of 9 /9
HOI BONG NHAN DAN HUYEN BINH CHANH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAIM Doc lap - Tir do - Hanh phuc S6 : i^/NQ-HBND Blnh Chcinh, ngay 18 thdng 12 ndm 2020 NGHIQUYET Ve nhiem vu, giai phap phat trien kinh te - xa hoi nam 2021 HOI DONG NHAN DAN HUYEN BINH CHANH KHOA X,NHIEM KY 2016 - 2021, KY HOP THU MlTOI TAM (ngay 18 thang 12 nam 2020) 9 A 7 .A /\ ' Can cir Luat To chuc chlnh quyen dia phuong nam 2015; Luat sura doi, bo sung mot so dieu cua Luat To chuc Chlnh phii va Luat To chuc chlnh quyen dia phuong nam 2019; Can cu Luat Hoat dong giam sat cua Quoc hoi va Hoi dong nhan dan nam 2015; Xem xet To trinh so 1857/TTr-UBND ngay 15 thang 12 nam 2020 cua Uy ban nhan dan huyen ve bao cao ket qua thuc hien nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi, quoc phong - an ninh nam 2020 va nhiem vu, giai phap phat trien kinh te - xa hoi nam 2021; Bao cao tham tra so 1217/BC-HBND ngay 15 thang 12 nam 2020 cua Ban Kinh te - Xa hoi; y kien cua cac dai bleu Hoi dong nhan dan huyen tai ky hop; QUYET NGHI: Dieu 1. Hoi dong nhan dan huyen co ban thong nhat voi Bao cao cua Uy ban nhan dan huyen ve ket qua thuc hien nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi nam 2020 va nhiem vu, giai phap phat trien kinh te - xa hoi nam 2021; Bao cao tham tra cua r r 7 a Ban Kinh te - Xa hoi va cac y kien cua cac dai bieu Hoi dong nhan dan huyen tai ky hop; a r r * \ Hoi dong nhan dan huyen nhan manh mot so noi dung trong tarn ve thuc hien nhiem vu kinh te - xa hoi huyen nam 2021 nhu sau: ^ )aA/\ r j\ /a I. Danh gia ket qua thuc hien Nghj quyet ve nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi nam 2020 1. Nhung ket qua dat duoc trong nam 2020 Trong nam 2020 la mot nam gap nhieu kho khan trong viec thuc hien nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi cua huyen; tuy nhien voi sir no lire phan dau cua cac / A / / / cap chlnh quyen tu huyen den xa, thi tran quyet tarn thuc hien hoan thanh 02 nhiem vu muc tieu kep la cong tac phong chong dich benh COVID-19 va khac phuc tac

HOI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAIM

  • Author
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of HOI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAIM

176hdnd18-12.pdfHOI BONG NHAN DAN HUYEN BINH CHANH
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAIM Doc lap - Tir do - Hanh phuc
S6 : i^/NQ-HBND Blnh Chcinh, ngay 18 thdng 12 ndm 2020
NGHIQUYET Ve nhiem vu, giai phap phat trien kinh te - xa hoi nam 2021
HOI DONG NHAN DAN HUYEN BINH CHANH KHOA X,’NHIEM KY 2016 - 2021, KY HOP THU MlTOI TAM
(ngay 18 thang 12 nam 2020)
9 A 7 .A /\ • 'Can cir Luat To chuc chlnh quyen dia phuong nam 2015; Luat sura doi, bo sung mot so dieu cua Luat To chuc Chlnh phii va Luat To chuc chlnh quyen dia
phuong nam 2019;
Can cu Luat Hoat dong giam sat cua Quoc hoi va Hoi dong nhan dan nam 2015;
Xem xet To trinh so 1857/TTr-UBND ngay 15 thang 12 nam 2020 cua Uy
ban nhan dan huyen ve bao cao ket qua thuc hien nhiem vu phat trien kinh te - xa
hoi, quoc phong - an ninh nam 2020 va nhiem vu, giai phap phat trien kinh te - xa
