภาระการประมวลผลใหซพย จงท าใหการท างานของคอมพวเตอรนนเรวขนดวย ซงตวการดแสดงผลนนจะมหนวยความจ าในตวของมนเอง ถาตวการดมหนวยความจ ามาก กจะรบขอมลจากซพยไดมากขน ซงจะชวยใหการแสดงผลบนจอภาพมความเรวสงขนดวย

เมาส (Mouse) จะเปนอปกรณทใหความรสกทดตอการใชงาน ชวยใหการใชงานงายขนดวยการใชเมาสเลอนตวชไปยงต าแหนงตาง ๆ บนจอภาพ หรอเรยกงายๆ วาตวชต าแหนงนนเอง ในขณะทสายตาจบอยทจอภาพกสามารถใชมอลากเมาสไปมาได ระยะทางและทศตจะสมพนธและเปนไปในแนวทางเดยว

Page 9: บทที่ 1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมcvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_17030322222551.pdf · ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนอื่นๆ

สวนประกอบของคอมพวเตอร สวนอนๆ

แรม (RAM) เปนหนวยความจ าของระบบ มหนาทรบขอมลเพอสงไปให CPU ประมวลผล แรมเปนหนวยความจ าหลกของระบบคอมพวเตอร ซงจะเกบขอมลเมอมกระแสไฟหลอเลยงเทานน โดยถาเกดไฟฟากระพรบหรอดบ ขอมลทถกบนทกไวในหนวยความจ าจะหายไปทนท

Page 10: บทที่ 1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมcvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_17030322222551.pdf · ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนอื่นๆ

ความหมายของโทรคมนาคม

โทรคมนาคม (Telecommunications) เปนการสงสารสนเทศในรปแบบของตวอกษร ภาพและเสยงโดยใชคลนแมเหลกไฟฟาหรอการตดตอสารจากทหนงไปยงอกทหนงไปยงอกทหนงโดยใชพลงงานไฟฟาใหไหลไปตามสายเคเบลทองแดง เคเบลเสนใยแสง หรอโดยอาศยคลนแมเหลกไฟฟาในการสงสญญาณไปในบรรยากาศ เชนการสงวทย โทรทศน การสงคลนไมโครเวฟ และการสงสญญาณผานดาวเทยม โดยจดทสงขาวสารกบจดรบจะอยหางไกลกน และขาวสารทสงจะเฉพาะเจาะจงผรบคนใดคนหนงหรอสงใหผรบทวไปกได

โทรคมนาคมเปนการใชสออปกรณรบไฟฟาตาง ๆ เชน วทย โทรทศน โทรศพท โทรสาร และโทรพมพ เพอการสอสารในระยะไกล โดยอปกรณเหลานจะแปลงขอมลรปแบบตาง ๆ เชน เสยงและภาพไปเปนสญญาณไฟฟา สญญาณเหลานจะถกสงไปโดยสอ เชน สายโทรศพท หรอคลนวทยเมอสญญาณไปถงจดปลายทาง อปกรณดานผรบจะรบและแปลงกลบสญญาณไฟฟาเหลานใหเปนขอมลทสามารถเขาใจได เชนเปนเสยงทางโทรศพท หรอภาพบนจอโทรทศน หรอขอความและภาพบนจอคอมพวเตอร โทรคมนาคมจะชวยใหบคคลสามารถตดตอสารกนไดไมวาจะอยทใด ๆ ในโลกในรปแบบของขาวสาร ความร และความบนเทง

Page 11: บทที่ 1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมcvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_17030322222551.pdf · ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนอื่นๆ

ประเภทของขอมลในการสอสารโทรคมนาคม

ขอมลในการสอสารโทรคมนาคมสามารถแยกไดเปน 4 ประเภท คอ1. ประเภทเสยง เชน เสยงพด เสยงดนตร2. ประเภทตวอกษร เชนอกษร ตวเลข สญลกษณ3. ประเภทภาพ ทงภาพนงและภาพเคลอนไหว4. ประเภทรวม เปนการสอสารทงตวอกขระ ภาพและเสยง

Page 12: บทที่ 1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมcvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_17030322222551.pdf · ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนอื่นๆ

องคประกอบของการสอสาร

ในระบบโทรคมนาคม

องคประกอบของการสอสารในระบบโทรคมนาคม แบงได 2 สวน ซงท าหนาทดงน1. สอ หรอ พาหะ เพอน าขาวสารนนไปถงกนโดยใชเคลอนวทยทมความถ

สงเปน คลนพาห ชวยน าสญญาณทาง ไฟฟาทสงมานนแพรกระจายไปในบรรยากาศไปยงเครองรบไดโดยสะดวก

