Genel kolluk i̇le i̇li̇şki̇ler

  • View
    3.685

  • Download
    16

Embed Size (px)

Text of Genel kolluk i̇le i̇li̇şki̇ler

  • 1. EGE ZEL GVENLKETM KURUMU MDRL

2. EGE ZEL GVENLK ATLLA ERKAN GENEL KOLLUKLA LKLERRETMEN 3. EGE ZEL GVENLK GENEL KOLLUUN GREV,YETK VE SORUMLULUKLARI EMNYET: Devlete, topluma, kiilere, mal ve eyalara ynelik sabotaj, tehlike vekazalar nlemek iin hukuka uygun olarak alnan nlemlerin tmne emniyet denir. ASAY :Bu alnan nlemler sayesinde hayatn normal ekilde devamnn salandhale denir. GENEL KOLLUK :Kanun ve nizamlara gre grev yapan ,Asayii salayan ,kamudzenini koruyan, kanunlarn emrettii grevleri yerine getiren EMNYET JANDARMAVe SAHL GVENL ifade eder. ZEL KOLLUK: Devlet ve yetkili dier kamu tzel kiilerince, zel kanunlarerevesinde kurulup tekilatlandrlan; kendi hizmet alannda gvenlii salamakamac tayan ve kendi kanunlarna gre silah tama ve kullanma yetkisine sahip;jandarma ve polis dndaki;(gmrk orman belediye zabtas ky korucusuvb.)kolluk kuvvetleridir. ZEL GVENLK RKET: Trk ticaret kanununa gre kurulan ve 3.kiilere korumave gvenlik hizmetleri veren irketleri ifade eder. ZEL GVENLK BRM: Bir kurum yada kuruluun gvenliini salamak zerekendi bnyesinde kurulan birimi ifade eder. 4. EGE ZEL GVENLK GENEL KOLLUUN GREVLER BREYN TEMEL HAK VE ZGRLKLERN KORUMAK EMNYET VE ASAY SALAMAK KAMU DZENN KORUMAK SU LENMESN NLEMEK N TEDBRLER ALMAK VE SULAMCADELE ETMEK OLUMU OLAN SULARA MDAHALE ETMEK SU LEYEN ZANLILARI ADL MAKAMLARA TESLM ETMEK YARDIM STEYEN, YARDIMA MUHTALARA VE TEHLKEERSNDE BULUNANALARA YARDIM ETMEKZEL GVENLK UYGULANMASININ YAYGINLAMASI;POLSN SU VE SULU LE MCADELESNDE ASLGREVN DAHA Y YAPMASINI SALAYACAKTIR. 5. EGE ZEL GVENLK GENEL KOLLUUN YETKLER GENEL YETK GENEL DZEN SALAMA YETKS KAMU VE KLER ALEYHNE LENEN EYLEM VEHAREKETLER YASAKLAMA YETKS KMLK SORMA YETKS YAKALAMA YETKS KLER ARAMA YETKS GENEL ARAMA YETKS KAPALI YERLERE GRME YETKS EL KOYMA YETKS GENEL OLARAK KAPATMA YETKS ARI SORGULAMA VE BLG STEME YETKS PARMAK Z ALMA YETKS ZOR KULLANMA YETKS SLAH KULLANMA YETKS 6. EGE ZEL GVENLK GENEL KOLLUUN SORUMLULUKLARI Kolluk birimlerinin anayasada belirtilen sorumluluklarbellidir, Devamllk ve Sreklilik esastr, Toplumda sayg ve gveni kazanmaldr, Hizmeti herkes tarafndan ulalmal herkese eitolmaldr, Kendini kolaylkla tantmaldr, Devletin gcn temsil ettiinden bunu zaafauratacak tutum ve davranlardan kanmal, Herkesin yaam hakkna saygl olmal, 7. EGE ZEL GVENLK Hibir kimseyi nsanlk d muameleye tabi tutamaz, kimseninzgrln kstlayamaz, Zorunlu durumlarda ve sadece meru