hoi nam 2021; Bao cao tham tra so 1217/BC-HBND ngay 15 thang 12 nam 2020
cua Ban Kinh te - Xa hoi; y kien cua cac dai bleu Hoi dong nhan dan huyen tai ky
hop;
QUYET NGHI:
Dieu 1. Hoi dong nhan dan huyen co ban thong nhat voi Bao cao cua Uy ban
nhan dan huyen ve ket qua thuc hien nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi nam 2020
va nhiem vu, giai phap phat trien kinh te - xa hoi nam 2021; Bao cao tham tra cua r r 7 a
Ban Kinh te - Xa hoi va cac y kien cua cac dai bieu Hoi dong nhan dan huyen tai ky
hop; a r r * \ •
Hoi dong nhan dan huyen nhan manh mot so noi dung trong tarn ve thuc hien
nhiem vu kinh te - xa hoi huyen nam 2021 nhu sau: ^ )aA/\ r •j\ • /aI. Danh gia ket qua thuc hien Nghj quyet ve nhiem vu phat trien kinh te -
xa hoi nam 2020
1. Nhung ket qua dat duoc trong nam 2020
Trong nam 2020 la mot nam gap nhieu kho khan trong viec thuc hien nhiem
vu phat trien kinh te - xa hoi cua huyen; tuy nhien voi sir no lire phan dau cua cac / A / / /
cap chlnh quyen tu huyen den xa, thi tran quyet tarn thuc hien hoan thanh 02 nhiem
vu muc tieu kep la cong tac phong chong dich benh COVID-19 va khac phuc tac
2
^ •» m r • 'r ' •dong ciia dai dich COVID-19, phuc hoi va phat trien san xuat, kinh doanh. Ghi nhan •A* A ^9 r r
kinh te - xa hoi nam 2020 dirge tiep tuc phat trien, nang cao dai song vat chat, tinh
than cho nguai dan; to chuc nhieu boat dong van hoa, vui chai, giai tri phuc vu cho
nguai dan tren dia ban huyen nham thuc hien tot chu de nam 2020 “Nam day manh
boat dong van hoa va xay dung nep song van minh do thi”. Dam bao an ninh chinh
tri, trat tu an toan xa hoi tren dia ban huyen dugc giu vung va on dinh; an sinh xa
hoi dugc quan tarn nhieu han. Cac chi tieu chu yeu ve phat trien kinh te - xa hoi ca
ban thuc hien hoan thanh va vugt tien do vai 16 chi tieu kinh te - xa hoi. \ a 9 r
- Ve kinh te: Tong gia tri cac nganh san xuat uac thuc hien nam 2020 la
67.236,7 ty dong, dat toe do tang truang binh quan la 18,5%,. Thanh lap mai la
1.295 doanh nghiep. Thu ngan sach nha nuoc nam 2020 uac thuc hien 1.717 ty dong, thu ngan sach huyen uac thuc hien 1.596,575 ty dong, dat 100% so vai du toan thu
ngan sach huyen nam 2020. Chi ngan sach cap huyen uac thuc hien 2.354,575 ty
dong (gom chi dau tu phat trien la 758 ty dong, chi thuang xuyen la 1.596,575 ty
dong, dat ty le 100% so vai du toan). Cap nuac sach cho tong so ho dan toan huyen la 207.695 ho/207.695 ho, chiem ty le 100%.
\ - Ve van hoa - xa hoi:
• A A+ Giao due: Ket qua nam hpc 2019 2020 dat dugc: Cap tieu hgc co
8.212/8.455 hgc sinh hoan thanh chuang trinh tieu hgc dat ty le 97,13%; bac Trung
hgc ca sa co 6.556/6.673 hgc sinh dugc cong nhan tot nghiep, dat ty le 98,25%. Nam hgc 2020 - 2021 tiep nhan tre 5 tuoi ra lap la 8.729/8.729 tre ra lap mau giao, dat ty le 100%; tre 06 tuoi ra lap 01 la 10.444/10.444 tre, dat ty le 100% va hoc sinh
vao lop 6 dat ty le 100%. Tinh den nay tren dia ban huyen, ty le phong hgc/10.000
dan trong do tuoi di hgc (tu 3 tuoi den 18 tuoi): 217,33 phong hgc/10.000 dan (3.281
phong hgc/150.970 dan trong do tuoi di hgc).
