Między regałami 08

  • View
    260

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Między regałami 08

ISSN 2082-7938

TORU

WTOREK, 7 CZERWCA 2011 r.

NR 2/2011 (8)

PISMO STUDENTW INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA

SPIS TRECISOWO WSTPNE BIBLIOTECZNY PR W PIGUCE NA TRONIE KSIKI Z SECOND-HANDW WIZERUNEK KOBIETY W CZASOPISMACH PIERWSZAKI NA INIB-IE KSIKI DLA INDIANY JONESA TORUSKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI RECENZJA: KOWALSKA&CIECHOWSKI CIEKAWE BRZMIENIA 2 3 5 6 8 10 12 14 16 16

ACHT(UNG)!Nadzwyczaj gorce lato mamy tej wiosny. Mimo i termometr z uporem wskazuje 45C w penym nasonecznieniu, powietrze ledwo drga, a wentylator w komputerze ju chyba goniej nie moe przypomina o swoim istnieniu, to Redakcja MR w sobie tylko znany sposb uporaa si z odbierajcym siy witalne upaem. Zasiada. Napisaa. Zoya. I na moment przed zakoczeniem zaj w semestrze letnim oddaje do Waszych rk numer smy MIDZY REGAAMI. A w semce m.in. wraenia pirwszorocznych odnonie naszego kierunku, rozwizanie zagadki dlaczego posiadanie faceta jest najwiksz zalet wspczesnej kobiety, co oprcz myda i powida mona kupi w second-handach, czego warto posucha, a moe nawet poczyta w toalecie! Popularny Wstpniak sta si ju naszym midzyregaowym miejscem na tzw. ogoszenia parafialne, wic aby tradycji stao si zado Z nieskrywan radoci witamy debiutujce w MR nowe czonkinie PKN-u Ann Hoowko i Natali Korytkowsk. Wsppraca z osobami nie do koca zwizanymi z Prasoznawczym Koem Naukowym spodobaa nam si na tyle, e i w tym numerze dalimy moliwo zaistnienia na amach naszego pisma dwm Koleankom Irminie Zakrzewskiej oraz Karolinie ernickiej. Dzikujemy i podkrelamy, e strony MR dla WSZYSTKICH stoj otworem! W tym miejscu chcielibymy podzikowa take Magosi Szymczyk za wsplne bycie i tworzenie zarwno PKN-u, jak i MIDZY REGAAMI. Magosiu, trzymamy kciuki za wszystkie Twoje plany i wierzymy, e bd one okraszone licznymi sukcesami!W imieniu Redakcji Asia Edwarczyk

P.S. Polak nie byyby sob, gdyby si nie pochwali! Zerknijcie na okadk, na jej prawy grny rg w szczeglnoci. Umkno nam to w numerze sidmym, jednak teraz z wielk radoci informujemy, e MIDZY REGAAMI posiada swj wasny, unikatowy i niepowtarzalny numer ISSN!

MIDZY REGAAMIPismo Studentw Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Adres redakcji87-100 Toru, ul. Gagarina 13 a tel. 668 360 820 e-mail: pkn_umk@stud.umk.pl http://pkn-umk.blogspot.com

CZERWIEC 2011 (8)

Opiekun koa:dr Dorota Degen

Korekta:Milena liwiska

Zesp redakcyjny:Joanna Edwarczyk, Anna Hoowko, Natalia Korytkowska, Piotr Rudera, Magorzata Szymczyk, Milena liwiska, Anna Urbanek Gocinnie: Irmina Zakrzewska, Karolina ernicka

Skad:Anna Urbanek

Projekt okadki:Asia Edwarczyk

Nakad: 250 egz.

