CURS 6- Cefaleea, Nevralgii

 • Published on
  04-Feb-2018

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/21/2019 CURS 6- Cefaleea, Nevralgii

  1/10

  CEFALEEA/NEVRALGIILE

  NEUROLOGIE- CURS 6

 • 7/21/2019 CURS 6- Cefaleea, Nevralgii

  2/10

  CEFALEEAEste un simptom frecvent nt!nit "i c#re ri$ic% pro&!eme $i'ci!e $e $i(nostic)CAUZE generale extracraniene endocraniene

  1.Cauzele generale*+AAfec,iuni $i(estive co!ecistop#tii. insu'cien,% ep#tic%. co!ite. constip#,ie

  re&e!%#nemii

  nefrop#tiiinfec,ii "i into0ic#,ii cronicest%ri!e fe&ri!e #!e &o!i!or infecto-cont#(io#se)#fec,iuni en$ocrine insu'cien,# ov#ri#n%. &o#!# 1#se$o2. s$r) premenstru#!.

  etc)

 • 7/21/2019 CURS 6- Cefaleea, Nevralgii

  3/10

  2.Cauze extracranieneAfec,iuni #!e pie!ii c#pu!ui 3cic#trici. in4#m#,ii. tumori5. #rterit# tempor#!%. tumori oso#seAfec,iuni $in sfer# ORL otite. oto-m#stoi$ite. sinuite. #mi($#!ite. ve(et#,ii #$enoi$e.etcAfec,iuni ocu!#re (!#ucomu!. in4#m#,ii ocu!#re. vicii $e refr#c,ie. $efecte $e conver(en,%. etc)7iferite nevr#!(ii supr#or&it#re. su&or&it#re. su&occipit#!e n #stfe! $e c#uri. $urere# este !oc#!i#t%

  pe tr#iectu! nervu!ui respectiv "i se #ccentue#% !# presiune# puncte!or $e emer(en,% # #cestor

  nervi)A!(ii cervic#!%. $etermin#t% $e spon$i!o# co!o#nei cervic#!e c#re pro$uce $ureri occipit#!e. uneori

  cu ir#$iere front#!%. #cufene. st%ri verti(ino#se "i sc%$eri #!e #uu!ui)3.Cauze endocranieneS$r) $e ipertensiune intr#cr#ni#n% 3*IC5 cef#!ee# este sur$%. $ifu%. continu%. m#i #ccentu#t%

  $imine#,#. #ccentu#t% $e eforturi "i $ecu&it8 se #soci#% cu v%rs%turi. mo$i'c%ri #!e fun$u!ui $e oci)Acest tip $e cef#!ee constituie simptom#to!o(i# (ener#!% # neoform#,ii!or intr#cr#niene) S$r) $e *ICeste re#!i#t $e tumori cere&r#!e. em#to#me menin(eene. #&ces cere&r#!. AVC. i$rocef#!ie.

  encef#!ite. etc)S$r) $e ipotensiune intr#cr#ni#n% cef#!ee occipit#!%. verti9. (re,uri. v%rs%turi. #stenie) +u!&ur%ri!e se

  #ccentue#% n ortost#tism. $iminu% n $ecu&it. in(er#re $e !ici$e "i compresiune# 9u(u!#re!or) E#se po#te inst#!# $up% tr#um#tisme cr#niene s#u po#te #p#re c# o comp!ic#,ie $up% punc,ie !omr%cu e0tr#(ere# LCR)

  :enin(ite cef#!ee# se nso,e"te $e semne!e menin(eene. fotofo&ie. fe&r%. etc):i(ren# este o cef#!ee cu #spect p#rticu!#r c#r#cteri#t% prin-emicr#nie8

  -m#nifest%ri ocu!#re8#ceste# survin n crie perio$iceAp#ri,i# #ccesu!ui este prece$#t% $e o st#re $e ne!ini"te. #soci#t% cu tu!&ur%ri $e ve$ere. scoto#me