+ Y te: Cong tac phong, chong dich benh, ghi nhan: Sot xuat huyet: so ca sot xuat huyet nhap vien la 993 ca, giam 1.231 ca so vai cung ky nam 2019 (trong do co
03 ca tu vong); Tay chan mieng: so ca tay chan mieng nhap vien la 760 ca, giam 236
ca so vai cung ky nam 2019; Benh sai: so ca nhap vien la 40 ca, giam 527 ca so vai cung ky nam 2019. Ve cong tac phong chong djeh benh COVID-19 xay ra 01 truang
hop va da xuat vien vao thang 4 nam 2020.
+ Ty le dan so tham gia bao hiem y te co 699.329 nguai/730.477 nguai tham
gia bao hiem y te, dat ty le 95,7%. Ty le nguai lao dong tham gia bao hiem xa hoi co
53.949 nguai/65.577 nguai lao dong, dat ty le 82,27%.
+ Cong tac dan so, ke hoach hoa gia dinh: Ty le tang dan so tu nhien la 0,39%.
9 ^ r a |+ Hoat dong van hoa: Trpng tarn la to chuc cac boat dong van hoa de thuc
hien chu de nam 2020 “Nam day manh boat dong van hoa va xay dung nep song van
minh do thi” va co 42 ca quan, dan vi thuc hien hoan thanh 50 cong trinh dang ky
3
chii de nam 2020. Doi vai ket qua thuc hien cac phong trao dat dirge nhir sau: Co 14
xa dat danh hieu “Xa dat chuan van hoa nong thon mdi”; xa Binh Hung dat danh
hieu “Xa dat chuan van hoa-van minh do thi”; thi tran Tan Tuc dat danh hieu “'I’hi tran dat chuan van hoa-van minh do thi”. Co 175/176 dan vi dat danh hieu “Co
quan, dan vi dat chuan van hoa”, ty le 99,43%; 16/17 doanh nghiep dat danh hieu
“Doanh nghiep dat chuan van hoa”, ty le 94,11%; 27/34 dan vi dat danh hieu “Diem
sang van hoa”, dan vj dat danh hieu “Ca sa, nha hang to chuc tiec cuai van hoa”, ty
le 79,41%.
+ Cong tac dao tao nghe va giai thieu viec lam: Ghi nhan ket qua dao tao nghe
cho 3.590 lao dong nong thon, dat ty le 104,6%. Giai thieu va giai quyet viec lam la
6.551 lao dong dat ty le 109,2%. Thuc hien Chuang trinh giam ngheo ben vu’ng: Ghi nhan ket qua thuc hien giam ho ngheo la 578 ho/500 ho, dat ty le 115,6% va doi vai ho can ngheo thuc hien giam 946 ho/800 ho dat ty le 118,25%.
+ Dien tich nha a binh quan tren dia ban huyen la 21,7 m2/nguai.
