maszyny meble.pl 2013

 • View
  236

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mmpl_2013-01

Text of maszyny meble.pl 2013

 • maszynyw y d a n i e s p e c j a l n e m i e s i c z n i k a B I Z N E S m e b l e . p l

  nr 1/2013cena:16,90 z (w tym 8% VAT)

  ANALIZA NUMERYCZNA

  w optymalizacji konstrukcji mebli

  PRZERB DREWNA LICIASTEGO

  dla przemysu meblarskiego

  DRUKOWANE NARZDZIA

  technologia druku 3D

  RYNEK MASZYN UYWANYCH

  Jak duy jest udzia maszyn uywanych w caoci polskiego rynku maszyn do drewna, tego nikt nie jest w stanie precyzyjnie okreli. Zdaniem wikszoci przedstawicieli rm oferujcych takie maszyny siga on nawet od 50 do 80%.

 • 1o d r e d a k c j i | m a s z y n y m e b l e . p l

  O ddajemy wPastwa rce MASZYNY meble.pl najnowsz propozycj Wydawnic-twa meble.pl, dedykowan tym wszystkim, ktrzy na co dzie maj styczno zma-szynami do obrbki drewna: producentom idystrybutorom maszyn, ale take produ-centom mebli. Niniejsze czasopismo powstao przez wsppracy ipod patronatem Wydziau Technologii Drewna Uniwersystetu Przyrodniczego wPoznaniu.

  Rynek maszyn w Polsce zdominowany jest maszyny uywane (niektrzy twierdz, e ich udzia wcaoci rynku polskiego siga 50-80%). Czy warto kupi uywan maszyn? Czy maszy-ny uywane s atrakcyjn konkurencj dla nowych maszyn? Ile kosztuj ijakie s najpopularniej-sze maszyny uywane? Otym wszystkim moecie Pastwo przeczyta na kolejnych stronach.

  Eksperyment podjty w Katedrze Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn Wydziau Technologii Drewna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pokazuje, e by moe za kilka lat drukowane narzdzia stan si alternatyw dla kocowych uytkownikw. Oczy-wicie, technologia druku 3D wymaga dalszych ulepsze ikolejnych bada, jednak ju dzi warto si ni zainteresowa. Dlaczego? Odpowied wartykule Drukowane narzdzia.

  Jednym zproduktw krajowego przemysu drzewnego, zyskujcym wostatnich latach siln pozycj wobrocie midzynarodowym staa si produkcja pfabrykatw mebli ogrodo-wych. Okazuje si jednak, e stosowane technologie przerobu oraz struktura iwielko zaka-dw specjalizujcych si wtym produkcie wniewielkim stopniu wpywaj na efektywno ich produkcji. Gdzie tkwi problem? Odpowied znajdziecie Pastwo wjednym zartykuw opublikowanych dalej.

  A skoro mowa oefektywnoci... Optymalizacji konstrukcji oraz oszczdnociom wynikaj-cym zbada prototypw sprzyjaj analizy wytrzymaociowe wykorzystujce metod elemen-tw skoczonych wczone w etap projektowania mebli. Oczywicie, wykorzystanie analizy numerycznej na etapie projektowania nowej konstrukcji pozwala ponadto okreli wstpn wytrzymao iteoretyczne bezpieczestwo produktu. Jakie jeszcze przynosi korzyci? Otym wartykule Analiza numeryczna wprojektowaniu ioptymalizacji konstrukcji mebli.

  Uwadze Pastwa polecam take publikacj Historia pilarek ramowych. Cho trudno wto uwierzy, ta historia ma ju prawie co najmniej... 800 lat, bo wanie zpierwszej poowy XIII wieku pochodzi najstarszy zachowany szkic urzdzenia do mechanicznego przecierania drewna (pilarki). Historia pilarek ramowych to fascynujca podr ladami ludzkiej pomyso-woci, zmocny polskim akcentem.

  Gorco zachcam do lektury.

