FIZIK Set 1 KERTAS 2

Embed Size (px)

Text of FIZIK Set 1 KERTAS 2

 • CONFIDENTIAL 1 4531/2

  Name : . 4531/2

  Form :

  SOALAN KLON

  SIJIL PELAJARAN

  MALAYSIA 2015

  PHYSICS

  Paper 2

  Two hours and thirty minutes

  DO NOT OPEN THIS QUESTION PAPER UNTIL TOLD

  1. Write your name and form in the space

  provided.

  2. Candidate is required to read information

  on page 2.

  __________________________________________________________________________________

  This question paper contain 27 printed pages

  INFORMATION FOR CANDIDATES

  MAKLUMAT UNTUK CALON

  1. This question paper consists of three sections: Section A, Section B and Section C.

  Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian : Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C.

  2. Answer all questions in Section A. Write your answers for Section A in the spaces provided in

  Section Question Full

  Marks

  Marks

  Obtain

  A

  1 4

  2 5

  3 6

  4 7

  5 8

  6 8

  7 10

  8 12

  B 9 20

  10 20

  C 11 20

  12 20

  Total

  CONFIDENTIAL

  4531/2

  Physics

  Paper 2

  2

  12 hours

 • CONFIDENTIAL 2 4531/2

  /2 CONFIDENTIAL

  the question paper.

  Jawab semua soalan dalam Bahagian A. Tulis jawapan bagi Bahagian A dalam ruang yang

  disediakan dalam kertas soalan

  3. Answer one question from Section B and one question from Section C. Write your answers for

  Section B and Section C on the lined pages at the end of this question paper. Answer questions

  in Section B and Section C in detail. You may use equations, diagrams, tables, graphs and

  other suitable methods to explain your answer.

  Jawab satu soalan daripada Bahagian B dan satu soalan daripada Bahagian C.Tuliskan

  jawapan bagi Bahagian B dan Bahagian C pada halaman bergarisdi bahagian akhir kertas

  soalan ini. Jawab Bahagian B dan Bahagian C dengan terperinci. Anda boleh menggunakan.

  persamaan, gambar rajah, jadual, graf dan cara lain yang sesuai untuk menjelaskan jawapan

  anda.

  4. Show your working, it may help you to get marks.

  Tunjukkan kerja mengira, ini membantu anda mendapatkan markah.

  5. If you wish to cancel any answer, neatly cross out the answer.

  Sekiranya anda hendak membatalkan sesuatu jawapan, buat garisan di atas jawapan itu

  6. The diagram in the question provided are not drawn to scale unless stated.

  Gambarajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan.

  7. A list of formulae is provided on page 3.

  Satu senarai rumus disediakan di halaman 3.

  8. The marks allocated for each question or part question are shown in brackets.

  Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam

  kurungan.

  9. The time suggested to answer Section A is 90 minutes, Section B is 30 minutes and Section C is

  30 minutes.

  Masa yang dicadangkan untuk menjawab Bahagian A ialah 90 minit, Bahagian B ialah 30

  minit dan Bahagian C ialah 30 minit.

  10. You may use a non-progmammable scientific calculator.

  Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh deprogram. Walau

  bagaimanapun, langkah mengira perlu ditunjukkan.

  11. Hand in this question paper at the end of the examination.

  Serahkan kertas soalan ini di akhir peperiksaan.

  The following information may be useful. The symbols have their usual meaning.

  Maklumat berikut mungkin berfaedah. Simbol-simbol mempunyai makna yang biasa.

  1. a = t

  uv

  2. Momentum = mv

  3. F =ma

 • CONFIDENTIAL 3 4531/2

  /2 [turn over

  CONFIDENTIAL

  4. Gravitational potential energy = mgh

  5. Kinetic energy =2

  2

  1mv

  6. = v

  m

  7. Preasure, p = A

  F

  8. Preasure, p = hg

  9. Heat, Q = mc

  10. T

  pV= constant

  11. E = mc2

  12. v = f

  13. f

  1=

  u

  1+

  v

  1

  14. n = r

  i

  sin

  sin

  15. V = IR

  16. asuv 222

  17. 2

  2

  1atuts

  18. Power, P = time

  energy

  19. D

  ax

  20. n = h

  H

  21. ItQ

  22. Power, P = IV

  23. g = 10 m s-2

  1. a = t

  uv

  2. Momentum = mv

  3. F =ma 4. Tenaga keupayaan = mgh

  5. Tenaga kinetic =2

  2

  1mv

  6. = v

  m

  7. Tekanan, p = A

  F

  8. Tekanan, p = hg 9. Haba, Q = mc

  10. T

  pV= pemalar

  11. E = mc2 12. v = f

  13. f

  1=

  u

  1+

  v

  1

  14. n = r

  i

  sin

  sin

  15. V = IR

  16. asuv 222

  17. 2

  2

  1atuts

  18. Kuasa, P = masa

  tenaga

  19. D

  ax

  20. n = h

  H

  21. ItQ

  22. Kuasa, P = IV 23. g = 10 m s-2

 • CONFIDENTIAL 4 4531/2

  /2 CONFIDENTIAL

  Section A

  [60 marks ]

  Answer all questions in this section

  The time suggested to answer this section is 90 minutes.