- Ve cai each hanh chinh: Tiep nhan 30.098 ho sa, da giai quyet dugc 29.584
ho sa dat 98,29%, ho sa chua giai quyet la 514 ho sa, chiem ty le 1,71%. Ho sa tre
han trong nam 2020 la 503 ho sa, chiem ty le 1,67% so vai tong so ho sa da tiep / r n
nhan. Thu tuc hanh chinh dugc tiep nhan va giai quyet tai Uy ban nhan dan cac xa, thi tran trong nam 2020 la 420.212 ho sa, da giai quyet dung han 419.987 ho so, dat 99,9% ho sa tre han la 07 ho sa chiem ti le 0,01% tren tong so ho sa da giai
r
quyet. AX. *2. Tuy nhien trong nam 2020 van con mot so han che can khac phuc nhu
sau:
- Cong tac phat trien doanh nghiep va van dong ho kinh doanh chuyen len
doanh nghiep chua dat chi tieu Nghi quyet de ra; so doanh nghiep tarn ngung boat r or
dong la 366 doanh nghiep, chiem ty le 28,3% tren tong so doanh nghiep thanh lap
mai. Do do trong thai gian tai can phai day manh cong tac ho trg chinh sach, tao
dieu kien thuan Igi de phat trien doanh nghiep va khuyen khich, tao dieu kien cho ho
kinh doanh phat trien thanh doanh nghiep; tiep tuc thuc hien chinh sach giup da
doanh nghiep gap kho khan vuot qua de on dinh, duy tri san xuat kinh doanh. 9 f \ ^ 9«/\ • AX \
- Tong von dau tu xay dung ca ban chua dat chi tieu Nghi quyet de ra la 3.788 \ r y rr
ty dong; cong tac giai ngan von dau tu xay dung ca ban ctia ke hoach von dugc phan
bo chua dat ty le 95%; do do de nghi cac ca quan, dan vi dugc giao nhiem vu can 99 r y
tap trung han nua de day nhanh tien do thuc hien cac dir an dau tu cong tren dia ban
huyen. •/ • •A • X • A- Tien do thuc hien cac dir an, cong trinh trong diem theo tinh than Nghi quyet
Dai hoi Dang bo huyen Binh Chanh nhiem ky 2015 - 2020 cham tien do. r r r
- Tinh hinh dich benh Sot xuat huyet co giam so vai cung ky nam 2019, r r r \
nhung da xay ra 03 ca tu vong do dich benh Sot xuat huyet gay ra. Do do can phai
4
co nhung giai phap hieu qua han de keo giam dich benh, kiem soat tinh hinh dich
benh va khong de xay ra bat ky ca tu vong nao. Tiep tuc tuyen truyen cong lac
phong chong dich benh COVID-19 tren dja ban huyen hieu qua; tang cirang cong
tac kiem tra, xu ly hanh vi vi pham trong cong tac phong chong dich benh COVID- 19.
- Ty le ngirai lao dong tham gia bao hiem xa hoi chi dat ty le 82,27% thap hon
chi tieu Nghi quyet de ra la ty le 93%; do do de nghi cac cap, cac nganh can quan
tarn han nua den cong tac tuyen truyen, van dong nguoi lao dong tham gia bao hiem
xa hoi.
- Day manh cong tac cai each hanh chinh, nhat la tap trung cong tac giai quyet dung han don thu phan anh, khieu nai, to cao va cac loai ho so hanh chinh ciia nguoi dan.
- Cong tac lap dat dong ho nude rieng le cho ho dan dat ty le 82,64%, dura
dat chi tieu Nghj quyet de ra la phai dat ty le 100%. r\ r t • * ' r- Cong tac cai tao chat luong nguon nude 33 tuyen song, kenh, rach con
cham, phai tiep tuc tap trung phoi hop thirc hien cac bien phap kiem soat, xu ly kien
quyet tinh trang 6 nhiem moi trudng tai cac xa, thi Iran va dia ban giap ranh. Cong
tac kiem tra, ra soat va xu ly cac trudng hop lan, chiem long song, hanh lang song, kenh rach tren dia ban con cham; can tang cirdng cong tac tuyen truyen, kiem tra xu
ly dat ket qua Nghi quyet de ra.
- Tiep tuc thirc hien cac quyet djnh xu ly vi pham hanh chinh ve dat dai, xay
dung ton dong qua cac nam; cd giai phap him hieu nham ngan chan, xu ly kip thdi hanh vi vi pham phap luat ve dat dai, xay dung tren dia ban huyen trong nam 2021.
- Cong tac giai quyet khieu nai, to cao can phan tich ty le giai quyet, ty le ton
chua giai quyet (ly do cham giai quyet, phan tich nguyen nhan); danh gia va de ra
giai phap thirc hien trong thdi gian tdi.
- Ddi vdi cong tac bdi thudng, ho trq, tai dinh cu: Can quan tarn giai quyet cho nhung trudng hop bo tri tai dinh cu bang nen dat; ho tro, giup do nguoi tai dinh
cu lam cac thu tuc ve cap giay chung nhan quyen su dung dat, cap giay phep xay A r 9 rdung de ho sdm duoc tai dinh cu, on dinh cuoc song.