bir amac elde etmekiin orantl g kullanr, nsanlar arasnda ayrm yapmaz herkese eit ve tarafszdavranr, Kanunlarn ngrd haller dnda kimsenin zel hayatnamdahale edemez, Kolluk personeli grevli bulunduu mlki snrlar ierisinde birsula karlatnda sua el koyar ve devamn engeller. Yakalanan ahslara yakalanma nedenleri, haklar yzne suayrm yaplmakszn okunur, 8. EGE ZEL GVENLKGENEL KOLLUK VE ZEL KOLLUK LKLER SULA MCADELEYE KARI CAYDIRICILIK OLUAN OLAYLARA MDAHALE ETMEK GEREKL ADL LEMLER YAPMAKilk ekip olan zel kolluk adli vaka olan olaylarda olay yerindebulunan delilleri muhafaza ederek adli ilemlere yardmc olur. YARDIM STEYEN VATANDALARA YARDIM ETMEK 9. EGE ZEL GVENLK SUU NLEMEDEK YER, VE NEM Genel kolluk yeri ve zaman baklmakszn bir sulakarlatnda sua el koyar ,mdahale eder, sudelillerini muhafaza ederek sanklar yakalar. 5188 SK. zel gvenlik hizmetlerinde grev yapanzel gvenlik ise grevli ve yetkili olduu alanlar (yaniyer) ile snrl kalmtr. Yani sadece grev yapt vegrevli olduklar zaman sresince ilgili kanunmaddelerine gre yetkilidirler. Silahlarn grev alandna karamazlar. Grev alanlar zorunlu hallerde komisyon kararylageniletilebilir. 10. EGE ZEL GVENLKZEL GVENLN GENEL KOLLUA YARDIMCI OLMA YKMLL HER KSDE NFORMA VE ROZET KULLANIR, HER KSDE SUUN NLENMES VE SULULARIN YAKALANMASINIAMALAR FAKAT ZEL GVENLK YAKALAMADAN ZYADE SUUNNLENMES N ALIIR, ZEL GVENLK BRMLERN KOLLUK KUVVETLERNDEN AYIRAN ENBELRGN ZELLK , KAR AMALI TEEBBS OLUP BELRLMTERLERNE HUKUKUN YAPTIRIM GC VE ZARARLARINIAZALTMA YNNDE HZMET SUNMASIDIR, ZEL GVENLK BRMLER KOLLUK GLERNE EMNYET VEGVENLK KONULARINDA YARDIMCI OLMAKTADIR, GREVL OLDUU YERDE SU LENMES HALNDE OLAYAMDAHALE EDER OLAY YERNDEN KAAN AHISLARI TAKP EDERSANIKLARI YAKALAR GENEL KOLLUK OLAY YERNE GELDNDEYETK VE SORUMLULUK GENEL KOLLUA GEER, 11. EGE ZEL GVENLK ZEL GVENLK GENEL KOLLUK LE BRL NDEVE GENEL KOLLUK AMRNN SEVK VE DARES ALTINDAGREV YAPMAK DURUMUNDADIR, MEYDANA GELEBLECEK OLAYLARA KARICAYDIRICILIK VE LENM BR SUA MDAHALEKONUSUNDA KOLLUKLA RTBAT HALNDEBULUNMALIDIR, PHEL DURUMLARDA VE OLAY MEYDANA GELMESDURUMUNDA VAKT GERMEDEN GENEL KOLLUAHABER VERMELDR, GENEL KOLLUUN MDAHALES SONRASINDA DERHTYA DUYULAN GREVLER YERNE GETRMEL VEELDE ETT BLGLER KOLLUKLA PAYLAMALIDIR. 