of 25 /25
การใช้งานโปรแกรม 9.1 แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 17-19 เมษายน 2561 ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน

การใช้งานโปรแกรม 9.1 ในการผลิต ... · 2018-05-17 · การใช้งานโปรแกรม 9.1 แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of การใช้งานโปรแกรม 9.1 ในการผลิต ... ·...

 • การใช้งานโปรแกรม9.1

  แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

  17-19 เมษายน 2561

  ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน

 • 1. แนะน าโปรแกรม2. การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานโปรแกรม3. การบันทึก4. การแก้ไขไฟล์วีดิโอที่บันทึก5. การปรับแต่งเสียง6. การบันทึกและการส่งออกไฟล์วิดีโอ

  หัวข้ออบรม

  ระยะเวลาอบรม 180 นาที

 • ค าว่า “วีดิทัศน์” เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเพ่ือใช้กับค า video เขียนทับศัพท์ว่า “วิดีโอ”ซึ่งอาจแปลได้ว่า “เครื่องแสดงภาพเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน” ** ที่มา : จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๒วิดีโอ เป็นภาพลักษณะหน่ึงซึ่งต้องใช้การแสดงผลผ่านอุปกรณ์ที่สามารถแสดงผลวิดีโอได้ค าที่เกี่ยวข้องเครื่องเล่นวิดีโอ คือ อุปกรณ์ส าหรับแสดงผลวิดีโอเครื่องบันทึกวิดีโอ คือ อุปกรณ์ส าหรับบันทึกวิดีโอ

  Video : วิดีโอ และ วีดิทัศน์

 • วิดีโอ เป็นภาพลักษณะหนึ่งซึ่งต้องใช้การแสดงผลผ่านอุปกรณ์ที่สามารถแสดงผลวิดีโอได้โดยมีการบันทึกและจัดเก็บอยู่ในรูปของสัญญาณแบบแอนะล็อก (Analog) หรือดิจิทัล (Digital)ปัจจุบัน วิดีโอ มักถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของไฟล์วิดีโอซึ่งเป็นสัญญาณดิจิทัล ซึ่งมีนามสกุลต่างๆ เช่น mpeg2, mp4 wmv, avi, mov, mkv, rmv, 3gp เป็นต้น

  - ถ้าสามารถแสดงผลต่อเนื่องกันจะมีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว (Animation)- ถ้าประกอบไปด้วยสื่อหลายชนิดจะจัดอยู่ในประเภทสื่อผสม (Multimedia)

  Video : วิดีโอ และ วีดิทัศน์

 • Video : วิดีโอ และ วีดิทัศน์ปัจจุบันไฟล์วิดีโอ เป็นที่นิยมเน่ืองจากสามารถแสดงผลได้จากอุปกรณ์ Smartphoneและโทรทัศน์ที่มีระบบแปลงสัญญาณดิจิทัลจากอุปกรณ์จัดเก็บเช่น USB drive

 • โปรแกรม Camtasia เป็นโปรแกรมที่สามารถบันทึกภาพ (Capture) การท างานต่าง ๆ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบันทึกเสียงบรรยายหรือค าอธิบายไปพร้อม ๆ กัน หรือแม้แต่บันทึกผู้บรรยายด้วยกล้องที่ติดบนหน้าจอ และสามารถแสดงบางส่วนหรือทั้งหมดของหน้าจอก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไข ปรับแต่ง แทรกสื่อชนิดอื่นๆ เพิ่มเติมและใส่เทคนิคพิเศษเพื่อให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เหมาะส าหรับครูในการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยมีขั้นตอนและวิธีการใช้งานไม่ยุ่งยาก

  การใช้งานโปรแกรม9.1

 • 1. เมื่อต้องการสาธิตให้เห็นการท างานบนหน้าจอของคอมพิวเตอร์โดยการบันทึกหน้าจอขณะท างานเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและสามารถปฏิบัติตามได้

  เลือกใช้งานโปรแกรมเมื่อ....?

  ผลงานที่ส่งออกจากโปรแกรมจะเป็นไฟล์วิดีโอเท่านั้น..!!!

 • 2. เมื่อต้องการน าเสนอเนื้อหาจาก PowerPoint โดยบันทึกเสียงบรรยายของครูประกอบไปด้วย

  เลือกใช้งานโปรแกรมเมื่อ....?

  ผลงานที่ส่งออกจากโปรแกรมจะเป็นไฟล์วิดีโอเท่านั้น..!!!

 • 3. เมื่อต้องการน าเสนอเนื้อหาจากสื่อหลายชนิด เช่น ภาพนิ่งภ า พ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว วิ ดี โ อ PowerPoint เสียง หน้า เว็บเพจ ฯลฯ โดยสามารถแสดงสลับกันหรือแสดงไปพร้อม ๆ กันก็ได้

  เลือกใช้งานโปรแกรมเมื่อ....?

