RAPORTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE - 2005 –

 • Published on
  29-Jan-2017

 • View
  247

 • Download
  9

Embed Size (px)

Transcript

 • RAPORTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

  - 2005

  DIRECTIA PATRIMONIU Directia Patrimoniu s-a constituit la data de 01.11.2005 in baza Hotararii nr. 178/2005 a Consiliului Local privind reorganizarea unor structuri de subordonare locala prin preluarea structurii de patrimoniu de la Serviciul Public Finante Locale si Administrarea Patrimoniului in cadrul aparatului propriu al Primariei Municipiului Ploiesti. Directia este constituita din urmatoarele servicii si compartimente: - Serviciul Valorificare Patrimoniu; - Compartimentul Monitorizare Publicitate; - Serviciul Evidenta Patrimoniu; - Compartimentul Fond Locativ. Directia Patrimoniu este o componenta de baza a Primariei Municipiului Ploiesti, reprezentand principala sursa de informatii cu privire la patrimoniul public si privat al municipiului prin depozitarea datelor tehnice, economice si juridice referitoare la patrimoniul care face obiectul administrarii cat si a conditiilor in care acest patrimoniu evolueaza. In acest sens, s-a avut in vedere ca activitatea directiei sa fie: - operationala, prin evidentierea si detalierea caracteristicilor obiectelor de patrimoniu; - normativa, prin precizarea modalitatilor si formelor specifice de valorificare a fiecarui bun din patrimoniu; - executiva, prin realizarea efectiva a operatiunilor stabilite prin hotarari ale Consiliului Local, de valorificare prin inchiriere, vanzare cumparare, concesionare. Principalele atributii ale Directiei Patrimoniu sunt urmatoarele: - asigura evidenta bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al Municipiului Ploiesti, a bunurilor proprietate publica si privata a statului si judetului transmise in administrarea Consiliului Local; - raspunde de evidenta bunurilor transmise in administrarea serviciilor publice din subordinea Consiliului Local si intocmeste documentatia necesara atunci cand intervin modificari din acest punct de vedere; - stabileste situatia reala a bunurilor din evidenta si asigura actualizarea evidentelor detinute si a documentatiei necesare in cazul intrarilor si iesirilor din patrimoniu; - furnizeaza informatii privind regimul juridic al unor bunuri la solicitarea institutiilor publice, persoanelor fizice si juridice; - asigura pregatirea documentatiei pentru intocmirea contractelor de inchiriere, asociere, concesionare, comodat cat si a conventiilor pentru folosinta temporara a domeniului public si privat precum si incheierea si urmarirea acestor contracte si conventii; - organizeaza licitatii pentru valorificarea bunurilor din patrimoniu prin inchiriere, concesionare sau vanzare; - asigura administrarea fondului locativ prin urmarirea contractelor de inchiriere aflate in derulare, rezolvarea solicitarilor de extindere in spatiile existente si propune valorificarea spatiilor libere potrivit legii. In perioada analizata au fost fost adoptate 26 hotarari ale Consiliului Local care vizeaza domeniul de activitate al directiei, fiind sprijiniti initiatorii in redactarea acestora si asigurandu-se punerea in