12. EGE ZEL GVENLKGENEL KOLLUUN ZEL GVENLK ALANINA GRERKEN UYMASIGEREKEN KURALLAR VE STSNA DURUMLAR GENEL KOLLUK ASL GREVLERNN YANINDA ZEL KOLLUUNGREV SAHASI VE ALANINA GREN OLAYLARDA ZEL KOLLUKYOK VEYA YETERSZ SE ONUN YERNE GENEL EMNYET VEASAY KAPSAMINDAK YETKLERN KULLANIR, ZEL GVENLK GREVLLERNN GREV ALANINA BR GREVNFASI N GELEN GENEL KOLLUK MENSUPLARI HBRKISITLAMAYA TAB TUTULMAKSIZIN ER GRERLER FAL VEYASU DELLLERN ELE GEREBLMEK N ARAMA YAPABLRLER, ANCAK GENEL KOLLUK MENSUBUNUN YAPACAI GREVDESLAHSIZ OLMASI GEREKYORSA ZEL GVENLK GREVLLERUSULNE UYGUN OLARAK SLAHLARINI ALACAKTIR, 13. EGE ZEL GVENLK GREV SIRASINDA ZEL GVENLK GREVLSNN KAMUKOLLUU TARAFINDAN SU PHES ZERNEARTLARIDA VAR SE ARANMASI MMKNDR, ZEL KOLLUK SADECE ZEL KANUNLARIN KENDLERNEVERD GREVLER YAPAR, ZEL KOLLUK GENEL KOLLUK GELNCEYE KADAR GREVSAHASINA GREN BR OLAYLA KARILATIINDA OLAYAEL KOYACAK,KANITLARI MUHAFAZA EDECEK VE GENELKOLLUA HABER VERECEKTR, ZEL GVENLK GREVLLER PARMAK Z ALMA, FADEALMA, GZALTINA ALMA, TANIK DNLEME, OLAY YERNCELEME GB GENEL KOLLUA VERLEN SORUTURMAYETKLERN KULLANAMAZLAR.BR SUUKOVUTURAMAZLAR. 14. EGE ZEL GVENLKKONU TESLER1. Emniyet asayi ile kamu dzeninin korunmasn salayan, dier kanun ve nizamlarn verdii grevleri yerine getiren kolluk birimine ne ad verilir?a) zel kollukb) Yetkili kollukc) zel gvenlik birimid) Genel kolluke) Adli kolluk2. Genel kolluk kuvvetleri aadakilerden hangileridir?a) Belediye Zabtas-Polis-Jandarmab) zel Gvenlik Tekilat-Gmrk Muhafaza Tekilat-Sahil Gvenlik Tekilatc) Polis- Jandarma-Sahil Gvenlik Tekilatd) Belediye zabtas-Gmrk Muhafaza Tekilat- Sahil Gvenlik Tekilate) Polis-Gmrk Muhafaza Tekilat-Jandarma 15. EGE ZEL GVENLK3. Genel kolluk dnda kalan ve zel yasalarna gre kurulup belirli grev ve yetkilerle donatlan kolluk birimine ne ad verilir?a) zel Kolluk.b) Yetkili Kollukc) Polisd) Jandarmae) Adli Kolluk4. Aadakilerden hangisi Genel Kolluun grevlerinden deildir?a) Bireyin temel hak ve zgrlklerini korumak,b) Emniyet ve asayii salamak,c) Kamu dzenini korumak,d) Yardm isteyenler ve yardma muhta olanlar ile tehlike ierisinde bulunanlara yardm etmemek,e) Su ilenmesini nleyici tedbirler almak ve sula mcadele etmek, 16. EGE ZEL GVENLK5. Genel Kolluun grevleri hangileridir?a) Bireyin temel hak ve zgrlklerini korumak,b) Emniyet ve asayii salamak,c) Kamu dzenini korumak,d) Kanunlara, tzklere, ynetmeliklere, hkmet emirlerine yada teblilere ve genel olarak kamu dzenine uygun olmayan eylemleri ilenmesinden nce kanun ve nizamlar erevesinde nlemek su ilenmesini nleyici tedbirler almak ve sula mcadele etmek,e) Hepsi,6. Genel kolluun yetkileri hangileridir?a) Kamu ve Kiiler aleyhine ilenen eylem ve hareketleri yasaklama yetkisi.b) Genel dzeni salama yetkisic) Kimlik sorma yetkisid) Yakalama yetkisie) Hepsi 17. EGE ZEL GVENLK7. Genel kolluun yetkileri hangileridir?a) Genel arama