  Nie tylko technologie

 • 2 m a s z y n y m e b l e . p l | s p i s t r e c i

  Wydanie specjalne miesicznika BIZNES meble.plnr 1/2013

  Wydawca:Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o.ul. Hetmaska 40 lok. 10815-727 Biaystoktel. +48 85 653 79 65fax +48 85 651 35 13www.wydawnictwo.meble.plredakcja@meble.pl

  Prezes ZarzduRedaktor naczelny:Marek Hryniewickitel. +48 533 340 140m.hryniewicki@meble.pl

  Redaguje zesp:Diana Nachiotel. +48 533 340 240d.nachilo@meble.plAnna amojdatel. +48 533 340 440a.zamojda@meble.plAnna Andrejczuktel. +48 533 340 940a.andrejczuk@meble.pl

  Zdjcia: Tomasz Markowski

  Skad: Piotr Urbaski

  Reklama:Urszula Ditrychtel +48 533 340 840u.ditrych@meble.plKatarzyna Romanowskatel. +48 533 341 040k.romanowska@meble.plMarta Dzigielewskatel. +48 533 340 340m.dziegielewska@meble.plKinga Antonowicz+48 533 340 740k.antonowicz@meble.plMarta Czerniakiewicz+48 533 340 530m.czerniakiewicz@meble.pl

  Redakcja nie zwraca ma-teriaw nie zamwionych i zastrzega sobie prawo do dokonywania w nich skr-tw. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre zamieszczanych reklam.

  Zdjcia na okadce:gwne Fragment cen-trum obrbczego BIMA 400V rmy IMA, u dou pilarka Schelling S 45.

  Patron merytoryczny: Wydzia Technologii Drewna Uniwersytetu Przy-rodniczego w Poznaniu.

  34

  rodniczego w Pozn

  12

  44. Alternatywa

  dla nowych maszynJak duy jest udzia maszyn uywanych wcaoci polskiego rynku maszyn do drewna, tego nikt nie jest wstanie precyzyjnie okreli. Zdaniem wikszoci przedstawicieli rm oferujcych takie maszyny siga on nawet od 50 do 80%.

  12. Drukowane narzdziaChocia technologia druku 3D wymaga dalszych ulepsze ikolejnych bada, to by moe za kilka lat drukowane narzdzia stan si alternatyw dla kocowych uytkownikw.

  16. Technologia iprojektowanieRozmowa zdr hab. Bartomiejem Mazel, prof. nadzw., dziekanem Wydziau Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego wPoznaniu.

  20. Przerb drewna liciastego dla potrzeb przemysu meblarskiegoW technologii za podstawowe kryterium optymalizacji wprzerobie wybranego rodzaju tarcicy przyjmuje si wydajno pozyskania pfabrykatw do produkcji mebli.

  24. Efektywno produkcji pfabrykatw mebli ogrodowychZastosowane technologie przerobu oraz struktura iwielko zakadw specjalizujcych si wprodukcji pfabrykatw mebli ogrodowych wniewielkim stopniu wpywaj na efektywno produkcji.

  28. Analiza numeryczna wprojektowaniu ioptymalizacji konstrukcji mebli Analizy wytrzymaociowe wykorzystujce metod elementw skoczonych wczone wetap projektowania mebli efektywnie sprzyjaj optymalizacji konstrukcji oraz oszczdnociom wynikajcym zbada prototypw.

  34. Nietypowe tworzywo wbudowie maszynWspczenie zastosowanie drewna imateriaw drewnopochodnych wbudowie obrabiarek do drewna jest znacznie mniejsze ni choby kilkadziesit lat temu, jednak wci znaczce.

  38. Historia pilarek ramowychPodstawow iszeroko stosowan maszyn stosowan wpierwiastkowym przerobie drewna konstrukcyjnego jest pilarka ramowa (trak).

  43. Bezpieczestwo potwierdzone nauk ibadaniamiW styczniu otwarta zostaa po modernizacji Pracownia Bada iAtestacji Mebli dziaajca przy Katedrze Meblarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego wPoznaniu.

  44. Wzrasta popyt na zaawansowane technologieFirmy, ktre chc odnie sukces na rynkach wschodzcych oferujc jedynie najprostsze obrabiarki, nie maj dobrych perspektyw na przyszo.