  !umino#se 3#ur#5 urm#te $e inst#!#re# unei emicr#nii vio!ente cu c#r#cter pu!s#ti!. nso,it% $etu!&ur%ri ve(et#tive. con(esti# con9unctive!or. !%crim#re. (re,uri. v%rs%turi. constip#,ie) 7ur#t##ccesu!ui v#ri#% $e !# ctev# ore !# ctev# i!e. interv#!u! $e timp $intre crie v#ri#% "i e!s%pt%mni-!uni) :i(ren# este m#i frecvent% !# femei. #p#re $eo&icei !# pu&ert#te. $isp#re !#menop#u%) Frecvent. mi(ren# este simptomu! reve!#tor #! unui #nevrism intr#cr#ni#n

  Cef#!ee# $in cursu! nevroe!or este v#ri#&i!% $e !# o i !# #!t#. m&r#c% $iferite #specte. sen#,ie $e

  vi$. $e constric,ie. $e #p#r#re. ;n c#sc%< este $ifu% f%r% o !oc#!i#re precis%. $escriere# esteim#(in#r%. vo!u&i!%) Se #soci#% cu m#nifest%ri nevrotice)

 • 7/21/2019 CURS 6- Cefaleea, Nevralgii

  4/10

  7i#(nostic

  =n $escriere# cef#!eei se vor urm%ri Se$iu! !oc#!i#t% tempor#!%. front#!%. occipit#!%. etc s#u $ifu%8 C#r#cteru! continuu s#u pu!s#ti!8 >erio$icit#te# c%n$ #p#re. ct $ure#%. cn$ ce$e#%. cn$

  re#p#re8 Conte0tu! premenstru#!. $up% efort. $up% prnuri8 Simptome $e nso,ire (re,uri. v%rs%turi. etc Ce$e##/ nu ce$e#% !# oprire# efortu!ui. o$in#. etc. #nti#!(ice

  o&i"nuite8 1o!i pree0istente *+A. #fec,iuni en$ocrine. $i(estive. etc

  Suspiciune# $i#(nostic% se po#te formu!# c!inic $up# #!(oritmu!$escris m#i sus "i u!terior po#te ' con'rm#t% prin investi(#,iisup!iment#re C+. R:N. EEG. monitori#re# +A. R0 sinusuri.e0#men LCR. etc. func,ie $e etio!o(i# nuit%)

 • 7/21/2019 CURS 6- Cefaleea, Nevralgii

  5/10

  +r#t#ment

  =n (ener#!. tr#t#mentu! c#u#! corect efectu#treo!v# cef#!ee#8 $#r. pentru tr#t#mentu!simptom#tic se uti!ie#% #nt#!(ice.#ntiin4#m#torii. etc) =n mi(ren# se uti!ie#% "i

  me$ic#,ie #ntimi(reno#s% 3Imi(r#n5 7e #semene#. e0ist% c#uri in c#re o$in#. sti!u! $e

  vi#,% s%n%tos cu respect#re# ore!or $e m#s%. $esomn. evit#re# stresu!ui $uc !# remitere#

  simptom#to!o(iei) Uneori se #$#u(# "i me$ic#,ie se$#tiv%. in scopu!

  tocm#i #! re$ucerii #n0iet%,ii "i #si(ur#re#con$i,ii!or $e o$in%)

 • 7/21/2019 CURS 6- Cefaleea, Nevralgii

  6/10

  NEVRALGIILEDEFINIIE: 7urere provoc#t# $e o irit#tie s#u $e o !eiune # unui nerv senitiv) 7urere# evo!ue##. in

  (ener#!. prin crie $estu! $e intense. $#r intre crie po#te persist# un fon$ $ureros)

  CA!IFICA"E7iferite!e tipuri $e nevr#!(ie se c!#si'c# $up# !oc#!i#re# !or in

  - Ne#ralgia $acialaprovo#c# o $urere supr##cut# in on# contro!#t# $e c#tre nervu! tri(emen)

  E# #fecte##. in princip#!. o&r#u!. p!eo#pe!e superio#re si. $e ce!e m#i mu!te ori. m#0i!#ru! superior)E# se pro$uce $e o sin(ur# p#rte si este #$ese# provoc#t# $e o stimu!#re # unei one p#rticu!#re #fetei)

  - Ne#ralgia inter%titialaintervine $e #m&e!e p#rti. $#r urme## tr#iectu! $e inerv#tie cut#n#t#c#re t#ie o&!ic co#ste!e)

