of 5 /5
CONG HoA XA HOI cHiJ NGHIA VItT NAM Doc Hip - Tlf do - Hanh phuc XAYDUNG47 =- ISO 9001 :2008 Quy Nhan, ngay 24 thflng 11 niim 2018 BrENBANHQP HQI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2018 I. TEN DOANH CONG TY CO pHAN xAY DVNG 47 - GiAy chUng dang Icy doanh - Cong ty c6 phfuI s6 4100258747 do So' Ke va Diu til tinh Binh Dinh cAp lin diu ngay 27/06/2005, thay d6i lin thfr 18 ngay 03/05/2018. - Dia chi tn) sa chinh: s6 08 Bien Cuang, TP. Quy Nhan, tinh Binh Dinh. - 0256. 3522 166 Fax: 0256. 3522 316 n. THOI GIAN TIEN HANH CUQC HQP: dftu tir 07h45' ngay 24/11/2018. nI. DJA DIEM DrEN RA CUQC HQP: Khach Hai Au, s6 489 An Duong Vuong, TP. Quy Nhan, tinh Binh Dinh. IV. CHU TQA vA THU KY cUQc HQP: - ChiJ tQa: Gng Le TruOng San - Ph6 Chu tich HDQT Theo Gitly uy sb 1624IUQ-HDQT ngay 31110/2018 eua Chit tieh HDQT - Thu Icy cu(>c hQP: Gng Nguyen Quang Dung - Thu Icy lIDQT. v. BAo cAo KIEM TRA TU CACH CO DONG DV' HQP: Ban t6 chfrc tien hanh dang kY bieu tham dlJ h(>i. Dng Duang Minh Quang, thay Ban kiem tra til each c6 dong dQc Bao cao Kiem tra til each bi€u tham dlJ h(>i: 1. S6 c6 dong c6 tham dg h(>i la: 44 c6 dong; 2. cho s6 c6 phfuI la: 13.436.636 c6 tilang duang: 78,95% v6n Cac bi6u c6 dfty du tu cach tham dlJ h(>i. VI. THU TVC KHAI HQI: Ban t6 chuc tuyen b6 Iy do va khai h(>i. h(>i dang c6 dong nhtlt tri biu nhUng nguai c6 ten sau VaG: 1. Doim Chii tjch gAm: - Gng Le TruOng San - Ph6 Chu tjch HDQT - Gng Duang Minh Quang - Thanh vien lIDQT -T6ng Giam d6c

KY KIEM - xaydung47.vn · IlsIC6~GTYCOPHAN CONG HoA XA HOI cHiJ NGHIA VItT NAM ~ XAYDUNG47 . Doc Hip - Tlf do - Hanh phuc = ISO 9001 :2008 . Quy . Nhan, ngay 24 thflng 11 . niim

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KY KIEM - xaydung47.vn · IlsIC6~GTYCOPHAN CONG HoA XA HOI cHiJ NGHIA VItT NAM ~ XAYDUNG47 . Doc...

 • CONG HoA XA HOI cHiJ NGHIA VItT NAMIlsIC6~GTYCOPHAN Doc Hip - Tlf do - Hanh phuc~ XAYDUNG47 =

  ISO 9001 :2008

  Quy Nhan, ngay 24 thflng 11 niim 2018

  BrENBANHQP D~ HQI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2018

  I. TEN DOANH NGm~p: CONG TY CO pHAN xAY DVNG 47

  - GiAy chUng nh~n dang Icy doanh nghi~p - Cong ty c6 phfuI s6 4100258747 do So' Ke

  ho~ch va Diu til tinh Binh Dinh cAp lin diu ngay 27/06/2005, thay d6i lin thfr 18

  ngay 03/05/2018.

  - Dia chi tn) sa chinh: s6 08 Bien Cuang, TP. Quy Nhan, tinh Binh Dinh. - Di~n tho~i: 0256. 3522 166 Fax: 0256. 3522 316

  n. THOI GIAN TIEN HANH CUQC HQP: B~t dftu tir 07h45' ngay 24/11/2018.

  nI. DJA DIEM DrEN RA CUQC HQP: Khach s~n Hai Au, s6 489 An Duong Vuong, TP.