 • aplicare a hotararilor adoptate. Aceste hotarari au vizat intrarea in patrimoniul municipiului a unor bunuri, aprobarea unor asocieri, transmiterea unor bunuri in administrarea unitatilor scolare, organizarea unor licitatii pentru inchirierea, concesionarea sau vanzarea unor bunuri proprietate privata a municipiului. In scopul valorificarii eficiente aflate in administrare la nivelul directiei, s-au aflat in derulare un numar de 1665 contracte de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie, terenuri pe care sunt amplasate constructii provizorii, terenuri pe care sunt amplasate panouri publicitare, veniturile din inchirieri si concesionari fiind de 5.324.072,89 RON cu 564.854 RON mai mult decat in anul 2004. De asemenea au fost realizate venituri din valorificarea unor bunuri proprietate privata a muncipiului si in baza Legii nr. 550/2002 in suma de 2.787.131, 47 RON cu toate ca activitatea de valorificare a bunurilor a fost conditionata si ingreunata de aplicarea legilor proprietatii. Au fost inregistrate la nivelul directiei un numar de 5714 cereri si petitii si au fost primite in audienta un numar de 844 persoane, problemele ridicate fiind legate de atribuirea unor loturi in folosinta in baza Legii nr. 15/2003, solutionarea problemelor legate de locuinta, aprobare de amplasamente pentru comertul stradal, concesionarea si inchirierea unor bunuri. SERVICIUL VALORIFICARE PATRIMONIU In anul 2005, obiectivele prioritare ale activitatii Serviciului Valorificare Patrimoniu au fost urmatoarele: - Organizarea licitatiilor publice deschise, cu strigare, pentru vanzarea (in conditiile Legii nr. 550/2002) unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta si/sau a terenurilor aferente acestora ce fac parte din domeniul privat; - Organizarea licitatiilor publice deschise, cu strigare, pentru vanzarea unor apartamente si a unei garsoniere proprietate privata a municipiului; - Pregatirea documentatiilor pentru vanzarea prin negociere directa a unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta si/sau a terenurilor ce fac parte din domeniul privat; - Intocmirea si urmarirea contractelor de inchiriere, asociere/colaborare, comodat (imprumut de folosinta), conventiilor pentru folosinta temporara incheiate pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta si terenurile ce apartin domeniului public sau domeniului privat al Municipiului Ploiesti; - Solutionarea cererilor, sesizarilor si petitiilor in legatura cu domeniul sau de activitate; - Colaborarea cu alte servicii si birouri din cadrul Primariei sau aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti in vederea valorificarii judicioase a spatiilor si terenurilor aflate in patrimoniul Municipiului Ploiesti; In perioada analizata au fost promovate 8 hotarari ale Consiliului Local al municipiului Ploiesti prin care se reglementeaza activitatea din domeniul serviciului, fiind intocmite rapoarte de specialitate, furnizandu-se date tehnico economice pentru fundamentarea acestora de catre initiatori. Aceste hotarari au vizat repartizarea unor spatii cu alta destinatie sau terenuri ce apartin domeniului public sau privat, vanzarea/instrainarea unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta sau terenuri care apartin domeniului privat al Municipiului Ploiesti, vanzarea a 5 apartamente si a unei garsoniere, asocierea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti cu agenti economici pentru realizarea si exploatarea in comun a unor obiective de interes public major. Ca urmare a hotararilor Consiliului Local al municipiului prin care s-a aprobat repartizarea unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta si a avizelor de prelungire emise de catre Comisia de specialitate, in scopul valorificarii eficiente a bunurilor aflate in evidenta, au fost incheiate 275 contracte, acte aditionale sau conventii pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta. Au fost incheiate 225 contracte de inchiriere si acte aditionale pentru terenuri pe care sunt amplasate constructii cu caracter provizoriu (chioscuri si tonete), garaje si amenajari cai de acces pe domeniul public sau privat al municipiului Ploiesti. Au fost incheiate un numar de 77 contracte de comodat in baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, precum si 90 contracte de concesiune cu medicii detinatori de cabinete medicale, conform Hotararii de Guvern nr. 884/2004

 • privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale. S-au incheiat 575 de conventii pentru folosinta temporara a terenului ce apartine domeniului public sau privat al municipiului Ploiesti pe care sunt amplasate constructii cu caracter provizoriu (chioscuri si tonete) sau in vederea amenajarii unor gradini si terase de vara, pentru comercializarea de martisoare sau pentru comercializarea de petarde si jucarii in perioada sarbatorilor de iarna. Pentru realizarea veniturilor stabilite in bugetul local, s-au organizat licitatii publice deschise, cu strigare, in vederea vanzarii unui numar de 6 spatii comerciale si de prestari de servicii in conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002. Valoarea totala a spatiilor comerciale si de prestari servicii vandute in baza Legii nr. 550/2002 este de 964.657 RON (fara TVA) conform contractelor de vanzare cumparare incheiate cu plata integrala, la care se adauga o valoare de 230.526,24 RON aferenta ratelor conform contractelor de vanzare cumparare incheiate in anii precedenti. Totodata, s-au organizat licitatii publice deschise, cu strigare, in vederea vanzarii unui numar de 5 apartamente si a unei garsoniere in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 18/2005 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti. Acestea au fost adjudecate in vederea vanzarii, fiind incheiate 6 contracte de vanzare cumparare cu plata integrala, suma incasata fiind de 980.267,1771 RON (fara TVA). In baza hotararilor Consiliului Local al municipiului Ploiesti a fost vandut, catre proprietarii constructiilor, 1 teren care a facut parte din domeniul privat al localitatii, valoarea venitului realizat in anul 2005 fiind de 19.149,193 RON (fara TVA). De asemenea, in temeiul hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, a fost incheiat 1 contract de asociere pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Piata Victoriei nr. 4, bl. CC Vest, asocierea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti cu agentul economic fiind infaptuita pentru realizarea in comun a unor proiecte si actiuni cu caracter sportiv si de agrement. O parte din proiectele prevazute in anul 2005 in vederea valorificarii patrimoniului privat au fost suspendate ca urmare a promulgarii legii proprietatii, prioritate avand retrocedarea proprietatilor preluate abuziv. Au fost efectuate deplasari in teren pentru: verificarea starii unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, predarea unor spatii sau terenuri ca urmare a incheierii unor contracte de inchiriere, de vanzare cumparare sau ca urmare a punerii in posesie in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001, preluarea spatiilor si terenurilor libere de la chiriasii care au solicitat rezilierea contractelor de inchiriere si incheierea proceselor verbale de predare primire, verificarea amplasarii unor constructii pe domeniul public sau privat al localitatii; Au fost primite si solutionate un numar de 2021 cereri si adrese inaintate de catre diverse persoane fizice si juridice, asigurandu-se relatiile cu publicul pentru diverse probleme legate de contractele aflate in evidenta precum si consultanta, asistenta si indrumare petentilor. COMPARTIMENTUL MONITORIZARE PUBLICITATE Compartimentul Monitorizare Publicitate, s-a infiintat la 01.11.2005, prin preluarea si completarea activitatii fostului Compartiment Concesionari Publicitate din subordinea Serviciului Valorificare Patrimoniu. In anul 2005 au fost incheiate un numar de 135 contracte de concesiune si acte aditionale la contractele aflate in derulare. A fost verificat modul de aplicare a clauzelelor din contracte, fiind notificati concesionarii cu privire la incalcarile constatate si dupa caz au fost initiate procedurile de reziliere a contractelor de concesiune ( ex: S.C. Aleea Raicu S.R.L., S.C. Willis S.R.L. ). S-au incheiat cu 17 societatii 52 de conventii de folosire a domeniului public pentru 106 locatii, in vederea amplasarii de panouri publicitare sau alte obiecte de reclama. Veniturile realizate din incasarile din activitatea de publicitate au fost de 275615 RON. O alta activitate desfasurata in cadrul Compartimentului Monitorizare Publicitate este legata de