 • m a s z y n y m e b l e . p l4

  M irosaw Kwany, waciciel fi rmy K2 Wadowice, szacuje, e na rynku polskim maszyny uywane stano-wi 70-80%. Bdc przedstawicie-lem handlowym w Jaromie sprzedawaem miesicznie okoo omiu, oczywicie nowych maszyn. Oprcz mnie dzia sprzeday sprze-dawa ich raz wicej, raz mniej, nie wliczajc eksportu, wic atwo wyliczy, e jeden zwik-szych polskich producentw maszyn do ob-rbki drewna sprzedawa na rynek polski okoo 25-30 maszyn miesicznie. Wielu moich klien-tw jednak chciao kupi maszyny uywane przemawiaa za tym wysoka cena maszyn nowych, w zwizku z czym odszedem z Ja-romy i zaczem sprzedawa tylko maszyny uywane. Jako 2-osobowa fi rma, bez reklamy

  oraz wikszych rodkw fi nansowych, po 2-3 miesicach sprzedawaem po 30-40 maszyn wspomina Mirosaw Kwany.

  K2 Wadowice to fi rma, ktrej pocztki sigaj 2002r. Zaczynaa skromnie: od ma-gazynu o powierzchni 100 m2 i oferty li-czcej kilkanacie obrabiarek. Obecnie na ponad 1,5 tys.m2 powierzchni magazyno-wej, ana klientw czeka blisko 300 maszyn iurzdze do obrbki drewna.

  Zdaniem Mirosawa Kwanego mae i rednie fi rmy w wikszej mierze decydu-j si na zakup nowych maszyn ze wzgl-du na dotacje unijne, ktre atwiej uzyska na nowe maszyny.

  Mateusz rdowski z fi rmy Euro-Kom-plex Obrabiarki do Drewna, jest zdania, e

  60% maszyn sprzedawanych klientom to maszyny z drugiej rki. To do duo, aten udzia cay czas ronie. Jest to spowodowane dotacjami itrudn sytuacj gospodarki do-daje Mateusz rdowski.

  Z kolei Tomasz Glajcar, waciciel istniej-cej od 1985r. fi rmy MTM, od 2004r. zajmu-jcej si sprzeda nowych orazuywanych maszyn inarzdzi do obrbki drewna, jest nieco ostroniejszy w szacunkach jego zdaniem udzia maszyn uywanych siga ok. 50% caego rynku maszyn wPolsce. To si raczej nie zmienia sprzeda jednych idru-gich spada. Wynika to zkryzysu, atake zna-sycenia rynku, zwaszcza jeeli chodzi o ma-szyny dla meblarstwa wyjania.

  Take Piotr Domaski, prezes Zarzdu fi rmy IMA Polska, jest zdania, e co druga maszyna sprzedawana wPolsce to maszy-na uywana, szczeglnie jeli chodzi oma-szyny mae i rednie, owartoci do 30 tys. euro. W przypadku fi rmy IMA jest duo zapy-ta omaszyny uywane. Niestety, my jako IMA Polska nie jestemy zainteresowani tym obsza-rem. Sprzeda maszyny uywanej przez IMA Polska ma miejsce wtedy, gdy klient decydujc si na zakup nowej naszej maszyny, daje nam do dyspozycji uywan maszyn, rwnie fi r-my IMA mwi Piotr Domaski.

  Jak duy jest udzia maszyn uywanych wcaoci polskiego rynku maszyn do drewna, tego nikt nie jest wstanie precyzyjnie okreli. Zdaniem wikszoci przedstawicieli rm oferujcych takie maszyny siga on nawet od 50 do 80%.

  Alternatywa dla nowych maszyn

  R y n e k m a s z y n u y w a n y c h w P o l s c e

  W PRZYPADKU FIRMY IMA JEST DUO ZAPYTA OMASZYNY UYWANE. NIESTETY, MY JAKO IMA POLSKA NIE JESTEMY ZAINTERESOWANI TYM

  OBSZAREM. SPRZEDA MASZYNY UYWANEJ PRZEZ IMA POLSKA MA MIEJSCE WTEDY, GDY

  KLIENT DECYDUJC SI NA ZAKUP NOWEJ NASZEJ MASZYNY, DAJE NAM DO DYSPOZYCJI UYWAN

  MASZYN RWNIE FIRMY IMA. Piotr Domaski, IMA Polska.

  Pilarka DMMS Special rmy Rema to jedna zma-szyn oferowanych na rynku wtrnym.

 • m a s z y n y m e b l e . p l 5

  Od kilku lat uywane maszyny ma wofercie fi rma Rema. S to przede wszyst-kim pilarki tarczowe, pilarki tarczowe zpod-cinaczem, pilarki tarczowe poprzeczne oraz pilarki tarczowe wielopiowe. Odkupujemy od naszych kl