interakcije lijekova u starijoj dobi - Podlistak Interakcije lijekova u starijoj dobi 282.&%*9r431"/+

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of interakcije lijekova u starijoj dobi - Podlistak Interakcije lijekova u starijoj dobi...

 • M E D I X • s r p a n j / k o l o v o z 2 0 1 1 • G o D . X v I I • b r o j 9 4 / 9 5280

  Medixova medicinska biblioteka

  Podlistak

  Interakcije lijekova češće se događaju u starijih osoba koje uzimaju mnogo lijekova istodobno jer se zbog njihovoga mnoštva povećava inhibicija mi- krosomnih enzima jetre, što po- većava izglede za interakcijama. Cimetidin primijenjen zajedno s nekim lijekovima koji podliježu I. fazi reakcije u jetri, smanjuje im mijenu. Primjeri su takvih lijekova na koje utječe istodobna primjena cimetidina: teofilin, lidokain, pro- pranolol, neki benzodiazepini, var- farin. Mnogi lijekovi koji se vežu za albumine plazme kad se oslobode sveze s albuminima odgovorni su za interakcije lijekova. Poznate su interakcije lijekova između antihi- pertenziva i općeg anestetika, što može dovesti do vrlo izražene ar- terijske hipotenzije. Tako npr. kom- binacija metildope i haloperidola dovodi do pojačanja haloperidol- ske toksičnosti. Kombinacija feni- toina i antihipertenzivnih lijekova kao što je primjerice vazodilatator diazoksid, može rezultirati sma- njenjem antikonvulzivnog učinka fenitoina. Kombinirana primjena metildope (koju treba u starijih osoba izbjegavati) i litijevih soli, pojačava toksičnost litija. Meha- nizam interakcija nekih lijekova,

  koji je napose značajan u liječenju bolesnika starije dobi naveden je u tablici 1.

  Uzro ci inter akcija l ijekova

  Interakcije lijekova češće su u sta- rijih osoba zbog promijenjenog učinka lijekova. No tu je dosta otvorenih teškoća i znatan dio tih učinaka još nije posve istražen. Nuspojave lijekova mogu imati povoljan učinak, ali mogu biti i štetne neželjene reakcije na lije- kove. Kad se u starijeg bolesnika primjenjuju istodobno dva lijeka, treba primijeniti one lijekove koji imaju poznate nuspojave, poznatih interakcija. Doza treba biti prilago- đena toj kombinaciji. Primjer za to može biti kombinacija, npr. gliko- zida digitalisa i pripravaka kinidi- na. Kako se radi o interakciji tih lijekova, glikozidu digitalisa treba smanjiti dozu, jer se u uvjetima uobičajenih doza tih dvaju lijekova primijenjenih u kombinaciji može dogoditi interakcija čiji rezultat može biti aritmija srca. Primjer za to može biti istodobna konzuma- cija etanola i uzimanje diazepama, čiji rezultat može biti vrlo izražen sedativni učinak. Ako se istodobno

  interakcije lijekova u starijoj dobi

  zijad Duraković Odjel za medicinsku antropologiju i epidemiologiju, Institut za antropologiju u Zagrebu

  SAŽETAK U izboru odabranih poglavlja iz dvojezičnog udžbenika “Farmakoterapija u gerijatriji/Geriatric Pharmacotherapy“ prof. dr. sc. Zijada Durakovića i suradnika, druge u nizu knjiga „Medixove medicinske biblioteke“, donosimo dio poglavlja o interakcijama lijekova u starijoj životnoj dobi. Interakcije lije- kova češće su u starijih osoba koje istodobno uzimaju mnogo lijekova jer se zbog njihovoga mnoštva povećava inhibicija mikrosomalnih enzima jetre, što povećava izglede za interakcijama. Mnogi lijekovi koji se vežu za albumine plazme, kada se oslobode sveze za albumine odgovorni su za interakcije lijekova. Opasnost interakcija u starijeg bolesnika to je veća što je veći broj lijekova koje uzima. Ako se istodobno primjenjuju dva lijeka, izgledi za interakcije u osoba starije dobi iznose oko 5%, ako se koristi pet lijekova, izgledi za interakcije iznose do 50%, a ako se istodobno primijeni osam lijekova (što je u pravilu neopravdano), izgledi za interakcije iznose i do 100%. Kako bi se izbjegla opasnost interakcija, treba primijeniti najmanji broj lijekova i težiti kad je god to moguće da taj broj ne bude veći od tri do četiri.

  Česte su opasne pogreške u primjeni lijekova u starijih osoba što dovodi do brojnih nuspo- java koje se opažaju u 10-25% bolesnika tzv. starije dobi. Stoga je prilikom propisivanja lijekova starijim bolesnicima potrebno dobro poznavanje promjena organizma i posebnosti farmakoterapije u toj dobnoj skupini koje je još uvijek nedostatno. Knjiga „Farmakotera- pija u gerijatriji/Geriatric Pharmacotherapy“ prof. dr. sc. Zijada Durakovića i 42 vode- ća domaća stručnjaka iz područja kliničke medicine i farmakologije donosi najnovije smjernice iz područja racionalne farmako- terapije bolesnika starije životne dobi te je kao takva nezamjenjiv priručnik liječnicima praktičarima svih medicinskih grana