  Quy Nhan, tinh Binh Dinh.

  IV. CHU TQA vA THU KY cUQc HQP:

  - ChiJ tQa: Gng Le TruOng San - Ph6 Chu tich HDQT

  Theo Gitly uy quy~n sb 1624IUQ-HDQT ngay 31110/2018 eua Chit tieh HDQT - Thu Icy cu(>c hQP: Gng Nguyen Quang Dung - Thu Icy lIDQT.

  v. BAo cAo KIEM TRA TU CACH CO DONG DV' HQP: Ban t6 chfrc tien hanh dang kY d~i bieu tham dlJ d~i h(>i. Dng Duang Minh Quang, thay m~t Ban kiem tra til each c6 dong dQc Bao cao Kiem tra

  til each d~i bi€u tham dlJ d~i h(>i:

  1. S6 c6 dong c6 m~t tham dg d~i h(>i la: 44 c6 dong; 2. D~i di~n cho s6 c6 phfuI la: 13.436.636 c6 ph~n, tilang duang: 78,95% v6n di~u

  I~.

  Cac d~i bi6u c6 dfty du tu cach tham dlJ d~i h(>i.

  VI. THU TVC KHAI ~c D~I HQI: Ban t6 chuc tuyen b6 Iy do va khai m~c D~i h(>i. D~i h(>i dang c6 dong nhtlt tri biu nhUng nguai c6 ten sau VaG:

  1. Doim Chii tjch gAm: - Gng Le TruOng San - Ph6 Chu tjch HDQT

  - Gng Duang Minh Quang - Thanh vien lIDQT -T6ng Giam d6c

 • - Ong T;;t Nam Binh - Thanh vien HDQT

  2. Thu kY doim gAm co: - Ong Nguy~n Quang Diing - Thu leY HDQT

  3. D~i hQi thong qua Chuong trinh d~i hQi va Quy ch~ D~i hQi dAng c8 dong bit

  thuOng nam 2018.

  4. D~i hQi thong qua Nguyen t~c, th~ l~ bi~u quy~t va Ban ki~m phi~u gAm:

  - Ong Nguy~n Thanh Hai - TruOng Ban

  - Ong Nguy~n Van TufuI - Thanh vien

  - Ong Nguy~n Van Chin - Thanh vien

  - Ong Nguy~n Duy Kh{mh - Thanh vien

  VII. cAc BAo cAo, TO TRINH Du'QC TRINH BAy TRUOC D~ HQI DONG CO DONG:

  1. Ong Duang Minh Quang trinh bay Bao eao tinh hinh san xu~t kinh doanh 9 thang

  nam 2018 va kSt qua eong tae tai e~u true Cong ty.

  2. Ong Le TruOng San trinh bay To trinh s6 1: Lo;;ti b6 mQt s6 nganh ngh~ kinh doanh. -)02!.)NC .) p. 3. Ong Le TruOng San trinh bay To trinh s6 2: Di~u ehinh kS ho~eh IQ'i nhu~ sau thuS ·.Y 0nam 2018. 4'

  4. Ong T;;t Nam Binh trinh bay To trinh s6 3: DiSu ehinh kS ho;;teh ehia c6 me nam

  2018 va tang v6n e6 ph~n tiT ngu6n v6n ehu sa huu. 5. Ong T;;t Nam Binh trinh bay To trinh s6 4: Phuang an phat hanh e6 phiSu thea

  chuang trinh h,ra ehn eho nguoi lao d9ng trong C6ng ty.

  6. Ong T;;t Nam Binh trinh bay To trinh s6 5: Phat hanh e6 phiSu rieng Ie eho d6i tae

  ehi8n IUQ'e.

  7. Ong Le Truong Son trinh bay To trinh s6 6: Thay d6i mo hinh quan tri va sua DiSu

  I~ eua Cong ty.