yetkisi..b) Kapal yerlere girme yetkisic) ar, sorgulama ve bilgi isteme yetkisid) El koyma yetkisie) Hepsi8. Aadakilerden hangisi Genel Kolluun yetkilerinden deildir?a) Genel dzeni salama yetkisib) Kimlik sorma yetkisic) Zor kullanma yetkisid) Silah kullanma yetkisie) Hapse atma yetkisi 18. EGE ZEL GVENLK9.zel Gvenlik;a)Kamu gvenliini tamamlayc mahiyettedirb)Kamu gvenliine ihtiya duymazc)Genel kollukla birlikte kimlik tespiti yapabilird)Kimliklerini ileri Bakanlndan alre)Anayasaya aykrdr10. Aadakilerden hangisi Genel Kolluk kuvvetlerinden deildir?a)Polisb)Jandarmac)Sahil Gvenlik Tekilatd)Belediye Zabtase)Hepsi11. Aadakilerden hangisi genel kolluk ierisinde yer alr?a)Belediye Zabtasb) Sahil Gvenlik grevlisi c) Askeri nzibatd)Orman Muhafaza Memurue) Hepsi 19. EGE ZEL GVENLK12. Aadakilerden hangisi Genel Kolluk Tekilat ierisinde yer alr?a)Askeri nzibatb) Sahil Gvenlik c) Gmrk Muhafazad)Ky Koruculare) Hepsi13.zel Gvenliin amac; Kamu Gvenliini ............mahiyettedir.a) Tamamlayc b) Belirleyicic) Eksikd) Artane) Hibiri14. zel Gvenlik Grevlilerinin Yetki Alan Neresidir?a)Bulunduu ile snrlarb) Bulunduu il snrlarc)Grevli bulunduu alan snrlar d) lke genelie) Hibiri15. le snrlar ierisinde genel ve zel kolluk tekilatlarnn mlki amiri kimdir?a)Valib) Kaymakamc) le Emniyet Amirid)le Emniyet Mdre) ileri Bakan 20. EGE ZEL GVENLK16.Genel Kolluk ve zel Kolluk arasndaki ilikide en doru uygulama hangisia)Susulu takibinde mstakil almaldrb)Suun nlenmesinde ve sulunun yakalanmasnda koordine yaplmaldr.c)Sula ilgili bilgiler birbirine kar gizlenmelidird)Birbirinin grev alanna hi girilmemelidire)Hibiri17.Kamukolluu, su phesi zerine artlar da varsa GGni arayabilir mi?a)Arayamazb) GG amirlerinden izin alr c) Arayabilir.d)verenin iznine tabidire) Yazl izni olsa bile arayamaz18.zel Gvenlik Grevlisi grev alannda ilenmi ve ilenmekte olan sulara 21. EGE ZEL GVENLK19. l snrlar iinde kamu gvenliinin salanmas amacyla ihtiyaduyulduunda, zel gvenlik personeline, mlki amir ve genel kolluk amirigrevi ile ilgili emir verdiinde hareket tarz ne olmaldr?a)Kanuna uygun emirleri yerine getirir.b)Mlki idare amirinin ve genel kolluk amirinin byle bir emir vermeye yetkisiyoktur.c) emirlerini yerine getirmezler.d)Konusu su tekil eden emir yerine getirilebilir.e)Hibiri.20. l snrlar ierisinde genel gvenlik ve asayiin salanmasndan hangimakam sorumlu ve yetkilidir?a)Vali b) Emniyet Mdr c) Jandarma Komutand)Cumhuriyet Savcs e) Belediye Bakan 22. EGE ZEL GVENLK ATI ANALZLER24. Aadakilerden hangisi Genel Kolluun sorumluluklarnda