- So vu pham phap hinh sir tang so vdi cung ky nam 2019, ty le pha an nghiem
trong va dac biet nghiem trong chi dat ty le 70,54% (chua dat chi tieu Nghi quyet de
ra la tren 75%). Do do can tang cudng tuyen truyen va van dong nhan dan tham gia
cong tac dau tranh, phong chong toi pham va te nan xa hoi tren dia ban huyen; dac
biet la cac loai toi pham nguy hiem cho xa hoi nhu: trom, cudp, tin dung den, mua r X r ' rban chat ma tuy, co y gay thuong tich va tinh mang nguoi khac.
5
r r t '- So vu tai nan giao thong tang, vu chay tang so voi nam 2019 ; do do trong
thdi gian tai can de ra nhung giai phap thuc hien mot each hieu qua han de keo giam fK 9so vu xay ra.
II. Nhiem vu, giiii phap phat trien kinh te - xa hoi huyen Binh Chanh nam 2021
1. Nhiem vu
1.1. Cac chi tieu phat trien kinh te - xa hoi chu yeu nam 2021 la 13 chi tieu
Cac chi tieu ve kinh te: 3 chi tieu
(1) Phan dau thu ngan sach Nha nude nam 2021 thuc hien 2.072,100 ty dong; r r f '
trong do, phan dau thu thue cong thuong nghiep thuc hien 695,200 ty dong, dat, vuot ty le 100%.
(2) Tong ngudn von dau tu xay dung ca ban 1.983,953 ty dong; ty le giai ngan dat tu 95% trb len.
(3) Phan dau so doanh nghiep dang ky thanh lap mbi dat 1.500 doanh nghiep, r n
so ho kinh doanh ca the dang ky boat dong kinh doanh la 1.250 hp;
Cac chi tieu ve do thj, moi truong: 4 chi tieu
(1) Duy tri dien tich nha d binh quan dau ngudi >21,7m /ngudi;
(2) Den cudi nam 2021 dat ty le 100% hp dan su dung nude sach, trong do cd
91% dupe cap nude qua dong ho, ddi vdi cac khu tai dmh cu thuc hien hoan thanh
cap nude sach qua dong ho dat ty le 100%;
(3) Ty le xu ly chat thai y te va nude thai cong nghiep, nude thai d cac du an
dan cu xay mdi la 100%; r r >
(4) Thuc hien phan loai chat thai ran sinh boat tai ngudn thanh 02 nhdm
(nhdm rac thai tai che va nhdm rac thai con lai) de xu ly; phan dau den cudi nam
2021 ty le hp gia dinh thuc hien phan loai chat thai ran sinh boat tai ngudn dat 80%;
Cac chi tieu ve van hoa, xa hoi: 3 chi tieu (1) Den cudi nam 2021, ty le lao dong qua dang lam viec da qua dao tao nghe
cd chung chi hoac giay chung nhan dat 90,27% trong tong so lao dong dang lam
viec (duy tri ty le cd viec lam thudng xuyen la 96% trb len);
(2) Phan dau keo giam ty le hp ngheo trong nam 2021 theo chi tieu Thanh phd giao;
(3) Ty le phdng hoc dat 230 phdng hoc/10.000 dan (trong dp tudi di hoc).
Chi tieu ve cai each hanh chinh: 1 chi tieu
6
(1) Ty le nguai dan hai long vai sir phuc vu cua cac co quan hanh chinh nha
nuac a tirng ITnh virc dat 95% tra len; chi so cai each hanh chinh (PAR-index) dal Ur loai tot tra len.
Cac chi tieu quoc phong, an ninh: 02 chi tieu (1) Hoan thanh 100% chi tieu giao quan va cac tieu chuan quoc phong, an
ninh cho dang vien, he thong chinh tri, doanh nghiep, can bo va cac thanh vien a ap
- khu pho, to dan pho, to nhan; xay dung lire luong dan quan tu ve dat 1,51% so vai so dan; to chuc dien tap chien dau phong thu xa, thi Iran dat 25% chi tieu theo quy
dinh; X X • X. '(2) Phan dau kiem che sir gia tang pham phap hinh sir va keo giam toi pham
hinh sir tren so dan. Phan dau dieu tra kham pha an hinh sir dat 75% tra len, kham
pha an rat nghiem trong va dac biet nghiem trong dat tren 95%; kham pha an trom
cap tai san tren 55%; phan dau keo giam tai nan giao thong it nhat 10% tra len tren
ca 3 mat so vu, so nguai chet, so nguai bj thuang; kiem che, keo giam tu 10% so vu
chay lan gay thiet hai nghiem trong ve nguai va tai san.