  ผลงานที่ส่งออกจากโปรแกรมจะเป็นไฟล์วิดีโอเท่านั้น..!!!

 • 4. เมื่อต้องการบันทึกการสอน การน าเสนอ หรือการบรรยายของครูผู้สอนผ่านกล้อง webcam

  เลือกใช้งานโปรแกรมเมื่อ....?

  ผลงานที่ส่งออกจากโปรแกรมจะเป็นไฟล์วิดีโอเท่านั้น..!!!

 • 5. เมื่อต้องการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม สื่อการสอนที่เป็นไฟล์วิดีโอที่มีอยู่แล้ว

  เลือกใช้งานโปรแกรมเมื่อ....?

  ผลงานที่ส่งออกจากโปรแกรมจะเป็นไฟล์วิดีโอเท่านั้น..!!!

 • 1. ศึกษาและฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมให้เข้าใจชัดเจน 2. วิเคราะห์ เรียบเรียงเนื้อหา และก าหนดวิธีการจัดการเรียนการสอน3. ออกแบบสื่อการเรียนการสอน4. จัดเตรียมทรัพยากร และข้อมูลต่างๆ ให้พร้อมก่อนเริ่มต้นการผลิต

  การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งานโปรแกรม

  Practice-Analysis-Design-Preparation

 • 1. ศึกษาและฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมให้เข้าใจชัดเจนเพื่อให้ทราบว่าโปรแกรมท าสิ่งใดได้บ้าง และถ้าครูต้องการจะท าอย่างนั้น

  ครูจะต้องท าอย่างไร โดยศึกษาจากค าแนะน า คู่มือ และลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเองบ่อย ๆ จนเกิดความช านาญ

  PRACTICE

 • 2. วิเคราะห์ เรียบเรียงเนื้อหา และก าหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนต่อไปนี้

  2.1 เลือกเนื้อหาที่จะใช้สอน วิเคราะห์ เพิ่มเติม/ตัดทอน เนื้อหา2.2 เรียบเรียงและจัดล าดับเนื้อหาที่จะน าเสนอ 2.3 ก าหนดวิธีการสอนโดยเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่จะน าสื่อไปใช้ในการ

  เรียนการสอน ซึ่งควรก าหนดเป็นล าดับขั้นตอนให้ชัดเจน

  ANALYSIS

 • 3. ออกแบบสื่อการเรียนการสอน ตามขั้นตอนต่อไปนี้3.1 เลือกรูปแบบการน าเสนอ3.2 ออกแบบการจัดวางข้อมูล (ภาพ ข้อความ )3.3 ถ้าเป็นไปได้ควรมีบทบรรยายหรือบทพูด (Script) และกรอบแสดง

  เรื่องราว (Story Board) ของสื่อที่จะผลิต จะช่วยให้ท างานได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

  DESIGN

 • 4. จัดเตรียมทรัพยากร และข้อมูลต่างๆ ให้พร้อมก่อนเริ่มต้นการผลิต4.1 เตรียมข้อมูลค าบรรยายเนื้อหาที่อยู่ในรูปของข้อความ (Text) 4.2 เตรียมข้อมูลประกอบ ซึ่งได้แก่ ไฟล์ภาพ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์ PowerPoint

  ไฟล์เสียง และข้อมูลอื่น ๆ ให้พร้อม 4.3 เตรียมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม กล้องบันทึก (webcam) ไมโครโฟน

  บันทึกเสียง หรือเครื่องบันทึกเสียง ฯลฯ ให้พร้อมใช้งาน

  PREPARATION

 • ท าความรู้จักโปรแกรม9.1

 • โปรแกรม Camtasiaจะท างานใน 2 โหมด

  1. โหมดการบันทึก Recording2. โหมดการแก้ไข Editing

 • 1. Select area- บันทึกเต็มจอ- บันทึกบางส่วนของจอ

  2. Recorded inputs- เปิดกล้อง- เปิดไมโครโฟน

  3. Record ฝึกปฏิบัติ - การบันทึก

  1. โหมดการบันทึก

 • ขั้นตอนการบันทึก1. เลือกพื้นที่บันทึก Select area เต็มจอ / บางส่วน2. Recorded inputs เปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน3. กด Record4. ท างานหน้าจอตามทีต่้องการ (อาจมีบรรยายประกอบ)5. กดปุ่ม หยุดการบันทึก (Stop)6. โปรแกรมจะบันทึกอัตโนมัติ (เป็นไฟล์นามสกุล.trec)7. เปิดโปรแกรมเข้าสู่โหมด editing