 • Interakcije lijekova u starijoj dobi Podlistak

  M E D I X • S P E C I J A L I Z I R A N I M E D I C I N S K I D V O M J E S E č N I K • W W W . M E D I X . C O M . H R 281

  primijeni teofilin i eritromicin, može nastati veliko na- kupljanje lijeka. Istodobnom primjenom adrenalina i propranolola može nastati hipertenzivna kriza, dok arterijska hipotenzija može nastati pri istodobnoj pri- mjeni nifedipina i nitrata, što je rijetka kombinacija pri istodobnom liječenju koronarne bolesti i arterijske hipertenzije u starijeg bolesnika (najviša dnevna doza nifedipina u starijeg bolesnika jest 40 mg). Opasnost od interakcija u starijeg bolesnika to je veća što je veći broj lijekova koje bi trebao uzimati. Postoje podatci prema kojima, ako se istodobno primjenjuju dva lijeka, izgledi za interakcije u starijoj dobi iznose nešto više od 5,0%, ako se primjenjuje pet lijekova, izgledi za interakcije iznose deset puta više: čak do 50%, dok ako se u starijega bolesnika istodobno primijeni velika količina od osam lijekova (to je u pravilu neopravdano i ne treba tom ko- ličinom lijekova liječiti starijega bolesnika), onda izgledi za interakcije iznose 100%. Da bi se izbjegla opasnost od interakcije lijekova, treba dati najmanji broj lijekova i težiti kad je god to moguće da taj broj ne bude veći od tri do četiri.

  r a zine inter akcija l ijekova

  Interakcije lijekova mogu se dogoditi na bilo kojoj razini, počevši od apsorpcije do svih drugih mjesta navedenih u poglavlju koje se odnosi na promjenu sudbine lijeka u organizmu starije osobe. Apsorpcija lijeka može u sta- rijih osoba biti povećana, ali i smanjena. To će ovisiti i o pH želučanoga soka. Tako npr. acetilsalicilna kiselina primijenjena istodobno s antacidima, ima dobru bio- lošku raspoloživost. No ako se primjerice, antagonist H2–receptora primijeni istodobno s antacidima, potonji mu znatno ometaju apsorpciju. Stoga antacide treba pri- mijeniti neko vrijeme (najbolje 2 sata) nakon drugih lije- kova kojima će u protivnom slučaju ometati apsorpciju.

  Neki lijekovi kao metoklopramid koji povećava motilitet probavnoga sustava, smanjuju biološku ras- položivost pripravaka glikozida digitalisa. Lijekovi koji mijenjaju bakterijsku floru probavnoga sustava kao što su antibiotici, dovode do povećane apsorpcije glikozida digitalisa. Naime, glikozidi digitalisa podliježu metabo- ličkoj promjeni djelovanjem bakterija crijeva, pa ako je taj proces suprimiran zbog promjene bakterijske flore, apsorpcija digitalisa bit će veća, a ta supresija crijevne flore može trajati mjesecima nakon primjene antibiotika. Raspodjela lijekova u starijih osoba također podliježe promjenama. Tako npr. istodobna primjena medigoksi- na i heparina dovodi do promjena mjesta medigoksina: heparin istiskuje medigoksin s mjesta vezanja, vjero- jatno tako da oslobađa slobodne masne kiseline koje istiskuju medigoksin s albumina plazme. Tu također valja spomenuti interakciju istodobnom primjenom kinidina i digoksina, gdje kinidin smanjuje klirens di- goksina i povećava mu koncentraciju u plazmi. Treba spomenuti, osobito u starijih osoba, istodobnu primjenu aminoglikozida, npr. gentamicina i furosemida. Gen- tamicin je polarni spoj, koji se dobro raspodjeljuje u izvanstaničnoj tekućini. Furosemid naprotiv smanjuje

  volumen izvanstanične tekućine, pa time smanjuje vo- lumen tekućine u kojoj se gentamicin raspodjeljuje. To rezultira većom koncentracijom gentamicina u serumu i većim izgledima za nefrotoksičnost na prvome mjestu ali i za ototoksičnost toga lijeka.

  TAblicA 1. Mehanizam interakcija nekih lijekova koji su napose značajni u starijih osoba

  interakcija lijekova Učinak

  antacidi i digoksin antacidi i tetraciklini antacidi i indometacin

  smanjenje apsorpcije

  acetilsalicilna kiselina i fenilbutazon

  više iritira sluznice nego samo jedan od tih lijekova

  doksiciklin i karbamazepin smanjenje učinka doksiciklina – indukcija mikrosomnih enzima jetre

  (me)digoksin i diuretik (me)digoksin i amfotericin (me)digoksin i kinidin (spironolakton, nifedipin, verapamil, amjodaron, ACE–inhibitori)

  toksičnost digitalisa

  kinidin i barbiturati smanjenje kinidinskog učinka

  kumarini i barbiturati metabolička interakcija

  oralni antihiperglikemici i propranolol

  produljena kao i prikrivena hipoglikemija

  oralni antihiperglikemici i acetilsalicilna kiselina

  pogoršanje hipoglikemije uzrokovano oralnim antihiperglikemicima

  oralni antihiperglikemici i oralni antikoagulansi ili oralni antihiperglikemici i anabolički steroidi

  hipoglikemija

  oralni antihiperglikemici i klonidin

  smanjenje znakova hipoglikemije zbog inhibicije katekolamina

  kortikosteroidi i diuretik hipokalijemija

  kortikosteroidi i fenitoin smanjenje kortikosteroidnog učinka

  antihipertenzivi i opći anestetik

  arterijska hipotenzija

  metildopa i litijeve soli pojačana otrovnost litijevih soli

  metildopa i haloperidol pojačana otrovnost haloperidola

  fenitoin i diazoksid smanjenje antikonvulzivnog učinka

  klonidin i triciklički antidepresivi

  smanjenje antihi