1.2. Cac du’ an, cong trinh trong diem
- Trien khai thuc hien cac du an thuoc chuang trinh dot pha phat trien nhan
lire va van hoa huyen.
- Trien khai thuc hien cac du an thuoc chuang trinh dot pha phat trien ha tdng huyen.
- Tiep tuc thuc hien cac du an da phe duyet va dang lam thu tuc phe duyet phuang an co nguon von tu ngan sach va nguon von ngoai ngan sach.
1.3. Trien khai thuc hien cac noi dung ve 03 Chuong trinh dot pha va 01
Chuong trinh trong diem cua Thanh pho tren dja ban huyen. 2. Giai phap
Hoi dong nhan dan huyen yeu cau Uy ban nhan dan huyen can tap trung chi dao, dieu hanh cac noi dung trong tarn sau:
1. Nam 2021 la nam dau tien thuc hien Nghi quyet Dai hoi Dang bo huyen > r
Binh Chanh lan thu XII, nhiem ky 2020 - 2025; viec thuc hien co ket qua cac muc
tieu, chi tieu nam 2021 la rat quan trong. Tap trung xay dung ke hoach chi dao, dieu
hanh va trien khai thuc hien co hieu qua cac muc tieu, nhiem vu va giai phap ve phat trien kinh te - xa hoi, dam bao quoc phong - an ninh nam 2021; khac phuc cac mat con ton tai, han che cua nam 2020 nham gop phan hoan thanh cac chi tieu ke hoach
de ra trong nam 2021. To chuc thanh cong cong tac bau cu dai bieu Quoc hoi va dai bieu Hoi dong nhan dan cac cap nhiem ky 2021 - 2026 tren dia ban huyen.
2. Chi dao cac phong ban chuyen mon, dan vj sir nghiep va Uy ban nhan dan
16 xa, thi Iran thuc hien co hieu qua cac Nghi quyet cua Hoi dong nhan dan huyen,
7
cac Quyet dinh, Ket luan, Thong bao thyc hien ket qua giam sat cua Thirang true
Hoi dong nhan dan huyen Binh Chanh khoa X, nhiem ky 2016 - 2021.
3. Duy tri cong tac ho trq va thao go kho khan cho doanh nghiep tren dia ban
huyen, tiep tuc thuc hien chinh sach uu tien phat trien doanh nghiep moi thanh lap
va chuyen doi ho kinh doanh phat trien thanh doanh nghiep; (liru y khong chay theo
so luong ma phai dam bao cac tieu chuan nhu von, chat luong, nang lure, lao dong, canh tranh, moi trirong va an ninh trat tur). Nang cao chat luong va hieu qua san xuat cua nganh cong nghiep, nliat la cong nghiep sach, khong gay 6 nhiem moi trubng; kien quyet di doi cac co so san xuat gay 6 nhiem moi trirong ra khoi khu dan cu;
•t r \ r 9
dinh huong phat trien kinh te cong nghiep ben vung. Nang cao chat luong va hieu
qua boat dong cua kinh te nong nghiep, phat trien nong nghiep nong thon gan vbi tai co cau nong nghiep, nang cao doi song nong dan, nong thon; phat trien Hop tac xa
san xuat nong nghiep tien tien hien dai. Thuc hien co hieu qua chuong trinh trong
diem phat trien doanh nghiep, khoi nghiep sang tao va phat trien san pham chu luc
cua huyen Binh Chanh trong nam 2021 va nhung nam tiep theo.