ANALIZY MIDZY REGAAMI

POKA MI SWJ WIZERUNEK, A POWIEM CI...,CZYLI BIBLIOTECZNYIRMINA ZAKRZEWSKAObecnie komunikacja marketingowa odgrywa zasadnicz rol w kontaktach pomidzy przedsibiorstwem a klientami. Coraz wicej firm dostrzega jej potencja, za marketing, promocja, public relations czy wizerunek to okrelenia bardzo trendy. Obok firm komercyjnych, ktre do kontaktw z otoczeniem i ksztatowaniem wizerunku organizacji zatrudniaj profesjonalistw, pojawiaj si biblioteki, ktre coraz czciej korzystaj z dowiadcze firm komercyjnych i na ich wzr i podobiestwo prbuj ksztatowa swj wizerunek w spoecznoci lokalnej, akademickiej czy oglnowiatowej. Biblioteki nale do tej grupy rynkowej, ktra dopiero uczy si, w jaki sposb i z jak najlepszym rezultatem wdraa rozwizania marketingowe na swoim podwrku. Za sytuacja finansowa nie pozwala tym instytucjom zatrudni profesjonalnej agencji reklamowej lub agencji public relations. Rzadko kiedy biblioteki maj w swojej strukturze osob odpowiedzialn za kontakty z otoczeniem i potencjalnym sponsorem, osob, ktra zajmuje si szeroko pojt promocj. Na szczcie sytuacja i stereotyp bibliotekarzy zmienia si. Pracownicy bibliotek to coraz czciej osoby gruntownie wyksztacone, znajce si na wielu dziedzinach, w tym rwnie posiadajce pewn wiedz w kwestiach organizacyjnomarketingowych. S wic i tacy, ktrzy prbuj zmienia i ksztatowa wizerunek swojej placwki. Public relations jest jednym z narzdzi promocji. S to wszelkie dziaania podejmowane przez firm, ktrych gwnym celem jest informowanie otoczenia o aktualnej sytuacji i projektach przez ni realizowanych oraz budujce i ksztatujce wizerunek firmy na zewntrz. Public relations jest rozbudowan struktur, zoon ze zdywersyfikowanych narzdzi i technik. Istnieje ok. 2000 charakterystyk terminu public relations, a kada z nich zaley od okrelenia funkcji, ktr peni realizowane dziaania. W zwizku z tym public relations, dziki swojej elastycznoci, mona stosowa w wielu segmentach. Ponadto dziaania z zakresu PR s bezpatne, czyli mog by wykorzystywane przez biblioteki bez obaw o brak funduszy. Dziaania public relations wykorzystywane s przez firmy komercyjne, organizacje non-profit, osoby zwizane ze sportem, a take szeroko pojtym show biznesem. Kada z powyszych grup ksztatuje wizerunek w odpowiedni dla niej sposb tak, aby osign konkretne cele. Na wizerunek biblioteki, podobnie jak innych firm dochodowych, wpywa wiele czynnikw. Budynek, godziny otwarcia i dostpno, oferta, usugi oraz personel to te czynniki, ktre odgrywaj zasadnicz rol w postrzeganiu danej placwki przez jej klientw i kontrahentw. Biblioteki powinny mie wiadomo, e maj wpyw na to, w jaki sposb s postrzegane wrd swoich uytkownikw lub potencjalnych czytelnikw i odpowiednio, wedug potrzeb, ksztatowa lub zmienia wizerunek placwek. Budynek i jego pooenie s bez wtpienia wanym czynnikiem ksztatujcym wizerunek organizacji. Od lokalizacji, otoczenia zewntrznego i architektury zaley, jak postrzegaj firm jej klienci, w tym rwnie czytelnicy. W literaturze i codziennym funkcjonowaniu bibliotek coraz czciej poruszana jest kwestia nowych trendw architektonicznych i aranacji wntrz bibliotecznych. Z jednej strony przedstawiane s projekty adaptacji i modernizacji istniejcych ju budynkw na potrzeby nowoczesnych bibliotek, z drugiej projekty bardzo nowoczesnych kompleksw biblioteczno-uytkowych. Wanym elementem ksztatowania wizerunku biblioteki jest wyposaenie jej wntrza. Idealnie byoby, gdyby biblioteki mogy posiada pracowni multimedialn, choby ma sal konferencyjn czy popularny teraz open space. Oczywicie wszystko zaley od typu biblioteki i potrzeb jej uytkownikw. Biblioteka moe za pomoc np. spoecznoci lokalnej przeprowadzi remont swoich pomieszcze lub zakupi sprzt komputerowy. Godziny dostpnoci firmy dla klientw to kolejny element, ktre silnie wpywa na wizerunek placwki. Podobnie jest w przypadku bibliotek. Te jako niedochodowe instytucje usugowe powinny przede wszystkim odpowiada potrzebom swoich uytkownikw rwnie w kwestii godzin otwarcia, a moe nawet zwaszcza. C z tego, e biblioteka bdzie miaa wspaniay ksigozbir i ekstra wyposaenie, jeeli bdzie otwarta w godzinach pracy swoich uytkownikw? Kady z elementw skadajcych si na wizerunek danej placwki naley tworzy w oparciu o potrzeby swoich uytkownikw. Podobnie jest z godzinami pracy biblioteki. Po poznaniu swojej grupy docelowej bdzie wiadomo kiedy uytkownicy mog przychodzi do biblioteki, kiedy pracuj, kiedy chc przyj z dzieckiem czy kiedy wol pozosta w domu. Po takim rozeznaniu w rytmie dnia i tygodnia swojej grupy docelowej biblioteki powinny ustala godziny otwarcia swoich placwek. Dobr rad i jednoczenie pobonym yczeniem byby wyduony czas pracy. Dla niektrych biblioteka powinna otwiera si wraz z piekarni, ok. 5:30-6:00, dla innych powinna by dostpna a do 21:00-22:00 godziny, kiedy doroli wrc z zaj, z pracy, dzieci odrobi lekcje. Oczywicie, wszystko jest wzgldne i zaley od rodzaju i umiejscowienia konkretnej placwki. Wane jest, aby biblioteki dostrzegy potrzeby swoich uytkownikw i aby prboway wyj im naprzeciw, zaoferowa bonus. Ostatnio modne stay si noce w bibliotece, czyli dni, w ktrych biblioteki czynne s rwnie w pnych godzinach wieczornych lub wyduonych. Wwczas studenci w bibliotekach akademickich mog przygotowywa si do sesji, za dzieciom organizuje si nocne (wieczorne) czytania bajek w bibliotekach publicznych.3