  &Ne#ralgiile 'rin iritaria ner#ilor (e()relorco&o#r# in !un(ime# unei &eni str#mte p#n#!# e0tremit#te# mem&ru!ui nevr#!(i# cervico&r#i#!# in mem&ru! superior. nevr#!(i# crur#!# sisci#tic# in mem&ru! inferior)

  *rata(entAcest# $epin$e $e 'ec#re c#. $#r cuprin$e #$ese# o imo&i!i#re tempor#r# 3rep#us !# p#t.

  purt#tu! unui corset s#u #! unui co!ier cervic#!5. !u#re# $e #n#!(eice. $e #ntiin4#m#to#re 3pe c#!ein9ect#&i!# s#u or#!# s#u in in'!tr#tii5 s#u. inc#. se$inte $e @ineiter#pie)

 • 7/21/2019 CURS 6- Cefaleea, Nevralgii

  7/10

  NE+"A,IA FACIA-

  7urere # fetei) Se $istin( $ou# tipuri princip#!e #!e #!(iei f#ci#!e)

  - Algia #a%culara a $etei. c#u#t# $e o #nom#!ie in function#re# v#se!or. sem#nifest# printr-o $urere intens# c#re #fecte## 9um#t#te# fetei. ce! m#i#$ese# in sp#te!e ociu!ui. insotit# $e o rose#t# cut#n#t#. $e o !#crim#re si $eo scur(ere n##!#. pe #cee#si p#rte) Evo!uti# se f#ce in crie $e B minute

  p#n# !# c#tev# ore. pe $ur#t# unei perio#$e c#re po#te #9un(e $e !# i!e !#m#i mu!te !uni)

  - Ne#ralgia de trige(en. c#u#t# uneori $e o &o#!# neuro!o(ic# 3sc!ero# inp!#ci5. $#r ce! m#i #$ese# f#r# c#u# cunoscut#. se m#nifest# printr-o $urere$eose&it $e intens#. cu $ur#t# $e D s#u minute. !oc#!i#t# $e o sin(ur# p#rte# fetei) E# este $ec!#ns#t# prin e0cit#re# unei one cut#n#te numit# on#tr#(#ci) Crie!e $ure## c#tev# i!e. ci#r c#tev# s#pt#m#ni)

  *rata(ent+r#t#mentu! #!(ii!or f#ci#!e cuprin$e in$eose&i uti!i#re# #n#!(eice!or

  o&isnuite 3p#r#cet#mo!5 s#u # #nti$epresive!or 3#mitripti!in#5) In c#u!nevr#!(iei $e tri(emen. $#c# #ceste #n#!(eice se $ove$esc insu'ciente. seprescriu &et#&!oc#nte 3propr#no!o!5 s#u #ntiepi!eptice 3c#rm#epin#5) In c#

  $e esec. po#te ' efectu#t# o interventie cirur(ic#!# #supr# nervu!ui tri(emen)

 • 7/21/2019 CURS 6- Cefaleea, Nevralgii

  8/10

  NE+"A,IA !CIA*IC- 7urere c#re ir#$i## in !un(ime# tr#iectu!ui nervu!ui sci#tic si/s#u

  #! r#$#cini!or s#!e) Nervu! sci#tic i# n#stere $in unire# ce!or $ou#r#$#cini pornite $in m#$uv# spin#rii. L 3pornin$ $in r#cis intre #-# si # -# verte&r# !omr#5 si SD 3pornin$ $in r#cis intre # -#verte&r# !omr# si prim# verte&r# s#cr#!#5)

  Cauze & O sci#tic# este c#u#t#. in (ener#!. $e o compresiee0ercit#t# #supr# r#$#cini!or nervo#se L s#u SD. $e ce!e m#imu!te ori o ernie $isc#!# 3proemin#re# unui $isc interverte&r#! in#f#r# !imite!or s#!e norm#!e5. m#i r#r $in c#u# unei compresii

  oso#se - !e(#t# $e o #rtro#. $e o fr#ctur# # micu!ui in. $e o!u0#tie # so!$u!ui s#u $e o in(ust#re # c#n#!u!ui r#i$i#n !omr.tumor#!# 3tumor# oso#s# verte&r#!#. neurinom tumor# # r#$#ciniiunui nerv. tumor# # micu!ui in5 s#u $e n#tur# in4#m#torie3spon$i!o$iscit#5 )