 • แถบค าสั่ง (Menu bar)

  พื้นที่ท างาน (Working area)

  แถบเครื่องมือ (Tools bar)

  แถบเวลา (Timelines)

  ปุ่มบันทึก (Record)

  ที่จัดเก็บข้อมูลน าเข้า(Media bin)

  2. โหมดการแก้ไข

 • แถบเครื่องมือ (Tools bar)Media = แสดงสื่อ (objects) ท่ีน าเข้ามาใน Media BinAnnotations = แทรกข้อความ (Callouts)Transitions = รูปแบบการเปลี่ยนฉากBehavior = ใส่ Effects ให้กับสื่อ (objects)Animations = ปรับการ Zoom+/- การ เลื่อน (Pan)Cursor Effects = ใส่ Effects ให้กับ Cursor Voice Narration = บันทึกเสียงบรรยายประกอบAudio Effects = ใส่ Effects ให้กับเสียงVisual Effects = ใส่ Effects ให้กับภาพInteractivity = ใส่ค าถาม (Quizs) ให้กับสื่อCC Captions = เพ่ิมข้อความ/ค าบรรยาย

 • การท างานใน TimelineTimeline เป็นแผนผังล าดับเวลาซึ่งแสดงทีละวินาที เมื่อเราต้องการให้มีการแสดงผล

  ณ ช่วงเวลาใด เราก็น าวัตถุ (Objects) ไปวางไว้ใน Timeline ณ ช่วงเวลานั้น เม่ือหัวอ่านเวลาวิ่งไปถึงก็จะแสดงผลวัตถุนั้น ๆ ขึ้นมา ซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อการจัดวางและล าดับเหตุการณ์ของเรื่องราวต่างๆ ที่เราต้องการน าเสนอ

 • 1. น าเข้าไฟล์ที่บันทึกไว้และต้องการแก้ไข (ไฟล.์trec) และไฟล์ข้อมูลต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้ (ถ้ามี)2. ตั้งค่าพ้ืนที่การน าเสนอ คลิกขวาพื้นที่ท างาน > Project Setting > ตั้งค่า > Apply3. ลากไฟล์ .trec เข้าในพื้นที่ท างาน แล้วปรับขนาดให้เหมาะสมตามต้องการ4. แยกคลิปวิดีโอภาพผู้บรรยาย (ถ้ามี) แล้วปรับขนาดหรือจัดวางในที่ ๆ เหมาะสมตามต้องการ

  * ไฟล์หรือข้อมูลต่างๆ ที่น ามาวางจะเรียกว่า วัตถุ (Object)5. แทรกวัตถุ (Object) ต่าง ๆ ในต าแหน่งและช่วงเวลาต่าง ๆ ตามต้องการ6. เพ่ิมค าบรรยาย Annotations / CC Caption) ในต าแหน่งและช่วงเวลาต่าง ๆ ตามต้องการ 7. ใส่เทคนิคพิเศษ (Visual Effects) ให้กับภาพต่างๆ ตามต้องการ (Zoom/Pan)8. ใส่เทคนิคพิเศษ (Behavior / Animations) ให้กับวัตถุต่างๆ ตามต้องการ 9. บันทึกเสียงบรรยายประกอบ (Voice Narration) และใส่เทคนิคพิเศษ (Audio Effects) (ถ้ามี)10. ใส่เทคนิคพิเศษ (Cursor Effects) ถ้าต้องการ11. เพ่ิมส่วนปฏิสัมพันธ์ (Interactivity) โดย เพิ่มค าถาม > Add Quiz to Timeline (ถ้าม)ี12. ใส่เทคนิคพิเศษให้กับการเปลี่ยนฉาก (Transitions)

  ขั้นตอนการแก้ไข

 • 1. ทดสอบการแสดงผลหลายๆ ครั้งจนเป็นที่พอใจ2. บันทึกไฟล์ Save Projects As….เลือกท่ีจัดเก็บ2. คลิกที่ Share > เลือก Local File…

  > เลือกขนาดและความละเอียดของวิดีโอ > Next > เลือก Format ของวิดีโอ > เลือกดู Options ต่าง ๆ > Next> ตั้งชื่อไฟล์วิดีโอ / Folder ที่จัดเก็บ > Finish

  3. Rendering Video4. โปรแกรมจะสร้างชุดค าสั่งที่มีไฟล์สื่อและชุดค าสั่ง HTML

  ที่สามารถน าไปแสดงผลทางระบบอินเทอร์เน็ตได้

  ** สามารถอัพโหลดขึ้น YouTube / Vimeo / Google drive ได้โดยตรง

  ขั้นตอนการบันทึกและการส่งออก