PR W PIGUCE

MIDZY REGAAMI

ANALIZY MIDZY REGAAMIKolejnym elementem, ktry ksztatuje wizerunek biblioteki jest ksigozbir, czyli oferta biblioteki. Nowoczesne budownictwo i otwarcie magazynw dla uytkownikw przyczynio si do zmiany sposobu korzystania ze zbiorw. Idea wolnego dostpu, tak popularna w bibliotekach na zachodzie i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pnocnej, w Polsce jest rozwizaniem relatywnie modym i z rnych wzgldw nie jest powszechnie stosowana. Pomys ten posiada wielu zwolennikw i przeciwnikw, jednake aspekt nowoci w korzystaniu z ksigozbioru jest czynnikiem, ktry bez wtpienia ksztatuje wizerunek biblioteki jako placwki nowoczesnej. Biblioteki, ktra prbuje oferowa swoim uytkownikom wiatowy standard w dostpie do swoich zbiorw. Dodatkowo zmienia si rwnie charakter zbiorw. Doskonaym przykadem reakcji na zmiany potrzeb i oczekiwa uytkownikw s zbiory mediatek, w ktrych dominuj noniki cyfrowe. Narodziny i upowszechnienie bibliotek hybrydowych to kolejny przykad wpywu postpu technologicznego na stan i rodzaj zasobu bibliotecznego. Obecno zbiorw elektronicznych, dostpu do specjalistycznych baz danych i nonikw cyfrowych, jak w przypadku mediatek, ksztatuje wizerunek biblioteki jako nowoczesnej instytucji prbujcej zaspokaja potrzeby informacyjne swoich czytelnikw. Kolejnym czynnikiem ksztatujcym wizerunek firmy s usugi, ktre oferuje ona swoim klientom. W przypadku bibliotek najbardziej popularn usug jest dostarczanie informacji. Konkurencyjno jednych bibliotek wobec drugich polega na wiadczeniu jak najwikszej iloci usug drog elektroniczn. W tym celu biblioteki zakadaj swoje strony WWW, na ktrych widniej podstawowe informacje, formularze typu zapytaj bibliotekarza, a czasem nawet synchroniczne komunikatory internetowe. W wikszych bibliotekach, na przykad bibliotekach akademickich, podanymi usugami jest moliwo zarezerwowania ksiki, zrealizowanie zamwienia midzybibliotecznego czy choby zamwienie o