4. Ve cong tac dau tu xay dung co ban: Ngoai nguon von dau tu tu ngan sach
dupe phan bo, can huy dong moi nguon luc trong xa hoi tham gia dau tu cac cong
trinh ha tang ky thuat, ha tang xa hoi. Be ra cac giai phap de day nhanh tien do giai y r r *
ngan nguon von ngan sach tap trung va von nong thon moi, tang cudng cong tac
kiem tra de kip thbi chi dao thuc hien hoan thanh cong trinh dung tien do de ra trong
nam 2021.
Day manh cong tac boi thubng, ho trp, tai djnh cu; dam bao che do va chinh
sach cho ngubi bi thu hoi dat som ban giao mat bang, hoan thanh du an, tranh lang
phi. Ho tro, giup do ngubi bi giai toa trang da ban giao mat bang, sbm dupe giai quyet cap giay chung nhan quyen su dung dat, cap giay phep xay dung, dang ky
thubng tru va giup do hp on dinh cube song tai noi b moi.
5. Tiep tuc thuc hien cong tac ra soat, cap nhat, dieu chinh quy hoach, chinh
trang do thi phu hop vbi tinh hinh thuc te phat trien cua huyen; hoan thanh cong tac
lap quy hoach chi tiet xay dung 16 gibi hem trong quy 1 nam 2021.
6. Ve cong tac giao due; day manh tien dp thi cong cac du an trubng hoc kip tien dp phuc vu cho nam hoc 2020 - 2021, nam hoc 2021 - 2022; nang cao chat luong day va hoc, dam bao chat luong cua dpi ngu giao vien b cac cap hoc; nhat la
doi vbi bac giao due mam non. Tiep tuc thuc hien tot “Be an Sua hoc dubng cai thien tinh trang dinh dubng gop phan nang cao tarn voc tre em mau giao va hoc sinh
tieu hoc (lop 1) giai doan 2018 - 2020”. Ve cong tac y te tiep tuc day manh cong tac tuyen truyen phbng chbng dich benh COVID-19; Phan dau keo giam hon nua so luong ca benh Sot xuyet, Tay chan mieng, Sbi, kiem soat tinh hinh dich benh va
f ry fy fy o 9 rquyet tarn khong de xay ra ca tu vong do cac loai djeh benh gay ra.
7. Ve cong tac dao tao nghe, gibi thieu viec lam; quan tarn nhieu den doi tupng la ngubi bi thu hoi dat mat viec lam, thanh nien nong thon, ngubi ngheo, hp
8
1 ' 4- \ ^. r rngheo dirge dao tao nghe mien phi. Phan dau hoan thanh chirong trinh giam ngheo
ben vung giai doan 2016 - 2020 va xay dung chuong trinh giam ngheo ben vung
giai doan 2021 - 2025 theo chuan ngheo da chieu cua Thanh pho; day manh cong tac
dam bao an sinh xa hoi.
8. Tang cuong cong tac quan ly Nha nuoc ve dat dai, xay dung, khong de xay \ r r
ra tinh trang phan 16, ban nen tren dat nong nghiep; thuc hien nghiem Chi thi so 23-
CT/TU ngay 25 thang 7 nam 2019 cua Ban Thuong vu Thanh uy thanh pho Ho Chi Minh ve tang cuong lanh dao, chi dao nang cao hieu qua cong tac quan ly nha nuoc
ve trat tu xay dung tren dia ban thanh pho va Chi thi so 24-CT/TU ngay 11 thang 11
nam 2019 cua Ban Thuong vu Thanh uy thanh pho Ho Chi Minh ve kiem ke, ra soat quy dat, nha, cong trinh va cac tai san khac gan lien voi dat thuoc so huu Nha nuoc
va tang cuong lanh dao, chi dao nang cao hieu qua quan ly, su dung nha, dat, tai san
gan hen voi dat thuoc so huu Nha nuoc tren dia ban thanh pho.