  1 A radioactive source emits two rays P and Q is placed in front of an electric field and the

  radioactive path is shown in Diagram 1.

  Suatu sumber bahan radioaktif memancarkan sinar P dan Q diletakkan di dalam suatu medan

  elektrik dan lintasan radioaktif ditunjukkan dalam Rajah 1.

  DIAGRAM 1

  RAJAH 1

  (a) Name the material of container X. Namakan bahan bagi bekas X.

  ............

  [ 1 mark ]

  (b) (i) Complete this sentence by underlining one correct phrase in the box.

  Lengkapkan pernyataan berikut dengan menggariskan satu frasa dalam

  kotak berikut.

  Ray P is

  Sinar P ialah

  an alpha particle

  satu zarah alfa

  a beta particle

  satu zarah beta

  a gamma ray

  satu sinar gama

 • CONFIDENTIAL 5 4531/2

  /2 [turn over

  CONFIDENTIAL

  [1 mark ]

  (ii) Give the reason for your answer in (a)(i).

  Berikan sebab bagi jawapan anda di (a)(i).

  ....

  [1 mark ]

  (c) Why the size of deflection of ray P is greater than ray Q?

  Mengapakah saiz pesongan sinar P lebih besar daripada sinar Q?

  ....

  [1 mark ]

  2 Diagram 2.1 shows a car and a lorry which has different mass approaching a zebra crossing with

  same velocity 15 m s-1

  .

  Rajah 2.1 menunjukkan sebuah kereta dan sebuah lori yang mempunyai jisim berbeza

  menghampiri lintasan zebra dengan halaju 15 ms-1

  .

  When the driver in the vehicles saw Siti walking across the zebra crossing, they applied the brake

  at the same time until the vehicles came to a complete stop.

  Bila pemandu kedua-dua kenderaan itu melihat Siti melintasi lintasan zebra, merekamengenakan

  brek dengan serentak sehingga kedua-dua kenderaan itu berhenti dengan sempurna.

  (a) What is meant by mass ?

  Apakah yang dimaksudkan dengan jisim ?

  [1 mark ]

  (b) (i) Between the car and the lorry in Diagram 2.1, which first came to a complete stop?

  Antara kereta dan lori di dalam Rajah 2.1, yang manakah berhenti dengan

  sempurna terlebih dahulu.

  ..

 • CONFIDENTIAL 6 4531/2

  /2 CONFIDENTIAL

  [1 mark ]

  (ii) Give one reason for your answer in (b) (i).

  Berikan satu sebab bagi jawapan anda di (b) (i).

  ..

  [1 mark ]

  (c) If the lorry had traveled a distance of 375 m before it came to a stop, calculate the

  deceleration when the brake was applied until it stop.

  Jika lori telah bergerak sejauh 375 m sebelum ianya berhenti, hitungkan nyah pecutan

  bila brek dikenakan.sehingga ia berhenti.

  [2 marks ]

  3. Diagram 3.1 shows a metal block P of mass 300 g at initial temperature 100 oC is immersed into

  the water at room temperature. Diagram 3.2 shows the graph of temperature against time of

  block P until it achieve thermal equilibrium.

  Rajah 3.1 menunjukkan bongkah logam P berjisim 300 g pada suhu awal 100 oC direndamkan

  ke dalam air pada suhu bilik. Rajah 3.2 menunjukkan graf suhu melawan masa bagi bongkah P

  sehingga ia mencapai keseimbangan termal.

  DIAGRAM 3.1 DIAGRAM 3.2

  (a) What is meant by thermal equilibrium?

  Apakah yang dimaksudkan dengan keseimbangan termal?

  ................................................................................................................................................

  [1 mark]

  P

  water

  Temperature / oC

  time / s

  100

  90

  80

  70

  60

  50

  40 40 0 20 60 80 100 120

 • CONFIDENTIAL 7 4531/2

  /2 [turn over

  CONFIDENTIAL

  (b) What is the temperature of block P when it is in thermal equilibrium?

  Berapakah suhu bongkah P apabila ia mencapai keseimbangan termal?

  ...............................................................................................................................................

  [1 mark]

  (c) Explain how block P achieve thermal equilibrium.

  Terangkan bagaimana bongkah P mencapai keseimbangan termal.

  ...............................................................................................................................................

  ...............................................................................................................