 • 7/21/2019 CURS 6- Cefaleea, Nevralgii

  9/10

  SE:NE/SI:>+O:E Aceste# $epin$ $e !oc#!i#re# !eiunii) 7#c# $o#r ce# $e # -# r#$#cin#

  !omr# este #fect#t#. $urere# #tin(e f#t# posterio#r# # co#psei. f#t#e0tern# # (#m&ei. sp#te!e picioru!ui. $e(etu! m#re $e !# picior8 $#c# este#fect#t# prim# r#$#cin# s#cr#!#. $urere# #tin(e mo!etu!. p!#nt# picioru!uisi m#r(ine# e0tern# # picioru!ui) 7#c# sunt #fect#te #m&e!e r#$#cininervo#se sus-mention#te. $urere# se intin$e $e !# fes# p#n# !# picior)A$ese# prece$#t# $e $ureri !omre #cute 3!um(o5 s#u cronice.#ccentu#t# $e tuse si $e st#tu! in picio#re. $urere# po#te ' minim# s#uintens#. impie$ic#n$ uneori su&iectu! s# $o#rm# 3sci#tic# iper#!(ic#5) Oform# p#rticu!#r# $e sci#tic#. numit# sci#tic# p#r#!i#nt#. se tr#$uceprintr-o p#r#!iie # 4e0iei $ors#!e # picioru!ui)

  E0#menu! r#$io(r#'c #! r#cisu!ui !omr po#te ' norm#! s#u po#te punein evi$ent# o pens#re s#u o $esci#tur# $isc#!# !oc#!i#t#) Sc#neru! siim#(eri# prin reon#nt# m#(netic# 3I)R):)5 permit s# se viu#!iee!eiune# si s# se ev#!uee r#sunetu! #cestei# #supr# r#$#cini!ornervo#se)

 • 7/21/2019 CURS 6- Cefaleea, Nevralgii

  10/10

  +r#t#ment +r#t#mentu! unei sci#tici $epin$e $e c#u# s#) In c#u! unei sci#tici p#r#!i#nte.

  tr#t#mentu! este cirur(ic#!) In c#u! unei ernii $isc#!e. #cest# tre&uie s#r#m#n# me$ic#! in prime!e H s#pt#m#ni $eo#rece. oric#t #r ' $e (r#ve $ureri!einiti#!e. sci#tic# se vin$ec# spont#n in $ou# treimi $intre c#uri) Scopu!tr#t#mentu!ui me$ic#! este $e # f#ce #ce#st# perio#$# c#t m#i putin nep!#cut#si c#t m#i scurt# posi&i!8 e! const# in #$ministr#re# $e #n#!(eiee. $e

  #ntiin4#m#to#re. $e corticosteroii pe c#!e (ener#!# s#u !oc#!# 3prin in'!tr#tii5.in o$in# !# p#t $#c# $urere# este pre# vie s#u in purt#tu! unui corset.confection#t $in r#sini. pe o perio#$# $e 6 s#pt#m#ni) 7e in$#t# ce $ureri!epermit. r#cisu! 'in$ inc# sustinut $e corset. se po#te incepe ref#cere#muscu!#turii mem&re!or inferio#re prin se$eri pe vine) R#cisu! in sine nu v# 'ree$uc#t $ec#t #tunci c#n$ sci#tic# este vin$ec#t#. pentru # preveni reci$ive!e)7#c#. $up# !uni $e tr#t#ment me$ic#!. sci#tic# r#m#ne inv#!i$#nt#

  impie$ic#n$ #ctivit#te# coti$i#n# # su&iectu!ui. se tr#te## erni# $isc#!# prinnuc!eo!i# 3$istru(ere# nuc!eu!ui pu!pos - p#rte# centr#!#. semi!ici$#. # unui$isc interverte&r#! prin in9ect#re# unei enime ve(et#!e. p#p#in#5 s#ucirur(ic#!) A!te tipuri $e sci#tic# sunt tr#t#te prin r#$ioter#pie s#ucimioter#pie in c# $e tumor# oso#s# m#!i(n# # r#cisu!ui !omr. #&!#ti#tumorii in c# $e neurinom s#u $e tumor# # micu!ui in. #nti&iotice in c# $espon$i!o$iscit#