  VIII. cAc Y KIEN, THAO LU~N T~ D~ HQI:

  Cae e6 dong da neu y ki8n va gop y v~ nQi dung trong cae to trinh, ho~t dQng kinh doanh eua Cong ty. Doan Chu ta da tra loi va lam ra cae y ki8n eua cae e6 dong, e\l thS nhu sau:

  1. D6i v6i y kiSn eua ong Ph~ Nam Phong: Vi~e tang v6n e6 phk tiT ngu6n v6n ehu sa huu se tiSn hanh tru6c vi~e phat hanh e6 phi8u rieng Ie cho d6i tac ehiSn luge va vi~e phat hanh e6 phi8u thea chuang trinh h,ra ehn cho nguoi lao d9ng

  trong Cong ty.

  2

 • 2. D6i vai y ki~n eua ong Ha Van Binh: HDQT dang lam thu 1\le gia h~ eho khaeh

  s~n Hai Au d~n nam 2035 thee quy ho~eh eua thanh ph6 Quy Nhan dfi duqe Thu

  tuang Chinh phu phe duy~t.

  3. D6i vai y kiSn eua ong Bui Van Tuynh va ba Ph~m Thi My L~: HDQT din nh~e n~u thu~n lqi se ti~n hanh song song vi~e phat hanh e6 phi~u

  theo chuang trinh h!a ehQn eho nguai lao dQng vai vi~e phat hanh e6 phi~u rieng Ie ebo d6i tae ehi~n luqe d€ thu~n ti~n eho eong tae hoan thi~n cae thu 1\le dn this!'

  DiSu ehinh hinh three chi tni e6 me nam 2018 trong to trinh s6 3: Chia e6 me bing tiSn m~t 20%, thai gian dlJ ki~n truae thang 2 nam 2019.

  Vi~e thoM v6n Khaeh s~n Hai Au: HDQT chua co k~ ho~eh v~ vAn d~ nay.

  Tily thee dinh huang ehi~n luqe eua Cong ty va Khaeh s~n, HDQT din nh~e

  quySt dinh vAn dS nay.

  DHQT lam ro tinh hinh thi eong t~i dv an Da Nhim va ti~n dQ triSn khai giai

  do~n 2 eong trinh thuy lqi Tan My.

  - HDQT phan tieh lam ro cae s6 li~u dS d~t duqe lqi nhu~ sau thuS nam eua Cong ty la 100 tY: DlJ ki~n IQ'i nhu~n thu vS tlr cae dlJ an t~i s6 105 Tay San khoang 30 tY, C6 phiSu thuy di~n Buon Don khoang 35 tY va vi~e thanh ly ThiSt bi khoang 25 tY.

  IX. BIEU QUYET THONG QUA TUNG VAN DE:

  Ong Nguy~n Thanh Hai thay m~t Ban kiSm phiSu eong b6 kSt qua biSu quySt d6i vai

  cae vAn dS trong nQi dung d~i hQi.

  1. T6ng s6 phiSu phat ra: 44 phiSu, tuang ilng: 100% t6ng s6 e6 ph~n co quy~n biSu

  quyet;

  2. T6ng s6 phiSu thu vS: 44 phiSu, tuang ilng: 100% t6ng s6 e6 ph~n co quy~n biSu

  quyet;

  a. T6ng s6 phiSu hQ'p l~: 43 phiSu, tuang ilng: 99,993 % t6ng s6 e6 ph~n co quySn biSu quy~t;

  b. T6ng s6 phiSu khong hQ'P 1~: 01 phi~u, tuang (rng: 0,007% t6ng s6 e6 ph~n co

  quySn biSu quySt;

  3. T6ng s6 phiSu khong thu vS: 0 phiSu, tuang reng: 0% t6ng s6 e6 ph~ co quy~n biSu ,

  quyet;

  3

 • 4. KSt qua biSu quySt:

  K~t qua ki~m phi~u bi~u quy~t

  Stt Tir trinh / vAn d~ Don vi Tan thanh

  Khong

  tan thanh

  Khong co y ki~n

  TO' trinh s6 1638/TT-HDQT v~ PhiSu 43 0 0

  1 vi~e Lo~i b6 rn

 • x. cAc VAN DE DA DUQC THONG QUA:�

  Stt TO' trinh 1V§n d~ Ty l~ bi~u quy~t

  thong qua

  1 To trinh s5 1638/TT-HDQT vS vi~c Lo~i bo m