 • respectarea Regulamentului de publicitate, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 143 din 31.08.2005. In acest sens au fost identificate in teren toate locatiile ocupate abuziv si s-au luat masurile corespunzatoare regulamentului pentru fiecare amplasament in parte. S-a monitorizat amplasarea si utilizarea suprafetelor pentru firme si reclame de publicitate, incadrarea in prevederile clauzelor conventiilor si regulamentului de publicitate si s-au propus operativ masuri pentru inlaturarea deficientelor existente. In anul 2005 s-au intocmit rapoarte de specialitate pentru urmatoarele hotararii de consiliu: Hotararea Consiliului Local nr. 19/2005 privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 6,00 mp. Din str. Neagoe Basarab, nr. 2, de catre d-na Fatu Cristina. Aceasta hotarare a fost adusa la indeplinire prin incheierea contractului de concesiune nr. 480582/07.04.2005; Hotararea Consiliului Local nr. 87/2005 privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 94,90 mp. Doamnei Zeiber Musat Nicoleta pentru extinderea constructiei pe terenul din str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 36. Aceasta hotarare a fost adusa la indeplinire prin incheierea contractului de concesiune nr. 470916/2005, cu doamna Zeiber Musat Nicoleta. Hotararea Consiliului Local nr. 233 din data de 29 decembrie 2004, a fost adusa la indeplinire prin organizarea licitatiei in vederea concesionarii terenului din str. Rudului, nr. 30, in vederea construirii unui obiectiv cu functiunii socio-medicale. In baza acestei licitatii s-a incheiat contractul de concesiune cu S. C. Dacmed S. R. L. Ploiesti. In baza Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 133/2005 si al Procesului verbal de evaluare a ofertelor nr. 7522/02.08.2005, s-a incheiat contractul de concesiune nr. 08979/09.09.2005, privind concesionarea imobilului si activitatii Hipodromunlui Ploiesti cu IPPODROMI & CITTA Spa. Roma Italia. In anul 2005 pentru Compartimentul Monitorizare Publicitate numarul cererilor, sesizarilor si petitiilor au fost de 393, care s-au solutionat in termen legal. O parte din proiectele prevazute in anul 2005 in vederea valorificarii patrimoniului privat au fost suspendate ca urmare a promulgarii legii proprietatii, prioritate avand retrocedarea proprietatilor preluate abuziv. SERVICIUL EVIDENTA PATRIMONIU Pe parcursul anului 2005 Serviciul Evidenta Patrimoniu a avut urmatoarele obiective: - Identificarea si evidentierea bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Ploiesti; - Clarificarea regimului juridic al bunurilor aflate in evidenta; - Completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public sau privat al municipiului Ploiesti cu noi bunuri identificate; - Identificarea si operarea in registrele de evidenta a intrarilor si iesirilor din patrimoniu; - Modificarea evidentelor patrimoniale in baza situatiilor primite privind retrocedarile, vanzarile, concesionarile pentru realizarea unei cunoasteri la zi a patrimoniului real. Pentru completarea corecta a evidentei patrimoniului sunt necesare informatii privind date despre contractele pentru terenuri si constructii, planuri, schite, situatia debitelor unor detinatori de terenuri sau cladiri si valoarea patrimoniului, care provin de la alte servicii si birouri cum sunt: Serviciul Valorificare Patrimoniu, Compartimentul Monitorizare Pu...