Tang cuong cong tac quan ly trat tu long le duong, via he; tang cuong kiem
tra, xu ly vi pham ve gay 6 nhiem moi truong, xa rac noi cong cong, xa rac xuong
cong ranh thoat nuoc; thuc hien nghiem Nghi quyet so 05-NQ/HU va Chi thi so 13-
CT/HU cua Ban Thuong vu Huyen uy Binh Chanh ve thuc hien y kien chi dao tai Chi thi so 19-CT/TU ngay 19 thang 10 nam 2018 cua Ban Thuong vu Thanh uy
thanh pho Ho Chi Minh ve thuc hien Cube van dong “Nguoi dan thanh pho Ho Chi Minh khong xa rac ra duong va kenh rach, vi thanh pho sach va giam ngap nuoc”
tren dia ban huyen Binh Chanh.
9. Day manh cong tac cai each hanh chinh, nhat la cong tac giai quyet cac ho
so hanh chinh cho nguoi dan dat ty le dung han tren 99%, khong co truong hop
huong dan ho so hoac tra bo sung ho so qua 02 lan. Tang cuong cong tac thanh tra, tiep cong dan, giai quyet don thu, khieu nai, to cao; quan tarn xem xet giai quyet, tra
loi cac y kien, kien nghi cua cu tri nham giai quyet nhung yeu cau buc xuc phat sinh
tu thuc tien cua cu tri va nguyen vong chinh dang cua nhan dan. Thuc hien tot cong f y A f ftac phong chong tham nhung, thuc hanh tiet kiem va chong lang phi trong cac co
quan nha nuoc tren dia ban huyen.
10. Ve an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi: Quan tarn them cac van de xa
hoi moi phat sinh lam anh huong den tinh hinh an ninh trat tu (luu y doi voi cac loai toi pham nguy hiem cho xa hoi nhu: trom, cudp, tin dung den, mua ban chat ma tuy, co y gay thuong tich va tinh mang nguoi khac); dam bao an toan giao thong va keo
r r r r
giam so vu tai nan giao thong, so nguoi chet, so nguoi bj thuong; tang cuong cong ror 7
tac phong chong chay no. Tiep tuc chi dao va day manh phong trao toan dan bao ve
an ninh to quoc.
11. Ban hanh ke hoach thuc hien chu de nam 2021 “Nam xay dung chinh
quyen do thi va cai thien moi truong dau tu” tren dia ban huyen Binh Chanh.
9
A ^ •Dieu 2. To chuc thirc hien:
- Uy ban nhan dan huyen, Toa an nhan dan huyen, Vien kiem sat nhan dan
huyen theo chuc nang nhiem vu co ke hoach to chuc thirc hien dat ket qua cao Nghj A >quyet nay.
- Thuong true Hoi dong nhan dan huyen chi dao, dieu hoa, phoi hop boat dong cac Ban, To dai bieu va dai bieu Hoi dong nhan dan huyen to chuc giam sat chat che
/ viec thirc hien Nghj quyet nay.
> # 9 *» / *>
- Be nghj Uy ban Mat tran To quoc Viet Nam huyen va cac to chuc thanh vien, Dai Truyen thanh va Ban tin Binh Chanh tuyen truyen, pho bien, dong vien cac thanh
phan kinh te, cac tang lop nhan dan tich cue tham gia thirc hien Nghj quyet.
Hoi dong nhan dan huyen keu goi dong bao, can bo, chien si huyen Binh Chanh
tich cue huong ung phong trao thi dua yeu nuoc, neu cao tinh than doan ket, nang
dong, sang tao, nam bat thoi co, quyet tam vuot qua kho khan de thirc hien thang loi nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi cua huyen Binh Chanh nam 2021.
Nghj quyet nay da dupe Hoi dong nhan dan huyen Binh Chanh khoa X, ky
hop thu muoi tam thong qua ngay 18 thang 12 nam 2020./.
KT. CHU TICH PHO CHU TICE
TVtfV nhan: - TTHDND, UBND thanh pho; - VP DDBQH&HDND thanh pho; - TTHU, TTHDND, UBND huyen; - Ban TTUBMTTQVN huyen; - Ban KT-XH, Ban PC; - Dai bieu HDND huyen; - Cac phong, ban, DVSN huyen; - Cong TTDT huyen (de thong tin); - TTHDND, UBND 16 xa, thi ti4n; - Ltru: VT (KT, HD).
ham Van Luy
2021-01-05T12:48:29+0700
Vit Nam