2. เครองสงและเครองรบ จดสงและจดแตละจดจะตองมเครองเขารหส เพอเปลยนขาวสารนนใหเปนสญญาณทางไฟฟาเสยกอน เพอฝากสญญาณไปกบคลนพาห ดวยการ กล าสญญาณ โดยเครองมอทเรยกวา มอดเลเตอร เมอสญญาณนนเสมอนเครองถายส าเนาเอกสาร เพยงแตตนฉบบทสงมารนนอยหางไกลจากผรบโทรสารเปนอปกรณทน ามาใชแทนเครองโทรสาร (phototelegraph) ทเคยใชในการสงภาพนงมาแตเดม ซงลาสมยไปแลว

Page 13: บทที่ 1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมcvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_17030322222551.pdf · ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนอื่นๆ

องคประกอบของเทคโนโลยโทรคมนาคม

องคประกอบทส าคญของเทคโนโลยโทรคมนาคม ประกอบดวย 5 องคประกอบทส าคญ

ตนก าเนดขาวสาร (Source of Information)เปนสวนแรกในระบบการสอสารโทรคมนาคม เปนแหลงทมาของขาวสารตาง ๆ ทผสงตองการทจะสงไปยงผรบทปลายทางตวอยางในระบบโทรศพท หรอระบบวทยกระจายเสยง สวนนกคอเสยงพดของผพดทตนทาง ซงจะถกไมโครโฟนเปลยนใหเปนสญญาณไฟฟาทเหมาะสม และสงเขาไปในระบบ หรอในกรณระบบการสอสารขอมล (Data Communication) สวนนอาจจะเปนเครองคอมพวเตอรหรอ Data Terminal ประเภทตาง ๆ

Page 14: บทที่ 1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมcvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_17030322222551.pdf · ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนอื่นๆ

เครองสงสญญาณ

ท าหนาทในการแปลงหรอเปลยนสญญาณไฟฟาทใชแทนขาวสารจากตนก าเนดขาวสารใหเปนสญญาณหรอคลนแมเหลกไฟฟาทเหมาะสมในการสงตอไปยงปลายทาง เชนระบบโทรศพท ตวเครองโทรศพทจะแปลงสญญาณไฟฟาทใชแทนเสยงพด ใหเปนสญญาณแมเหลกไฟฟาทเหมาะสมและสงตอไปยงปลายทาง ส าหรบในระบบการสอสารขอมล สวนนจะเปน MODEM หรออปกรณอนทเหมาะสมในการเปลยนสญญาณไฟฟาทมาจากคอมพวเตอรเพอใหเปนสญญาณแมเหลกไฟฟาทเหมาะสมในการผานระบบสอสญญาณไปยงปลายทาง

Page 15: บทที่ 1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมcvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_17030322222551.pdf · ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนอื่นๆ

ระบบการสงผานสญญาณ

เครองสงไดเปลยน หรอแปลงสญญาณไฟฟาทใชแทนขาวสารตาง ๆ ใหเปนสญญาณหรอคลนแมเหลกไฟฟาทเหมาะสม สญญาณกจะถกสงผานระบบระบบการสงผานสญญาณ เพอสงตอไปยงเครองรบและผรบทปลายทาง ดงนนระบบการสงผานสญญาณจงถอไดวานบเปนสวนทส าคญและจ าเปนมากในระบบการสอสารโทรคมนาคม

Page 16: บทที่ 1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมcvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_17030322222551.pdf · ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนอื่นๆ

เครองรบสญญาณ

เครองรบสญญาณ เปนสวนทท าการเปลยนสญญาณ หรอคลนแมเหลกไฟฟา ทถกสงผานระบบการสงผานสญญาณจากตนทาง เพอใหกลบมาเปนสญญาณไฟฟาทใชแทนขาวสารทถกสงมาจากตนทาง ทงนเพอสงใหอปกรณปลายทางท าการแปลง หรอเปลยนสญญาณไฟฟานน ใหกลบมาเปนขาวสารทผรบสามารถเขาใจความหมายได ส าหรบระบบการสอสารขอมลสวนนจะเปน MODEM หรออปกรณทเหมาะสมในการเปลยนสญญาณแมเหลกไฟฟา ใหเปนสญญาณไฟฟาทใชขอมลในรปแบบทถกตอง และเหมาะสมส าหรบการสงตอใหเครองคอมพวเตอร ดงนนอปกรณบางชนด เชน MODEM อาจเปนไดทงอปกรณในการสง และรบสญญาณ ในอปกรณชนดเดยวกน

Page 17: บทที่ 1 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมcvc.ac.th/cvc2011/files/161216044474363_17030322222551.pdf · ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนอื่นๆ

ผรบสญญาณ

ผรบสญญาณ เปนสวนสดทายในระบบการสอสารโทรคมนาคม ซงท าหนาทรบขอมลขาวสารทสงมาจากตนก าเนดขาวสาร ดงนนอปกรณรบสญญาณ และอปกรณสงสญญาณ อาจเปนอปกรณชนดเดยวกนกได เชน คอมพวเตอร เปนตน